CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

133 De mw. mr. E.A.A. van Kalveen-norm. De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiŽle verplichtingen.

 

LJN: AT3906, Rechtbank Utrecht, 181450/ FARK 04-3900

Printbare versie

Datum uitspraak:

20-04-2005

Datum publicatie:

26-04-2005

Rechtsgebied:

Personen-en familierecht

Soort procedure:

Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie:

Ontkenning vaderschap staat niet ter vrije beschikking van partijen. Uit de stellingen volgt niet dat de echtgenoot/man niet de verwekker is. De rechtbank ziet geen aanleiding ambtshalve DNA-onderzoek te gelasten.

Uitspraak

  

     Rechtbank Utrecht


      BESCHIKKING

    van de enkelvoudige kamer voor de behande-            ling van burgerlijke zaken in de zaak op het             verzoek van:
    
    [naam moeder],    
    blijkens de huwelijksakte ook genaamd             [naam moeder],
    wonende te [woonplaats],
    nader te noemen de moeder,
    procureur: mr. L. Demmer,

    met de navolgende belanghebbenden:

    1.  [naam vader],
      wonende te [woonplaats],
      nader te noemen de man,
    
    2.  mr. A.M. van de Lest-van Berkel,
      kantoorhoudende te Utrecht,
      in haar hoedanigheid van bijzonder curator over na te noemen minderjarige,
      nader te noemen de bijzonder curator.1. Verloop van de procedure

De rechtbank heeft kennisgenomen van de stukken, waaronder het ter griffie ingediende verzoekschrift tot ontkenning vaderschap (met bijlagen) en de nadien ingekomen stukken, waaronder brieven van de man.

Voorts heeft de rechtbank kennisgenomen van het verslag van de bijzonder curator.

De zaak is behandeld ter terechtzitting met gesloten deuren van 25 maart 2005.
De moeder en de man hebben voordien schriftelijk aangegeven niet ter terechtzitting te zullen verschijnen.


2. Vaststaande feiten

-  De moeder en de man zijn op 26 augustus 2000 te Zaiou, Marokko, met elkaar gehuwd;
-  Op 26 december 2004 is te Amersfoort uit hun huwelijk geboren de minderjarige: [naam minderjarige];
-  De rechtbank Utrecht heeft bij beschikking van 29 september 2004 mr. A.M. van de Lest-van Berkel tot bijzonder curator benoemd over voornoemde minderjarige.


3. Beoordeling van het verzochte

De moeder heeft het verzoek tot ontkenning van het vaderschap van voormeld kind tijdig ingediend. Zij heeft gesteld dat de man niet de biologische vader is van voornoemde minderjarige.

De man heeft middels verschillende brieven aangegeven dat hij niet de verwekker van voornoemde minderjarige is. Hij heeft gesteld niets met het kind te maken te willen hebben.

De bijzonder curator heeft in haar verslag betoogd dat het verzoek tot ontkenning van het vaderschap moet worden toegewezen, daar het minderjarige kind er volgens haar niet bij gebaat is om een juridische vader te hebben die niets met hem van doen wil hebben. Aangezien de man en de moeder aangeven voornemens zijn te scheiden, zal de minderjarige wellicht in de toekomst geen enkele band meer met de man zal hebben. De bijzonder curator vreest dat de minderjarige klem tussen de man en de moeder zal komen indien de echtscheiding zal zijn uitgesproken.

De bijzonder curator heeft ter terechtzitting verklaard dat zij de mogelijkheid van een DNA-onderzoek met de moeder heeft besproken, maar dat de moeder heeft aangegeven hier niet aan mee te willen werken. Met de man heeft de bijzonder curator geen contact kunnen krijgen. Hij heeft niet gereageerd op haar uitnodigingen voor een gesprek.

Ter terechtzitting heeft de procureur van de moeder aangegeven dat de echtgenoten naar zeggen van de moeder sinds kort niet meer samenleven.

De rechtbank overweegt als volgt.
De rechtbank stelt voorop dat het bij ontkenning van het vaderschap gaat om een rechtsgevolg dat niet ter vrije beschikking van partijen staat. Het enkele feit dat zowel de man als de moeder aangeven dat de man niet de verwekker is van de minderjarige, is daarom onvoldoende om dit aan te nemen. Ter onderbouwing van de stelling van de moeder dat haar echtgenoot niet de verwekker is, heeft de moeder slechts gesteld dat zij geen seksueel contact met hem heeft gehad ten tijde van de verwekking en dat hij niet de biologische vader van de minderjarige is. Zij heeft niet naar voren gebracht wie dan wťl de verwekker van het kind is of zou kunnen zijn. Aangezien vast staat dat de man en de moeder zowel ten tijde van de verwekking als ten tijde van de geboorte alsmede enige maanden na de geboorte in gezinsverband samen hebben gewoond, is de rechtbank van oordeel dat uit de enkele stelling van de moeder niet het bewijs volgt dat de man niet de verwekker is.

De rechtbank ziet vervolgens geen aanleiding ambtshalve een DNA-onderzoek te gelasten. De moeder heeft immers aangegeven dat zij aan een dergelijk onderzoek niet wenst mee te werken. Daarbij komt nog dat medewerking van de man niet te verwachten is gelet op zijn houding.

De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiŽle verplichtingen. De door haar geformuleerde angst dat de minderjarige na een eventuele echtscheiding klem zal komen te zitten tussen de man en de moeder deelt de rechtbank niet. In een geval als het onderhavige is niet te verwachten dat na echtscheiding conflicten tussen de man en de moeder zullen ontstaan over de verblijfplaats van de minderjarige of een omgangsregeling. De rechtbank zal daarom het verzoek tot ontkenning van het vaderschap van de man afwijzen.


4. Beslissing

De rechtbank wijst af het verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap van [naam vader] van het minderjarige kind:
[naam minderjarige], geboren op 26 december 2004 te Amersfoort.


Deze beschikking is gegeven door mr. E.A.A. van Kalveen, kinderrechter, in tegenwoor-digheid van mr. drs. J.M.J. Mutsaers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 april 2005.


w.g. griffier        w.g. rechter

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014