CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Vraag Hop aan Drs. E.J.H.M. Hooymans, Algemeen Directeur Raad voor de Kinderbescherming Utrecht

U schrijft mij dat er geen afzonderlijk protocol bestaat m.b.t. incestbeschuldigingen. De Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Alkmaar beweert dat er wel een protocol bestaat m.b.t. incestbeschuldigingen. Wie zit hier nu te liegen? De algemeen directeur Hooymans van het Landelijk Bureau Utrecht of de Raad voor Kinderbescherming Vestiging Alkmaar?

 

 

Faxbericht 030-2392450. 

Ministerie van Justitie,
Raad voor de Kinderbescherming,
Landelijk Bureau,
Postbus 19202,
3501 DE  Utrecht.


Ermelo, 11 december 1997.


Geachte heer Hooymans,

Vandaag ontving ik uw brief van 9 december 1997 m.b.t. zittingsvertegenwoordiging/ omgang en incest. In deze brief staat een duidelijke uitspraak van u waar burgers die met de Raad voor de Kinderbescherming te maken krijgen wat aan hebben namelijk:

"Wel zal ten aanzien van dit aspect (incest en omgang) altijd nagegaan worden of bevestiging of ontkenning van de juistheid van de bewering kan worden verkregen."

Ik constateer hiermee dat de Raad voor de Kinderbescherming bij "Incest en Omgang" wel aan waarheidsbevinding doet. N.a.v. uw schrijven van 9 december 1997 heb ik nog een paar vraagjes. 

Vraag 1

U schrijft mij dat er geen afzonderlijk protocol bestaat m.b.t. incestbeschuldigingen. De Raad voor de Kinderbescherming Vestiging Alkmaar beweert dat er wel een protocol bestaat m.b.t. incestbeschuldigingen. Wie zit hier nu te liegen? De algemeen directeur Hooymans van het Landelijk Bureau Utrecht of de Raad voor Kinderbescherming Vestiging Alkmaar?

 

Vraag 2

U heeft het in uw brief van 09.12.97 over "Wat betreft uw vragen over incestbeschuldiging en omgangsregeling kan ik u meedelen dat daarop geen eenduidig antwoord te geven is aangezien de reactie op deze beschuldiging afhankelijk van de omstandigheden". Ik begrijp uw woordgebruik "afhankelijk van de omstandigheden" niet. Wilt u mij a.u.b. een overzicht van alle soorten van "omstandigheden" geven en de reactie van de Raad voor de Kinderbescherming op iedere gespecificeerde "omstandigheid"?

 

Vraag 3

a. Waarom doet de Raad voor de Kinderbescherming bij onderzoek in het kader van omgangsregelingen zonder incest niet aan waarheidsbevinding?

 

Vraag 4

Zie inleiding en vraag 3.

Als er met incest en omgang wel aan waarheidsbevinding wordt gedaan, zonder incest en omgang niet aan waarheidsbevinding wordt gedaan is er dan geen sprake van partijdig, vooringenomen en ongelijk behandelen van vaders door de Raad voor de Kinderbescherming bij raadsonderzoeken? Antwoord Ja of Nee is voldoende?

 

Vraag 5

Als er geen bevestiging van de incestbeschuldiging tegen vader of moeder kan worden verkregen is het dan landelijk beleid van de Raad voor de Kinderbescherming dat onmiddellijk een omgangsregeling tussen de vals van incest beschuldigde ouder en haar\zijn kinderen door de Raad voor de Kinderbescherming wordt geadviseerd. Antwoord Ja is voldoende. Indien nee, waarom niet?

 

Vraag 6

Is het mogelijk om op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage te krijgen in "conclusies en adviezen in raadsrapporten" bij de Vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming waarbij de namen van ouders en kinderen anoniem gemaakt zijn. De namen van de betrokken raadsmedewerkers moeten er natuurlijk wel in staan. Antwoord Ja is voldoende. Indien nee, waarom niet?

 

Vraag 7

U informeert mij dat intussen alle medewerkers die de raad ter zitting vertegenwoordigen zijn geļnformeerd over het LMT-standpunt ten aanzien van zittingen. Deze worden geacht zich daaraan te houden en zullen aan de afspraak herinnerd worden als blijkt dat dat niet het geval is.

Als er inderdaad eigenwijze raadsmedewerkers binnen uw organisatie werken die maling hebben aan het LMT en toch voor en na de zitting bij de rechter in de rechtszaal worden aangetroffen wordt dan Ja of Nee de betrokken raadsmedewerker, praktijkleider en unitmanager van de onderhavige zaak afgehaald? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

Vraag 8

Zie vraag 1.

Mag een vader zich nu wel of niet tegen een "valse" incest aanklacht verdedigen nu blijkt dat de Raad voor de Kinderbescherming in deze zaken wel aan waarheidsbevinding doet? Antwoord Ja of Nee is voldoende.

 

Vraag 9

  1.  

  2. Heeft unitmanager mevrouw Bogers ontslag genomen als rechter-plaatsvervanger in Amsterdam?

  3. Heeft adj. directeur meneer Haffmans ontslag genomen als rechter-plaatsvervanger in Middelburg?

Zo ja, wilt u mij de Ontslag datum van het Koninklijk Besluit van deze raadsmedewerker(s) meedelen zodat ik gegevens waar nodig kan verwijderen en/of kan aanpassen? En/of: hebben de raadsmedewerkers vermeld onder A en B misschien ontslag genomen bij de Raad voor de Kinderbescherming Zo ja wie, want dan is deze kwestie natuurlijk ook netjes opgelost?

 

Vraag 10

Kunt u mij de lijst van raadsmedewerkers toesturen die vanaf 01.01.97 als Rechtelijk Ambtenaar In Opleiding (RAIO) werkzaam zijn of zijn geweest en bij welk gerecht zij in opleiding zijn?

Gelet op de ernst van de onderhavige zaken en de grote aantallen vaders en kinderen die door raadsmedewerkers kapot worden gemaakt omdat gestoorde raadsmedewerkers durven te adviseren (met of zonder waarheidsbevinding in raadsrapporten) dat omgang tussen niet-gezagsouders en hun kinderen moet worden afgewezen omdat de Raad voor de Kinderbescherming en/of gezagsouder en/of kinderen rust nodig hebben verzoek ik u op alle vragen te reageren door zorgvuldig op deze vragen te antwoorden.

Met vriendelijke groet,

hoogachtend,

J. Hop
Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.