Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen de vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om nog voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland (95) (710)

(547) Geschiedenis. Hoger beroep Leenders/Nienhuis met J. Hop Ermelo als hun procesvertegenwoordiger GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg.

Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15

Censuur in Nederland ©

 

Wob 102 verzoek 4

 

Aan:
(Naam en adres AMK=BJZ=STICHTING of ZORGVERLENER)

Plaats/datum   :

Betreft: Wob 102 verzoek 4, een verzoek om respect voor de WET Wob.

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hecht ik eraan in het kort te beschrijven wat het doel van de WET Wob is. Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door mij als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ.

Gelet op de berichtgeving op internet over de bejegening van de heer J. Hop Ermelo door bestuursorganen in Nederland met als representatief voorbeeld de hetze tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournalen gezinsvoogd (50) (137) (51) (134) (75) hecht ik eraan voor u zes "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" te beschrijven.

1. Zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuursorgaan moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, zodat een JUIST BEELD VAN DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN kan ontstaan op grond waarvan het besluit kan worden genomen. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

2. Détournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is.

3. Evenredigheidsbeginsel (het verbod van kennelijke onredelijkheid): hiervan is sprake als het bestuursorgaan bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot het betreffende besluit had kunnen komen. Het bestuursorgaan dient de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid af te wegen. De voor belanghebbende nadelige gevolgen mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.

4. Motiveringsbeginsel: een afwijzend) besluit moet gedragen worden door een deugdelijke motivering, zo mogelijk onder vermelding van het wettelijke voorschrift op grond waarvan het besluit is genomen.

5. Gelijkheidsbeginsel: feitelijk gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, behoudens de gevallen als bepaald bij wet. Overigens gaat dit beginsel niet op als een beroep wordt gedaan op een onjuist besluit dat in een gelijk geval is genomen.

6. Vertrouwensbeginsel: dit beginsel houdt in dat gewekte verwachtingen waarop een belanghebbende redelijkerwijs heeft mogen vertrouwen, worden gehonoreerd. Voorwaarde daarbij is wel dat het vertrouwen is gewekt door een bestuurder of ambtenaar waarvan de belanghebbende redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat deze ter zake beslissingsbevoegd was.

 

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting adviseert, informeert, onderzoekt welke adequate hulp nodig is en coördineert zorg

Ondergetekende VERZOEKT om toezending:

1. Adres van de BEZWAARCOMMISSIE van de STICHTING

2. Namen, titels, initialen, nevenfuncties van ALLE secretarissen BEZWAARCOMMISSIE STICHTING

3. Namen, titels, initialen, nevenfuncties van ALLE leden BEZWAARCOMMISSIE STICHTING

4. Namen, titels, initialen en nevenfuncties van ALLE gedragsdeskundigen met BIG nummers IN DIENST van de STICHTING

5. Namen, titels, initialen en nevenfuncties van ALLE INHUUR gedragsdeskundigen met BIG nummers ingehuurd door de STICHTING

6. Namen van de bestuurders en leden Raad van Toezicht met hun (bestuurlijke) nevenfuncties 1. (Governance code is van toepassing!) 2. Het bestuursorgaan is WETTELIJK VERPLICHT om bestuurlijke integriteit toe te passen door de nevenfuncties van de bestuurders en leden Raad van Toezicht te registreren om ongewenste nevenfuncties te voorkomen.

6. Nadere toelichting. Er wordt NIET gevraagd om afschrift inschrijving KVK. Er wordt NIET gevraagd om adresgegevens bestuurders. Er wordt NIET gevraagd om geboortedata bestuurders. Er wordt alleen gevraagd om namen, titels en initialen en hun (bestuurlijke) nevenfuncties. Met een verwijzing naar een publicatie op internet van NAMEN, TITELS, INITIALEN bestuurders STICHTING met hun nevenfuncties zoals dat gebruikelijk is bij BONAFIDE ORGANISATIES conform de Governance code gaat verzoeker ook akkoord.

7. Nadere toelichting. Representatief voorbeeld BONAFIDE ORGANISATIE met jurisprudentie en toepassen bestuurlijke integriteit:

Jurisprudentie Wob102 met DE NORM in zaaknummer 09.44094 -FvdB
Bezwaarschrift Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland GEGROND!
Citaat BESLUIT: "Dit betekent concreet dat de volgende informatie aan u zal worden verstrekt.
-nevenfuncties bestuurder
-namen en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
-regeling bezwaarcommissie
-namen en nevenfuncties leden bezwaarcommissie
-namen en BIG-registratienummers gedragsdeskundigen
Ondertekeningsblok: F.W.M. van den Brűle, directeur bestuurder 28 juli 2009

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats    :

 

EERBETOON aan Judith Leenders en Ron Nienhuis: "Hoger beroep Raad van State Wob-102 GEGROND!"
bjz02082532 Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen, Waterloolaan 1, Postbus 1203, 9701 BE Groningen
bjz02082532 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Groningen, Queridolaan 5, 9721 SZ Groningen

Zetel: Groningen
Mw. A.A. Berendsen MBA Voorzitter Raad van Bestuur (Ondertekeningsblok Wob102)
Mw. M. Lautenbach. Juriste BJZGroningen (Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Groningen, Postbus 1203, 9701 BR Groningen
Dhr. D. (Dick) Postema, secretaris BSC SBJGroningen
Mw. Liesbeth Holtz-Russel, voorzitter BSC SBJGroningen
Mw. Andrea Bergsma, lid BSC SBJGroningen
Mw. Hettie Zeilemaker, lid BSC SBJGroningen
Dhr. mr. W(illem). ?. Knottenbelt, voorzitter BSC SBJGroningen
Mw. H(era). ?. Dekker, lid bezwaarcommissie BSC SBJGroningen

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden

Zetel: Leeuwarden KVKnr. 01099530
dhr. drs. J.D.M. Sprokkereef, directeur/bestuurder
Onder Wob-102 besluiten SBJFriesland met ondertekeningsblok dhr. drs J.D.M. Sprokkereef staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden
J. Brandsma, secretaris BSC SBJFriesland

bjz04075970 Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe, Noorderstaete 10, Postbus 263, 9400 AG Assen
bjz04075970 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Drenthe, Groningerstraat 107, 9402 LA Assen

Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Drenthe
Ouders let op!
(520) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SBJD besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Ouders let op!
Onder besluiten op Wob 102 verzoeken van C. Wierda, directeur/bestuurder staan juridische juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld! Bron: 09-140-/cw-hb

Zetel: Assen KVKnr. 04075970
C. Wierda, directeur/bestuurder,(Ondertekeningsblok Wob102)
dhr. J.A.M. Agterberg, lid RvT SBJD
dhr. H.H. Keuker, lid RvT SBJD
dhr. B.M. Trooster, lid RvT SBJD
mw. T. Slagman-Bootsma, lid RvT SBJD
mw. C. Groenhoff, lid RvT SBJD
mw. L. Ruijgers, lid RvT SBJD
Bron: Wob 102 procedure(s)

bjz34185945 Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Jan Luijkenstraat 76, 1071 CT Amsterdam
bjz34185945 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam-'t Gooi", IJsbaanpad 9, 1076 CV Amsterdam

Zetel: Amsterdam, KVK registratienr. 34185945
Dhr. Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter SBJAA (Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie: Commissie bezwaarschriften SBJAA, Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam
Mw. mr. O.J.W. Ruitenberg, secretaris BSC SBJAA

bjz30176667 Stichting Nidos, Maliebaan 99, 3581 CH UTRECHT

?

bjz05067459 Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel, Rechterland 1, Postbus 568, 8000 AN Zwolle
bjz05067459 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Overijssel, Haven Noordzijde 39, Almelo, Postbus 249, 7600 AE Almelo

Zetel: Zwolle KVKnr. 05067459
M. Dirksen directeur/bestuurder (Ondertekeningsblok Wob102)
Mevrouw M.j. Louppen-Laurant, voorzitter Raad van Toezicht SBJOverijssel
Mevrouw M. de Waal, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
De heer G.J. Brinkman, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
De heer E. Karharman, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
Mevrouw M. Straatman, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
Mevrouw M.B. Visser, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
De heer W. Boomkamp, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
De heer G.J. Oplaat, lid Raad van Toezicht SBJOverijssel
Bron: Wob102 procedures

Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel, Postbus 237, 7550 AE Hengelo
Nicole Ros-Stevens, secretaris BSC SBJOverijssel

bjz39077988 Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Maerlant 16 b, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
bjz39077988 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad

Zetel: Lelystad Nummer inschrijving KVK 39077988
M. Heyens bestuurssecretaresse (Ondertekeningsblok Wob102)
Steffie Velthuis, juridisch medewerker Ondertekeningsblok Wob102)nevenfunctie procesvertegenwoordiger SBJFlevoland
Mw. G. Bouman, directeur/bestuurder SBJFlevoland (Ondertekeningsblok Wob102)
Dhr. J. van Gelder, lid RvT SBJFlevoland
Mw. J.D.M. Rauws-Weekenborg, lid RvT SBJFlevoland
Dhr. B. Fokkens, lid RvT SBJFlevoland
Dhr. W.K. Kleinhuis
Mw. H.G. Glasbergen
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
Ontvangstbevestiging bezwaarschrift wob-102 Ondertekeningsblok Mw. D.A.H. Doorn-van der Voort
Dhr. F. de Reeper, lid BSC
SBJFlevoland
Mw. M. Gerritzen, lid BSC
SBJFlevoland
Mw. D. Doorn, lid BSC
SBJFlevoland
Dhr. H.J. Hagen, lid BSC
SBJFlevoland
Mw. S. Velthuis, lid BSC
SBJFlevoland nevenfunctie procesvertegenwoordiger SBJFlevoland
Mw. C. Spiekerman, lid BSC
SBJFlevoland
Namens de stichting zal juridisch medewerker mw. S. Velthuis standpunten verduidelijken.

sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Gezinsvoogdij)
sgj41025318 Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn, Puntenburgerlaan 91, 3812CC Amersfoort (Voorziening voor Pleegzorg)

Onder Wob-102 besluiten SGJ staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!

Zetel: Utrecht
Z.B. Nitrauw MLD, directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
R.G. Dijkgraag-Kats, secr. (Ondertekeningsblok Wob102)
Toonen, dhr. G.J.A. voorzitter RvT SGJ
Pos, dhr. H.T. tweede voorzitter RvT SGJ
Dijk, mw. E.J. van, secretaris RvT SGJ
Herwig dhr. G. penningmeester RvT SGJ
Steendam, dhr. K.P. lid RvT SGJ
Hardeveld, dhr. G. van lid RvT SGJ
Oostende, dhr. W.L. van
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie SGJ, Puntenburgerlaan 91, 3812 CC Amersfoort, Postbus 1564, 3800 BN Amersfoort

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling
West- en Midden-Brabant, Fellenoordstraat 52, 4811 TJ Breda
bjz17151696 Advies & Meldpunt Kindermishandeling
Oost-Brabant De Callenburgh 2, 5701 PA Helmond

Zetel: Eindhoven. KVKnr. 17151696
Mw. H.F. van Breugel, bestuurder en algemeen directeur (Ondertekeningsblok Wob102)
mr. J.R. Hoogelander, bestuurssecretaris (Ondertekeningsblok Wob102)
P.H.T. Megens, directeur Servicebureau
(Ondertekeningsblok Wob102)
Mw. drs. E. Roskes, vestigingsdirecteur BJZ Oss
(Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Postbus 891, 5600 AW Eindhoven
039 Snelder, mw. drs. A.J.H. Lid BSC
SBJNB
039 Stockman, mw. mr. M.C. Secretaris BSC SBJNB
042 Vrenken, Mr. G.J.C.M. Lid BSC SBJNB
043 Willems, dhr. mr. W.J. Voorzitter BSC SBJNB

 

102.4 Dag 4, u levert Wob verzoek 102.4 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.5 Dag 5, u levert Wob verzoek 102.5 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.6 Dag 6, u levert Wob verzoek 102.6 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.7 Dag 7, u levert Wob verzoek 102.7 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.8 Dag 8, u levert Wob verzoek 102.8 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.9 Dag 9, u levert Wob verzoek 102.9 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.10 Dag 10, u levert Wob verzoek 102.10 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.11 Dag 11, u levert Wob verzoek 102.11 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.12 Dag 12, u levert Wob verzoek 102.12 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.13 Dag 13, u levert Wob verzoek 102.13 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.14 Dag 14, u levert Wob verzoek 102.14 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102.15 Dag 15, u levert Wob verzoek 102.15 in en noteert data vervolgprocedure in chronologische volgorde (7)
102 Toelichting op Wob-verzoeken 102!
Geen antwoord na 14 dagen op Wob 102 verzoek? U dient de 16e dag MODELKLACHT geen antwoord binnen 14 dagen in!

SGJ 145, Groningen 199, Friesland 203, Overijssel 216, Flevoland 225, Utrecht Nidos 227, Utrecht SBJU 241, SBJAA 652, SWSG 367,  Leger des Heils 403, SBJNH 504, Den Haag 505, Zuid-Holland 506, Zeeland 559, SBJL 690,  SBJGelderland 560

601 Sommige stichtingen vragen een NADERE TOELICHTING! U kunt gelijk NADERE TOELICHTING 601 inleveren
625 Termijn om op een Wobverzoek te beslissen is 4 weken. Na 30 dagen GEEN BESLUIT dient u een ingebrekestelling in
625 Sommige stichtingen VERDAGEN een BESLUIT op Wob102! Dat kan NIET met terugwerkende kracht! Hou rekening met de VERDAGING voordat u een ingebrekestelling gaat versturen!
STEM Kent u burgers in Ermelo, Rheden of Zoetermeer? Wilt u hen vragen of zij tijdens verkiezingen gemeenteraad Ermelo 2010 en verkiezingen gemeenteraad Rheden 2010 en verkiezingen gemeenteraad Zoetermeer op kandidaten van Groep Hop willen stemmen?
bjz41158972 Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden, De Horst 4, 2592 HA Den Haag
bjz41158972 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden, Waldeckpyrmontkade 872c, 2518 JS Den Haag

bjz41169384 Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, De Horst 4, 2592 HA Den Haag
bjz41169384 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland, Noothoven van Goorstraat 11c, 2806 RA Gouda

Zetel: 's-Gravenhage
mw. drs. M.K. Groenberg algemeen directeur/bestuurder (Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)

Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden, de Horst 4, 2592 HA 's-Gravenhage
Verzoek 12 Bevoegdheden bezwaarcommissie, reglement BSC en BESLUIT mandatering
(022) Beeloo, Mw. Drs. L. Orthopedagoog BJZ, Lid BSC SBJH
(032) Lengkeek, Mw. Drs. J., Lid BSC SBJH
(032) Looman, Dhr. C. , Secretaris BSC SBJH

bjz41067977 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, Slachthuisstraat 33, 6041 CB Roermond
bjz41067977 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg, Prinsenstraat 4, 5913 ST Venlo
bjz41067977 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Limburg Zuid, Burg. Cortenstraat 6a, 6226 GV Maastricht

Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
Ouders let op!
(358) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SBJL besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SBJL staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld! WAARSCHUWING (130)!

Zetel: Roermond
Drs. N.W.M. Plitscher (Ondertekeningsblok Wob102)
Dr. J.A. van Harten-Oudijk, lid Raad van Bestuur (Ondertekeningsblok Wob102) WAARSCHUWING (130)!
Bron: Wob 102 procedure(s)

 
Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam
Jurisprudentie Wob102 met DE NORM in zaaknummer AWB 09/2129
BEROEPSCHRIFT Nienhuis/Leenders tegen UITBLIJVEN BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT Stichting Bureau Jeugdzorg Stadregio Rotterdam GEGROND!
Citaat BESCHIKKING: "De rechtbank stelt op grond van de gedingstukken vast dat verweerder niet tijdig heeft beslist op het door eisers gemaakte bezwaar"
Citaat BESCHIKKING: "Het beroep is om die reden kennelijk GEGROND"
Citaat BESCHIKKING: "De rechtbank verklaart het beroep GEGROND"
Ondertekeningsblok: mr. J.Penning rechter, H.J. Papilaya-Muskita, GRIFFIER.

Seventer, A.C. van, advocaat SBJSR in Wob102 procedure. Check (184) geen dubbelfunctie rechter op 020609
   

 

 

 

Informanten:

bjz41177220 Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, 3552 AS UTRECHT,
bjz41177220 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Utrecht, Nijenoord 2-4, 3553 AS Utrecht
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
081 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT STICHTING de RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
633 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
262 Klopt dictum beschikking? PV ontvangen? (619) Staan NAMEN vertegenwoordigers STICHTING in beschikkingen en PV hoorzittingen vermeld? (435) Kloppen ondertekeningsblokken Stichting? (518) Waren de vertegenwoordigers STICHTING bevoegd? Wie was DE GRIFFIER? Is die persoon BENOEMD als DE GRIFFIER? Stond naam rechter in uitnodiging hoorzitting? (610) Indien neen, waarom niet?
369 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
Ouders let op!
(369) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SBJU besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Onder Wob-102 besluiten SBJU
van Mw. P.J. Laanen, voorzitter Raad van Bestuur staan juridisch juiste beroepsmogelijkheden NIET vermeld!
102 Zetel: Utrecht KVKnr. 41177220
Ondertekeningsblok Mw. drs. M. Wilschut MA, Hoofd beleidscentrum
Ondertekeningsblok Mw. P.J. Laanen, voorzitter Raad van Bestuur
Ondertekeningsblok Mw. N. van den Heuvel, Hoofd AMK Utrecht
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie Stichting Bureau jeugdzorg Utrecht, Nijenoord 2-4, Utrecht
Mw. drs. M. Wilschut MA, Hoofd beleidscentrum/voorzitter BSC SBJU
Mr. H.C.L. Greuters, lid BSC SBJU/procesvertegenwoordiger SBJU
599 Beslissingen bezwaarcommissie Stichting Bureau jeugdzorg Utrecht
338 Raad voor de Kinderbescherming wil ervaren zeezeilster Laura Dekker bij vader weghalen en bij moeder of in een kindertehuis plaatsen

(338) Ook de advocaat Laura Dekker vindt de kinderrechter partijdig en wraakt de kinderrechter!

22 december 2009. Informant Opa en oma van Laura Dekker:  "Sinds Laura Dekker onder toezicht van de Jeugdzorg is gesteld, is zij veranderd in een gesloten meisje dat haar vertrouwen in volwassenen verloren is"

"Wij hebben Laura, sinds de bemoeienis van Jeugdzorg, in een paar maanden zien veranderen van een ondernemende en positieve tiener in een meisje dat een schild om zich heen heeft gebouwd en totaal geen vertrouwen meer heeft in de volwassenen."

398 Klacht gegrond tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht na klagen over gebruik van een juridisch onjuiste naam
335 Procederen met Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigerde afgifte contactjournaal gezinsvoogd
397 Record aantal klachten gegrond verklaart na intimidatie van klaagster door medewerker Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
067 1. Uitspraak moeder: "Ik leefde in een hel bij Bureau Jeugdzorg Utrecht en toen ik jou (Hop) tegenkwam kwam ik in de hemel"
2. SBJU: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als Stichting niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten
062 Inzicht in netwerken van gesubsidieerde klachtondersteuners en hoe elkaar zaakjes toegespeeld worden
413 BJZ "ten einde tot overeenstemming te komen over de wijze waarop u bijstand verleent in zaken van onze cliënten"
211 Vedivo hetze tegen Hop betekende ook het einde van de Provinciale Klachtencommissies in Nederland
   
bjz34186307 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Kenaupark 30, Postbus 5247, 2000 CE Haarlem
bjz34186307 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Noord-Holland, Rubenslaan 2, 1816 MK Alkmaar
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
102 Zetel: Haarlem
Mw. dr. L.B.J. Schmitz bestuurder SBJNH (Ondertekeningsblok Wob102) Code (514) 091109
mw. drs. M.A.M. Barth, voorzitter RvT SBJNH
Code (514) 091109
dhr. drs. H. Stellingsma, lid RvT SBJNH
Code (514) 091109
mw. drs. J. van Vliet, lid RvT SBJNH 
Code (514) 091109
dhr. mr. B.B. Schneiders, lid RvT SBJNH
Code (514) 091109
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Postbus 5247, 2000 CE Haarlem
Mw. G. Raateland, secretaresse BSC SBJNH
Drs. P. Ramaekers, voorzitter BSC SBJNH
Bron: Wob 102 procedure(s)
066 bjz34186307 Beroepsverbod voor J. Hop wegens "aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal" Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor is representatief voor de werkwijze van de Stichting Jeugdzorg Noord-Holland met als directeur E.S.P. Oudejans
668 Klacht gegrond! Directeur Jeugd en Gezin Noord-Holland ONBEVOEGD Hop te weigeren bij interne klachtencommissie (Vedivo hetze)
678 1. Stasi werkwijze in strijd met negende gebod zonder hoor en wederhoor representatief voor werkwijze interne klachtencommissie SBJNH met dhr.H.R. Smits (Voorzitter), mw. mr. A.B. Boukema (vice-voorzitter), mw. drs. L. Rooijer (lid), mw. M.A.C. Gouwenberg (Secretaris)
2. Klachten van moeder X met Hop ingediend tegen Stichting Jeugdzorg Noord-Holland GEGROND verklaard tijdens Vedivo hetze
127 1. bjz34186307 Telegraaf 251198: "Wie helpt eigenlijk ouders in nood?"
2. Hoeveel (gesubsidieerde) restaurants, scheepswerven, onroerend goed bezit Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland?
   
bjz22051869 Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland, Roozenburglaan 89, Postbus 62, 4330 AB Middelburg
bjz22051869 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Zeeland, Molenwater 33, 4331SC Middelburg
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
081 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT STICHTING de RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
633 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
262 Klopt dictum beschikking? PV ontvangen? (619) Staan NAMEN vertegenwoordigers STICHTING in beschikkingen en PV hoorzittingen vermeld? (435) Kloppen ondertekeningsblokken Stichting? (518) Waren de vertegenwoordigers STICHTING bevoegd? Wie was DE GRIFFIER? Is die persoon BENOEMD als DE GRIFFIER? Stond naam rechter in uitnodiging hoorzitting? (610) Indien neen, waarom niet?
350 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland
Ouders let op!
(350) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SBJZ besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
Jurisprudentie Wob102 met DE NORM in zaaknummer 09.44094 -FvdB
Bezwaarschrift Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland GEGROND!
Citaat BESLUIT: "Dit betekent concreet dat de volgende informatie aan u zal worden verstrekt.
-nevenfuncties bestuurder
-namen en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
-regeling bezwaarcommissie
-namen en nevenfuncties leden bezwaarcommissie
-namen en BIG-registratienummers gedragsdeskundigen
Ondertekeningsblok: F.W.M. van den Brűle, directeur bestuurder 28 juli 2009
102 Zetel: Middelburg
F.W.M. van den Brűle directeur/bestuurder (Ondertekeningsblok Wob102)
Bron: Wob 102 procedure(s)
102 Bezwaarcommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland, Postbus 62, 4330 AB Middelburg
Mw. S.J.J. de Vos, secretaris bezwaarcommissie
Jurisprudentie Wob102 met DE NORM in zaaknummer 09.44094 -FvdB
Bezwaarschrift Nienhuis/Leenders tegen BESLUIT Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland GEGROND!
Citaat BESLUIT: "Dit betekent concreet dat de volgende informatie aan u zal worden verstrekt.
-nevenfuncties bestuurder
-namen en nevenfuncties leden Raad van Toezicht
-regeling bezwaarcommissie
-namen en nevenfuncties leden bezwaarcommissie
-namen en BIG-registratienummers gedragsdeskundigen
Ondertekeningsblok: F.W.M. van den Brűle, directeur bestuurder 28 juli 2009
682 Klachten gegrond met Hop als gemachtigde van ouders tegen Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland
   
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (
Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG heeft in 2008 ruim 900 medewerkers
134 De Staat beschuldigd in "jeugdzorg PR-campagnes" jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
081 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT STICHTING de RVDK te verzoeken onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
633 De norm 6 x ABBB! Bezwaarschrift tegen BESLUIT Raad voor de Kinderbescherming onderzoek te doen naar opvoedingssituatie 
262 Klopt dictum beschikking? PV ontvangen? (619) Staan NAMEN vertegenwoordigers STICHTING in beschikkingen en PV hoorzittingen vermeld? (435) Kloppen ondertekeningsblokken Stichting? (518) Waren de vertegenwoordigers STICHTING bevoegd? Wie was DE GRIFFIER? Is die persoon BENOEMD als DE GRIFFIER? Stond naam rechter in uitnodiging hoorzitting? (610) Indien neen, waarom niet?
102 Aandachtsvestiging (Wob 102) procedures tegen SWSG
Ouders let op!
Klopt het DICTUM beschikking kinderrechter in VOTS, OTS en UHP zaken met SWSG als gezinsvoogdij-instelling?
Kloppen ondertekeningsblokken van SWSG en de juridisch juiste naam SWSG in documenten van SWSG, RVDK en BJZ?
521 Aandachtsvestiging Wob 102 procedures tegen Stichting William Schrikker Groep
Ouders let op!
(
521) GRATIS BEZWAARSCHRIFTEN tegen SWSG besluiten op ALLE Wob102 verzoeken GRATIS op internet
102 Zetel:
Mw. J. Nab directeur Jeugdbescherming
, bestuursvoorzitter SWSG (Ondertekeningsblok SWSG Wob102)
Bestuur en leden Raad van Toezicht:
Kouwenberg, dhr. F.P., voorzitter Raad van Bestuur SWSG
Meersma, dhr. K.D., lid Raad van Toezicht SWSG
Poppelaars, dhr. A.A.R. lid Raad van Toezicht SWSG
Jansen, dhr. G.P.W. lid Raad van Toezicht SWSG
Becher, dhr. J.G.S.J.S.M. lid Raad van Toezicht SWSG
Wijngaarden, mw. J. lid Raad van Toezicht SWSG
102 Ad hoc Bezwaarcommissie SWSG, t.a.v. de secretaris, Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam
Zeegers, dhr. drs. J. voorzitter BSC SWSG, nevenfunctie staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker,
Geen openbare nevenfuncties?
Vrij, mw. mr. C., lid BSC SWSG, nevenfunctie Jurist SWSG,
Geen openbare nevenfuncties?
Kranenburg, mw. mr. drs M., secretaris BSC SWSG, nevenfunctie directiesecretaris,
Geen openbare nevenfuncties?
580 Beslissingen bezwaarcommissie Stichting William Schrikker Groep
677 Met als directeur drs. K. Verwey MMC en voorzitter interne klachtencommissie SWSG Mevrouw M. Moons deed de Stichting William Schrikker Groep ook mee aan de Vedivo hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod
096 Olga: "Zit je in de molen dan is er geen ontsnappen meer aan. Ze geven nooit toe dat er een fout is gemaakt."
126 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"
669 Klacht gegrond familie Fleeré met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleeré: "William Schrikker gezinsvoogd kende na één jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
   

 

 

 

 

 

Eerbetoon aan Nienhuis/Leenders tegen RvdK, SBJG, Lindenhout en Rechtbank Arnhem

Vraag: Wie zijn de ouders van A. moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland start afspelen van deze 18 juni 2008 uitzending op 09:28
445 Boycot Raad voor de Kinderbescherming. Als twee schriftelijke aanwijzingen (SA-tjes)door de kinderrechter vervallen zijn verklaard gaat dit
beruchte bestuursorgaan gewoon door op een ingeslagen weg met onderonsjes tussen RvdK met kinderrechters buiten de hoorzittingen
om ouders uit het gezag te kunnen zetten. Terecht heeft de Raad voor de Kinderbescherming de bijnamen Raad voor de Kindermishandeling
en/of Raad voor de Leugenbescherming opgelopen. Dien nooit een klacht maar altijd een bezwaarschrift in tegen ieder BESLUIT RvdK!
547 Hoger beroep bij Raad van State GEGROND Nienhuis/Leenders met Hop als gemachtigde tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
Groep Hop doet mee met de landelijke verkiezingen 2014 en verkiezingen gemeenteraad gemeente Rheden 2014! Stemt u op ons?
UITNODIGING Helpt u mee met het verspreiden van uitnodigingen in heel Nederland? Groep Hop wil de RvdK als bestuursorgaan opheffen!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014