CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Verzoek 138 aan de Raad voor de Kinderbescherming afschrift compleet dossier met genummerde pagina's

Aan: Ministerie van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming
Adres en woonplaats:
(Invullen NAW gegevens (adres, woonplaats) bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming)

Plaats en datum: .........................................................................................

Dossiernaam/Zaaknummer:.............................................................................

NAAM minderjarige(n):...................................................................................

Verzoek 138 aan de Raad voor de Kinderbescherming afschrift compleet dossier met genummerde pagina's

 

Geachte heer/mevrouw,

Wob woord vooraf. Vooraf wordt verzocht (Wob) om een nadere onderbouwing van ieder BESLUIT op bezwaarschrift 633 met AFSCHRIFT uitspraak van de Raad van State indien de Raad voor de Kinderbescherming dit bezwaarschrift 633 niet-ontvankelijk wil verklaren.

Allereerst hecht ik eraan in het kort te beschrijven wat het doel van de WET Wob is. Het doel van de Wob is het bevorderen van een goede en democratische bestuursvoering. Dit doel wordt verwezenlijkt door mij als burger de mogelijkheid te verschaffen om informatie die bij de overheid/bestuursorganen berust in te zien, dan wel verstrekt te krijgen. Op deze wijze kan de burger controle uitoefenen op de besluitvorming door en het beleid van de overheid/bestuursorganen, waaronder BJZ.

Gelet op de berichtgeving op internet over de bejegening van de heer J. Hop Ermelo door bestuursorganen in Nederland met als representatief voorbeeld de hetze tegen Hop in de strijd om afgifte contactjournalen gezinsvoogd (50) (137) (51) (134) (75) hecht ik eraan voor u zes "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" te beschrijven.

ABBB1. Zorgvuldigheidsbeginsel. Het bestuursorgaan moet een besluit zorgvuldig voorbereiden, zodat een JUIST BEELD VAN DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN kan ontstaan op grond waarvan het besluit kan worden genomen. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen.

ABBB2. Détournement de pouvoir. (misbruik van bevoegdheid): Dit beginsel behelst een VERBOD om een bestuursbevoegdheid te gebruiken voor een ander doel waarvoor deze gegeven is.

ABBB3. Evenredigheidsbeginsel (het verbod van kennelijke onredelijkheid): hiervan is sprake als het bestuursorgaan bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot het betreffende besluit had kunnen komen. Het bestuursorgaan dient de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid af te wegen. De voor belanghebbende nadelige gevolgen mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dat besluit te dienen doelen.

ABBB4. Motiveringsbeginsel: een afwijzend) besluit moet gedragen worden door een deugdelijke motivering, zo mogelijk onder vermelding van het wettelijke voorschrift op grond waarvan het besluit is genomen.

ABBB5. Gelijkheidsbeginsel: feitelijk gelijke gevallen dienen gelijk te worden behandeld, behoudens de gevallen als bepaald bij wet. Overigens gaat dit beginsel niet op als een beroep wordt gedaan op een onjuist besluit dat in een gelijk geval is genomen.

ABBB6. Vertrouwensbeginsel: dit beginsel houdt in dat gewekte verwachtingen waarop een belanghebbende redelijkerwijs heeft mogen vertrouwen, worden gehonoreerd. Voorwaarde daarbij is wel dat het vertrouwen is gewekt door een bestuurder of ambtenaar waarvan de belanghebbende redelijkerwijs heeft kunnen aannemen dat deze ter zake beslissingsbevoegd was.

 

Ondergetekende VERZOEKT om TOEZENDING AFSCHRIFT compleet dossier met iedere pagina rechtsonder genummerd
zodat verzoeker exact weet uit hoeveel pagina's het onderhavige dossier op bovengenoemde datum bestaat?

X Er wordt NIET om inzage gevraagd! Er wordt alleen om TOEZENDING AFSCHRIFT compleet dossier gevraagd.

X Er wordt niet om een AFSPRAAK gevraagd er wordt alleen om TOEZENDING AFSCHRIFT compleet dossier gevraagd.

X Verzocht wordt onder het BESLUIT toezending afschrift compleet dossier de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden indien verzoeker van mening is dat de Raad voor de Kinderbescherming ten onrechte GEEN COMPLEET DOSSIER aan verzoeker heeft toegestuurd en RvdK dossierstukken verborgen houdt.

X Het verzoek betreft een verzoek om AFSCHRIFT COMPLEET CONTACTJOURNAAL dat betekent dus dat verzocht wordt om vermelding van ALLE CONTACTEN in het contactjournaal en een omschrijving van ieder contact. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/637.htm LET OP! Het VERZOEK afschrift contactjournaal dient te worden aangemerkt als een VERZOEK aan de RvdK UITSLUITEND als bestuursorgaan. Verzocht wordt om een BESLUIT op het VERZOEK als bestuursorgaan. Er wordt dus expliciet NIET verzocht om een BESLUIT op het VERZOEK dat kan worden aangemerkt als een BESLUIT genomen door een ander dan het bestuursorgaan.

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLETE AANVRAAG INDICATIEBESLUIT (V)OTS per kind

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLEET INDICATIEBESLUIT (V)OTS per kind afgegeven op aanvraag RvdK

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLETE AANVRAAG INDICATIEBESLUIT UHP per kind

X Het VERZOEK betreft ook afschrift van een COMPLEET INDICATIEBESLUIT UHP per kind afgegeven op aanvraag RvdK

X Het VERZOEK betreft complete aanmeldingslijst verzoek raadsonderzoek (388) naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft op schrift vastgestelde onderzoeksvragen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft op schrift vastgestelde normen en gevaren en informatie hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft afschrift van alle met naam, titel, initialen en functie ondertekende en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Het VERZOEK betreft. ONVERWIJLD afschrift van alle ANONIEME en gedateerde informantenverklaringen voordat het onderzoek begint naar haar/hem toe te sturen?

X Onder verwijzing naar Verzoek 473 aan het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming om eerst een compleet RvdK dossier/CONCEPT rapport toe te sturen en na ontvangst van een compleet RvdK-dossier/CONCEPT RAPPORT pas een afspraak met verzoeker te maken met een redelijke termijn van 14 dagen voor bestudering stukken RvdK

X Ondergetekende verzoekt om een zeer snelle beslissing op verzoek 138 en ziet een compleet RvdK zo snel mogelijk tegemoet.

X Ondergetekende verzoekt bij voorbaat om rekening te houden met de onderstaande VERHINDERDATA van verzoeker(s)

Vakantie gedurende de periode(s):

Anders te weten:

O Ondergetekende verzoekt t.z.t. om een gesprek met medewerkers van de RVDK bij verzoeker(s) thuis na ontvangst alle complete dossiers.

COMPETENTIE! Indien u bij OTS of VOTS personen tegenkomt die zich ten onrechte uitgeven voor de VOOGD wordt u vriendelijk verzocht deze persoon GELIJK AAN TE HOUDEN en over te dragen aan het BEVOEGD GEZAG voor een WAARHEIDSVINDING ONDERZOEK. Indien deze persoon zich inderdaad ten onrechte heeft uitgegeven voor een VOOGD bij OTS of VOTS aangifte tegen deze persoon te doen wegens "het vervullen van een beroep in valse hoedanigheid" met het verzoek aan het BEVOEGD GEZAG deze persoon onverwijld een BEROEPSVERBOD op te leggen om ooit nog met kinderen te werken om jeugdzorg voor kinderen en hun OUDERS BELAST MET HET GEZAG VEILIGER te maken!

Is er in de onderhavige zaak sprake van: "Overheidsdienst en overheidsdienaar of Burgerdienst en burgerdienaar?" (20) (288) Gelet op het spoedeisende belang in deze zaak wordt verzocht ONVERWIJLD een BESLUIT te nemen? Onder het BESLUIT de juridisch juiste beroepsmogelijkheden te vermelden, binnen welke termijn waar bezwaar gemaakt kan worden tegen het BESLUIT met vermelding van een correct ondertekeningsblok onder het BESLUIT met de juridisch juiste naam, initialen, titel en functie van de persoon die BEVOEGD het BESLUIT heeft genomen.

Handtekening :...............................................                               

Naam            :...............................................

Adres            :...............................................

Woonplaats    :...............................................


Handtekening minderjarige(n) :...............................................

Voor akkoord getekend door de bovengenoemde minderjarige(n) m.v.v. naam minderjarige bij de handtekening.

 

 

Ouders BOYCOT het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die Israël hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het gezag te zetten.
- de boycot van de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland na onderonsjes met SBJNB om moeder D. uit het gezag te zetten
In Nederland rekent de jeugdzorg op medeplichtigheid van de RvdK om ouders met kritiek op de werkwijze van de jeugdzorg
in hun zaak zo snel mogelijk uit het gezag te zetten om kritiek van ouders op de jeugdzorg met deze werkwijze te onderdrukken.
Het beruchte bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming heeft dan ook volkomen terecht in de volksmond de bijnamen
Raad voor de Leugenbescherming, Raad voor de Oudermishandeling en Raad voor de Kindermishandeling opgelopen.
Groep Hop eist per ouder tien miljoen euro schadevergoeding voor iedere ouder die procedeert tegen jeugdzorg
om vervolgens door RvdK en kinderrechters uit het gezag te worden gezet en een beroepsverbod voor de betrokken medewerkers van
jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op welke zaken door een volksjury dient te worden beslist.

 

 

Wilt u meehelpen om de boycot Kinderbescherming bekendheid te geven?


UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
091 Verzoek om gemeentegarantie vingerafdrukken bij nieuw paspoort of identiteitskaart!
685 Leer zelf procederen! Dien een Wob verzoek (bestuurlijke) nevenfuncties van een burgemeester in bij meerdere gemeenten
102 Leer zelf procederen! Dien een of meer Wob verzoeken in bij Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Troonrede 2010
Troonrede 2009
Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999
Troonrede 1998
Troonrede 1997
Troonrede 1996
Troonrede 1995
Troonrede 1994
Troonrede 1993
Troonrede 1992
Troonrede 1991
Troonrede 1990
Troonrede 1989
Troonrede 1988
Troonrede 1987
Gezocht Troonredes 1986 en ouder

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014