CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Zicht op onderaannemers in de jeugdzorg


Gezocht namen bestuurders van stichtingen die verborgen zitten achter onderaannemers in de jeugdzorg?
Gezocht jaaromzet per stichting, aantal werknemers en aantal plaatsen voor kinderen dat ieder jaar gevuld moet worden? 

Stichting William Schrikker Groep (swsg44200840)


Indien bovengenoemde namen juridisch niet kloppen informeer de redacteur onverwijld over de juridisch juiste gegevens!
Indien u op de website Censuur in Nederland websites van onderaannemers in de jeugdzorg tegen komt die nog niet in bovenstaand overzicht staan mail de redacteur het nummer en dan wordt die website onverwijld nagekeken en in overzicht opgenomen om het beeld zo snel mogelijk optimaal geactualiseerd te maken. J. Hop

Stichting William Schrikker Groep

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen(Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG had in 2008 ruim 900 medewerkers
AANDACHTSVESTIGING INZAKE DE VERNIETIGING VAN EEN MINDERJARIGE DOOR JEUGDZORG
669 Politicus Hop: "De vernietiging van een minderjarige R. door SWSG zichtbaar in beeld na bijwonen hoorzitting Gerechtshof Arnhem
15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan mogen jullie nog langer opsluiten!
Klacht gegrond familie Fleeré met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleeré: "William Schrikker gezinsvoogd kende na één jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet

 

 

swsg44200840 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"

 

Hop namens klagers X tegen de Stichting William Schrikker Groep

De klacht "de gezinsvoogd heeft geen hulpverleningplan gemaakt na de beschikking OTS"
De klacht "de gezinsvoogd heeft geen afschrift van het hulpverleningsplan aan de ouders verstrekt."

Beide klachten zijn gegrond verklaard.

De gezinsvoogd geeft aan dat door overbelasting van haar caseload het hulpverleningsplan niet op tijd klaar kon zijn.

De klachtencommissie adviseert de William Schrikker Stichting de juridische termijn die wordt gehanteerd voor het maken van een hulpverleningsplan in acht te nemen. Oordeel klachtencommissie 31 mei 1999. De klachtencommissie bestond uit: Drs. A.M.W. Duijnker, voorzitter, J. Heerema lid namens de ouders, Mevrouw T. Prins, regiomanager, Mevrouw M. Beekhuizen, notulist. De directeur kan zich verenigen met het oordeel van de klachtencommissie

 

 

 

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: De wetenschappelijke commissie zich af in hoeverre de geestelijke gehandicapten bijstand verleend zal worden bij het indienen en soms ook verwoorden van de aangifte bij de politie. Geestelijke gehandicapten kunnen een bijzondere vorm van aandacht en rechtsbijstand nodig hebben

 

172

ADVIES

inzakeconcept voorstel van wet in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of gewelddadig optreden wegens een geestelijke of lichamelijke handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens handicap)

Inleiding

1. Bij brief van 19 oktober 2000 heeft de Minister van Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het concept voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van discriminatie wegens een handicap. Het onderhavige advies van de wetenschappelijke commissie van de NVvR is voorbereid door leden van de studiekring Strafrecht.

Voorstel2. Dit wetsvoorstel is het sluitstuk van het beleid van de regering ter voorkoming van vooroordelen, discriminatie en racisme van gehandicapten. Het wetsvoorstel strekt tot toevoeging van de grond geestelijke of lichamelijke handicap aan de artikelen 137c tot en met 137f van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Commentaar

De wetenschappelijke commissie heeft waardering voor het streven van de wetgever te willen komen tot de bescherming van personen met een geestelijke of lichamelijke handicap en kan zich geheel verenigen met het voorstel tot wet. De wetenschappelijke commissie behoeft slechts een drietal opmerkingen te plaatsen.

Allereerst leest de wetenschappelijke commissie in de concept Memorie van Toelichting dat de wetgever verwacht dat dit wetsvoorstel niet tot een dermate groot aantal aangiften zal leiden dat dit een significante toename in het aantal gevallen waarin politie en justitie op grond van de artikelen 137 c-f Sr dient op te treden tot gevolg heeft.

De wetenschappelijke commissie deelt deze mening niet met de wetgever en wijst hierbij naar de concept Memorie van Toelichting waaruit blijkt dat gehandicapten worden geconfronteerd met achterstelling en discriminatie hetgeen juist zou moeten betekenen dat er een grote behoefte is aan de strafbaarstelling van discriminatie op grond van een handicap. Daarbij komt dat de gehandicaptenwereld goed georganiseerd is; bijstand wordt vaak geboden door diverse verenigingen. Het aantal aangiftes bij de politie zal dan ook toenemen hetgeen werkt genereert voor het openbaar ministerie - alwaar in ieder geval een beslissing omtrent de verdere vervolging moet worden genomen - en (waarschijnlijk ook) voor de rechterlijke macht.

Voorts vraag de wetenschappelijke commissie zich af waarom de woorden "of hun geestelijke of lichamelijke handicap" in de artikelen 137 c tot en met f geplaatst worden vóór de woorden "hun hetero- of homoseksuele gerichtheid".

Ten derde vraagt de wetenschappelijke commissie zich af in hoeverre de geestelijke gehandicapten bijstand verleend zal worden bij het indienen en soms ook verwoorden van de aangifte bij de politie. Geestelijke gehandicapten kunnen een bijzondere vorm van aandacht en rechtsbijstand nodig hebben.

Voor het overige kan de wetenschappelijke commissie zich geheel verenigen met het voorstel van wet.

Den Haag, 27 februari 2001

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,

de wetenschappelijke commissie,

G.Chr. Kok,

voorzitter.

 

 

 

 

 

De financiering van het complot (306) tegen de democratische rechtsstaat: "Vereniging van rechters en Officieren van Justitie adviseert het verbod op telefoneren ook te richten tot diegenen die een invalidenvoertuig en wellicht zelfs een fiets besturen"

208

De Minister van Justitie, Sector straf- en sanctierecht, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Den Haag, 25 september 2001

Uw kenmerk : 5109272/01/6
Ons kenmerk : 403/1.18/AdG
Bijlage(n) : --
Onderwerp : Strafbaarstelling handmatig telefoneren in de auto.

In uw brief d.d. 31 juli 2001 met bovengenoemd kenmerk vraagt u de NVvR om een reactie op het concept wetsvoorstel terzake de strafbaarstelling van het handmatig telefoneren in de auto. De wetenschappelijke commissie ondersteunt uw voornemen om een verbod op het handmatig gebruik van mobiele telecommunicatieapparatuur tijdens het besturen van een voertuig in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op te nemen, zeker nu ook andere Europese landen overgaan tot het strafbaar stellen van dit handmatig gebruik. Met betrekking tot het concept wetsvoorstel geeft de wetenschappelijke commissie u in overweging het verbod ook te richten tot diegenen die een invalidenvoertuig en wellicht zelfs een fiets besturen. Hiernaast geeft het concept wetsvoorstel geen aanleiding tot het maken van opmerkingen van juridische aard.

Namens de wetenschappelijke commissie,

G. Chr. Kok (31)

Voorzitter

 

 

 

Klopt de onderstaande informatie over Stichting William Schrikker Groep


De redacteur verzoekt correctie van onjuiste informatie en/of aanvulling van ontbrekende gegevens onverwijld door te geven?

swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen (Gezinsvoogdij)
swsg44200840 Stichting William Schrikker Groep, Dalsteindreef 69, 1112XC Diemen(Voorziening voor Pleegzorg)
SWSG heeft in 2008 ruim 900 medewerkers
Mw. J. Nab directeur Jeugdbescherming, bestuursvoorzitter SWSG (Ondertekeningsblok SWSG Wob102)
Bestuur en leden Raad van Toezicht:
Kouwenberg, dhr. F.P., voorzitter Raad van Bestuur SWSG
Meersma, dhr. K.D., lid Raad van Toezicht SWSG
Poppelaars, dhr. A.A.R. lid Raad van Toezicht SWSG
Jansen, dhr. G.P.W. lid Raad van Toezicht SWSG
Becher, dhr. J.G.S.J.S.M. lid Raad van Toezicht SWSG
Wijngaarden, mw. J. lid Raad van Toezicht SWSG
Adhoc Bezwaarcommissie SWSG, t.a.v. de secretaris, Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam
Zeegers, dhr. drs. J. voorzitter BSC SWSG, nevenfunctie staffunctionaris Expertisecentrum William Schrikker, Geen openbare nevenfuncties
Vrij, mw. mr. C., lid BSC SWSG, nevenfunctie Jurist SWSG, Geen openbare nevenfuncties
Kranenburg, mw. mr. drs M., secretaris BSC SWSG, nevenfunctie directiesecretaris, Geen openbare nevenfuncties
Bron Wob 102
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
505 Netwerken achter uithuisplaatsing van kinderen en het ontzetten van hun ouders uit het gezag om kinderen aan toezicht ouders te onttrekken
669 Politicus Hop: "De vernietiging van een minderjarige R. door SWSG zichtbaar in beeld na bijwonen hoorzitting Gerechtshof Arnhem
15-11-2011 Bericht Hop aan Kuijck/Caminida/Smedema Minderjarigen worden EERST VERNIETIGD door jeugdzorg en dan mogen jullie nog langer opsluiten!
Klacht gegrond familie Fleeré met Hop tegen SWSG: "ONBEGRIJPELIJK na bijna een jaar OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt"
Klacht Andre Fleeré: "William Schrikker gezinsvoogd kende na één jaar OTS nog steeds de achternaam van het gezin niet
677 Met als directeur drs. K. Verwey MMC en voorzitter interne klachtencommissie SWSG Mevrouw M. Moons deed de Stichting William Schrikker Groep ook mee aan de Vedivo hetze tegen Hop in strijd met het negende gebod
096 Olga: "Zit je in de molen dan is er geen ontsnappen meer aan. Ze geven nooit toe dat er een fout is gemaakt."
126 Klacht gegrond tegen Stichting William Schrikker Groep  "Ouders ten onrechte geen hulpverleningsplan ontvangen"

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Op de websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2012 disclaimer" van toepassing.
Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop uitsluitend via rechtbank Zutphen
met gelijktijdig verzoek om filmopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media.