SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg

s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10, 1315GN Almere (Gezinsvoogdij)
s41208154 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, Spoordreef 10,1315GN Almere (Voorziening voor Pleegzorg)

Organisatie. Het Leger des Heils kent dezelfde hiŽrarchische structuur als elk ander leger. Aan het hoofd van de internationale organisatie staat een generaal. De huidige generaal is John Larsson. In Nederland is de leiding momenteel in handen van commisioner Wim van der Harst. De actieve leden van het Leger heten heilssoldaten, en dragen veelal een uniform. De leden zijn georganiseerd in "gevechtseenheden", korpsen genaamd, die meer beogen te zijn dan een kerkelijke "gemeente", namelijk in de eerste plaats een post van het Leger des Heils, opgericht ter verbreiding van het Evangelie. Verantwoordelijk voor het korps is de bevelvoerend officier.

 

 

 

Een uitnodiging van Hop om na te denken over "zonder andere belangen": Onafhankelijke personen en bedrijven worden kapot gemaakt om als oplossing gesubsidieerde hulpverlening en het onder elkaar verdelen van baantjes te kunnen blijven verkopen. Kritiek van buitenaf op het voortraject te onderdrukken

Bezwaren interprovinciale klachtencommissie jeugdzorg Flevoland, Overijssel en Gelderland tegen Hop als gemachtigde van klagers tegen de gezinsvoogdij

Rolnummer JHV 17. Citaten uit het verslag van de hoorzitting:

"De voorzitter vindt het begrijpelijk dat het zelfstandig functioneren van de heer Hop in de functie die hij betitelt als kinderbeschermingdeskundige hem zowel financieel als qua tijd beperkingen oplegt. Niettemin is een heldere wijze van inkleding van de klachten, waarbij men zich zoveel mogelijk beperkt tot de punten waarop de klager het oordeel van de commissie wenst in het belang van een vlotte en zorgvuldige inhoudelijke behandeling van de klacht. Veel van de door de heer Hop ingediende klachten hebben betrekking op de afwijzing van verzoeken om gratis afschriften van stukken te ontvangen van instellingen met krappe financiŽle middelen. In dit verband wijst de voorzitter de heer Hop op de mogelijkheid om klagers door te verwijzen, naar het bureau klachtondersteuning dat, door de provincies waarbinnen de klachtencommissie werkt, wordt gesubsidieerd."

 

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was de basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen indien toegepast op de economie. Dat principe is 'wanneer je het verschijnsel macht voorwendt, zullen de mensen je die al snel geven'. Het denksysteem van (de elite achter) de overheid is ontwikkeld om de burger in de (eigen) val te laten lopen. De economie werd een systeem dat erop gericht was het onverantwoord handelen van overheden, bedrijfsleven en particulier te stimuleren door de geldkraan wijd open te zetten en het lenen van geld werd en wordt nu op grote schaal als de meest positieve daad aller tijden gepredikt.

Wat Hop de redacteur van de website Censuur in Nederland en Groep Hop had ontdekt was dat het rechtersleger probeert het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen toe te passen op de economie door onafhankelijke producerende burgers en bedrijven financieel uit te kleden en kapot te maken (1) (116) om als oplossing gesubsidieerde hulpverlening te kunnen blijven verkopen en de elite steeds verder te verrijken. (Uitgangsformule website Censuur in Nederland en de politieke groepering Groep Hop)

 

 

Bezwaren interprovinciale klachtencommissie jeugdzorg Flevoland, Overijssel en Gelderland tegen Hop als gemachtigde van klagers tegen de gezinsvoogdij

Rolnummer JHV 17.

Citaten uit het verslag van de hoorzitting:

"De voorzitter vindt het begrijpelijk dat het zelfstandig functioneren van de heer Hop in de functie die hij betitelt als kinderbeschermingdeskundige hem zowel financieel als qua tijd beperkingen oplegt. Niettemin is een heldere wijze van inkleding van de klachten, waarbij men zich zoveel mogelijk beperkt tot de punten waarop de klager het oordeel van de commissie wenst in het belang van een vlotte en zorgvuldige inhoudelijke behandeling van de klacht. Veel van de door de heer Hop ingediende klachten hebben betrekking op de afwijzing van verzoeken om gratis afschriften van stukken te ontvangen van instellingen met krappe financiŽle middelen. In dit verband wijst de voorzitter de heer Hop op de mogelijkheid om klagers door te verwijzen, naar het bureau klachtondersteuning dat, door de provincies waarbinnen de klachtencommissie werkt, wordt gesubsidieerd."

"De heer Palmen houdt een pleidooi voor de inhoudelijke behandeling vanwege het menselijk aspect. Hij begrijpt dat de heer Hop strijdt voor een rechtvaardige wereld, maar mensen mogen niet ten onder gaan aan regels. Het belang van het kind moet voorop staan."

"De heer Hop geeft met meer woorden aan dat ook het correct volgen van procedures in het belang is van het kind"

"De heer Hilhorst erkent dat de heer Hop gelijk heeft waar het gaat om procedures bij de instelling. Op het moment zijn de instelling, die hij vertegenwoordigt, en de heer Hop "on speaking terms" en hij hoopt dat ook zo te houden. Tenslotte wordt over en weer gesproken over de huidige situatie ten aanzien van Joanne, dochter van klager.

"De heer Hop onderstreept het belang van goede rapporten die ter informatie naar de kinderrechter gaan. Om die reden is het voortraject van doorslaggevend belang"

Commissieleden: mevrouw mr. E.N. Brons (22), (voorzitter en kinderrechter in Leeuwarden)

                          de heer drs. W.H.J. de Boer

                          de heer W. Palmen

                          mevrouw J. Wiltjer-Lusseveld (secretaris)

 

 

Een uitnodiging van Hop om na te denken.

De voorzitter is een mevrouw en een kinderrechter! Ik had haar al eens ontmoet op de bijeenkomst "kracht van de klacht" en ook met haar gesproken over het geel aanstrepen van passages door een kinderrechter in dossierstukken.

Ik nodig u uit na te denken over bovengenoemde prachtige passage waar deze voorzitter het heeft over het zelfstandig functioneren van Hop en Hop verzoekt klagers door te verwijzen naar de gesubsidieerde klachtondersteuners omdat Hop klachten heeft ingediend over het niet afgeven van stukken door instellingen op verzoek van klagers.

1. Het rechtersleger wil kost wat kost voorkomen dat burgers inzicht krijgen in de stukken die instellingen over burgers bewaren.

2. Het rechtersleger vindt dat onafhankelijke zelfstandige personen moeten worden uitgeschakeld om gesubsidieerde hulpverlening te kunnen verkopen.

3. Het rechtersleger wil voorkomen dat burgers tijdig inzicht krijgen in het voortraject terwijl Hop dit van doorslaggevend belang vindt.

4. Hop kreeg een beroepsverbod van deze klachtencommissie omdat hij weigerde klachten tegen de gezinsvoogdij op maximaal een A4-tje in te dienen.

5. Hop kreeg een verbod op vrijheid van meningsuiting over de gezinsvoogdij waarbij TWEE DOZEN VOL documentatie tegen Hop werd ingeleverd!

 

 

Advies 231 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake Aanbevelingen Algemene wet bestuursrecht
“De rechter dient gegevens, bewijsmiddelen of beroepsgronden die in beroep worden aangevoerd, niet buiten beschouwing te laten op de enkele grond, dat zij niet in de bestuurlijke fase zijn ingebracht, tenzij deze betrekking hebben op een onderdeel van het besluit dat in de bestuurlijke fase in het geheel niet is aangevochten.”

 

231


ADVIES

inzake

het rapport van de commissie Evaluatie Awb II.Inleiding
De Minister van Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het rapport van de Commissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht II, getiteld ‘Toepassing en effecten van de Algemene wet bestuursrecht 1997-2001’ en opgesteld onder voorzitterschap van mr. P.J. Boukema, oud-lid van de Raad van State en oud-voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bijgaande advies is voorbereid door twee werkgroepen bestaande uit leden van de studiekring bestuursrecht en vastgesteld door de wetenschappelijke commissie van de NVvR.

Rapport
Het rapport behandelt de uitkomsten van de tweede evaluatie van de werking van de Awb in de praktijk. In haar rapport heeft de Commissie Evaluatie Awb II (hierna: de Commissie Boukema) advies uitgebracht over zes door de regering gekozen onderwerpen, te weten:
- de ketenbenadering in de Awb
- de burger en de Awb
- hoger beroep
- beleidsregels
- subsidies
- mandaat en delegatie

Het rapport eindigt met in totaal 32 aanbevelingen, onderscheiden in aanbevelingen aan de wetgever, de regering, het bestuur en de rechter.

De wetenschappelijke commissie heeft zich vooral gebogen over de aanbevelingen aan de rechter (de aanbevelingen 28 tot en met 32); daarnaast veroorlooft zij zich een enkele opmerking over de zogenoemde bestuurlijke lus, waarvoor al voorstellen zijn gedaan in het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel Tweede Evaluatiewet Awb.

Commentaar

De aanbevelingen

Aanbeveling 28

Deze staat onder het hoofd “Besluitvorming onder de Awb” en luidt als volgt:
“De rechter dient gegevens, bewijsmiddelen of beroepsgronden die in beroep worden aangevoerd, niet buiten beschouwing te laten op de enkele grond, dat zij niet in de bestuurlijke fase zijn ingebracht, tenzij deze betrekking hebben op een onderdeel van het besluit dat in de bestuurlijke fase in het geheel niet is aangevochten.”
Deze aanbeveling beoogt kennelijk de gevolgen te verzachten van de zogenoemde ‘argumentatieve fuik’, welke constructie, ook wel aangeduid als het trechtermodel, met name in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt aangetroffen.

De wetenschappelijke commissie onderschrijft dit uitgangspunt en acht het wenselijk dat de rechterlijke colleges hier op een eenvormige wijze mee omgaan. Een wettelijke regeling van deze problematiek acht zij niet wenselijk. Deze zou wel eens zo gecompliceerd kunnen blijken te zijn, dat regelgeving eerder leidt tot verdere verwarring dan tot een meer eenvormige aanpak. Wel merkt de wetenschappelijke commissie in dit verband op dat van een rechtseenheidsvoorziening, daargelaten welke basis en inrichting die zal dienen te hebben, op dit punt een uniformerende invloed kan uitgaan. Gelet op het belang dat ook de wetenschappelijke commissie aan een eenvormige wijze van het omgaan met eerst in beroep aangevoerde gegevens, bewijsmiddelen of beroepsgronden toekent, ware de invoering van een rechtseenheidsvoorziening na te streven.

Op het vlak van de ‘tenzij-clausule’ merkt de wetenschappelijke commissie op dat de bewoordingen lijken te suggereren dat de rechter een onderdeel dat in de bestuurlijke fase niet is aangevochten buiten beschouwing moet laten. Die suggestie is echter te algemeen en absoluut gesteld. De wetenschappelijke commissie hecht er sterk aan dat het desbetreffende zinsdeel wordt gewijzigd in: , tenzij deze betrekking hebben op een onderdeel van het besluit waarvan de rechter in beroep, dan wel in hoger beroep, vaststelt dat dit geen deel uitmaakt van het aan hem voorgelegde geschil. Het blijft immers de taak en verantwoordelijkheid van de rechter om in een hem voorgelegd geschil de grenzen (omvang) van dat geschil te bepalen, waarbij aspecten als onder meer de toepasselijke regelgeving en het procesverloop een rol spelen.

Aanbeveling 29
Deze staat onder het hoofd “Mandaat en delegatie” en luidt:
“Indien een besluit krachtens een ontoereikend mandaat is genomen, dient de bestuursrechter zoveel mogelijk ook het materiŽle geschilpunt te beoordelen.
In dat kader dient de bestuursrechter het bestuursorgaan zoveel mogelijk de vraag voor te leggen, of het na vernietiging wegens een bevoegdheidsgebrek een ander besluit zou nemen. Indien:
a. het bestuursorgaan laat weten na vernietiging wegens een bevoegdheidsgebrek geen ander besluit te zullen nemen, en
b. het besluit, afgezien van het bevoegdheidsgebrek, de rechterlijke toets doorstaat,
dient de bestuursrechter met toepassing van artikel 8:72, derde lid, Awb de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand te laten, tenzij de aard van het besluit zich daartegen verzet”.

Deze aanbeveling ziet in het bijzonder op gebreken in de mandaatverlening en op de vraag of en zo ja hoe die door de rechter gepasseerd zouden kunnen worden. De in deze aanbeveling daarvoor genoemde mogelijkheden en voorwaarden worden grotendeels onderschreven. In gevallen waarin het gebrek als futiel, dan wel als zeer ernstig dient te worden aangemerkt, dient de rechter evenwel de ruimte te houden het gebrek te passeren (met toepassing van artikel 6:22 van de Awb), onderscheidenlijk te volstaan met het vernietigen van het besluit (zonder de rechtsgevolgen er van in stand te laten).

De resterende aanbevelingen betreffen het hoger beroep.

Aanbeveling 30
Als uitgangspunt is in deze aanbeveling het volgende neergelegd:
“Als object van het geding in hoger beroep behoort de uitspraak van de eerste rechter te gelden.”
De wetenschappelijke commissie onderschrijft in grote lijnen dit uitgangspunt. Zij tekent daarbij wel aan dat deze aanbeveling onverlet dient te laten dat in hoger beroep kan worden vastgesteld dat de rechtbank in eerste aanleg de omvang van het geschil onjuist, bijvoorbeeld te beperkt, heeft afgegrensd. Voorts hecht de wetenschappelijke commissie er aan te onderstrepen dat met deze aanbeveling niet is gegeven dat de zogenoemde herkansingsfunctie van het hoger beroep in daarvoor in aanmerking komende geschillen niet meer kan worden vervuld. In dit verband wijst zij op de herkansingsfunctie van het hoger beroep op de terreinen van het burgerlijk recht en het strafrecht.

Aanbeveling 31
Deze luidt:
“Dit brengt mee, dat in hoger beroep geen onderdelen van het besluit kunnen worden aangevochten, die in eerste aanleg niet in geschil waren. In zoverre kan de omvang van het geschil in hoger beroep niet groter zijn dan de omvang van het geschil in eerste aanleg.”

Deze aanbeveling wordt onderschreven, met die kanttekening dat het er om gaat dat expliciet buiten het geschil in eerste aanleg gelaten onderdelen van het besluit niet in hoger beroep alsnog in het geding kunnen worden betrokken. Voor zover onderdelen van het besluit in eerste aanleg niet aan de orde zijn geweest en niet expliciet door de indiener van het beroep buiten het geschil zijn gelaten, kan onder meer de devolutieve werking van het hoger beroep meebrengen dat die onderdelen in hoger beroep alsnog aan de orde komen.

Aanbeveling 32
Deze luidt als volgt:
“Met betrekking tot onderdelen van het besluit die in eerste aanleg in geschil waren, kunnen partijen in hoger beroep nieuwe gronden of argumenten aanvoeren, tenzij de goede procesorde zich daartegen verzet. De inhoud van het begrip ‘goede procesorde’ wordt daarbij mede bepaald door de aard van het geschil, in het bijzonder het al dan niet betrokken zijn van derden. Met het oog op de kenbaarheid voor (potentiŽle) procespartijen is van belang, dat de rechtspraak meer stelselmatig motiveert, welke kenmerken van een geschil nopen tot een restrictief of juist tot een ruim beleid bij het toelaten van nieuwe gronden of argumenten.”

Aldus betreft deze aanbeveling de vraag, of aan het hoger beroep de functie van een herkansing kan worden toegekend. De wetenschappelijke commissie onderkent het belang van een duidelijke en eenvormige jurisprudentie op het hier aan de orde zijnde punt en is van oordeel dat ten aanzien van dit onderwerp de afwezigheid van een rechtseenheidsvoorzie-ning zich nadelig doet gevoelen.

De bestuurlijke lus
Naar de bewoordingen van het rapport van de Commissie Boukema komt deze figuur hier op neer, dat het bestuursorgaan hangende de beroepsprocedure de gelegenheid krijgt om het bestreden besluit te wijzigen teneinde gebreken daarin te herstellen. Het ‘herstelbesluit’ is dan een wijzigingsbesluit in de zin van artikel 6:18 van de Awb. Bespreking van deze figuur in het rapport geeft de wetenschappelijke commissie aanleiding enige opmerkingen te plaatsen die wellicht nog ter overweging kunnen worden meegenomen bij de besluitvorming over het wetsvoorstel Tweede evaluatiewet Awb.

Als principieel nadeel van het creŽren van de mogelijkheid van een bestuurlijke lus noemt de wetenschappelijke commissie de mogelijkheid dat op deze wijze een rechter zich op indringende wijze gaat bezig houden met de gewenste inhoud van het nieuw te nemen besluit, nadat het desbetreffende bestuursorgaan door hem is geconfronteerd met zijn voorlopige oordeel dat het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig is voorbereid, dan wel onvoldoende draagkrachtig is onderbouwd.
Daarnaast ziet de wetenschappelijke commissie problemen van praktische aard. Het begeleiden van de procedure waarin een bestuurlijke lus wordt gelegd gaat ongetwijfeld extra tijd en inspanning kosten van een (veelal 1e lijns) rechter, die toch al overbelast is. Het is de vraag, of hier voldoende rechtvaardiging voor bestaat.

De wetenschappelijke commissie wijst in dit kader op een mogelijk alternatief. Dat bestaat hieruit, dat de rechter het aangevallen besluit vernietigt, met de opdracht een nieuw besluit te nemen binnen een in die uitspraak gegeven termijn. Als er beroep wordt ingesteld tegen het nieuwe besluit, wordt dat versneld behandeld. Op die wijze komt de rechter – voor zover dit nog nodig is – relatief snel tot definitieve geschilbeslechting. Deze werkwijze kan bovendien op een eenvoudige wijze worden ingevoerd: een wetswijziging is daarvoor niet nodig, volstaan kan worden met het vastleggen van deze werkwijze in de procesregelingen van de diverse bestuursrechters.

Hiermee wil de wetenschappelijke commissie niet zeggen dat zij tťgen de invoering van de bestuurlijke lus zou zijn: die biedt ook wel degelijk oplossingen. Maar totdat deze mogelijkheid gerealiseerd is, zou met de uitvoering van het vorenstaande begonnen kunnen worden. Niet uitgesloten behoeft te worden, dat aan het instrument van de bestuurlijke lus dan minder behoefte zal blijken te bestaan.


Den Haag, 28 februari 2003

Namens het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,
de wetenschappelijke commissieF.F. Langemeijer,
voorzitter

 

 

 

Met aandelen de toekomst voorspellen

Achtergrond  Van onze verslaggevers Ferry Haan, Yvonne Hofs

AMSTERDAM - Een voorspelmarkt kan een prima instrument zijn om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen. De Volkskrant houdt samen met KPMG weer een Politieke Aandelenmarkt. ‘Twaalf mensen weten meer dan een.’

Het internetbedrijf Yahoo maakt er gebruik van om de technologie van de toekomst te leren kennen. De verzamelde wereldleiders verenigd in het Global Economic Forum in Davos vinden het een nuttig systeem om de toekomstige olieprijs te voorspellen. En de Volkskrant en het accountantskantoor KPMG gebruiken het vanaf vandaag opnieuw om de verkiezingsuitslag van 22 november te voorspellen.

Op deze markten kopen beleggers aandelen op een gebeurtenis in de toekomst. De koers van het aandeel zegt vervolgens veel over de kans dat de gebeurtenis zich ook werkelijk zal voordoen. Heeft de belegger gelijk, dan verdient hij geld. Zit hij ernaast, dan gaat een concurrent er met de buit vandoor. Net als op aandelenbeurzen is de individuele inschatting van ťťn handelaar niet belangrijk. De markten maken gebruik van een eeuwenoud principe: ‘Velen weten meer dan een.’ De voorspelling van een kiezer over de afloop van de verkiezingen kan er helemaal naast zitten, maar vele kiezers samen komen wel tot betrouwbare voorspellingen van de uitslag.

Zo weet Yahoo niet wat de techniek van de toekomst zal worden. Daarom laat het bedrijf vele duizenden klanten wereldwijd bepalen wat de beste techniek is. De deelnemer kan zijn geld zetten op podcasten of bepalen of Nintendo of Sony de spelmarkt zal beheersen.

Het principe is altijd hetzelfde. De financiŽle voorspelmarkten werken volgens het Engelse adagium Put your money where your mouth is.

Voorspelmarkten zijn gebaseerd op stapels economische onderzoeken uit het begin van de jaren negentig. Amerikaanse economen van de universiteit van Iowa kwamen als eerste op het idee een aandelenmarkt te bouwen rond nieuwsgebeurtenissen, bijvoorbeeld bij verkiezingen. De uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen bleek goed te voorspellen met deze aandelenmarkten. Sterker, de internetmarkten gaven betere resultaten dan de opiniepeilingen in de VS.

‘Eigenlijk kun je elke gebeurtenis in de toekomst in de vorm van een voorspelmarkt gieten’, stelt Emile Servan-Schreiber. Deze Franse oud-journalist is oprichter van Newsfutures, een bedrijf dat voorspelmarkten commercieel uitbaat. Met dit bedrijf werken de Volkskrant en KPMG samen om de Politieke Aandelenmarkt (PAM) 2006 te realiseren.

Ter illustratie van de bewering van Servan-Schreiber dat vrijwel elke mogelijke gebeurtenis geschikt is voor een voorspelmarkt: bezoekers op de website van Newsfutures kunnen inzetten op de kans dat Osama Bin Laden nog tijdens het presidentschap van Bush opgepakt wordt. Schatten beleggers deze kans aanvankelijk op meer dan 50 procent, de afgelopen maanden is het erg stil aan het Bin Laden-front en zijn de beleggers veel pessimistischer: zij denken dat er nu minder dan 25 procent kans is dat Bin Laden nog onder auspiciŽn van de Bush-regering uit een grot wordt gehaald. Lukt het Bush wel om Bin Laden te vangen dan winnen de beleggers een dollar en is hun winst dus 75 cent als zij instappen bij de huidige koers van 25 cent.

Het Global Economic Forum, de club die elk jaar in Davos bijeenkomt en waarbij vele presidenten en CEO’s elkaar de hand schudden, heeft ook een voorspelmarkt.

Beleggers zetten daar in op de aantallen Amerikaanse troepen die naar Irak gaan, als indicator voor de wederopbouw van het land. Ook is er de dringende vraag of een internationale uitbraak van een ziekte als vogelgriep onder controle is te houden (de beleggers denken op dit moment van niet).

Jochum de Graaf van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), het instituut achter de Stemwijzer, is enthousiast vanaf het eerste moment dat hij las over voorspelmarkten. Al in 1994 organiseerde hij samen met de Universiteit van Amsterdam een politieke aandelenmarkt rond de Tweede Kamerverkiezingen. Hij ziet politieke aandelenmarkten als een goed instrument om het publiek te informeren over politiek. ‘Groot voordeel van aandelenmarkten op internet is dat ze veel sneller reageren op politieke gebeurtenissen dan opiniepeilingen doen.’

Critici zeggen dat financiŽle markten het ook vaak mis hebben en dus geen goede voorspellingen opleveren. De vele aandelencrises in het verleden, uiteenlopend van de tulpenmanie uit de 17de eeuw tot de internetzeepbel rond de millenniumwisseling, voeren ze aan als bewijs. Economen antwoorden dat het vaak juist een onverwachte gebeurtenis is – een oorlog, een terroristische aanslag, een storm – die de koerscorrectie in gang zet. Kortom: de markt had wel gelijk, maar kan geen onverwachte gebeurtenissen voorzien.

Totdat zo’n ontwrichtende gebeurtenis plaatsvindt, is alle beschikbare informatie in de koersen verwerkt. De huidige koers van een aandeel van een bedrijf is de beste voorspeller van de toekomst van dat bedrijf, houden economen vol. Op dezelfde wijze geeft een goed gekozen aandeel in bijvoorbeeld een politieke aandelenmarkt theoretisch ook de best mogelijke voorspelling van de uitkomst.

In Nederland is het tot nu toe met politieke aandelenmarkten nog niet gelukt alle opiniepeilers te verslaan. In 2002 en 2003 organiseerde de Volkskrant ook al een Politieke Aandelenmarkt. De voorspelling van de uitkomst kwam in de middenmoot terecht. Interview-NSS bleek achteraf een iets betere voorspelling te hebben gedaan. De PAM was net zo goed of slecht als de andere grote opiniepeiler, Nipo. Gemiddeld zitten opiniepeilers er altijd ongeveer 15 zetels of 10 procent naast, zo leert de ervaring.

Opvallend was dat elke bekendmaking van een nieuwe opiniepeiling in de televisieprogramma’s Nova en Netwerk toch veel handel genereerde. De Graaf begrijpt wel waarom de Nederlandse handelaren sterk reageren op opiniepeilingen: ‘De kwaliteit van opiniepeilingen in Nederland is erg goed. In de VS zijn opiniepeilingen veel moeilijker te organiseren door de verschillende tijdzones en de samenstelling van de bevolking.’

Tegelijkertijd maakt elke opiniepeiler in Nederland zich zorgen over de non-respons onder allochtonen of over de enquÍtevermoeidheid onder de rest van de bevolking. Of dat de oorzaak is of niet, is de vraag, maar de opiniepeilingen zijn het de afgelopen weken opvallend oneens over de Tweede Kamerverkiezingen.

Maurice de Hond, de bekendste opiniepeiler van Nederland, voorziet een bloedstollend gevecht tussen Wouter Bos en Jan Peter Balkenende. Bureau TNS Nipo ziet vijf zetels verschil tussen CDA en PvdA, terwijl de Politieke Barometer van Interview-NSS zelfs een gat van acht zetels verschil constateert tussen de PvdA en het CDA. Volgens deze peiling wordt Wouter Bos met twee vingers in zijn neus de nieuwe premier. Wie het weet mag het zeggen.

De PAM-deelnemers baseren hun beleggingsstrategie in het spel op hun eigen inschatting van de verkiezingsuitslag op 22 november. Als houvast hebben zij daarbij het campagnenieuws, andere politieke ontwikkelingen en natuurlijk ook de opiniepeilingen. Daarom voorspelt Maurice de Hond alvast dat ook dit keer de Politieke Aandelenmarkt de peilingen zal volgen en niet andersom.

Politieke aandelenmarkten zijn maar een verschijningsvorm van de markten. Het bedrijf Newsfutures organiseert vaak markten voor bestuurders van bedrijven. Dat kan heel kleinschalig. Voor een goed werkende voorspelmarkt zijn volgens de onderneming opvallend weinig deelnemers nodig. ‘Wanneer twaalf actieve handelaren meedoen, komen er al goede voorspellingen tot stand’, zegt Servan-Schreiber.

‘Twaalf mensen weten meer dan een. Dat is de essentie.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.