STOP POLITIEGEWELD EN ONBETROUWBAAR OPENBAAR MINISTERIE ©

1997-2015+ Structureel probleem Nederlandse rechtspraak is de weerzinwekkende partijdigheid voor overheid en publieke organisaties.

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Gevoelige Zaken Overleg: "Frontale opsporingsactie op Hop en doen bekennen"?
Ik beken geen letter!
Ik lees ook memo's over "succesvolle tegenwerking" van Hop.
OM-GZO bedankt. Steeds meer burgers verbazen zich erover dat ik OM-GZO memo's over Hop te pakken heb gekregen.

Stem wijzer! Stem Groep Hop in 2018. J. Hop.

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

 

Rechtervereniging ASZM probeert Hop tegen te werken en eist dat Hop eerst toestemming gaat vragen om onderzoek te doen naar de onderonsjes tussen rechters en Raad voor de Kinderbescherming buiten de hoorzittingen om

Brieven over tegenwerking "projecten van Hop om de rechtspraak te verbeteren" door rechtervereniging Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur

 

Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur
Postadres Postbus 20302
2500 EH DEN HAAG 

Bezoekadres:
Juliana van Stolberglaan 2-4
Den Haag

Telefoon (070) 3 81 3131

 

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

Onderdeel:    Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
ContactpersoonE.H. Linckens
Doorkiesnummer(s) 070-3813655
Datum 11 augustus 1997
Ons kenmerk 168.97u

 

Geachte heer Hop,

 

Het is het Algemeen Secretariaat ZM gebleken dat u verschillende rechterlijke colleges hebt benaderd met vragen over het voorkomen van belangenverstrengeling tussen de rechterlijke macht en de raden voor de kinderbescherming. Hoe en in welke mate de in dit verband door u gevraagde medewerking kan worden verleend, vergt enige coördinatie aan de kant van de gerechten. Wellicht kan het beste centraal, eventueel in overleg met het Ministerie van Justitie, op uw vragen en opmerkingen worden ingegaan. Desgewenst kunt u zich ook zelf tot het Ministerie van Justitie wenden.

Nader bericht dezerzijds kunt u in september verwachten.

E.H. Linckens

 

 

Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur
Postadres Postbus 20302 2500 EH Den Haag, Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 2-4, Den Haag, Telefoon (070) 3 81 3131

Aan de heer J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

Onderdeel Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur, Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.
ContactpersoonE.H. Linckens
Doorkiesnummer(s) 070-3813655
Datum 29 augustus 1997
Ons kenmerk 188.97u

Geachte heer Hop,

Met verwijzing naar mijn brief van 11 augustus 1997, kenmerk 168.97u bericht ik u namens de presidenten van de rechtbanken dat aan uw verzoeken om inzage en afschriften, zoals tot nu ook steeds is gebeurd, uiteraard zal worden voldaan. Indien deze overeenkomen met de bestaande wettelijke regelingen op dit punt. Uw verzoeken om toestemming tot het verrichten of doen verrichten van onderzoek zullen echter op voorhand niet worden ingewilligd. Mocht u van oordeel zijn dat er zwaarwegende redenen zijn voor dergelijke onderzoeken, dan dient u zich te wenden tot het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie.

Voor de inzet van griffiers, waarover u in uw brieven opmerkingen maakt, is de rechterlijke macht niet verantwoordelijk. Hiervoor dient u zich tot de directeuren gerechtelijke ondersteuning of het Ministerie van Justitie te wenden.

Voor het overige zullen de door u gezonden brieven, voor zoveel nog nodig, door de geadresseerden zelf worden beantwoord.

E.H. Linckens

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten