CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Verzoek 100  "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"

Aan de Stichting  ......................................................................................

Adres, postcode en woonplaats    .................................................................

Plaats/datum: ...........................................................................................

Betreft: Naam gezinsvoogd: .........................................................................

Betreft: Naam minderjarige: .........................................................................OTS zaaknr..............................................

Betreft: Maand januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december 2010.

Geachte heer/mevrouw,

Ondergetekende heeft hierboven een maand omcirkeld, VERZOEKT over deze (maand) periode om toezending van: 

O Naam en adres van de accountant van de Stichting? 

O Afschrift compleet contactjournaal gezinsvoogd

O Afschrift urenregistratie die bovengenoemde gezinsvoogd gedurende bovengenoemde maand aan de zaak van bovengenoemde minderjarige heeft besteed?

O Hoeveel geld krijgt de stichting per jaar OTS voor bovengenoemde minderjarige?

O Hoeveel geld krijgt de stichting per jaar UHP voor bovengenoemde minderjarige?

O Zijn er over bovengenoemde maand nog andere bedragen m.b.t. de bovengenoemde minderjarige aan de stichting uitbetaald? Zo ja, door wie welke bedragen?

O Zijn er over bovengenoemde maand nog rekeningen m.b.t. de bovengenoemde minderjarige bij derden ingediend? Zo ja, waarom voor welke bedragen?

In afwachting van toezending van de gevraagde informatie, verblijf ik,

hoogachtend,

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats    :  

 

Handtekening minderjarige(n) :...............................................

Voor akkoord getekend door de bovengenoemde minderjarige(n) m.v.v. naam minderjarige bij de handtekening.

 

 

Tot uw dienst. Gratis informatie voor de burger bij problemen met school, jeugdzorg, gemeente, rechtspraak

Welke onderstaande informatie kan verbeterd worden om uw kennis om te zetten in informatie voor de Groep Hop netwerken uit uw gemeente zodat burgers na u informatie beter kunnen toepassen?
Wie zoekt contact met andere burgers uit uw (naburige)gemeente om samen te werken, informatie uit te wisselen?
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
007 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
100 Succesvolle tegenwerking? Controleer iedere maand het werk van uw gezinsvoogd in uw zaak!
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contact in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact Dhr. J. Hop)

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014