Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Tilburg

 

 

Controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit in de jeugdzorgindustrie

Checklist jeugdzorg organisatiecriminaliteit in Nederland.
Reacties van lezers om deze checklist verder te verbeteren zijn welkom.  

Checklist organisatiecriminaliteit jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland. © J. Hop Ermelo 2012-2014. Checklist kenmerken organisatiecriminaliteit ter onderbouwing van uw aangifte tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten in Nederland. © J. Hop Ermelo 2012-2014. Op een kopietje van de onderstaande checklist streept u aan wat van toepassing is als bijlage en onderbouwing uw aangifte.

 

Hop is politicus met een duidelijke (politieke) visie. Hij weet wat burgers meemaken met jeugdzorg, RvdK, kinderrechters en gemeenten. Hop heeft veel lef en hij tart bestuurlijke organisaties en de rechterlijke macht in Nederland om aan te zetten tot ingrijpende veranderingen. De Nederlandse samenleving heeft dringend bestuurders zoals Hop met veel lef nodig die de rechterlijke macht durven te tarten. Burgers aanzet om totaal anders naar kinderrechters te gaan kijken ook anders te gaan denken. Hop nodigt uit de controlelijst kenmerken organisatiecriminaliteit in te vullen en toe te passen in al uw procedures en ook zelf mee te doen met verkiezingen in uw gemeente om ingrijpende veranderingen door te kunnen voeren door kinderrechters die zich bezig hebben gehouden met grootschalige mishandeling van ouders en/of het jatten van kinderen na verzonnen verhalen en het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen als paria’s van de rechtspraak die rechtspraak uit te gaan trappen middels keiharde politieke maatregelen tegen jattende kinderrechters om een einde te maken aan dit beschermd staatsnetwerk dat zich bezig houdt met grootschalige mishandeling van ouders en het legaliseren van met verzonnen verhalen gejatte kinderen.

 Politicus Jan Hop opent discussie 11 september 2011:
"Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
Ontvangen jeugdzorg gelden afkomstig uit dit soort fraude dient als heling te worden aangemerkt!"
In uitnodiging hoorzitting rechtbank MOET VERPLICHT naam behandeld rechter staan t.b.v. onderzoek!
Bij ieder raads- en jeugdzorgrapport MOET VERPLICHT afschrift compleet contactjournaal als bijlage worden meegestuurd!
Eerste reactie kwam van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant met antwoord van Hop binnen paar uur.

 

 

Het gevaar! Organisatiecriminaliteit in de jeugdzorg kenmerkt zich door volksverlakkerij, quasi-geleerd, gezwatel om een ongereguleerd en ongecontroleerd ingrijpen door de staat en zijn hulpverleners goed te praten. Wanneer van misbruik geen sprake is en er wordt toch ingegrepen dan is dat zeer ernstig falen en een wandaad van de overheid. De ouders hebben niets misdaan de overheid begaat een misdrijf. Op de website Censuur in Nederland www.burojeugdzorg.nl staat gratis expertise van redacteur Hop die afdoende is om de meeste fout te vermijden. Kinderrechters zijn de grootste misdadigers! Met de checklist organisatiecriminaliteit jeugdzorg kunt u aanvinken wat er allemaal mis is in uw eigen zaak om aangifte tegen kinderrechters en RvdK en jeugdzorg personeel te doen. Alle procedures die u voor adequaar weerwerk nodig heeft zoals verzoekschriften, verweerschriften, informatieverzoeken kunt u gratis van mijn websites afhalen.

O Het BSN-nummer is uw BurgerSlavennummer! Stelselmatig krijgt u geen afschrift compleet dossier dat de jeugdzorg en/of RvdK en/of gemeente naar Bureau Kinderrechter en/of bestuursrechter stuurt. Steevast ontbreekt afschrift GBA en afschrift belanghebbendenformulier als praktijkvoorbeeld hoe u systematisch bedonderd wordt door deze beroepsgroepen.

O Toesturen van BESLUITEN, verzoekschriften, plannen, rapporten naar de burger en/of de (kinder)rechter zonder dat deze met de betrokken zijn besproken en/of zonder dat de inzichten van de betrokken burger hierin staan vermeld en/of zonder dat "verzonnen verhalen" zijn gecorrigeerd.

O Falend management bij jeugdzorg en/of gemeente. Management weigert aan waarheidsvinding te doen! Weigert te denken in overeenstemming met huis-, tuin- en keukenlogica maar doet aan (onnodig) psychologisch onderzoek van ouders en hun kinderen.

O Weigering om aan neutrale waarheidsvinding te doen.

O Wegkijken van feiten en gebeurtenissen die niet passen in het toeschrijven naar de door jeugdzorg, RvdK en Bureau Kinderrechter gewenste conclusie. Wegkijken is een grotere misdaad dan het zelf plegen.

O Positieve informatie die niet past in toeschrijven naar conclusie wordt weggelaten.

O Psychologische oorlogsvoering tegen ouders.

O Schending 6 EVRM.

O Schending Equality of arms.

O Schending HVRM Mc. Michael.

O Schending BUPO Verdrag

O Artikel 120 grondwet in strijd met verdrag van Lissabon

O Negeren van artikel 21 en 22 van Wetboek van rechtsvordering. Alle stukken die ingebracht worden dienen getoetst te worden dmv waarheidsvinding.

O Belangenverstrengeling bij nevenfuncties

O Hoorzittingen vinden plaats achter gesloten deuren. Geen transparate rechtspraak.

O Op wrakingen wordt door collega rechters van dezelfde rechtbank beslist.

O Rechters die gewraakt worden op de hoorzitting gaan gewoon door.

O Naam rechters die een zaak behandelen wordt niet in oproep vermeld zodat er geen onderzoek naar de betrokken rechters kan worden gedaan voor een hoorzitting.

O Ouders krijgen geen afschrift van alle stukken ingediend door jeugdzorg, RvdK bij rechtbanken.

O Rechters weigeren om eerst op ingediende VOORVRAGEN te beslissen.

O Rancune medewerker(s) jeugdzorg/RvdK tegen ouders van kinderen.

O Er wordt niet met vaste normen, gevaren en vergelijkingsmethoden gewerkt. Het is voor ouders niet mogelijk om aan een norm te voldoen er is sprake van willekeur.

O Trajectcontrole route van en naar school bij uithuisplaatsing van kinderen.

O Chronologische volgorde bij door jeugdzorg verzonnen verhalen klopt niet.

O Stalking burger(s) door een bestuursorgaan, jeugdzorg, RvdK, gemeente.
Voorbeeld aangifte tegen de mensenjacht op recreanten en/of bewoners van recreatiewoningen 145 waarbij de bewijslast verkregen wordt door controlestaten op te vragen met verzoeken 383 

O De belastingbetaler moet geloven dat jeugdzorg, RvdK en kinderrechter kinderen in veiligheid brengt maar kinderen komen vervolgens in zeer onveilige situaties terecht.

O Het systeem van de bureaucratie van de jeugdzorg veranderd kinderen in geld waarbij ondertussen gezinnen worden vernietigd en het leven van kinderen wordt getraumatiseerd.

O De naam jeugdzorg is misleidend want er is geen sprake van zorg voor jeugd maar sprake van zorg voor jeugdzorg zelf zichtbaar in targets in de jaarlijkse begroting, bonussen en eindejaarstoeslagen voor medewerkers om de begrootte targets te blijven behalen.

O Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en Bureau Kinderrechter is een beschermd staatsnetwerk wat zich bezighoudt met het jatten van kinderen met verzonnen verhalen en het legaliseren van jatten van kinderen na verzonnen verhalen.

O Jeugdzorg in Nederland is een beschermd imperium dat zich bezig houdt met het uithuis halen van kinderen en het separeren en vernietigen van gezinnen. Er is sprake van het legaliseren van gejatte kinderen na verzonnen verhalen om hun imperium steeds verder te vergroten. Personeel werkt om ervoor te zorgen dat subsidies blijven stromen.

O Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

O Geheim overleg tussen scholen en andere ketenpartners buiten de ouders om.

O Weigering afschrift compleet schooldossier kinderen aan hun ouders.

O Weghalen van kinderen bij hun ouders zonder geldige beschikking.

O Overleg tussen jeugdzorg, RvdK, gemeenten en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Weigering afschrift gespreksverslagen van overleg tussen jeugdzorg, RvdK en personeel Bureau Kinderrechter buiten de hoorzittingen om.

O Onbevoegd indienen van verzoekschriften voor kinderbeschermingsmaatregelen in strijd met mandateringsbesluiten.

O Uitspraken inzake kinderbeschermingsmaatregelen zijn voor hoorzittingen al bekend.

O Napraten van verzonnen verhalen door personeel Bureau Kinderrechter en gerechtshoven

O Napraten van verzonnen verhalen door onderaannemers in de jeugdzorg.

O Onbevoegd uitoefenen geneeskunst. Medische conclusies over ouders verzinnen om ouders hiermee te diskwalificeren en in een kwaad daglicht te kunnen stellen.

O Uitspelen van (rancuneuze) verwekkers van kinderen zonder gezag en zonder familylife tegen de ouder(s) belast met gezag en met familylife om de ouder belast met gezag te diskwalificeren, het betrokken kind te jatten en uithuis te plaatsen bij die (rancuneuze) verwekkers met de daarbij behorende subsidiegelden en andere geldstromen onder het mom van jeugdzorg.

O Het vals beschuldigen van vaders van seksueel misbruik kinderen om de status quo van kinderen bij de moeder te realiseren en in stand te houden.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten wordt als ernstige kindermishandeling aangemerkt.

O Procederen door ouders tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven en gemeenten is contraproductief tav omgang ouders met kinderen.

O Telefonische belcontacten worden gebruikt om omgang ouders met kinderen te frustreren en te stoppen.

O Het bewust creëren van een Stockholmsyndroom bij kinderen.

O Rechters die gewraakt worden omdat zij weigeren hun naam te vertellen gaan gewoon door.

O Geknoei met beschikkingen. Antidateren, niet in openbaar uitgesproken, beschikkingen in de toekomst uitspreken.

O Beschikkingen worden eerst uitgesproken daarna ontvangen rechtbanken pas de verzoeken van de RvdK en de jeugdzorg

O Weigering politie om aangifte op te nemen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter en raadsheren gerechtshoven.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor voogden.

O Voogden geven zich ten onrechte uit voor gezinsvoogd

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor jeugdbeschermer.

O Gezinsvoogden geven zich ten onrechte uit voor casemanager bij onderaannemers.

O Geen hulpverleningsplannen binnen de wettelijke termijn.

O Opzettelijk geknoei met GBA gegevens door gemeenten op verzoek van jeugdzorg/RvdK

O Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen jeugdzorg/RVDK tav dezelfde soort procedures van jeugdzorg/RvdK tegen ouders.

O Ouders worden uit het gezag gezet omdat zij netjes procederen tegen jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter

O Kinderen worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen hun ouders opgezet en uitgespeeld.

O Ouders worden door jeugdzorg, RvdK, rechters tegen elkaar opgezet en uitgespeeld.

O Dubbel en/of meermalig onderzoek van kinderen op verzoek van jeugdzorg en RvdK.

O Weigering afschrift compleet dossier en onderzoeksvragen minderjarige voor een eerste, tweede, derde of meer onderzoek van een kind.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen besluiten gezinsvoogdij muv besluiten op Wob-verzoeken.

O Geen bezwaarschrift mogelijk tegen indicatiebesluit jeugdzorg

O Gesjoemel met IQ gegevens van een minderjarige om onder de 84 uit te komen tbv extra geld, macht en middelen.

O Een verbod op reizen naar het buitenland bij OTS

O Het stoppen van omgang tussen kind en ouders als represaillemaatregel! Juridische procedures tegen RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter moeten eerst stoppen anders geen omgang tussen ouders en kind.

O Geen publicaties op internet over de ware gedaante van jeugdzorg, RvdK, personeel Bureau Kinderrechter, gerechtshoven

O Mishandeling ouders op instigatie van RvdK, jeugdzorg, personeel Bureau Kinderrechter.

O Rapporten en verzoeken worden afgestemd op eisen rechters om kinderbeschermingsmaatregelen toe te kunnen wijzen.

O Naar verweer(schriften) van ouders wordt door rechters niet gekeken.

O Rekken van raadsonderzoeken om status quo van kinderen te bevestigen.

O Kinderen worden als boodschapper van RvdK/jeugdzorg tegen hun ouders ingezet.

O Herprogrammeren van kinderen die opgesloten zitten in de jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol

O Advocaten van kinderen in gesloten jeugdzorg weigeren in hoger beroep te gaan na overleg jeugdzorg. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Uithuisplaatsing van kinderen door RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter veroorzaakt ernstige traumatische ervaringen bij kinderen en verpest hun jeugd. Trauma – Based – Mindcontrol.

O Kinderen worden met een verzonnen crisis uithuis geplaatst. Telefoontje naar kinderrechter en uw kind kan met politie machtsvertoon worden weggehaald zonder beschikking. Een verzoekschrift kan vervolgens worden toegeschreven naar een reeds gegeven beschikking.

O Kinderen worden als proefkonijn voor de farmaceutische industrie gebruikt. Het toedienen van kindercocaïne op een kind zonder dat de invloed van kindercocaïne op dat kind bekend is

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen eerst gecriminaliseerd. Opvallend is het diefstalgedrag van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl VOOR contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van diefstalgedrag geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden kinderen drugsgebruikers. Opvallend is het drugsgebruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl VOOR contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van drugsgebruik geen sprake was.

O Na contact kinderen met jeugdzorg worden minderjarigen seksueel misbruikt. Opvallend is dat seksueel misbruik van kinderen na contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter terwijl voor contact met RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechter van seksueel misbruik geen sprake was.

O Jarenlang dezelfde hulpverleningsdoelen in rapporten. Er is sprake van amateurs in de jeugdzorg.

O Voor falende jeugdzorg wordt jeugdzorg beloond met meer jeugdzorg met verderstrekkende maatregelen tegen ouders en hun kinderen. Omgekeerde wereld.

O Promoties voor partijdige rechters met uitspaken steeds opnieuw in voordeel van jeugdzorg en/of RvdK.

O Kinderen die op een school gepest worden uithuis geplaatst. De pesters worden niet aangepakt maar de slachtoffers meestal ten koste van de schoolopleiding.

O Kinderen die met loverboys te maken krijgen worden gevangen genomen en gesloten geplaatst. Loverboys zelf worden niet aangepakt alleen de slachtoffers meestal ook ten koste van de schoolopleiding.

O Diagnose op bestelling. Rapporten en verzoeken worden toegeschreven naar kinderbeschermingsmaatregelen.

O Diagnose zonder bestelling. Verzonnen diagnoses over ouders door gezinsvoogden en voogden om kinderbeschermingsmaatregelen en uithuisplaatsingen uit te lokken.

O Onderzoek van ouders door (medewerkers) van jeugdzorg om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusies en gewenste hulpverleningsdoelen met bijbehorende geldstromen.

O Opsluiten van kinderen in kamertje van paar vierkante meter zonder raam om zoveel mogelijk kinderen in een pand te kunnen opsluiten.

O Uithuisplaatsing van kinderen op bestelling. Uithuisplaatsing van kinderen tbv aankoop en financiering van onroerend goed.

O Personeel RvdK, jeugdzorg en personeel Bureau Kinderrechters VOELEN zich misdadigers en DENKEN ook als misdadigers.

O Het doel is om kinderen naar de klote helpen met als financieel oogmerk subsidiekranen open te houden. Draai je subsidiekraan dicht dan komen er vanzelf minder kinderen met problemen. De industrie houdt zich zelf in stand is NIET KINDGERICHT maar gericht op SCHAALVERGROTING

O Weigering om transparant te werken direct zichtbaar door weigering afschrift compleet contactjournaal

O Jeugdzorg en/of RvdK geven opdrachten aan kinderrechters. Neem je eigen kinderrechter om te demonstreren voor nog meer geld.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.