SLAVERNIJ IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: Denk eens na

 

Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

Contact: lees verder

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Voorbeelden van memo's zoals die over Hop door de jeugdzorgindustrie in Nederland zijn verspreid op grond van websites die niet van Hop zijn

 

Memo Margriet Storms aan alle sector managers over de weigering van Hop als bijstand verlener in klachtzaken

Bureau Jeugdzorg Amsterdam Centraal Bureau - Keizersgracht 212 - (020) 5218528

MEMO - 00.600

Datum        : 22 november 2000

Aan            : Interne Klachtencommissie BJA en Hans Mattaei (AMZW)

Van            : Margriet Storms

Betreft        : Wigering Hr. Hop als bijstand verlener in klachtzaken

CC             : Sector managers

____________________________________________________________________________________________________________________________

Het BJA Directie standpunt is gelijk aan het standpunt van Vedivo.

Motivering:

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:2 lid 1Awb kent de mogelijkheid bijstand (of vertegenwoordiging) door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren.

De directie heeft op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandsverlening door U in de klachtenprocedure van (....invullen) en zal u dan ook weigeren in voornoemde procedure.

De inhoud van uw internetsite geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van U jegens de jeugdhulpverlening in zijn algemeenheid en jegens (bepaalde) gezins(voogdij)instellingen in het bijzonder.

De directie is van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandsverlener in een klachtenprocedure waardoor de belangen van klager (.....invullen) niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

 

 

 

Memo Bureau Jeugdzorg Amsterdam Max Wattimena aan Margriet Storms en de interne klachtencommissie

 

MEMO - MW oost

Datum                : 7 december 2000

Aan                    : Margriet Storms

Van                    : Max Wattimena

Betreft                : Weigering Hr. Hop als bijstandverlener

CC                     : Toon van den Bolt

______________________________________________________________________________________________________________________

Beste Margriet,

Ik via de Interne Klachtencommissie je memo ontvangen betreffende boven genoemd onderwerp.

Ik heb daarbij twee vragen.

1. Het betreft een weigering van de heer Hop als bijstand verlener bij klachtzaken. Maar kunnen wij de heer Hop ook weigeren als bijstandverlener in een zaak waar geen sprake is van een klacht? Dus hij komt bijvoorbeeld gewoon mee met de ouder op kantoor of bij de ouder thuis. (In de ondersteuning X van op kantoor)

2. Gezien het standpunt van BJA lijkt het mij ook goed om bureau kinderrechter hiervan op de hoogte te stellen. Ik heb n.l. al meegemaakt dat de heer Hop meeging ter ondersteuning van X op de zitting. DOORDAT IK TOEN GEEN INHOUDELIJKE BEZWAREN HAD maar wel vraagtekens gezet heeft met zijn inbreng was hij door de kinderrechter enigszins "buitenspel" gezet. Hij kwam helemaal niet aan het woord.

Door de kinderrechters van ons standpunt op de hoogte te stellen kunnen zij ons bezwaar op de aanwezigheid van de heer Hop op de zittingen beter begrijpen.

Gaarne spoedig antwoord daar deze zaak loopt.

Met vriendelijke groet,

Max Wattimena.

 

 

 

 

Reactie Hop inzake MEMO Max Wattimena aan Margriet Storms

Hallo JEUGDZORGPRUTSER Max Wattimena, Hoeveel klachten zijn er tegen jouw werkwijze gegrond verklaard met Hop als belangenbehartiger van moeder? Jij bent het soort jeugdzorgmedewerker dat representatief is voor rancune jegens Hop nadat een moeder met bijstand van Hop TEGEN JOUW WERKWIJZE een flink aantal klachten gegrond kreeg verklaard. Jij bent gewoon een van de zieligste figuren die ik in al mijn klachtzaken heb meegemaakt. EEN JEUGDZORGPRUTSER. Jij bent ook representatief voor de werkwijze van de jeugdzorg waarin in achterkamertjes besluiten worden genomen welke besluiten rond worden gestuurd zonder hoor en wederhoor en zonder de mening van een belanghebbenden inzake dat besluit en dat beste Max is volgens mij ook een van de hoofdoorzaken van ernstige ongelukken met kinderen nadat de jeugdzorg zich ermee is gaan bemoeien. Daarom ben OOK JIJ volgens mij ONGESCHIKT om in de jeugdzorg te werken.  Goed begrepen JEUGDZORGPRUTSER.

 

Beste Max, daarnaast ben jij ook een representatief voorbeeld van een jeugdzorgmedewerker die belangrijke informatie verzwijgt om toe te kunnen schrijven naar de conclusie. Ben je soms vergeten dat kinderrechter Groot (690) van de Rechtbank Amsterdam op die hoorzitting aan de aanwezigen vertelde dat het VERWEERSCHRIFT met Hop ingediend "JURIDISCHE HOGESCHOOL IS" en dat we dat vandaag niet gaan behandelen.............

Ik heb dus wel aan het woord geweest tijdens de hoorzitting maar kinderrechter Groot (690) vond mijn verweerschrift "Juridische Hogeschool" en ging dat op die zitting niet behandelen.

Met ook (680) jouw MEMO op papier verschaf je steeds meer burgers (soms in emotioneel moeilijke tijden) veel (lees)plezier!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heel hartelijk bedankt voor jullie Amsterdamse VEDIVO beroepsverbod.

 

 

O ja, ik zou het bijna vergeten, ik heb nog een leuk artikeltje van jou gelezen.

(689) Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)

Ja ja beste Max, en degene die juridische hogeschool procedures inlevert tegen SBJAA bij de kinderrechter en 12 klachten tegen Max Wattimena c.s. GEGROND verklaart krijgt willen jullie bij BJAA weigeren. Dat kan nooit goed gaan. De (financiŽle) puinhoop bij SBJAA en de jeugdzorg in Amsterdam zal alleen maar groter worden net zo lang totdat jullie directeuren en de voor jullie Amsterdamse jeugdzorg puinhoop verantwoordelijke MINISTER het VELD MOETEN RUIMEN.

JEUGDZORGPRUTSER DONDER OP MET JOUW SMERIGE STREKEN representatief voor de puinbak die jeugdzorg heet.

J. Hop Ermelo.

Een burgertje uit Ermelo dat in staat is gebleken het systeem van de complete beroepsgroep "jeugdzorg" LAM TE LEGGEN met systematisch en procedureel klagen waardoor de beroepsgroep "jeugdzorg" zich genoopt voelde zich tot het Parlement en de Minister te wenden om wetgeving voor hun KLANTEN verder uit te hollen

 

 

Wie zitten er in Vedivo en zijn dus betrokken bij het BESLUIT hetze tegen Hop in een Vedivo achterkamertje zonder hoor en wederhoor

Uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel en Fabrieken van de Stichting Vedivo (Vereniging Directeuren Voogdij-instellingen

 

Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 08-08-2000 12:13:06                                        
Dossiernummer: 41187661   Blad 00001                                                            
Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken   
____________________________________________________________________________                      
Rechtspersoon:                                                  
Rechtsvorm                 :Stichting                                         
Statutaire naam       :Stichting Vedivo                                      
Verkorte naam         :Stichting Vedivo (deze naam is door de kvk  ingevuld)                                         
Statutaire zetel      :Utrecht                                                                                  
Adres            :Admiraal Helfrichlaan 1, 3527KV Utrecht                          
Akte van oprichting     :09-06-1995                                                                          
----------------------------------------------------------------------------                      
Bestuurder(s):                                                                                                                          
Naam            :Poppe, Alphonse Hubertus Sebastianus / 2, 
Censuur! 
Infunctietreding      :09-06-1995, 
Titel: Bestuurder, Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid 09-06-1995                                         
                                                                                                                        
Naam            :Jeurgens, Pieter Franciscus Maria / 3                           
Censuur!                                 
Infunctietreding      :09-06-1995                                
Titel: Penningmeester bestuur Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders, zie statuten) Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid 09-06-1995                                         
                                                                                                                        
Naam            :van Tol, Lambert Albert / 4                                
Censuur!                           
Infunctietreding      :09-06-1995