GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders

Jan Hop nodigt u uit ook eens na te denken hoeveel geld de arrogantie van ambtenaren die gezag willen blijven uitoefenen over burgers en bestuurders jaarlijks kost onder verwijzing naar de uitgangsformule van Groep Hop. Hoeveel besparingen het programma van Groep Hop kan opleveren waardoor de koopkracht van burgers flink kan toenemen.

Ook een ambtenaar van de gemeente Ermelo moet een natuurlijk GEZAG uitoefenen over burgers en (toekomstige) bestuurders! Die Ermelose ambtenarenmentaliteit leverde een aantal leuke publicaties van Jan Hop over ONTMOETINGEN met ambtenaren van de gemeente Ermelo op. (175) (265) (648) Veel leesplezier.................................

 

VROM voorwoord, door J. Hop Ermelo.

Groep Hop heeft in 2006 ook meegedaan met verkiezingen gemeenteraad in Ermelo. Het was verbazingwekkend dat de programmapunten van Groep Hop waar wij tegen waren en alle andere partijen voor zoals woningbouw op DVS33, Woningbouw op Zanderij en sportvelden naar Telgtereng niet zijn uitgevoerd. Wij zaten niet in de raad en waren tegen terwijl de andere partijen voor waren. Ook hebben we meegedaan aan de provinciale verkiezingen in Gelderland (646) wat een posteroorlog tot gevolg heeft gehad Overal werden onze posters van de borden gerukt, overplakt, verwijderd.

 

 

(742) Profiel vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo 221-ste ambtenaar met salaris van 64.800,-- euro
Van het afdelingshoofd wordt in eerste plaats verwacht dat hij/zij een vakman/-vrouw is op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Specialismen zijn wel aanwezig binnen de afdeling, maar vooral de sturing op samenhang, visie en resultaat is de taak van het nieuwe afdelingshoofd. Er moet sprake zijn van een bepaald natuurlijk inhoudelijk gezag, zowel naar de medewerkers als naar de bestuurders.

Bezwaar Hop (Groep Hop) tegen vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo die maximaal € 64.800,-- kan gaan verdienen is op 28 september 2005 door het bestuur van Ermelo ontvangen waarmee direct de enorme tegenstelling tussen Groep Hop en alle andere gevestigde partijen in Ermelo voor iedere burger zichtbaar werd.
Groep Hop is TEGEN de vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo met salaris van  € 64.800,--
Alle partijen in het bestuur Ermelo zijn VOOR vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo met salaris van  € 64.800,--

 

 

 

Bezwaar Hop (Groep Hop) tegen vacature Hoofd VROM gemeente Ermelo die maximaal € 64.800,-- kan gaan verdienen is op 28 september 2005 door het College van Ermelo ontvangen

111005 2005/21726 antwoord gemeente Ermelo

290905 ontvangstbevestiging 2005/20790

Citaat uit vacature: "Van het nieuw aan te trekken afdelingshoofd VROM wordt in dat opzicht veel verwacht. De ca. 35 ruimtelijke projecten lopen uiteen qua omvang en complexiteit. Het gaat om woningbouwprojecten met een paar honderd woningen per plan, de herontwikkeling van oude en aanleg van een nieuw bedrijventerrein, de verplaatsing van sportterreinen en de herontwikkeling van enkele grote complexen van instellingen in de gezondheidszorg. Daarnaast stelt het afnemen van de verschillende agrarische functies eisen aan visie ontwikkeling voor het landelijk gebied.

Citaat uit vacature: Er moet sprake zijn van een bepaald natuurlijk inhoudelijk gezag, zowel naar de medewerkers als naar de bestuurders.

Citaat uit vacature: Het ontwikkelen van medewerkers is gericht op de gewenste houding

Kennelijk is het de bedoeling van dit College van Burgemeester en Wethouders dat deze ambtenaar de dienst moet gaan uitmaken over de bestuurders! Met de Groep Hop in het Gemeentebestuur kan dit College deze wens vergeten...............

 

 

Bezwaar Hop tegen vacature Hoofd VROM Gemeente Ermelo

College van B&W van de gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo,

Ermelo, 28 september 2005.

Betreft: Vacaturenummer 25.05. Hoofd VROM gemeente Ermelo.

Geacht College,

Met verbijstering las ik de mededeling van uw college dat er 220 medewerkers in dienst zijn bij de Gemeente Ermelo en dat er nu een Hoofd VROM gezocht wordt die maximaal € 64.800,-- gaat verdienen om leiding te geven aan 20 medewerkers van de Gemeente Ermelo.

Ik verzoek u deze vacature onmiddellijk in te trekken en geen Hoofd VROM aan te trekken voor € 64.800,-- om leiding te geven aan 20 medewerkers van de Gemeente Ermelo.

Ik onderbouw mijn verzoek met de volgende argumenten.

1. Een salaris van € 64.800,-- om leiding te geven aan 20 medewerkers vind ik schokkend en is representatief voor de uitgangsformule van de Groep Hop welke formule uw College kan vinden op de website www.groephop.nl

2. Ik verzoek u de taken uit de functie omschrijving Hoofd VROM te verdelen over de andere 220 medewerkers die dan misschien ietsjes meer voor hun centjes moeten doen maar waarmee in een klap een besparing van € 64.800,-- kan worden bereikt.

3. Het gemeentebestuur is ambitieus en heeft tal van projecten op stapel staan voor de ontwikkeling van de infrastructuur en de ruimtelijke omgeving lees ik in de vacature. Het gemeentebestuur gaat er hierbij ten onrechte van uit dat dit gemeentebestuur is na de verkiezingen van maart 2006 nog steeds zal zitten omdat de Groep Hop mee gaat doen waarbij de gemeenteraad steeds meer rekening dient te houden dat er steeds meer leden uit de huidige Gemeenteraad gaan verdwijnen en vervangen zullen gaan worden door kandidaten van de Groep Hop om dit soort praktijken adequaat te gaan bestrijden.

4. Het gemeentebestuur er ten onrechte van uit gaat dat tal van projecten voor de ontwikkeling van infrastructuur en ruimtelijke omgeving nog door zullen gaan. Tijdens de inspraak van de heer Hop op 22 september 2005 is de gang van zaken rond de benoeming van de leden van de welstandscommissie aangekaart maar is de gemeenteraad toch kritiekloos en klakkeloos met het voorstel van het College van B en W. akkoord gegaan.

Andere tijden. Het leuke van de bestuurders van de Gemeente Ermelo is dat zij kennelijk nog steeds zo arrogant zijn dat zij denken ongestoord door te kunnen blijven gaan op ingeslagen wegen zonder rekening te houden met de impact van de Groep Hop op de gemeenteraad verkiezingen 2006. U bent nu voor de tweede keer gewaarschuwd niet door te gaan op de ingeslagen weg door onmiddellijk de vacature Hoofd VROM in te trekken en een besparing van € 64.800,-- door te voeren op personeelskosten in de Gemeente Ermelo.

Hoogachtend,

J. Hop. Groep Hop www.groephop.nl Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

Bron: VACATURE GEMEENTE ERMELO

Functie: , Hoofd VROM gemeente Ermelo

Ermelo is sinds 1972 een zelfstandige gemeente van 27.000 inwoners. Het gemeentebestuur is ambitieus en heeft tal van projecten op stapel staan voor de ontwikkeling van de infrastructuur en de ruimtelijke omgeving. Deze ambities stellen hoge eisen aan de ambtelijke organisatie, met name aan de afdeling VROM. De gemeente is op weg om een op ontwikkeling gerichte gemeente te worden. Er wordt steeds meer gestuurd op de projectmatige manier van werken en het boeken van resultaat. Van het nieuw aan te trekken afdelingshoofd VROM wordt in dat opzicht veel verwacht.

De ca. 35 ruimtelijke projecten lopen uiteen qua omvang en complexiteit.
Het gaat om woningbouwprojecten met een paar honderd woningen per plan, de herontwikkeling van oude en aanleg van een nieuw bedrijventerrein, de verplaatsing van sportterreinen en de herontwikkeling van enkele grote complexen van instellingen in de gezondheidszorg. Daarnaast stelt het afnemen van de verschillende agrarische functies eisen aan visie ontwikkeling voor het landelijk gebied. Deze overladen agenda stelt hoge eisen aan sturing van projecten t.o.v. het reguliere werk.

De organisatie bestaat uit circa 220 medewerkers en is ingericht volgens de principes van een 2 hoofdig directiemodel onder leiding van de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Deze geeft samen met de adjunct-directeur (hoofdtaak bedrijfsvoering) leiding aan de 10 afdelingshoofden.

Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
Binnen deze afdeling zijn 2 clusters t.w. Milieu en RO.
De groep van 10 medewerkers voor milieu wordt functioneel aangestuurd door een coŲrdinator. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van de specialistische diensten van de samenwerkingsregio. Het overgrote deel van de werkzaamheden voor vergunningverlening en handhaving wordt in eigen beheer uitgevoerd.
De groep van 10 medewerkers binnen het cluster RO wordt rechtstreeks aangestuurd door het afdelingshoofd. Van de 10 medewerkers zijn er 3 wat ouder en de rest overwegend jong. Dat stelt eisen aan het afdelingshoofd v.w.b. de ontwikkeling van die medewerkers.
Een aantal van die medewerkers is aangewezen als projectleider van de kleinere projecten. Er is een uniforme manier van projectmatig werken afgesproken in de organisatie. De implementatie daarvan in de praktijk is in ontwikkeling en vraagt aandacht van u als afdelingshoofd. Dit veroorzaakt vaak druk op de werkzaamheden. De planmatige afstemming tussen die grote hoeveelheid projecten en het reguliere werk vergt professionaliteit, overzicht en daadkracht van het afdelingshoofd.
Een bijzondere plaats binnen uw afdeling is daarbij ingeruimd voor de Senior Projectleider voor de grote projecten. Deze is inhoudelijk en procesverantwoordelijk voor enkele complexe projecten.
Daarnaast heeft de Senior Projectleider de verantwoordelijkheid om het projectmatig werken binnen de afdeling en de rest van de organisatie beter op de kaart te zetten. Daarin heeft deze een functioneel / coachende rol naar de andere projectleiders.
De inhoudelijke projectleidersrol voor 3 majeure projecten werd tot nu toe ingevuld door de projectadviseur. Deze heeft per 1 augustus de organisatie verlaten.
Afdelingshoofd en Senior Projectleider zullen op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling voor elkaar de rol vervullen van sparring partner enerzijds en in formeel opzicht de rol van ambtelijk opdrachtgever (afdelingshoofd) en opdrachtnemer (projectleider). Een uitstekende samenwerking en open, professionele houding naar elkaar zijn daarbij een eerste vereiste.

Uw profiel:
Van het afdelingshoofd wordt in eerste plaats verwacht dat hij/zij een vakman/-vrouw is op het brede terrein van ruimtelijke ontwikkeling. Specialismen zijn wel aanwezig binnen de afdeling, maar vooral de sturing op samenhang, visie en resultaat is de taak van het nieuwe afdelingshoofd. Er moet sprake zijn van een bepaald natuurlijk inhoudelijk gezag, zowel naar de medewerkers als naar de bestuurders.

Valkuil daarbij is dat het afdelingshoofd zich laat verleiden tot te veel inhoudelijke bemoeienis, waardoor het houden van overzicht wordt bemoeilijkt. In die zin is deze functie een combinatie van inhoudelijke sturing en algemeen management waarbij ook op niveau van het brede managementoverleg een inbreng wordt verwacht in de ontwikkeling van de gehele organisatie.

Van het afdelingshoofd wordt verwacht dat hij/zij goed kan omgaan met de nadrukkelijke politieke aandacht van wethouders en dat hij/zij op de bestuurlijke prioriteiten flexibel weet in te spelen met realistische planningen. Hij/zij zal daar gevoel voor moeten hebben en vaardig in moeten zijn. Tegelijkertijd moet soms een dam worden opgeworpen om medewerkers te beschermen tegen wisselende prioriteiten. Het soms nee verkopen moet gepaard gaan met duidelijkheid en het nakomen van afspraken. Een regelmatig en gestructureerd overleg met portefeuillehouders moet daaraan bijdragen.

Verder is het een belangrijke opgave om de, veelal nog jonge, medewerkers te coachen in hun professionele ontwikkeling. Het ontwikkelen van medewerkers is gericht op de gewenste houding met externe oriŽntatie, pro actief denken en werken, en het nakomen van afspraken.

Formeel gaat het om de volgende taken:
- het integraal leidinggeven aan de 20 medewerkers van de afdeling;
- het zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de afdeling, het bewaken van de planning en voortgang van de producten van de afdeling;
- het zorgdragen voor de kwaliteit van de productie van de afdeling;
- het ontwikkelen van de systematiek van projectmatig werken in de afdeling en daarbuiten;
- het vertalen van ruimtelijke beleidsuitgangspunten naar operationele doelen voor de afdeling en haar medewerkers;
- het afstemmen en overleggen met het bestuur over prioriteitstelling;
- inhoudelijke afstemming van ruimtelijke visie en samenhang van ruimtelijke ontwikkelingen;
- het leveren van een bijdrage aan de organisatie brede ontwikkelingen van het management.

Functie-eisen:
- academisch werk- en denkniveau;
- ervaring in een politieke omgeving;
- affiniteit met en kennis van het werkgebied RO.

Functiespecifieke competentiesomgevingsbewustzijn

Opleiding:
HBDO, of academische opleiding aangevuld met trainingen in management, planning en projectmatig werken.

U bent een ervaren hands on manager met inhoudelijk gezag en visie op ruimtelijke ontwikkeling op gemeentelijk niveau. U bent een stevige gesprekspartner voor collegeleden en heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. U heeft een zakelijke en resultaatgerichte instelling en heeft ervaring in projectmatig werken. U bent gericht op het verder professionaliseren en ontwikkelen van uw team van 20 medewerkers. U coacht waar mogelijk en stuurt waar dat nodig is. U heeft een academisch werk- en denkniveau.

Honorering:
Max schaal 12 (€ 59.000,- per jaar). Voor ervaren kandidaten is een toelage bespreekbaar tot maximaal € 64.800,-- bij voorkeur op basis van prestatie.

Sollicitatie:
Uw sollicitatie kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo, onder vermelding van vacaturenummer 25.05 of mail uw reactie naar gemeente@ermelo.nl o.v.v. het vacaturenummer.

 

 

 

Bij welke ambtelijke functies (175) (265) (648) binnen de gemeente Ermelo acht het College een bepaald natuurlijk inhoudelijk gezag naar de bestuurders gewenst en in welke andere vacatures van gemeente-ambtenaren heeft deze passage gestaan? 

College van B&W van de gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo,

Ermelo, 7 oktober 2005.

Betreft: Vacaturenummer 25.05. Hoofd VROM gemeente Ermelo.

Geacht College,

Ondergetekende verwijst naar de informatie uit de vacature van het hoofd VROM en verzoekt beleefd onverwijld om antwoord op de volgende vragen:

1. Een overzicht van de namen en omschrijvingen van de ca. 35 ruimtelijke projecten die qua omvang en complexiteit uiteen lopen?

2. Wat zijn de namen en omschrijvingen van de drie majeure projecten?

3. Een overzicht van alle beslissingen inzake bovengenoemde ca. 35 ruimtelijke projecten?

2. Wat is de norm voor een "op ontwikkeling gerichte gemeente" en de norm voor een "niet op ontwikkeling gerichte gemeente"?

3. Op welke manier wordt het afnemen van de verschillende agrarische functies vastgesteld en wat is de oorzaak van het afnemen van de verschillende agrarische functie in de gemeente Ermelo. Is de uitgangsformule van de Groep Hop hierop van toepassing?

5. Bij welke ambtelijke functies binnen de gemeente Ermelo acht het College een bepaald natuurlijk inhoudelijk gezag naar de bestuurders gewenst en in welke andere vacatures van gemeente-ambtenaren heeft deze passage gestaan?

6. Een overzicht van de "wisselende prioriteiten"?

7. Wat is de norm voor het "ontwikkelen van medewerkers gericht op de gewenste houding"?

8. Wat wordt hier bedoeld met "met externe oriŽntatie"?

De grondslag van dit verzoek aan het College van B en W.

1. Uw (praktijk) kennis en (praktijk)ervaring in gratis informatie voor burgers omzetten/

2. Openbaarheid van bestuur.

3. Het wegnemen van belemmeringen in de meest algemene zin van het woord voor de kandidaten van de Groep Hop om met succes mee te kunnen doen met de gemeenteraad verkiezingen en het opstellen van (concept)programma’s.

Hoogachtend,

J. Hop (Groep Hop)

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

35 (GEHEIME) PROJECTEN in 2005

De gemeente Ermelo kent 35 projecten. Op tal van projecten kan op dit moment nog niet worden ingegaan omdat zij in een zodanig vroeg stadium verkeren dat niet zeker is of deze projecten wel doorgang zullen vinden of wat de consequenties zullen zijn van zo'n project. Enkele voorbeelden van projecten waaraan op dit moment (081105) volop wordt gewerkt zijn

01 Horst Noord, waaraan op dit moment (081105) volop wordt gewerkt. Bron burgemeester ing. W.P. Omta

02 Veldzicht Noord, waaraan op dit moment (081105) volop wordt gewerkt. Bron burgemeester ing. W.P. Omta

03 Woningbouw op DVS33 terrein, waaraan op dit moment (081105) volop wordt gewerkt. Bron burgemeester ing. W.P. Omta

04 Herinrichting De Zanderij, waaraan op dit moment (081105) volop wordt gewerkt. Bron burgemeester ing. W.P. Omta

05 de Verbinding, waaraan op dit moment (081105) volop wordt gewerkt. Bron burgemeester ing. W.P. Omta

Alle projecten die openbaar zijn staan op internet onder het kopje projecten.

06 GEHEIM

07 GEHEIM

08 GEHEIM

09 GEHEIM

10 GEHEIM

11 GEHEIM

12 GEHEIM

13 GEHEIM

14 GEHEIM

15 GEHEIM

16 GEHEIM

17 GEHEIM

18 GEHEIM

19 GEHEIM

20 GEHEIM

21 GEHEIM

22 GEHEIM

23 GEHEIM

24 GEHEIM

25 GEHEIM

26 GEHEIM

27 GEHEIM

28 GEHEIM

29 GEHEIM

30 GEHEIM

31 GEHEIM

32 GEHEIM

33 GEHEIM

34 GEHEIM

35 GEHEIM

Op 8 november 2005 zijn er dus dertig geheime projecten waarvoor een hoofd VROM wordt gezocht. Op 081105 kan daar nog niet op ingegaan worden omdat niet zeker is dat deze projecten doorgang zullen vinden.

 

 

 

Subsidies, VROM en "andere belangen" in de gemeente Ermelo

Toelichting: Raadsvoorstel 20 september 2005. Raadsvergadering 271005. 3 pagina's nummer 2005/18542

131005 2005/21945 

Ontvangen 12 oktober 2005 om 08:30 uur.

College van B&W van de gemeente Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo,

Ermelo, 12 oktober 2005.

Betreft: VROM en "andere belangen" inde gemeente Ermelo..

Geacht College,

Ondergetekende verwijst naar

1. De bijbaan van de burgemeester bij Stichting de Schapedrift

2. De bijbaan van de burgemeester bij het Gelders Genootschap

3. Het interview met de burgemeester inzake "andere belangen"

4. De brieven van Hop 28 september en 7 oktober aan het College met (VROM)-vragen.

5. De nieuwe bedelacties van Stichting de Schapedrift om steeds meer geld waaronder geld voor een nieuwe medewerker die kennelijk 50.000,-- mag gaan verdienen en het kennelijk de bedoeling is dat de gemeente Ermelo dit gaat betalen.

6. Alle andere bedelacties om steeds meer geld voor de Schapedrift uw College bekend.

Ondergetekende wijst uw College op zijn vragen en zeer ernstige bezwaren tegen de benoeming van een nieuw hoofd VROM die gelet op de inhoud vacature kort samengevat "gezag over bestuurders" enz.

Ondergetekende verzoekt uw College om een opgave van alle subsidies en/of andere betalingen die tot 12 oktober 2005 zijn uitbetaald aan de Schapedrift ZONDER TOESTEMMING van de gemeenteraad Ermelo?

Ondergetekende verzoekt uw College om een opgave van alle subsidies en/of en/of andere betalingen die tot 12 oktober 2005 zijn uitbetaald aan de het Gelders Landschap MET TOESTEMMING van de gemeenteraad Ermelo?

Ondergetekende verzoekt uw College om een opgave van alle subsidies en/of en/of andere betalingen die tot 12 oktober 2005 zijn uitbetaald aan de het Gelders Landschap ZONDER TOESTEMMING van de gemeenteraad Ermelo?

Ondergetekende verzoekt uw College om een opgave van alle subsidies en/of en/of andere betalingen die tot 12 oktober 2005 zijn uitbetaald "aan anderen" ZONDER TOESTEMMING van de gemeenteraad Ermelo?

Ondergetekende verzoekt het College aan hem te bevestigen 1. Of het juist is dat met de Stichting Schapedrift in het begin al afgesproken is dat personeelskosten door Stichting de Schapedrift betaald worden. 2. Of het juist is dat het bezoekerscentrum er op verzoek van de provincie is gekomen en of het dan niet logischer is dat de provincie de salarissen voor medewerkers van het bezoekerscentrum gaat betalen?

Hoogachtend,

J. Hop. (Groep Hop)

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.