CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

NOVACAP TULPENFRAUDE

 

Openbare verslagen curator SBC

Datum: 30 juni 2005

(Volg)nummer openbaar verslag         :    4                                                                                  

                                                                 

Gegevens failliet                                   :    - Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V.

                                                                  - Stichting Derdengelden SBC

Insolventienummers                             :    F 03 / 808 en 809

Datum uitspraak                                   :    3 december 2003 (onder gelijktijdige intrekking van de op 25 november daaraan voorafgaand verleende voorlopige surseances van betaling).

Rechter-commissaris                          :    mr. H.W. Unger

Curator / bewindvoerder                       :    mr. E.N. Muller

 

Activiteiten onderneming                      :    Bemiddeling bij het afsluiten van contracten inzake bollen, bloemen, planten, heesters, bomen etc.

Omzetgegevens                                   :    - SBC (2002/2003 geeft geen eenduidig beeld):  

                                                                    € 7.375.000,00

                                                                  - Stichting Derdengelden SBC: dit was slechts een

                                                                     facilitaire vennootschap met geen eigen

                                                                     resultatenrekening.

Personeel gemiddeld aantal                 :    ongeveer 40

Verslagperiode                                     :    22 december 2004 – 30 juni 2005

Bestede uren in verslagperiode           :    ± 450

Bestede uren in totaal                          :    ± 2800

 

 

 


1.       Inventarisatie

1.1     Directie en organisatie                :    SBC is opgericht door Cebeco Handelsraad vroeg in de 90-er jaren, als doorstart van het toen in faillissement geraakte bemiddelingsbureau ABM.

                                                                  De directie werd gevoerd door mevrouw Van Bakel en de heer Van der Poll. Zij hebben in de tweede helft van 2002 de aandelen gekocht (management buy out) van Cebeco en zijn, na naamswijziging, als enige bestuurders per 1 november 2002 doorgegaan onder de naam Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. (tot dan geheten Bloembollenbemiddelingsbureau Cebeco Nederland B.V.).

                                                                  Mevrouw Van Bakel hield zich met name bezig met organisatie en administratie / financieel beheer; de heer Van der Poll met name met het commerciële gedeelte (de transacties).

1.2     Winst en verlies                          :    Bij een omzet van bijna € 7.400.000,00 was er een positief bedrijfsresultaat over het jaar 2002 bij SBC van ongeveer € 960.000,00 (het jaar daarvoor ongeveer € 240.000,00).

                                                                  Stichting Derdengelden heeft geen eigen resultatenrekening, immers was slechts een facilitair bedrijf (de betalingsstromen dienden via de Stichting te lopen, die rechthebbende was op de vorderingen en debiteur van de verplichtingen, hun oorsprong vindend in transacties van SBC zelve).

1.3     Balanstotaal                                :    Ongeveer € 8.100.000,00 (2002).

1.4     Lopende procedures                   :    De boedel is betrokken bij een geschil ter zake bestuurdersaansprakelijkheid, ontstaan / in gang gezet daags voor de voorlopige surseance. Met de stelling dat bestuurder Van der Poll in een aantal opzichten tekort was geschoten jegens de vennootschap c.q. onrechtmatig had gehandeld, is er een groot aantal beslagen gelegd. Teneinde nodeloze kosten te voorkomen, is er tot op heden in overleg met Van der Poll voor geopteerd deze zaak aan te houden (de President van de Rechtbank is keer op keer verlenging gevraagd van de termijn waarbinnen moet worden gedagvaard).

1.5     Verzekeringen                             :    Er lopen geen verzekeringen meer, nadat wel nog verlengd was de opstalverzekering van de bedrijfslocatie te Lisse tot datum eigendomsoverdracht (± medio juli 2004).

1.6     Huur                                            :    Beëindigd.

1.7     Oorzaak insolventie                    :    Daarover kan nog steeds met absolute stelligheid niet iets gezegd worden. Het onderzoek daarnaar is met andere woorden nog niet afgerond. Zacht gezegd blijft wel de indruk overeind dat een aantal relaties van SBC / Stichting Derdengelden ten onrechte gelden heeft ontvangen inzake transacties, die niet perfect geworden zijn: de laatste kopers in een trits van transacties bij steeds stijgende prijzen hebben de koop betwist c.q. niet gereageerd, in ieder geval niet betaald, daar waar de Stichting Derdengelden wel reeds voor vele tientallen miljoenen euro's (met name betaald uit betaalde koopsommen door investeerders als NovaCap en Ziengs), heeft uitgekeerd.

                                                                  Eind oktober 2003 had de Stichting Derdengelden SBC op haar bankrekening ongeveer 110 miljoen euro bijgeschreven gekregen. Tot de datum van voorlopige surseance, 25 november opvolgend, is dat bedrag nagenoeg geheel uitgekeerd, naar waarneming van de curator voor vele tientallen miljoenen euro's aan partijen die daarop geen recht hadden. Ten gevolge daarvan zijn anderen onvoldaan gebleven, waardoor zodanige tekorten ontstonden dat voortzetting der onderneming niet mogelijk bleek.

                                                                  Het kwaad opzet van diverse derden, betrokken bij deze gang van zaken, is tot op heden niet eenduidig vastgesteld.

 

 

2.       Personeel

2.1     Aantal ten tijde F-datum              :    Aantal ten tijde van faillissement ± 40.

2.2     Aantal in jaar voor F-datum         :    ± 40.

2.3     Datum ontslagaanzegging          :    Begin december 2003.

          Werkzaamheden                        :    Er zijn nog enkele discussies over vorderingen van vertegenwoordigers terzake commissies, welke vorderingen samenhangen met de carrousel van transacties en door de curator vooralsnog worden betwist. Eén en ander zal, zo mogelijk, moeten worden uitgezocht.

 

 

3.       Activa

Onroerende zaken

3.1     Beschrijving                                :    De bedrijfslocatie aan de Grachtweg te Lisse was eigendom.

3.2     Verkoopopbrengst                       :    Na taxatie (tussen de 2 miljoen en 2,5 miljoen euro) is het pand in de verkoop genomen door een makelaar. De getoonde, concrete belangstelling, kwam op één uitzondering na, niet verder dan bedragen ruim onder de 2 miljoen euro liggend. Uiteindelijk is de zaak verkocht aan Zwaan Finance B.V. en ongeveer medio juli 2004 overgedragen. Na aftrek van de laatste verplichtingen jegens NIB in verband met de oorspronkelijke stichtingskosten (hypothecaire inschrijving) is netto ten behoeve van de boedel van SBC gerealiseerd € 1.224.000,00, welk bedrag op de boedelrekening is bijgeschreven.

3.3     Hoogte hypotheek                       :    De hoogte van de hypotheek beliep € 860.000,00. Na aftrek van diverse bijkomende kosten en de kosten van de verkoop, resteerde het hiervoor genoemde netto-bedrag voor de boedel.

3.4     Boedelbijdrage                            :    Niet aan de orde.

          Werkzaamheden                        :    Geen.

 

Bedrijfsmiddelen

3.5     Beschrijving                                :    Er is medio december 2003 een activatransactie gesloten met FBT B.V. i.o. te Voorhout waarbij in totaal € 750.000,00 als koopsom werd overeengekomen voor inventaris, software / programmatuur, goodwill en onderhanden werk. Later is, daar aan het geleverde één en ander ontbrak, op de koopsom een correctie naar benden toegepast van € 40.000,00, zodat de netto-opbrengst € 710.000,00 is geweest. Aan bedrijfsmiddelen was in de transactie begrepen de inventaris.

3.6     Verkoopopbrengst                       :    € 125.000,00.

3.7     Boedelbijdrage                            :    Geen / dit bestanddeel kwam volledig de boedel toe.

3.8     Bodemvoorrecht fiscus              :    Niet aan de orde.

          Werkzaamheden                        :    Geen.

 

Voorraden/ onderhanden werk

3.9     Beschrijving                                :    Aan goodwill / onderhanden werk is gerealiseerd een bedrag van € 350.000,00, begrepen in de totale hierboven genoemde koopsom.

3.10   Verkoopopbrengst                       :    Zie hiervoor onder 3.9.

3.11   Boedelbijdrage                            :    Niet aan de orde / volledig de boedel toekomend.

          Werkzaamheden                        :    Geen.

 

Andere activa

3.12   Beschrijving                                :    In de verkoop was tevens als belangrijk bestanddeel begrepen software / programmatuur, ontwikkeld door / voor SBC.

3.13   Verkoopopbrengst                       :    De verkoopopbrengst beliep € 275.000,00, waarvan € 66.000,00 afgedragen moest worden aan Fortis Bank in verband met een haar verstrekt pandrecht.

          Werkzaamheden                        :    Geen.

 

 

 

 

 

4.       Debiteuren

4.1     Omvang debiteuren                    :    In totaal is aan debiteuren binnengekomen meer dan 1 miljoen euro, grotendeels bestaand uit de commissie van 4,5% ten behoeve van SBC voor de door haar verrichte werkzaamheden (ook nog na surseance / faillissement) in het kader van de afgesloten en afgewikkelde transacties. Omgerekend betekent dit dat aan transacties na faillissement nog is afgewikkeld een waarde van bijna 25 miljoen euro.

4.2     Opbrengst                                   :    Opbrengst voor de boedel ongeveer € 1.080.000,00 (reguliere debiteurenvorderingen inzake bemiddelingstransacties en diverse vorderingen op derden, waaronder restituties van verzekeringspremies).

4.3     Boedelbijdrage                            :    Niet aan de orde.

          Werkzaamheden                        :    Er staan nog enkele vorderingen uit, waarover met betrokkenen moet worden onderhandeld c.q., na toestemming van de RC, zal moeten worden geprocedeerd: het betreft met name een substantiële vordering op de kredietverzekeraar Coface en een vroegere opdrachtgever bij de incasso van royalties.

 

 

5.       Bank / Zekerheden

5.1     Vordering van bank(en)               :    Slechts een claim ter zake een negatief saldo op één der rekeningen van SBC tot een totaal van € 66.000,00 en betreffend de financiering van de management-buy out (althans een gedeelte daarvan). Overigens geen bankvorderingen.

5.2     Leasecontracten                         :    Niet aan de orde.

5.3     Beschrijving zekerheden            :    De bank had alle gebruikelijke zekerheden. Zij kon worden ingelost (€ 66.000,00) voor wat haar vordering betreft uit de verkoop van software / programmatuur, waar het bodemrecht van de fiscus niet speelde.

5.4     Separatistenpositie                     :    Niet aan de orde.

5.5     Boedelbijdragen                          :    Daar, behoudens afdracht van € 66.000,00 aan Fortis / zie hiervoor, er geen rechten van derden waren terzake de bestaande activa c.q. deze aanzienlijke overwaarde hadden (bedrijfsonroerend goed te Lisse), is er van boedelbijdragen geen sprake geweest.

5.6     Eigendomsvoorbehoud               :    Niet van gebleken.

5.7     Reclamerechten                         :    Niet van gebleken.

5.8     Retentierechten                          :    Is bij weten van de curator slechts uitgeoefend door de telers van bollen, gerelateerd aan de aan- en verkooptransacties. De boedel had daar geen formele positie. Eén en ander heeft zich opgelost in rechtstreeks overleg tussen telers en derden.

          Werkzaamheden                        :    Geen.

 

 

6.       Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1     Exploitatie / zekerheden              :    Er is een beperkte voortzetting geweest van activiteiten van SBC, in die zin dat vanaf Kerstmis 2003 een goed geoutilleerd kantoor te Oegstgeest betrokken kon worden teneinde het groot aantal (vele duizenden) transacties af te kunnen wikkelen c.q. daarbij te bemiddelen. Vele honderden marktpartijen te kunnen informeren over hun positie en het nodige financieel / administratieve onderzoek te kunnen verrichten.

6.2     Financiële verslaglegging           :    Het resultaat daarvan is verantwoord onder de debiteurenincasso.

          Werkzaamheden                        :    Voortzetting is beëindigd.

 

Doorstart

6.3     Beschrijving                                :    Niet aan de orde.

6.4     Verantwoording                           :   

6.5     Opbrengst                                   :   

6.6     Boedelbijdrage                            :   

          Werkzaamheden                        :    Geen.

 

7.       Rechtmatigheid

7.1     Boekhoudplicht                           :    Er is een inzichtelijke boekhouding / administratie. Er zijn goedgekeurde jaarstukken over het jaar 2002. De curator heeft tot op heden geen nader onderzoek in de administratie doen verrichten dan noodzakelijk was voor de beantwoording van vragen van derden c.q. het eigen financieel onderzoek en afwikkeling der transacties. Hij bekijkt nog of enig onderzoek ten gronde noodzakelijk is.

7.2     Depot jaarrekeningen                  :    De jaarrekeningen tot en met 2002 zijn tijdig gedeponeerd.

7.3     Goedk. Verklaring Accountant    :    De accountant heeft ter zake zowel SBC als de gerelateerde Stichting Derdengelden een goedkeurende verklaring afgegeven.

7.4     Stortingsverplichting aandelen    :    Inzake SBC is begin 90-er jaren, bij de doorstart onder leiding van Cebeco, het totaal aan activa en activiteiten dat in het kader van de toenmalige activatransactie werd verkregen ingebracht in de nieuwe onderneming. Eén en ander heeft zo lang geleden plaatsgehad, dat verificatie daarvan niet meer aan de orde is. De curator heeft overigens geen reden aan te nemen dat aan de stortingsverplichting door inbreng in natura niet zou zijn voldaan.

                                                                  Overigens beloopt het maatschappelijk kapitaal 1 miljoen euro, waarvan geplaatst en gestort € 453.780,00.

7.5     Onbehoorlijk bestuur                   :    Nog geen beslissing over.

7.6     Paulianeus handelen                  :    Is nog voorwerp van onderzoek / wordt op teruggekomen.

          Werkzaamheden                        :    Mogelijk nadere verificatie boekhoudkundige bescheiden; beslissing omtrent onbehoorlijk bestuur / pauliana.

 

8.       Crediteuren

8.1     Boedelvorderingen                      :    Kosten behandeling faillissementen p.m..

                                                                  Nog door de uitvoeringsinstelling in te dienen claims ter zake afwikkeling loonaanspraken.

8.2     Preferente vordering fiscus        :    De fiscus heeft diverse claims ingediend tot een totaal van ongeveer € 3.600.000,00. Met de belastingdienst is regelmatig overleg gevoerd, onder meer over deze vorderingen. Precieze vaststelling moet nog plaats hebben, waarbij een heikel punt zal blijven de waardering van de met name in 2003 afgesloten contracten, waarvan een relevant gedeelte door één der partijen (de laatste kopers) wordt betwist.

8.3     Preferente vordering UWV          :    Er is een claim ingediend van ongeveer € 90.000,00. De totale claim ter zake afwikkeling dienstverbanden moet evenwel nog volgen.

8.4     Andere preferente vorderingen   :    Er is een aantal claims ingediend van gewezen werknemers, met name vertegenwoordigers, betreffende afwikkeling van transacties waaraan commissie-vergoedingsplicht voor SBC was verbonden. Door de curator zijn daar als juist aanvaard claims tot een totaal van enige tienduizenden euro's. Een veel hoger bedrag aan daarnaast ingediende claims wordt vooralsnog betwist, daar hier een relatie bestaat met de kilohandel in tulpen waarvan de rechtmatigheid nog niet is gebleken. Hierop wordt teruggekomen.

8.5     Aantal concurrente crediteuren  :    SBC: 81

                                                                  Stichting Derdengelden SBC: 178

8.6     Bedrag concurrente vordering    :    SBC ± 185 miljoen euro (waarin een claim van ongeveer 163 miljoen euro van NovaCap Floralis ter zake het door haar, zo stelt zij, gemiste rendement in haar fonds / daarnaast een vordering van ruim 20 miljoen euro van het Produktschap Tuinbouw ter zake door haar aangenomen verplichting tot afdracht heffingen).

                                                                  Stichting Derdengelden SBC heeft aan claims ontvangen ongeveer 61 miljoen euro.

                                                                  Duidelijk is dat deze claims nog niet definitief zijn. De precieze hoegrootheid zal eerst vastgesteld kunnen worden (if ever!) als de gerelateerde transacties precies vaststelbaar blijken.

8.7     Wijze van afwikkeling                  :    Zie hiervoor onder 8.6. Of een uitkering aan de concurrenten plaats zal kunnen hebben is momenteel hoogst twijfelachtig.

          Werkzaamheden                        :    Vaststelling precieze claims / onderzoek mogelijkheid tot het terugbrengen in de boedel van ten onrechte uitgekeerde gelden; uitdeling onder de crediteuren.

 

9.       Overig

9.1     Termijn van afwikkeling               :    Valt moeilijk te zeggen. Is met name afhankelijk van de uitkomst van een aantal nog lopende onderzoeken, enerzijds door de boedel en anderzijds door overheidsdiensten als FIOD / ECD.

9.2     Plan van aanpak                         :    Aanpak sedert vorig verslag / verdere aanpak: een aantal zaken heeft de afgelopen tijd in het bijzonder nog de aandacht van de curator gehad, waarover hieronder (in willekeurige volgorde) iets vermeld wordt.

 

                                                                  Coface

                                                                  De vroegere kredietverzekeraar van SBC / Stichting Derdengelden. Er is een reeds lang lopende afrekeningsdiscussie, waarbij de premievaststelling over de periode tot beëindiging verzekering (± 25 november 2003) voorop staat. Naar berekening van SBC zou aan premie teveel betaald zijn een bedrag in de orde van grootte van € 600.000,00. Het heeft de nodige voeten in aarde gehad tot een juiste berekening der verschuldigde premie te komen. Naar stelling van de curator heeft SBC aanmerkelijk teveel betaald. Coface dient nog een definitief standpunt in te nemen.

 

                                                                  Produktschap Tuinbouw

                                                                  Eén van de grotere crediteuren in het faillissement. Het Produktschap diende over elke afgesloten transactie een heffing te ontvangen (een gering percentage, gerelateerd aan de hoofdsom). Die afdracht diende plaats te hebben door SBC na inning van de koopsom met toeslagen. Ten tijde van de voorlopige surseance was er in de afdracht, die per definitie periodiek en achteraf plaats had, een achterstand van enige miljoenen euro's. Bij het Produktschap bestaat er thans discussie over de juiste omvang van haar claim, waar meespeelt de discussie over de rechtsgeldigheid van een aantal transacties.

                                                                  De positie van derden is hiermee in het geding. Diverse marktpartijen stellen zich op het standpunt ten onrechte aan het Produktschap afgedragen te hebben c.q. door haar aangeslagen te zijn. De boedel probeert het Produktschap en marktpartijen waar mogelijk van informatie te voorzien.  De precieze claim van het Produktschap, thans op de lijst van voorlopig erkende, concurrente crediteuren geplaatst voor een bedrag van ongeveer 21 miljoen euro, moet nog worden vastgesteld.

 

                                                                  NovaCap

                                                                  Naar aangenomen moet worden het grootste slachtoffer van de SBC-deconfiture. NovaCap diende een claim in van ongeveer 163 miljoen euro met als stelling dat dit het bedrag is dat zij uiteindelijk op basis van haar doorverkochte bollen had moeten incasseren als SBC naar behoren zou hebben gepresteerd.

                                                                  De claim is ongetwijfeld te hoog, immers NovaCap heeft nog grote voorraden bollen die zij te gelde kan maken c.q. te gelde heeft gemaakt c.q. heeft ook besparingen gerealiseerd etc.. Met NovaCap is afgesproken vooralsnog de discussie over de hoegrootheid van de claim te laten rusten, zolang er niet het vooruitzicht komt te bestaan dat er zodanig actief wordt gerealiseerd dat aan de concurrenten enige uitkering kan worden gedaan.

                                                                  Overigens is er met NovaCap sedert kort na de surseance regelmatig overleg gevoerd, daar NovaCap naar waarneming van de curator als eerste en zeer gestructureerd / met deskundige ondersteuning onderzoek verricht heeft en verricht naar de (werkelijke) gang van zaken voorafgaand aan de deconfiture van SBC. In de onderlinge contacten hebben de boedels van SBC en NovaCap elkaar waar mogelijk geïnformeerd. Voor betrokkenen is zulks profijtelijk gebleken.

 

                                                                  FIOD / ECD

                                                                  Heeft sedert de aangifte van NovaCap kort na faillissement van SBC het nodige onderzoek verricht, zowel in Nederland als daarbuiten. Is door de curator uitvoerig van data voorzien en heeft ook harerzijds de boedel op onderdelen geïnformeerd. In overleg met het Openbaar Ministerie, dat de betrokken dienst aanstuurt, is afgesproken dat de boedel desgewenst ook over de informatie van deze dienst kan beschikken. Helaas heeft het onderzoek naar de gang van zaken, voorafgaand aan faillissement, de nodige vertraging ondervonden sedert de novembermoord van 2004.

                                                                  Het verrichte onderzoek geeft reeds enig zicht op de werkelijke gang van zaken. Nodige informatie moet evenwel nog bij derden opgevraagd c.q. verkregen worden, waarmee nog wel enige tijd gemoeid zal zijn.

 

                                                                  Fiscus

                                                                  Met de Belastingdienst te Leiden, coördinerend de landelijke fiscale recherche, is intensief contact geweest, gericht met name op B.T.W.-fraude in deze aangelegenheid. Bij nogal wat transacties heeft grensoverschrijdend verkeer plaatsgehad ten gevolge waarvan B.T.W.-claims ten onrechte bij de Belastingdienst zijn gedeponeerd. Ook kan via de invalshoek van de B.T.W.-claim nader onderzocht worden of wellicht marktpartijen ten onrechte bollentransacties betwisten, daar waar zij bij voorbeeld eerder wel de B.T.W. in vooraftrek hebben willen brengen.

 

                                                                  Posities marktpartijen

                                                                  De boedel heeft zeer veel tijd moeten steken in het beantwoorden van vragen van diverse marktpartijen, nog een substantieel gedeelte van de oorspronkelijk duizenden klanten van SBC. Ten gevolge van het feit dat SBC administratief een groot aantal transacties niet meer heeft kunnen afwikkelen, tastten marktpartijen nogal eens in het duister over hun precieze vorderings- c.q. schuldpositie. De administratie van SBC, goed geordend en zeer toegankelijk gebleken, heeft in een groot aantal gevallen vragen kunnen beantwoorden waardoor prosities uiteindelijk vastgesteld konden worden c.q. procedures beslecht konden worden. Het aantal vragen neemt inmiddels af, doch rekening gehouden moet worden dat hier toch nog het nodige tijdsbeslag zal plaats hebben.

 

                                                                  Voorlopig getuigenverhoor

                                                                  Ziengs, één van de grotere investeerders, heeft een voorlopig getuigenverhoor aangespannen waarin een aantal betrokkenen, waaronder de bestuurders van SBC, andere investeerders en vertegenwoordigers van HBU zijn / worden gehoord. De curator wordt van de gang van zaken op de hoogte gehouden door het overleggen van de processen-verbaal van die bijeenkomsten. De boedel heeft baat bij deze, door het horen van derden, verkregen duidelijkheid.

 

                                                                  HBU

                                                                  Deze bank is nauw betrokken geweest bij het fonds NovaCap, in die zin dat diverse participanten in dat fonds door de bank gefinancierd werden met zekerheden op daaraan gerelateerde vorderingen. Met de bank is vroeg in het faillissement door de curator overleg gevoerd. Betalingen, kort voor faillissement in grote omvang verricht aan rekeninghouders bij die bank, worden door de curator nog onderzocht.

 

                                                                  UWV

                                                                  Er is inmiddels een lijvig dossier aangaande de vorderingen van deze instelling, die tot op heden nog niet of nauwelijks in het faillissement zijn ingediend. Die vertraagde indiening heeft vermoedelijk ook te maken met de positie van de commissionairs, vertegenwoordigers die naast een basisloon commissie ontvingen gerelateerd aan de omvang van de door hen gerealiseerde transacties (verschuldigd eerst nadat die ook afgewikkeld waren door betaling van de koopsommen). Bij de afwikkeling van die transacties, soms eerst na faillissement, is discussie ontstaan over de rechtsgeldigheid van een aantal aangenomen contracten. Probleem daarbij wordt extra gevormd door de discussie over betaling op contracten, immers in de praktijk had voor faillissement betaling vaak plaats door verrekening (partijen die aan de ene kant kochten en aan de andere kant verkochten). Betalingsoverzichten, reeds van voor faillissement, gaven nog al eens aan dat bij de kilohandel in tulpen transacties aldus door verrekening waren betaald. De curator heeft de verplichting tot afdracht van commissie evenwel betwist in een aantal gevallen waarin hij meende dat de rechtsgeldigheid van die overeenkomsten te betwijfelen viel. Deze discussie is nog niet afgerond.

 

                                                                  Onverschuldigde betalingen

                                                                  In het derde openbaar verslag is (zie blad 4) het één en ander gesteld over transacties waarbij bij de uitvoering betalingen plaats hadden gehad, die bij nader inzien onverschuldigd waren. Het gaat daarbij vermoedelijk om vele miljoenen euro's. Het onderzoek naar die gang van zaken is nog niet volledig afgerond. Beslissing omtrent mogelijke verhaalsacties, met name dus daar waar koopsommen zijn voldaan in gevallen dat daartoe geen gehoudenheid bestond, zal vermoedelijk eerst in het najaar worden genomen.

                                                                  De afwikkeling van dit onderdeel, in combinatie met de uitkomst van het onderzoek naar (overige) onregelmatigheden in de periode voorafgaand aan faillissement, zal bepalend zijn voor het actief dat uiteindelijk in de boedel vloeit en daarmee voor de uitkering aan crediteuren.

                                                                  Enige kwantificering valt hier niet te geven.

 

                                                                  Afwikkeling activatransactie

                                                                  De laatste termijn van € 40.000,00 (onder verrekening van nader met de koper overeengekomen korting) is ontvangen begin 2005. Die overeenkomst is daarmee volledig afgewikkeld.

 

                                                                  Nader onderzoek ingediende claims

                                                                  Dit ziet met name op ingediende concurrente vorderingen. Los van de vraag in welk faillissement de vorderingen behoren te worden ingediend, immers uitgangspunt was dat debiteuren en crediteuren financieel liepen via de Stichting Derdengelden, is aan de orde in hoeverre marktpartijen zelve transacties hebben afgewikkeld c.q. in onderling overleg hebben ontbonden. In een nadere mailing zijn de klanten van SBC daarover benaderd. Tot op heden is de uitkomst daarvan niet schokkend, in die zin dat er weinig correcties zijn op eerder ingediende vorderingen. De curator heeft evenwel de indruk dat er nogal eens in onderling overleg tussen marktpartijen vorderingen wel zijn afgewikkeld c.q. zijn ontbonden. De nodige correcties zullen dus met name bij Stichting Derdengelden SBC nog moeten plaatshebben.

                                                                  Bij SBC zelve zijn grote discussies gelegen in de vorderingen van NovaCap en Ziengs. Naast deze crediteuren zijn er nauwelijks overige claims.

 

                                                                  Afwikkeling debiteurenincasso

                                                                  Daar spelen met name nog de vorderingsposities bij Bapo (statutaire moeder) en Bolvast (statutaire dochter), elk in de orde van grootte van € 900.000,00. Gevreesd moet worden dat hier niet eenvoudig incasso kan plaatshebben wegens onvermogen van de wederpartij.

                                                                  Met Coface loopt nog een substantiële afrekeningsdiscussie, in de orde van grootte van € 600.000,00. Overigens is nog één substantiële discussie van ongeveer € 60.000,00 met een klant voor wie indertijd de royalties werden geïncasseerd. Daarnaast lopen er nog enige, wat kleinere geschillen.

                                                                  Over de afwikkeling van deze posities wordt te zijner tijd nader bericht.

 

                                                                  Van der Poll

                                                                  Eén van de twee bestuurders, voor faillissement reeds geschorst door de andere bestuurder. De procedure tegen hem op grond van onrechtmatige daad / tekort schieten jegens de vennootschappen is vooralsnog aangehouden. Met Van der Poll c.q. diens advocaat wordt met enige regelmaat overleg gevoerd met betrekking tot relevante onderwerpen in het faillissement c.q. overige van belang zijnde ontwikkelingen in verband met de faillissementen.

                                                                  Voor hem geldt (gelijk ook voor de andere bestuurder, mevrouw Van Bakel) dat een beslissing omtrent bestuurdersaansprakelijkheid / verhaalsactie nog moet worden genomen.

 

9.3     Indiening volgend verslag            :    Ultimo 2005.

          Werkzaamheden                        :    Zie hiervoor.

 

 

                                                                                Curator.

 

 

 

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2004

Tulpenplantgoed Centrum Spierdijk (TCS) B.V.,

 

 

 

62554

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2004

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Tulpenplantgoed Centrum Spierdijk (TCS) B.V., Verlaatsweg 69 te (1643 LZ) Spierdijk

Faillissementsnummer : F 04/242

Datum uitspraak : 1 april 2004

Curator : A.H.J. Dunselman

R-C : mr. J. Blokland

Activiteiten onderneming : Blijkens inschrijving bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft Tulpenplantgoed Centrum Spierdijk (TCS) B.V.

-hierna: "TCS"- als bedrijfsomschrijving:

"Telen van tulpen"

Feitelijk heeft TCS zelf geen tulpen geteeld, doch heeft de teelt op basis van zogenaamde ondercontractteeltovereenkomsten door derden laten verrichten.

Omzetgegevens : Er is geen balans of resultatenrekening voorhanden. Volgens opgave van de bestuurders van TCS heeft TCS op debiteuren een vordering van in totaal ± € 7.700.000,-- per faillissements-datum.

Personeel gemiddeld aantal : geen

1

1. Inventarisatie

 1. 1.1 Directie en organisatie:

  1. a. Statutaire en feitelijke vestiging/datum van oprichting

 2. TCS is statutair gevestigd te Spierdijk, gemeente Wester-Koggenland, en is feitelijk gevestigd te Spierdijk, gemeente Wester-Koggenland, aan de Verlaatsweg 69. TCS is opgericht bij notariële akte van 20 juni 2003.

  1. b. Geplaatst en gestort kapitaal

 3. Het maatschappelijk kapitaal van TCS bedraagt € 90.000,--, verdeeld in 900 aandelen van elk € 100,--. Het geplaatst kapitaal is groot € 18.000,--, welk bedrag blijkens een bankafschrift van een bankrekening van TCS feitelijk is gestort.

  1. c. Aandeelhouders

 4. De aandelen van TCS werden gehouden door een tweetal vennootschappen, de besloten vennootschap Lilium Spierdijk Holding B.V. (144 aandelen) en G.J.M. Pater Holding B.V. (36 aandelen).

  1. d. Bestuurders

 5. Vanaf de datum van oprichting van TCS kende TCS de navolgende bestuurders:

 6. - Lilium Spierdijk Holding B.V.

  1. - GJM Pater Holding B.V.

 7. Bestuurders van Lilium Spierdijk Holding B.V. zijn de heer P.J. Pater en de heer M.J. Pater. Bestuurder van G.J.M. Pater Holding B.V. is de heer G.J.M. Pater.

 8. 1.2 winst en verlies:

Afgezien van debiteuren en crediteuren is door TCS geen administratie verwerkt. Dit heeft tot gevolg dat geen (voorlopige) resultatenrekening per 31 december 2003 voorhanden is noch per faillissementsdatum.

1.3 Balanstotaal:

Om reden zoals onder 1.2 aangegeven, is geen balans voorhanden. De bestuurders van TCS hebben op verzoek zelf een voorlopige balans per faillissementsdatum opgesteld welke een balanstotaal kent van ruim € 7.753.000,--.

2

 1. 1.4 Lopende procedures:

TCS is door enkele crediteuren betrokken in procedures bij het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel. De mondelinge behandeling van deze procedure zou plaatsvinden op maandag 5 april 2004. In verband met het faillissement van TCS zijn de procedures geschorst.

1.5 Huur:

Volgens mededeling van de bestuurders van TCS is TCS bij geen enkele huurovereenkomst betrokken.

1.6 Oorzaak faillissement:

Het faillissement van TCS is uitgesproken op eigen aangifte. Deze aangifte tot faillissementsverklaring is gedaan op 29 maart 2004.

Aan deze aangifte tot faillietverklaring ligt een besluit van de aandeelhouders-vergadering van 19 maart 2004 ten grondslag.

Blijkens deze notulen is TCS geconfronteerd met dreigende procedures van crediteuren (contractnemers) van TCS in verband met opeisbare vorderingen van deze crediteuren op TCS. TCS zou per 6 februari 2004 blijkens deze notulen aan crediteuren opeisbaar verschuldigd zijn een bedrag van circa € 2.350.000,--. TCS zou weliswaar opeisbare vorderingen hebben op contractgevers, doch de incasso van deze vorderingen zou niet tijdig kunnen geschieden om de crediteuren te voldoen. Op grond hiervan is door de aandeelhoudersvergadering geconcludeerd dat TCS niet langer in staat is om aan haar betalingsverplichtingen jegens de crediteuren te voldoen.

De oorzaak van deze problematiek ligt volgens de bestuurders van TCS in het navolgende.

TCS sloot contracten -zogenaamde contractteeltovereenkomsten- af met contractgevers voor de teelt van tulpenbollen. Deze contracten werden gesloten door tussenkomst van een bloembollenbemiddelingsbureau, de besloten vennootschap Sierteelt Bemiddelings Centrum B.V. (hierna: "SBC"). TCS heeft op deze wijze met omstreeks 130 contractgevers (waarvan omstreeks 30 buitenlandse bedrijven) een overeenkomst gesloten voor teelt van tulpenbollen.

3

 1.  

Deze overeenkomsten vertegenwoordigen een waarde van omstreeks € 6.028.000,--.

TCS heeft daarnaast nog een contractteelt-overeenkomst gesloten met NovaCap Agricola B.V. (hierna: "NovaCap"). NovaCap is een termijnfonds met een groot aantal participanten. De met NovaCap gesloten overeenkomst zou volgens de bestuurders van TCS een bedrag belopen van omstreeks € 1.677.000,--.

TCS heeft de teelt van de tulpenbollen door middel van ondercontractteeltovereenkomsten ondergebracht bij omstreeks 32 contractkwekers. Deze contractkwekers zouden voor deze teelt een totaalbedrag ontvangen van omstreeks € 5.350.000,--. Dit bedrag zou betaald dienen te worden door TCS in vier termijnen:

- eerste termijn 31 oktober 2003 € 850.000,--

- tweede termijn 6 februari 2004 € 1.500.000,--

- derde termijn 2 mei 2004 € 1.500.000,--

- vierde termijn 11 juli 2004 € 1.500,000,--.

De meeste contractgevers dienden de aan TCS verschuldigde vergoeding over te maken op de gelden derdenrekening van SBC, welke gelden derdenrekening wordt gehouden door Stichting Derdengelden SBC. Volgens de bestuurders van TCS hebben de contractgevers tot op heden een bedrag van € 950.000,-- overgemaakt naar Stichting Derdengelden SBC, welke stichting het betreffende bedrag buiten TCS om direct heeft uitbetaald aan de contractkwekers voornoemd.

Op 25 november 2003 is aan SBC respectievelijk aan Stichting Derdengelden SBC surseance van betaling verleend met aanstelling van mr. E.N. Muller tot bewindvoerder. Deze voorlopige surseance van betaling is ingetrokken op 3 december 2003 onder gelijktijdige uitspreking van het faillissement van beide rechtspersonen.

Blijkens het eerste faillissementsverslag van mr. Muller in de faillissementen van SBC respectievelijk Stichting Derdengelden SBC is het faillissement van beide vennootschappen naar zijn voorlopige bevinding overwegend veroorzaakt

4

 1.  

door de volledig ontspoorde (veelal speculatieve) investeringshandel in kilo's tulpenbollen.

Mr. Muller heeft onder meer geconstateerd dat de financiële afwikkeling via Stichting Derdengelden SBC is geschied op een zodanige wijze dat betalingen niet meer één op één plaatsvonden (het door de betreffende contractgever/koper betaalde bedrag werd niet meer (altijd) doorbetaald aan de betreffende contractkwekers/verkopers) doch betaling werd mede gedaan aan (nog) niet rechthebbenden. Als gevolg hiervan zijn betalingsproblemen ontstaan.

Het faillissement van SBC zou mede tot gevolg hebben gehad dat TCS haar toekomende gelden niet kon incasseren.

Verder is een geschil ontstaan met NovaCap omtrent al dan niet gedane betaling door NovaCap aan Stichting Derdengelden SBC. De bestuurders van TCS stellen zich op het standpunt dat betaling van teeltvergoeding door NovaCap niet heeft plaatsgevonden.

Als gevolg van vorenstaande problematiek zijn liquiditeitsproblemen ontstaan op grond waarvan de aandeelhouders hebben geconcludeerd dat TCS niet meer in staat is haar crediteuren te voldoen.

De bestuurders van TCS signaleerden naast de financiële problematiek tal van andersoortige problemen met contractgevers. Diverse contractgevers zouden zich op het standpunt hebben gesteld dat zij geen contractspartij zijn van TCS, omdat SBC gebruik zou hebben gemaakt van zogenaamde "spookbriefjes". Met spookbriefjes wordt bedoeld dat SBC aan een contractspartij heeft bericht dat een overeenkomst tot stand is gekomen met een andere partij en dit door middel van een koopbriefje schriftelijk aan de contractpartij bevestigt, terwijl geen overeenkomst tot stand is gekomen en de andere partij van niets weet. Een en ander zal nader onderzocht moeten worden.

5

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen

3. Activa

 1. 3.1 Faillissementsrekening

 2. De faillissementsrekening kent blijkens het laatst voorhanden zijnde rekeningafschrift van 20 april 2004 een batig saldo van € 4.896,--. Dit saldo is sedert de opening van de rekening als volgt tot stand gekomen:

  Ontvangsten:

  - boedelbijdrage van een kwekersrechthouder € 1.190,--

  - ontvangst van contracttelers a.z.v. BKD-kosten en boedelbijdrage € 3.706,--

  € 4.896,--

  3.2 Precisie plantmachine

  Volgens opgave van de bestuurders van TCS heeft TCS een aandeel in de eigendom van een zogenaamde precisie plantmachine tezamen met een tweetal derde vennootschappen. Het aandeel zou groot zijn 5/16 deel. De nieuwprijs van de precisie plantmachine zou een bedrag belopen van € 100.000,-- en zou in 2003 zijn aangeschaft. De onderliggende stukken zullen bij de bestuurders worden opgevraagd en getracht zal worden het aandeel te verkopen.

  3.3 Fust

  Volgens mededeling van de bestuurders van TCS is TCS eigenaar van het volgende fust.

  1. - 9.400 gaasbakken

  2. - 950 onderzetters

  3. - 80 pallets.

 3. Het fust zou zich grotendeels bevinden onder derden, die nog een vordering op TCS hebben. Deze derden zullen worden benaderd met het verzoek om

6

  1. teruggave van het fust. Inmiddels is een gegadigde voor het fust verzocht een bod uit te brengen.

  2. 3.4 Bank

TCS heeft een bankrelatie met Rabobank Middenwest-Friesland, bij welke bank een tweetal rekeningen worden aangehouden. Eén rekening vertoont per 19 maart 2004 een batig saldo van € 6.151,09. De andere rekening vertoont een tekort per 14 januari 2004 van € 17,08.

3.5 Kwekersrechthouders

Kwekersrechthouders van in teelt gegeven bollen hebben verzocht om opgave van de namen van de kwekers en van de locaties waar de betreffende bollen door TCS zijn ondergebracht. Tegen betaling van een boedelbijdrage wordt deze informatie verstrekt. Op de faillissementsrekening is terzake inmiddels een bedrag ontvangen van € 1.190,-- (inclusief BTW). Per kas is daarnaast een bedrag ontvangen van € 2.380,-- (inclusief BTW). Van overige kwekersrechthouders wordt nog een boedelbijdrage verwacht van € 4.760,-- inclusief BTW.

3.6 Kosten BKD

De Bloembollenkeuringsdienst heeft voor de uitspraak van het faillissement van TCS een keuring uitgevoerd op grond waarvan TCS aan BKD een bedrag is verschuldigd van € 18.512,50. Keuring van de bollen door de Bloembollenkeuringsdienst is noodzakelijk voor het behoud van de waarde van de bollen, nu bij het ontbreken van keuringsrapporten en een daarop aansluitend certificaat de bollen niet of nauwelijks verhandelbaar zijn en geen substantiële waarde meer vertegenwoordigen.

Overleg met de Bloembollenkeuringsdienst heeft geleid tot een inschatting van de in de toekomst nog te verwachten kosten in verband met keuring, bemonstering en certificering. Op basis van inschatting door de Bloembollenkeuringsdienst van deze kosten en de kosten van de boedel voor administratieve afwikkeling zijn de contracttelers van TCS verzocht hun aandeel in deze kosten te voldoen door overmaking op de faillissementsrekening. Na ontvangst van het betreffende bedrag van de

7

 1.  

contractteler worden door de curator de door de Bloembollenkeuringsdienst opgegeven kosten voldaan, waarna de Bloembollenkeuringsdienst de betreffende keuringsrapporten ter beschikking stelt aan de contracttelers. In verband met onbekendheid met het uiteindelijk aan de Bloembollenkeuringsdienst verschuldigde bedrag, is het aan de boedel toekomende bedrag in verband met de administratieve verwerking nog niet bekend.

3.7 Door derden ten behoeve van TCS ontvangen gelden

Smithuijsen Advocaten

Volgens mededeling van de advocaat van TCS bevindt zich op de geldenderdenrekening van genoemd advocatenkantoor een bedrag van omstreeks € 117.000,--. Dit bedrag zou zijn ontvangen van opdrachtgevers van TCS. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat deze gelden ten behoeve van TCS worden gehouden en heeft een verzoek gedaan tot overmaking van het ontvangen bedrag op de faillissementsrekening.

Stichting The New Tulip Foundation

Bij akte van 19 januari 2004 is de Stichting The New Tulip Foundation opgericht. Deze Stichting heeft van opdrachtgevers van TCS bedragen ontvangen. Per datum van faillissement zou volgens de bestuurders van TCS een bedrag voorhanden zijn van in totaal omstreeks € 100.000,--. Aan genoemde Stichting is verzocht een specificatie te geven van de door haar ontvangen gelden en tevens is een verzoek gedaan tot overmaking van de betreffende gelden op de faillissementsrekening.

4. Retentierecht

4.1 Het volgens de bestuurders van TCS aan TCS in eigendom toebehorend fust bevindt zich bij twee verschillende contracttelers. Een van deze contracttelers heeft in verband met een vordering uit huur voor opslag van het fust een beroep gedaan op een retentierecht. De andere contractteler heeft aan de curator te kennen gegeven af te zien van een beroep op een retentierecht, voor zover zij een grond zou hebben om dit beroep te doen.

8

Nagegaan zal worden, of een bieding is te verkrijgen op het fust, en zo ja, of dit voldoende zal zijn om de vordering van de retentor te voldoen.

5. Debiteuren

5.1 Volgens opgave van de bestuurders van TCS heeft TCS op debiteuren een vordering van € 7.700.000,--. Nog onduidelijk is in hoeverre dit bedrag juist is. Blijkens het gestelde onder sub 1.6 van dit verslag zouden debiteuren inmiddels een bedrag hebben overgemaakt van € 950.000,-- naar Stichting Derdengelden SBC, welk bedrag, indien dit juist is, in aftrek moet worden gebracht op het debiteurensaldo. Daarnaast hebben inmiddels enkele debiteuren mij laten weten bedragen aan Stichting Derdengelden SBC te hebben overgemaakt, welke bedragen (kennelijk) niet administratief zouden zijn verwerkt door de betreffende stichting. Mr. E.N. Mullen, curator van Stichting Derdengelden SBC heeft mij laten weten op dit moment geen exact inzicht te hebben omtrent ten behoeve van TCS ontvangen betalingen.

De debiteuren van TCS betreffen de contractgevers. Omdat de boedel over onvoldoende actief beschikt om de contractkwekers te voldoen, althans daarvoor gelden te vergaren zal TCS, naar het zich laat aanzien, niet in staat zijn om de overeenkomst met de contactgevers gestand te doen.

6. Bank / Financiers

 1. 6.1 TCS heeft een bankrelatie met Rabobank Middenwest-Friesland, bij welke bank

een tweetal rekeningen worden aangehouden. Eén rekening vertoont per 19 maart 2004 een batig saldo van € 6.151,09. De andere rekening vertoont een tekort per 14 januari 2004 van € 17,08.

Geldlening

6.2 Volgens opgave van de bestuurders van TCS hebben de besloten vennoot-schappen Pater Bloembollen B.V. en Lilium Holding Spierdijk B.V. aan TCS een geldlening verstrekt van € 46.000,--. De onderliggende overeenkomst zal nog worden opgevraagd.

9

7. Afwikkeling overeenkomsten

7.1 Namens een groot aantal contracttelers is de curator verzocht om zich uit te laten omtrent de vraag of de overeenkomst tussen TCS en de contractteler gestand wordt gedaan ex artikel 37 Fw. In verband met het ontbreken van enig substantieel actief alsmede in verband met overige omstandigheden die nakoming van de betreffende overeenkomsten niet mogelijk maakte, heeft de curator aan de betreffende contracttelers te kennen gegeven de overeenkomsten niet gestand te zullen doen. Ook aan de opdrachtgevers van TCS is een dergelijke verklaring gedaan.

Door de curator is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om via alternatieve weg tot afwikkeling van de overeenkomsten te komen door inschakeling van een derde. Gebleken is, dat derden niet bereid zijn om aan een dergelijk alternatief mee te werken om verschillende reden.

Door de curator is besloten om de gegevens met betrekking tot de opdrachtgevers van TCS, de contracttelers van TCS en de locaties waar de bollen zich bevinden, over en weer aan de contracttelers respectievelijk opdrachtgevers ter beschikking te stellen, opdat de betreffende partijen in staat worden gesteld om zelf tot afwikkeling van de overeenkomsten te komen. Dit heeft geleid tot onzekerheid omtrent de rechtsposities van de contracttelers respectievelijk de opdrachtgevers van TCS jegens elkander.

8. Administratie

 1. 8.1 Toestand administratie:

Afgezien van een debiteuren- en crediteurenadministratie bleek de administratie van TCS niet (zodanig) te zijn verwerkt dat ik op snelle wijze inzicht heb verkregen in de vermogensrechtelijke positie van de vennootschap. De bestuurders van TCS hebben op verzoek zelf een voorlopige balans per faillissementsdatum opgesteld.

8.2 De externe accountant van TCS is de heer G. Beerepoot van BDO te Hoorn. De heer Beerepoot liet mij desgevraagd weten geen administratie van TCS te hebben verwerkt. Hij heeft slecht de BTW-aangifte over het vierde kwartaal 2003 voor TCS verzorgd.

10

9. Pauliana / Verrekening

 1. 9.1 Verdachte transacties:

Er is nog geen onderzoek ingesteld naar eventuele paulianeuze en anderszins verdachte rechts-handelingen.

10. Bestuurdersaansprakelijkheid

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar eventuele bestuurders

aansprakelijkheid

11. Fiscus/bedrijfsvereniging

 1. 11.1 Vorderingen van de fiscus:

De Belastingdienst heeft mij bericht dat zij op dit moment nog geen "geformaliseerde vordering" heeft op TCS, doch dat er op korte termijn een naheffing zal plaatsvinden voor de niet aangegeven en niet afgedragen Omzetbelasting betreffende het vierde kwartaal 2003. Deze zou een totaal belopen van € 450.000,-- à € 500.000,--. Deze naheffingsaanslag volgt naar aanleiding van een door de heer M.J. Pater bij gelegenheid van de melding betalingsonmacht gegeven schriftelijke toelichting aan de Belastingdienst.

12. Crediteuren

12.1 Aantal concurrente crediteuren :

Volgens opgave van de bestuurders van TCS heeft TCS een schuld aan

concurrente crediteuren van omstreeks € 5.600.000,--.

13. Rechtbank

 1. 13.1 Met de rechter-commissaris heeft overleg plaatsgevonden met betrekking tot de afwikkeling van de overeenkomsten tussen TCS en haar opdrachtgevers respectievelijk contracttelers, alsmede met betrekking tot de positie jegens de kwekersrechthouders en de Bloembollenkeuringsdienst.

11

 1. 13.2 Termijn afwikkeling faillissement

 2. Het faillissement bevindt zich nog in een zodanig stadium, dat over de termijn van afwikkeling daarvan geen uitsluitsel is te geven.

  13.3 Plan van aanpak

  In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:

  1. - afhandeling rapportages van de Bloembollenkeuringsdienst;

  2. - afhandeling informatieverstrekking aan kwekersrechthouders;

  3. - onderzoek naar mogelijkheden van verkoop van aandeel in precisie plantmachine respectievelijk van het fust;

  4. - onderzoek naar de vermogenspositie van TCS per faillissementsdatum aan de hand van de voorhanden zijnde administratieve gegevens;

  5. - onderzoek naar eventuele onregelmatige (rechts-) handelingen/ bestuurdersaansprakelijkheid;

  6. - onderzoek naar gelden, die ten behoeve van TCS op bankrekeningen van derden zijn gestort.

14. Overige

 1. 14.1 Aan het faillissement bestede tijd

Door mr. A.H.J. Dunselman (beëdigd in 1987)

In 2004: 47 uren en 25 minuten

Mr. B.J.H. Kesnich (beëdigd in 1993)

In 2004: 39 uren en 25 minuten

12

 

 

 

 

Project 421 Novacap tulpenfraude voorbeeld uitgangsformule Censuur in Nederland en Groep Hop
Novacap Floralis Termijnfonds 2004 cv, Novacap Termijnfonds Beheer B.V., Novacap Agricola B.
V.
221 Holland Integrity Group (HIG) heeft met medewerking van het OM tapverslagen gekregen van
verdachten met hun advocaten, erkenden gisteren de officier van justitie
140 Slachtoffers tulpenfraude verliezen alles
421 Novacap Tulpenfraude, de extra betaling van Novacap aan SBC
314 Novacap Tulpenfraude FAILISSEMENTSVERSLAG NR. 3 (2e tussentijds verslag) F04/144, F04/145 en F04/146
v.o.f. Firma J. Visser & Zonen en W.P.M. Visser Bloembollen B.V. en P.J.M. Visser Bloembollen B.V.
op verzoek van Holland Bolroy Markt B.V., Holland Blumen Markt B.V. en Holland Iris Select B.V., alle te Heiloo
167 Openbare verslagen curator SBC Gegevens failliet Sierteelt Bemiddelingscentrum B.V. en Stichting Derdengelden SBC
113

MX BULB was toegankelijk voor abonnees en alle SBC medewerkers.Van de Poll had alleen maar verstand van bollen en wilde zekerheid over de betrouwbaarheid van dit systeem en liet een computerbedrijf een rapport maken over MX BULB. De systemen bleken zo lek als een mandje en men kon zelfs koopbriefjes, prijzen en kilos aanpassen, verhogen of wijzigen

223 Heeft bank (HBU) weleens een veel grotere rol gespeeld kan hebben dan tot nu toe is aangenomen per slot van rekening hebben zij 49 mln. gefinancierd op lucht (portefeuille sbc) wanneer ze dit gecontroleerd hadden was dit direkt duidelijk geworden ook heeft bijna iedereen die hier gefinancierd is de toezegging gekregen dat de portefuille bij sbc gecontroleerd zou worden
260 Wie kent de namen van de partijen waarmee Novacap tulpenfonds een "settlement-agreement" is overeengekomen en wie heeft een kopie van die "settlement-agreement" en een kopie van de beschikking van die engelse rechter?
274 Is het stellen van betalingszekerheid strafbaar als achteraf die betalingszekerheid door dezelfde steller als "LETTER OF COMFORT" wordt betiteld?
402

Novacap verheugd dat de Alkmaarse rechtbank heeft besloten dat er voldoende gronden zijn om beslag te leggen op de vermoedelijke fraudeurs. Het beleggingsfonds uit Lisse heeft bij 53 bedrijven voor 44 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen en materialen.

   

top