CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.
Lees verder OM tegen Hop vervolg bij de rechtbank Assen

De politie-norm. De politie geeft alleen toestemming voor gebruik van politielogo's in TV-series als die TVserie bijdraagt aan het imago van de politie. Er zijn meerdere series die geen gebruik mogen maken van de politie huisstijl. De politie wil zich steeds vaker gaan bemoeien met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. In Ermelo zijn problemen geweest tijdens de verkiezingen gemeenteraad. De politie wilde dat Groep Hop verkiezingsborden ging weghalen. www.groephop.nl/partijdigheid.htm  In Lelystad bemoeide de politie zich met een door Hop gepubliceerde klachtzaak tegen de gemeente Lelystad tijdens verkiezingen die door Hop op internet was gezet. www.groephop.nl/aangifte.htm Vervolgens kreeg Hop te maken in 2014 en alweer met de politie Ermelo. De Ermelose politie(agent) VERBOOD Hop op verzoek van een deurwaarder beeld- en geluidsopnamen mbt een agressieve deurwaarder op internet te zetten waarbij de deurwaarder de peperdure Iphone 5 uit de handen van Hop sloeg. Tegen dit optreden van de deurwaarder(politie) loopt een klachtzaak bij De Kamer van Toezicht Gerechtsdeurwaarders. Lees verder

De bemoeienis van de politie met de vrijheid van meningsuiting is zorgwekkend. Dezelfde mentaliteit 300zag je ook terug bij de jeugdzorg industrie toen Hop landelijk succesvol ging klagen tegen de jeugdzorg - DE UITZONDERING BEVESTIGD DE REGEL - en daarmee de mentaliteit die heerst in de jeugdzorg blootlegde. Op verzoek van de jeugdzorg werd met spoed klachtwetgeving uitgehold en aangepast. Het Parlement keek vervolgens ook de andere kant uit en voor het PR imago van de jeugdzorg werd met spoed klachtwetgeving aangepast om succesvol klagen van burgers (met Hop) tegen jeugdzorg te onderdrukken. Lees verder

Glimlach en humor Hop! Hoeveel advocaten hebben met stevig procedureel weerwerk tegen de jeugdzorg een SPOED wijziging wetgeving voor elkaar gekregen? Dank u wel Openbaar Ministerie voor al die prachtige interne memo's over Hop. Openbaar Ministerie: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Hoeveel advocaten hebben dit soort memo's in handen gekregen citaat "DOEN BEKENNEN"? Nou ik beken geen letter. Jullie zoeken het maar uit met het zooitje daar in Assen.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Kinderrechters zijn misdadigers, door J. Hop Ermelo
Bijlage: Controlelijst jeugdzorg organisatiecriminaliteit in Nederland

(1000) CONCEPT Checklist jeugdzorg organisatiecriminaliteit in Nederland.
Reacties van lezers om deze checklist verder te verbeteren zijn welkom.  

Checklist organisatiecriminaliteit jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland. © J. Hop Ermelo 2012-2014. Checklist kenmerken organisatiecriminaliteit ter onderbouwing van uw aangifte tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland. © J. Hop Ermelo 2012-2014. Op een kopietje van de onderstaande checklist streept u aan wat van toepassing is als bijlage en onderbouwing uw aangifte.

 

Hop is politicus met een duidelijke (politieke) visie. Hij weet wat burgers meemaken met jeugdzorg, RvdK, kinderrechters en gemeenten. Hop heeft veel lef en hij tart bestuurlijke organisaties en de rechterlijke macht in Nederland om aan te zetten tot ingrijpende veranderingen. De Nederlandse samenleving heeft dringend bestuurders zoals Hop met veel lef nodig die de rechterlijke macht durven te tarten. Burgers aanzet om totaal anders naar kinderrechters te gaan kijken ook anders te gaan denken. Hop nodigt uit de controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit in te vullen en toe te passen in al uw procedures en ook zelf mee te doen met verkiezingen in uw gemeente om ingrijpende veranderingen door te kunnen voeren door kinderrechters die zich bezig hebben gehouden met grootschalige mishandeling van ouders en/of het jatten van kinderen na verzonnen verhalen en het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen als paria’s van de rechtspraak die rechtspraak uit te gaan trappen middels keiharde politieke maatregelen tegen jattende kinderrechters om een einde te maken aan dit beschermd staatsnetwerk dat zich bezig houdt met grootschalige mishandeling van ouders en het legaliseren van met verzonnen verhalen gejatte kinderen.

 Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek!
Bij ieder raads- en jeugdzorgrapport MOET VERPLICHT afschrift compleet contactjournaal als bijlage worden meegestuurd!
Eerste reactie kwam van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant met antwoord van Hop binnen paar uur.

 

 

Het gevaar! Organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg kenmerkt zich door volksverlakkerij, quasi-geleerd, gezwatel om een ongereguleerd en ongecontroleerd ingrijpen door de staat en zijn hulpverleners goed te praten. Wanneer van misbruik geen sprake is en er wordt toch ingegrepen dan is dat zeer ernstig falen en een wandaad van de overheid. De ouders hebben niets misdaan de overheid begaat een misdrijf. Op de website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl staat gratis expertise van redacteur Hop die afdoende is om de meeste fout te vermijden. Kinderrechters zijn de grootste misdadigers! Met de checklist organisatiecriminaliteit jeugdzorg kunt u aanvinken wat er allemaal mis is in uw eigen zaak om aangifte tegen kinderrechters en RvdK en jeugdzorg personeel te doen. Alle procedures die u voor adequaar weerwerk nodig heeft zoals verzoekschriften, verweerschriften, informatieverzoeken kunt u gratis van mijn websites afhalen.

O Het BSN-nummer is uw BurgerSlavennummer! Stelselmatig krijgt u geen afschrift compleet dossier dat de jeugdzorg en/of RvdK en/of gemeente naar Bureau Kinderrechter en/of bestuursrechter stuurt. Steevast ontbreekt afschrift GBA en afschrift belanghebbendenformulier als praktijkvoorbeeld hoe u systematisch bedonderd wordt door deze beroepsgroepen.

O Toesturen van BESLUITEN, verzoekschriften, plannen, rapporten naar de burger en/of de (kinder)rechter zonder dat deze met de betrokken zijn besproken en/of zonder dat de inzichten van de betrokken burger hierin staan vermeld en/of zonder dat "verzonnen verhalen" zijn gecorrigeerd.

O Falend management bij jeugdzorg en/of gemeente. Management weigert aan waarheidsvinding te doen! Weigert te denken in overeenstemming met huis-, tuin- en keukenlogica maar doet aan (onnodig) psychologisch onderzoek van ouders en hun kinderen.

O Weigering om aan neutrale waarheidsvinding te doen.

O Wegkijken van feiten en gebeurtenissen die niet passen in het toeschrijven naar de door jeugdzorg, RvdK en Bureau Kinderrechter gewenste conclusie. Wegkijken is een grotere misdaad dan het zelf plegen.

O Positieve informatie die niet past in toeschrijven naar conclusie wordt weggelaten.

O Psychologische oorlogsvoering tegen ouders.

O Schending 6 EVRM.

O Schending Equality of arms.

O Schending HVRM Mc. Michael.

O Schending BUPO Verdrag

O Artikel 120 grondwet in strijd met verdrag van Lissabon

O Negeren van artikel 21 en 22 van Wetboek van rechtsvordering. Alle stukken die ingebracht worden dienen getoetst te worden dmv waarheidsvinding.

O Belangenverstrengeling bij nevenfuncties

O Hoorzittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Geen transparate rechtspraak.

O Op wrakingen wordt door collega rechters van dezelfde rechtbank beslist.

O Rechters die gewraakt worden op de hoorzitting gaan gewoon door.

O Naam rechters die een zaak behandelen wordt niet in oproep vermeld zodat er geen onderzoek naar de betrokken rechters kan worden gedaan voor een hoorzitting.

O Ouders krijgen geen afschrift van alle stukken ingediend door jeugdzorg, RvdK bij rechtbanken.

O Rechters weigeren om eerst op ingediende VOORVRAGEN te beslissen.

O Rancune medewerker(s) jeugdzorg/RvdK tegen ouders van kinderen.

O Er wordt niet met vaste normen, gevaren en vergelijkingsmethoden gewerkt. Het is voor ouders niet mogelijk om aan een norm te voldoen er is sprake van willekeur.

O Trajectcontrole route van en naar school bij uithuisplaatsing van kinderen.

O Chronologische volgorde bij door jeugdzorg verzonnen verhalen klopt niet.

O Stalking burger(s) door een bestuursorgaan, jeugdzorg, RvdK, gemeente.
Voorbeeld aangifte tegen de mensenjacht op recreanten en/of bewoners van recreatiewoningen 145 waarbij de bewijslast verkregen wordt door controlestaten op te vragen met verzoeken 383 

O De belastingbetaler moet geloven dat jeugdzorg, RvdK en kinderrechter kinderen in veiligheid brengt maar kinderen komen vervolgens in zeer onveilige situaties terecht.

O Het systeem van de bureaucratie van de jeugdzorg veranderd kinderen in geld waarbij ondertussen gezinnen worden vernietigd en het leven van kinderen wordt getraumatiseerd.

O De naam jeugdzorg is misleidend want er is geen sprake van zorg voor jeugd maar sprake van zorg voor jeugdzorg zelf zichtbaar in targets in de jaarlijkse begroting, bonussen en eindejaarstoeslagen voor medewerkers om de begrootte targets te blijven behalen.

O Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en Bureau Kinderrechter is een beschermd staatsnetwerk wat zich bezighoudt met het jatten van kinderen met verzonnen verhalen en het legaliseren van jatten van kinderen na verzonnen verhalen.

O Jeugdzorg in Nederland is een beschermd imperium dat zich bezig houdt met het uithuis halen van kinderen en het separeren en vernietigen van gezinnen. Er is sprake van het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen om hun imperium steeds verder te vergroten. Personeel werkt om ervoor te zorgen dat subsidies blijven stromen.

O Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

O Geheim overleg tussen scholen en andere ketenpartners buiten de ouders om.

O Weigering afschrift compleet schooldossier kinderen aan hun ouders.

O Weghalen van kinderen bij hun ouders zonder geldige beschikking.

O Overleg tussen jeugdzorg, RvdK, gemeenten en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Weigering afschrift gespreksverslagen van overleg tussen jeugdzorg, RvdK en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Onbevoegd indienen van verzoekschriften voor kinderbeschermingsmaatregelen in strijd met mandateringsbesluiten.

O Uitspraken inzake kinderbeschermingsmaatregelen zijn voor hoorzittingen al bekend.

O Napraten van verzonnen verhalen door personeel Bureau Kinderrechter en gerechtshoven

O Napraten van verzonnen verhalen door onderaannemers in de jeugdzorg.

O Onbevoegd uitoefenen geneeskunst. Medische conclusies over ouders verzinnen om ouders hiermee te diskwalificeren en in een kwaad daglicht te kunnen stellen.

O Uitspelen van (rancuneuze) verwekkers van kinderen zonder gezag en zonder familylife tegen de ouder(s) belast met gezag en met familylife om de ouder belast met gezag te diskwalificeren, het betrokken kind te jatten en uithuis te plaatsen bij die (rancuneuze) verwekkers met de daarbij behorende subsidiegelden en andere geldstromen onder het mom van jeugdzorg.

O Het vals beschuldigen van vaders van seksueel misbruik kinderen om de status quo van kinderen bij de moeder te realiseren en in stand te houden.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten wordt als ernstige kindermishandeling aangemerkt.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten is contraproductief tav omgang ouders met kinderen.

O Telefonische belcontacten worden gebruikt om omgang ouders met kinderen te frustreren en te stoppen.

O Het bewust creŽren van een Stockholmsyndroom bij kinderen.

O Rechters die gewraakt worden omdat zij weigeren hun naam te vertellen gaan gewoon door.

O Geknoei met beschikkingen. Antidateren, niet in openbaar uitgesproken, beschikkingen in de toekomst uitspreken.

O Beschikkingen worden eerst uitgesproken daarna ontvangen rechtbanken pas de verzoeken van de RvdK en de jeugdzorg

O Weigering politie om aangifte op te nemen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter en raadsheren gerechtshoven.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor voogden.

O Voogden geven zich ten onrechte uit voor gezinsvoogd

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor jeugdbeschermer.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor casemanager bij onderaannemers.

O Geen hulpverleningsplannen binnen de wettelijke termijn.

O Opzettelijk geknoei met GBA gegevens door gemeenten op verzoek van jeugdzorg/RvdK

O Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen jeugdzorg/RVDK tav dezelfde soort procedures van jeugdzorg/RvdK tegen ouders.

O Ouders worden uit het gezag gezet omdat zij netjes procederen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter

O Kinderen worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen hun ouders opgezet en uitgespeeld.

O Ouders worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen elkaar opgezet en uitgespeeld.

O Dubbel en/of meermalig onderzoek van kinderen op verzoek van jeugdzorg en RvdK.

O Weigering afschrift compleet dossier en onderzoeksvragen minderjarige voor een eerste, tweede, derde of meer onderzoek van een kind.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen besluiten gezinsvoogdij muv besluiten op Wob-verzoeken.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen indicatiebesluit jeugdzorg

O Gesjoemel met IQ gegevens van een minderjarige om onder de 84 uit te komen tbv extra geld, macht en middelen.

O Een verbod op reizen naar het buitenland bij OTS

O Het stoppen van omgang tussen kind en ouders als represaillemaatregel! Juridische procedures tegen RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter moeten eerst stoppen anders geen omgang tussen ouders en kind.

O Geen publicaties op internet over de ware gedaante van jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven

O Mishandeling ouders op instigatie van RvdK, jeugdzorg, personeel Bureau Kinderrechter.

O Rapporten en verzoeken worden afgestemd op eisen rechters om kinderbeschermingsmaatregelen toe te kunnen wijzen.

O Naar verweer(schriften) van ouders wordt door rechters niet gekeken.

O Rekken van raadsonderzoeken om status quo van kinderen te bevestigen.

O Kinderen worden als boodschapper van RvdK/jeugdzorg tegen hun ouders ingezet.

O Herprogrammeren van kinderen die opgesloten zitten in de jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol

O Advocaten van kinderen in gesloten jeugdzorg weigeren in hoger beroep te gaan na overleg jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Uithuisplaatsing van kinderen door RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter veroorzaakt ernstige traumatische ervaringen bij kinderen en verpest hun jeugd. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Kinderen worden met een verzonnen crisis uithuis geplaatst. Telefoontje naar kinderrechter en uw kind kan met politie machtsvertoon worden weggehaald zonder beschikking. Een verzoekschrift kan vervolgens worden toegeschreven naar een reeds gegeven beschikking.

O Kinderen worden als proefkonijn voor de farmaceutische industrie gebruikt. Het toedienen van kindercocaÔne op een kind zonder dat de invloed van kindercocaÔne op dat kind bekend is

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen eerst gecriminaliseerd. Opvallend is het diefstalgedrag van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl VOOR contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van diefstalgedrag geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen drugsgebruikers. Opvallend is het drugsgebruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl VOOR contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden minderjarigen seksueel misbruikt. Opvallend is dat seksueel misbruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van seksueel misbruik geen sprake was.

O Jarenlang dezelfde hulpverleningsdoelen in rapporten. Er is sprake van amateurs in de jeugdzorg.

O Voor falende jeugdzorg wordt jeugdzorg beloond met meer jeugdzorg met verderstrekkende maatregelen tegen ouders en hun kinderen. Omgekeerde wereld.

O Promoties voor partijdige rechters met uitspaken steeds opnieuw in voordeel van jeugdzorg en/of RvdK.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die met loverboys te maken krijgen worden gevangen genomen en gesloten geplaatst. Loverboys zelf worden niet aangepakt alleen de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Diagnose op bestelling. Rapporten en verzoeken worden toegeschreven naar kinderbeschermingsmaatregelen.

O Diagnose zonder bestelling. Verzonnen diagnoses over ouders door gezinsvoogden en voogden om kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen uit te lokken.

O Onderzoek van ouders door (medewerkers) van jeugdzorg om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusies en gewenste hulpverleningsdoelen met bijbehorende geldstromen.

O Opsluiten van kinderen in kamertje van paar vierkante meter zonder raam om zoveel mogelijk kinderen in een pand te kunnen opsluiten.

O Uithuisplaatsing van kinderen op bestelling. Uithuisplaatsing van kinderen tbv aankoop en financiering van onroerend goed.

O Personeel RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechters VOELEN zich misdadigers en DENKEN ook als misdadigers.

O Het doel is om kinderen naar de klote helpen met als financieel oogmerk subsidiekranen open te houden. Draai je subsidiekraan dicht dan komen er vanzelf minder kinderen met problemen. De industrie houdt zich zelf in stand is NIET KINDGERICHT maar gericht op SCHAALVERGROTING

O Weigering om transparant te werken direct zichtbaar door weigering afschrift compleet contactjournaal

O Jeugdzorg en/of RvdK geven opdrachten aan kinderrechters. Neem je eigen kinderrechter om te demonstreren voor nog meer geld.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media - CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.