CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael door SBJNB.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

 

bjz01099530 Beroepsverbod voor Hop. Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor is representatief voor de werkwijze van de Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland met als directeur mw. drs. B.A. Katee

Stichting Jeugdzorg Friesland

STICHTING JEUGDZORG FRIESLAND
Postbus 1266
 
8900 CG Leeuwarden
Westersingel 4
8913 CK Leeuwarden

Telefoon (058) 2 333 999
Telefax (058) 2 333 600
  Dhr. J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM  ERMELO

Leeuwarden 20 december 2000

Geachte heer Hop,

De interne klachtencommissie van de Stichting Jeugdzorg Friesland heeft op 24 oktober 2000 van u een klachtbrief gedateerd 31 juli 2000 ontvangen betreffende de heer en mevrouw H..

Uit deze brief blijkt dat u op verzoek van de heer en mevrouw H. hun belangen in deze behartigt.

Ik heb echter besloten u als klachtondersteuner van de heer en mevrouw H. te weigeren op grond van de volgende motivering.

In principe kan een ieder zich ter behartiging van zijn belangen op grond van van de Awb laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Artikel 2:2 lid 1 Awb kent de mogelijkheid bijstand (of vertegenwoordiging) door een persoon waartegen ernstige bezwaren bestaan te weigeren.

Ik heb op grond van de navolgende redenen ernstige bezwaren tegen bijstandverlening door u in de klachtprocedure van de heer en mevrouw H..

De inhoud van uw klachtbrief, als ook de inhoud van uw internetsite, geeft blijk van ernstige ondeskundigheid en van een grote persoonlijke rancune van u jegens de jeugdhulpverlening in zijn algemeenheid en jegens (bepaalde) gezins (voogdij) instellingen in het bijzonder.

Ik ben van mening dat het bovenstaande een belemmering vormt voor een zorgvuldige uitvoering van de taak van een bijstandverlener in een klachtenprocedure waardoor de belangen van de heer en mevrouw H. niet zijn gediend en zelfs geschaad kunnen worden.

mw. drs. B.A. Kaatee
algemeen directeur

i.a.a. de interne klachtencommissie

i.a.a. dhr. en mevr. H.

 

 

 

bjz01099530 Beroepsverbod voor Hop. Een Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor is representatief voor de werkwijze van de Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland met als directeur mw. drs. B.A. Katee

STICHTING JEUGDZORG FRIESLAND
Postbus 1266
 
8900 CG Leeuwarden
Westersingel 4
8913 CK Leeuwarden

Telefoon (058) 2 333 999
 Telefax (058) 2 333 600
  Dhr. J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM  ERMELO

Leeuwarden, 8 februari 2001

Geachte heer Hop,

Uw bezwaar d.d. 23 januari jl. tegen mijn besluit u niet toe te laten als klachtenvertegenwoordiging kan niet in behandeling worden genomen, omdat mijn besluit geen beslissing betreft in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Hoogachtend,

mw. drs. B.A. Kaatee
algemeen directeur / bestuurder

 

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland heeft natuurlijk liever een gesubsidieerde klachtondersteuner voor ouders die niet gaat klagen over afgifte contactjournaal

Inhoud brief 20 december 2000  directeur Jeugdzorg Friesland aan de heer en mevrouw H. n.a.v. door de familie H. op 31 juli 2000 ingediende klachten, dus bijna vijf maanden later!

Jeugdzorg Friesland aan familie H.

Leeuwarden, 20 december 2000.

Geachte heer en mevrouw H.

Hierbij wil ik u verzoeken u te laten bijstaan bij uw klachtenprocedure door bureau Sprong.

Gelet op onze bevindingen met betrekking tot de ondeskundigheid van de heer Hop (137), kan de heer Hop niet optreden als uw adviseur in uw procedure. Voor de goede orde geef ik u hierbij het adres van bureau Sprong. Postbus 2266, 9704 CG Groningen. De klachtencommissie zal binnen kort een afspraak met u maken voor een hoorzitting.

Met vriendelijke groet, 

Mw. Drs. B.A. Katee, algemeen directeur 

i.a.a. de interne klachtencommissie.

 

 

 

 

bjz01099530 Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
bjz01099530 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Friesland, Westersingel 4, 8913 CK Leeuwarden
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
676 Procederen met Hop tegen jeugdzorg Friesland! Van zes kinderen gaat de OTS eraf. SBJF niet blij met Hop
121 Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod zonder hoor en wederhoor representatief voor werkwijze Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland onder algemeen directeur mw. drs. B.A. Katee! Mw. drs. B.A. Katee opnieuw in de fout met het onbevoegd weigeren van Hop als belangenbehartiger familie H. bij de Interne klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Friesland
256 Ellen van der Ploeg over de puinhopen die de Raad en de Jeugdzorg bij haar achter hadden gelaten

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014