Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen de vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om nog voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland (95) (710)

(547) Geschiedenis. Hoger beroep Leenders/Nienhuis met J. Hop Ermelo als hun procesvertegenwoordiger GEGROND bij Raad van State tegen "niet-ontvankelijk" bezwaarschrift tegen besluit op Wob102 sloeg in als een bom bij NL-jeugdzorg.

Wob102verzoek1, Wob102verzoek2, Wob102verzoek3, Wob102verzoek4, Wob102verzoek5, Wob102verzoek6, Wob102verzoek7, Wob102verzoek8, Wob102verzoek9, Wob102verzoek10, Wob102verzoek11, Wob102verzoek12, Wob102verzoek13, Wob102verzoek14, Wob102verzoek15

Censuur in Nederland ©

 

Wob 102 verzoek 5

 

Aan:
(Naam en adres AMK=BJZ=STICHTING of ZORGVERLENER)

Plaats/datum   :

Betreft: Wob 102 verzoek 5, een verzoek om respect voor de WET Wob.

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst hecht ik eraan in het kort te beschrijven wat het doel van de WET Wob is. Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door mij als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ.

Gelet op de berichtgeving op internet over de bejegening van de heer J. Hop Ermelo door bestuursorganen in Nederland met als representatief voorbeeld de hetze tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournalen gezinsvoogd (50) (137) (51) (134) (75) hecht ik eraan voor u zes "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" te beschrijven.

1. Zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuursorgaan moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, zodat een JUIST BEELD VAN DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN kan ontstaan op grond waarvan het besluit kan worden genomen. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

2. Détournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is.

3. Evenredigheidsbeginsel (het verbod van kennelijke onredelijkheid): hiervan is sprake als het bestuursorgaan bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot het betreffende besluit had kunnen komen. Het bestuursorgaan dient de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid af te wegen. De voor belanghebbende nadelige gevolgen mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.

4. Motiveringsbeginsel: een afwijzend) besluit moet gedragen worden door een deugdelijke motivering, zo mogelijk onder vermelding van het wettelijke voorschrift op grond waarvan het besluit is genomen.

5. Gelijkheidsbeginsel: feitelijk gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, behoudens de gevallen als bepaald bij wet. Overigens gaat dit beginsel niet op als een beroep wordt gedaan op een onjuist besluit dat in een gelijk geval is genomen.

6. Vertrouwensbeginsel: dit beginsel houdt in dat gewekte verwachtingen waarop een belanghebbende redelijkerwijs heeft mogen vertrouwen, worden gehonoreerd. Voorwaarde daarbij is wel dat het vertrouwen is gewekt door een bestuurder of ambtenaar waarvan de belanghebbende redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat deze ter zake beslissingsbevoegd was.

 

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting adviseert, informeert, onderzoekt welke adequate hulp nodig is en coördineert zorg

Ondergetekende VERZOEKT om toezending:

1. Verzoek om toezending alle NIET financiële samenwerkingsverbanden tussen de STICHTING en derden?

2. Verzoek om toezending alle WEL financiële samenwerkingsverbanden tussen de STICHTING en derden?

3. Verzoek om toezending afschrift "samenwerkingsovereenkomst netwerk 12 overleg tussen de gemeente van verzoeker en de STICHTING?

4.1 Verzoek om toezending afschrift CONVENANT tussen de STICHTING en de GEMEENTE over uitwisseling gegevens VRAGENLIJSTEN gemeente van verzoeker aan kinderen/ouders met ingevulde ondertekeningsblokken met handtekeningen? Toelichting onder het verzoek VRAGENLIJSTEN worden ook "Enquêteformulieren" of "JongerenEnquête" 2009 of 2008 of 2007 verstaan. 

4.2 Indien er sprake is en/of is geweest van een "JongerenEnquête" 2009 of 2008 of 2007 die op internet moet worden ingevuld MET EEN PRIJZENFESTIVAL als lokkertje wordt verzocht om informatie hoe het mogelijk is dat die VRAGENLIJST ANONIEM WORDT VERWERKT terwijl in de uitnodigingsbrief NAW gegevens van de minderjarige staan met een UNIEKE GEBRUIKERSNAAM en WACHTWOORD en als alles anoniem is hoe worden de prijzen dan aan de winnaars van die anonieme WINNAARS bekend gemaakt? Tevens wordt verzocht om de namen van de medewerkers van de STICHTING die als ONDERZOEKERS van deze VRAGENLIJST GEMEENTE de INGEVULDE VRAGENLIJSTEN onder ogen krijgen.

5. Verzoek om toezending afschrift CONVENANT tussen de STICHTING en de GGD over uitwisseling gegevens VRAGENLIJSTEN GGD in gemeente van verzoeker aan kinderen/ouders met ingevulde ondertekeningsblokken met handtekeningen?

6. Verzoek om toezending afschrift CONVENANT tussen de STICHTING en de scholen over uitwisseling gegevens VRAGENLIJSTEN scholen in de gemeente van verzoeker aan kinderen/ouders met ingevulde ondertekeningsblokken met handtekeningen?

7. Verzoek om toezending afschrift CONVENANT tussen de STICHTING en ziekenhuizen over uitwisseling gegevens VRAGENLIJSTEN ziekenhuizen in de provincie van verzoeker aan kinderen/ouders met ingevulde ondertekeningsblokken met handtekeningen?

8. Verzoek om toezending afschrift CONVENANT HUISELIJK GEWELD tussen de STICHTING en de gemeente met ingevulde ondertekeningsblokken met handtekeningen?

9. Een schriftelijke BEVESTIGING dat het NIET ONRECHTMATIG IS als personeel van de STICHTING ouders VALS BESCHULDIGD van KINDERMISHANDELING? Toelichting (602)

10. Welke procedure gevolgd moet worden door een OUDER VAN EEN KIND om opslag van onjuiste gegevens over die ouder uit de bestanden van de STICHTING te verwijderen en welke procedure gevolgd moet worden om een ONJUISTE ZIN OF PASSAGE uit rapporten of VERZOEKSCHRIFTEN over die ouder te laten verwijderen.

11. Is het juist dat de werkwijze van de STICHTING, onder verwijzing naar 9 en 10 gebaseerd is op jeugdzorg, willekeur en beeldvorming? Indien ja, dan is JA als antwoord voldoende? Indien neen, waarom niet?

12.1. Afschrift ALGEMENE CONSENSUS "samenwerkingsovereenkomst" tussen BJZ en zorgverleners.
12.2  Afschrift SPECIFIEKE "samenwerkingsovereenkomst" tussen BJZ en de zorgverlener m.b.t. de minderjarige:......................................................

Toelichting VERZOEK www.burojeugdzorg.nl/102.htm 

Toelichting VERZOEK! Er wordt NIET gevraagd om overzichten. Het VERZOEK kan dus NIET worden afgewezen omdat de Stichting geen overzichten maakt en daarom geen overzichten beschikbaar zijn.

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :                                

Naam            :

Adres            : 

Woonplaats    :

 

 

 

 

 

Eerbetoon aan Nienhuis/Leenders tegen RvdK, SBJG, Lindenhout en Rechtbank Arnhem

Vraag: Wie zijn de ouders van A. moeder Judith Leenders en de vader Ron Nienhuis?
Antwoord: Uitzending Omroep Gelderland start afspelen van deze 18 juni 2008 uitzending op 09:28
445 Boycot Raad voor de Kinderbescherming. Als twee schriftelijke aanwijzingen (SA-tjes)door de kinderrechter vervallen zijn verklaard gaat dit
beruchte bestuursorgaan gewoon door op een ingeslagen weg met onderonsjes tussen RvdK met kinderrechters buiten de hoorzittingen
om ouders uit het gezag te kunnen zetten. Terecht heeft de Raad voor de Kinderbescherming de bijnamen Raad voor de Kindermishandeling
en/of Raad voor de Leugenbescherming opgelopen. Dien nooit een klacht maar altijd een bezwaarschrift in tegen ieder BESLUIT RvdK!
547 Hoger beroep bij Raad van State GEGROND Nienhuis/Leenders met Hop als gemachtigde tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland
Groep Hop doet mee met de landelijke verkiezingen 2014 en verkiezingen gemeenteraad gemeente Rheden 2014! Stemt u op ons?
UITNODIGING Helpt u mee met het verspreiden van uitnodigingen in heel Nederland? Groep Hop wil de RvdK als bestuursorgaan opheffen!

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014