CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

gn="left">De Hooymans-van Oerle norm. Een kinderrechter behandelt zelf de zaken van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming waarvan haar echtgenoot de algemeen directeur is


PER FAX EN PER POST


AAN:       De Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden
                Procureur-generaal,
                Lange Voorhout 34 / Postbus 20303,
                2500 EH 's-Gravenhage

Ermelo, 24 februari 1998.

Faxbericht 070-3617484.

Geachte heer,

Betreft:

Klacht tegen mevrouw R.H.M. Hooymans-Van Oerle

CoŲrdinerend Vice-president Den Bosch
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 

 

A. Hierbij dien ik een klacht in tegen bovengenoemde Rechterlijke Ambtenaar wegens belangenverstrengeling en/of schijn van belangenverstrengelingin strijd met 6 E.V.R.M. en het Procola Arrest.

B. Mevrouw Hooymans is namelijk kinderrechter en voorzitter van de Familiekamer Rechtbank Den Bosch. In die hoedanigheid behandelt zij zaken waarbij de Raad voor de Kinderbescherming als partij of als adviseur betrokken is.

C. Het probleem bij deze zaken is echter dat mevrouw Hooymans-Van Oerle tevens de echtgenote is van de Algemeen Directeur van het Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming meneer Hooymans.

De combinatie B en C is volgens mij in strijd met A, 6 EVRM en het Procola-arrest waarop mijn klacht over belangenverstrengeling en/of schijn van belangenverstrengeling gebaseerd.

Ik verzoek u maatregelen te nemen dat mevrouw R.H.M. Hooymans-Van Oerle niet meer als Rechterlijk Ambtenaar mag optreden in familiezaken of kinderstrafzaken of zaken in de bestuurssectoren waarbij de Raad voor de Kinderbescherming als partij of adviseur betrokken is.

Ik heb de President van de Rechtbank Den Bosch gevraagd maatregelen te nemen omdat er sprake is van belangenverstrengeling en partijdigheid. Natuurlijk niet informeerde de President mij en hij deed verder niets. De innige band tussen deze rechter en de Directeur van de Raad voor de Kinderbescherming acht ik echter klachtwaardig en ik verwijs daarbij naar het verschijnsel collusie.

Als u van mening bent dat er ook geen sprake is van schijn van belangenverstrengeling dan verzoek ik u een onderzoek in te stellen naar alle beschikkingen van mevrouw Hooymans van Oerle over de afgelopen vijf jaar om na te gaan hoe vaak zij in het voordeel van de Raad voor de Kinderbescherming heeft beslist en hoe vaak in het nadeel van de Raad voor de Kinderbescherming.

Als de verhouding systematisch in het voordeel is van de Raad voor de Kinderbescherming lijkt mij dat bij de Rechtbank Den Bosch bij de behandeling van zaken door mevrouw Hooymans van Oerle iets goed mis is.

Hoeveel ouders zullen hun kinderen zijn kwijtgeraakt via mevrouw Hooymans van Oerle als inderdaad conform mijn vermoeden deze rechter systematisch in het voordeel van de Raad voor de Kinderbescherming (heeft) beslist. Ik verzoek u een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze belangenverstrengeling in strijd met 6 EVRM en het Procola arrest waarbij ik tevens verwijs naar:

Het IRM Rapport citaat pagina 21 onder 3.4 Samenvatting van paragraaf 3. De wetgever heeft als waarborgen in de wet een aantal artikelen ingebouwd. Daarmee werd beoogd de kwaliteit en openbaarheid van de rechtspraak te garanderen, evenals de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, kortom een zuivere rechtsgang. In de praktijk blijkt echter dat deze door de wetgever beoogde beveiligingsmechanismen stelselmatig verregaand buiten werking zijn gesteld en in ieder geval niet het beoogde effect sorteren. Wat ermee wel bereikt wordt is verdere versterking van het gesloten gildenkarakter van de rechterlijke macht. Redelijkerwijs kan de volgende conclusie getrokken worden: "ZELF-beheersing binnen het rechterlijk systeem blijkt niet of verregaand onvoldoende te werken".

Daarom heb ik deze klacht nu aan u voorgelegd. Ik verzoek u bij ongegrond of niet-ontvankelijk verklaring van deze klacht aan mij te bevestigen dat in het kader van een vervolgprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ik alle mogelijkheden heb benut om deze klacht onder de aandacht van de Staat der Nederlanden te brengen, indien dat niet het geval is mij op een volgende beroepsprocedure te wijzen.

Hoogachtend,

J. Hop 

Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

Procureur-generaal Hoge Raad wil klacht van Hop over kinderrechter in Den Bosch niet behandelen

 

's-Gravenhage 11 maart 1998

Kenmerk : NO. 98-22/EvV/RK


postbus 20303 - 2500 KH 's-Gravenhage - Telefoon 070-3611311
Lange Voorhout 34, bezoekadres: Kazernestraat 52

 

 

 

Ouders BOYCOT de Raad voor de Kinderbescherming

Een boycot is, in de oorspronkelijke zin, het verbreken van (handels)relaties met een land, een bedrijf of een individu. In de brede zin is het ook een verzaking om iets te doen, bijvoorbeeld een verkiezing boycotten om een statement te maken. De redenen van een boycot kunnen van politieke aard zijn of dienen om een vorm van wraak uit te oefenen of iemand te isoleren. Het woord ontstond in Ierland, waar de hardvochtige Engelse rentmeester Charles Cunningham Boycott (1832–1897) zo door zijn pachters werd gehaat, dat zij hem in 1879 volledig isoleerden.

Bekende (oproepen tot) boycots in de geschiedenis zijn o.a.
- de oproep van de Indiase leider Mahatma Gandhi om geen Engelse producten te kopen.
- de Montgomery-busboycot die begon in 1955 en leidde tot het einde van de rassenscheiding in bussen.
- de olieboycot van OPEC-landen tegen westerse landen die IsraŽl hadden bijgestaan in de Jom Kippoeroorlog, wat in 1973 leidde tot de oliecrisis,
- en de boycot van Zuid-Afrikaanse producten ten tijde van de apartheidspolitiek.
- de boycot van joodse winkels in Duitsland en Oostenrijk, tijdens en in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
- Olympische Spelen 1956 in Melbourne vanwege de rol van de Sovjet-Unie in de Hongaarse opstand.
- de boycot van de Raad voor de kinderbescherming in Nederland na het ONDERONSJE met
BARRAU om Leenders/Nienhuis uit het GEZAG te zetten. (12) (124) (180) (445)

top