CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

 

VVD kamerlid O.P.G. Vos doet ook niets voor Hop en wordt beloond met baantje als rechter!

Geen recht op inzage van stukken, dossiers van minderjarige voor een vader niet belast met het gezag

In 1997 vroeg J. Hop Ermelo inzage in dossiers en mutaties bij de politie Ermelo/Putten over een van zijn dochters. Deze dochter was al meermalig op haar fiets gestapt en van Putten naar Ermelo gereden. Ik kreeg steeds opnieuw berichten dat zij problemen had en regelmatig was weggelopen.

Ik vroeg dus inzage in dossier en mutaties maar kreeg die niet. In die tijd (1997) heb ik de afhandeling van zo'n aanvraag bij veel instanties uitgeprocedeerd. Ik verloor alles. De politie Ermelo heeft mij steeds keurig netjes behandeld! Keurig netjes op mijn verzoeken beslist en aanvullende informatie en tips gegeven.

Ik publiceer deze gegevens nu op hoofdpunten zodat andere vaders zonder gezag dit werk nog niet een keertje over hoeven te doen, zij hun geld, tijd en energie beter aan andere zaken kunnen besteden. Het advies van Tweede Kamerlid mr. P.P.G. Vos om "een zaak starten bij de rechtbank Zutphen" is het enigste wat ik niet heb opgevolgd. Ik had toen al in de gaten dat dit zinloos was en ben daar niet ingetrapt.

Ik ben dan ook van mening dat vaders niet belast met het gezag NIMMER iets kan worden verweten als er iets met hun kinderen gebeurt in het bijzonder wanneer rechtbanken en Raad voor de Kinderbescherming met waarheidsvinding op basis van feitenverificatie konden weten dat er iets goed mis is in het gezin van de moeder door leugenachtige verklaringen van de moeder om omgangsregelingen tussen kinderen en hun vader onmogelijk te maken terwijl de vader bewijsstukken heeft overgelegd die het tegendeel aantonen.

Ik begrijp dan ook als geen ander dat rechtbanken en Raad voor de Kinderbescherming als er weer iets ernstig mis is gegaan met kinderen vooral wijzen naar de rol van vader om daarbij hun eigen falen te verdoezelen. "We hebben geen signalen gekregen dat het mis zou gaan". Dat is ook logisch want zij weigeren aan waarheidsvinding te doen. Het is voor vaders dus gewoon een kwestie van wachten op ongelukken waarbij de hoofdschuldigen rechtbanken en kinderbeschermers vervolgens buiten schot worden gehouden door andere Justitiemaatjes met alle mogelijkheden die zij  hierbij hebben kort samengevat onder "corruptie van coalities".

 

Deze site bestaat uit drie brieven:    Brief 11 februari 1997 politie Noord-Oost Gelderland aan J. Hop.

                                                  Brief 17 februari 1997 politie Noord-Oost Gelderland aan J. Hop.  

                                                  Brief Oud-Tweede Kamerlid Mr. O.P.G. Vos.

Het is mij niet bekend wat Mr. O.P.G. Vos (42) verder met dit onderwerp voor vaders niet belast met het gezag heeft gedaan!

Ik heb er niets meer van gehoord.

Zelfs dacht ik ik mijn onschuld dat het hielp om een petitie in te dienen dus toog ik met een groep vaders naar het Parlement

om samen met andere vaders een petitie aan Mr. O.P.G. Vos (42) te geven maar dat was zonde van mijn reisgeld.

Ik zie dus helemaal NIETS en petities en demonstraties want dat zijn zoethouders om de schijnvertoning "democratie" in stand te houden.

Mr. O.P.G. Vos (42) is rechter geworden en ik heb vernomen dat hij ook een baantje kreeg bij de William Schrikker Stichting.

 

 

Brief 11 februari 1997 politie Noord-Oost Gelderland aan J. Hop.

Geachte heer Hop,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 11 januari 1997, gericht aan de politiebasiseenheid te Ermelo, betreffende inzage in de politieregisters, bericht ik u het volgende:

Met betrekking tot het verzoek om kennisneming van uw eigen persoongegevens is een aanvraagformulier + toelichting bijgevoegd.

Ten aanzien van het inzien van de persoongegevens van de 11-jarige dochter X. (voor zover die aanwezig mochten zijn !) geldt dat het verzoek op grond van artikel 20 lid 3 Wet Politieregisters moet worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger. Een en ander betekent dat u middels een beschikking moet aantonen dat u belast bent met het ouderlijk gezag over X en als zodanig bevoegd bent om als haar wettelijke vertegenwoordiger op te treden. Als u niet aan deze eis kunt voldoen betekent dat de kennisneming van de (eventueel aanwezige) persoonsgegevens van uw dochter zal moeten worden geweigerd.

Een beroep op artikel 377c van het burgerlijk wetboek houdt in dit verband geen stand, aangezien dit artikel niet ontworpen is om het verstrekken van informatie, als omschreven in de Wet Politieregisters, nader te regelen, c.q. uit te breiden aldus de registratiekamer. De Wet Politieregisters kent namelijk een gesloten verstrekkingenregime en artikel 377c BW is niet bedoeld om dit regime te doorbreken. 

De korpschef van politie,                                                                                                                                                        

namens deze,

J. van der Molen, privacy-adviseur.

 

 

Brief 17 februari 1997 politie Noord- en Oost-Gelderland aan J. Hop.

Geachte heer Hop,

Naar aanleiding van uw faxberichten d.d. 12 en 13 februari 1997 hierbij een toelichting betreffende het ingenomen standpunt de kennisneming van eventueel aanwezige persoonsgegevens van dochter X te weigeren:

Ten eerste het begrip "wettelijke vertegenwoordiger": Artikel 245 boek 1 Burgerlijk Wetboek zegt dat minderjarigen onder gezag staan. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag dan wel voogdij. Ten aanzien van uw dochter X wordt het ouderlijk gezag thans door één ouder uitgeoefend. Blijkens het vonnis van de rechtbank te Zwolle is de moeder, die van rechtswege de voogdij over het kind had, nu het ouderlijk gezag alleen.Dit artikel zegt verder dat het (ouderlijk) gezag betrekking heeft op o.a. "de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte". Weliswaar is X uw wettig kind maar op grond van bovenstaande kan ik niet anders concluderen dat u niet bevoegd bent om als haar wettelijke vertegenwoordiger op te treden.

Ten tweede het beginsel van het recht op kennisneming: Degene over wie de politie gegevens heeft genoteerd in een politieregister heeft (zelf) het recht op kennisneming. Kinderen onder de leeftijd van 16 jaar mogen en kunnen dit recht echter niet zelf uitoefenen, zij zijn daarvoor afhankelijk van hun wettelijke vertegenwoordiger. In principe moet het verzoek om kennisneming dus van het kind uitgaan. Afgezien van de bevoegdheid is hier kennelijk sprake van een eigen belang hetveen in strijd is met de ratio op het recht op kennisneming.

Ten derde de toepassing van artikel 377c boek 1 BW: In de Wet Politieregisters word het verstrekkingsrecht uitputtend geregeld en kan derhalve niet worden doorbroken door de bepalingen van dit artikel. Wel kan gesteld worden dat er in een wegloopsituatie sprake is van een informatieplicht hetgeen echter niet verward moet worden met het inzagerecht.

Aangezien bovenstaande visie mede wordt onderschreven door de registratiekamer acht ik de discussie over de bevoegdheidskwestie hiermee gesloten.

De korpschef van politie,                                                                                                                                                       

namens deze,

J. van der Molen, privacy-adviseur.

 

 

Brief Oud-Tweede Kamerlid Mr. O.P.G. Vos. (42)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

mr. O.P.G. VOS

Den Haag, 19 februari 1997

Geachte heer Hop,

Bij deze dank voor uw brief van 11 september jl. Het probleem dat u aansnijdt, nl. de toepassing van artikel 377c BW door de politie is zinvol. Nadat het standpunt van het kabinet bekend wordt met betrekking tot het rapport  van de Commissie-De Ruiter, zal de Tweede Kamer politiek overleggen met de Minister van Justitie over het echtscheidingsrecht en het omgangsrecht. Bij die gelegenheid zal ik de toepassing van artikel 377c BW tevens aan de orde stellen. Voor uw eigen specifieke zaak kunt u mogelijke een reactie c.q. interpretatie door de rechter uitlokken.

Met vriendelijke groet,

O.P.G. Vos

Tweede Kamerfractie VVD

Postadres: Postadres 20018

2500 EA  DEN HAAG

Telefoon: 070 3182211, tst. 29 00

Telefax: 070 3182924

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten