Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Tilburg

 

 

Voorbeeld brief 102 verzoek ouders om afschrift compleet jeugdzorg dossier minderjarige

Aan: ......................................................................................
 

Plaats en datum: .........................................................................................

Dossiernaam/Zaaknummer:.............................................................................

NAAM minderjarige(n):...................................................................................

Verzoek 102 om respect van het bestuursorgaan voor de ouders van de minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier.

 

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hecht ik eraan in het kort te beschrijven wat het doel van de WET Wob is. Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door mij als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ.

Gelet op de berichtgeving op internet over de bejegening van de heer J. Hop door jeugdzorg bestuursorganen in Nederland met als representatief voorbeeld de hetze tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournalen gezinsvoogd (50) (137) hecht ik eraan voor u zes "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" te beschrijven.

ABBB1. Zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuursorgaan moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, zodat een JUIST BEELD VAN DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN kan ontstaan op grond waarvan het besluit kan worden genomen. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

ABBB2. Détournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is.

ABBB3. Evenredigheidsbeginsel (het verbod van kennelijke onredelijkheid): hiervan is sprake als het bestuursorgaan bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot het betreffende besluit had kunnen komen. Het bestuursorgaan dient de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid af te wegen. De voor belanghebbende nadelige gevolgen mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.

ABBB4. Motiveringsbeginsel: een afwijzend) besluit moet gedragen worden door een deugdelijke motivering, zo mogelijk onder vermelding van het wettelijke voorschrift op grond waarvan het besluit is genomen.

ABBB5. Gelijkheidsbeginsel: feitelijk gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, behoudens de gevallen als bepaald bij wet. Overigens gaat dit beginsel niet op als een beroep wordt gedaan op een onjuist besluit dat in een gelijk geval is genomen.

ABBB6. Vertrouwensbeginsel: dit beginsel houdt in dat gewekte verwachtingen waarop een belanghebbende redelijkerwijs heeft mogen vertrouwen, worden gehonoreerd. Voorwaarde daarbij is wel dat het vertrouwen is gewekt door een bestuurder of ambtenaar waarvan de belanghebbende redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat deze ter zake beslissingsbevoegd was.

 

Ondergetekende VERZOEKT om TOEZENDING AFSCHRIFT compleet dossier met iedere pagina rechtsonder genummerd
zodat verzoeker exact weet uit hoeveel pagina's het onderhavige dossier op bovengenoemde datum bestaat?

X Er wordt NIET om inzage gevraagd! Er wordt alleen om TOEZENDING AFSCHRIFT compleet dossier gevraagd.

X Er wordt niet om een AFSPRAAK gevraagd er wordt alleen om TOEZENDING AFSCHRIFT compleet dossier gevraagd.

X Verzocht wordt onder het BESLUIT toezending afschrift compleet dossier de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden indien verzoeker van mening is dat de STICHTING ten onrechte GEEN COMPLEET DOSSIER aan verzoeker heeft toegestuurd en STICHTING dossierstukken verborgen houdt.

X Het verzoek betreft een verzoek om AFSCHRIFT COMPLEET CONTACTJOURNAAL dat betekent dus dat verzocht wordt om vermelding van ALLE CONTACTEN in het contactjournaal en een omschrijving van ieder contact. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/636.htm LET OP! Het VERZOEK afschrift contactjournaal dient te worden aangemerkt als een VERZOEK aan de STICHTING UITSLUITEND als bestuursorgaan. Verzocht wordt om een BESLUIT op het VERZOEK als bestuursorgaan. Er wordt dus expliciet NIET verzocht om een BESLUIT op het VERZOEK dat kan worden aangemerkt als een BESLUIT genomen door een ander dan het bestuursorgaan.

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLETE AANVRAAG INDICATIEBESLUIT (V)OTS per kind

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLEET INDICATIEBESLUIT (V)OTS per kind afgegeven op aanvraag RvdK

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLETE AANVRAAG INDICATIEBESLUIT UHP per kind

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLEET INDICATIEBESLUIT UHP per kind afgegeven op aanvraag RvdK

X Het VERZOEK betreft complete aanmeldingslijst verzoek raadsonderzoek (388) naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft op schrift vastgestelde onderzoeksvragen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft op schrift vastgestelde normen en gevaren en informatie hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft afschrift van alle met naam, titel, initialen en functie ondertekende en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft. ONVERWIJLD afschrift van alle ANONIEME en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Ondergetekende verzoekt om een zeer snelle beslissing op verzoek 110 en ziet toezending van een compleet dossier zo snel mogelijk tegemoet.

O Ondergetekende verzoekt bij voorbaat om rekening te houden met de onderstaande VERHINDERDATA van verzoeker(s)

Vakantie gedurende de periode(s):

Anders te weten:

O Ondergetekende verzoekt t.z.t. om een gesprek met medewerkers van de STICHTING bij verzoeker(s) thuis na ontvangst alle complete dossiers.

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :...............................................                               

Naam            :...............................................

Adres            :...............................................

Woonplaats    :...............................................


Handtekening minderjarige(n) :...............................................

Voor akkoord getekend door de bovengenoemde minderjarige(n) m.v.v. naam minderjarige bij de handtekening.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.