CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

Nevenfunctieoverzicht Eerste Kamer der Staten-Generaal

Waarom zijn de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal OOK BURGEMEESTER van een gemeente?
(501) mw. dr. G.H.M.M. (SP) Huijbregts-Schiedon wnd. burgemeester gemeente Roosendaal per 01-07-2010
Wanneer STOPT het GEDONDER NU EEN KEER MET HET VERDELEN VAN DIT SOORT (ELITE) BAANTJES ONDER ELKAAR?
Is het gewenst dat leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal ook het baantje BURGEMEESTER VAN EEN GEMEENTE vervullen?
Hoeveel verdient een burgemeester van een gemeente die ook lid is van de Eerste Kamer der Staten-Generaal?
Was deze ook wnd. burgemeester van Oosterhout en HOEVEEL POSTZEGELS gebruikte de gemeente Oosterhout voor de afhandeling van een
zeer eenvoudig verzoekje (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier en was deze de burgemeester in deze periode?

 

 

NAAMLIJST VAN DE LEDEN


Asscher, drs. E. (VVD)


Van de Beeten, mr. R.H. (CDA)Bemelmans-Videc, mw. prof.dr. M.L. (CDA)


Van den Berg, G. (SGP)
Biermans, mr. G.J.J. (VVD)

De Boer, drs. R. (CU)
Böhler , mw. dr. B. (GroenLinks)


Broekers-Knol, mw. mr. A. (VVD)

van Bijsterveld, mw. dr. S.C. (CDA)
Doek, drs. H.A. (CDA)Dölle, prof.mr. A.H.M. (CDA)

Van Driel, drs. S.J. (PvdA)Dupuis, mw. prof.dr. H.M. (VVD)

Duthler, mw. mr. dr. A.W. (VVD)

Eigeman, drs. J.H. (PvdA)

Elzinga , A. (SP)

Engels, prof.mr. J.W.M. (D66)Essers, prof.dr. P.H.J. (CDA)

Franken, prof. dr. H. (CDA)

prof. mr. H. Franken (CDA)


Hans Franken (1936) is sinds 28 september 2004 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden.

De heer Franken is vice-voorzitter van de vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor de JBZ-Raad. Tevens is hij vice-voorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.


Personalia


-
  
geboren te Haarlem, 17 september 1936

-
  
weduwnaar

kinderen

-
  
3 kinderen

woonplaats
Zoeterwoude

levensbeschouwing
lid Protestantse Kerk in Nederland

Opleidingen


-
  
rechten Universiteit van Sorbonne te Parijs, 1962
-
  
rechten Rijksuniversiteit Leiden, tot 17 december 1959

-
  
gymnasium-b, tot 1954

Promotie

-
  
rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam, 1973; cum laude

Loopbaan


-
  
hoogleraar informatierecht, Universiteit Leiden, vanaf 2001
-
  
hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en informatica en recht, (Rijks)universiteit Leiden, van 1987 tot 2001
-
  
lid Raad van State, van 1 september 1983 tot 1 maart 1987; benoemd bij K.B. van 22 maart 1983, nr. 10
-
  
hoogleraar inleiding tot rechtswetenschap, Rijksuniversiteit Leiden, van 1977 tot 1983
-
  
hoogleraar inleiding tot rechtswetenschap, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1974 tot 1977
-
  
lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1972 tot 1978
-
  
rechter Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van 1969 tot 1974
-
  
advocaat en procureur, advocatenkantoor Van der Hoeven en Fokma, van 1967 tot 1969
-
  
waarnemend griffier Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, van 1965 tot 1966
-
  
(waarnemend) Officier van Justitie te Rotterdam, van 1962 tot 1965

Nevenfuncties

huidige

-
  
lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, vanaf 1 september 1988
-
  
lid Algemeen Bestuur Nederlands Arbitrage Instituut
-
  
lid bestuur Nederlands Mediation Instituut
-
  
lid Commissie van Toezicht Stichting Integriteit Bouwbedrijven
-
  
ouderling Protestantse Kerk te Zoeterwoude
-
  
voorzitter Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens, vanaf 1 september 2001
-
  
redacteur "ICT Contracten, Modellen voor de Praktijk", vanaf 1 september 1993
-
  
lid Raad van Tucht van de Accountants- en Accountants-administratieconsulenten, vanaf 1992
-
  
voorzitter Programma Onderzoek Informatietechnologie en Recht, Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek, vanaf 1992
-
  
voorzitter college van tucht Nederlandse Orde van Register-EDP-Auditors, vanaf 1 januari 1992
-
  
lid Raad van Commissarissen Levensverzekeringmaatschappij "Onderlinge 's-Gravenhage" en de verzekeringmaatschappij "Neerlandia", vanaf 1 mei 1991
-
  
voorzitter Stichting Geschillenoplossing in de Automatiseringsbranche, vanaf 1 januari 1990
-
  
voorzitter College van Beroep Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, vanaf 1 januari 1986
-
  
redacteur Rechtsgeleerd Magazijn "Themis", vanaf 1 september 1980

vorige

-
  
algemeen secretaris Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, van 1 mei 1999 tot 1 mei 2002
-
  
voorzitter adviescommissie frequentieverdeling commerciële omroepen, 2003
-
  
lid redactieraad "KPMG-Compact", 2000
-
  
voorzitter commissie grondrechten in het digitale tijdperk, van 25 maart 1999 tot mei 2000
-
  
voorzitter Commissie heroverweging eigen bijdragen rechtsbijstand, van augustus 1998 tot 1 november 1998
-
  
lid redactieraad "Nederlands Tijdschrift voor Privatisering", van 1 januari 1996 tot 1 januari 2002
-
  
decaan faculteit der rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Leiden, van 1995 tot 1998
-
  
plaatsvervangend lid Registratiekamer
-
  
lid monitorcommissie energieliberalisering; 1990, 2003
-
  
kroonlid en plaatsvervangend kroonlid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1988 tot 2004
-
  
voorzitter Commissie Computercriminaliteit, van 1985 tot 1987
-
  
lid Staatscommissie van advies inzake de relatie kiezers-beleidvorming (Staatscommissie-Biesheuvel), van 1982 tot 1984
-
  
voorzitter bestuur Muziek- en Dansschool te Rotterdam
-
  
lid bestuur Rotterdamse schooladviesdienst
-
  
voorzitter Vereniging "Het Rotterdams Lyceum"
-
  
lid College van Gecommitteerden tot de zaken der Nederlands Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum
-
  
lid bestuur Vrienden van het Rotterdams Philarmonisch Orkest
-
  
plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1977 tot 2006
-
  
raad Hoog Militair Gerechtshof
-
  
lid studiegroep 'information law' Raad van Europa
-
  
voorzitter Stichting Bevordering Toegankelijkheid Rechtspraak
-
  
voorzitter College van Advies voor de Justitiële Kinderbescherming
-
  
lid bestuur ADR, Centrum voor het Bedrijfsleven

Partijpolitieke functies

vicefractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf juni 2007

vorige

-
  
lid algemeen bestuur CDA, van 1986 tot 1994
-
  
voorzitter bestuur Wetenschappelijk Instituut CDA, van 1986 tot 1994
-
  
voorzitter commissie CDA-verkiezingsprogramma 'Om een zinvol bestaan', 1981
-
  
redacteur partijblad "Christen-demokratische verkenningen", van 1980 tot 1994
-
  
fractievoorzitter CHU Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1974 tot 1978

Onderscheidingen

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

overige

-
  
Winston Award (positieve privacyprijs), 2006
-
  
Modderman prijs (voor uitmuntende wetenschappelijke publicaties), 1977
-
  
Wolfert van Borsselenpenning, gemeente Rotterdam

Publicaties


-
  
"Vervolgingsbeleid: een jurimetrisch onderzoek betreffende het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie inzake artikel 26 wegenverkeerswet" (dissertatie, 1973)
-
  
"Maat en regel" (inaugurele rede, 1975)
-
  
"InLeiden tot de rechtswetenschap" (1982, 10e druk 2003)
-
  
"Recht en computer" (1991); met anderen (4e druk, 2004)
-
  
"Onderneming & automatisering" (1993)
-
  
"Rechtsinformatica" (1999); met H.J. van den Herik
-
  
ruim driehonderd artikelen in wetenschappelijke tijdschriften


A.A.E. Goyert , mw. (CDA)

De Graaf, mr. G.J. (VVD)Haubrich-Gooskens, mw. mr. C.T.E.M.

Hendrikx , mr. J.A.M. (CDA)

Hermans, drs. L.M.L.H.A. (VVD)Hillen , drs. J.S.J. (CDA)

Ten Hoeve, drs. H. (OSF) (fractievoorzitter)Hofstra , ir. P.H. (VVD)

Holdijk, mr. G. (SGP) (fractievoorzitter)ten Horn,

mw. W.H. (VVD)Janse de Jonge , dr. E.J. (CDA)

van Kappen, Generaal-Majoor der MariniersKlein Breteler, drs. J.J.A.H. (CDA)Kneppers-Heynert, mw. prof. mr. dr.

Koffeman , drs. N.K. (PvdD) (fractievoorzitter)

Kuiper, prof. dr. R (ChristenUnie)Lagerwerf-Vergunst , mw. mr. E.F. (CU)

Laurier, J.P. (GroenLinks)Leunissen , prof. dr. K.M.L. (CDA)

Leijnse , prof. dr. F. (PvdA)

Van der Linden, drs. P.R.H.M.( CDA)Linthorst, mw. M.Y. (PvdA)Meindertsma, mw. M.C. (PvdA)

Meulenbelt, mw. drs. A.H. (SP)

Meurs , mw. prof. dr. P.L. (PvdA)

Noten, drs. H.C.P. (PvdA) (fractievoorzitter)Peters, dr. P.W.J. (SP) (fractiesecretaris)Putters, dr. K. (PvdA) (fractiesecretaris)Quik-Schuijt , mw. mr. A.C. (SP)

Rehwinkel , dr. J.P. (PvdA)

Reuten , dr. G.A.T.M. (SP)

Rosenthal, prof. dr. U. (VVD)

Russell, mr. P.W.L. (CDA)

Schaap, dr. ing. S. (VVD)Schouw, dr. A.G. (D66) (fractievoorzitter)Schuurman, prof. dr. ir. E. (CU) (fractievoorzitter)Slager, C. (SP)Slagter-Roukema, mw. drs. T. M. (SP)

Smaling , prof. dr. ir. E.M.A. (SP)

Strik, mw. mr. drs. M.H.A. (GroenLinks)Swenker, mw. mr. P. (VVD)

Sylvester, mw. dr. J.J. (PvdA)

Tan, mw. mr. I.Y. (PvdA)Terpstra, drs. G.H. (CDA)

Thissen , C.P. (GroenLinks) (fractievoorzitter)

Timmerman-Buck, mw. mr. Y.E.M.A. (CDA)

mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck (CDA)

Yvonne Timmerman-Buck (1956) is sinds 17 juni 2003 Eerste Kamervoorzitter; tijdens de plenaire behandeling van 19 juni 2007 werd zij herkozen tot Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met 71 stemmen voor en 2 blanco uitgebrachte stemmen. Zij is sinds 8 juni 1999 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. In de periode 2001-2003 was mevrouw Timmerman fractievoorzitter van het CDA. Zij was ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling en voorzitter van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix.

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Opleidingen

-    rechten Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Universiteit van Tilburg), van 1974 tot 1980
-    R.K. "Gymnasium Rolduc" te Kerkrade, van 1968 tot 1974

Loopbaan

-    ondervoorzitter Commissie Gelijke Behandeling, van 1994 tot 2001
-    stafmedewerker Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, van 1982 tot 1994
-    hoofd afdeling voorwaardelijke invrijheidsstelling, ministerie van Justitie, van 1981 tot 1982
-    juridisch beleidsmedewerker afdeling voorwaardelijke invrijheidsstelling, ministerie van Justitie, van 1980 tot 1981

Nevenfuncties

huidige
-    voorzitter Raad van Toezicht KRO en ledenraad KRO (Katholieke Radio Omroep), vanaf 2008
-    voorzitter SKaNfonds (bevordering participatie van chronisch zieken, ex-gedetineerden, vluchtelingen, ouderen etc.), vanaf 2008
-    lid bestuur Stichting Steunfonds Katholiek Onderwijs Nederland, vanaf juni 2006
-    lid bestuur JanIvo Stichting, vanaf januari 2006
-    lid Maatschappelijke Adviesraad Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Tilburg, vanaf juni 2005
-    voorzitter Landelijk Prinsjesdag Ontbijt, vanaf 2003
-    voorzitter Marga Klompé Stichting, vanaf 2001

vorige
-    voorzitter Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, van februari 2004 tot maart 2006
-    vicevoorzitter SKaNfonds, van 2002 tot 2008
-    lid jury Paul Sporken Prijs, van mei 2000 tot 1 januari 2006
-    lid bestuur KRO (Katholieke Radio-Omroep), van 1996 tot 2008
-    lid bestuur Stichting Kring van Betrokkenen van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, van 1996 tot 2004
-    voorzitter Raad van Advies postdoctorale beroepsopleiding "Ethiek in de Zorgsector", van 1995 tot 2004
-    lid Stichtingsbestuur/Raad van Toezicht Katholieke Universiteit Brabant, van 1993 tot 2001
-    lid Curatorium Theologische faculteit, Katholieke Universiteit te Tilburg, van 1993 tot 2007
-    lid redactieraad "Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek" te Nijmegen, van 1992 tot 2008
-    vicevoorzitter NOVIB, van 1987 tot 1994
-    lid/secretaris dagelijks bestuur Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, van 1986 tot 1990
-    lid Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (adviescollege Nederlandse bisschoppen), van 1985 tot 1986

Partijpolitieke functies

vorige
-    voorzitter commissie biotechnologie Wetenschappelijk Instituut CDA, van 2002 tot april 2003
-    fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 oktober 2001 tot 17 juni 2003
-    fractiesecretaris CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 2 oktober 2001
-    lid bestuur CDA-Vrouwenberaad Den Haag, van 1993 tot 1997
-    docent Kaderschool Steenkamp-Instituut, van 1987 tot 1996
-    lid landelijk bestuur CDA-Vrouwenberaad, van 1984 tot 1987

Onderscheidingen

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 6 oktober 2006; vanwege het voorzitterschap van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix

Vedder-Wubben, AAG. mw. H.C.M. (CDA)

Vliegenthart , drs. A (SP)

de Vries-Leggedoor, mw. G. (CDA)Werner, drs. F.J.M. (CDA) (fractievoorzitter)

Westerveld, mw. dr. M. (PvdA)

Willems, ir. R. (CDA)

Yildirim, D. (Fractie-Yildirim)

GRIFFIERS EN AMBTENAREN


De Boer, mr. W.


Plaatsvervangend griffierDieterman, dr. C.J.
Eerste plaatsvervangend griffier en Hoofd


Inhoudelijke OndersteuningVan Dooren, mw. mr. W.A.J.M.


Plaatsvervangend griffierGier, mw. mr. H.J.M.M. de


Griffier van de Commissies voor de


Verzoekschriften uit de beide Kamers


der Staten-GeneraalHamilton, mr. G.J.A.
GriffierMenninga, mw. drs. H.
Plaatsvervangend griffierNieuwenhuizen, mr. drs. B.


Waarnemend Griffier voor de


Interparlementaire BetrekkingenDen Dulk-Kuiper, mw. J.


ComptabelePrins, R.M.


Hoofd BedrijfsvoeringVan Waasbergen, drs. L., Adjunct Griffier


Interparlementaire Betrekkingen
 
 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten