SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Toespraak minister Remkes (Binnenlandse Zaken) bij de opening Meesterweek Erasmus Universiteit: Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid – of die juist zelf aantast – zien we onderdrukking en dictatuur

 

13 maart 2006

Minister Remkes opende vandaag (13 maart 2006) de Meesterweek op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn toespraak 'Zonder veiligheid geen vrijheid' sprak de minister zijn zorg uit over de aantasting van de democratische rechtsstaat.

Op 24 augustus 1572 vermoordde de Franse overheid circa 30.000 protestanten om daarmee het van kerk en staat afwijkende geloof de kop in te drukken. De gelovige minderheid eiste het recht af te wijken van wat de overheid en de kerk hen als waarheid voorhield. Ze wilde niet alleen de vrijheid om dat met elkaar te delen maar ook om daar openlijk voor uit te komen. Uiteindelijk, dames en heren, werd hun recht onderkend.

Op 5 december 1955 organiseerde een jonge Martin Luther King een boycot van het openbaar vervoer in Alabama wegens rassendiscriminatie. Dat ging in tegen de opvattingen van de overheid en al helemaal tegen de mening van de blanke meerderheid. Uiteindelijk won hij; kreeg het recht een mening uit te dragen tegen de machthebbers in.

Galileo wilde het recht op een open wetenschappelijke discussie. Joden vroegen het recht op een volledig staatsburgerschap. Vrouwen eisten het recht tot de universiteit toegelaten te worden. Het zijn maar voorbeelden.

Wat zij vroegen hebben ze niet zonder grote problemen gekregen en zeker niet snel. En zelfs toen die vrijheid formeel was gewonnen, veranderde er pas echt wat als de hulp van de overheid ingeroepen kon worden door de minderheid, tegen de intolerante meerderheid.

Waar de bescherming van minderheden – zelfs een minderheid van ťťn – tegen de meerderheid of tegen de almacht van de overheid ontbreekt, zien we discriminatie. Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid – of die juist zelf aantast – zien we onderdrukking en dictatuur. Met de bescherming van de rechten van de minderheid en de gelijkheid van mensen als toetssteen, verdeelden we de wereld in goed en kwaad. Stalin, Hitler, Pol Pot. Idi Amin, het Apartheidsregime: het kwaad.

Aan de goede kant: wij, de maatschappij waar iedereen in vrijheid kan leven. Maar het zijn andere tijden. Nu heeft het terrorisme ůns in verwarring gebracht, want de veiligheid van de mťerderheid wordt bedreigd door kleine mŪnderheden; de vrijheid van iederťen is in gevaar. Daarover wil ik het met u hebben, dames en heren. De verhouding tussen vrijheid en veiligheid.

Stelling
Mijn stelling is dat onze grondrechten en veiligheid niet tegenover elkaar staan, zoals wel eens wordt gesuggereerd, maar juist in elkaars verlengde liggen ťn elkaar in balans houden. Zonder veiligheid geen vrijheid. En de grondrechten – op het gebied van meningsuiting, godsdienst, vereniging, onderwijs, enzovoort – geven tegelijk de marges aan waarbinnen we bij ons streven naar veiligheid mogen handelen. En handelen moeten we. U kent de beelden, u kent de plaatsen. Of we het willen of niet, een groot deel van de wereld is in de greep van terreurdreiging en radicalisering. Democratische rechtsstaten zijn hard bezig hun weerbaarheid te vergroten. Ook Nederland.

Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om de risico’s op aanslagen tot het uiterste te beperken. Om mensen, maar ook om de waarden van de democratische rechtsstaat, te beschermen. Wat hebben we gedaan? Ik noem vier voorbeelden. Eťn. We hebben de bevoegdheden van politie en justitie verruimd. In strafvorderlijke zin maar ook in bestuurlijke en bestuursrechtelijke zin. Twee. De AIVD is substantieel uitgebreid met mensen en middelen. Het stelsel bewaken en beveiligen is inmiddels landelijk geÔmplementeerd. Drie. Ook op straat merken mensen er wat van. Er is meer fysieke controle. Er geldt een identificatieplicht en er zijn specifieke beveiligingsmaatregelen bij het bezoek aan bepaalde locaties en evenementen. Vier. Als rijksoverheid spreken we ook onze partners aan op hun rol in de bestrijding van terrorisme en radicalisering. Lokale overheden, politie- en inlichtingendiensten en maatschappelijke organisaties zijn onmisbaar in een brede aanpak tegen radicalisering en radicalisme. Justitieel optreden alleen, zonder zo'n brede aanpak, kan op de langere termijn niet effectief genoeg zijn om problemen op te lossen. Dat is – naast het tegemoet komen aan de uitgesproken behoefte aan  informatie – ook de reden van onze publiekscampagne over terrorisme.

Balans en debat
Dames en heren. Hoe vaak ik het woord ”balans” ook gebruik, de vraag blijft voor u en voor mij natuurlijk: waar geeft de naald van de weegschaal het midden aan? Daar wordt verschillend over gedacht.We zien rechtstreeks verslagen van hoorzittingen van de Senaatscommissie in de VS over afluisterpraktijken. Er is commotie rondom vermeende CIA-vluchten in Europa. We lezen over mogelijke martelpraktijken in Irak en in Guantanamo Bay en over de Britse Law Lords die onlangs hebben bepaald dat verklaringen die via marteling zijn verkregen niet als bewijsmateriaal mogen worden gebruikt.

Marteling! Moeten we daar zelfs als serieuze optie over nadenken? Nee natuurlijk. Het martelverbod is voor mij absoluut. Afwegingen zijn in dat geval niet aan de orde. Het gaat hier om het minimale brevet van beschaving en respect voor de menselijke waardigheid in optima forma. Ook de Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft hier onlangs nog eens terecht en uitvoerig op gewezen.

Een balans tussen vrijheid en veiligheid betekent dat we niet tornen aan dit absolute verbod. Veel andere vrijheidsrechten zijn echter niet absoluut. In die gevallen moet een voortdurend debat worden gevoerd over die balans, ook in ons land.

Toelichting stelling
Maatregelen in de strijd tegen terrorisme staan niet tegenůver grondrechten, maar hebben ook zelf een zekere mensenrechtelijke status. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft aanvaard dat staten verplicht zijn alle redelijke maatregelen te nemen om het leven van hun ingezetenen tegen levensbedreigende situaties te beschermen.  Dit is ook van toepassing op een levensbedreigende situatie als gevolg van een terroristische dreiging. Deze mensenrechtelijke status van antiterreurmaatregelen vindt dan ook bevestiging in de preambule van de ‘Guidelines on human rights and the fight against terrorism,’ van de Raad van Europa. Daarin wordt gesproken over “the imperative duty of States to protect their populations against possible terrorist acts.”

Grondrechten verplichten de staat dus tot terreurbestrijding – verplichten dus soms tot ingrijpende maatregelen – maar geven ook de grenzen aan waarbinnen dat moet plaats vinden. Een staat die te weinig veiligheid biedt, pleegt contractbreuk met de samenleving en houdt in een extreem geval – volkenrechtelijk gezien – zelfs op een staat te zijn. Veiligheid is de raison d’Ítre van elke staat. Het falen van de Weimar-republiek laat zien waartoe het leidt als een overheid zijn eindverantwoordelijkheid hierin niet serieus neemt. Maar een staat die te veel veiligheid wil bieden, leidt tot te weinig vrijheid voor de eigen burgers. Veiligheid nastreven zonder recht te doen aan de balans tussen collectieve veiligheid en individuele vrijheid, ondermijnt de essentie van onze open en pluriforme samenleving. De vrijheidsaantasting gaat dan niet meer uit van de medeburgers maar van de overheid zelf. De geschiedenis van de 20e eeuw heeft ons laten zien waartoe dat kan leiden. Grondrechten zijn al met al onze trouwe bondgenoten in het samenbrengen van vrijheid en veiligheid. Juist waar de nationale veiligheid in het geding is, bieden zij de staat een ruime beoordelingsmarge voor het bepalen van een goede balans.

Concretisering van de balans
Maar hoe werken we in de praktijk aan die balans en hoe kunnen we die perfectioneren? Hoe doen we recht aan vrijheid en effectiviteit? Dames en heren, ik denk hierbij aan drie invalshoeken.

(1) In de eerste plaats moeten we bij nieuwe maatregelen de mensenrechtelijke kaders niet alleen zorgvuldig in acht nemen, maar ze daar ook in alle openheid aan toetsten. Dit betekent voor wettelijke maatregelen die ingrijpen in de vrijheidsrechten van burgers, dat het legitieme doel ervan moet worden aangetoond en uitgelegd. Vervolgens, dat de noodzaak van deze beperkingen in onze democratische samenleving wordt aangetoond en uitgelegd. Daarvoor is nodig uit te leggen dat de maatregel in redelijke verhouding staat tot het ermee te bereiken doel (proportionaliteit), en dat er niet ook een ander minder ingrijpend middel voorhanden is waarmee een vergelijkbaar resultaat kan worden behaald (subsidiariteit). De maatregel moet effectief zijn. De motivering ervan transparant.

Het wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid dat ik binnenkort naar de Kamer stuur voldoet wat mij betreft aan deze maatstaven. Het voorstel voorziet onder andere in een meldplicht, een gebiedsverbod en een contactverbod. Het gaat daarbij niet om maatregelen die zijn verstopt in een subparagraaf van bijvoorbeeld de Gemeentewet, maar om een aparte wet met een evaluatiebepaling. Dit komt het debat erover ten goede en daarmee ook het draagvlak, de legitimiteit en de effectiviteit.  Het voorstel is niet alleen een voorbeeld van transparantie, maar ook van de juiste maatvoering bij het bewaken van die balans tussen veiligheid en vrijheid. Dat brengt mij meteen op mijn volgende punt.

(2) Bij het nemen van maatregelen is het in de tweede plaats van belang om op het juiste niveau te opereren. Hoewel mediaberichtgeving en de emotionele lading van het strafrecht wel eens anders doen vermoeden, liggen overheidstaken ten behoeve van de veiligheid in overgrote mate buiten het strafrecht. Dat wordt duidelijk als we kijken naar de verschillende stadia waarin we met veiligheid van doen hebben. We moeten onderscheid maken tussen het voorkomen dat er iets gebeurt – de preventie, het reageren op de gebeurtenis – repressie – en het weer opkrabbelen na een gebeurtenis – veerkracht. Preventie en veerkracht zijn bij uitstek bestuurlijke of bestuursrechtelijke domeinen. Repressie is dat gedeeltelijk.

De achtergrond van deze geleidelijke schaal van toenemende ingrijpende staatsinterventie ligt in de ontstaansgeschiedenis van de staat als sociaal contract, de notie van burgerlijke vrijheden en daarmee verbonden, de legitimiteit van staatsinterventies. Wij en onze voorouders hebben onze vrijheden en autonomie niet deels overgedragen aan de staat om die lukraak te laten interveniŽren zodra veiligheidsbelangen op het spel staan. Proportionaliteit en subsidiariteit zijn, zoals ik al zei, altijd relevante maatstaven om de legitimiteit van overheidsoptreden te beoordelen en te toetsen.

Het beheersen van conflicten is daarmee doorgaans ook het meest gediend. Het effectief tegengaan van radicalisering is niet gebaat bij het onmiddellijk inzetten van kanonsgeschut in een vroeg stadium. Eerst is dialoog van belang, dan bestuurlijk optreden, en als sluitstuk, als ulitimum remedium de inzet van het strafrecht en repressieve bestuursrechtelijke maatregelen.

Bij het wetsvoorstel bestuurlijke maatregen nationale veiligheid, waarover ik het zojuist had, gaat het dan ook om maatregelen die voorkomen dat we pas kunnen ingrijpen als het leed al is geschied, maar die ook voorkomen dat we onnodig het zwaarste geschut al te vroegtijdig inzetten en daarmee de vrijheidsrechten veronachtzamen. Het gat in de glijdende schaal van dialoog tot repressief strafrecht wordt hiermee gedicht. We werken er overigens aan om een dergelijk gat op meerdere fronten te dichten. Ik noem het voorstel tot de bestuurlijke aanpak van huiselijk geweld en de aanpak van straatterreur. Verder zouden we eens goed moeten nadenken over een meldplicht ongebruikelijke transacties. Ik vermag niet in te zien waarom deze meldplicht kan bestaan in verband met de bestrijding van witwassen, maar niet ter bestrijding en voorkoming van terreurdaden.

(3.) Ik kom tot mijn derde punt. Adequate wetgeving is van evident belang in de strijd tegen het terrorisme. Maar het is geen doel op zich. Het is ons uiteindelijk te doen om de essenties van de liberale of democratische rechtsstaat, zoals autonomie, gelijkheid, pluriformiteit en rechtvaardigheid. In deze zin is onze liberale democratie zeker niet cultureel neutraal, zoals Francis Fukuyama vorig jaar nog eens betoogde in zijn Nexus-lezing. Onderkend moet worden dat de liberale democratie bijna per definitie een zwakke identiteit heeft. We moeten daar niet van terugschrikken. Integendeel. We hebben de verantwoordelijkheid om de kracht van deze zwakheid sterk neer te zetten.

We mogen trots zijn op de inherente kwetsbaarheid van onze identiteit en onze westerse liberale waarden. Laten we een voorbeeld nemen aan landen als Amerika en Frankrijk (zonder onze eigen volksaard te verloochenen). Maar aandacht voor onze vlag en plechtige beloften helpen mensen simpelweg het gevoel te geven ergens bij te horen. Wij hebben behoefte aan bindende symbolen waarmee we kunnen waarderen dat we als samenleving een uniek, eigen en werkend systeem hebben geschapen waarin de ruimte bestaat om in vrijheid en veiligheid onze individuele en gemeenschappelijke keuzes te maken.

Trots op onze rechtsstatelijke kernwaarden is ook een belangrijke basisvoorwaarde voor integratie en participatie in onze samenleving van hen die van oorsprong andere rechtsstatelijke principes hebben meegekregen. Onze vrijheid om een eigen en veilig leven te kiezen is de legitimering van de overheid om op te treden. Het is ook hťt argument tegen radicalisering, extremisme en fundamentalisme van welke signatuur dan ook. Daarom moeten we ook voorkomen dat zich binnen onze democratische rechtsstaat waarden ontwikkelen die leiden tot gedrag dat diezelfde rechtsstaat ondermijnen. Ik denk daarbij aan rechts-extremistisch gedachtegoed. Maar ook aan delen van de sharia die dergelijke afwijkende waarden weerspiegelen, zoals ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2003 heeft aangegeven.[1] Denk bijvoorbeeld aan de buitengewoon onmenselijke lijfstraffen die de sharia kent.

En we moeten ook voorkomen dat er zich – door angst en misverstand – een scheiding ontwikkelt tussen de mensen met een autochtone Nederlandse achtergrond en de moslimgemeenschap van, vergeet niet, ťťn miljoen mensen van zeer diverse pluimage. Om al deze redenen zie ik het ook als een deel van mijn eigen verantwoordelijkheid om het belang van de waarden van onze democratische rechtsstaat uit te dragen.

Tot slot
Dames en heren, ik ga afronden. Zowel in de media als in de politiek hebben velen de afgelopen jaren zorgen geuit over de aantasting van grondrechten bij de strijd tegen het terrorisme. Ik heb vanmorgen willen onderstrepen dat ware vrijheid zonder veiligheid juist ondenkbaar is.Een weerbare rechtsstaat kenmerkt zich door een balans tussen vrijheid en veiligheid. Door een stelsel waarbinnen we in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Waar respect voor ieders vrijheid bestaat en met verve wordt uitgedragen.

Met politicoloog Michael Ignatieff wil ik benadrukken dat een regering voor het volk mťťr is dan een regering voor het geluk en de veiligheid van de meerderheid. Behalve voor veiligheid, moet de regering er ook voor zorgen dat zij bij de aanpak van het kwaad maatregelen inzet die aantasting van de democratische rechtsstaat voorkomen. We hebben een land waar we trots op mogen zijn. Dat is het land waar we willen leven en de staat die we moeten beschermen.

NB: alleen het gesproken woord geldt.

 

Ministerievan Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties

Datum1 oktober 2006

Onskenmerk2683026101

StatusDefinitief

OnderdeelDirectie Beveiliging

Auteur(s)Afdeling Beleid 8 Expenire

Blad

1van 16

Postadres

Postbus20010

2500EA Den, Haag

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datum1 oktober 2006

Onskenmerk2683026101

VoorwoordBlad

2van 16

DeWet veiligheidsonderzoeken (WVO) biedt de mogelijkheid omfuncties, waarinmen denationale veiligheid kan schaden, aan te wijzen alsvertrouwensfuncties.Personenkunnen een vertrouwensfunctie enkel bekleden als de AlgemeneInlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)een verklaring van geen bezwaar (VGB)heeftafgegeven voor het uitoefenen van de betreffende functie. Deafgelopenjaren groeide debehoefte aan het opstellen van eenduidige en concrete criteriavoor het aanwijzen vanvertrouwensfuncties. De Leidraad AanwijzingVertrouwensfunctiesvoorziet in deze behoefte.DeLeidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties geeft de beleidslijn vande AIVD weermet betrekkingtot het aanwijzen van vertrouwensfuncties. Ik ga ervan uit dat deuitleg van de aanwijzingscriteria encategorieŽn vertrouwensfuncties eeneenduidigetoepassing bewerkstelligt.

KONINKRIJKSRELATIES,

AlgemeneInlichtingenen Veiligheiddienst

Inleiding

Datum1 oktober 2006

Onskenmerk2683026101

Eenfunctie die de mogelijkheid biedt de nationale veiligheid teschaden, kanwordenaangewezen als een vertrouwensfunctie. De Minister dieverantwoordelijkis voor hetbeleidsterrein waartoe de vertrouwensfunctie behoort, wijst, inovereenstemming met de Minister vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(BZK)(lees; AIVD). de vertrouwensfunctie aan. Een vertrouwensfunctiekan pasworden vervuld als debetreffende functionaris een verklaring van geen bezwaar(VGB)heeft gekregen. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)stelteenveiligheidsonderzoek in voordat een VGB wordt afgegeven ofgeweigerd. DeMinister vanBZK geeft de VGB af en verklaart hiermee dat uit het oogpunt vandenationale veiligheid geenbezwaar bestaat tegen de invulling van devertrouwensfunctiedoor deze persoon. De basis voor het aanwijzen vanvertrouwensfunctiesen het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken is de Wetveiligheidsonderzoeken(WVO).

DeLeidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties biedt deaanwijzingsgronden vanvertrouwensfuncties:

bijde (rijks)overheid (m.u.v. het Ministerie van Defensie);

bijfuncties in de rechtsketen;

terbescherming van de vitale infrastructuur;

bijHoge Colleges van Staat (m.u.v. de leden van de Staten-Generaal).

DeLeidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties bestaat uit twee delen:

1.achtergrond en werkwijze Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties;

2.Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties.

Inhet eerste deel wordt de opbouw van de leidraad uitgelegd en wordtingegaanop de drieaanwijzingsgronden voor vertrouwensfuncties die de AIVDonderscheidt:

1.Functies waarin structureel kennis moet of kan worden genomen vanstaatsgeheimen;

2.Functies die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van hetmaatschappelijk leven;

3.Functies waarin door integriteitaantastingen de nationaleveiligheid in hetgeding kan zijn.

Desoorten vertrouwensfuncties beschermen elk een ander belang enverschillendientengevolge.

Hettweede deel, de Leidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties, begintmet eenoverzicht van demaatregelen die de basis vormen voor de sluitstukgedachte, zetde aanwijzingsgronden voorvertrouwensfuncties uiteen en geeft per soortvertrouwensfunctieeen uitleg voor de indeling in categorieŽn, gebaseerd op dekwetsbaarheid van de vertrouwensfunctie.

AlgemeneInlichtingenen Veiligheidsdienst

Deel1

Achtergronden opbouw

LeidraadAanwijzing Vertrouwensfuncties

Onskenmerk2883028101

Blad4 van 16

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datum

1oktober 2006

Soortenvertrouwensfuncties en vigerende wet- en regelgeving

Onskenmerk2663026101

Blad

DeAIVD onderscheidt drie aanwijzingsgronden voorvertrouwensfuncties:

5van 16

1.Functies waarin structureel kennis moet of kan worden genomen vanstaatsgeheimen;

2.Functies die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van hetmaatschappelijk leven;

3.Functies waarin door integriteitaantastingen de nationaleveiligheid in hetgeding kan zijn.

Zoalsin de inleiding van de leidraad staat gemeld, vormt de Wetveiligheidsonderzoeken(WVO) uit 1997 de basis voor de leidraad. In de MemorievanToelichting op de WVO' werd melding gemaakt van de mogelijkheidvertrouwensfuncties aan te wijzen opbasis van omgang met staatsgeheimen enhetfunctioneren in een sector die van vitaal belang is voor hetinstandhouden vanhetmaatschappelijk leven. Tevens is aangegeven dat de integriteit vanhetopenbaar bestuur tentijde van het opstellen van de WVO aandacht behoeft. Dezedriete beschermen belangen vormen de basis voor de soortenvertrouwensfuncties.Deze basis wordt aangevuld met de volgende regelgeving enbeleidsdocumenten.

Staatsgeheimen

Inmaart 2004 is het Voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst -bijzondereinformatie (Vir-bi)opgesteld door het Ministerie van BZK. Het Vir-bi geeft de regelsweer voor de beveiliging vanbijzondere informatie bij de rijksoverheid. Een van dieregelshoudt in dat alleen vertrouwensfunctionarissen mogen werken metstaatsgeheimen.

Vitaal

Inde memorie van toelichting op de WVO staan de onderdelen vermelddie inalgemene zin tot devitale onderdelen van de maatschappij worden gerekend. HetprojectBescherming Vitale Infrastructuur heeft sinds april 2002 de vitaleinfrastructuur gedefinieerd engeanalyseerd in het Rapport bescherming VitaleInfrastructuur.Het project heeft een indeling gemaakt in 12 sectoren. De sectorenhebben dreigingscenario's opgestelden uitgewerkt. Wanneer een dreigingvoorkomtuit bewust menselijk handelen bestaat de mogelijkheidvertrouwensfunctiesaan te wijzen.

Integriteit

Inde Ambtenarenwet 2006 is opgenomen dat werkgevers in de overheidverplichtzijn eenintegriteitsbeleid te voeren. Het openbaar bestuur draagt daarmeezelf deverantwoordelijkheid voor hetnemen van integriteitsbevorderende maatregelen.

AlgemeneInlichtingenen Veiligheidsdienst

'Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995,24023, nr. 3

Datum

1oktober 2006

Hetaanwijzen van vertrouwensfuncties kan als aanvullende maatregelwordenoverwogen nadat blijktdat integriteitbevorderende maatregelen ontoereikend zijnvoorhet beschermen van de nationale veiligheid.

OpbouwLeidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties

DeLeidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties bestaat uit de volgendeonderdelen:

1.uitgangspunten sluitstukgedachte;

2.bepalen aanwijzingsgrond(en) vertrouwensfunctie;

3.toetsen categorie vertrouwensfunctie.

Sluitstukgedachte

Bijde inwerkingtreding van de WVO is gesteld dat het aanwijzen vanvertrouwensfuncties het sluitstukdient te zijn van een samenhangend pakket aanmaatregelenter bescherming van de nationale veiligheid. Voor het aanwijzenvanvertrouwensfuncties enhet instellen van veiligheidsonderzoeken is slechts plaatsvoorzover de risico's die resteren nadat fysieke en organisatorischemaatregelenzijn genomendaartoe aanleiding geven.' De sluitstukgedachte is ingesteld omhetaantalvertrouwensfuncties tot een minimum te beperken. Dit vanwege deinbreukop de persoonlijkelevenssfeer van de betreffende functionarissen.DeLeidraad Aanwijzing Vertrouwensfuncties geeft een overzicht van debeveiligingsmaatregelen waarmeerekening moet worden gehouden bij hethanterenvan de sluitstukgedachte. De manier waarop de sluitstukgedachtewordttoegepast, vormt op hetmoment van schrijven onderdeel van de herinrichting vaneendeel van het werkproces. De beleidslijn van de AIVD omtrent hethanteren vande sluitstukgedachte zalderhalve in een later stadium worden weergegeven.

Aanwijzingsgrondenvertrouwensfunctie

Hetaanwijzen van een vertrouwensfunctie begint met het bepalen van deaanwijzingsgronden van devertrouwensfunctie; is het een functie waarin menomgaatmet staatsgeheimen, is de functie van vitaal belang voor deinstandhouding van hetmaatschappelijk leven of kunnen integriteitaantastingeneengevaar vormen voor de nationale veiligheid.Bijhet aanwijzen van vertrouwensfuncties zal blijken dat functieselementenkunnen hebben van'staatsgeheimen'. 'vitaal' en 'integriteit'. In dergelijkegevallenmoet wordenaangegeven welke aanwijzingsgrond de bepalende is voor decategorievertrouwensfunctie.

Memorievan toelichting, Regelen inzake het verrichten vanveiligheidsonderzoeken (Wetveiligheidsonderzoeken),Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24023, nr.3

Onskenmerk2683026101

Blad6 van 16

AlgemeneInlichtingenen Veiligheidsdienst

Datum1 oktober 2006

Onskenmerk2683026101

Categorievertrouwensfunctie wad

Vervolgenswordt gekeken naar de kwetsbaarheid van de vertrouwensfunctie. Dekwetsbaarheid bepaalt de categorie vertrouwensfunctie. Er zijndrie categorieŽnvertrouwensfuncties:A-,B- en C- vertrouwensfuncties. De categorie geeft dekwetsbaarheidvan de functie aan, waarbij een A- vertrouwensfunctie de meestkwetsbare is.

AlgemeneInlichtingenen Veiligheiddienst

Deel2

LeidraadAanwijzing Vertrouwensfuncties

Datum1 Oktober 2006

Onskenmerk2683026101

Blad8 van 16

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datuml oktober 2006

A.Uitgangspunten sluitstukgedachte

Hetaanwijzen van vertrouwensfuncties dient het sluitstuk te zijn vaneensamenhangend pakket aanmaatregelen ter bescherming van de staatsveiligheidenandere gewichtige belangen van de staat1. Op grond van artikel 3,tweede lid,van de WVO geeftde werkgever de informatie 'over de inrichting van diensorganisatieaan de AIVD die deze nodig heeft voor de beoordeling van de matewaarin de betreffende functie demogelijkheid biedt de nationale veiligheid teschaden.'

Onskenmerk2683026101

Blad9 van 16

Vertrouwensfunctiesworden aangewezen om restrisico's te reduceren. - De manierwaarop invulling dient te wordengegeven aan de sluitstukgedachte, wordtbeschrevenin een aparte beleidslijn van de AIVD. Hieronder staan deuitgangspuntenvoor de sluitstukgedachte beschreven; de vigerende regelgevingen beleid.

l.Sluitstuk vertrouwensfunctie 'staatsgeheim'

Voordatfuncties als vertrouwensfunctie kunnen worden aangewezen dient debetreffende organisatie al de nodigeandere maatregelen te hebben toegepast omdeexclusiviteit van staatsgeheimen te beschermen. Het gaat daarbijommaatregelen op het gebiedvan fysieke, organisatorische, ICT en personelebeveiligingom de exclusiviteit van staatsgeheimen te waarborgen, zoals dezezijnneergelegd in het Vir-bi.Bij het vaststellen van het informatiebeveiligingsbeleid vanhet departement is in eenbeleidsdocument vastgesteld op welke wijze hieraaninvullingwordt gegeven

2.Sluitstuk vertrouwensfunctie 'vitaal'

Bijde bescherming van de vitale infrastructuur is het aanwijzen vanvertrouwensfuncties een als laatstete nemen beveiligingsmaatregel terverminderingvan de restrisico's. Voordat vertrouwensfuncties kunnen wordenaangewezen dienen de overigeorganisatorische, fysieke, personele en ICTbeveiligingsmaatregelente zijn genomen. Welke concretebeveiligingsmaatregelenditzijn, is afhankelijk van het basisbeveiligingsniveau van debetreffende sector datdeinterdepartementale Taskforce Security, onder leiding van hetministerie vanBZK,ontwikkelt. De basisbeveiligingsniveaus moeten op het moment vanschrijvenvan deze leidraad nog wordenontwikkeld door de vitale sectoren.

1Memorie van toelichting. Regelen inzake het verrichten vanveiligheidsonderzoeken (Wetveiligheidsonderzoeken),Tweede Kamer. vergaderjaar 1994.1995, 24023, nr.3

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datum1 oktober 2006

3.Sluitstuk vertrouwensfunctie 'integriteit'

Onskenmerk2683026101

Blad10 van 16

Desluitstukgedachte bij vertrouwensfuncties 'integriteit' sluit aanbij het hanteren van regelgeving op het gebied van integriteit.Overheidsorganisaties zijn zelfprimairverantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en handhaven vanhetintegriteitsbeleid binnende eigen organisatie.Voordatfuncties vanuit het oogpunt van integriteit worden aangewezen alsvertrouwensfuncties dient eenorganisatie alle redelijk en billijke maatregelen terbeschermingvan de integriteit te hebben genomen. Artikel 125' van deAmbtenarenwetgeeft deze maatregelen weer. In de Ambtenarenwet is integerhandelen verdeeld in:nevenwerkzaamheden, integriteit en goed ambtelijkhandelen.Dit laatste houdt in dat integriteit de verantwoordelijkheid isvan deambtenaar en dewerkgever. Werkgevers zijn verplicht een integriteitbeleid tevoeren ter bevordering van het goedambtelijk handelen. Het gaat daarbij ommaatregelenals het opstellen van een gedragscode. Het aan de orde stellen vanintegriteit infunctioneringsgesprekken en de melding en registratie vannevenwerkzaamheden

TAmbtenarenwet artikel 125bis, 125ter. 125quater, 125quinquies,125a.

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datum

1oktober 2006

B.Aanwijzingsgronden vertrouwensfunctie

DeAIVD onderscheidt drie aanwijzingsgronden voorvertrouwensfuncties:

1.Functies waarin structureel wordt gewerkt met staatsgeheimen;

2.Functies die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van hetmaatschappelijk leven;

3.Functies waarin door integriteitaantastingen de nationaleveiligheid in hetgeding kan zijn.

l.Functies waarin structureel wordt gewerkt met'staatsgeheimen"

Staatsgeheim

Eenstaatsgeheim is 'bijzondere informatie waarvan de geheimhoudingdoor hetbelang van de Staatof zijn bondgenoten wordt ontboden' omdat kennisname doorniet-gerechtigdenkan leiden tot schade aan de Nederlandse Staat of zijnbondgenoten.Staatsgeheime informatie isgerubriceerd STG CONFIDENTIEEL of hoger. Hetniveauvan rubricering bepaalt de mate van beveiliging die aan dezeinformatiemoet wordengegeven. Het beveiligingsniveau beschermt de mate vanexclusiviteit - - - -die aanstaatsgeheimen wordt gesteld. De exclusiviteiteisen verschillenvoor STGCONFIDENTIEEL,GEHEIM en ZEER GEHEIM. Onder exclusiviteiteisen wordtverstaande mate waarin de toegang tot en kennisname van informatie isbeperkttot een gedefinieerdegroep van gerechtigden.Nietalle bijzondere informatie is staatsgeheim. Wanneer bij hetkennisnemen vaninformatiehet departement schade oploopt, is het een DEPARTEMENTAALVERTROUWELIJKstuk. Omdat de toe te brengen schade bij compromitteringmindergroot is, zijn de exclusiviteitseisen voor departementaalvertrouwelijkeinformatie minderstreng dan voor staatsgeheimen.

Aanwijzingsgrondenvertrouwensfuncties 'staatsgeheimen'

Personeelbinnen de rijksoverheid dat werkzaamheden verricht met betrekkingtotstaatsgeheimen,gerubriceerd STG CONFIDENTIEEL of hoger. moet in het bezitzijnvan een VGB. Het gaat om functies waarbij:

hetvoor de uitoefening van de functie structureel nodig is om inaanrakingte komen met staatsgeheimen;of

hetkennisnemen van staatsgeheimen een essentieel onderdeel uitmaaktvan de functie.

1De basis voor vertrouwensfuncties 'staatsgeheimen' is hetVoorschriftinformatiebeveiligingrijksdienst - bijzondere informatie, Ministerie van BinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties, maart2004. (Vir-bi)

Onskenmerk

2663026101

Blad11 van 16

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datum

1oktober 2006

Onskenmerk

Hetgaat dus om personeel voor wie toegang tot staatsgeheimennoodzakelijk is om de taken, die uit zijn haar functievoortvloeien, te kunnen uitoefenen.

12van 16

2.Functies die van vitaal belang zijn voor de instandhouding van hetmaatschappelijk leven

Vitaleinfrastructuur

Infrastructuuris vitaal als aan tenminste ťťn van de onderstaande criteria isvoldaan:

verstoringof uitval van een vitale sector. dienst of product economische ofmaatschappelijke ontwrichting veroorzaakt op(inter)nationale schaal; of,

verstoringof uitval leidt tot veel slachtoffers of dat ontwrichting vanlangeduur is; of.

hetherstel van de verstoring of uitval relatief veel tijd kost engedurendehet herstel vooralsnog geenreŽle alternatieven voor handen zijn'.

Deministerraad heeft 12 vitale sectoren vastgesteld. Dit zijn:transport, keren enbeherenoppervlaktewater, energie, telecommunicatiellCT, voedsel,financieel,rechtsorde,drinkwater, chemie en nucleair, gezondheid, openbare orde enveiligheid, openbaar bestuur.

Deschade-impact van verstoring of uitval van een vitale sector,product of dienst isdoor hetproject Bescherming Vitale Infrastructuur genormeerd in decategorieŽn:laag. midden enhoog. Deze categorieŽn staan voor een bepaald aantalslachtoffers(personen en dieren), materiŽle schade, milieuschade en immateriŽleschade. Ter bescherming van devitale infrastructuur kunnen bij overheid enbedrijfslevenvertrouwensfuncties worden aangewezen. Het departement datverantwoordelijkis voor de betreffende vitale sector wijst de vertrouwensfuncties'vitaal' aan in overeenstemming met hetMinisterie van BZK (lees; AIVD).

Aanwijzingsgrondenvertrouwensfunctie 'vitaal'

Bijhet aanwijzen van vertrouwensfuncties 'vitaal' moeten per functiede volgendestappen worden doorlopen:

1.het gaat om een functie in een van de aangemerkte 12 vitalesectoren ofbij een departement datverantwoordelijk is voor een dergelijke sector;

2.dit onderdeel van een vitale sector heeft een risico analyse latenuitvoerenen in deze analyseknooppunten aangewezen. Bij een vitaal knooppuntbinnende betreffende sector zijn alle criteria van vitale infrastructuurvantoepassing. Dusverstoring of uitval van een vitaal knooppunt leidt totmaatschappelijkeontwrichting op (inter)nationaal en/of veel slachtoffers en

1Rapport bescherming vitale infrastructuur, Ministerie vanBinnenlandse Zaken en

AlgemeneInlichtingen.

enVeiligheidsdienst

Koninkrijksrelaties,1 september 2005

Datum

1oktober 2006

deontwrichting is van lange duur en het herstel kost relatief veeltijd en erzijn vooralsnog geen reŽlealternatieven;

3.het moet vervolgens gaan om een functie bij een onderdeel van eenvitalesector dat als een knooppunt isaangemerkt;

4.waarbij de functie tenminste ťťn van de onderstaande elementenbevat:

Ohet vitale proces kan, zonder herstelmogelijkheid van anderen,dusdanig worden beÔnvloed dat'hoge' schade kan wordentoegebracht;

Oen/of een dusdanig kennisniveau van het betreffende vitaleprocesis vereist dat het handelingsperspectief biedt en 'hoge'schadekan worden toegebracht, zonder directeherstelmogelijkhedenvan anderen.

3.Aanwijzing van vertrouwensfuncties waar het gaat 'integriteit'Integriteitsaantastingen die denationale veiligheid schadenEenintegere overheid is een fundament van de nationale veiligheidomdat het eenbelangrijkevoorwaarde is voor het aanvaarden van overheidsgezag en nalevenvan wet- en regelgeving doorburgers. De integriteit van de openbare sector isdaarmeevertaald als het vertrouwen dat de burger moet hebben in hetintegerfunctioneren van deoverheid. Dit vertrouwen is grotendeels afhankelijk van dewijzewaarop bestuurders en ambtenaren hun taken uitvoeren. Uitsluitendals blijktdat een functiehet (potentiŽle) risico biedt op zodanige inbreuken op deintegriteitdat daarmee denationale veiligheid wordt geschaad, kan een vertrouwensfunctieworden aangewezen. Dit zijn functiesdie zowel een extern boegbeeld als eenexternevoorbeeldfunctie hebben. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om degevolgenvoor de nationaleveiligheid van de (potentiŽle) risico's wanneer een grote groepambtenaren niet integer gedragvertoont. De departementen zijn zelf nadrukkelijkverantwoordelijkheidvoor het integer gedrag van hun ambtenaren.Hetbeschermen van de integriteit van het openbaar bestuur is sinds dejarennegentig een aanvullende redengeweest om vertrouwensfuncties aan te wijzen

Aanwijzingsgrondenvertrouwensfuncties 'integriteit'

DeAIVD onderscheidt twee soorten functies waarbijintegriteitaantastingen denationaleveiligheid kunnen schaden.

1.Functies die de politieke bestuurders informeren zonder verdereambtelijketoetsing. Dezefunctionarissen zijn hierdoor in staat de democratischebesluitvormingte beÔnvloeden. Binnen departementen zijn twee soortenfunctiesals vertrouwensfunctie 'integriteit' aan te wijzen:Secretaris-Generaal (SG) en Directeur-Generaal (DG). ). Bij deHoge Colleges vanStaat betreft hettevens de hoogste ambtelijke functionarissen.

2.Solistische functies waarbij met alle redelijke en billijkemaatregelen nietkan worden voorkomendat integriteitsaantastingen van de bekleder het

Onskenmerk

268302610i

Blad

13van 16

AlgemeneInlichtingen enVeiligheidsdienst

Datum

1oktober 2006

Onskenmerk z683026101

belangvan de organisatie ontstijgen en de nationale veiligheid kunnenschaden. De betreffende functionarissen kunnen acteren zondertussenkomst van derden. Het gaat hierbij om functies waarbij deintegere uitvoering ervan in hoge mate bepalend is voor het gezagwaarmee erinvulling aan kan wordengegeven. Dit zijn:

ospecifiek kwetsbare functies in de rechtsketen: zoals bij politie,het OM. de douane en bijzondereopsporingsdiensten;

oin politieke besluitvorming overeengekomen specifieke kwetsbarefuncties;

ofuncties bij de dienst Koninklijk Huis en het Kabinet derKoningin.

1De directie Politie van het ministerie van BZK bereidt eenwijziging van de Politiewet voor die betrouwbaarheidsonderzoekennaar de integriteit van politieambtenaren mogelijk maakt. AlgemeneInlichtingen.Wanneer dezewetswijziging in werking treedt, zal de WVO niet meer volledig vanen veiligheidsdiensttoepassing zijnop de politiemedewerkers.

Datum1 oktober 206

C.Categorie vertrouwensfunctie

DeAIVD onderscheidt drie categorieŽn vertrouwensfuncties; A-, B-,en C-vertrouwensfuncties'.

Decategorie is afhankelijk van de kwetsbaarheid van defunctie,waarbij een A- vertrouwensfunctie de meest kwetsbare functie is.Deveiligheidsonderzoekenbehorende bij de vertrouwensfuncties corresponderen inzwaarte.Bij het indelen van eenvertrouwensfunctie in een categorie speelt het principe vanproportionaliteit: de zwaarte vanhet onderzoek moet overeenkomen met deschadedie de vertrouwensfunctionaris kan toebrengen aan de nationaleveiligheid.Aan het principevan proportionaliteit ligt het besef ten grondslag dat hetinstellenvan eenveiligheidsonderzoek een beperking van de persoonlijke levenssfeerbetekent. Deze beperking van depersoonlijke levenssfeer moet in verhoudingstaantot de toe te brengen schade aan de nationale veiligheid.

Vertrouwensfunctie'Staatsgeheim'

Inde brief die de minister van BZK stuurde aan de voorzitter van deEerste Kamerbij behandelingvan de ~0~ wordt aangegeven dat de zwaarte van devertrouwensfunctieovereen komt met de rubricering van de staatsgeheimenwaarvankennis moet worden genomen. Het Vir-bi sluit op deze redeneringaan:

Alshet om STG ZEER GEHEIM en lager gerubriceerde informatie gaat,betreft het een A- vertrouwensfunctie;

Gaathet om STG GEHEIM en lager gerubriceerde informatie dan betrefthet ten minimale een B- vertrouwensfunctie;

Wanneerhet STG CONFIDENTIEEL gerubriceerde informatie betreft,dienthet ten minimale een C- vertrouwensfunctie te zijn.

Vertrouwensfunctie'Vitaal'

Deaanwijzingsgronden voor vertrouwensfuncties 'vitaal' leiden toteen zeerbeperkt aantalvertrouwensfuncties. Het gaat om functies die uitzonderlijk hogerisico's kennen en in staat zijn'hoge' schade toe te brengen. Vanwege het groterisicoen de schade die de betreffende functionaris kan toebrengen, iseendergelijke functie aangemerkt alseen A- vertrouwensfunctie.

I Erbestaan drie specifieke soorten veiligheidsonderzoeken voor depolitie (Ponderzoeken).

deburgerluchtvaart (BL- onderzoeken) en de Dienst Koninklijk Huis (KHonderzoeken).

Dezeonderzoeken corresponderen in zwaarte met hetBveiligheidsonderzoek.

2Eerste Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 24023. nr. 63.

Onskenmerk2683026101

Blad15 van 16

AlgemeneInlichtingenen veiligheidsdienst

Datum1 oktober 2006

Onskenmerk 2663026101

Devitale sectoren dienen veelal nog risico analyses te latenuitvoeren en basisbeveiligingsniveaus vast te stellen. Wanneer nadeze exercities meer duidelijkheid bestaat over de zwaarte van deschade die vertrouwensfunctionarissen kunnen toebrengen, zal decategorisering, wanneernoodzakelijk,hierop worden aangepast.

Vertrouwensfunctie'Integriteit'

Dekwetsbaarheid de vertrouwensfunctie 'integriteit' wordt gevormddoor het integer gedrag van de vertrouwensfunctionaris Om hiervoorvoldoende waarborgen te kunnen geven, is inzicht nodig in depersoonlijke gedragingen van de aspirant vertrouwensfunctionaris.Dit maakt een gesprek met de betreffende aspirantvertrouwensfunctionaris een belangrijke component van hetonderzoek. Een vertrouwensfunctie 'integriteit' is derhalve een A-vertrouwensfunctie. Er zijn tot op heden twee groepen functieswaarbij verschillende categorieŽn vertrouwensfuncties'integriteit' zijn aangewezen. Dit zijn functies bij de politie ende dienst Koninklijk Huis. Naast de A- veiligheidsonderzoekenkennen zij respectievelijk P- en KH- onderzoeken. Deze onderzoekenhebben de zwaarte van een B- onderzoek aangevuld met een gesprekmet betrokkene. Het gaat hierbij om een grote afgebakende groepfuncties, die dezelfde kwetsbaarheden kent maar waar de mogelijktoe te brengen schade verschilt.

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.