CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Eerbetoon aan Leenders/Nienhuis

(546) 030806-270509 DOORLOOPTIJD BIJNA DRIE JAAR procedure bezwaarschrift tegen Plan van Aanpak als representatief voorbeeld van die geweldige onpartijdige rechtspraak in Nederland als burgers tegen jeugdzorg procederen!

(3) Geschiedenis 23 augustus 2007! Drie hoger beroepen met bijlagen tegen besluiten van de jeugdzorg ingeleverd bij Raad van State. Ouders die in Gelderland met "jeugdzorg" te maken krijgen weten vaak niet wat hen overkomt! De start van de werkwijze van de jeugdzorg in Gelderland is niet alleen gebaseerd op valse aanklachten tegen ouders maar ook op het weghalen van kinderen met als grondslag valse aanklachten tegen ouders waarbij de jeugdzorg er voor hun gemak maar vanuit gaat dat de ouders het tegendeel moeten bewijzen voordat ze hun kinderen terugkrijgen. Dit klemt allemaal des te meer omdat de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland uitgaat van WILLEKEUR als grondslag voor hun werkwijze en bezwaarschriften van ouders niet-ontvankelijk verklaart. In een aantal zaken zijn beroepschriften ingeleverd bij de rechtbank Arnhem. Er zijn drie BARRAU uitspraken gedaan waartegen wordt doorgeprocedeerd bij de Raad van State. Wat zijn de DOORLOOPTIJDEN van deze HOGER BEROEPZAKEN bij het rechtersleger als burgers tegen hun "jeugdzorg maatjes" durven te procederen.

(546) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 146281 / JERK 06-16511 van 30 mei 2007 (verzonden op 11 juni 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

(547) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 150472/JZ RK 07-8006 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

(548) Betreft: Hoger beroep tegen BARRAU uitspraak 151579 / JZRK 07-8012 van 21 juni 2007 (verzonden op 12 juli 2007) van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

Welke "smerige praktijken" gaan BARRAU c.s. UITHALEN UIT RANCUNE tegen Leenders/Nienhuis en Hop (500) als hun lastige procesvertegenwoordiger?

Antwoord is bekend op 191009: 180. In een gezellig ONDERONSJE tussen Raad voor de Kinderbescherming en BARRAU worden Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG gezet.

Antwoord is bekend op 101109: 215. Bestuursorgaan Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland BESLUIT 5 november 2009.  Censuur in Nederland, de industrie jeugdzorg gaat vanaf 5 november 2009 (exact 2 jaar na censuur hoorzitting rechtbank Zutphen tegen Hop d.d. 5 november 2007, in Nederland proberen de namen van (INHUUR) personeel dat voor de jeugdzorg werken voor burgers GEHEIM te houden!

Staan de NAMEN VAN (INHUUR) VERTEGENWOORDIGERS VAN DE STICHTING die op de hoorzitting waren bij het RECHTERSLEGER in de beschikking? Indien neen, waarom niet? Heeft de jeugdzorg in een onderonsje met het RECHTERSLEGER al EEN DEAL gemaakt om de NAMEN van de vertegenwoordigers van de STICHTING niet meer in beschikkingen en het proces-verbaal van de hoorzitting DAT ALLEEN OM DEZE REDEN AL NIET DEUGT te vermelden om de rechtspraak voor gewone burgers steeds verder uit te hollen?

Gelooft u nu nog steeds dat het rechtersleger in Nederland onpartijdig en onafhankelijk is?

 

 

 

bjz41052159 Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland, Velperweg 75, 6824HH Arnhem
bjz41052159 Ambulant Meldpunt Kindermishandeling, Arnhemsestraatweg 348, 6881 NK Velp

AANDACHTSVESTIGING!
Aan ALLE burgemeesters, gemeentesecretarissen, raadsgriffiers en ambtenaren gemeente of provincie in Nederland
Aan ALLE rechters in Nederland
Aan ALLE pleegouders in Nederland

Aan ALLE medewerkers van scholen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van ziekenhuizen in Nederland
Aan ALLE gedragsdeskundigen en psychologen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van verzekeringsmaatschappijen in Nederland
Aan ALLE medewerkers van kindertehuizen, kindergevangenissen of andere instellingen actief in de jeugdzorg
Aan ALLE politie agenten en hun leidinggevenden in Nederland
COMPETENTIE! Indien u personen tegen komt bij OTS of VOTS die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!
(500) (575) (581) (101) (124) (232) (75) (180) (215)

 

 

 

Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland weigert afgifte van een klachtreglement

 

Hoi M.,

Op 171203 las ik weer een bericht van jeugdzorg Gelderland en hoe kan het ook anders jullie wilden opnieuw meer geld hebben. Jullie hebben ook nooit geld genoeg en ik vraag mij af wanneer bij de politiek een breekpunt komt en er geen meer geld maar minder geld naar jullie sector gaat. Bijvoorbeeld door onafhankelijke (niet gesubsidiëerde) belangenbehartigers van ouders en kinderen op jullie bedrijfstak los te laten, administratieve boetes op te leggen aan individuele medewerkers in de jeugdzorg wanneer die betrapt worden op het niet bijhouden en/of geen inzage geven in complete contactjournalen om controleerbaar en doorzichtig werken in jullie sector met hulp van de Officier van Justitie en het CJIB af te dwingen.

Opnieuw heb je de hoofdprijs van de internetsite "Censuur in Nederland" gewonnen n.l. vermelding bovenaan deze internetsite. De jury complimenteert jullie stichting opnieuw primair met het nieuwe beeldmerk "de kleine hand en de grote hand". Ik vind deze keuze zelf ook prachtig omdat je hiermee representatief kan etaleren dat de grote hand de kleine hand inpikt zodra ouders met kleine KLANTJES bij jullie door de voordeur binnenhuppelen. Secundair het taalgebruik "klant". Ook het woordje klant zoals vermeld in je persbericht vind ik weer een geweldige keuze. Jullie gaan niet met kinderen om maar met klanten. Als derde argument vind de jury van de site "Censuur in Nederland" het prachtig dat jullie toch om steeds meer geld blijven vragen en ook krijgen terwijl de Commissaris van de Koningin van mening is dat de jeugdhulpverlening in Gelderland een puinhoop is. 

Ik feliciteer je met je lef om schriftelijk een klachtreglement te weigeren aan een minderjarige klant die door de kinderrechter te Zutphen bij jullie onder toezicht werd gesteld, uiteraard representatief voor jullie sector, zonder de vermelding van (juridisch juiste) beroepsmogelijkheden onder je beslissing. Ik hoop dat meer gezinsvoogdij-instellingen afgifte van het klachtreglement gaan weigeren. Burgers, die doorkrijgen hoe jullie de boel belazeren, geen klachten meer tegen gezinsvoogdij-instellingen indienen maar jullie sector gewoon buiten de deur gaan houden ongeacht de consequenties. Doe nog even de groetjes aan jullie (ex)bestuurslid een rechter van de rechtbank Zwolle waar berichten en klachten over jullie sector met een lawine aan pertinente leugens worden afgedekt. Doe ook nog even de groetjes aan je maatjes bij de Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Zutphen die bovengenoemde minderjarige klant (1.3) bij jullie stichting onder toezicht hebben gesteld kennelijk met de (verborgen agenda) om een jaartje subsidie op te strijken zonder dat jullie met die minderjarige gedurende de OTS hebben gesproken om jullie stichting verder te verrijken met subsidies zonder daarvoor iets te hoeven doen. 

Je stichting was een tijdje geleden ook al op TV bij Gelders Nieuws op 260503.  "De jeugdhulpverlening in Gelderland vertoont ernstige gebreken" Dat stelt CDA fractievoorzitter De Vries in Provinciale Staten. Vervolgens pleit de CDA-er voor een enquete (15)"om te achterhalen  wat er mis gaat." De Vries wil "hulpinstellingen die goed presteren beter gaan belonen". Ik las in hetzelfde bericht "Het Bureau Jeugdzorg Gelderland is het niet met hem eens".  

Goed zo M. zet hem op en pak die CDA-er maar eens flink aan. Hoe haalt hij het in zijn hoofd om te beweren dat de jeugdhulpverlening in Gelderland ernstige gebreken vertoont. Kun je hem geen dwangsom van omgerekend Dfl. 150.000,-- op laten leggen om ervoor te zorgen dat ook hij zijn mond houdt over jullie sector? NEEM JE IN DIE PROCEDURE DAN WEL JE EIGEN KINDERRECHTER MEE? Ik ga ervan uit dat het CDA jouw stichting weer flink gaat belonen want het was de Provinciale Klachtencommissie in Gelderland die Hop voor de periode van een jaar weigerde als belangenbehartiger van klagers tegen gezinsvoogdij omdat Hop weigerde klachten tegen gezinsvoogdij-instellingen op maximaal een A4-tje in te dienen. Nu jij ook bent gaan weigeren om klachtreglementen uit te delen, klachten tegen de gezinsvoogdij in Gelderland op maximaal een A4-tje ingediend mogen worden en met de naïviteit van het CDA zal er wel weer een flinke stroom subsidies in de richting van jouw stichting opgaan. Geen klachten betekent toch goed presteren........... De Provinciale Klachtencommissies in de Jeugdzorg kunnen met jouw werkwijze worden afgeschaft en het bespaarde geld kan gelijk doorgesluisd worden naar jouw stichting.

Ik denk erover om je voor te dragen voor een lintje bij de Minister van Binnenlandse Zaken. De methodes om onder jouw leiding geld voor je stichting binnen te halen en kritiek van klanten te onderdrukken zijn baanbrekend en een voorbeeld voor de hoge heren in Den Haag om met zeer efficiënt werken veel geld te verdienen. Het idee om via "De  Gelderse verhoormethode" (289) een lawine aan nieuwe klantjes via politietrucs aan jullie stichting uit te leveren, om waar mogelijk onbetaald kinderarbeid te laten verrichten, is weer een prachtig voorbeeld van de heersende mentaliteit jegens burgers, sorry ik vergis me, klanten is het taalgebruik in jullie sector. Klopt jullie juridisch juiste naam in het foldertje?

Op 11 september 2003 was Jeugdzorg Gelderland weer in het Nieuws.

Uitspraak Commissaris van de Koningin J. Kamminga op 11 september 2003: "De jeugdhulpverlening in Gelderland  is een puinhoop en we zijn het zat"

Directeur W. van Jeugdzorg Gelderland heeft boos gereageerd: " De uitspraak van Kamminga is onparlementair", "Ik zeg niet dat er wat erkenning is", "We hebben MEER GELD nodig"!  (66) (63)

Bron: Radio Gelderland.

 

Op 171203 hadden de medewerkers van jeugdzorg Gelderland in ieder geval weer tijd genoeg over om massaal actie te voeren bij het Provinciehuis en geld te eisen. (63

Netwerken! Nou dat is dit jaar drie keer in het Gelderse Nieuws om meer geld te eisen. Je zou bijna gaan denken dat de media in Gelderland "gesubsidieerde" maatjes van jullie zijn die jullie boodschap om meer geld braaf en kritiekloos aan de burgers en politiek van het land overbrengen. 

Andere tijden. Ik denk op dit moment aan dat artikel in Elsevier over een vader heette die niet Marco den Oudsten. Die vader mocht van jullie geen contact met zijn kinderen hebben. Ik las in het artikel dat de (nieuwe) stiefvader de kinderen uit dat gezin had misbruikt, de kindertjes met gesubsidieerde hulpverlening van jullie stichting uithuis werden geplaatst. Vervolgens wilde jullie weer subsidie hebben om die stiefvader weer in dat gezin te krijgen om de uithuisplaatsing ongedaan te maken. Halen jullie nog steeds dit soort trucjes uit om steeds meer geld binnen te halen? Dat waren nog eens andere tijden. Ik zal eens kijken of ik dat artikel nog ergens kan vinden om ook een andere kant van jullie werk bloot te leggen. Ik hoorde dat Marco na al die ellende met jullie is geëmigreerd..............

Nou dat was het weer.

Groetjes uit Ermelo.

Jan Hop.

Beroepsmogelijkheden voor prijswinnaars. Beste M.. Als je een klacht hebt over de ontvangen prijs of publicaties op mijn internetsite dan kunt je die klacht indienen bij de interne klachtencommissie voor de internetsite Censuur in Nederland. Het adres van de klachtencommissie, de namen van de leden van de klachtencommissie en het klachtreglement geef ik je niet want jij doet dat ook niet. Voor het indienen van een klacht moet je wel eerst verplicht bemiddelen want anders dien ik een verzoek in bij de kinderrechter om je eigen klantjes , uithuis te laten plaatsen. Je kent "de drill" in jullie sector natuurlijk maar ik vermeld het nog even netjes voor alle zekerheid.

Bijlagen: 3

 

Hoor en wederhoor

Reactie van een lezer

Maandag 25 augustus 2003 18:51

" Heb je niets beters te doen dan mijn vader afzeiken om het werk wat hij doet want volgens mij snap je er niet zoveel van"

Joost Hogenboom E-mail joosthogenboom@yahoo.co.uk

 

Reactie Hop

Beste Joost

Dank voor je E-mail waarvan ik de tekst heb overgenomen. Ik weet natuurlijk dat kinderen van "kinderbeschermers" ook mijn sites lezen. Voor hen is het soms minder leuk ook met de andere kant van het werk van hun ouders kennis te maken. Kennelijk heb je je vader nog niet durven vragen of het klopt dat zijn stichting een jaar subsidie heeft opgestreken voor een minderjarige die bij zijn stichting onder toezicht was gesteld zonder ooit met die minderjarige te hebben gesproken, of het klopt dat hij aan die minderjarige schriftelijk een klachtreglement heeft geweigerd zonder vermelding van de beroepsmogelijkheden in zijn beslissing. Deze twee zaken ben ik nog nergens anders in Nederland tegengekomen. Als je vader zijn werk goed doet en netjes CONFORM DE WET (Awb) beroepsmogelijkheden onder zijn beslissingen vermeld stond hij niet met zijn naam op mijn internetsite. Probleemloos vermeld ik jouw mening op basis van hoor en wederhoor. Dat is heel wat anders dan de hetze in de sector van je vader tegen mijn persoon wegens "aanzetten tot klagen over afgifte van het contactjournaal (66) op grond van Amerikaanse internetsites die niet van mij zijn waarbij ik TEN ONRECHTE (51) zonder hoor en wederhoor een beroepsverbod kreeg opgelegd. Volgens jou snap ik er niet zoveel van. Ik nodig jou en alle andere kinderen van "kinderbeschermers" uit mijn internetsites op onjuistheden te controleren, onjuistheden aan mij door te geven met vermelding van passage en sitenummer om aan te geven dat ook kinderen van "kinderbeschermers" in staat zijn over het werk van hun ouders kritisch na te denken, eventueel samen met hun ouders, onjuistheden op mijn internetsites kunnen vinden, vragen te stellen aan hun ouders over die "hetze" (51) (66) tegen Hop om hem uit te schakelen als belangenbehartiger van klagende ouders en kinderen over de gezinsvoogdij. J. Hop.

 

Tweede reactie e-mail van Joost Hogenboom

"Opnieuw stelt Joost in zijn E-mail aan Hop "volgens mij snap je er niet zo veel van" Joost geeft als voorbeeld dat ik op mijn site twee keer Hoogenboom i.p.v. Hogenboom heb geschreven."

 

Tweede reactie Hop op e-mail van Joost Hogenboom.

Beste Joost,

Fijn dat je mijn internetsites helemaal op fouten hebt nagekeken en inderdaad bovengenoemde taalfout hebt kunnen vinden. Ik heb dit gelijk gecorrigeerd en ik dank je opnieuw voor je reactie. Je schreef opnieuw volgens mij snap ik er niet zoveel van. Dat kan zijn. Ik wijs je op de volgende Uitspraak Commissaris van de Koningin J. Kamminga op 11 september 2003: "De jeugdhulpverlening in Gelderland is een puinhoop en we zijn het zat". Er zijn dus meer personen in Gelderland die er niet zoveel van snappen.

Met vriendelijke groet,

Jan Hop. Auteur Censuur in Nederland.

 

HOOR EN WEDERHOOR

PERSBERICHT FUSIE BUREAUS JEUGDZORG GELDERLAND
één aanspreekpunt

Arnhem, juli 2002

De bureaus Jeugdzorg en Stichting JJG (Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening Gelderland) zijn samengegaan onder de naam "Bureau Jeugdzorg Gelderland''. Het samenvoegen van deze instellingen in één organisatie gebeurt in heel Nederland. Daarmee wordt een bredere dienstverlening geboden en zijn alle vormen van ondersteuning bij opgroeien en opvoeden makkelijker bereikbaar.

Eén organisatie, met regionale vestigingen. Waar voorheen verschillende instellingen diverse vormen van jeugdzorg voor hun rekening namen, gebeurt dit nu door één organisatie met regionale vestigingen in de hele provincie Gelderland. Voor alle vragen bij opgroeien en opvoeden kan men terecht op één aanspreekpunt, altijd in de buurt. Voordeel is dat op één plaats gekeken wordt met welke vorm van ondersteuning men het beste geholpen is. Dat scheelt tijd en is prettiger voor de KLANT.

Breed aanbod. Bureau Jeugdzorg heeft naast jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, jeugdreclassering en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling een aantal andere onderdelen: de Kindertelefoon, Haltbureaus in Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem en Tiel, de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Nijmegen en een aantal JIP's (Jongeren Informatie Punt). Deze maken samen deel uit van de nieuwe organisatie. Meer informatie over het aanbod is te vinden op de website: www.bjzgelderland.nl.

Een ander gezicht. Bureau Jeugdzorg Gelderland wil doelgericht hulp bieden aan ouders en kinderen. Bij de vernieuwde organisatie past een ander gezicht: in het beeldmerk staat de jeugdige centraal, gesymboliseerd door een kleine hand, de grote hand beschermt en geeft zorg. 

EINDE PERSBERICHT

Meer informatie kunt u verkrijgen bij: Bureau Jeugdzorg Gelderland, Afdeling kwaliteit en beleid
G. de G., M. H., XXXXXXXXXX

 

M.H., woordvoerder afdeling kwaliteit en beleid, van de gezinsvoogdij-instelling Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland (vroeger JJG) weigerde op aanvraag schriftelijk aan een minderjarige afschrift van een klachtreglement te verstrekken hetgeen weer een representatief voorbeeld is voor de kwaliteit van door overheden gesubsidieerde "hulpverlening" om de gezinsvoogdij beter te laten presteren

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beïnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beëindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beïnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beïnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.