CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg

bjz41067977 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, Slachthuisstraat 33, 6041 CBRoermond
bjz41067977 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg, Prinsenstraat 4, 5913 ST Venlo
bjz41067977 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Limburg Zuid, Burg. Cortenstraat 6a, 6226 GV Maastricht
000 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
OUDERS LET OP! Wat er ook gebeurt blijf altijd rustig en kalm en procedeer systematisch en procedureel.
Ga NIMMER met jeugdzorg in gesprek als u niet eerst over alle stukken beschikt.
Verwijs systematisch naar: Schending 6 EVRM, schending Equality of arms, schending HVRM Mc. Michael.
Bij een of meer van bovengenoemde schendingen van mensenrechten wijs op het artikel "Beesten" in de jeugdzorg.

 

 

 

Hevig verzet klachtencommissie Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg en de Stichting zelf tegen afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd en tegen belangenbehartiger Hop om "hulpverlening controleerbaar en doorzichtig te maken. Een werkwijze representatief voor de PUINHOOP die jeugdzorg in Limburg heet

Een waardeloze klachtafhandeling is representatief voor de jeugdzorg in Limburg waar een rancuneuze gezinsvoogd (klachtzaak Hop met klachten bij provinciale klachtencommissie gegrond!) in de klachtencommissie wordt gezet om afgifte van het contactjournaal te voorkomen

Hoeveel kinderen moeten er nog verbranden in Limburg voordat de jeugdzorg in Limburg controleerbaar en doorzichtig wordt? Bijvoorbeeld door de rancuneuze gezinsvoogd die in deze klachtencommissie zat en tegen welke gezinsvoogd met Hop als gemachtigde in een eerdere klachtzaak klachten gegrond verklaard zijn uit de klachtcommissie te zetten omdat zulke figuren die niet objectief kunnen zijn en uit rancune handelen niet geschikt zijn om in de jeugdzorg te werken. 

Op een prachtige manier wordt de hetze tegen Hop ook in Limburg wegens systematisch en procedureel klagen door deze klachtencommissie verwoord:

Citaat: "De commissie constateert dat met de bijdrage van de heer Hop de nadruk in sterke mate is komen te liggen op procedurele aspecten en dat dit ten koste is gegaan van de inhoud van de hulpverlening. Als gevolg daarvan constateert de commissie een verminderde bereidheid bij klagers om tot gezamenlijke oplossingen te komen. In dat verband stelt de commissie zich de vraag, mede met het oog op toekomstig klachtbehandelingen, in hoeverre de bijdrage van de heer Hop belemmerend heeft gewerkt om tot constructieve oplossingen te komen. Zij geeft de directie in overweging om hierover een standpunt in te nemen" 

 

Reactie Hop. Ik verwijs naar een uitspraak van de BONAFIDE klachtencommissie in Noord-Brabant: (56) en een uitspraak inzake verkeersboetes (418) inzake tegengestelde meningen. Het vooringenomen en voor de jeugdzorg partijdige tuig dat in deze klachtencommissie zat moet juridisch nog heel wat bijleren en het is dan ook niet onbegrijpelijk dat in Limburg kinderen verbranden omdat de kwaliteit van de leden van de jeugdzorg klachtencommissie in Limburg zorgwekkend is. 

Citaat klacht 49:

"Uit de stukken blijkt dat de meningen van partijen, opnieuw, tegenover elkaar staan. Gelet op de betrekkelijke eenvoud van de wijze waarop door de Stichting haar stellingen aannemelijk kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld door overlegging van kwitanties, contactjournaal, acht de Provinciale Klachtencommissie de Stichting de meest gerede partij haar stellingen te onderbouwen. Daarvan is de Provinciale Klachtencommissie niet gebleken.

L. Koolman, voorzitter
H. Kuijpers, lid
H. Vogelaar, lid

 

 

De partijdigheid van de klachtencommissie voor de jeugdzorg druipt er in Limburg vanaf

Klacht 3.

Klagers stellen in hun belangen geschaad te zijn door het niet verstrekken van het contactjournaal en voeren daartoe de Grondwet, de Wjhv, het McMichael-arrest van het HVMR en een uitspraak van de Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland aan. Verweerders stellen zich, met een verwijzing naar het voor de stichting geldende Vedivo-privacyreglement, op het standpunt dat persoonlijke werkaantekeningen niet tot het dossier behoren en derhalve niet voor inzage in aanmerking komen. Enkele rechterlijke uitspraken uit het nabije verleden, waaronder de uitspraak van de kinderrechter van de arrondissementsrechtbank te Roermond in deze zaak, hebben deze visie bevestigdĻ. Een analoge toepassing van art. 7:454 lid 1 BW (WGBO) leidt eveneens tot de aanname van de stelling dat persoonlijke werkaantekeningen die dienen als geheugensteun voor de gedachtenvorming (indrukken, vermoedens en vragen van de hulpverlener) niet tot het dossier behoren. Overigens duiden de verwijzingen van klagers naar vereiste "equality of arms". Nu deze in casu niet in het geding zijn, nu zij niet als processtukken zijn ingebracht komt de commissie tot het oordeel dat de klacht ongegrond is.

Samenvattend heeft de commissie vraagtekens bij de toonzetting van de klachtbrief. Dit is ter zitting ook duidelijk gemaakt aan klagers, die ook bij de behandeling zijn blijven volharden in hun afwerende opstelling, die niet valt te rijmen met de in de aanzet van de klachtbrief gemaakte opmerking dat "het in het belang van de kinderen is .......... om met een goede diagnose van de zaak in casu tot oplossingen te komen". De commissie constateert dat met de bijdrage van de heer Hop de nadruk in sterke mate is komen te liggen op procedurele aspecten en dat dit ten koste is gegaan van de inhoud van de hulpverlening. Als gevolg daarvan constateert de commissie een verminderde bereidheid bij klagers om tot gezamenlijke oplossingen te komen. In dat verband stelt de commissie zich de vraag, mede met het oog op toekomstig klachtbehandelingen, in hoeverre de bijdrage van de heer Hop belemmerend heeft gewerkt om tot constructieve oplossingen te komen. Zij geeft de directie in overweging om hierover een standpunt in te nemen.

 

In de brief van de directeur direct na uitspraak interne klachtencommissie wordt melding gemaakt dat naar aanleiding van de gegrond verklaarde procedurele klacht dat het vermelden van bezwaar- en beroepsprocedures inmiddels standaardprocedure is geworden.

Geachte mevrouw, heer,

Na aanleiding van de uitspraak van de Interne Klachtencommissie d.d. 20 juni 2000 inzake uw klacht deel ik u het volgende mede.

Ik ben het eens met de overwegingen en de uitspraak van de Interne Klachtencommissie.

Het vermelden van bezwaar- en beroepsprocedures bij beslissingen onzerzijds is inmiddels standaardprocedure.

Hoewel het functioneren van de heer Trutmans in deze zaak daartoe geen aanleiding geeft, wil ik toch het advies van de commissie overnemen om hem te vervangen. Ik ga ervan uit dat u de nieuwe gezinsvoogd in staat zult stellen het hulpverleningsproces weer vlot te trekken.

Zoals ook reeds bij de uitspraak vermeld kunt u tegen deze directiebeslissing in beroep bij:

Provinciale Klachtencommissie Jeugdhulpverlening,  Postbus 5700,  6202 MA  MAASTRICHT   

In de verwachting uw klacht hiermee afdoende behandeld te hebben, teken ik

met vriendelijke groet,

Mevrouw dr. J.A. van Harten-Oudijk
directeur

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

 

bjz41067977 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg, Slachthuisstraat 33, 6041 CB Roermond
bjz41067977 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg, Prinsenstraat 4, 5913 ST Venlo
bjz41067977 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Limburg Zuid, Burg. Cortenstraat 6a, 6226 GV Maastricht
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
566 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland
720 Trucje 1 van Poes "de Rat" *, weigering ontvangstbevestiging bij inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
720 Trucje 2 van Poes "de Rat" *, weigering inleveren van procedures/stukken door ouder op kantoor jeugdzorg
285 Bureau Jeugdzorg was er wel heel snel bij om mijn adoptiefzoon uit huis te plaatsen
130 Klacht gegrond! Vermelden van bezwaar- en beroepsprocedures is inmiddels standaardprocedure geworden

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014