CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Modelbezwaar en modelverzoek 118 gericht aan de Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) met het verzoek om afschrift van alle en complete dossiers welke als grondslag zijn gebruikt om na een kinderbeschermingsmaatregel geld van het gewone volk te gaan innen

Landelijk Buro Inning Onderhoudsbijdragen, t.a.v. de directeur van het LBIO
Postbus 8901,
3009 AX Rotterdam.

Plaats/datum: .............................................................................................. 

Naam minderjarige: ....................................................................................... 

Zaak/Beschikkingnummer:............................................................... dagtekening beschikking........................................

Geachte heer/mevrouw, 

Dit BEZWAARSCHRIFT 118 is binnen 6 weken na dagtekening Zaak/Beschikkingnummer ingediend en daarmee ontvankelijk.

Dit modelverzoek 118 en modelbezwaar 118, bij het LBIO bekend, is gratis op internet gezet door de heer J. Hop te Ermelo voor degene die niet gewend is om brieven te schrijven of formulieren in te vullen. Uitgangspunt is dit modelverzoek en modelbezwaar juridisch en zakelijk zo goed mogelijk op papier te zetten zodat het LBIO op dit VERZOEKSCHRIFT en BEZWAARSCHRIFT snel en gemakkelijk EEN BESLUIT kan geven om de rechtstreekse communicatie tussen burger en LBIO te verbeteren. 

Ondergetekende maakt BEZWAAR tegen de hierboven genoemde BESCHIKKING om geldbedragen aan het LBIO te gaan betalen omdat:  

X Het BESLUIT is tot stand gekomen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

X Ondergetekende heeft ten onrechte geen compleet dossier van de onderhavige zaak. 

X Ondergetekende heeft ten onrechte geen afschrift van de melding aan het LBIO in de onderhavige zaak. 

X Ondergetekende heeft ten onrechte geen afschrift beschikking plaatsing in onderhavige zaak. 

X Ondergetekende heeft ten onrechte geen afschrift van de besluitvorming als grondslag voor de melding aan het LBIO. 

O Ondergetekende heeft geen financiŽle draagkracht om een LBIO bijdrage te betalen. 

O Ondergetekende is een ALLEENSTAANDE OUDER MET UITKERING waarvan de uitkering na UHP bovenstaande kind naar beneden is bijgesteld en heeft om die reden geen financiŽle draagkracht om een LBIO bijdrage te betalen. 

O Ondergetekende ontvangt geen kinderbijslag voor bovengenoemde minderjarige. 

O In de beschikking staat dat het kind geplaatst is in een pleeggezin. Dit is onjuist! Ondergetekende wil hiervan een BEWIJSSTUK zien.

O In de beschikking staat dat het kind geplaatst is in een JJI. Dit is onjuist! Ondergetekende wil hiervan een BEWIJSSTUK zien.

O In de beschikking staat dat het kind geplaatst is in een ResidentiŽle Voorziening. Dit is onjuist! Ondergetekende wil hiervan een BEWIJSSTUK zien.

O De minderjarige woont bij haar/zijn MOEDER!

O De minderjarige woont bij haar/zijn VADER!

Ondergetekende VERZOEKT om toezending van

x afschrift compleet dossier m.b.t. het bovengenoemde Zaak/Beschikkingnummer?

x wil zijn gronden voor dit bezwaarschrift aanvullen na ontvangst van een compleet dossier m.b.t. het bovengenoemde Zaak/Beschikkingnummer.

BESLISTERMIJN EN DWANGSOM BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN. Ondergetekende in overweging heeft genomen hebben, dat het wenselijk is belanghebbenden doeltreffendere rechtsmiddelen te bieden tegen het niet tijdig nemen van een besluit door een bestuursorgaan stelt ondergetekende hierbij het betreffende bestuursorgaan in gebreke en zal de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen conform de wet dwangsom in werking getreden vanaf 2 oktober 2009. Toelichting: (615)

Overheidsdienst en overheidsdienaar of burgerdienst en burgerdienaar? (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht wordt binnen 14 dagen na dagtekening op dit VERZOEK een BESLUIT te nemen? Onder uw BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen uw BESLUIT met vermelding van de juridisch juiste naam, initialen,titel en functie van de persoon die op dit VERZOEK met een BESLUIT heeft beslist.

Handtekening :http://www.burojeugdzorg.nl/92.htm

Naam :

Adres :

Woonplaats:

 

719 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

bjz17151696 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, Gabriel Metsulaan 1F, 5613 LC Eindhoven
"Artiesten":
(184) Rechtbank Breda
(184) Rechtbank Den Bosch
(445) Boycot Raad voor de Kinderbescherming
(118) Bezwaarschriften en verzoeken LBIO
(BSC) Gemeenten:
(248) Eindhoven
(295) Goirle
Politie:
(465) Scholen:
Basisschool de Bergen Eindhoven
(725) De Rungraaf Eindhoven
(722) Stichting de Combinatie
(723) Stichting ZuidZorg
(724) Stichting Korein
Welke (geheime) informatie hebben deze "artiesten" over ouders en hun kinderen opgeslagen?
Wat gebeurt er als ouders alle informatie over ouders en kinderen bij deze "artiesten" gaan opvragen?
ACTIE!
Helpt u mee met het uitdelen van UITNODIGINGEN voor de ingang van ALLE Korein Kinderdagverblijven?