Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ę

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo
Actueel Activiteiten Hop ter verbetering van de rechtspraak voor burgers

 

 

Publicatie bijbanenregisters Rechterlijke Macht op internet door Hop sloeg in als een bom! Rancuneuze Rechtbank Den Bosch kon al die openbaarheid niet aan en bedreigde Hop in 1997 al met juridische stappen!

INFORMANT Mr. H.P. Wooldrik Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Haarlem: "Eigenlijk zijn wij toch een volk van dominees en regenten. Van boven ons gesteld gezag en daar hoort ook de rechtspraak bij. De volksrechtbank met jury drukten wij meteen de kop in, terwijl de Duitsers, Belgen, Fransen en Engelsen er allemaal iets van hebben. De rechtspraak laat je niet over aan het gewone volk, vindt men, daar heb je autoriteiten voor." Bron: Groene Amsterdammer.

INFORMANT Jeanne Dijkstra eindredacteur Wegener Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten krijg ik berichten dat Groep Hop moet worden DOODGEZWEGEN. Ik heb het gecontroleerd en het is waar!"

 

 

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom

Bijbanenregisters van de Rechterlijke Macht op internet sloeg in als een bom op 18 november 1997. De rechterlijke macht verbijsterd achterlatend. Wat bezielt iemand om de nevenfuncties van de rechterlijke macht op internet te zetten was de vraag die de kinderrechters de volgende dag bezig hield op het Congres Kinderrechter 75 jaar. 

Deze vraag was heel simpel te beantwoorden. Aanleiding was de gang van zaken inzake de afhandeling van het verzoekschrift van J. Hop voor een omgangsregeling (131) met zijn kinderen door de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost en kinderrechter mevrouw Mr. R.A.J. Mees van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. 

Begin 1997 was de strijd die J. Hop voerde om inzage te krijgen in de bijbanenregisters van de gerechten los gebarsten nadat Hop ontdekte dat de kinderrechter in zijn zaak mevrouw Mr. R.A.J. Mees tevens President van de Soroptemistenclub was. Een vrouwenclub van Amerikaanse oorsprong met als doel de belangen van vrouwen zoveel mogelijk te bevorderen.

Weigering inzage in de bijbanen werd afgewisseld door medewerking van integere rechtbank Presidenten en medewerkers die wel hun medewerking gaven om uitvoering aan de wet te geven. Dozen vol met correspondentie en aantekeningen getuigen van de strijd om de bijbanen van rechterlijke ambtenaren die Hop met de gerechten voerde. De media steunde de strijd van Hop door regelmatig over deze zaken te publiceren.

In de Tweede Kamer werden niet alleen kamervragen gesteld. In het plenaire debat van 28 januari 1998 (28.01.98 TK 47 3658) werden ook vragen gesteld aan de Minister van Justitie met betrekking tot weigering inzage danwel tegenwerking bij inzage in de bijbanenregisters en wordt Hop gesteund door het Tweede Kamerlid Th.J.M. Hendriks (337).

April 1998 krijgt Hop erkenning van het Ministerie van Justitie door de constatering "dat de initiatieven en het onderzoek van Hop er mede toe bijdragen dat er verbeteringen zijn opgetreden in het functioneren van de recent in het leven geroepen registers nevenfuncties".

Een woord van dank is hier op zijn plaats aan die burgers en rechters die mij feitelijk, maar vooral ook moreel bij mijn onderzoeken steunden. In het bijzonder bedank ik de President Mr. van Dijk van de rechtbank in Arnhem. Hij was van goede wil en begon een grote schoonmaak (326) onder rechters bij zijn rechtbank en wilde beleid van de Minister van Justitie op dit onderdeel netjes uitvoeren. Verder denk ik met dank terug aan de hulp en gastvrijheid ondervonden van het wetenschappelijk bureau van de Tweede Kamer van de Fractie Hendriks. Tenslotte spreek ik mijn waardering uit voor het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Utrechts Nieuwsblad en andere media die verslag deden van de strijd die Hop met de gerechten voerde om afgifte van de bijbanen van de rechters te verkrijgen.

Minister van Justitie: "Door de activiteiten van Hop zijn de bijbanenregisters van rechterlijke ambtenaren beter gaan functioneren."

Het gevaar! Rechters en officieren van justitie willen dat privÚ-gegevens over hun nevenfuncties van internet worden gehaald.

 

 

Persbericht Ministerie van Justitie 9 oktober 2000: "Rechters moeten hun nevenfuncties zorgvuldiger melden en registreren en zij moeten die registraties beter bijhouden. De regelgeving op het gebied van (de melding van) nevenfuncties wordt uitgebreid."

Persberichten 2000

09.10.00

3972

Korthals: verbeter registratie nevenfuncties rechters

Rechters moeten hun nevenfuncties zorgvuldiger melden en registreren en zij moeten die registraties beter bijhouden. De regelgeving op het gebied van (de melding van) nevenfuncties wordt uitgebreid. Verder zullen de registers van de nevenfuncties van alle rechters via Internet centraal en aktief openbaar gemaakt worden. De rechterlijke macht zelf zou kunnen overwegen een integriteitscode met concrete gedragsregels te ontwikkelen. Dat zijn de hoofdpunten van de reactie van minister A.H. Korthals van Justitie op het WODC-onderzoek ‘Nevenfuncties Zittende Magistratuur’. Hij schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

In het onderzoek zijn door het WODC in een steekproef de aarde en de omvang van de nevenfuncties van de rechterlijke macht in kaart gebracht. Korthals tekent bij het onderzoek aan dat het niet eenvoudig is specifieke conclusies te verbinden aan het rapport en dat vervolgonderzoek nodig is. Dit omdat er in het rapport niet steeds een onderscheid wordt gemaakt tussen vaste rechters en rechters-plaatsvervanger. Bij de laatsten zullen immers per definitie meer nevenfuncties voorkomen. Korthals geeft in zijn brief aan dat hij inmiddels overlegt met de presidenten van de gerechten over de uitkomsten van het onderzoek. "Gezien de onafhankelijkheid van de zittende magistratuur is deze hier zelf als eerste aan zet’, aldus Korthals.

De minister kondigt van zijn kant een wetswijziging aan. Gedacht wordt aan een algemene norm waarbij wordt bepaald dat rechters geen nevenfuncties vervullen die ‘ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van het ambt of de handhaving van onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het vertrouwen daarin’. Aan de hand van dit algemene criterium in de wet kan de rechtsprekende macht vervolgens zelf regels opstellen om bijvoorbeeld de geoorloofdheid van bepaalde (neven)functies of de toedeling van zaken aan individuele rechter nader te regelen. De registratieplicht van nevenfuncties wordt vergemakkelijkt door in een Algemene maatregel van bestuur precies vast te leggen welke gegevens over een nevenfunctie dienen te worden vermeld in de openbare nevenfunctieregisters.

 

 

 

Informantenverklaring 28 februari 2005 Informant S.J. de W. uit Z.

375 De van Delden-norm. Uw standpunt dat u zich, teneinde desgewenst gebruik te kunnen maken van het recht om een rechter schriftelijk te wraken, voorafgaand aan de zitting op de hoogte moet kunnen stellen van de namen van de rechters die uw zaak behandelen, deel ik. Ook de presidentenvergadering waarop dit onderwerp onlangs aan de orde is geweest, is van mening dat de namen van de behandelende rechters bekend dienen te worden gesteld. Artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten schrijft dit overigens ook uitdrukkelijk voor. A.H. van Delden. 25 november 2004.

 

Geachte heer Hop,

Ik kwam nog een mailtje tegen dat u helpt in uw strijd voor openbaarheid. U mag mijn correspondentie wel publiceren, maar die is bepaald onbruikbaar als model om iets te doen. Zeker niet geschikt als modelaanvraag voor informatie. Hoogstens als schets voor de aanpak bij het verschijnen aan de balie op een griffie. Gewoon daar vragen om de namen van de rechter(s) en als men je niet wil helpen verwijzen naar de betreffende wetsartikelen. Meer dan dat zit er echt niet in. Die wetsartikelen zijn helaas niet algemeen bekend, ook niet op de griffies.

Vraag van Hop: Begrijpt u de impact bij gerechten als steeds meer burgers zoals u systematisch en procedureel gaan werken om informatie te krijgen? Jawel, en dat was ook de reden om u te informeren. Er moeten betere mogelijkheden komen om, als dat nodig is, rechters te wraken. Zie mijn artikel in het NJB van november 2003. Ik heb op een symposium in Leiden het schuim op de bek van een staatsraad gekregen toen ik aantoonde dat een van z'n collega's arbiter was bij een spoorwegorganisatie toen hij de Traceewet behandelde en recht sprak in de zaak van de Betuweroute. Dat de heer Kleyn z'n zaak in Straatsburg bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verloor omdat hij z'n rechter vanwege dit feit niet op tijd gewraakt had. De staatsraad liet zich verleiden tot de uitspraak dat ze dan de namen van rechters wel op het internet zouden zetten en daar hebben we hem aan gehouden. Je vindt ze tegenwoordig bij de aankondigingen van de Raad van State, een week van tevoren. De Centrale Raad van Beroep in Utrecht vermeldt ze zelfs in de uitnodiging. Nu de rest van de rechtbanken nog en met die strijd ben ik dan af en toe weer bezig. Met vriendelijke groet, S.J. de W. te Z.

 

Geachte heer De W., Uw mailtje is binnengekomen bij de afdeling voorlichting van de rechtbank 's-Gravenhage. Overeenkomstig de mededeling bovenaan in het mailtje heb ik uw mailtje ter informatie aan de president van de rechtbank doorgestuurd. Waarvoor mijn hartelijke dank. Het systeem is niet echt gebruiksvriendelijk, de witregels vielen weg en dat bevordert de leesbaarheid niet echt. Het is weliswaar voor de president van de rechtbank van belang, maar eigenlijk ook voor de presidenten van de andere gerechtelijke colleges in het gebouw. (Mijn beschreven voorbeeld in Den Haag betrof raadsheren en dan praten we over het hof.) Wellicht kunt u het intern ook aan hen doorsturen, het lijkt mij typisch iets voor werkoverleg. Ik heb inmiddels begrepen dat ik mij moet beroepen op artikel 44, derde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Maar dat ga ik in Dordrecht wel inbrengen in de klachtenprocedure. Met vriendelijke groet, S.J. de W.

 

Onderwerp: Ter informatie aan de President. Bericht: Raad voor de Rechtspraak, Postbus 90613, 2509 LP 'S-GRAVENHAGE.

Betreft: Subjectieve partijdigheid en afhankelijkheid. Z., 29 oktober 2004. Geachte dames en heren,

Op uw internetsite vond ik: "De taak van de Raad voor de Rechtspraak op het gebied van de kwaliteit van de rechtspraak is nauw verbonden met de rechtsprekende functie. Het gaat hierbij om de bevordering van de uniforme rechtstoepassing en de vergroting van de juridische kwaliteit." Met name dat laatste is de aanleiding om u te schrijven. Ik ervaar op meerdere rechtbanken een probleem aan de balie van de griffie en wellicht kunt u bijdragen aan een oplossing. Als ik op een zitting bij een rechtbank mag verschijnen probeer ik vooraf te weten te komen welke rechter(s) er op de zaak zit(ten). Dat lukt slecht en in het laatste geval bij de rechtbank Dordrecht, voor komende maandag, zelfs helemaal niet. De Algemene wet bestuursrecht zegt er niets over, maar Artikel 8:16 - dat gaat over wraking en verschoning van rechters - luidt: 1. Het verzoek wordt gedaan zodra de feiten of omstandigheden aan de verzoeker bekend zijn geworden. 2. Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na de aanvang van het onderzoek ter zitting onderscheidenlijk na de aanvang van het horen van partijen of getuigen in het vooronderzoek kan het ook mondeling geschieden. 5. Geschiedt het verzoek ter zitting, dan wordt het onderzoek ter zitting geschorst. Voor mij is het helder: als iemand eenmaal voor de rechter staat heeft die persoon geen gelegenheid meer om het verzoek tot wraking vooraf schriftelijk te doen en dus moet het mogelijk zijn om voorafgaand aan de zitting de namen van de rechter(s) te vernemen en zonodig ter plaatse inzage in het register van nevenfuncties te krijgen. Zelfs dan is het nog lastig om alle relevante nevenfuncties te achterhalen. Gisteren was er bijvoorbeeld een commissaris van de Koningin in het nieuws, die drie betaalde nevenfuncties niet formeel juist had gemeld.

Hoe het uitstekend kan worden opgelost bewees de rechtbank Arnhem. De griffie verstrekte mij op telefonisch verzoek keurig de naam van de rechter en stuurde mij uit eigen beweging voorafgaand aan de zitting het uittreksel uit het register. Het werd nog aardiger toen de rechter, wapperend met zo'n uittreksel, mij op de zitting vroeg of ik hem wilde wraken, want dat dat het moment was, waarop ik het zou moeten doen. Er was geen aanleiding toe.

Een mondeling verzoek aan de balie van de griffie in Den Haag leverde meer problemen op. Na veel strijd kreeg ik daar de namen van de rechters, voorafgaand aan de zitting. Inzage in het register van nevenfuncties was eerst helemaal niet mogelijk. Uiteindelijk, na flink pressie op de betreffende medewerkster en taai blijven doorzetten, kreeg ik van elke rechter een afdrukje uit het register, dat is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl/nero/site/toondetail.asp. Ze bood mij haar excuses aan voor het feit, dat het zo had moeten gaan. Het verrassende was echter, dat in de zittingszaal bleek, dat er naast beide heren in plaats van de aangegeven dame nog een heer zitting had. De baliemedewerker van de balie bij de rechtszaal weigerde mij een kopietje te geven van het briefje welke raadsheren er in de zaal zitting hadden. Achteraf klagen leek mij toen geen optie.

Met een mondeling verzoek aan de balie van de griffie in Rotterdam bracht ik de betreffende medewerkster ernstig in verlegenheid. Uiteindelijk kreeg ik van haar wel de naam van de rechter, maar geen uitreksel uit het register van nevenfuncties. Vervelender was, dat men mij toevoegde, dat men mij niet langer te woord wilde staan en mij door de beveiliging zou laten verwijderen als ik bleef aandringen. Ik heb daarop de mobiele telefoon gepakt en gevraagd naar de president van de rechtbank. De secretaresse van de president nam het gesprek aan/over en zij heeft direct het probleem van dat moment uit de wereld geholpen door mij beneden bij de lift het betreffende uittreksel, nu van http://namenlijst.rechtspraak.nl/toondetail.asp te verstrekken. Ik heb haar beloofd er nog op terug te zullen komen. (Het lijkt mij nuttig dat nu via een kopie van deze brief te doen.)

Deze week heb ik geprobeerd om telefonisch bij griffie van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Dordrecht de namen van de rechters voor een zitting van komende maandag te krijgen. Die werden mij geweigerd. De secretaris van de sector vertelde mij dat dit het staande beleid van de rechtbank Dordrecht was en dat het beleid alleen zou kunnen worden veranderd via een formele klacht. Die klacht had hij binnen een uur per fax op z'n bureau en die procedure loopt. In de brief heb ik aangegeven de zaak graag in der minne te schikken via het verstrekken van de gevraagde uittreksels.

Dat ik misschien iets alerter ben op de mogelijkheid van wraken heeft te maken met het feit dat ik daarop ben gewezen door de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot de Betuweroute en de TracÚwet. De heer Kleyn verloor zijn zaak daar onder andere omdat hij z'n rechters niet op tijd gewraakt had. Het gaf mede aanleiding om er een artikel in het NJB van 21 november 2003, blz. 2203, over te schrijven. Met vriendelijke groet, S.J. de W. te Z.

 

Daarop volgde 25 november 2004 een keurig briefje van de heer A.H. van Delden, waarin hij zegt:

Geachte heer de W,

In antwoord op uw brief van 29 oktober 2004, waarin u melding maakt van problemen die u bij diverse griffies hebt ondervonden om de namen te verkrijgen van de rechters die zitting hebben in een zaak waarin u partij bent, bericht ik u het volgende: Uw standpunt dat u zich, teneinde desgewenst gebruik te kunnen maken van het recht om een rechter schriftelijk te wraken, voorafgaand aan de zitting op de hoogte moet kunnen stellen van de namen van de rechters die uw zaak behandelen, deel ik. Ook de presidentenvergadering waarop dit onderwerp onlangs aan de orde is geweest, is van mening dat de namen van de behandelende rechters bekend dienen te worden gesteld. Artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten schrijft dit overigens ook uitdrukkelijk voor. Ik stuur afschriften van deze brief en uw brief van 29 oktober aan de president van de rechtbank Dordrecht.

Hoogachtend,

A.H. van Delden.

 

 

 

Website Censuur in Nederland publiceerde op 25 oktober 2004 een complete lijst van namen van rechters benoemd bij de gerechten

Nieuwe benoemingen in de rechterlijke macht na 25 oktober 2004

GEHEIM 6760+
6759 VLETTER-VAN DORT, H.M. mw., Amsterdam Hof Raadsheer-plaatsvervanger 181104
6758 MAANEN, A. van, Utrecht Rechter-plaatsvervanger 011204
6757 BOONSTRA, L. mw., Alkmaar Rechter-plaatsvervanger 121204
6756 VERHEIJEN, S. mw., Utrecht Rechter-plaatsvervanger 181104
6755 SIO, B., Haarlem Rechter-plaatsvervanger 181104
6754 STEEG, E.H. van der, Dordrecht Rechter-plaatsvervanger 181104
Werkzaam bij het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
Geheim 6753
Geheim 6752
Geheim 6751
6750 BOS, J. van den Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011204
6749 NAUS, E.A. mw., Roermond Raio 011004
6748 KEIRSE, A.L.M. Dr. Groningen Rechter-plaatsvervanger 031104
6746, VERMEULEN, E.M. Dr., Arnhem Rechter-plaatsvervanger 011104
6745, DULLAART, J.A., Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 261004
6742 TELDERS, N.B.F., Rotterdam Rechter-plaatsvervanger 011104
Geheim 6741
6747, GRAEFE, A. mw., College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtsauditeur 211004
6744, LIE, J.M.H. mw, Den Bosch Raio 010404
6743, LUTTIKHUIS-HORSTHUIS, E. mw., Almelo Rechter-plaatsvervanger 160404

 

De nummers voor 6741 zijn van voor 251004 en in onderstaande lijst opgenomen.

251004 Hoge Raad aantal gevonden personen: 111
1235 dhr. mr. H.A.M. Aaftink Raadsheer Hoge Raad, 5984 mw. mr. M.J. Alt-van Endt Gerechtsauditeur Hoge Raad, 1518 dhr. mr. P.J. van Amersfoort Raadsheer Hoge Raad, 6731 mw. mr. M.C. van As Gerechtsauditeur Hoge Raad 5514 dhr. mr. F.B. Bakels Raadsheer Hoge Raad 1305 dhr. mr. J.P. Balkema Raadsheer Hoge Raad 1317 dhr. mr. C.W.M. van Ballegooijen Advocaat-generaal Hoge Raad 6404 dhr. mr. J. Bandell-Hauptovß Gerechtsauditeur Hoge Raad 1401 dhr. mr. C.B. Bavinck Raadsheer Hoge Raad 1974 dhr. mr. J.W. van den Berge Raadsheer Hoge Raad 2096 dhr. mr. D.H. Beukenhorst Raadsheer Hoge Raad 5694 dhr. mr. C.J.G. Bleichrodt Vice-president Hoge Raad 6024 dhr. mr. P.E. Bolle Gerechtsauditeur Hoge Raad 6669 mw. mr.drs. I. Brand Gerechtsauditeur Hoge Raad 3086 dhr. mr. M.E. Bruning Gerechtsauditeur Hoge Raad 3095 dhr. mr. F.W.G.M. van Brunschot Raadsheer Hoge Raad 3102 mw. mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Raadsheer Hoge Raad 1335 dhr. mr. G.J.M. Corstens Raadsheer Hoge Raad 1445 dhr. mr. W.J.M. Davids President Hoge Raad 6610 dhr. mr. A. Dingemanse Gerechtsauditeur Hoge Raad 6330 mw. mr. B.J. van Dorp Gerechtsauditeur Hoge Raad 1835 dhr. mr. A.J.A. van Dorst Raadsheer Hoge Raad 6641 mw. mr. S.K.A. Efstratiades Gerechtsauditeur Hoge Raad 1612 mw. mr. A.M.G. Ellenbroek Gerechtsauditeur Hoge Raad 1617 dhr. mr. R. van Elst Gerechtsauditeur Hoge Raad 1669 mw. mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp Vice-president Hoge Raad 5995 dhr. mr. H.J. Fehmers Gerechtsauditeur Hoge Raad 1857 dhr. mr. J.B. Fleers Raadsheer Hoge Raad, 1901 dhr. prof.mr. J.W. Fokkens Plaatsvervangend Procureur-generaal Hoge Raad 6077 dhr. mr. F.P. Geelhoed,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 2254 dhr. prof.mr. A.S. Hartkamp,Procureur-generaal, Hoge Raad 5837 mw. mr. E. Hartogs,Griffier, Hoge Raad 2353 mw. mr.drs. W.G. Heesakkers-Kamerbeek,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 2369 mw. mr.drs. A.E.B. ter Heide,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6737 mw. mr. K. Helmich,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 2532 dhr. mr. R. Herrmann,Vice-president, Hoge Raad 5990 mw. mr. M.I.W.E. Hillen-Muns,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6418 mw. mr. J.S. Holthuis,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6540 mw. mr. H.A. Hora Adema,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5985 dhr. mr. B.F.A. van Huijgevoort,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 2966 dhr. mr. J. de Hullu,Raadsheer, Hoge Raad 2987 dhr. Jonkheer mr. J.L.R.A. Huydecoper,Advocaat-generaal, Hoge Raad 2560 dhr. mr. J.W. Ilsink,Raadsheer, Hoge Raad 2616 dhr. mr. C.H.M. Jansen,Raadsheer in buitengewone dienst,Hoge Raad, 6403 mw. mr. A.E. Janssen-Dek,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3164 dhr. mr. N. J÷rg,Advocaat-generaal, Hoge Raad 3061 dhr. mr. N. Keijzer,Raadsheer in buitengewone dienst,Hoge Raad, 3125 dhr. mr. L.A.D. Keus,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6608 dhr. mr. T. Kooijmans,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6718 dhr. mr. H.J. van Kooten,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3666 dhr. mr. P.C. Kop,Raadsheer, Hoge Raad 6026 mw. mr. M.M. Korsten-Krijnen,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3713 dhr. mr. F.H. Koster,Vice-president, Hoge Raad 6611 dhr. mr. R. Kuiper,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3237 dhr. mr. F.F. Langemeijer,Advocaat-generaal, Hoge Raad 3286 dhr. mr. A.R. Leemreis,Raadsheer, Hoge Raad 6303 dhr. mr. B.J. Lenselink,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3698 dhr. mr. P. Lourens,Raadsheer, Hoge Raad 1390 dhr. mr. C.J.J. van Maanen,Raadsheer, Hoge Raad 3194 dhr. prof.mr. A.J.M. Machielse,Advocaat-generaal, Hoge Raad 5986 mw. mr. W.A. Mak,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3320 dhr. mr. P. de Meij,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6035 dhr. mr. F.W.J Meijer,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3546 dhr. mr. L. MonnÚ,Raadsheer, Hoge Raad 3830 dhr. mr. P. Neleman,Vice-president, Hoge Raad 6586 dhr. mr. R.E.C.M. Niessen,Advocaat-generaal, Hoge Raad 3936 dhr. mr. E.J. Numann,Raadsheer, Hoge Raad 3840 mw. mr. S. van den Oever,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 3948 dhr. mr. A.M.M. Orie,Raadsheer, Hoge Raad 4000 dhr. mr. J.C. van Oven,Raadsheer, Hoge Raad 4008 dhr. mr. J.A.C.A. Overgaauw,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6558 mw. mr. F.G.F. Peters,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4303 dhr. mr. M.J.A. Plaisier,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4342 dhr. mr. A.G. Pos,Vice-president, Hoge Raad 4377 mw. mr. A.E.M. van der Putt-Lauwers,Vice-president, Hoge Raad 4248 mw. mr. C.H.M. Royakkers,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6304 mw. mr. G.N. Sanders,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5983 dhr. Jonkheer mr. O. de Savornin Lohman,Raadsheer, Hoge Raad 4464 dhr. Jonkheer mr. B.C. de Savornin Lohman,Raadsheer, Hoge Raad 6667 dhr. mr. S.J. Schaafsma,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4504 dhr. mr. W.A.M. van Schendel,Raadsheer, Hoge Raad 6711 dhr. mr. A. Schippers,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5988 mw. mr. D.A. Schreuder,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6318 mw. mr. E.H. Schulten,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5992 mw. mr. P. Sloot,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5993 mw. mr. H.J.M. Smid-Verhage,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5933 dhr. mr. W.J.V. Spek,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4936 dhr. prof.mr. J. Spier,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6612 mw. mr. M.M. Stolp,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5215 dhr. mr. C.A. Streefkerk,Raadsheer, Hoge Raad 5243 dhr. mr. L. Strikwerda,Advocaat-generaal, Hoge Raad 4440 dhr. prof.mr. L. Timmerman,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6713 dhr. mr. M.K.T. Tjiong,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4675 dhr. mr. J.L.M. Urlings,Raadsheer in buitengewone dienst,Hoge Raad, 6025 mw. mr.dr. M.I. Veldt-Foglia,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4861 dhr. mr. W.H. Vellinga,Advocaat-generaal, Hoge Raad 5010 dhr. mr. D.W.F. Verkade,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6609 mw. mr. K.I.J. Visser,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5188 dhr. mr. D.G. van Vliet,Raadsheer, Hoge Raad 6638 mw. mr.drs. A.M. Voorwinden,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5372 mw. mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6651 mw. mr. N.N. Vrijman,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 4890 dhr. prof.mr. P.J. Wattel,Advocaat-generaal, Hoge Raad 6195 mw. mr. H.M. Wattendorf,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 5042 mw. mr. E.M. Wesseling-van Gent,Advocaat-generaal, Hoge Raad 5235 mw. mr. G.J.M. van Wijk,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6445 dhr. mr. C.J. van der Wilt,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6520 dhr. mr. W. De Wit,Advocaat-generaal, Hoge Raad 5460 dhr. mr. J. Wortel,Advocaat-generaal, Hoge Raad 5336 mw. mr. C.T.P.M. Zandhuis,Gerechtsauditeur, Hoge Raad 6712 dhr. mr. R.W. van Zuijlen,Gerechtsauditeur, Hoge Raad,

 

251004 Centrale Raad van beroep aantal gevonden personen: 129

6061 mw. mr. E.A. Van Agt Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1304 mw. mr. P.J. Balk Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1404 dhr. mr. C.J. Bax Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 1873 dhr. mr. E.L. Benetreu Senior-gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1992 dhr. prof.mr. J.B.J.M. ten Berge Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2049 mw. mr. G.M.T. Berkel-Kikkert Raadsheer Centrale Raad van Beroep 2119 mw. mr. A. Beuker-Tilstra Raadsheer Centrale Raad van Beroep 2228 dhr. mr. A.W.M. Bijloos Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2400 mw. mr.drs. R.H. de Bock Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2567 dhr. mr. H. Bolt Raadsheer Centrale Raad van Beroep 6060 dhr. mr. A.W.M. Van Bommel Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2665 mw. mr. J.N.A. Bootsma Rechter Rechtbank Arnhem 2701 dhr. mr. C.J. Borman Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 2906 dhr. prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer Buitengewoon verlof Centrale Raad van Beroep 2920 dhr. mr. W. van den Brink Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6546 mw. mr. F.M.S. Broekmeulen-Requisizione Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 3082 mw. mr. M.C. Bruning Raadsheer Centrale Raad van Beroep 1383 dhr. mr. H.C. Cusell Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 6063 mw. mr. M.A.H. Van Dalen-Van Bekkum Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1425 dhr. prof.dr. L.J.A. Damen Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 1464 mw. mr. A.C. Dekker Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1533 mw. mr. W.D.M. Diepenbeek Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 5620 dhr. mr. G.J.H. Doornewaard Raadsheer Centrale Raad van Beroep 1858 mw. mr. F.P. Dresselhuijs-Doeleman Vice-president Rechtbank Zwolle 5596 mw. mr. B.M. van Dun Vice-president Rechtbank Dordrecht 1978 dhr. mr. L.A.C.W. DusÚe Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1616 dhr. mr. R.P.Th. Elshoff Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 1845 mw. mr. B. Fijnheer Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1947 mw. mr. M.E. Francke Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2038 mw. mr. G.P.A.M. Garvelink-Jonkers Vice-president Centrale Raad van Beroep 2078 mw. mr. H.R. Geerling-Brouwer Raadsheer Centrale Raad van Beroep 2106 mw. mr. J.C. Gelderblom van Ravenstein Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2200 dhr. mr. A.E.J.M. Gielen Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2293 dhr. mr. C.P.J. Goorden Raadsheer Centrale Raad van Beroep 2373 mw. mr. M.F.T. Gras Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 6525 mw. mr. M. Greebe Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2458 dhr. mr. R. Groenheide Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2144 dhr. mr. A.B.J. van der Ham Raadsheer Centrale Raad van Beroep 2151 mw. mr. M.M. Hamaker-Visser Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2317 dhr. mr. N.J. Haverkamp Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2517 dhr. prof.mr. H.L.C. Hermans Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 6547 mw. mr. G.M.G. Hink Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2660 dhr. prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6062 mw. mr. K.F. Hoekstra Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2806 dhr. mr. M.I. 't Hooft Vice-president Centrale Raad van Beroep 2811 dhr. mr. T.F.A.M. Hoogenboom Vice-president Centrale Raad van Beroep 2819 mw. mr. M.A. Hoogeveen Vice-president Centrale Raad van Beroep 2862 dhr. mr. A. Horst Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2979 dhr. mr. G.A.J. van den Hurk Vice-president Centrale Raad van Beroep 2570 dhr. mr. P. Ingelse Vice-president Gerechtshof Amsterdam 2653 dhr. mr. O.J.D.M.L. Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2644 dhr. mr. J.E. Jansen Senior-gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2632 dhr. mr. J. Janssen Vice-president Centrale Raad van Beroep 6538 mw. mr. I.M. Josten Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 2996 mw. mr. M.M. van der Kade Vice-president Centrale Raad van Beroep 3048 mw. mr. C.G. Kasdorp Vice-president Centrale Raad van Beroep 3094 mw. mr. C.P.M. van De Kerkhof Rechter Rechtbank Rotterdam 3407 mw. mr. B.I. Klaassens Rechter Rechtbank Assen 3470 mw. mr. M. van 't Klooster Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 3583 mw. mr. J.M.A. van der Kolk-Severijns Raadsheer Centrale Raad van Beroep 3639 dhr. mr.dr. J.J.A. Kooijman Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3646 dhr. mr. R. Kooper Raadsheer Centrale Raad van Beroep 3730 mw. mr. E.C.H. Kouwenhoven Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 3732 dhr. mr. K.J. Kraan Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 3757 dhr. mr. J.H. van Kreveld Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 3179 mw. mr. M.C.M. van Laar Raadsheer Centrale Raad van Beroep 3293 dhr. mr. H. van Leeuwen Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 3361 mw. mr. W.M. Levelt-Overmars Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 3364 dhr. mr. M. van Liere Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 3725 dhr. mr. H.G. Lubberdink Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 3210 mw. mr. M.F.G. Maes Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 3213 dhr. prof.mr. R.M. van Male Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5720 dhr. mr. H.Th. van der Meer Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 3557 dhr. mr. H.J. De Mooij Raadsheer Centrale Raad van Beroep 3600 dhr. mr. G.J. van Muijen Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3815 dhr. mr. B.J. van der Net Vice-president Centrale Raad van Beroep 3845 dhr. mr. C.J.G. Olde Kalter Raadsheer Centrale Raad van Beroep 3961 mw. mr. S.W. van Osch-Leysma Rechter Rechtbank Arnhem 6251 dhr. mr. F.J.L. Pennings Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 4302 mw. mr.drs. J.W.E Pinckaers-Smink Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4343 dhr. mr. G.J. Pos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4067 dhr. mr. J.B. Radstake Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4166 mw. mr. C.G.M van Rijnberk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4178 dhr. prof.mr. J. Riphagen Vice-president Rechtbank Rotterdam 4182 mw. mr. I. Ritter Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4198 dhr. mr. R.H.M. Roelofs Raadsheer Centrale Raad van Beroep 4241 dhr. mr. H.G. Rottier Raadsheer Centrale Raad van Beroep 4490 mw. mr. H.E. Scheepers-van Die Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4531 mw. mr. R.C. Schoemaker Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 4544 dhr. mr. C.W.J. Schoor Raadsheer Centrale Raad van Beroep 4562 mw. mr.dr. M. Schreuder-Vlasblom Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 4587 dhr. mr. J.W. Schuttel Raadsheer Centrale Raad van Beroep 4603 mw. mr. B. Serno Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 6678 dhr. mr. I. Sewandono Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4615 dhr. mr. G. Sijtsema Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4619 dhr. mr. H.J. Simon Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5666 dhr. mr.drs. Th.G.M. Simons Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 4671 dhr. mr. T.C. van Sloten Vice-president Centrale Raad van Beroep 4692 dhr. mr. D.A.C. Slump Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4882 dhr. mr. K.J.S. Spaas Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 5009 dhr. mr. R.C. Stam Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5913 mw. mr. W.J.J. van der Stappen Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 5134 dhr. mr. G.L.M.J. Stevens Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5167 dhr. mr. P.J. Stolk Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 5246 dhr. prof.mr. F.A.M. Stroink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 5272 mw. mr. M. van Suchtelen van de Haare-Heuves Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4383 dhr. prof.mr. A.Q.C. Tak Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 4384 mw. mr. J.C.F. Talman Vice-president Centrale Raad van Beroep 4661 dhr. mr. J.G. Treffers President Centrale Raad van Beroep 4815 dhr. mr. P.A.L.M. van der Velden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6053 dhr. prof.mr. L.F.M. Verhey Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 5022 dhr. mr. H.A.A.G. Vermeulen Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 5113 dhr. mr. C. van Viegen Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5230 dhr. mr. Ch. van Voorst Vice-president Centrale Raad van Beroep 5273 dhr. mr. D.J. van der Vos Vice-president Centrale Raad van Beroep 5338 dhr. mr. T.L. de Vries Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5419 mw. mr. N.J. van Vulpen-Grootjans Raadsheer Centrale Raad van Beroep 4776 dhr. mr. B. van Wagtendonk Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 4881 mw. mr.drs. C.M. van Wechem Rechter Rechtbank Alkmaar 4983 mw. mr. M.Th. van Wel Senior-gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 4985 dhr. mr. S.K. Welbedacht Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4994 dhr. mr. A. Wentzel Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 5074 mw. mr. A. Westerink-Hendriks Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 5454 dhr. mr. R.R. Winter President College van Beroep voor het bedrijfsleven 5440 dhr. mr. J.T. Wolleswinkel Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5486 mw. mr. M.S.E. Wulffraat-van Dijk Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5331 mw. mr. A.G.M. van der Zanden Gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 5373 mw. mr. K. Zeilemaker Raadsheer Centrale Raad van Beroep

 

251004 College van Beroep voor het Bedrijfsleven Aantal gevonden personen:52

1470 dhr. mr. J.L.W. Aerts Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 6029 mw. mr. H.E. AkyŘrek-Kievits Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 6679 mw. mr.drs. P.M. Beishuizen Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 1787 dhr. mr. H. Bekker Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 5701 dhr. mr. J. Borgesius Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 2701 dhr. mr. C.J. Borman Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 2946 mw. mr. M.J. van den Broek-Prins Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 3075 mw. mr. A.A. Bruining Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 1295 dhr. mr. W.F Claessens Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 1383 dhr. mr. H.C. Cusell Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 6055 dhr. mr. P van Dijk Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 1790 dhr. mr. W.E. Doolaard Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 1836 mw. mr. H.A.B. van Dorst-Tatomir Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 1988 mw. mr. L. van Duuren Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 1842 dhr. mr.drs. M.A. Fierstra Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 2190 dhr. mr. Th.J. van Gessel Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 2105 dhr. mr. J.A. Hagen Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 2141 mw. mr. M.A. van der Ham Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 2397 dhr. mr. E.J.M. Heijs Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 2541 dhr. dr. B. Hessel Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 2660 dhr. prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6287 dhr. mr.drs. M.S. Hoppener Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 2979 dhr. mr. G.A.J. van den Hurk Vice-president Centrale Raad van Beroep 6714 dhr. mr. H.O. Kerkmeester Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 3396 dhr. mr. B.P. Kiewiet Co÷rdinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 3757 dhr. mr. J.H. van Kreveld Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 3806 dhr. mr. M.J. Kuiper Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 3725 dhr. mr. H.G. Lubberdink Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 3238 dhr. mr. F.W. du Marchie Sarvaas Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 6288 dhr. mr. R. Meijer Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 3572 mw. mr. A.J.C. De Moor-Van Vugt Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 5632 dhr. mr. J.H.W. de Planque Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4344 dhr. mr. F.H.M. Possen Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 4082 mw. mr. I.K. Rapmund Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 4203 dhr. mr. D. Roemers Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 4251 dhr. mr. R.P.H. Rozenbrand Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 6700 mw. mr. J.M.W. van de Sande Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 4537 mw. mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4562 mw. mr.dr. M. Schreuder-Vlasblom Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 5266 mw. mr. F. Stuurop Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 4433 dhr. mr. J.W.M. Tijnagel Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4661 dhr. mr. J.G. Treffers President Centrale Raad van Beroep 6289 dhr. mr.drs. B. van Velzen Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 6577 dhr. mr. A. Venekamp Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 5022 dhr. mr. H.A.A.G. Vermeulen Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 5103 dhr. mr. B. Verwayen Co÷rdinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 4776 dhr. mr. B. van Wagtendonk Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6578 mw. mr. M.B.L. van der Weele Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 4985 dhr. mr. S.K. Welbedacht Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5164 dhr. prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 5454 dhr. mr. R.R. Winter President College van Beroep voor het bedrijfsleven 5443 mw. mr. C.M. Wolters Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven

 

251004 Gerechtshof Amsterdam Aantal gevonden personen: 251

1437 dhr. mr. D.J.C. Aben,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1442 mw. mr. M.P van Achterberg,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1498 dhr. mr. O. Albers,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Amsterdam 1499 dhr. mr. H.J. Alberts,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Groningen 1508 dhr. prof.mr. E.A. Alkema,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1512 mw. mr. C.H.M. van Altena,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1555 dhr. mr. G.H. van Asperen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1556 mw. mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1561 dhr. prof.mr. W.D.H. Asser,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1563 dhr. mr.drs. J.M.A. van Atteveld,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1247 dhr. prof.dr.mr. P.J. Baauw,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1330 dhr. mr. F.A.W. Bannier,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6427 dhr. mr. C.T. Barbas,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1712 dhr. mr. A.N. van de Beek,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6602 dhr. mr. G.J.T.M. van den Bergh,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2008 dhr. mr. W.M. van den Bergh,Rechter, Rechtbank Amsterdam 2127 mw. mr. A.F.M.Q Beukers-van Dooren,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2142 dhr. mr. J. Bevaart,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Utrecht 2211 dhr. prof.mr. D.B. Bijl,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 2232 dhr. mr. A. Bijlsma,Raadsheer, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2298 dhr. mr. L.P. van den Blink,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Utrecht 2381 dhr. mr. T. Blom,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Rotterdam 2409 dhr. mr. A. Bockwinkel,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 2484 dhr. mr.drs. J. den Boer,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2468 dhr. mr. A.H.T. de Boer,Vice-president, Rechtbank 's-Gravenhage 2494 dhr. mr. J.P.A. Boersma,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 2550 dhr. mr. J.M. Boll,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2725 dhr. mr. P.V.F. Bos,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2720 dhr. mr.dr. J.T.K. Bos,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4074 mw. mr. A.D.R.M. Boumans,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 6115 dhr. mr. A.K.C. de Brauw,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2889 mw. mr. L.E. de Brauw-Huydecoper,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2911 mw. mr. A.C.M.P. van Breukelen-van Aarnhem,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2915 dhr. mr. P.M. Brilman,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2955 mw. mr.dr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6235 dhr. mr. H.J. Bronkhorst,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6197 dhr. prof.mr. P.W. Brouwer,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3010 dhr. mr. J. Th. L. Brouwer,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3064 mw. mr. L. Bruin,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Gravenhage 3077 dhr. mr. J.J.M. Bruinsma,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Breda 3159 dhr. mr. P.P.J. Butzelaar,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1279 dhr. mr. J.M.J. Chorus,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 1299 mw. prof.mr. Ch.P.M. Cleiren,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1300 mw. mr. S. Clement,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1311 mw. mr. M. Coeterier,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 1342 dhr. mr. W.H.F.M Cortenraad,Rechter, Rechtbank Utrecht 1394 dhr. mr. J.F.J.A. van Daal,Rechter, Rechtbank 's-Gravenhage 5684 dhr. mr. T. van Daalen,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Gravenhage 1467 dhr. mr. R.A.Th.M. Dekkers,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1478 mw. dr. Y.L.L.A.M. Delfos-Roy,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1654 mw. mr. M.C.M. van Dijk,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1704 dhr. prof.mr. J.E. Doek,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1711 dhr. mr. H.F. Doeleman,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1884 mw. mr. G.J. Driessen-Poortvliet,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1945 dhr. mr. L.A.J. Dun,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5621 dhr. mr. B.L. Dutmer,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 6428 dhr. mr. F.A.A. Duynstee,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6120 dhr. mr. B. Emmerig,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 1749 mw. mr. M.F.A. Evers,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Gravenhage 1773 mw. mr. E.F. Faase,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1778 mw. mr. A.C. Faber,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6138 dhr. mr. A.A. Fase,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Haarlem 1785 dhr. mr. C. Fasseur,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 1995 dhr. mr. A.S. Fransen van de Putte,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2015 dhr. mr. L. Frijda,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2100 mw. mr. J.C.F. van Gelder,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2169 mw. mr. A.M. Gerritsma,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5689 mw. mr. M.M.A. Gerritzen-Gunst,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 6709 dhr. mr. J.E. Geuzinge,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6607 dhr. prof.mr. J.K.M. Gevers,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2197 dhr. prof.mr. C.E.F.M. Gielen,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2234 dhr. mr. R.C. Gisolf,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2277 dhr. mr. P.F. Goes,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2286 mw. mr. M. Gonggrijp-van Mourik,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2320 mw. mr. M.A. Goslings,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6593 dhr. mr. J.G. Grńler,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2374 dhr. mr.dr. E. Gras,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2491 dhr. mr. G.W.S. de Groot,Co÷rdinerend vice-president,Rechtbank Haarlem, 2090 dhr. mr. R.C.P. Haentjens,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2093 mw. mr. A. van Haeringen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6084 mw. mr. M.J. Hamer,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2172 dhr. prof.mr. R.H. HappÚ,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2246 mw. mr. T.A.C. van Hartingsveldt,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 2266 dhr. prof.mr. T. Hartlief,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2296 dhr. mr. F.A. Hartsuiker,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2379 dhr. mr. P.F. van der Heijden,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2511 dhr. mr. H.G. Hermans,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2559 dhr. prof.mr. M.W. Hesselink,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2563 mw. mr. M.J.G.B. Heutink,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2571 mw. mr. L.C. Heuveling van Beek,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2652 mw. mr. M.E. van Hilten,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2655 mw. mr. E.M. van Hilten-Kostense,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6290 dhr. mr. J.H. Hoekstra,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Alkmaar 2755 dhr. mr. L.M. Holdert,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2798 dhr. prof.mr. E.H. Hondius,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2861 dhr. mr. M. van der Horst,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6572 dhr. mr. J.A. van Horzen,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2871 mw. mr. M.M.H.P. Houben,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2951 dhr. mr. J.H. Huijzer,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2982 dhr. mr. P.J. Hustinx,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 2558 mw. mr. R.P. IJland-van Veen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 2570 dhr. mr. P. Ingelse,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 3157 dhr. mr. H.F.J. Joosten,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3168 mw. mr. C.A. Joustra,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3071 dhr. prof.mr. C. Kelk,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3083 dhr. mr. R.G. Kemmers,Rechter, Rechtbank Haarlem 3090 dhr. mr. J.J.A.M. Kennis,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6557 mw. mr.drs. H.H. Kersten,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3405 dhr. mr. A.W. Kist,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3421 mw. mr. C.G. Kleene-Eijk,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3482 dhr. prof.mr. H.J. de Kluiver,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Maastricht 3595 dhr. prof.mr. W. Konijnenbelt,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3637 dhr. mr. K. Kooijman,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3653 mw. mr. M.W.E. Koopmann,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6126 dhr. mr. D.J. De Korte,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5688 dhr. mr. P.C. Kortenhorst,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3706 mw. mr. A.G. Korvinus,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof 's-Gravenhage 3707 dhr. mr. H.E. Kostense,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3764 dhr. mr. A. Krikke,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 6429 dhr. mr. J.P. Kruimel,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3806 dhr. mr. M.J. Kuiper,Vice-president, College van Beroep voor het bedrijfsleven 3829 dhr. mr. J.N.A. Kwantes,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 6707 mw. mr. M.J. Leijdekker,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Haarlem 3386 dhr. mr. N. van Lingen,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 3704 dhr. mr. P.M.F. van Loon,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3695 dhr. mr.drs. W.J.J. Los,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5551 dhr. mr. M.A. Loth,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Gravenhage 3742 dhr. mr.dr. A.O. Lubbers,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3743 mw. mr. I.M. Ludwig,Rechter, Rechtbank Haarlem 3745 dhr. mr. B.W.M. van der Lugt,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3773 dhr. mr. E. Lukßcs,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3220 mw. mr. F.O. van Manen,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 3247 dhr. mr. H.A. Marquart Scholtz,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3373 dhr. prof.mr. M.M. Mendel,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6211 dhr. mr. J. van der Merwe,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3410 dhr. mr. G.Th.K. Meussen,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3411 dhr. prof.mr. P.A.M. Mevis,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Rotterdam 3436 dhr. mr. E. Mijnsberge,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3440 dhr. mr. A.N.G.N.E. Mijnssen,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3468 mw. mr. G. Mintjes,Raadsheer, Gerechtshof Arnhem 3484 dhr. mr. A.L. Mohr,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6317 dhr. mr. H.M. de Mol van Otterloo,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3511 dhr. mr. J.E. Molenaar,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3590 dhr. mr. C.Ch. Mout,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3586 mw. mr. E.A. Mout-Bouwman,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof 's-Gravenhage 3613 mw. mr. J. MŘller-Parsser,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3875 dhr. prof.dr.mr. J.F. Nijboer,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3888 dhr. mr. J.T.M. Nijenhof,Co÷rdinerend vice-president,Rechtbank Haarlem, 3935 dhr. mr. J.D.L. Nuis,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6494 dhr. mr. G.A. Offerhaus,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3881 dhr. mr. O.B. Onnes,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 3953 dhr. mr. P.J.N. van Os,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3958 mw. mr. R. van Os-Lang,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Amsterdam 6451 mw. mr. W.P. Otto,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 3982 dhr. mr.drs. F.W.J. den Ottolander,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 3993 dhr. mr. E.A.G. van der Ouderaa,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 6507 mw. mr. D.J.M.W. Paridaens,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4006 dhr. mr. D.H.M. Peeperkorn,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6216 mw. mr. M. Perfors,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4034 dhr. mr. C.E. Perron,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Gravenhage 4048 dhr. mr. J.A. Peters,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6704 mw. mr. E. Polak,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4336 mw. mr. F. le Poole,Co÷rdinerend vice-president,Rechtbank Assen, 4344 dhr. mr. F.H.M. Possen,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 5700 mw. mr. E.N. Punt,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4374 dhr. mr. H.G. Punt,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Groningen 4078 mw. mr. J.C.W. Rang,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4094 mw. mr. G.B.C.M. van der Reep,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 4125 mw. mr. M. Reinsma,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam, dhr. mr. P. Rodenburg Vice-president 4192 Gerechtshof Amsterdam 6630 mw. mr. A. Roelvink-Verhoeff,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Gravenhage 6477 dhr. mr. P.C. R÷mer,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6487 dhr. mr. E.J. Rotshuizen,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4254 dhr. mr. A.S. Rueb,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4270 dhr. mr. D.P. Ruitinga,Vice-president, Rechtbank Haarlem 4285 mw. mr. A. Rutten-Roos,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 4296 dhr. prof.mr. A.F. Salomons,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4452 dhr. mr. P. Sanders,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4467 dhr. mr. C. Schaap,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 4471 mw. mr. E.J. van Schaardenburg-Louwe Kooijmans,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6600 dhr. mr. A.C. van Schaick,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4482 dhr. prof.mr. T.M.C.J. Schalken,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5820 dhr. mr. W.P. Scheltema,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4513 dhr. prof.mr. P. van Schilfgaarde,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4515 dhr. mr. N.A. Schimmel,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4519 dhr. mr. N.A.M. Schipper,Co÷rdinerend vice-president senior,Gerechtshof Amsterdam, 4531 mw. mr. R.C. Schoemaker,Co÷rdinerend vice-president,Centrale Raad van Beroep, 4536 dhr. mr. A.H.A. Scholten,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 4555 dhr. prof.mr. E.J.H. Schrage,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4559 dhr. mr. E.J. Schreuder,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5991 mw. mr.drs. C.H. Sieburgh,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6145 dhr. mr. J.P.F. Slijpen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6495 dhr. mr. B. Sluijters,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4742 dhr. mr. R.J.M. Smit,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4730 dhr. mr. H. Smit,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 6693 dhr. prof.mr. J.M. Smits,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5856 dhr. mr. G. Snijders,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4863 dhr. prof.mr. J.C.M. van Sonderen,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4867 mw. mr. H. Sorgdrager,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4947 dhr. mr. J.P. Splint,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4952 mw. mr. H.A.G. Splinter-van Kan,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 5016 mw. mr. J.M.H. van Staveren,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5036 dhr. mr. R.A. Steenbergen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5145 dhr. mr. A.L.G.A. Stille,Vice-president, Gerechtshof 's-Gravenhage 5194 dhr. prof.mr. S.A.M. Stolwijk,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5280 dhr. mr. E.Ph. Sutorius,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5294 dhr. prof.mr. A.H.J. Swart,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4423 dhr. mr. R.J.F. Thiessen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4433 dhr. mr. J.W.M. Tijnagel,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof 's-Gravenhage, 4437 mw. mr. W.M.C. Tilleman,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4647 dhr. mr. R.A. Torrenga,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 4709 mw. mr. E.E. Tuyll van Serooskerken-R÷ell,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6500 dhr. mr. A.R. van de Veen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4806 dhr. mr. J.M.F.X. van Veggel,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Amsterdam 4827 mw. mr. A.C. Velde-ter Beek,Rechter, Rechtbank Zwolle 4835 dhr. mr. R. Veldhuisen,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4966 dhr. mr. J.M. Verheul,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 6416 dhr. prof.mr. E. Verhulp,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5063 mw. mr. A.M.A. Verscheure,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5081 dhr. mr. J.S. Verspyck Mijnssen,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 5121 mw. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5144 dhr. mr. G.J. Visser,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 5180 mw. mr. I.C. van der Vlies,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5220 dhr. mr. L.H.A.M. Voncken,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5583 mw. mr. I.E. de Vries,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5413 mw. mr. B.M. Vroom-Cramer,Rechter, Rechtbank Amsterdam 5416 mw. mr. E.M. Vrouwenvelder,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 4724 dhr. mr. C.J.D. Waal,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4739 dhr. mr. J.W. Wabeke,Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank 's-Hertogenbosch 4792 mw. mr. C. Waling,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4794 dhr. mr. G.A. Walkate,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 4888 dhr. mr. A. Wassing,Rechter, Rechtbank Utrecht 5020 dhr. mr. J.H. Wesselink,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5079 mw. mr. M.L. Westermann-van Rooyen,Vice-president, Gerechtshof Amsterdam 5156 dhr. mr. J.J. Wiarda,Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam 5202 dhr. mr. P.G. Wiewel,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5225 mw. mr. M. Wigleven,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5285 mw. mr. N. van Wijnen-Vergeer,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5301 dhr. mr. A.H. De Wild,Vice-president, Gerechtshof 's-Gravenhage 5310 mw. mr. M.E.A. Wildenburg,Raadsheer, Gerechtshof Amsterdam 5341 dhr. mr. J.H.M. Willems,Co÷rdinerend vice-president,Gerechtshof Amsterdam, 5719 mw. mr. J.G.W. Willems-Morsink Vice-president Gerechtshof Amsterdam 5437 dhr. mr. L.C. Winkel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5461 dhr. mr. R.E. de Winter Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5454 dhr. mr. R.R. Winter President College van Beroep voor het bedrijfsleven 5429 mw. mr. A.M. van Woensel Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5462 mw. prof.mr. S.F.M. Wortmann Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5340 mw. mr. M.E. van Zandwijk-Hillebrands Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5395 dhr. mr. W.J.B. Zeyl Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5450 mw. mr. M.J. van Zutphen Rechter Rechtbank Haarlem 5481 dhr. prof.mr. J.W. Zwemmer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem

 

251004 Gerechtshof Leeuwarden Aantal gevonden personen: 104

1414 dhr. prof.mr. E. Aardema Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 1546 dhr. mr. T.A. AriŰns Vice-president Rechtbank Zwolle 6599 dhr. mr. H. Bakker Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 1378 dhr. mr. J.S. Bartstra Rechter Rechtbank Assen 1393 mw. mr. A.H. Bńuerle-Hetebrij Vice-president Rechtbank Amsterdam 1651 mw. mr. J.L. Bax-Stegenga Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2007 dhr. mr. P.J.M. van den Bergh Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2316 mw. mr. C.T.M. Bloem Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2400 mw. mr.drs. R.H. de Bock Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2633 dhr. mr. W.W.M. Boon Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 2896 dhr. mr. W. Breemhaar Vice-president Rechtbank Groningen 3114 dhr. mr. D.J. Buijs Vice-president Rechtbank Zutphen 3107 dhr. mr. H.J. Bunjes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3166 dhr. prof.dr. P.J.J. van Buuren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5712 dhr. prof.dr. S. Cnossen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 1436 dhr. mr. J.H. Dantuma Vice-president Rechtbank Amsterdam 1649 dhr. mr.drs. K.J. van Dijk Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 1636 dhr. mr. J.C. van Dijk Co÷rdinerend vice-president senior Gerechtshof Leeuwarden 1673 dhr. mr. A. Dijkstra Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 2005 dhr. prof.dr. H.G.M. Dijstelbloem Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 1858 mw. mr. F.P. Dresselhuijs-Doeleman Vice-president Rechtbank Zwolle 1888 dhr. mr. F.J.W. Drion Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 1573 dhr. mr. W.H. van Eck Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 1606 dhr. mr. A.W.M. Elders Rechter Rechtbank Zutphen 1612 mw. mr. A.M.G. Ellenbroek Gerechtsauditeur Hoge Raad 1780 dhr. mr. F.B. Falkena Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 1852 dhr. mr. J.M.F. Finkensieper Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 1991 dhr. mr. H.H.A. Fransen Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2311 dhr. mr. F.J. Gorter Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 2086 dhr. mr. M.F.H.M. van Haastert Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 2350 dhr. mr.dr. A. van Hees Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 2489 mw. mr. E. van der Herberg Vice-president Rechtbank Assen 2517 dhr. prof.mr. H.L.C. Hermans Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 2677 dhr. mr. F. van der Hoek Vice-president Rechtbank Amsterdam 2447 mw. mr. M.P. Den Hollander Rechter Rechtbank Groningen 2779 mw. mr. M.J.B. Holsink Rechter Rechtbank Groningen 2880 dhr. mr. N.W. van Houten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 2904 mw. mr. W. van Houtum Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 2953 dhr. mr. J. Huiskes Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2956 dhr. mr. P.W.M. Huisman Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Leeuwarden 6732 dhr. prof.dr. J.J.M. Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 2703 dhr. prof.mr. D.H. de Jong Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5893 dhr. mr. A.W. Jongbloed Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3156 dhr. mr. W. Jonkers Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3014 dhr. mr. H. Kalsbeek Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5780 dhr. mr. J.W. Keuning Rechter Rechtbank Leeuwarden 3492 dhr. prof.mr. G. Knigge Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3496 dhr. mr. G.J. Knijp Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 5921 dhr. mr. T. Knoop Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3532 dhr. prof.mr. N.S.J. Koeman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3645 mw. mr. P. Koolschijn Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5626 dhr. mr. K.R. Kuiken Vice-president Rechtbank Zutphen 3808 dhr. mr.drs. J.H. Kuiper Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3809 mw. mr. E.F. Kuiper-Smeele Vice-president Rechtbank Zwolle 3176 dhr. mr. H.C.J. Laagland Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3185 mw. mr. E. Lńkamp Rechter Rechtbank Assen 3205 mw. mr. K.M. Makkinga Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3271 dhr. mr. P.E. Mazel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3280 mw. mr. G.M. van der Meer Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3309 mw. mr. R.J.A. Meertens-Zeeman Vice-president Rechtbank Utrecht 3343 dhr. mr. J.R. Meijeringh Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3360 dhr. mr. B.J.J. Melssen Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5635 dhr. mr. W. Miltenburg Vice-president Rechtbank Zwolle 3520 dhr. mr. K.E. Mollema Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Leeuwarden 5861 dhr. mr. J.H. Nieuwenhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 3867 dhr. mr. G.J. Niezink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3898 mw. mr. E.J. Oostdijk Rechter Rechtbank Groningen 6490 dhr. mr. W.J. Overtoom Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4015 dhr. mr. E. Pennink Rechter Rechtbank Amsterdam 4311 dhr. mr. H.M. Poelman Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 4350 dhr. mr.drs. E.J Postma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4367 dhr. mr. H.S. Pruiksma Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Leeuwarden 5862 mw. mr. H.A.M. R÷ell-Mulder Rechter Rechtbank Amsterdam 5784 dhr. mr. G.N. Roes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4226 dhr. mr. Th.A. de Roos Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4506 dhr. mr. H.J. Schepen Vice-president Rechtbank Utrecht 4648 mw. mr. J. Slijper-Kuijper Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4653 mw. mr. K. Slob-Schuit Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5013 dhr. mr. E.F. Stamhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5104 dhr. mr. J.P. van Stempvoort Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5206 dhr. mr.dr. P.W. van Straalen Rechter Rechtbank Groningen 5223 dhr. mr. F.J. Streppel Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 6379 dhr. mr.drs. S.A.W.J. Strik Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4448 dhr. mr. R.E.A. Toeter Vice-president Rechtbank Haarlem 6284 dhr. mr. B.R. Tromp Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4854 mw. mr. F. Vellinga-Schootstra Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5037 dhr. mr. F.R. Vermeer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5068 dhr. mr. R.Ch. Verschuur Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 6436 dhr. prof.mr. L.C.A. Verstappen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5240 dhr. mr. R.J. Voorink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4744 dhr. mr. S.H. Wachter Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5778 dhr. mr. A.G.J. Baron Wassenaer van Catwijck Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 4894 dhr. dr.mr. W. Wedzinga Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 4887 dhr. mr. R. Weenink Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 4951 dhr. mr. R.S. Wegener Sleeswijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 4990 dhr. mr. L.T. Wemes Rechter Rechtbank Zwolle 5055 dhr. mr. G.W.B. van Westen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5210 mw. mr. L.F. Wiggers-Rust Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5859 dhr. mr. M.A.L.M Willems Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5473 dhr. mr. S.J. van der Woude Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5342 dhr. mr. W.F. van Zant Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5442 mw. mr. R.A. Zuidema Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5485 dhr. mr. S. Zwerwer Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5509 dhr. mr. J.H.M. Zwinkels Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden

 

251004 Gerechtshof 's-Gravenhage Aantal gevonden personen: 240

1411 dhr. mr. K. Aantjes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1435 mw. mr. I.M. Abels Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5996 dhr. mr.dr. P.G.H. Albert Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1502 dhr. mr. G.P.A. Aler Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1538 dhr. mr. J.A.M. van Angeren Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1541 dhr. mr. J.C. van Apeldoorn Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1549 mw. mr. F.A. Arnbak - D' Aulnis De Bourouill Gerechtsauditeur Gerechtshof 's-Gravenhage 1551 mw. mr. A.J.M.E. Arpeau Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 1567 mw. mr. E.M. Aukes-de Vries Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1292 mw. mr. L. Bakker-Splinter Rechter Rechtbank Utrecht 1640 mw. mr. M.J. Bax-Luhrman Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1736 dhr. mr. H. Beekhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1745 dhr. Jonkheer mr. A.W. Beelaerts van Blokland Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1752 dhr. mr. S.T.M. Beelen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1760 dhr. mr. A.G. Beets Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1827 dhr. mr. N.C. van Bellen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1940 dhr. mr. A.V. van den Berg Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2153 mw. mr. C.G. Beyer-Lazonder Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2228 dhr. mr. A.W.M. Bijloos Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2452 dhr. mr. S.A. Boele Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5692 dhr. mr. G.B. de Boer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5701 dhr. mr. J. Borgesius Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 2705 dhr. E. Bos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2765 dhr. mr. L.P. Bosma Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2795 dhr. mr. T.J.J. Bouman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2813 dhr. mr. M.T. Bouwes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2822 dhr. mr. R.J. van Boven Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5997 dhr. prof.dr. R.P.C.W.M. Brandsma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6670 dhr. mr.dr. K.M. Braun Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2887 dhr. Jonkheer mr. D.J. de Brauw Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2920 dhr. mr. W. van den Brink Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2919 dhr. mr. M. Brink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5739 dhr. mr. C.H. Brinkman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3016 dhr. mr. C.A. Brouwer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3020 dhr. mr. E.P. von Brucken Fock Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3039 mw. mr. M.L.C.C. de Bruijn-LŘckers Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3078 dhr. mr. W.P.C.M. Bruinsma Vice-president Rechtbank Roermond 3105 dhr. mr. E.F. Bueno Vice-president Rechtbank Utrecht 6353 dhr. mr. D.C. Buijs Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6537 dhr. mr. G.H. Bunt Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6131 dhr. prof.mr. G. van der Burght Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1301 mw. mr. C.M. le Clercq-Meijer Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1303 dhr. mr. R. Cleton Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1312 mw. mr. M.H. van Coeverden Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1446 mw. mr. I.M. Davids Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1451 mw. mr. C.C. Dedel-van Walbeek Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6198 dhr. mr. L.W.H. van Dijk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1652 dhr. mr. D. van Dijk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1647 mw. mr. L.A.J.M. van Dijk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1642 dhr. mr. H.P.C. van Dijk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1687 dhr. mr. M.A. Dirks Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1690 dhr. mr. S. van Dissel Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1797 dhr. mr. F.J.W.M. van Dooren Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1889 dhr. mr. P.J.M. Drion Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1925 dhr. mr. R.C.A. Duindam Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1938 mw. mr. G. Dulek-Schermers Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1968 mw. mr. A. Dupain Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 6027 dhr. mr. A.J. Dusamos Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 6130 dhr. mr. J.C.P. Ekering Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1630 mw. mr. J.B.A. van den Ende-Wiefkers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6127 dhr. mr. J.J.J. Engel Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1698 mw. mr. C. Eskes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1786 mw. mr. J.C. Fasseur-van Santen Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 1842 dhr. mr.drs. M.A. Fierstra Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 1850 mw. mr. M.L.A. Filippini Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1859 dhr. mr.dr. G.J. Fleers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1875 mw. mr. C.M.P. Flint-van Noort Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1898 mw. mr. E. Fockema Andreae-Hartsuiker Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5610 mw. mr. C.P.E.M. Fonteijn-van der Meulen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1961 dhr. prof.mr. H. Franken Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 1981 mw. mr. A.J.Th.M. Franken-van Zinnicq Bergmann Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2083 dhr. mr. S.M.S. Geerts Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5611 dhr. mr. S.J.A.M. van Gend Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2157 mw. mr. L.F. Gerretsen-Visser Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2170 dhr. mr. J.J.H. Gerritzen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2433 dhr. mr. J. van der Groen Vice-president Rechtbank Rotterdam 2448 dhr. mr. Th. Groeneveld Lid Raad voor de Rechtspraak 2515 dhr. mr. H.W.J. de Groot Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2495 mw. mr. H.M.A. de Groot Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2485 dhr. mr. A.C. de Groot Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2528 dhr. mr.ir. R.A. Grootoonk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6446 dhr. mr. H.C. Grootveld Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2105 dhr. mr. J.A. Hagen Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 2141 mw. mr. M.A. van der Ham Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 2217 dhr. prof.mr. A.C. 't Hart Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2341 dhr. mr. F. Heemskerk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2534 dhr. mr. A. Herstel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2537 dhr. mr. D. den Hertog Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2696 mw. mr. J.M.T. van der Hoeven-Oud Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2712 mw. mr. E.M. Hofkes Vice-president Rechtbank Arnhem 2821 dhr. mr. B. de Hoogh Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2849 dhr. mr. M. Hooykaas Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2863 mw. mr. N.M. van der Horst Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2864 dhr. mr. A.S.M. Horstink Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 2940 dhr. mr. J.M. Huijgen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2981 dhr. mr. L.F.A. Husson Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2605 dhr. mr. D. Jalink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2620 dhr. mr. I. Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6199 dhr. mr. P.B. Kamminga Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3038 mw. mr. A.J.M. Kaptein Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3089 dhr. mr. J.A. van Kempen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3117 dhr. mr. B.F. Keulen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3133 mw. mr. A.D. Kiers-Becking Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3427 dhr. mr. H.D.W. Klein Breteler Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3467 dhr. mr. J.M. van der Klooster Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3504 dhr. mr. J.W. Baron van Knobelsdorff Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3540 dhr. mr. G.Chr. Kok Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3606 dhr. mr. S.C.H. Koning Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3706 mw. mr. A.G. Korvinus Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3746 dhr. mr. J. Kramer Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3753 dhr. mr. H.L. Krans Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3819 dhr. mr. P. Kuipers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3204 dhr. mr. A.N. Labohm Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3232 mw. mr. R.C. Langeler Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3243 dhr. prof.mr. C.J. Langereis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6200 dhr. mr. G.J. van Leijenhorst Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5625 dhr. mr. C.A.R.M. van Leuven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3365 dhr. mr. W.A.J. van Lierop Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5998 mw. mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3715 mw. mr. D.M. Looten Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3718 dhr. mr. J.V.M. Los Vice-president Rechtbank Rotterdam 6285 dhr. prof.dr.mr. E. Lutjens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3203 mw. mr. A.P.M. Magnin-Simonis Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3247 dhr. mr. H.A. Marquart Scholtz Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 3311 dhr. mr. M. Mees Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3375 dhr. mr. J. Mendlik Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3425 mw. mr. I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6201 mw. mr. C.F. Mijs Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3517 dhr. mr. A.A.M. Mollee Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3555 dhr. mr.dr. A.J. van Montfoort Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3580 mw. mr. A.E. Mos-Verstraten Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3586 mw. mr. E.A. Mout-Bouwman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3608 dhr. mr. A.R.J. Mulder Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5529 dhr. mr.dr. E.P.J. Myjer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3864 dhr. mr. C. van Nievelt Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3906 mw. mr. R. Noordam Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 6533 dhr. mr. J.V. van Noorle Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3841 dhr. mr. P.A. Offers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3920 dhr. mr. G. Oosterhof Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 6028 dhr. mr. W.J.G. Oosterveen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3952 dhr. mr. H.J. Den Os Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3954 dhr. mr. T.J.P. van Os van den Abeelen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 3958 mw. mr. R. van Os-Lang Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6018 dhr. mr. T.R. Ottervanger Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3977 dhr. mr.drs. S.U. Ottevangers Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3998 dhr. mr. G.J.W. van Oven Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3973 mw. mr. C.M. Pannekoek-Dubois Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4066 dhr. mr. E.M.H. Pieters Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6073 dhr. mr.drs. H. Pijl Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5632 dhr. mr. J.H.W. de Planque Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4344 dhr. mr. F.H.M. Possen Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 4348 mw. mr. Y. Postema-van der Koogh Gerechtsauditeur Gerechtshof 's-Gravenhage 4371 mw. mr. E.C.C. Punselie Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4378 mw. mr. C.L. van den Puttelaar Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4380 mw. mr. M.P.J.G. van der Putten-G÷bbels Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4038 dhr. prof.mr. C. van Raad Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5713 mw. mr. A.D. Reiling Vice-president Rechtbank Amsterdam 4124 dhr. mr. J.M. Reinking Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4156 mw. mr. C.C. Rijke-Maas Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6598 mw. mr. A.P.M. van Rijn Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4166 mw. mr. C.G.M van Rijnberk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4182 mw. mr. I. Ritter Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4203 dhr. mr. D. Roemers Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven 4234 dhr. mr. E.J.M. Rosier Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6000 dhr. mr. F.R. Salomons Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4297 dhr. mr. R. Samkalden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4453 dhr. mr. J.T. Sanders Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4454 dhr. mr. E.J. van Sandick Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4462 dhr. mr. J.W. Savelbergh Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 6617 dhr. mr. H.A. de Savornin Lohman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4465 dhr. mr. J.R. Schaafsma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4470 dhr. mr. N. Schaar Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4489 mw. mr. A.G. Scheele-MŘlder Vice-president Rechtbank Rotterdam 6380 mw. mr. E.A.M. Scheij Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4502 dhr. mr.dr. J. van Schellen Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4525 mw. mr. T.W.H.E. Schmitz Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4537 mw. mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4572 dhr. mr. A.A. Schuering Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4591 dhr. mr.dr. J. Schuurman Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4617 dhr. mr. J. Silvis Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5666 dhr. mr.drs. Th.G.M. Simons Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 4692 dhr. mr. D.A.C. Slump Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5056 dhr. mr. H.J. van den Steenhoven Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5111 dhr. prof.mr. T.A.W. Sterk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5145 dhr. mr. A.L.G.A. Stille Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5159 mw. mr. B.A. Stoker-Klein Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5233 mw. mr. A.L.J. van Strien Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5286 dhr. mr. J.J.H. Suyver Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4384 mw. mr. J.C.F. Talman Vice-president Centrale Raad van Beroep 4388 mw. mr. M.A.F. Tan-de Sonnaville Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 6001 mw. mr. T.H. Tanja-van den Broek Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4416 dhr. mr. J.H.A. Teulings Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4426 mw. mr. W.M.E. Thomassen Rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens 4433 dhr. mr. J.W.M. Tijnagel Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4647 dhr. mr. R.A. Torrenga Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 4677 dhr. mr. U.E. Tromp Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4642 mw. mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4773 dhr. mr. R. Veenendaal Vice-president Rechtbank Rotterdam 4845 dhr. mr. P.H. Veling Vice-president Rechtbank Rotterdam 4865 mw. mr. J.M.E. In 't Velt-Meijer Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4909 dhr. mr. P.M. Verbeek Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4920 dhr. mr. D.A. Verburg Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4914 dhr. mr. J.J.I. Verburg Co÷rdinerend vice-president senior Gerechtshof 's-Gravenhage 4929 mw. mr. C.J. Verduyn Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 6012 mw. dr.drs. P.M. Verhagen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4957 dhr. mr. L. Verheij Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5025 dhr. mr. B. Vermeulen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5103 dhr. mr. B. Verwayen Co÷rdinerend vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 5115 dhr. mr. M.L. Vierhout Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5886 dhr. mr. W.M.G. Visser Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5169 dhr. prof.mr. P. Vlas Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6202 dhr. mr. R. van der Vlist Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5238 dhr. mr.drs. P.J.J. Vonk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5247 dhr. mr. R.P. Voogd Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5332 mw. mr. M.J.M. De Vries Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 5317 dhr. mr. K. de Vries Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5704 dhr. mr. J. Vrij Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4732 dhr. mr. F. Waardenburg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4750 mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe Rechter Rechtbank Haarlem 4782 dhr. mr. G. van der Wal Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4788 dhr. mr. B. van Walderveen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5782 dhr. prof.mr. J.H. Baron Wansink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4877 dhr. mr. R.L. van de Water Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4985 dhr. mr. S.K. Welbedacht Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4984 mw. mr. M.V. Wellink-Volmer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5031 dhr. prof.mr. B. Wessels Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5152 dhr. mr.drs. L.A.C.M. van Wezenbeek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5191 dhr. mr. E.D. Wiersma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5239 mw. mr. E.E. de Wijkerslooth de Weerdesteyn-Vinke Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5301 dhr. mr. A.H. De Wild Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5306 dhr. mr. B.P.H.M. van den Wildenberg Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 6550 mw. mr. D.M. Wille Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5505 dhr. mr. O.L.O. de Witt Wijnen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6601 dhr. mr. J.B.M.M. Wuisman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5490 dhr. mr. J.W. Wurfbain Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5487 dhr. mr. P.J. Wurzer Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5309 dhr. mr. O.I.M. Ydema Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5320 dhr. mr. N. Zandbergen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5384 mw. mr. M.J.F. Zeven-Postma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5423 dhr. mr. L.H.M. Zonnenberg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage

 

251004 Gerechtshof 's-Hertogenbosch Aantal gevonden personen: 198

1421 dhr. mr. C.M. Aarts Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1444 dhr. mr. G.M.J. Ackermans Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1454 dhr. mr. J.L.H.M. Adelmeijer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1456 dhr. prof.mr.dr. C.A. Adriaansens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1233 mw. mr. Y.G.M. Baaijens-van Geloven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5640 dhr. prof.mr. R. Barents Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6479 dhr. mr. D.G. Barmentlo Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1359 dhr. dr. J.C.K.W. Bartel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1736 dhr. mr. H. Beekhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5961 dhr. mr. N. van Beelen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1764 dhr. mr. J.T. Begheyn Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1846 dhr. mr. G.W. van der Bend Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2027 dhr. mr. H.D. Bergkotte Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2082 dhr. mr. F. van Beuge Rechter Rechtbank Zutphen 2232 dhr. mr. A. Bijlsma Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2247 dhr. mr. G.Th.C. van der Bilt Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2333 dhr. prof.mr. T. Blokland Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2417 dhr. mr. Th.L.J. Bod Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2586 dhr. mr. P.J.M. Bongaarts Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2599 mw. mr. M.M.A. van den Boogaard Vice-president Rechtbank Haarlem 6386 dhr. mr. S. Bosma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2823 dhr. prof.mr. T.C. van Boven Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2865 dhr. mr. J.M. Brandenburg Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2906 dhr. prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer Buitengewoon verlof Centrale Raad van Beroep 5795 dhr. mr. C. de Bruijne Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1241 dhr. mr. P.H.A. Calis Gerechtsauditeur Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1288 dhr. mr. J.C.A.M. Claassens Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1374 dhr. mr. L.J.A. Crompvoets Vice-president Rechtbank Roermond 1652 dhr. mr. D. van Dijk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1642 dhr. mr. H.P.C. van Dijk Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1705 dhr. H. Doelder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1853 dhr. mr.drs. A.A.P. Draijer-Udo Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1886 dhr. mr. J.M.P. Drijkoningen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6456 mw. mr. J. van Duijvendijk-Brand Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1580 dhr. mr. W.M.C. van der Eerden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1594 dhr. mr. H. Eijsenga Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6455 dhr. prof.mr. M.J.W.M. Ellis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1619 dhr. mr. J.M.W.M. van den Elzen Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1626 dhr. mr. W.H. van Empel Vice-president Rechtbank Arnhem 1663 dhr. mr. J.H.M. Erp Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1713 dhr. mr. N.J.M. van Etten Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1791 mw. mr. G. Feddes Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1800 dhr. Jonkheer mr. P.R. Feith Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1822 dhr. prof.mr. M.W.C. Feteris Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1831 dhr. mr. R.A. Fibbe Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1833 dhr. mr. C.R.L.R.M. Ficq Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1847 mw. mr. H.A.G. Fikkers Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1863 dhr. mr. H.E.G. van der Flier Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1932 dhr. mr.drs. P. Fortuin Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1987 dhr. mr. T. Fransen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6169 dhr. prof.mr. R.C.J. Galle Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2100 mw. mr. J.C.F. van Gelder Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2299 dhr. mr. A.H.Q. Goossens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5519 mw. mr.drs. M.J. Grapperhaus Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2396 dhr. mr. H.P.H. van Griensven Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2519 mw. mr. P.M.A. de Groot-van Dijken Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2536 dhr. mr.drs. P.T. GrŘndemann Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2118 mw. mr. J.C. Halk Vice-president Rechtbank Dordrecht 6412 dhr. mr. J. Hallebeek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2209 dhr. mr. H. Harmsen Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2266 dhr. prof.mr. T. Hartlief Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 2285 dhr. mr. A.A. Den Hartog Rechter Rechtbank Breda 2292 dhr. mr. W.H.B. den Hartog Jager Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2370 dhr. mr. P. Heidinga Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2457 dhr. mr. P.A.M. Hendriks Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2464 mw. mr. T.C.M. Hendriks-Jansen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2933 dhr. mr.drs. J.W.J. Huige Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2936 mw. mr. P.M. Huijbers-Koopman Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6708 dhr. mr. D. Hund Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2984 mw. mr. J. Huurman - van Asten Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6597 dhr. mr. R.L.H. IJzerman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6505 dhr. mr. M.A.J.G. Janssen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2686 dhr. prof.mr. A.Th.C.M. Jaspers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6452 dhr. Jonkheer mr. M.W.C. de Jonge Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 2748 dhr. mr. G. de Jonge Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3177 dhr. mr. S.J.F.M. Jurgens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3173 dhr. mr. A.J.W.M. Jurgens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2991 dhr. mr. J.J. van der Kaaden Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3027 dhr. mr. T.P.W.M. Kamphuisen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3057 mw. mr. R.R. Katerberg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3065 dhr. mr. I.B.N. Keizer Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6483 dhr. prof.mr.dr. H.W.M. van Kesteren Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3415 dhr. mr. W.C.A. Klaufus Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3449 mw. mr. A.P.A. de Klerk-Leenen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3461 dhr. mr. A.H. Klip Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3525 dhr. prof.mr. A.K. Koekkoek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3536 dhr. mr. M.J.C. Koens Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3541 dhr. mr. H.G.F.M. de Kok Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6075 dhr. mr. R.J. Koopman Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3647 dhr. mr. H. Koopman Vice-president Rechtbank Breda 3696 dhr. prof.mr. S.C.J.J. Kortmann Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3716 mw. mr. J.C. Koster-Vaags Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3749 mw. mr. J.C. Kranenburg Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6720 dhr. mr. A.J. Kromhout Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3180 dhr. mr. J.J.M. de Laat Vice-president Rechtbank Utrecht 3208 mw. mr. C.D.M. Lamers Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3224 dhr. mr. A. De Lange MPA Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3291 mw. mr. M. de Leeuw Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3299 dhr. mr. A.C. van Leijenhorst Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3381 dhr. mr. A.P. van der Linden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3651 dhr. mr. E.C. Lisser Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3672 dhr. mr. O.M.J.J. van de Loo Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3648 dhr. mr. C. Lo-Sin-Sjoe Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3737 dhr. mr. L.J.M. Luchtman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3763 mw. prof.mr. W.R. Luijten-Meijer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1391 dhr. prof.mr. G.E. van Maanen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3249 dhr. mr. A.W.J.Th. Marres Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3257 dhr. mr. J.C.M. Martens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5662 dhr. mr. J.A. Meijer Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3346 dhr. mr. P.A.M. Meijknecht Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3383 dhr. prof.mr. K.L.H. van Mens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3397 dhr. mr.dr. B.A. Meulenbroek Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3464 dhr. mr. J.J. Minnaar Vice-president Rechtbank Breda 6496 dhr. mr. B.E. van der Molen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3509 dhr. prof.mr. F. Molenaar Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3570 dhr. mr. A.R.O. Mooy Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3593 dhr. mr. Ch.W. Mouton Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3600 dhr. mr. G.J. van Muijen Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3834 dhr. mr. W. van Nierop Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3851 dhr. mr. J.W.A. Nieuwenhuijsen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6129 dhr. mr. W.E.M. van Nispen tot Sevenaer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3909 dhr. mr. G.D. Noordijk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6218 dhr. mr. G.D. van Norden Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3965 dhr. mr. A.C. Otten Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6046 dhr. mr. L.Th.L.G. Pellis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4079 dhr. mr. H.M. Pijls Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4081 dhr. mr. E.H. Pijnacker Hordijk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4100 mw. mr. H.A.M. Pinckaers Vice-president Rechtbank Utrecht 4317 dhr. mr. H.L.L. Poeth Vice-president Rechtbank Breda 4337 mw. mr. B.F. de Poorter Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4022 dhr. prof.mr. A.A. Quaedvlieg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4038 dhr. prof.mr. C. van Raad Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4158 dhr. mr. J.P.F. Rijken Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4240 mw. mr. T. Rothuizen-van Dijk Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4283 mw. mr. S.W.E. Rutten Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4480 mw. mr. J.A.M. van Schaik-Veltman Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4540 dhr. prof.mr. H.M.N. Schonis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6648 dhr. mr. M.L.F.J. Schyns Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4618 dhr. mr. J.B.H.M. Simmelink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5667 dhr. mr. J.Th. Simons Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4705 mw. mr. C.E.L.M. Smeenk-van der Weijden Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4712 mw. mr. C.L.M. Smeets Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4761 dhr. mr. L.J.D. Smits Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4811 dhr. A.F.Th. Snelders Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Dordrecht 6482 dhr. mr. A.J. van Soelen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4856 dhr. mr. A.J. van Soest Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6543 mw. mr. M.C. van Soest-van Dijkhuizen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6045 dhr. prof.mr. F. Sonneveldt Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4936 dhr. prof.mr. J. Spier Advocaat-generaal Hoge Raad 4943 mw. mr. M.M.A. Spliet Vice-president Rechtbank Utrecht 4956 mw. mr. E.J. Spoor Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5114 dhr. mr.dr. C.H.W.M. Sterk Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5118 dhr. mr. G.A.M. Stevens Co÷rdinerend vice-president senior Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5171 dhr. mr. C.J.J.M. Stolker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5184 dhr. mr. A.H.N. Stollenwerck Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5843 dhr. mr. H. Struik Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5963 mw. mr. J. Swinkels-Herczovß Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4395 dhr. mr. P.A.J.T. van Teeffelen Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6402 dhr. prof.mr. S. van Thiel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4701 dhr. mr. N.J.L.M. Tuijn Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4675 dhr. mr. J.L.M. Urlings Raadsheer in buitengewone dienst Hoge Raad 4718 dhr. mr.dr. W.E.C.A. Valkenburg Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4822 dhr. mr. F.J.A. van der Velden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4815 dhr. mr. P.A.L.M. van der Velden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4833 dhr. mr. J.H.Th. Veldman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4901 dhr. mr. S.M.A.M. Venhuizen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4903 mw. mr. M.J.H.A. Venner-Lijten Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4946 dhr. prof.mr. H.L.E. Verhagen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5054 mw. mr. H.A.W. Vermeulen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5032 dhr. mr. F.M. Vermeulen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6476 dhr. mr. J.G. Verseput Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5095 dhr. mr. J.W. Verstraate Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5119 dhr. mr. A.C.J. Viersen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5153 dhr. prof.mr. P. Vlaardingerbroek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5169 dhr. prof.mr. P. Vlas Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5224 dhr. mr. H.P. Vonh÷gen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5245 dhr. mr. A.P.M.J. Vonken Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5230 dhr. mr. Ch. van Voorst Vice-president Centrale Raad van Beroep 6230 dhr. mr. J.W. van der Voort Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5703 mw. mr. M.J.H.J. de Vries-Leemans Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4714 mw. mr. E.A.G.M. Waaijers-Kaarsgaren Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5656 mw. mr. M.A. Wabeke Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4753 dhr. mr.drs. E.C.M. Wagemakers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4784 dhr. mr. P. van der Wal Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4842 dhr. mr. F.J.M. Walstock Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6443 dhr. mr. D.M. Weber Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4892 dhr. mr. E. van Wechem Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4913 dhr. mr. W.M. Weerkamp Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6395 dhr. mr. J.M.W. Werker Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5250 dhr. mr. P.C.E. van Wijmen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5275 dhr. mr. W.F.G.E.J.M. Wijnen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5265 dhr. mr. G. de Wilde Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5725 dhr. mr. D.J.B. de Wolff Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5311 dhr. mr.dr. B.G. van Zadelhoff Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3523 dhr. mr. M. van Zinnen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5421 dhr. mr. J.A. van Zon Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5481 dhr. prof.mr. J.W. Zwemmer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5511 mw. mr. J.H.C. Zwitser-Schouten Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch

 

251004 Gerechtshof Arnhem Aantal gevonden personen: 152

1428 dhr. mr. H. Abbink Vice-president Gerechtshof Arnhem 1468 dhr. mr. W. Aerts Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1522 dhr. mr.drs. A.M.J.G. van Amsterdam ra Raadsheer Gerechtshof Arnhem 1564 dhr. mr. C.P. Aubel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6568 dhr. mr. S.O.H. Bakkerus Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1334 mw. mr. M. Barels Raadsheer Gerechtshof Arnhem 1399 dhr. mr.dr. E. Bauw Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1719 dhr. mr. H.L. van der Beek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1944 dhr. prof.mr. M.A.M.C. van den Berg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1997 dhr. mr. R.B.M. Berger Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2076 dhr. mr. A.P. Besier Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5918 dhr. mr. F.W. Bleichrodt Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2443 dhr. mr. M.H.M. Boekhorst Carrillo Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2461 dhr. mr. H.E. de Boer Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2501 dhr. mr. F.Th. Boerwinkel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5518 dhr. mr. E.J. van den Boezem Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2622 dhr. mr. F.J. Boom Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2842 dhr. prof.mr. A.J.P. Brack Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2929 dhr. mr. V. van den Brink Rechter Rechtbank Haarlem 2960 dhr. mr. L.P. Broekveldt Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5795 dhr. mr. C. de Bruijne Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3154 dhr. mr. Y. Buruma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3167 mw. mr. H.Y. Buyne Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5796 dhr. mr. J.W. Byvanck Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1260 dhr. mr. A.H. CantÚ Vice-president Rechtbank Zwolle 1296 dhr. mr. Th.J. Clarenbeek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6092 dhr. mr. J.A. Coster van Voorhout Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6072 dhr. mr. C.Ch. van Dam Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1453 dhr. mr. D.J. Dee Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6089 dhr. mr. J.M.J Denie Raadsheer Gerechtshof Arnhem 1681 mw. mr. A. Dik Raadsheer Gerechtshof Arnhem 1699 mw. mr. M.M. van Ditzhuijzen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1885 dhr. mr. B.J. Drijber Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1954 dhr. mr. G.P.M. van den Dungen Vice-president Rechtbank Zwolle 1618 dhr. mr. R.Ph. Elzas Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1622 dhr. mr. D. van Emden Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 5887 mw. mr. C.M. Ettema Raadsheer Gerechtshof Arnhem 1903 dhr. mr. J.P. Fokker Vice-president Gerechtshof Arnhem 1983 mw. mr. H.C. Frankena Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2219 dhr. mr. G.C. Gillissen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2226 mw. mr. J.H.C. Ginhoven Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2230 dhr. mr. P.H. van Ginkel Vice-president Gerechtshof Arnhem 2416 dhr. mr. L. Groefsema Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2431 mw. mr. A.M.C. Groen Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2459 dhr. prof.mr. M.S. Groenhuijsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2043 dhr. prof.mr. K.F. Haak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2069 dhr. mr.drs. F.J.P.M. Haas Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2066 dhr. mr. N.E. Haas Vice-president Gerechtshof Arnhem 2156 dhr. mr. A. Hammerstein Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Arnhem 2236 dhr. mr. A.E. Harteveld Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2291 mw. mr. J.D. den Hartog Rechter Rechtbank Assen 6391 dhr. mr. W. Heemskerk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5799 dhr. mr. A.H.T. Heisterkamp Vice-president Gerechtshof Arnhem 5931 dhr. mr. L.E.M. Hendriks Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5797 dhr. mr. G.F.Th. Hesselink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2565 dhr. mr. R. van den Heuvel Vice-president Gerechtshof Arnhem 5798 dhr. prof.mr. J. Hijma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2643 mw. mr. A.E.F. Hillen Vice-president Rechtbank Zutphen 2658 mw. mr.dr. C.M. Hilverda Raadsheer Gerechtshof Arnhem 2809 dhr. Jonkheer mr. J.A.Z. Hooft Graafland Vice-president Gerechtshof Arnhem 2879 dhr. mr.drs. R.C. van Houten Vice-president Gerechtshof Arnhem 2899 dhr. mr. A.P.M. Houtman Vice-president Gerechtshof Arnhem 2917 dhr. prof.mr. J.H.A.M. Hubben Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6256 dhr. prof.mr. P.B. Hugenholtz Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3059 mw. mr. I.A. Katz-Soeterboek Vice-president Gerechtshof Arnhem 3106 dhr. mr. J.H.M. Kerssemakers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3518 mw. mr. E.B. Knottnerus Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3544 dhr. mr. K. Kok Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3562 dhr. mr. H.W. Koksma Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5800 dhr. mr. J.P.M. Kooijmans Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3693 dhr. mr. W.F. Korthals Altes Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6652 dhr. mr. H.B. Krans Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3754 dhr. mr. J.A. Krans Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5801 mw. mr. M.C.M. de Kroon Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3789 dhr. mr. Y.A.J.M. van Kuijck Vice-president Gerechtshof Arnhem 3825 dhr. mr. D.J. van der Kwaak Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3198 dhr. mr. J. Lamens Vice-president Gerechtshof Arnhem 5629 dhr. mr. H.R. Lauwaars Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3293 dhr. mr. H. van Leeuwen Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 3354 dhr. mr.dr. J.A.W. Lensing Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3384 dhr. mr. S.D. Lindenbergh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3669 dhr. mr. H. van Loo Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3765 mw. mr. M.E.T. Luikinga Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3788 mw. prof.mr. A.M. Luttmer-Kat Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6438 mw. mr. A.R. van Maas de Bie Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3206 dhr. mr. J.J. Makkink Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Arnhem 3225 dhr. mr. G. Mannourij Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Arnhem 3270 dhr. mr. T.J. Matthijssen Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3337 dhr. mr. G.H. Meijer Rechter Rechtbank Zwolle 3379 mw. mr. B.M. Mens Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3468 mw. mr. G. Mintjes Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3548 dhr. prof.mr.dr. J.A. Monsma Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3860 dhr. mr.drs. W.A.P. Nieuwenhuizen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3911 dhr. mr. G. Noordraven Rechter Rechtbank Arnhem 3940 dhr. mr. C.G. Nunnikhoven Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3853 dhr. mr. F.T. Oldenhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2614 mw. mr. M.M. Olthof Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3959 dhr. mr. M.F.J.N. van Osch Rechter Rechtbank Zutphen 3964 dhr. mr. M. Otte Vice-president Gerechtshof Arnhem 3988 dhr. mr. R. den Ouden Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3968 mw. mr. M. Pel Vice-president Gerechtshof Arnhem 4028 dhr. prof.mr. S. Perrick Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4305 dhr. mr. E.J. van der Poel Vice-president Gerechtshof Arnhem 4319 dhr. mr. B.P.J.A.M. van der Pol Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4033 dhr. mr. H.R. Quint Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4042 dhr. prof.mr. M.J.G.C. Raaijmakers Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4080 mw. mr. E.B. Rank-Berenschot Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4105 dhr. prof.mr. J.M. Reijntjes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4130 mw. mr. C.E.M. Renckens Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6388 dhr. mr. Tj. van Rij Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4159 dhr. prof.mr. G.J. Rijken Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4174 dhr. mr. J.G.J Rinkes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4175 dhr. mr. W.F.R. Rinzema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4188 dhr. mr. J.B.H. R÷ben Vice-president Gerechtshof Arnhem 6091 mw. mr. M.L.H.E Roessingh-Bakels Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4247 mw. mr. J.M. Rowel-van der Linde Vice-president Rechtbank Zutphen 4279 dhr. mr. F.J.H. Rutgers van der Loeff Vice-president Gerechtshof Arnhem 4286 dhr. mr. E.A.K.G. Ruys Vice-president Gerechtshof Arnhem 4290 dhr. mr.dr. H.J.B. Sackers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4509 dhr. mr. P.M. van Schie Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Arnhem 4604 dhr. mr. M. Seventer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4663 dhr. mr. J.W. van Slooten Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4703 mw. mr. A. Smee´ng-van Hees Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4836 dhr. prof.mr. H.J. Snijders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4852 dhr. mr. W.J.N.M. Snoijink Senior-gerechtsauditeur Gerechtshof Arnhem 6194 dhr. mr.drs. R.F.C. Spek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5021 dhr. mr. A.W. Steeg Vice-president Gerechtshof Arnhem 5047 dhr. mr. H.M.M. Steenberghe Vice-president Rechtbank Utrecht 5218 dhr. mr. F.M.P.M. Strengers Vice-president Rechtbank Amsterdam 5254 dhr. prof.mr. A.V.M. Struycken Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4446 dhr. prof.mr. R.P.J.L. Tjittes Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4704 dhr. mr. W.L. Valk Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4797 mw. mr. C.G. ter Veer Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5802 dhr. mr. P.C. Vegter Vice-president Gerechtshof Arnhem 4845 dhr. mr. P.H. Veling Vice-president Rechtbank Rotterdam 4933 dhr. mr. D. Vergunst Vice-president Rechtbank Zutphen 4962 dhr. mr. J.W.P. Verheugt Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5886 dhr. mr. W.M.G. Visser Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5302 dhr. prof.mr. J.B.M. Vranken Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5308 mw. mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek Rechter Rechtbank Zutphen 5313 dhr. mr. F.C. de Vries Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4814 dhr. mr.dr. H. Wammes Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4923 dhr. mr. P.L.R. Wefers Bettink Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4967 dhr. mr. L.R. van der Weij Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6663 dhr. mr. P.R. Wery Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5026 mw. mr. J. Wesseling-Lubberink Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6637 mw. mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5249 mw. mr. I.E. van Wijland-Kalkman Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5465 dhr. mr. C.H.B. Winters Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5467 dhr. prof.mr. M.H. Wissink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6193 dhr. mr. M. Ynzonides Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5481 dhr. prof.mr. J.W. Zwemmer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem

 

251004 Rechtbank Almelo Aantal gevonden personen: 72

1505 dhr. mr. P.L. Alers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 4072 mw. mr. E.C.M. August de Meijer Vice-president Rechtbank Almelo 1955 dhr. mr. F.C. Berg Rechter Rechtbank Almelo 5598 mw. mr.dr. J. Beuving Rechter Rechtbank Almelo 6344 mw. mr. T.M. Blankestijn Rechter Rechtbank Almelo 2307 dhr. mr. H. Bloebaum Rechter Rechtbank Almelo 2387 dhr. mr. J.D. Blomhert Rechter Rechtbank Almelo 2772 dhr. mr. H.O. Bossinga Rechter Rechtbank Almelo 2787 dhr. mr. B.J.T. Bouma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 2898 dhr. mr. H.H.C.V. Breitbarth Vice-president Rechtbank Almelo 1255 mw. mr. C. Caminada Rechter Rechtbank Almelo 1295 dhr. mr. W.F Claessens Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 1496 dhr. mr. G.A.G.P. Derks Vice-president Rechtbank Almelo 1862 dhr. mr. H. Drewes Vice-president Rechtbank Almelo 1893 dhr. mr. T.J. van Drooge Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 1581 dhr. mr. G. van Eerden Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Almelo 5810 dhr. mr. W.M.B. Elferink Rechter Rechtbank Almelo 6420 dhr. mr. E.V.A. Groener Rechter Rechtbank Almelo 2510 dhr. mr. J.B. de Groot Vice-president Rechtbank Almelo 2507 mw. mr. E.W. de Groot Vice-president Rechtbank Almelo 2062 dhr. mr. K.J. Haarhuis Rechter Rechtbank Almelo 2071 dhr. mr. N.P.M. Haas Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 6058 dhr. mr. W.H.M. van Hagen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 2412 dhr. mr. Th. Hekker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 6311 dhr. mr. S.J.W. Hermans Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Almelo 2618 dhr. mr. N. Hijmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 2776 dhr. mr. J.A. Holsbrink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 2835 dhr. mr. H.J.A. van Hoogmoed Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 2566 dhr. mr. H.J. Inden Vice-president Rechtbank Almelo 2581 dhr. mr. M.G. Jacobs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 2722 dhr. mr. J.S. de Jong Rechter Rechtbank Almelo 6329 mw. mr. H.M. Jongebreur Rechter Rechtbank Almelo 3169 dhr. mr.dr. R.J. Jue Vice-president Rechtbank Almelo 6492 mw. mr. M.L.C.M. van Kalmthout Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 3126 dhr. mr. J.H. Keuzenkamp Vice-president Rechtbank Almelo 3654 dhr. mr. M.L.J. Koopmans Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Almelo 3818 mw. mr. A.M.S. Kuipers Rechter Rechtbank Almelo 3329 dhr. mr. A.A.J. Lemain Rechter Rechtbank Almelo 6034 mw. mr. M.M. Lorist Rechter Rechtbank Almelo 3777 dhr. mr. A. Lunenborg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 5814 mw. mr. A.H. Margadant Rechter Rechtbank Almelo 3268 dhr. mr. E.P. Maten Rechter Rechtbank Almelo 3350 dhr. mr. M. Melaard Rechter Rechtbank Almelo 3478 mw. mr. M.H.H.A. Moes Vice-president Rechtbank Almelo 6310 dhr. mr. H. Mol Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Almelo 6735 dhr. mr. R.P.J.A. Mollink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 3866 dhr. mr. J.H. Olthof Vice-president Rechtbank Almelo 3879 mw. mr. H. van Ommeren Rechter Rechtbank Almelo 3984 mw. mr. H.W.H. Oude Aarninkhof Rechter Rechtbank Almelo 4064 dhr. mr. E.H.T. Rademaker Rechter Rechtbank Almelo 5721 dhr. mr. M.H. van Rhijn Vice-president Rechtbank Almelo 4171 dhr. mr. A.M. Rikken Vice-president Rechtbank Almelo 6173 mw. mr. H.J. Scholten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 6321 mw. mr.dr. J. Schooten-van der Meer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 4561 mw. mr. A.A.A.M. Schreuder Rechter Rechtbank Almelo 5201 dhr. mr. G.J. StoovÚ Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Almelo 6319 mw. mr. S. Taalman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 4396 mw. mr. F.H.W. Teekman Rechter Rechtbank Almelo 4439 mw. mr. A.N. Timmer Rechter Rechtbank Almelo 4700 dhr. mr. H.R.K. Valk Vice-president Rechtbank Almelo 4799 dhr. mr. J.H. van der Veer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 5883 mw. mr.dr. E. Venekatte Rechter Rechtbank Almelo 4927 mw. mr. C. Verdoold Rechter Rechtbank Almelo 4973 dhr. mr. M.M. Verhoeven Vice-president Rechtbank Almelo 5028 dhr. mr. G.G. Vermeulen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 5112 dhr. mr. D. Veurink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 5200 dhr. mr. L.T. Vogel Rechter Rechtbank Almelo 5258 dhr. mr. H.J. Vos Vice-president Rechtbank Almelo 6359 dhr. mr. M.E. van Wees Rechter Rechtbank Almelo 6343 dhr. mr. J. Wentink Rechter Rechtbank Almelo 5439 dhr. mr. A.R. van der Winkel Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Almelo 5474 dhr. mr. A.E. Zweers Rechter Rechtbank Almelo

 

251004 Rechtbank Alkmaar Aantal gevonden personen: 99

1409 mw. mr. J.F. Aalders Rechter Rechtbank Alkmaar 1438 dhr. mr. H.P. Abma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 6530 mw. mr. M.E. Allegro Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 6261 mw. mr. J.M. van Baardewijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 5691 mw. mr. M.F.G.H. Beckers Rechter Rechtbank Alkmaar 1957 dhr. mr. H.A. van den Berg Rechter Rechtbank Alkmaar 6594 mw. mr. M.A.J. Berkers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2107 mw. mr. E.C. Beukenkamp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2218 dhr. mr. G.A. van der Bijl Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2355 dhr. mr.drs. J. Blokland Rechter Rechtbank Alkmaar 2475 dhr. mr. C.H.P. de Boer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2463 dhr. mr. Th.M. de Boer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 6234 mw. mr. T.H. Bosma Rechter Rechtbank Alkmaar 2785 dhr. mr. A.J. Bouma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2928 mw. mr. M.M. Brink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 3143 mw. mr. P. Burgers Rechter Rechtbank Alkmaar 3153 dhr. mr. S. Burmeister Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 1366 dhr. mr.dr. A.L. Croes Vice-president Rechtbank Alkmaar 6254 mw. mr. E.M. Devis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 1667 mw. mr. A.W.M. Dijkman-Rekers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 1697 dhr. mr. B.O. Dittrich Buitengewoon verlof Rechtbank Alkmaar 5835 dhr. mr. A.J. Dondorp Rechter Rechtbank Alkmaar 1772 dhr. mr. J. Donner Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 1682 dhr. mr. L. van Es Rechter Rechtbank Alkmaar 1747 dhr. mr.drs. J.H.A.C. Everaerts Vice-president Rechtbank Alkmaar 6466 mw. mr. D.M. De Feijter Rechter Rechtbank Alkmaar 5515 dhr. mr. B.H. Franke Rechter Rechtbank Alkmaar 2010 mw. mr. A.S. Friedberg Vice-president Rechtbank Alkmaar 2040 mw. mr. B.A.E.G. Geel-Cieraad Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2237 dhr. mr. J.H. Gisolf Rechter Rechtbank Alkmaar 2388 mw. mr. Y.M.I. Greuter-Vreeburg Rechter Rechtbank Alkmaar 2045 dhr. mr.drs. W.P. van der Haak Rechter Rechtbank Alkmaar 2233 dhr. mr. G.W.J. Harten Vice-president Rechtbank Alkmaar 2321 dhr. mr. A.C. Haverkate Rechter Rechtbank Alkmaar 2575 mw. mr. L. van der Heyden Rechter Rechtbank Alkmaar 6350 dhr. mr. G.D.M. Hoedemaker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 6290 dhr. mr. J.H. Hoekstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 2608 dhr. mr. L. Janse Rechter Rechtbank Alkmaar 2662 dhr. mr. P.J. Jansen Rechter Rechtbank Alkmaar 2708 mw. mr. J. de Jong Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 3148 mw. mr. S.M. Jongkind-Jonker Rechter Rechtbank Alkmaar 6128 mw. mr. L.Th. Kastelein Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 3439 dhr. mr. H. de Klerk Vice-president Rechtbank Alkmaar 3682 dhr. mr. O.L.H.W.I. Korte Vice-president Rechtbank Alkmaar 3711 mw. mr. L.J.L. Koster Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Alkmaar 3738 dhr. mr. M. Kraefft Rechter Rechtbank Alkmaar 5965 dhr. mr. G.W.A. Lamsvelt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 6313 dhr. mr. P.H. Lauryssen Rechter Rechtbank Alkmaar 3295 mw. mr. A.S. van Leeuwen Rechter Rechtbank Alkmaar 3368 mw. mr. M.E.J. van Lieshout-Segers Rechter Rechtbank Alkmaar 3377 mw. mr. E.M. van der Linde Rechter Rechtbank Alkmaar 3643 dhr. mr. P.H.B. Littooy Vice-president Rechtbank Alkmaar 3681 mw. mr. M. Lolkema Rechter Rechtbank Alkmaar 6331 mw. mr. F.J. Lourens Rechter Rechtbank Alkmaar 3759 dhr. mr. T. Luigjes Rechter Rechtbank Alkmaar 5678 dhr. mr. D.J. van Maanen Rechter Rechtbank Alkmaar 3195 mw. mr. B.L. Maclean Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 3507 dhr. mr. E.J. van der Molen Rechter Rechtbank Alkmaar 3611 dhr. mr. E.R. MŘller Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 3844 dhr. mr. F.F.E. Ng-A-Tham Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 3915 mw. mr. W.C. Oosterbroek Rechter Rechtbank Alkmaar 4025 dhr. mr. A. van der Perk Vice-president Rechtbank Alkmaar 4322 mw. mr. A.H.E. van der Pol Rechter Rechtbank Alkmaar 4323 mw. mr. C.E. Polak Vice-president Rechtbank Alkmaar 5879 dhr. mr. L.H.M. Quant Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4092 dhr. mr.dr. W.A.J.P. van den Reek Rechter Rechtbank Alkmaar 6255 mw. mr. S.E. Reichert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4104 dhr. mr. J.S. Reid Rechter Rechtbank Alkmaar 4191 mw. mr. N.O.P. RochÚ Rechter Rechtbank Alkmaar 4215 dhr. mr. B.C. Romijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4243 mw. mr. J.L. Roubos Rechter Rechtbank Alkmaar 4289 dhr. mr.drs. L.J. Saarloos Rechter Rechtbank Alkmaar 4450 dhr. mr. P.J. van de Sande Vice-president Rechtbank Alkmaar 6738 dhr. mr. S.N. Schipper Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4523 dhr. mr. R.C. Schlingemann Vice-president Rechtbank Alkmaar 6098 mw. mr.drs. S.M. Schothorst Rechter Rechtbank Alkmaar 4589 mw. mr. M.A.J.N. Schuurman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4775 mw. mr. E.C. Smits Vice-president Rechtbank Alkmaar 5877 mw. mr. P. van Steijnen Rechter Rechtbank Alkmaar 6335 dhr. mr.drs. R. Steinhaus Rechter Rechtbank Alkmaar 6381 mw. mr. M. Taudin Chabot-Carton Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4706 dhr. mr. G. Tunzi Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 4831 mw. mr. E.K. Veldhuijzen van Zanten Rechter Rechtbank Alkmaar 5025 dhr. mr. B. Vermeulen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5479 mw. mr. A.P. van Vollenhoven Vice-president Rechtbank Alkmaar 5964 dhr. mr. H.T. van Voorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 5268 dhr. mr.drs. J.M. Vos Rechter Rechtbank Alkmaar 5292 dhr. mr. J.M. Vrakking Rechter Rechtbank Alkmaar 5360 mw. mr. A.T.B. de Vries Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 5390 mw. mr. C.W.T. Vriezen Vice-president Rechtbank Alkmaar 5412 dhr. mr. P.G. Vroom Vice-president Rechtbank Alkmaar 4881 mw. mr.drs. C.M. van Wechem Rechter Rechtbank Alkmaar 4883 dhr. mr. M.M. van Weely Rechter Rechtbank Alkmaar 5052 dhr. mr. J. Westdorp Vice-president Rechtbank Alkmaar 5912 dhr. mr. J.W.H. van Wijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 5498 dhr. mr.drs. J.J. de Wit Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Alkmaar 5493 mw. mr. H.E.C. de Wit Vice-president Rechtbank Alkmaar 5406 mw. mr. M. Zijp Vice-president Rechtbank Alkmaar 5447 dhr. mr. R.F.B. van Zutphen Vice-president Rechtbank Alkmaar

 

251004 Rechtbank Amsterdam Aantal gevonden personen: 319

6628 mw. mr. N.A. Aalbers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1433 dhr. mr. R.J.G. Abeln Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5919 dhr. mr. M.L.D. Akkaya Rechter Rechtbank Amsterdam 1498 dhr. mr. O. Albers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1527 dhr. mr. J. van Andel Vice-president Rechtbank Amsterdam 6590 mw. mr. E.J. van As Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1240 dhr. prof.mr. J. van Baars Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1250 mw. mr. L.C. Bachrach Rechter Rechtbank Amsterdam 1252 dhr. mr. J.J. Bade Rechter Rechtbank Amsterdam 1256 mw. mr. L. Baggerman Rechter Rechtbank Amsterdam 1322 dhr. mr. P.H. Banda Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1336 dhr. mr.ing. B.F. Barendse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1372 dhr. mr. J.A.C. Bartels Vice-president Rechtbank Amsterdam 1389 dhr. mr. F.G. Bauduin Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 1393 mw. mr. A.H. Bńuerle-Hetebrij Vice-president Rechtbank Amsterdam 6535 dhr. mr. J.H. Beestman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1781 mw. mr. M.M. Beins Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 6501 mw. mr. A.D. Belcheva Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1877 dhr. mr. W.J. van Bennekom Vice-president Rechtbank Amsterdam 1905 dhr. mr. U.W. Baron Bentinck Vice-president Rechtbank Amsterdam 5741 dhr. mr. J.R. Berculo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1960 mw. mr.drs. W.M.C. van den Berg Rechter Rechtbank Amsterdam 2008 dhr. mr. W.M. van den Bergh Rechter Rechtbank Amsterdam 6393 mw. mr. M.E.I. Beudeker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2104 dhr. mr. A.J. Beukenhorst Vice-president Rechtbank Amsterdam 2171 dhr. mr. A.V.T. de Bie Rechter Rechtbank Amsterdam 2249 dhr. mr. J.C. Binnerts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2270 dhr. mr. N.C.H. Blankevoort Rechter Rechtbank Amsterdam 5815 mw. mr. C.P. Bleeker Rechter Rechtbank Amsterdam 5528 mw. mr.drs. J.C. Boeree Rechter Rechtbank Amsterdam 2585 mw. mr. E.D. Bonga-Sigmond Rechter Rechtbank Amsterdam 5701 dhr. mr. J. Borgesius Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 6095 dhr. mr. S.J. Bosma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6661 dhr. mr. E.C. de Bouter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2801 mw. mr. G.A. Bouter-Rijksen Rechter Rechtbank Amsterdam 2826 mw. mr. E.M. van Boven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2856 dhr. mr. J.R. Branbergen Vice-president Rechtbank Amsterdam 2892 dhr. mr. H. van Breda Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2895 mw. mr. A.J.M. Breedveld-van Beeck Calkoen Vice-president Rechtbank Amsterdam 2919 dhr. mr. M. Brink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2950 dhr. mr. R.H. Broekhuijsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2957 mw. mr. M.A. Broekhuis Rechter Rechtbank Amsterdam 2995 dhr. mr. H. Brouwer Vice-president Rechtbank Amsterdam 5740 dhr. mr. H.G. Bruin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3079 mw. mr. J.L. Bruinsma Rechter Rechtbank Amsterdam 3088 dhr. mr. K.A. Brunner Rechter Rechtbank Amsterdam 3107 dhr. mr. H.J. Bunjes Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 1265 dhr. mr. H. Carels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6587 mw. mr. N.J.P. Coenen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1315 dhr. mr. D.J. Cohen Tervaert Rechter Rechtbank Amsterdam 5816 mw. mr. W.A.C. Crijns-van der Graaf Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1365 mw. mr. G.S. Crince le Roy Rechter Rechtbank Amsterdam 1381 dhr. mr. C.A.J. Crul Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1410 mw. mr. C.N. Dalebout Rechter Rechtbank Amsterdam 6660 dhr. mr. J.P.C. van Dam van Isselt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1436 dhr. mr. J.H. Dantuma Vice-president Rechtbank Amsterdam 6724 mw. mr. A.R.P.J. Davids Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1462 mw. mr. C.M. Degenaar Rechter Rechtbank Amsterdam 1486 dhr. mr. G. Demmink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1529 dhr. mr. M.J. Diemer Vice-president Rechtbank Amsterdam 1532 mw. mr. E.J.M. van Diepen-Salet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1645 dhr. mr. B.J.L.M. van Dijk Rechter Rechtbank Amsterdam 1644 mw. mr. A. van Dijk Rechter Rechtbank Amsterdam 1638 mw. mr. G.M. van Dijk Rechter Rechtbank Amsterdam 5731 dhr. mr. V. Disselkoen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1711 dhr. mr. H.F. Doeleman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 1716 mw. mr. A.M.I. van der Does Rechter Rechtbank Amsterdam 1816 dhr. mr. M.A. Dorgelo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1824 dhr. mr. W.G. Dormaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6528 mw. mr. A.A.E. Dorsman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1884 mw. mr. G.J. Driessen-Poortvliet Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 1571 dhr. mr. F.P.M. Eberhard Rechter Rechtbank Amsterdam 1589 dhr. mr. H.A. van Eijk Rechter Rechtbank Amsterdam 1613 dhr. mr. S.G. Ellerbroek Vice-president Rechtbank Amsterdam 1646 mw. mr. A.C. Enkelaar Rechter Rechtbank Amsterdam 1643 dhr. mr. G.A.C. Enkelaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1653 mw. mr. C.M.T. Eradus Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Amsterdam 1678 dhr. mr. J.J. van Es Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 1718 mw. mr. S. van Eunen Rechter Rechtbank Amsterdam 6155 mw. mr. Q.R.M. Falger Rechter Rechtbank Amsterdam 5995 dhr. mr. H.J. Fehmers Gerechtsauditeur Hoge Raad 6662 mw. mr. C.I.H. Fockens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5811 dhr. mr. N. Frenk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2020 dhr. mr. M.P.A.M. Fruytier Vice-president Rechtbank Amsterdam 2016 mw. mr. E.M.M. Gabel Rechter Rechtbank Amsterdam 2145 mw. mr. M.J.E. Geradts Rechter Rechtbank Amsterdam 2179 mw. mr. P.W.A. Gerritzen-Rode Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2204 mw. mr. C.W.M. Giesen Rechter Rechtbank Amsterdam 2212 mw. mr.ir. H.B. van Gijn Rechter Rechtbank Amsterdam 2214 mw. mr. T.J.M. Gijsberts Vice-president Rechtbank Amsterdam 2240 dhr. mr. P. Glazener Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2277 dhr. mr. P.F. Goes Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 2349 mw. mr. J.H. de Graaf Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2344 dhr. mr. T.P.J. de Graaf Vice-president Rechtbank Amsterdam 2421 dhr. mr. E.M. Groen Vice-president Rechtbank Amsterdam 2440 dhr. mr. J.B.A.M. Groenendaal Vice-president Rechtbank Amsterdam 6223 mw. mr. S.K. de Groot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2515 dhr. mr. H.W.J. de Groot Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2505 mw. mr.drs. G. De Groot Rechter Rechtbank Amsterdam 6302 dhr. mr. J.F. Haeck Rechter Rechtbank Amsterdam 2120 mw. mr. J.M. van Hall Rechter Rechtbank Amsterdam 2199 dhr. mr. R.H.C. van Harmelen Rechter Rechtbank Amsterdam 2303 dhr. mr. H.P.E. Has Rechter Rechtbank Amsterdam 5805 mw. mr. M. van Hees-van Walraven Vice-president Rechtbank Amsterdam 2379 dhr. mr. P.F. van der Heijden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5788 dhr. mr. J.P.W. Helmonds Rechter Rechtbank Amsterdam 2441 dhr. mr. D.G. de Hen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2517 dhr. prof.mr. H.L.C. Hermans Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 2583 mw. mr. M.I. Heyning-Horst Rechter Rechtbank Amsterdam 6519 dhr. mr. J.L. Hillenius Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2680 dhr. mr. P.A.M. Hoek Rechter Rechtbank Amsterdam 2677 dhr. mr. F. van der Hoek Vice-president Rechtbank Amsterdam 2770 dhr. mr. J. Holleman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2814 mw. mr. F. Hoogendijk Vice-president Rechtbank Amsterdam 2817 mw. mr. N. van 't Hoogerhuijs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6149 mw. mr. H.C. Hoogeveen Rechter Rechtbank Amsterdam 2841 dhr. mr. M.H. van Hoogstraten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2931 mw. mr. A.M.F. Huigen Rechter Rechtbank Amsterdam 2673 dhr. mr. J. Jansonius Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2649 dhr. mr. G.P.C. Janssen Vice-president Rechtbank Amsterdam 6518 mw. mr. J.N.A. Jolink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5818 dhr. mr.drs. B.A. Jong Rechter Rechtbank Amsterdam 5821 dhr. mr. H.M. de Jong Schouwenburg Vice-president Rechtbank Amsterdam 2750 dhr. mr. R.H.C. Jongeneel Rechter Rechtbank Amsterdam 2736 mw. mr. E.H. de Jong-van Dooijeweert Rechter Rechtbank Amsterdam 5813 mw. mr. J. Jonkers Rechter Rechtbank Amsterdam 3165 dhr. mr. A.N.A. Josephus Jitta Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3178 dhr. prof.mr. E.C.M. Jurgens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3003 dhr. mr. L.E. Kalff Vice-president Rechtbank Amsterdam 3024 mw. mr. M.J.C. van Kamp Vice-president Rechtbank Amsterdam 6264 dhr. mr. M.A.J. van de Kar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3045 dhr. mr. A.J.T. Karskens Vice-president Rechtbank Amsterdam 3047 mw. mr. A.C.M. Karsten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3056 dhr. mr. J. ten Kate Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6154 dhr. mr. H.P. Kijlstra Rechter Rechtbank Amsterdam 3402 dhr. mr. A.H. Kist Vice-president Rechtbank Amsterdam 3437 mw. mr.drs. R.B. Kleiss Rechter Rechtbank Amsterdam 5686 dhr. mr.dr. L.P.M. Klijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5817 dhr. mr. C. Klomp Rechter Rechtbank Amsterdam 5623 dhr. mr. J. Kloosterhuis Rechter Rechtbank Amsterdam 3499 dhr. mr. J.W. Knipscheer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6057 dhr. mr. P.H.A. Knol Rechter Rechtbank Amsterdam 3505 dhr. mr. J. Knol Rechter Rechtbank Amsterdam 3539 dhr. mr. J. Koetsier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3623 mw. mr. C.M.E. de Koning Rechter Rechtbank Amsterdam 6152 mw. mr. I.H.J. Konings Rechter Rechtbank Amsterdam 3653 mw. mr. M.W.E. Koopmann Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 3656 dhr. mr. R.W.L. Koopmans Vice-president Rechtbank Amsterdam 3734 dhr. mr. M.M. Kraayeveld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6736 mw. mr. A.I. van der Kris Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3793 mw. mr.drs. M.S. van der Kuijl Rechter Rechtbank Amsterdam 3824 mw. mr. P.H.M. Kuster Vice-president Rechtbank Amsterdam 3226 mw. mr. C.C.W. Lange Rechter Rechtbank Amsterdam 5754 dhr. mr. M.J.M. Langeveld Rechter Rechtbank Amsterdam 3256 mw. mr. C.J. Laurentius-Kooter Vice-president Rechtbank Amsterdam 3263 dhr. mr. F.C. Lauwaars Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 3284 dhr. mr. D.T. van der Leek Gerechtsauditeur Rechtbank Amsterdam 3288 mw. mr. A.B. Leeser-Gassan Vice-president Rechtbank Amsterdam 5109 mw. mr. M.E. Leijten Rechter Rechtbank Amsterdam 3352 mw. mr. E.E.V Lenos Rechter Rechtbank Amsterdam 3357 dhr. mr. A.W.P. Letschert Rechter Rechtbank Amsterdam 3372 dhr. mr. T.H. Lind Rechter Rechtbank Amsterdam 3374 dhr. mr. R.A.J. van der Linde Vice-president Rechtbank Amsterdam 3381 dhr. mr. A.P. van der Linden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6378 dhr. mr. T.M.A. van L÷ben Sels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5755 dhr. mr. A.C. Loman Rechter Rechtbank Amsterdam 3700 mw. mr. J.M.J. Lommen-van Alphen Vice-president Rechtbank Amsterdam 3720 mw. mr. C.M.T. Los-Vlasman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3228 mw. mr. K. Mans Rechter Rechtbank Amsterdam 3233 dhr. mr. G.H. Marcus Vice-president Rechtbank Amsterdam 3245 mw. mr. D.J. Markx Vice-president Rechtbank Amsterdam 3250 dhr. mr. E.R.S.M. Marres Vice-president Rechtbank Amsterdam 5634 dhr. mr. P.B. Martens Rechter Rechtbank Amsterdam 5520 dhr. mr. M.J.L. Mastboom Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 5720 dhr. mr. H.Th. van der Meer Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 5807 mw. mr. C.P.E. Meewisse Rechter Rechtbank Amsterdam 5819 dhr. mr. S.Y.Th. Meijer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3353 mw. mr. W.A.H. Melissen Rechter Rechtbank Amsterdam 3389 dhr. mr.drs. S.F. van Merwijk Rechter Rechtbank Amsterdam 3416 dhr. mr. C. von Meyenfeldt Vice-president Rechtbank Amsterdam 3442 mw. mr. B.E. Mildner Rechter Rechtbank Amsterdam 5614 mw. mr. R.F. Milo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3510 dhr. mr. J.J. Molenaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3569 dhr. mr. J.W. Moors Vice-president Rechtbank Amsterdam 3584 mw. mr. M. van Mourik Rechter Rechtbank Amsterdam 3590 dhr. mr. C.Ch. Mout Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 6542 mw. mr. T. van Muijden-Kalf Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3603 dhr. mr. B.W. Mulder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6450 mw. mr. C.S. Naarden-GoedŔl Rechter Rechtbank Amsterdam 3802 dhr. mr. S.J. Nanne Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5695 mw. mr. A.J.H.D. van Nass-Van Vollenhoven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3807 dhr. mr. P. van der Nat Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3827 mw. mr. H.L.L. Neervoort-BriŰt Rechter Rechtbank Amsterdam 3870 dhr. mr. H.M. van Niftrik Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2614 mw. mr. M.M. Olthof Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3899 dhr. mr. A.A.M. van Oosten Vice-president Rechtbank Amsterdam 3913 mw. mr. M.C. Oostendorp Rechter Rechtbank Amsterdam 3951 dhr. mr. R. Orobio de Castro Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 3954 dhr. mr. T.J.P. van Os van den Abeelen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 3958 mw. mr. R. van Os-Lang Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3982 dhr. mr.drs. F.W.J. den Ottolander Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 3986 dhr. mr. H. Oudelaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3955 mw. mr. A.M. van der Pal Gerechtsauditeur Rechtbank Amsterdam 3960 mw. mr. H.M. Patijn Rechter Rechtbank Amsterdam 6589 mw. dr. E.M.D.J. Peeters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3995 dhr. mr. J.A.J. Peeters Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 4007 dhr. mr. T. van Peijpe Vice-president Rechtbank Amsterdam 4015 dhr. mr. E. Pennink Rechter Rechtbank Amsterdam 4065 mw. mr. A. Philips Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4313 mw. mr. M.Y.C. Poelmann Vice-president Rechtbank Amsterdam 4324 mw. mr. C.J. Polak Rechter Rechtbank Amsterdam 4331 mw. mr. S.P. Pompe Rechter Rechtbank Amsterdam 4337 mw. mr. B.F. de Poorter Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4345 dhr. mr. R.H.L. Post Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4352 dhr. mr. Th.F.M. Pothof Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4063 dhr. mr. D. Radder Rechter Rechtbank Amsterdam 4075 mw. mr. C.W. Rang Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Amsterdam 6240 dhr. mr. J. Recourt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5713 mw. mr. A.D. Reiling Vice-president Rechtbank Amsterdam 4139 dhr. mr.drs. M.C.P. de Ridder Vice-president Rechtbank Amsterdam 4144 dhr. mr. P.K. van Riemsdijk Rechter Rechtbank Amsterdam 4173 mw. mr. K.D. van Ringen Rechter Rechtbank Amsterdam 4176 mw. mr. S.B. Rip Vice-president Rechtbank Amsterdam 5862 mw. mr. H.A.M. R÷ell-Mulder Rechter Rechtbank Amsterdam 4212 mw. mr. C.H. Rombouts Rechter Rechtbank Amsterdam 4219 mw. mr. M. De Rooij Vice-president Rechtbank Amsterdam 4232 dhr. mr. A.W.J. Ros Vice-president Rechtbank Amsterdam 4242 dhr. mr. J.H.B. Rottinghuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4252 dhr. mr. M.C.J. Rozijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4254 dhr. mr. A.S. Rueb Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5756 mw. mr.drs. A.M. Ruige Rechter Rechtbank Amsterdam 4262 dhr. mr. R. de Ruijter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4271 mw. mr. Sj.A. Rullmann Vice-president Rechtbank Amsterdam 4294 dhr. mr. F. Salomon Vice-president Rechtbank Amsterdam 4297 dhr. mr. R. Samkalden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4461 mw. mr. J.M. Sassenburg Rechter Rechtbank Amsterdam 4471 mw. mr. E.J. van Schaardenburg-Louwe Kooijmans Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 4483 mw. mr. J.M. Schamhardt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4487 dhr. mr. E. van der Schans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5733 dhr. mr. A.F.A.M. Schellart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4535 mw. mr. M.C. Scholten Vice-president Rechtbank Amsterdam 4546 mw. mr. H.G. Schoots Rechter Rechtbank Amsterdam 4554 dhr. mr. J.M. Schouwenaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4555 dhr. prof.mr. E.J.H. Schrage Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 4560 dhr. mr. J.C. Schreuder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4568 dhr. mr. T.G. van der Schroeff Vice-president Rechtbank Amsterdam 4571 dhr. prof.mr. B.J. Schueler Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4588 dhr. mr. S.F. SchŘtz Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5812 dhr. mr. J.G. Sillevis Smitt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4635 mw. mr. R.A. Sipkens Rechter Rechtbank Amsterdam 4636 mw. mr. A. Sissing Rechter Rechtbank Amsterdam 6142 dhr. mr. R. Slotboom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4796 mw. mr. A.M.R. Smolders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4866 dhr. mr. A. van Sonsbeeck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4867 mw. mr. H. Sorgdrager Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 4952 mw. mr. H.A.G. Splinter-van Kan Vice-president Gerechtshof Amsterdam 5808 mw. mr. M.J. van Steeg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5085 mw. mr. E. Steffan-Bakker Vice-president Rechtbank Amsterdam 5145 dhr. mr. A.L.G.A. Stille Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5218 dhr. mr. F.M.P.M. Strengers Vice-president Rechtbank Amsterdam 5262 dhr. mr. J.J. Sturm Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4385 mw. mr. S. Tammes Rechter Rechtbank Amsterdam 4386 mw. mr. M.L. Tan Vice-president Rechtbank Amsterdam 6367 dhr. mr. A. Tegelaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4411 mw. mr. M.E.B. Terwee Rechter Rechtbank Amsterdam 4425 dhr. mr. J. Thomas Rechter Rechtbank Amsterdam 4434 dhr. mr. H.J. Tijselink Rechter Rechtbank Amsterdam 4437 mw. mr. W.M.C. Tilleman Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 1440 mw. mr. V.H. van Tongeren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4633 mw. mr. W. Tonkens-Gerkema Vice-president Rechtbank Amsterdam 4647 dhr. mr. R.A. Torrenga Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 4652 mw. mr. K. Toxopeus-Bakker Rechter Rechtbank Amsterdam 4688 mw. mr. R.M. Troost Rechter Rechtbank Amsterdam 4651 mw. mr. M.V. Ulrici Vice-president Rechtbank Amsterdam 4674 mw. mr. C. Uriot Rechter Rechtbank Amsterdam 6364 mw. mr. M. Vaandrager Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4682 mw. mr. J.M. van der Vaart Vice-president Rechtbank Amsterdam 4713 dhr. mr. G.W.K. van der Valk Bouman Vice-president Rechtbank Amsterdam 6448 mw. mr. M.E. Varga van KibÚd en Makfalva Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4755 mw. mr. M.W. van der Veen Rechter Rechtbank Amsterdam 4806 dhr. mr. J.M.F.X. van Veggel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4879 dhr. mr. J.H.M. van de Ven Rechter Rechtbank Amsterdam 4904 dhr. mr. F.P.L.M. Vennix Rechter Rechtbank Amsterdam 4905 mw. mr. J.D.C. Ventevogel Rechter Rechtbank Amsterdam 4944 mw. mr. J.F.A.M. Verhaegen Rechter Rechtbank Amsterdam 5017 mw. mr. M.P. Verloop Rechter Rechtbank Amsterdam 5018 mw. mr. M.A. Vermeulen Vice-president Rechtbank Amsterdam 5058 dhr. mr. A.J.R.M. Vermolen Rechter Rechtbank Amsterdam 5081 dhr. mr. J.S. Verspyck Mijnssen Vice-president Gerechtshof Amsterdam 6502 mw. mr. A.H.W. Vink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6042 dhr. mr. J.I. van Vlijmen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5216 mw. mr. S.B.M. Voorhoeve Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6366 mw. mr. A.E. de Vos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6295 dhr. mr. O.P.G. Vos Rechter Rechtbank Amsterdam 5369 mw. mr. J.A.A.G. de Vries Rechter Rechtbank Amsterdam 5333 dhr. mr. J.L. De Vries Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5314 dhr. mr. R.H. de Vries Vice-president Rechtbank Amsterdam 5413 mw. mr. B.M. Vroom-Cramer Rechter Rechtbank Amsterdam 4721 dhr. mr. C.L.J.M. de Waal Vice-president Rechtbank Amsterdam 4774 mw. mr. M.F. Wagner Rechter Rechtbank Amsterdam 4798 dhr. mr. A.Th. de Walle Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4809 mw. mr. L.H. Waller Rechter Rechtbank Amsterdam 6626 mw. mr. N.M. van Waterschoot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4986 dhr. mr.drs. E.J. Weller Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4996 dhr. mr. M.F.J.M. de Werd Rechter Rechtbank Amsterdam 5020 dhr. mr. J.H. Wesselink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5077 dhr. mr. J. Westhoff Vice-president Rechtbank Amsterdam 5097 mw. mr. C.M. Weverink-Berkhout Rechter Rechtbank Amsterdam 5156 dhr. mr. J.J. Wiarda Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5154 dhr. mr. W.D.T.D. Wiarda Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5269 dhr. mr. P.P.M. Wijnands Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5283 dhr. mr. N. van der Wijngaart Rechter Rechtbank Amsterdam 5318 dhr. mr. A.C.A. Wildenburg Rechter Rechtbank Amsterdam 5347 dhr. mr. A.W.M. Willems Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5341 dhr. mr. J.H.M. Willems Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 5492 mw. mr. A.M.C. de Wit Vice-president Rechtbank Amsterdam 5502 dhr. mr. J.W. Witsen Elias Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 5385 dhr. mr. J.C. Zevenberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 6548 mw. mr. A.H. van Zutphen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam

 

251004 Rechtbank Arnhem Aantal gevonden personen: 203

5645 dhr. mr. R.J.J. van Acht Rechter Rechtbank Arnhem 1447 mw. mr. J.C.E. Ackermans-Wijn Rechter Rechtbank Arnhem 1543 mw. mr. E.M. van Ardenne-Stachiw Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1561 dhr. prof.mr. W.D.H. Asser Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 1564 dhr. mr. C.P. Aubel Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1566 dhr. mr. P.E.W. Augustinus Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1262 mw. mr. D.S.M. Bak Rechter Rechtbank Arnhem 1358 mw. mr. J. Barrau Rechter Rechtbank Arnhem 1362 dhr. mr. J.I.M.W Bartelds Vice-president Rechtbank Arnhem 1400 mw. mr. M.P.C.J. van Bavel Rechter Rechtbank Arnhem 1404 dhr. mr. C.J. Bax Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 1838 dhr. mr. B. Benard Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2027 dhr. mr. H.D. Bergkotte Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6387 dhr. mr. H.J.M. Besselink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2203 mw. mr. E. Bige Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2210 mw. mr. M.M. Bijker-Veen Rechter Rechtbank Arnhem 2225 dhr. mr. W.F. Bijloo Rechter Rechtbank Arnhem 6699 mw. mr. M.J. Blaisse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2363 dhr. mr. H.J.T. Blom Rechter Rechtbank Arnhem 6576 mw. mr. G.H.W. Bodt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2542 mw. mr. A.A.M. B÷gemann Rechter Rechtbank Arnhem 2572 dhr. mr. J.C. Bolte Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2631 mw. mr. R.A. Boon Rechter Rechtbank Arnhem 2654 dhr. mr. R.J.B. Boonekamp Vice-president Rechtbank Arnhem 2665 mw. mr. J.N.A. Bootsma Rechter Rechtbank Arnhem 2670 mw. mr. J.P. Bordes Rechter Rechtbank Arnhem 2807 dhr. mr.dr. W.H.A.C.M. Bouwens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2833 dhr. mr. R.A.V. Boxem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2941 dhr. mr. W.J.G.M. van den Broek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6642 mw. mr. A.G. Broek-de Stigter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2977 dhr. mr. P.J.H.M. Brouns Rechter Rechtbank Zutphen 3076 mw. mr. W. Bruins Rechter Rechtbank Arnhem 6632 mw. mr. M.J.A.C. Bruins Slot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6383 dhr. mr. W. Burgerhart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1273 dhr. mr. J.J. Catsburg Rechter Rechtbank Arnhem 1279 dhr. mr. J.M.J. Chorus Vice-president Gerechtshof Amsterdam 1320 dhr. mr. H.W. Collewijn Vice-president Rechtbank Arnhem 1324 mw. mr. M.A.F. Cools-Weebers Vice-president Rechtbank Arnhem 1369 dhr. mr. B.N. Crol Vice-president Rechtbank Arnhem 5683 mw. mr. V.M. van Daalen-Mannaerts Rechter Rechtbank Arnhem 1413 dhr. mr. C.C. van Dam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6627 mw. mr. J.H.M. Delnooz-Engels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1497 dhr. mr. W.P.C.G. Derksen Vice-president Rechtbank Arnhem 1674 mw. mr. C.N. Dijkstra Rechter Rechtbank Arnhem 1701 mw. mr. N.M. van Ditzhuyzen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1779 dhr. mr. J.W. van Donselaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1805 mw. mr. A.G. van Doorn Rechter Rechtbank Arnhem 1849 mw. mr. M.L. Drabbe Vice-president Rechtbank Arnhem 1868 dhr. mr. D. van Driel van Wageningen Vice-president Rechtbank Arnhem 6570 dhr. mr. J.B.J. Driessen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6027 dhr. mr. A.J. Dusamos Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1586 dhr. mr. H. Eigenberg Rechter Rechtbank Arnhem 6726 dhr. mr. L.G.J.M. van Ekert Rechter Rechtbank Arnhem 1618 dhr. mr. R.Ph. Elzas Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 1626 dhr. mr. W.H. van Empel Vice-president Rechtbank Arnhem 1631 dhr. mr. B.J. Engberts Rechter Rechtbank Arnhem 6260 dhr. mr. E.J.M. van Engelen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 1798 dhr. mr. A. de Feijter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6682 dhr. mr. A.M.F. Geerling Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2147 dhr. mr. F.J.F. Gerard Rechter Rechtbank Arnhem 6296 mw. mr. M.C. Gerritsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6585 mw. mr. M.F. Gielissen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2202 dhr. mr. A.A.J. de Gier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2310 dhr. L.kol.mr. A.M. van Gorp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2403 mw. mr. J. Grijns Rechter Rechtbank Arnhem 2474 dhr. mr.drs. Th.P.E.E. van Groeningen Rechter Rechtbank Arnhem 2069 dhr. mr.drs. F.J.P.M. Haas Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6595 dhr. mr. F.M.A. 't Hart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2274 dhr. mr. H. den Hartog Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6486 mw. mr. I. Heeres-Kolhoop Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2369 mw. mr.drs. A.E.B. ter Heide Gerechtsauditeur Hoge Raad 6596 mw. mr. M.J.P. Heijmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2423 mw. mr. A.P.R. Helwig Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2517 dhr. prof.mr. H.L.C. Hermans Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 5798 dhr. prof.mr. J. Hijma Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 2712 mw. mr. E.M. Hofkes Vice-president Rechtbank Arnhem 6190 dhr. mr. W.A. Holland Rechter Rechtbank Arnhem 6579 mw. mr. K.A.M. van Hoof Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2802 dhr. mr. A.W.M. van Hoof Rechter Rechtbank Arnhem 2809 dhr. Jonkheer mr. J.A.Z. Hooft Graafland Vice-president Gerechtshof Arnhem 2927 dhr. mr. P.A. Huidekoper Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Arnhem 2943 dhr. mr. N.W. Huijgen Vice-president Rechtbank Arnhem 2985 dhr. mr. R.A. van Huussen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5874 mw. mr. I.D. Jacobs Rechter Rechtbank Arnhem 6523 mw. mr. M. Jansen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2653 dhr. mr. O.J.D.M.L. Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6081 dhr. mr. M. Jurgens Rechter Rechtbank Arnhem 2994 dhr. mr. J.C.N.B. Kaal Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6274 mw. mr. M. Keppels Rechter Rechtbank Arnhem 3096 dhr. mr. P.L. Kerkhofs Vice-president Rechtbank Breda 3109 mw. mr. H.L.J.M. Kersten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3110 mw. mr.drs. H.P.M. Kester Vice-president Rechtbank Arnhem 3406 mw. prof.mr. C.J.M. Klaassen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6217 dhr. mr. H.J. Klein Egelink Rechter Rechtbank Arnhem 3428 mw. mr.drs. L.B.M. Klein Tank Rechter Rechtbank Arnhem 3544 dhr. mr. K. Kok Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3630 mw. mr. R.H. Koning Rechter Rechtbank Arnhem 3699 dhr. prof.mr. C.A.J.M. Kortmann Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5981 dhr. mr. G. Krale Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6563 mw. mr. A.S.W. Kroon Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3198 dhr. mr. J. Lamens Vice-president Gerechtshof Arnhem 5761 dhr. mr.dr. G.H. Lankhorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6399 mw. mr. I.W.M. Laurijssens Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Arnhem 3290 dhr. mr. R.G. Leether Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3322 mw. mr. C. Lely-van Goch Rechter Rechtbank Arnhem 3354 dhr. mr.dr. J.A.W. Lensing Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6008 dhr. mr. E. Loesberg Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3669 dhr. mr. H. van Loo Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3770 dhr. mr. J.G. Luiten Rechter Rechtbank Arnhem 1398 dhr. mr. P.L.M. Maas MBA Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3394 mw. mr. P.E.M. Messer-Dinnissen Rechter Rechtbank Arnhem 6177 dhr. mr. J.W. van der Meulen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6286 dhr. mr. D. Mientjes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3469 dhr. mr. J.H.H. Misdorp Vice-president Rechtbank Arnhem 3474 dhr. dr.mr. L.M. Moerings Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5982 dhr. mr. O. Nijhuis Rechter Rechtbank Arnhem 3911 dhr. mr. G. Noordraven Rechter Rechtbank Arnhem 6725 dhr. mr. L.A.A. Ongenae Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 3931 dhr. mr. J.J. van Oostveen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 3961 mw. mr. S.W. van Osch-Leysma Rechter Rechtbank Arnhem 3988 dhr. mr. R. den Ouden Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4010 mw. mr. A.E.M. Overkamp Rechter Rechtbank Arnhem 4004 dhr. mr. J.J. Penning Vice-president Rechtbank Arnhem 4018 dhr. mr. C.G. Peper Rechter Rechtbank Arnhem 6569 mw. mr. G. Perrick Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4051 mw. mr.drs. C.M.J. Peters Rechter Rechtbank Arnhem 4058 dhr. mr. E.A.A.M. Pfeil Vice-president Rechtbank Arnhem 4111 dhr. mr. A.J.H. Pleijsier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4113 dhr. mr. P.C. Plochg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4321 dhr. mr. R.A. van der Pol Rechter Rechtbank Arnhem 4319 dhr. mr. B.P.J.A.M. van der Pol Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4346 dhr. mr. D.J. Post Rechter Rechtbank Arnhem 4360 mw. mr.drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen LL.M. Vice-president Rechtbank Arnhem 6559 mw. mr. F.M.T. Quaadvliet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4022 dhr. prof.mr. A.A. Quaedvlieg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4122 dhr. mr. W. Reinds Rechter Rechtbank Rotterdam 4188 dhr. mr. J.B.H. R÷ben Vice-president Gerechtshof Arnhem 4204 mw. mr. G.M. Roerink Rechter Rechtbank Arnhem 4208 dhr. mr. O.A.P. van der Roest Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4223 dhr. mr. T.H.P. de Roos Vice-president Rechtbank Arnhem 4230 dhr. mr. J.T.G. Roovers Rechter Rechtbank Arnhem 4236 dhr. mr. E. van Rossem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4290 dhr. mr.dr. H.J.B. Sackers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4468 mw. mr. A.J. Schaap Rechter Rechtbank Arnhem 6534 dhr. mr. J.A. Schagen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4512 dhr. mr. A.E. Schilder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4521 mw. mr. M.I.A. Schlaghecke-Bouman Vice-president Rechtbank Arnhem 6551 dhr. mr. H.W. Schmidt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5978 dhr. mr. B.M.E.M. Schols Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6009 dhr. mr. F. Schonewille Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6139 dhr. mr. P.J. Schreuder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4659 dhr. prof.mr. B.P. Sloot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 4697 dhr. mr. E.G. Smedema Rechter Rechtbank Arnhem 4756 mw. mr. F.M. Smit Rechter Rechtbank Arnhem 4846 dhr. mr. M.E. Snijders Rechter Rechtbank Arnhem 4843 dhr. mr. M.F. Snijders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4840 dhr. mr. H.A.W. Snijders Vice-president Rechtbank Arnhem 4857 mw. mr. C.G. Soeteman-Oostveen Rechter Rechtbank Arnhem 4860 mw. mr.drs. L.A. van Son Vice-president Rechtbank Arnhem 5033 dhr. mr. D.A. van Steenbeek Vice-president Rechtbank Arnhem 5254 dhr. prof.mr. A.V.M. Struycken Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5278 dhr. mr. A.J.H. van Suilen Rechter Rechtbank Arnhem 5706 mw. mr. A.E.H. Sutorius-Joekes Rechter Rechtbank Arnhem 4629 dhr. mr. J.D.A. den Tonkelaar Vice-president Rechtbank Arnhem 4672 dhr. mr. J.W.M. Tromp Vice-president Rechtbank Arnhem 4662 dhr. mr. H.AE. Uniken Venema Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Arnhem 4683 dhr. mr. M.A.M. Vaessen Rechter Rechtbank Arnhem 6615 dhr. mr. A.J. Van Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4723 mw. mr. M.M. Vanhommerig Rechter Rechtbank Arnhem 4734 mw. mr. A.B.A.P.M. Varenhorst-Ficq Rechter Rechtbank Arnhem 5005 dhr. mr. P. Verkade Rechter Rechtbank Arnhem 5012 dhr. mr. C.A. Verkuyl Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5071 mw. mr. J.A. Verspui Rechter Rechtbank Arnhem 6449 mw. mr. W.J. Vierveijzer Rechter Rechtbank Arnhem 6099 mw. mr. C.M. Vinck Rechter Rechtbank Arnhem 5131 dhr. mr. S.W.A.M. VisÚe Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5282 dhr. mr. P.L. de Vos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5370 dhr. mr. F.J. de Vries Rechter Rechtbank Arnhem 5324 dhr. mr. F.H. de Vries Vice-president Rechtbank Arnhem 5374 mw. mr. M.A.J.S. de Vries RobbÚ-de Roy van Zuydewijn Vice-president Rechtbank Arnhem 5397 dhr. mr. A.T.M. Vrijhoeven Vice-president Rechtbank Arnhem 6564 mw. mr.drs. M.M.H.J. Vroemen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4728 mw. mr. I. de Waal-van Wessem Rechter Rechtbank Arnhem 5977 dhr. mr. A. van Waarden Rechter Rechtbank Arnhem 4736 dhr. mr. W. Waardenburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4744 dhr. mr. S.H. Wachter Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 4748 mw. mr. D.M.I. de Waele Rechter Rechtbank Arnhem 6011 dhr. mr. T. Wallinga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 4814 dhr. mr.dr. H. Wammes Raadsheer Gerechtshof Arnhem 6301 mw. mr. M.C.G.J. van Well Rechter Rechtbank Arnhem 6580 dhr. mr.drs. K. Werkhorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6314 mw. mr. M. Wesselink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5062 dhr. mr. J.H.M. Westenbroek Rechter Rechtbank Arnhem 5136 mw. mr.drs. B.P.M. Weusten Vice-president Rechtbank Arnhem 5168 dhr. mr. P.J. Wiegman Vice-president Rechtbank Arnhem 5199 mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek Vice-president Rechtbank Arnhem 5210 mw. mr. L.F. Wiggers-Rust Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 5249 mw. mr. I.E. van Wijland-Kalkman Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5263 mw. mr.drs. S. Wijna Rechter Rechtbank Utrecht 6556 dhr. mr. D.j. Willemsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 6070 dhr. mr. V.M. de Winkel Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam 5427 dhr. mr. Tj. Zuidema Vice-president Rechtbank Utrecht 5496 dhr. mr. W.A. Zwijnenburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem

 

251004 Rechtbank Assen Aantal gevonden personen: 70

1378 dhr. mr. J.S. Bartstra Rechter Rechtbank Assen 6555 dhr. mr. M.R.M. Beaumont Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 6082 dhr. mr. H.D. Bebingh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 6345 dhr. mr. D.F. Blackmon Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 2650 mw. mr. M.C.D. Boon-Niks Vice-president Rechtbank Assen 6635 mw. mr. N.R. Boonstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 2749 dhr. mr. B. van den Bosch Vice-president Rechtbank Assen 5959 dhr. mr. O.J. Bosker Rechter Rechtbank Assen 2834 dhr. mr. J.L. Boxum Rechter Rechtbank Assen 5739 dhr. mr. C.H. Brinkman Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 3005 dhr. mr.dr. J.G. Brouwer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 3070 dhr. mr. T.F. Bruinenberg Rechter Rechtbank Assen 6623 mw. mr. B. van der Burg Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 6710 dhr. mr. W.P. Claus Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 1657 mw. mr. E. van Dijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 1673 dhr. mr. A. Dijkstra Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 1851 mw. mr. H. Dragtsma Rechter Rechtbank Assen 5951 mw. mr. H.K. Elzinga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 1991 dhr. mr. H.H.A. Fransen Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2017 mw. mr. C.P. van Gastel Vice-president Rechtbank Assen 2291 mw. mr. J.D. den Hartog Rechter Rechtbank Assen 2489 mw. mr. E. van der Herberg Vice-president Rechtbank Assen 2880 dhr. mr. N.W. van Houten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 2971 mw. mr. A.H. Hulshof-Eleveld Rechter Rechtbank Assen 5952 dhr. prof.mr. J.H. Jans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 3156 dhr. mr. W. Jonkers Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 2992 dhr. mr. G. Kaaij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 2999 mw. mr. A.M.A.M. Kager Rechter Rechtbank Assen 3136 dhr. mr. B.A. Kievith Rechter Rechtbank Assen 3407 mw. mr. B.I. Klaassens Rechter Rechtbank Assen 3573 dhr. mr. J.S. van der Kolk Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Assen 5953 mw. mr. J.M.G. Kuin- van den Akker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 3808 dhr. mr.drs. J.H. Kuiper Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3826 dhr. mr. A.T. de Kwaasteniet Vice-president Rechtbank Assen 6432 mw. mr. E.H.G. Kwakman Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 3185 mw. mr. E. Lńkamp Rechter Rechtbank Assen 3317 dhr. mr. W.M.M. van der Lelie Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 5685 dhr. mr. A.H.J. Lennaerts Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Assen 3659 dhr. mr.drs. C.J.R. de Locht Rechter Rechtbank Assen 3676 mw. mr. P.E.M. Lokin-Sassen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 3557 dhr. mr. H.J. De Mooij Raadsheer Centrale Raad van Beroep 3577 dhr. mr. G.H. Morsink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 3619 dhr. mr. J.E. MŘnzebrock Rechter Rechtbank Assen 5624 dhr. mr. J.M.C. Obenhuijsen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Assen 6622 mw. mr. A. van den Oever Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 3964 dhr. mr. M. Otte Vice-president Gerechtshof Arnhem 3963 dhr. mr. J.M.H. Pauw Vice-president Rechtbank Assen 4311 dhr. mr. H.M. Poelman Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 4336 mw. mr. F. le Poole Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Assen 6625 dhr. mr. A. Reah Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 4145 dhr. mr. J.A. van Riessen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 4146 mw. mr. N.M. van Riessen-Traas Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 4213 mw. mr. A. Rombouts-Nieuwstraten Rechter Rechtbank Assen 4221 dhr. mr. P.L.M.J. Rooijakkers Rechter Rechtbank Assen 4239 mw. mr. M.E. van Rossum Rechter Rechtbank Assen 4497 dhr. mr. H.J. ter Schegget Rechter Rechtbank Assen 4532 dhr. mr. J.J. Schoemaker Rechter Rechtbank Assen 4574 dhr. mr. W.M. van Schuijlenburg Rechter Rechtbank Assen 5949 mw. mr. A.M.E. van der Sluijs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 5853 dhr. mr. H.L. Stuiver Rechter Rechtbank Assen 4759 dhr. mr.ir. J.A.A.M. van Veen Rechter Rechtbank Assen 4793 mw. mr. M.A.F. Veenstra Rechter Rechtbank Assen 5130 dhr. mr. J. van der Vinne Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Assen 6620 mw. mr. A. Vreugdenhil Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 4993 mw. mr. K. Wentholt Rechter Rechtbank Assen 6619 mw. mr. H. van der Werff Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 5271 dhr. mr. W.W. Wijnbeek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Assen 5495 dhr. mr. H. de Wit Rechter Rechtbank Assen 6624 mw. mr. M.S. de With Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Assen 5446 dhr. mr. H. Wolthuis Rechter Rechtbank Assen

 

251004 Rechtbank Breda Aantal gevonden personen: 162

1419 dhr. mr. M.A.V. van Aardenne Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 1506 dhr. mr. H.A.M. Alferink Vice-president Rechtbank Breda 1526 mw. mr. A. van Andel Vice-president Rechtbank Breda 1553 dhr. mr. J.L.M. Arts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1560 dhr. mr. M.C.C.Th.M. Asselbergs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1254 dhr. mr. R.P. Baetens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1294 dhr. mr. W.C.J. Bakx Vice-president Rechtbank Breda 5881 mw. mr. C.M.G.H. Beckers Rechter Rechtbank Breda 1744 dhr. mr. J.W. Beekman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1768 dhr. mr. H.M. Behrens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1804 dhr. mr. J.B. van den Beld Vice-president Rechtbank Breda 1880 dhr. mr. J.E. Benner Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2131 dhr. mr. J.M.C. Beunen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2456 dhr. mr. M. De Boer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2597 dhr. mr. C.M.J. de Bont Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6472 mw. mr. M.D.E. van der Borst-Leppens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2756 mw. mr.drs. S.A.M.L. van den Bosch-van de Sande Rechter Rechtbank Breda 2766 dhr. mr. A.R. Bosman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2803 dhr. mr. J.L.A. Bouwen Vice-president Rechtbank Breda 6257 mw. mr. O.F. Bouwman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2820 dhr. mr. C. Bouwman Rechter Rechtbank Breda 6508 dhr. mr. M. Breeman Rechter Rechtbank Breda 6703 mw. mr. E.B.M.H. De Brouwer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6618 mw. mr. C.E.M.M. de Bruijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5740 dhr. mr. H.G. Bruin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3077 dhr. mr. J.J.M. Bruinsma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3093 mw. mr. J.G. Bruns-Blaauwendraad Vice-president Rechtbank Breda 3124 dhr. mr. J.R.M. Buijsrogge Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1249 mw. mr. J. Calkoen-Nauta Rechter Rechtbank Breda 1319 mw. mr. A.M.L. Cohen-Koningsveld Vice-president Rechtbank Breda 1344 dhr. mr. H.D. Cotterell Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1917 mw. mr. S.C van Duijn Rechter Rechtbank Breda 1946 dhr. mr. P.L.J.M. van Dun Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1958 dhr. mr. R.J.H. van den Dungen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6118 dhr. mr. T. van der Dussen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1595 mw. mr. E.J.G. Eijssen-Vruwink LL.M. Rechter Rechtbank Breda 1765 mw. mr. B.M.R. Exterkate Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1971 dhr. mr. M.J.M. Franken Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2012 dhr. mr. A.A.B. Gaalman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2028 dhr. mr. H.A. van Gameren Rechter Rechtbank Breda 2129 dhr. mr. P.W.A. van Geloven Rechter Rechtbank Breda 6132 mw. mr. W.E.A. GimbrŔre-Straetmans Rechter Rechtbank Breda 2244 dhr. mr. J.M.J. Godrie Vice-president Rechtbank Breda 6305 dhr. mr. P.J.G.M. van Gool Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6158 dhr. mr. R.J.H. Goossens Rechter Rechtbank Breda 2299 dhr. mr. A.H.Q. Goossens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5917 mw. mr. I. de Graaf Rechter Rechtbank Breda 5875 mw. mr. A.S. Gratama Rechter Rechtbank Breda 2536 dhr. mr.drs. P.T. GrŘndemann Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2285 dhr. mr. A.A. Den Hartog Rechter Rechtbank Breda 6162 mw. mr. A.E. van Hees Rechter Rechtbank Breda 2525 mw. mr. R.T. Hermans Rechter Rechtbank Breda 2527 dhr. mr. J.B.H.M. Hermes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2539 mw. mr. L.P. Hertsig Rechter Rechtbank Breda 2568 dhr. mr. R.M.M. van den Heuvel Vice-president Rechtbank Breda 6613 dhr. mr. P.J. H÷dl Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2745 dhr. mr. J.O.M. H÷hner Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6221 dhr. mr. G.J. Holtkamp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2804 dhr. mr. P.P.M.H. van Hooff Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Breda 6575 dhr. mr. H.W.P.J. Hopmans Rechter Rechtbank Breda 6372 mw. mr. I.V.H. Hoppenbrouwers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6708 dhr. mr. D. Hund Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2551 dhr. mr. B.J.G.M. Ides Peeters Vice-president Rechtbank Breda 2588 dhr. mr. A.P.M. Jacobs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 2678 mw. mr. M.E.H. Janssen Rechter Rechtbank Breda 3096 dhr. mr. P.L. Kerkhofs Vice-president Rechtbank Breda 3489 mw. mr. E.J.P.J.M. Kneepkens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3521 dhr. mr. N.Chr.M. Koch Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3553 mw. mr. G.M.J. Kok Rechter Rechtbank Breda 3638 dhr. mr. P. Kooijman Vice-president Rechtbank Breda 3647 dhr. mr. H. Koopman Vice-president Rechtbank Breda 5650 dhr. mr. W.W. Korteweg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3740 dhr. mr. D. van Kralingen Rechter Rechtbank Breda 3741 dhr. mr. M.F.IJ.J. Kramer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6720 dhr. mr. A.J. Kromhout Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6467 mw. mr. H.H. de Kroon-Biewenga Rechter Rechtbank Breda 3183 dhr. mr. H. Lagas Vice-president Rechtbank Breda 6553 dhr. mr. C.M. van Lanschot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3301 dhr. mr. J.P. Leijten Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Breda 3327 mw. mr. M.A.M. Lem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5625 dhr. mr. C.A.R.M. van Leuven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6259 dhr. mr. L.W. Louwerse Rechter Rechtbank Breda 3737 dhr. mr. L.J.M. Luchtman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6332 dhr. mr. C.T.M. Luijks Rechter Rechtbank Breda 6248 dhr. mr. J.M. van Luyck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6161 dhr. mr. H.J. van der Maesen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3307 mw. mr. H.M.S. Meers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6373 dhr. mr. S. Meijer Gerechtsauditeur Rechtbank Breda 3414 mw. mr. T.N.E. Meyboom Rechter Rechtbank Breda 6464 dhr. mr. H.J.M. van Mierlo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3448 dhr. mr. R.B. Milo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3464 dhr. mr. J.J. Minnaar Vice-president Rechtbank Breda 3572 mw. mr. A.J.C. De Moor-Van Vugt Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 3621 mw. mr. M.E.W. Muskens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3900 mw. mr. E.W.J.M. Nollen Vice-president Rechtbank Breda 3904 dhr. mr.drs. E. van Noort Rechter Rechtbank Breda 3932 dhr. mr. L.A.J. Nuijten Vice-president Rechtbank Breda 3843 dhr. mr. J.H.M. van Oijen Rechter Rechtbank Breda 3947 dhr. mr. P.R.C.M. Paalvast Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Breda 6701 mw. mr. A.M.P. Paanakker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 3971 mw. mr. G.M. Paling Rechter Rechtbank Breda 3999 dhr. mr. C.M.J. Peeters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4009 mw. mr. M. Pellikaan Rechter Rechtbank Breda 4050 dhr. mr. Th. Peters Rechter Rechtbank Breda 4047 dhr. mr. P.J. Peters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4044 dhr. mr. J.L.A.J. Peters Rechter Rechtbank Breda 4056 dhr. mr. H.F.W. Peutz Rechter Rechtbank Breda 6007 dhr. Kol.mr. G.J.J.M. Pick Rechter Rechtbank Breda 4306 mw. mr. M.A.C. van der Poel Rechter Rechtbank Breda 4310 dhr. mr. A.J.M. Poelman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4316 dhr. mr. G.J.E. Poerink Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Breda 4317 dhr. mr. H.L.L. Poeth Vice-president Rechtbank Breda 5829 dhr. mr. H.W.M. Pulskens Rechter Rechtbank Breda 4097 dhr. mr. M.C. de Regt Rechter Rechtbank Middelburg 6524 dhr. mr. J. van Riet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4183 mw. mr. C.H. Ritter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4205 dhr. mr. J.C.M. van Roessel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4214 dhr. mr. P.H.J.G. R÷mers Rechter Rechtbank Breda 4246 dhr. mr. P.J.M. Rouwen Rechter Rechtbank Breda 4256 dhr. mr. T.C. Ruijgrok Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4260 dhr. mr. H. de Ruijter Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Breda 4495 mw. mr. A.D. Scheffers Rechter Rechtbank Breda 5664 mw. mr. W.A.H.A. Schnitzler-Strijbos Rechter Rechtbank Breda 5863 dhr. mr. F.P.J. Schoonen Rechter Rechtbank Breda 4553 dhr. mr. J.P. Schouten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4610 dhr. mr. J.L. Sierkstra Rechter Rechtbank Breda 4668 mw. mr. P.H.J. Slot Vice-president Rechtbank Breda 4761 dhr. mr. L.J.D. Smits Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4980 dhr. mr. F.G.P.M. Spreuwenberg Vice-president Rechtbank Breda 5030 dhr. mr. M.M. Steenbeek Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Breda 5114 dhr. mr.dr. C.H.W.M. Sterk Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5137 dhr. mr. M.G.W.M. Stienissen Vice-president Rechtbank Breda 6647 mw. mr. M.A. Tazelaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4407 mw. mr. M.C. Tempelaar Rechter Rechtbank Breda 4435 dhr. mr. A.M. van Tilburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4438 mw. mr. M.P. Tilman-Knoester Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4447 dhr. mr. W. Toekoen Rechter Rechtbank Breda 6328 dhr. mr. M.M. Veldhuizen Rechter Rechtbank Breda 4869 dhr. mr. G.A.M.T. van der Ven Rechter Rechtbank Rotterdam 4949 mw. mr. L.J.A.M. Verhagen-Coopmans Vice-president Rechtbank Breda 5004 dhr. mr. W.E.M. Verjans Vice-president Rechtbank Breda 5087 dhr. mr. T.A.J. Verster Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5126 mw. mr. J.E.J.M. Vincent Rechter Rechtbank Breda 5173 mw. mr. C.J.M. Volkers-Van Mierlo Rechter Rechtbank Breda 6163 dhr. mr. J.G. Vos Rechter Rechtbank Breda 5954 dhr. mr. G.A.J.M. van Vugt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4837 dhr. mr. C. Wallis Vice-president Rechtbank Breda 4848 mw. mr. E.J.M. Walstock-Krens Rechter Rechtbank Breda 4818 mw. mr.drs. C.M. Warnaar Rechter Rechtbank Breda 4916 mw. mr. M.L. Weerkamp Rechter Rechtbank Breda 6083 mw. mr. A.J.G.M. de Weert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4958 dhr. mr. C.J.G.M. van der Weide Vice-president Rechtbank Breda 5628 dhr. mr. A.M. van de Wiel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 6637 mw. mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 5183 dhr. mr. F.P.E. Wiemans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 1465 mw. mr. M.A.E. Wilton-Dekker Rechter Rechtbank Breda 5433 dhr. mr. A.J.L. Woerdeman Rechter Rechtbank Breda 5448 dhr. mr. I.J.M. Woltring Rechter Rechtbank Middelburg 5477 dhr. mr. J.G.M. Wouters Vice-president Rechtbank Breda 5334 dhr. mr. A.G.M. Zander Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Breda 5752 dhr. mr. J.P.M. Zeijen Rechter Rechtbank Breda 5438 dhr. mr. A.C. Zuidema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda

 

251004 Rechtbank Dordrecht Aantal gevonden personen: 85

5864 dhr. mr. S.C.J. Aarts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5646 dhr. mr. P.W. van Baal Rechter Rechtbank Dordrecht 1696 dhr. mr. H. Bedee Rechter Rechtbank Dordrecht 2158 dhr. mr. H.W. Bezemer Rechter Rechtbank Dordrecht 6471 mw. mr.drs. I. Bouter Rechter Rechtbank Dordrecht 2805 dhr. mr. G.J.S. Bouwens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2827 dhr. mr. S.M.W.L. van Boven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2859 dhr. mr. J. Brand Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Dordrecht 2881 dhr. mr. J. Brandwijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2889 mw. mr. L.E. de Brauw-Huydecoper Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 6021 dhr. mr. F.H.J.G. Brekelmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2938 dhr. mr. R.P. Broeders Rechter Rechtbank Dordrecht 3023 dhr. mr. C.B.M. Bruens Rechter Rechtbank Dordrecht 5738 dhr. mr. W.J.L. Calkoen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1267 dhr. mr.drs.ir. A.J.E. Cartigny Vice-president Rechtbank Dordrecht 1367 mw. mr. L.M. Croes Vice-president Rechtbank Dordrecht 5732 dhr. mr. S. Crommelin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1461 dhr. mr. R.G. Degenaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1836 mw. mr. H.A.B. van Dorst-Tatomir Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 5596 mw. mr. B.M. van Dun Vice-president Rechtbank Dordrecht 1965 dhr. mr. A. Dunsbergen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1990 dhr. mr. J.S. van Duurling Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1600 dhr. mr. J. van Ek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1688 mw. mr. C.M. van Esch Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2837 mw. mr. A.C.M. Fischer-Braams Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2015 dhr. mr. L. Frijda Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 2070 dhr. mr. A.M.H. Geerars Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2215 dhr. mr. P.G. Gilhuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5729 dhr. mr. A.G.H. Gorissen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2352 mw. mr. I.M.A de Graaf Rechter Rechtbank Dordrecht 2371 mw. mr. J.J.M. Grapperhaus Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2050 dhr. mr. F.K.A. de Haan Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 2118 mw. mr. J.C. Halk Vice-president Rechtbank Dordrecht 2152 dhr. mr. A.P. Hameete Rechter Rechtbank Dordrecht 2375 dhr. mr. P.G.J. de Heij Vice-president Rechtbank Dordrecht 2389 dhr. mr. F.L.J.M. Heijnen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Dordrecht 6014 mw. mr. A. Hello Rechter Rechtbank Dordrecht 2698 dhr. mr. J.R.G. Jofriet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5897 mw. mr. W.P.M. Jurgens Rechter Rechtbank Dordrecht 3084 mw. mr. C.H. Kemp-Randewijk Vice-president Rechtbank Dordrecht 3459 dhr. mr. E.C.G. Klinkhamer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 3504 dhr. mr. J.W. Baron van Knobelsdorff Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3528 mw. mr. E.C. Koekman Rechter Rechtbank Dordrecht 3606 dhr. mr. S.C.H. Koning Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5586 mw. mr.dr. I.M. Koopmans Rechter Rechtbank Dordrecht 6015 dhr. mr.drs. F.J.P. Lock Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 3721 dhr. mr. F.W. van Lottum Rechter Rechtbank Dordrecht 5587 dhr. mr.drs. T.F. van der Lugt Vice-president Rechtbank Dordrecht 3251 mw. mr. M.J.M. Marseille Rechter Rechtbank Dordrecht 3338 dhr. mr. E.T. Meijer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 3564 mw. mr. M.M. Moolenburgh-Pelser Rechter Rechtbank Dordrecht 3872 dhr. mr. P.K. Nihot Vice-president Rechtbank Dordrecht 4303 dhr. mr. M.J.A. Plaisier Gerechtsauditeur Hoge Raad 6036 mw. mr. M.A.C. Prins Rechter Rechtbank Dordrecht 4369 dhr. mr. K.H.J. Puite Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Dordrecht 4049 dhr. mr. G.B. Raaphorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 6019 mw. mr. D. Regts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 4228 mw. mr. W.J. Roos-Van Toor Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 4244 dhr. mr. R.R. Roukema Vice-president Rechtbank Dordrecht 6390 dhr. mr. M.R.J. Sch÷nfeld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 4583 mw. mr. E.C.R. Schut Rechter Rechtbank Dordrecht 4618 dhr. mr. J.B.H.M. Simmelink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 6017 mw. mr. D. van der Sluis Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Dordrecht 4719 dhr. mr. H.A.C. Smid Vice-president Rechtbank Dordrecht 4811 dhr. A.F.Th. Snelders Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Dordrecht 4866 dhr. mr. A. van Sonsbeeck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4972 dhr. mr. W.P. Sprenger Rechter Rechtbank Dordrecht 4997 mw. mr. N.J.C. van Spronssen Rechter Rechtbank Dordrecht 5599 mw. mr. C. van Steenderen-Koornneef Vice-president Rechtbank Dordrecht 4416 dhr. mr. J.H.A. Teulings Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6203 mw. mr. J.M. Veldkamp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 4914 dhr. mr. J.J.I. Verburg Co÷rdinerend vice-president senior Gerechtshof 's-Gravenhage 6013 dhr. mr. H.T.J.F. Verhappen Rechter Rechtbank Dordrecht 5100 dhr. mr. J.A.M. Verwaijen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 6444 mw. mr. M.G.L. Vette Rechter Rechtbank Dordrecht 5129 dhr. mr. B.C. Vink Rechter Rechtbank Dordrecht 5127 dhr. mr. W. Vink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 6473 dhr. mr. J. Visser Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5151 dhr. mr. D.C. Vissers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5247 dhr. mr. R.P. Voogd Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 4794 dhr. mr. G.A. Walkate Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 6020 mw. mr. S.R.B. Walther Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 4898 dhr. W.M.P.M Weerdesteijn Rechter Rechtbank Dordrecht 4992 dhr. mr. W.J. Wensink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5719 mw. mr. J.G.W. Willems-Morsink Vice-president Gerechtshof Amsterdam

 

251004 Rechtbank Groningen Aantal gevonden personen: 102

1473 dhr. mr. F.J. Agema Vice-president Rechtbank Groningen 1499 dhr. mr. H.J. Alberts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 1234 mw. mr. G.R. van Baak-Klijnsma Vice-president Rechtbank Groningen 1384 dhr. mr. H.J. Bastin Rechter Rechtbank Groningen 1634 dhr. mr. H.R. Bax Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5888 dhr. mr.drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 1769 dhr. mr.dr. M.M. Beije Rechter Rechtbank Groningen 1970 mw. mr. A. van den Berg-Schoof Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2033 dhr. mr. P.E. Bergsma Vice-president Rechtbank Groningen 6671 dhr. mr. G.H. Boekaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2667 mw. mr. R. Bootsma Rechter Rechtbank Groningen 2737 mw. mr. L.C. Bosch Rechter Rechtbank Groningen 2753 mw. mr. J.E. Bosch-Boesjes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5850 mw. mr. K.R. Bosker Rechter Rechtbank Groningen 2781 mw. mr. F.B. B÷ttcher Vice-president Rechtbank Groningen 2874 dhr. mr. F. Brandsma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2896 dhr. mr. W. Breemhaar Vice-president Rechtbank Groningen 2926 mw. mr. E.M.J. Brink Rechter Rechtbank Groningen 1425 dhr. prof.dr. L.J.A. Damen Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6581 dhr. mr. C.T. Dekker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 1481 dhr. mr. H.E. Delicaat Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 1495 mw. mr.drs. R. Depping Rechter Rechtbank Groningen 1666 dhr. mr. W.J.A.M. Dijkers Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Groningen 1691 mw. mr. M. Dissel-van Erp Vice-president Rechtbank Groningen 1726 mw. mr. J. Dolfing Vice-president Rechtbank Groningen 1820 dhr. mr. M.P. Dorhout Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 1934 dhr. mr. W. Duitemeijer Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Groningen 1993 dhr. mr. T. Duursma Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Groningen 6176 dhr. mr. R.P. van Eerde Rechter Rechtbank Groningen 1734 dhr. mr. J.P. Evenhuis Vice-president Rechtbank Groningen 5772 mw. mr. D.A. Flinterman Vice-president Rechtbank Groningen 1900 dhr. mr. A. Fokkema Rechter Rechtbank Groningen 2047 dhr. mr. A.J.H. Geense Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 6666 mw. mr. A.F. Gerding Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2257 mw. mr. A.L. Goederee Rechter Rechtbank Groningen 2322 dhr. mr. E. Gottschal Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2401 mw. mr. M. Griffioen Rechter Rechtbank Groningen 2430 mw. mr. Th.J. van der Hem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2591 dhr. mr. T.R. Hidma Vice-president Rechtbank Groningen 2601 dhr. mr. J. Hielkema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5771 dhr. mr. B.J.H. Hofstee Rechter Rechtbank Groningen 2447 mw. mr. M.P. Den Hollander Rechter Rechtbank Groningen 2779 mw. mr. M.J.B. Holsink Rechter Rechtbank Groningen 2806 dhr. mr. M.I. 't Hooft Vice-president Centrale Raad van Beroep 2870 dhr. mr. J.J.R. Hospers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2901 mw. mr.drs. A. Houtman Rechter Rechtbank Groningen 2904 mw. mr. W. van Houtum Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 2555 mw. mr. J.G. Idsardi Rechter Rechtbank Groningen 2659 dhr. mr. L.W. Janssen Rechter Rechtbank Groningen 6584 mw. mr. H. De Jong Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2723 mw. mr. F. De Jong Rechter Rechtbank Groningen 2711 mw. mr. G.T. de Jong Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 2747 mw. mr. M.W. de Jonge Rechter Rechtbank Groningen 3398 mw. mr. L.M.E. Kiezebrink Rechter Rechtbank Groningen 3457 mw. mr. D.J. Klijn Rechter Rechtbank Groningen 3492 dhr. prof.mr. G. Knigge Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3714 mw. mr. A. Koster Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3825 dhr. mr. D.J. van der Kwaak Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3184 mw. mr. K. Lahuis Vice-president Rechtbank Groningen 3186 mw. mr. G. Laman Rechter Rechtbank Groningen 6583 dhr. mr. P.R. Logemann Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 6573 dhr. mr. A.T. Marseille Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 6222 dhr. mr. R.J. Meijer Rechter Rechtbank Groningen 6522 mw. mr. S.J. de Moel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3500 dhr. mr. P. Molema Rechter Rechtbank Groningen 3857 mw. mr. M.C.H. Nieuwenhuis-Oosterhof Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3867 dhr. mr. G.J. Niezink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 3916 dhr. mr. C. van den Noort Rechter Rechtbank Groningen 3853 dhr. mr. F.T. Oldenhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 3883 mw. mr. M.M.A. Onnes-Wind Rechter Rechtbank Groningen 3898 mw. mr. E.J. Oostdijk Rechter Rechtbank Groningen 3933 mw. mr. M.J. Oostveen Rechter Rechtbank Groningen 4003 mw. mr. M.M. Overes-Hulst Vice-president Rechtbank Groningen 4361 dhr. mr. J.H. Praktiek Vice-president Rechtbank Groningen 4374 dhr. mr. H.G. Punt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 4211 dhr. mr. P. Rollingswier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 4576 mw. mr. D.M. Schuiling Rechter Rechtbank Groningen 4599 dhr. mr. P.W.J. Sekeris Rechter Rechtbank Groningen 4613 dhr. mr. F. Sijens Vice-president Rechtbank Groningen 6172 mw. mr. A.J. Sijm Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 4707 dhr. mr. P.H.M. Smeets Rechter Rechtbank Groningen 6462 dhr. mr. J. Smit Rechter Rechtbank Groningen 5013 dhr. mr. E.F. Stamhuis Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5206 dhr. mr.dr. P.W. van Straalen Rechter Rechtbank Groningen 6394 mw. mr. J.A. Tromp-Werkema Rechter Rechtbank Groningen 4681 dhr. mr. A.C.F. Troost Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 4696 mw. mr. I. Tubben Rechter Rechtbank Groningen 4900 dhr. mr. H.C.P. Venema Vice-president Rechtbank Groningen 5045 dhr. mr. P.J.W.M. Vermeulen Vice-president Rechtbank Groningen 5144 dhr. mr. G.J. Visser Vice-president Gerechtshof Amsterdam 5833 dhr. mr. S.N. Vlaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5335 mw. mr. T.G. de Vries Rechter Rechtbank Groningen 5418 dhr. mr. R.L. Vucsßn Rechter Rechtbank Groningen 5007 dhr. mr. E.W. van Weringh Rechter Rechtbank Groningen 5726 dhr. mr. J. Werle Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5148 dhr. prof.mr. J.B. Wezeman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5177 dhr. mr. F.M. Wieland Vice-president Rechtbank Groningen 5426 dhr. mr. J.P. Wind Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5736 dhr. mr. W. Winkel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5428 dhr. mr. J.M.M. van Woensel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5436 dhr. mr. H.F. Wolgen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Groningen 5547 dhr. mr. H.D. Wolswijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht

 

251004 Rechtbank Haarlem Aantal gevonden personen: 213

5895 mw. mr. W. Aardenburg Rechter Rechtbank Haarlem 1427 dhr. prof.mr. P. Abas Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6355 mw. mr. I.K. van Acker Rechter Rechtbank Haarlem 1512 mw. mr. C.H.M. van Altena Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5866 dhr. mr. W.J. van Andel Rechter Rechtbank Haarlem 1555 dhr. mr. G.H. van Asperen Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5946 mw. mr. A.M. Ayal Rechter Rechtbank Haarlem 6033 dhr. mr. Chr.A. Baardman Rechter Rechtbank Haarlem 1243 dhr. mr. C.J. Baas Vice-president Rechtbank Haarlem 5870 mw. mr. Y.M.H.I. Baauw-De Bruijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1278 dhr. mr. F.C. Bakker Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Haarlem 5494 mw. mr. M.J.A. Baronesse Bentinck- van Zwieteren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5641 dhr. mr. J.A. Van den Berg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2153 mw. mr. C.G. Beyer-Lazonder Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5989 mw. mr. M.H.L.C. Bijvoet Rechter Rechtbank Haarlem 2297 dhr. mr. J.J.M. Bless Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2318 dhr. mr. J.C.M.G. Bloemarts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2445 mw. mr.drs. G.M. Boekhoudt Vice-president Rechtbank Haarlem 2607 mw. mr. A.C. van den Boogaard Rechter Rechtbank Haarlem 2599 mw. mr. M.M.A. van den Boogaard Vice-president Rechtbank Haarlem 2627 mw. mr. C.A. Boom Rechter Rechtbank Haarlem 6265 mw. mr. M. Boos-Verschuur Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6358 mw. mr. J.C. van den Bos Rechter Rechtbank Haarlem 2752 dhr. mr. L.R. Bosch van Drakestein Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6226 mw. mr. M.E.J. Bracco Gartner Rechter Rechtbank Haarlem 6539 mw. mr. I.W. Brink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2929 dhr. mr. V. van den Brink Rechter Rechtbank Haarlem 3001 dhr. mr. F.F.W. Brouwer Vice-president Rechtbank Haarlem 3055 dhr. mr. R.H.M. Bruin Vice-president Rechtbank Haarlem 5790 dhr. mr. W.J.A.M. van Brussel Rechter Rechtbank Haarlem 5849 mw. mr. P.A. Charbon Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1350 mw. mr. M.R. Cox Vice-president Rechtbank Haarlem 1351 mw. mr. E.A. Coyajee-Kappers Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Haarlem 1423 mw. mr. H.M. van Dam Rechter Rechtbank Haarlem 1531 dhr. mr. A.L. Diender Rechter Rechtbank Haarlem 6076 mw. mr. J.J. Dijk Rechter Rechtbank Haarlem 1658 mw. mr. Ch.A. van Dijk Rechter Rechtbank Haarlem 1746 mw. mr. A.M.A.F. Donders Rechter Rechtbank Haarlem 6715 mw. mr. A. van Dongen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5789 dhr. mr. D.R. Doorenbos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1840 dhr. mr. T.J. Douma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1914 mw. mr. J.H. Dubois Vice-president Rechtbank Haarlem 5944 dhr. dr.mr. A.P.W. Duijkersloot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5730 dhr. mr. W.K. van Duren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1576 dhr. mr. C.P. van Eeghen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6205 dhr. mr. L.H.H. van Eijck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1750 mw. mr. A.M.S.P. Evers-Ederveen Rechter Rechtbank Haarlem 6138 dhr. mr. A.A. Fase Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 1896 dhr. mr. M. Flipse Rechter Rechtbank Haarlem 1897 dhr. mr. R.M. Flohil Vice-president Rechtbank Haarlem 2002 mw. mr. E.N. Franx-Schaap Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2036 dhr. mr. H.K. Garvelink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6498 mw. mr. J.M. Ghrib-Van den Ende Rechter Rechtbank Haarlem 6356 mw. mr. M. Goedhuis-Visser Rechter Rechtbank Haarlem 2304 mw. mr. M.T. Goossens Rechter Rechtbank Haarlem 2357 dhr. mr. H.J. de Graaff Rechter Rechtbank Haarlem 2378 mw. mr. H.C. Greeuw Rechter Rechtbank Haarlem 5791 mw. mr. E. de Greeve Vice-president Rechtbank Haarlem 2385 dhr. mr. P.M.F. Greuter Rechter Rechtbank Haarlem 2491 dhr. mr. G.W.S. de Groot Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Haarlem 2529 mw. mr. E.L. Grosheide Vice-president Rechtbank Haarlem 2531 dhr. mr. M. Groverman Rechter Rechtbank Haarlem 2545 dhr. mr. G. Guinau Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Haarlem 2034 mw. mr. H.M. ten Haaft Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5759 mw. mr. W. Haasdijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6705 mw. mr. J. Harmeling-De Maa Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2294 mw. mr. C.J. Harts Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Haarlem 2370 dhr. mr. P. Heidinga Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2589 mw. mr. C.E. Heyning-Huydecoper Rechter Rechtbank Haarlem 2611 mw. mr.drs. F.G. Hijink Rechter Rechtbank Haarlem 2624 mw. mr. K.I. Hilberts- De Jong Rechter Rechtbank Haarlem 2721 mw. mr. M.A.C. Hofman-Bunnik Vice-president Rechtbank Haarlem 2738 dhr. mr. E.J. Hofstee Vice-president Rechtbank Haarlem 2754 dhr. mr.drs. A.M. Hol Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2800 dhr. mr. J.F.M. Honig Rechter Rechtbank Haarlem 5923 mw. mr. F.B. Hoogenraad-Rosier Rechter Rechtbank Haarlem 2828 mw. mr. M.T. Hoogland Vice-president Rechtbank Haarlem 2951 dhr. mr. J.H. Huijzer Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 2579 dhr. mr. J. Italianer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2595 dhr. mr. C.F. van der Jagt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5758 mw. mr. J.M. Janse van Mantgem-Verdonk Rechter Rechtbank Haarlem 6698 mw. mr. L.G. Jobse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 2694 mw. mr. E. Jochem Rechter Rechtbank Haarlem 6362 mw. mr. G.D. de Jong Rechter Rechtbank Haarlem 2734 mw. mr. M.A.E. de Jong-Overtoom Vice-president Rechtbank Haarlem 3038 mw. mr. A.J.M. Kaptein Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3069 mw. mr. E.J. van Keken Rechter Rechtbank Haarlem 3083 dhr. mr. R.G. Kemmers Rechter Rechtbank Haarlem 6674 mw. mr. J.M. van Kempen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5941 dhr. mr. L.S. Kerkman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6606 dhr. mr. S.W.S. Kiliš Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3465 dhr. mr. R.J.Q. Klomp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3550 mw. mr. J.G. Kok Rechter Rechtbank Haarlem 3556 mw. mr. W.C.E. Kok-Lichtenbelt Rechter Rechtbank Haarlem 6369 mw. mr. M. Koole Rechter Rechtbank Haarlem 6673 mw. mr. A.M. Koolen-Zwijnenburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3678 dhr. mr. G.A.P. de Kort Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3691 mw. mr. M.J.S. Korteweg-Wiers Rechter Rechtbank Haarlem 6631 dhr. mr. L.M. Kos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5785 dhr. mr. M.J. Kronenberg Rechter Rechtbank Haarlem 3828 mw. mr. N.E. Kwak Rechter Rechtbank Haarlem 6441 mw. mr. J.M. Legeland Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6707 mw. mr. M.J. Leijdekker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6423 dhr. mr. H.P. van der Lelie Rechter Rechtbank Haarlem 3384 dhr. mr. S.D. Lindenbergh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5940 dhr. mr. M.C.J. Lommen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3705 dhr. mr. C.J. Loonstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3743 mw. mr. I.M. Ludwig Rechter Rechtbank Haarlem 3790 dhr. mr. G.F.H. Lycklama Ó Nijeholt Rechter Rechtbank Haarlem 3216 mw. mr. M. Malsch Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3259 dhr. mr. R.A.C.G. Martens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3266 mw. mr. M. Mateman Rechter Rechtbank Haarlem 3273 mw. mr. A.J. Medze Rechter Rechtbank Haarlem 3283 dhr. mr. A.J. van der Meer Vice-president Rechtbank Haarlem 3359 dhr. mr. S.R. Mellema Vice-president Rechtbank Haarlem 6211 dhr. mr. J. van der Merwe Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 1629 mw. mr. C.A.J. van der Meulen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3433 mw. mr. J.F. Miedema Rechter Rechtbank Haarlem 6334 mw. mr. E.C.M. van Mierlo Rechter Rechtbank Haarlem 3445 dhr. mr. A.J. Milius Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Haarlem 3456 dhr. mr. E.A. Minderhoud Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3462 mw. mr. E.A. Mink Rechter Rechtbank Haarlem 3551 dhr. mr. A.C. Monster Vice-president Rechtbank Haarlem 5926 mw. mr. J.C.M. Montijn-Swinkels Rechter Rechtbank Haarlem 6136 dhr. mr. F.A. Mulder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6266 dhr. mr. M.M. van der Nat Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3888 dhr. mr. J.T.M. Nijenhof Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Haarlem 3908 dhr. mr. C.E. van Oosten-van Smaalen Rechter Rechtbank Haarlem 3925 mw. mr. M.C. Oosterhuis-Smits Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3967 mw. mr. R.A. Otter Rechter Rechtbank Haarlem 3970 dhr. mr. W.H. van Otterloo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3956 dhr. mr. A.E. Patijn Vice-president Rechtbank Haarlem 6363 dhr. mr. J. Pel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5787 mw. mr. J.N. van der Pijl-Van Andel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5947 dhr. mr. T.J. van der Ploeg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4325 mw. mr. E.M. Polak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5945 mw. mr. H.A. Pott Hofstede Rechter Rechtbank Haarlem 6148 mw. mr. A.J. van Putten Rechter Rechtbank Haarlem 5786 dhr. mr. C.A.M.J. Raymakers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4133 dhr. mr. A.A.T van Rens Rechter Rechtbank Haarlem 6582 mw. mr. C.A.M. van de Rest-Van der Heijden Rechter Rechtbank Haarlem 6421 dhr. mr. L. Reurich Rechter Rechtbank Haarlem 6598 mw. mr. A.P.M. van Rijn Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4190 dhr. mr. W.C.J. Robert Rechter Rechtbank Haarlem 4195 dhr. Jonkheer mr. Th.S. R÷ell Vice-president Rechtbank Haarlem 6630 mw. mr. A. Roelvink-Verhoeff Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6702 dhr. mr. A.J. Roke Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5942 mw. mr.drs. J.I. Rood Rechter Rechtbank Haarlem 4225 dhr. mr. J.J. Roos Rechter Rechtbank Haarlem 4231 mw. mr. E. de Rooy Vice-president Rechtbank Haarlem 4233 mw. mr. L.F. Roseval Rechter Rechtbank Haarlem 5760 mw. mr. N. Rozemond Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4257 mw. mr. M.P.J. Ruijpers Rechter Rechtbank Haarlem 4270 dhr. mr. D.P. Ruitinga Vice-president Rechtbank Haarlem 4282 dhr. mr. A.C.M. Rutten Vice-president Rechtbank Haarlem 4298 dhr. mr. D. Samkalden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4628 mw. mr. J.M. van Santen Rechter Rechtbank Haarlem 4529 mw. mr. M.C.C van de Schepop Rechter Rechtbank Haarlem 5898 mw. mr. R.I.V. Scherpenhuijsen Rom Rechter Rechtbank Haarlem 4534 mw. mr. J.S.A.M. Schokkenbroek Vice-president Rechtbank Haarlem 6333 mw. mr. M.W. Scholte Rechter Rechtbank Haarlem 4549 dhr. mr. A.H. Schotman Vice-president Rechtbank Haarlem 4566 dhr. mr. P.M.B. Schrijvers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4687 mw. mr. S. Sicking-Sluis Rechter Rechtbank Haarlem 6560 mw. mr. S.E. Sijsma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4666 mw. mr. N. Slootweg-Klijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4691 dhr. mr. D. Sluis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5993 mw. mr. H.J.M. Smid-Verhage Gerechtsauditeur Hoge Raad 4751 dhr. mr. J.P. Smit Vice-president Rechtbank Haarlem 4735 mw. mr. M.J. Smit Vice-president Rechtbank Haarlem 6442 dhr. mr. J. Snitker Gerechtsauditeur Rechtbank Haarlem 6389 mw. mr. D.H. Steenmetser-Bakker Rechter Rechtbank Haarlem 6323 dhr. mr. A. Stefels Rechter Rechtbank Haarlem 5171 dhr. mr. C.J.J.M. Stolker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5190 mw. mr. E.P. Stolp Vice-president Rechtbank Haarlem 5195 mw. mr. C.M.Th. Stolwijk-Vlek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5207 dhr. mr. J.C. van Straaten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5217 dhr. mr. B.W. Streefland Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4390 mw. mr. M.G. Tarlavski-Reurslag Rechter Rechtbank Haarlem 5775 mw. mr. I.A.M. Tel Rechter Rechtbank Haarlem 5948 mw. mr. S. Terstal Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5707 mw. mr. C.A. Terwee-van Hilten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4413 mw. mr. A.C. Terwiel-Kuneman Rechter Rechtbank Haarlem 4423 dhr. mr. R.J.F. Thiessen Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 4430 dhr. mr. J.G. Tielenius Kruythoff Rechter Rechtbank Haarlem 6554 dhr. mr. P.A.H. Tjong-A-Hung Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4448 dhr. mr. R.E.A. Toeter Vice-president Rechtbank Haarlem 6723 dhr. mr. H.A. Tulp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 4634 dhr. mr. J.J. Udo De Haes Vice-president Rechtbank Haarlem 5938 dhr. mr. J.J. van der Valk Vice-president Rechtbank Haarlem 4704 dhr. mr. W.L. Valk Raadsheer Gerechtshof Arnhem 4779 dhr. mr. F.J.P. Veenhof LL.M. Vice-president Rechtbank Haarlem 4828 dhr. mr. B.J.M. Veldhoven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 6544 mw. mr. W. Veldhuijzen van Zanten Rechter Rechtbank Haarlem 5757 mw. mr. A.H. Veldmaat-Wansink Rechter Rechtbank Haarlem 5562 mw. mr. E.P.W. van de Ven Rechter Rechtbank Haarlem 5060 dhr. mr. M.J.M. Verpalen Vice-president Rechtbank Haarlem 5943 dhr. mr. H.J. Vetter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5133 dhr. mr. F.M. Visser Vice-president Rechtbank Haarlem 6706 mw. mr.drs. L. Voetelink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5203 dhr. mr. B. Vogel Rechter Rechtbank Haarlem 5287 mw. mr. J.M.J. Vos-de Greeve Rechter Rechtbank Haarlem 6365 mw. mr. M.S.F. Voskens Rechter Rechtbank Haarlem 5371 mw. mr. L.M. de Vries Rechter Rechtbank Haarlem 6113 mw. mr. E.B. de Vries-van den Heuvel Rechter Rechtbank Haarlem 4750 mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe Rechter Rechtbank Haarlem 4816 mw. mr. P.M. Wamsteker Rechter Rechtbank Haarlem 4817 mw. mr. A. Warmerdam Rechter Rechtbank Haarlem 4871 mw. mr. T.M. van Wassenaer-Westgeest Rechter Rechtbank Haarlem 5432 dhr. mr. A.J. Wolfs Rechter Rechtbank Haarlem 5434 dhr. mr. A. Wolfsen Vice-president Rechtbank Haarlem 5452 dhr. mr. M.E. van Zutphen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 5450 mw. mr. M.J. van Zutphen Rechter Rechtbank Haarlem

 

251004 Rechtbank Leeuwarden Aantal gevonden personen: 87

1539 dhr. mr. O. Anjewierden Vice-president Rechtbank Leeuwarden 1562 dhr. mr. A. Atema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 1634 dhr. mr. H.R. Bax Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 6156 dhr. mr. J.J. Beswerda Rechter Rechtbank Leeuwarden 2194 dhr. mr. J.E. Biesma Rechter Rechtbank Leeuwarden 2407 mw. mr. J.G. de Bock Rechter Rechtbank Leeuwarden 2633 dhr. mr. W.W.M. Boon Vice-president Gerechtshof Leeuwarden 2751 dhr. mr. J.D.S.L. Bosch Vice-president Rechtbank Leeuwarden 2840 dhr. mr.ing. G. Bracht Rechter Rechtbank Leeuwarden 5867 dhr. mr. M. Brinksma Rechter Rechtbank Leeuwarden 2970 mw. mr. E.N. Brons Rechter Rechtbank Leeuwarden 5976 dhr. mr. J. van Bruggen Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Leeuwarden 6243 dhr. mr. P.W.Th. Buijtenhuijs Rechter Rechtbank Leeuwarden 3162 dhr. mr.drs. P. Buur Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 1407 mw. mr. C.E.M. Daan-van Brink Rechter Rechtbank Leeuwarden 6086 mw. mr. G.A.M. van Dijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 1649 dhr. mr.drs. K.J. van Dijk Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 5777 mw. mr. M.J. Dijkstra Rechter Rechtbank Leeuwarden 1677 mw. mr. M.G. Dijkstra-de Vries Rechter Rechtbank Leeuwarden 1728 dhr. mr. A.H.M. D÷lle Vice-president Rechtbank Leeuwarden 1727 mw. mr. I.M. D÷lle Rechter Rechtbank Leeuwarden 5781 dhr. mr. P.J. Duinkerken Vice-president Rechtbank Leeuwarden 1999 dhr. mr. B. Franssen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 2021 mw. mr. M.C. Fuhler MPA Rechter Rechtbank Leeuwarden 2029 dhr. mr. M.R. Gans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 2223 dhr. mr. R. Giltay Vice-president Rechtbank Leeuwarden 2255 dhr. mr. J. De Goede Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 2496 dhr. mr. C.H. De Groot Rechter Rechtbank Leeuwarden 2168 dhr. mr. W.K.F. Hangelbroek Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Leeuwarden 4807 mw. mr. M.J. Haveman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 6239 mw. mr. M. van der Hoeven Rechter Rechtbank Leeuwarden 2839 dhr. mr. T.K. Hoogslag Vice-president Rechtbank Leeuwarden 2884 dhr. mr. U. van Houten Vice-president Rechtbank Leeuwarden 2908 mw. mr. L.A.D. Houwerzijl-Lindenbergh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 6283 mw. mr. Y. Huizing Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Leeuwarden 2646 dhr. mr.drs. J.Y.B. Jansen Rechter Rechtbank Leeuwarden 6003 mw. mr. W. Jellema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5890 mw. mr. G. de Jong Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 2703 dhr. prof.mr. D.H. de Jong Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Leeuwarden 5780 dhr. mr. J.W. Keuning Rechter Rechtbank Leeuwarden 3121 dhr. mr. D.J. Keur Vice-president Rechtbank Leeuwarden 6503 mw. mr.drs. G.C. Koelman Rechter Rechtbank Leeuwarden 3665 dhr. mr. H.G. van Koot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3733 dhr. mr. R. van der Kraats Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3821 dhr. mr. B. Kuizenga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5914 mw. mr. M.J. De Lange Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 6002 dhr. mr.dr. J.B.J. van der Leij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3302 dhr. mr. J.C.G. Leijten Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Leeuwarden 6204 mw. mr. G.R. van Lingen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3717 mw. mr. J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme Vice-president Rechtbank Leeuwarden 3792 dhr. mr. A.A. Lycklama Ó Nijeholt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3278 dhr. mr. A. van der Meer Vice-president Rechtbank Leeuwarden 3341 mw. mr. G.M. Meijer - Campfens Rechter Rechtbank Leeuwarden 3343 dhr. mr. J.R. Meijeringh Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 3495 mw. mr. H. Mol Rechter Rechtbank Leeuwarden 3501 dhr. mr. H. van der Molen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3559 dhr. mr. A.J.G.M. van Montfort Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 3885 mw. mr. A. Nijland Rechter Rechtbank Leeuwarden 1996 mw. mr. A.E. Olthuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5717 mw. mr. G.A.M. Peper Rechter Rechtbank Leeuwarden 4347 dhr. mr. K. Post Rechter Rechtbank Leeuwarden 4148 mw. mr. A.J. Rietveld Rechter Rechtbank Leeuwarden 4505 dhr. mr. S.M. van der Schenk Rechter Rechtbank Leeuwarden 4538 dhr. mr. H.K. Scholtens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 4577 dhr. mr. P. Schulting Vice-president Rechtbank Leeuwarden 4606 dhr. mr. M.H. Severein Rechter Rechtbank Leeuwarden 4657 mw. mr. E. Slofstra-Hoorn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 6453 mw. mr. M.J. Smit Vice-president Rechtbank Utrecht 4932 dhr. mr. A. Speksnijder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 1348 mw. mr. C.A.M. van Straalen-Coumou Rechter Rechtbank Leeuwarden 6005 dhr. mr. H Sybesma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 4405 mw. mr.drs. C.M. Telman Rechter Rechtbank Leeuwarden 4410 dhr. mr. R.T. Terpstra Vice-president Rechtbank Leeuwarden 4715 mw. mr. H.G. de Valk-Aaldriks Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 4729 mw. mr. G.H. Varekamp-Vos Vice-president Rechtbank Leeuwarden 4841 dhr. mr. R.E.J. Veldhuyzen van Zanten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 4854 mw. mr. F. Vellinga-Schootstra Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 6004 mw. mr. A.S. Venema Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Leeuwarden 5037 dhr. mr. F.R. Vermeer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5146 mw. mr. E.M. Visser Rechter Rechtbank Leeuwarden 5179 dhr. mr. J.D. Vlessing Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5257 dhr. mr. A.T. Vos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 6006 dhr. mr. M.R. de Vries Rechter Rechtbank Leeuwarden 5414 dhr. mr. J. de Vroome Vice-president Rechtbank Leeuwarden 4951 dhr. mr. R.S. Wegener Sleeswijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Leeuwarden 5296 dhr. mr. P.G. Wijtsma Rechter Rechtbank Leeuwarden 5504 dhr. mr.drs. E. De Witt Rechter Rechtbank Leeuwarden

 

251004 Rechtbank Maastricht Aantal gevonden personen: 132

5602 dhr. mr. B.G.L. van der Aa Vice-president Rechtbank Maastricht 1443 mw. mr.drs. C.M.J. van den Acker Rechter Rechtbank Maastricht 1454 dhr. mr. J.L.H.M. Adelmeijer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1452 mw. mr. A.M. Adelmeijer Vice-president Rechtbank Maastricht 1550 mw. mr. A.S. Arnold Rechter Rechtbank Maastricht 1286 dhr. mr. R.E. Bakker Vice-president Rechtbank Maastricht 1664 dhr. mr. J.F.T. Becker Vice-president Rechtbank Maastricht 5649 mw. mr. I. Becker-Hartenhof Vice-president Rechtbank Maastricht 1966 mw. mr. E.W.A. van den Berg-Buntsma Rechter Rechtbank Maastricht 2030 dhr. mr. J.J.P. Bergmans Vice-president Rechtbank Maastricht 2135 dhr. mr. W.J.J. Beurskens Vice-president Rechtbank Maastricht 2248 mw. mr.dr. M.C.A.E. van Binnebeke Rechter Rechtbank Maastricht 2455 dhr. mr. P.M. Boels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6689 dhr. mr. P.H. Brandts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6146 dhr. mr. L.M.I.A. Bregonje Rechter Rechtbank Maastricht 5767 dhr. mr. W.T.M. Br÷cker Rechter Rechtbank Maastricht 6267 dhr. mr. A.H.M. van den Broek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2958 dhr. mr. B.A.J. Broekman Vice-president Rechtbank Maastricht 3044 dhr. mr. P.J.M. Bruijnzeels Vice-president Rechtbank Maastricht 1269 dhr. mr. J.C. Casparie Vice-president Rechtbank Maastricht 1309 dhr. mr. J.M.A.F. Coenegracht Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 1310 dhr. mr. W.C.M. Coenen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 1340 mw. mr. W.M.A.E. Cornuit Rechter Rechtbank Maastricht 1408 dhr. mr. P.E.Ch.M. Dahmen Rechter Rechtbank Maastricht 6268 dhr. mr. B. Damen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5872 mw. mr. I.T. Dautzenberg Rechter Rechtbank Maastricht 1448 mw. mr. L.J. De Kerpel-Van de Poel Rechter Rechtbank Maastricht 1519 mw. mr. T.E. Deurvorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6269 dhr. mr. P.H.J. Diederen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 1839 mw. mr. H.P.S. Douffet-Evertz Rechter Rechtbank Maastricht 1882 mw. mr. M.J.A.C. Driessen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 1587 dhr. mr. A.M.A. Eijck Rechter Rechtbank Maastricht 5847 dhr. mr. P.I. Van der Eijk Rechter Rechtbank Maastricht 6247 mw. mr. A. Ekermans Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht 5871 mw. mr. M. El Jerrari Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht 1620 mw. mr. W.E. Elzinga Rechter Rechtbank Maastricht 6215 mw. mr. A.L.H. Ernes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6246 dhr. mr. G.L.M. van den Eshof Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht 6307 mw. mr. I.M. Etman Rechter Rechtbank Maastricht 6308 dhr. mr. F.L.G. Geisel Rechter Rechtbank Maastricht 2150 mw. mr. T. Gerbranda Rechter Rechtbank Maastricht 2230 dhr. mr. P.H. van Ginkel Vice-president Gerechtshof Arnhem 5873 dhr. mr. M.J.M. Goessen Rechter Rechtbank Maastricht 2427 dhr. mr.dr. J.J. Groen Vice-president Rechtbank Maastricht 2516 dhr. mr. I.P. de Groot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2502 dhr. prof.mr. G.R. de Groot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2313 dhr. mr. J.P.G. Hautvast Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2325 mw. mr. A.J. Hazen Vice-president Rechtbank Maastricht 2402 dhr. mr.drs. G.A.M. Heim Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6347 dhr. mr. D.P.C.M. Hellegers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5764 dhr. mr. A.J. Henzen Rechter Rechtbank Maastricht 2498 dhr. mr. A.W. Heringa Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2564 mw. mr. E.V.L. Heuts Rechter Rechtbank Maastricht 6664 dhr. mr. W.A.P. Hillen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2634 mw. mr. M. Hillen Rechter Rechtbank Maastricht 2685 dhr. mr. P. Hoekstra Vice-president Rechtbank Maastricht 2877 dhr. mr. A.L.W.G. Houtakkers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2890 dhr. mr. R.P.G. Houterman Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Maastricht 2910 dhr. mr. R.H.M.J. Baron van H÷vell tot Westerflier Vice-president Rechtbank Maastricht 2916 dhr. mr. H.L. Hoyng Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 2952 dhr. mr. J.F.W. Huinen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Maastricht 2984 mw. mr. J. Huurman - van Asten Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2606 dhr. mr. A.G.M. Jansberg Vice-president Rechtbank Maastricht 2664 mw. mr. L. Jansen Rechter Rechtbank Maastricht 6685 mw. mr.dr. M.I. Jap-A-Joe-Blagrove Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 3415 dhr. mr. W.C.A. Klaufus Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 6166 dhr. mr. R.M.M. Kleijkers Rechter Rechtbank Maastricht 5648 dhr. mr. J.H. Klifman Rechter Rechtbank Maastricht 3482 dhr. prof.mr. H.J. de Kluiver Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 3490 dhr. mr. E.J.J.M. Kneepkens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 3679 dhr. mr. P.E. de Kort Rechter Rechtbank Maastricht 3744 mw. mr. M.E. Kramer Rechter Rechtbank Maastricht 3767 dhr. mr. E.H.A.F.M. Krol MPA Rechter Rechtbank Maastricht 3217 dhr. mr. P.P. Lampe Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Maastricht 3253 dhr. mr. H.J. Laumen Rechter Rechtbank Maastricht 5766 dhr. mr. R.A.J. Van Leeuwen Rechter Rechtbank Maastricht 3365 dhr. mr. W.A.J. van Lierop Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1397 dhr. mr. F.M. van Maanen Winters Rechter Rechtbank Maastricht 3255 dhr. mr. H.J.O. Martens Vice-president Rechtbank Maastricht 3533 dhr. mr. G.P.M.F. Mols Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6316 dhr. mr. P.G.M. van den Mortel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 3833 dhr. mr. P.J. Nevelstein Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 3849 mw. mr. R.M.P.G. Niessen-Cobben Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 3893 dhr. mr. T.J.M. Oostdijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6506 dhr. mr.drs. A.W. Oosterman Rechter Rechtbank Maastricht 3926 mw. mr.dr. A.C. Oosterman-Meulenbeld Vice-president Rechtbank Maastricht 3981 dhr. mr. R.H.J. Otto Vice-president Rechtbank Maastricht 3990 dhr. mr. C.M.E.M. Paulussen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5967 mw. mr. M.J.H.T. Peters Rechter Rechtbank Maastricht 5869 dhr. mr. H.E.G. Peters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4057 dhr. mr. A.J.L.J. Pfeil Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4061 dhr. mr. R.C.A.M. Philippart Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Maastricht 4326 dhr. mr. G.E.M. Polkamp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4023 dhr. mr.dr. H.M.J. Quaedvlieg Rechter in opleiding Rechtbank Maastricht 4194 dhr. mr. J. Roeleveld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5972 mw. mr. I. Ruitenberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5868 mw. mr. M.T.A.C. Russel Rechter Rechtbank Maastricht 4293 mw. mr. M.E. Salemans-Wijnen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4482 dhr. prof.mr. T.M.C.J. Schalken Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 4539 dhr. mr. P.M. Scholtes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4558 mw. mr. A.C.A. Schreinemakers Rechter Rechtbank Maastricht 4586 mw. mr. A.M. Schutte Rechter Rechtbank Maastricht 4596 dhr. mr. J.P.M. Schwillens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5768 dhr. mr.dr. R.J.G.H. Seerden Rechter Rechtbank Maastricht 4600 mw. mr. M. Senden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4614 dhr. mr. J.R. Sijmonsma Vice-president Rechtbank Maastricht 4640 dhr. mr. J.N.F. Sleddens Rechter Rechtbank Maastricht 4855 dhr. mr. G.B. van Soerland Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 6309 mw. mr. M.A.H. Span-Henkens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4979 mw. mr. V. Sprenger-Soeters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4989 mw. mr. T.N.B.M. Spronken Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5003 dhr. mr. H.W.M.A. Staal Vice-president Rechtbank Maastricht 5116 dhr. mr. H.P.M. Stevelmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5212 mw. mr. J.M. te Strake Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Maastricht 4399 dhr. mr. E.P.C.M. Teeuwen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4428 dhr. mr. F.M.H. Thuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5765 mw. mr. L.E.J. van Tilburg Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht 4442 mw. mr. M. Timmers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4670 dhr. mr. D.F.G.A.M Tripels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4631 dhr. mr. F.W. Udo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 4678 mw. mr. M.A.M. van Uum Rechter Rechtbank Maastricht 5763 mw. mr.drs. A.S. Van der Ven Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht 4953 dhr. mr. A.A.H. Verheezen Vice-president Rechtbank Maastricht 4982 dhr. mr. J.H.M. Verjans Vice-president Rechtbank Maastricht 2695 mw. mr. J.A.C.R.W. Verloren van Themaat-Van der Hoeven Rechter Rechtbank Maastricht 5110 dhr. mr.drs. W.G.A.M. Veugelers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5197 dhr. mr. F.A.G.M Vluggen Rechter Rechtbank Maastricht 5226 dhr. mr. W.L.J. Voogt Rechter Rechtbank Maastricht 6368 mw. mr. E.J.A. Westphal Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Maastricht 5252 dhr. prof.mr. F.C.B. van Wijmen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht 5393 dhr. mr. T.E.A. Willemsen Rechter Rechtbank Maastricht 5457 dhr. mr. J. W÷retshofer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Maastricht

 

251004 Rechtbank Middelburg Aantal gevonden personen: 54

1419 dhr. mr. M.A.V. van Aardenne Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 1493 dhr. mr. J.E.M. Akveld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 1511 dhr. mr. W.M.P. van Alphen Vice-president Rechtbank Middelburg 1764 dhr. mr. J.T. Begheyn Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1931 dhr. mr. W.P.M. ter Berg Vice-president Rechtbank Middelburg 2704 dhr. mr. J.P.M. Borsboom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 2831 mw. mr. C. van Boven-Hartogh Rechter Rechtbank Middelburg 6206 dhr. mr. K. De Bruin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 1432 dhr. mr. T. Damsteegt Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Middelburg 1648 dhr. mr. S.M.J. van Dijk Rechter Rechtbank Middelburg 1661 dhr. mr. L.A.M. van Dijke Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Middelburg 6688 mw. mr. I. Dijkman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 1803 dhr. mr. B. Doorewaard Boekhout Vice-president Rechtbank Middelburg 1926 dhr. mr. B.J. Duinhof Rechter Rechtbank Middelburg 1962 dhr. mr. M. van DunnÚ Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 1831 dhr. mr. R.A. Fibbe Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2011 mw. mr.dr. A.M.P. Gaakeer Rechter Rechtbank Middelburg 2042 mw. mr. A.M.P. Geelhoed Rechter Rechtbank Middelburg 2137 dhr. mr. J.W. Genuit Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 2346 dhr. mr.drs. E.J. Govaers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 6069 mw. mr. J. de Graaf Rechter Rechtbank Middelburg 2101 dhr. mr. E.K.L.M. Haffmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 5839 dhr. mr. C.F.W.A. Hamm Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 6065 dhr. mr. F.C.J.E. van Hemert-Meeuwis Rechter Rechtbank Middelburg 2852 dhr. mr. J.P.M. Hopmans Rechter Rechtbank Middelburg 2857 dhr. mr. W.M.J. Hoppers Vice-president Rechtbank Middelburg 2594 dhr. mr. K.M. de Jager Rechter Rechtbank Middelburg 2642 dhr. mr. E.P. Jansen Rechter Rechtbank Middelburg 2681 mw. mr. A.M. Janssens-van Kampen Rechter Rechtbank Middelburg 2743 dhr. mr. J.M. De Jonge Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 3408 dhr. mr. M.J.M. Klarenbeek Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Middelburg 3641 dhr. mr. C. Kool Vice-president Rechtbank Middelburg 3193 dhr. mr. R.J.G. Lameijer Vice-president Rechtbank Middelburg 3332 mw. mr. E.K. van der Lende-Mulder Smit Rechter Rechtbank Middelburg 3314 mw. mr. M.P. Meeuwisse Rechter Rechtbank Middelburg 3351 dhr. mr. A.L.R. Melens Vice-president Rechtbank Middelburg 3376 dhr. mr. L.W. van de Merbel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 3397 dhr. mr.dr. B.A. Meulenbroek Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3896 dhr. mr. G.H. Nomes Rechter Rechtbank Middelburg 4047 dhr. mr. P.J. Peters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Breda 4116 mw. mr. N. van der Ploeg-Hogervorst Rechter Rechtbank Middelburg 4328 mw. mr. T. van De Poll Rechter Rechtbank Middelburg 6160 dhr. mr. D.C. van Reekum Rechter Rechtbank Middelburg 4097 dhr. mr. M.C. de Regt Rechter Rechtbank Middelburg 4117 mw. mr. R.C.M. Reinarz Vice-president Rechtbank Middelburg 6480 dhr. mr. B.F.T. de Roos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 6208 dhr. mr. J.F.I. Sinack Rechter Rechtbank Middelburg 6634 dhr. mr. I.E.M. Sutorius Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 4664 dhr. mr. G.J.A. van Unnik Rechter Rechtbank Middelburg 5865 dhr. mr. D. Verboom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Middelburg 4969 dhr. mr. B.J.R.P. Verhoeven Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Middelburg 4859 mw. mr. A. van Wamel Rechter Rechtbank Middelburg 5503 dhr. mr. H.A. Witsiers Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Middelburg 5448 dhr. mr. I.J.M. Woltring Rechter Rechtbank Middelburg

 

251004 Rechtbank Roermond Aantal gevonden personen: 69

6297 mw. mr. H.J. Amsing Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Roermond 5969 dhr. mr. C.C.W.M. Aretz Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 1238 mw. mr. M.J.A.G. van Baal Rechter Rechtbank Roermond 1268 dhr. mr. E.J.A.M. Bakermans Vice-president Rechtbank Roermond 1660 dhr. mr. R.H.A.M. Beaumont Rechter Rechtbank Roermond 2580 mw. mr. D.C.M. Bomans Rechter Rechtbank Roermond 2610 mw. mr.drs. E.J.M. Boogaard-Derix Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Roermond 2882 dhr. mr. P.C.G. Brants Rechter Rechtbank Roermond 2976 dhr. mr. G.M.P. Brouns Vice-president Rechtbank Roermond 3078 dhr. mr. W.P.C.M. Bruinsma Vice-president Rechtbank Roermond 6592 mw. mr. N.I.B.M. Buljevic Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Roermond 6352 mw. mr. M.M.T. Coenegracht Rechter Rechtbank Roermond 1339 mw. mr. B.W.P.M. Corbey-Smits Rechter Rechtbank Roermond 1374 dhr. mr. L.J.A. Crompvoets Vice-president Rechtbank Roermond 1385 dhr. mr. J.A.G.F. Custers Rechter Rechtbank Roermond 5966 mw. mr. L.M.J.A. Dassen Rechter Rechtbank Roermond 5828 mw. mr. J.M.E. Derks Rechter Rechtbank Roermond 1504 dhr. mr. H.H. Dethmers Rechter Rechtbank Roermond 1521 dhr. mr. V.P. van Deventer Rechter Rechtbank Roermond 6571 mw. mr. G.P.C. Dijkshoorn-Sleebe Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 1794 dhr. mr. M.P.F. van Dooren Vice-president Rechtbank Roermond 5979 dhr. mr.ir. J.M. van Eck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 1582 mw. mr. A.E.M. Effting-Zeguers Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Roermond 5847 dhr. mr. P.I. Van der Eijk Rechter Rechtbank Maastricht 2009 dhr. mr. P.H.J. FrÚnay Vice-president Rechtbank Roermond 2091 dhr. mr. H.J.A.M. van Geest Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 2535 dhr. mr. L.A. Gruiters Rechter Rechtbank Roermond 6100 mw. mr. M.I.J. Hegeman Rechter Rechtbank Roermond 2934 dhr. mr. F.J.C. Huijbers Rechter Rechtbank Roermond 6354 mw. mr. A.J.M. Huisman-Kreijn Rechter Rechtbank Roermond 3072 dhr. mr. J.A.R. Kelleter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 3618 mw. mr. A.K. Kleine Rechter Rechtbank Roermond 3481 dhr. mr. R. Kluin Rechter Rechtbank Roermond 6119 mw. mr. M. Koelemeijer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 3223 dhr. mr.drs. O.M. de Lange Rechter Rechtbank Roermond 3191 dhr. mr. F.H. Machiels Vice-president Rechtbank Roermond 3200 dhr. mr. R.M.L.M. MagnÚe Vice-president Rechtbank Roermond 5968 dhr. mr. K. van der Meijde Rechter Rechtbank Roermond 3388 mw. mr. J.H.J.M. Mertens-Steeghs Vice-president Rechtbank Roermond 6545 mw. mr. N.H.W. Montulet-van der Meer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 6382 dhr. mr. B.L.G. Moolhuysen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 3895 mw. mr. C.M.W. Nobis Rechter Rechtbank Roermond 3837 dhr. mr. F. Oelmeijer Rechter Rechtbank Roermond 3979 dhr. mr. H.A.M.J. Paulussen Vice-president Rechtbank Roermond 4076 dhr. mr. A.H.M.J.F. PiŰtte Rechter Rechtbank Roermond 4123 dhr. mr. T.P.M. Pluymaekers Vice-president Rechtbank Roermond 4340 dhr. mr. W.A.H.J. Poppeliers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 4037 mw. mr. W.T.M. Raab Rechter Rechtbank Roermond 4163 dhr. mr. J.W. Rijksen Vice-president Rechtbank Roermond 4180 dhr. mr. M. Ritt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 5971 mw. mr. Y.J.C.A. Roeffen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 6591 mw. mr. N.Y. Rose Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Roermond 4284 mw. mr. E.P.J. Rutten Rechter Rechtbank Roermond 6493 dhr. mr. N.J.M. Ruyters Rechter Rechtbank Roermond 4469 mw. mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester Rechter Rechtbank Roermond 4498 dhr. mr. T.M. Schelfhout Vice-president Rechtbank Roermond 5973 dhr. mr. J.W. Schouten Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Roermond 4564 dhr. mr. A.F.M. Schrickx Rechter Rechtbank Roermond 4659 dhr. prof.mr. B.P. Sloot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 4749 mw. mr. A.M.G. Smit Rechter Rechtbank Roermond 4767 dhr. mr. R.H. Smits Vice-president Rechtbank Roermond 4757 mw. mr. E.J. Smits Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 4874 dhr. mr. F.R. Soutendijk Rechter Rechtbank Roermond 6603 dhr. mr. C.A.F.M. Stassen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 5246 dhr. prof.mr. F.A.M. Stroink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 6434 mw. mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 5205 dhr. mr. P.J. Voncken Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Roermond 6686 dhr. mr. J.J.M. Wassenberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Roermond 5975 mw. mr. S.A.M.C. van de Winkel Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Roermond

 

251004 Rechtbank Rotterdam Aantal gevonden personen: 267

1485 mw. mr. M.J.A.M. Ahsmann Vice-president Rechtbank Rotterdam 1557 mw. mr. M.K. Asscheman-Versluis Rechter Rechtbank Rotterdam 1568 dhr. mr. T. Avedissian Rechter Rechtbank Rotterdam 1284 dhr. mr.drs. F.A.M. Bakker Rechter Rechtbank Rotterdam 1353 dhr. mr.drs. A.L.R. Barneveld Rechter Rechtbank Rotterdam 2731 mw. mr. E.I. Batelaan-Boomsma Rechter Rechtbank Rotterdam 5878 dhr. mr.dr. P.G.J. van den Berg Rechter Rechtbank Rotterdam 5642 dhr. mr. J.J. Van den Berg Rechter Rechtbank Rotterdam 1953 dhr. mr. E.J. van den Berg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1967 mw. mr. J.E.A.A. ten Berg-Koolen Rechter Rechtbank Rotterdam 2161 mw. mr. K.J. Bezuijen Vice-president Rechtbank Rotterdam 6122 mw. mr. W.L. van der Bijl-de Jong Rechter Rechtbank Rotterdam 2300 mw. mr. W. van Blitterswijk-Dansberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2381 dhr. mr. T. Blom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6515 mw. mr. A. Boer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5692 dhr. mr. G.B. de Boer Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2484 dhr. mr.drs. J. den Boer Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 2518 mw. mr. J.C.W. Bogaards Rechter Rechtbank Rotterdam 5699 dhr. mr. C.W.D. Bom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2663 mw. mr. N.M.C. de Boorder-Wennekers Rechter Rechtbank Rotterdam 2705 dhr. E. Bos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2789 dhr. mr. G.L. Bouman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2825 dhr. mr. W.J. van Boven Rechter Rechtbank Rotterdam 2822 dhr. mr. R.J. van Boven Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 2836 dhr. mr. W.Th. Braams Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2897 mw. mr. C. van Breevoort-de Bruin Rechter Rechtbank Rotterdam 2911 mw. mr. A.C.M.P. van Breukelen-van Aarnhem Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 2946 mw. mr. M.J. van den Broek-Prins Gerechtsauditeur College van Beroep voor het bedrijfsleven 3028 dhr. mr. F. van der Brug Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3042 dhr. mr. G.M.C.C. Bruijninckx Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3103 mw. mr. J.I. Buchner Rechter Rechtbank Rotterdam 6182 dhr. mr. J.J. Buirma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3135 mw. mr. A. Buizer Rechter Rechtbank Rotterdam 6437 mw. mr. M.K. Bulterman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1257 dhr. mr.dr. S.J. Cammelbeeck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1323 dhr. mr. R.J.A.M. Cooijmans Vice-president Rechtbank Rotterdam 6497 dhr. mr. W.S.A.H. Croes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1405 mw. mr. M. Daalmeijer Rechter Rechtbank Rotterdam 1466 mw. mr. B.C.W.M. Dekkers Vice-president Rechtbank Rotterdam 1500 mw. mr. M.C.R. Derkx Rechter Rechtbank Rotterdam 5826 dhr. mr. L.J. van Die Vice-president Rechtbank Rotterdam 1665 dhr. mr. P. van Dijken Rechter Rechtbank Rotterdam 1705 dhr. H. Doelder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1735 dhr. mr. W. Dommering Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1797 dhr. mr. F.J.W.M. van Dooren Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1865 dhr. mr. J. van Driel Rechter Rechtbank Rotterdam 1869 dhr. mr. M.R.P. Drielsma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1909 dhr. mr.drs. C.O.W. Dubbelman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1959 dhr. prof.mr. J.M. van DunnÚ Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1575 mw. mr.drs. J. Edgar Rechter Rechtbank Rotterdam 1600 dhr. mr. J. van Ek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1615 dhr. mr. J.A. van den Elsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1627 dhr. mr. F.W.H. van den Emster Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Rotterdam 6103 mw. mr. E.M.M. Engbers Rechter Rechtbank Rotterdam 1708 mw. mr. P. van Essen Rechter Rechtbank Rotterdam 1841 mw. mr. M. Fiege Rechter Rechtbank Rotterdam 1847 mw. mr. H.A.G. Fikkers Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1875 mw. mr. C.M.P. Flint-van Noort Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1936 dhr. mr. C.R. Foy Rechter Rechtbank Rotterdam 1948 dhr. mr. E.F.C. Francken Vice-president Rechtbank Rotterdam 1969 mw. mr. M.C. Franken Rechter Rechtbank Rotterdam 6110 dhr. mr. J.F. Frankruijter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 1987 dhr. mr. T. Fransen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6511 mw. mr.drs. J.C.A.T. Frima Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2073 dhr. mr. A.F.L. Geerdes Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Rotterdam 2160 dhr. mr. J.C. Gerritse Rechter Rechtbank Rotterdam 2170 dhr. mr. J.J.H. Gerritzen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2193 mw. mr. M. de Geus Rechter Rechtbank Rotterdam 6510 mw. mr. L.M.A. GimbrŔre Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5902 dhr. mr. L.C.P. Goossens Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Rotterdam 2361 mw. mr. C.G. van de Grampel Rechter Rechtbank Rotterdam 2380 mw. mr. T.M.C. de Greeve Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6109 mw. mr. M. van de Griendt-Hoendervoogt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2413 dhr. mr. M.F.L.M. van der Grinten Vice-president Rechtbank Rotterdam 2433 dhr. mr. J. van der Groen Vice-president Rechtbank Rotterdam 2459 dhr. prof.mr. M.S. Groenhuijsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6491 dhr. mr. J.W. van de Gronden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2482 dhr. mr. C. de Groot Vice-president Rechtbank Rotterdam 2533 mw. mr. H.L. de Gruijl-van Benthem Rechter Rechtbank Rotterdam 2043 dhr. prof.mr. K.F. Haak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2051 dhr. mr. P.T.M. de Haan Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2057 mw. mr. M.J. De Haan-Boerdijk Rechter Rechtbank Rotterdam 2090 dhr. mr. R.C.P. Haentjens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 6298 dhr. mr. J.M. Hafkenscheid Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2109 dhr. mr. B.W.T. Hagendoorn Vice-president Rechtbank Rotterdam 6481 dhr. mr. J.M. Hamaker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6668 mw. mr. D.H. Hamburger Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2246 mw. mr. T.A.C. van Hartingsveldt Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 2282 mw. mr. F.J. den Hartog Rechter Rechtbank Rotterdam 6406 dhr. mr. E.M. Havik Rechter Rechtbank Rotterdam 6151 mw. mr. G.J. Heevel Rechter Rechtbank Rotterdam 6065 dhr. mr. F.C.J.E. van Hemert-Meeuwis Rechter Rechtbank Middelburg 2470 dhr. mr. A.P.M. Henket Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5722 dhr. mr. W. van den Herik Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2557 mw. mr. T.F. Hesselink Rechter Rechtbank Rotterdam 6649 dhr. mr.drs. H. van den Heuvel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2578 dhr. mr. J.W. Heyman Vice-president Rechtbank Rotterdam 2688 dhr. mr. R.P.P. Hoekstra Rechter Rechtbank Rotterdam 6717 mw. mr. A. Hoekstra-Wagemans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6633 mw. mr. M Hoendervoogt Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam 2727 mw. mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten Vice-president Rechtbank Rotterdam 2758 dhr. mr. M.J.L. Holierhoek Rechter Rechtbank Rotterdam 2762 dhr. mr. L.J. den Hollander Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2905 mw. mr. E.R. Houweling Rechter Rechtbank Rotterdam 2963 mw. mr. S.A.J. van 't Hul Rechter Rechtbank Rotterdam 2978 dhr. mr.dr. J.W. van der Hulst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2980 dhr. mr. J.W. van den Hurk Rechter Rechtbank Rotterdam 2676 dhr. mr. J.H. Janssen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5950 dhr. mr. J.A.H.M. Janssen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 2668 dhr. mr. J.F.M. Janssen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3146 dhr. mr. A.L.C.M. de Jongh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3152 mw. mr. S.G. Jonker Rechter Rechtbank Rotterdam 3157 dhr. mr. H.F.J. Joosten Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 6064 dhr. mr. M.J.T. Jorna Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6361 mw. mr. H.J.M. van der Kaaij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3008 mw. mr. A.A. Kalk Vice-president Rechtbank Rotterdam 3026 mw. mr. C.H.M. Kampert-Touwen Vice-president Rechtbank Rotterdam 3085 mw. mr. M.W. Kempe Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3094 mw. mr. C.P.M. van De Kerkhof Rechter Rechtbank Rotterdam 6228 dhr. mr. L.R. Kiers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3418 dhr. mr. S.J. van Klaveren Vice-president Rechtbank Rotterdam 5794 dhr. mr. J.W. Klein Wolterink Vice-president Rechtbank Rotterdam 3449 mw. mr. A.P.A. de Klerk-Leenen Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5905 dhr. mr. R.F. de Knoop Rechter Rechtbank Rotterdam 6531 mw. mr. J.F. Koekebakker Rechter Rechtbank Rotterdam 3576 mw. mr. M.C. van der Kolk Rechter Rechtbank Rotterdam 3599 dhr. mr. E.W. Koning Vice-president Rechtbank Rotterdam 3722 mw. mr. E.P. Koster-van der Flier Vice-president Rechtbank Rotterdam 3784 dhr. mr. R. Kruisdijk Rechter Rechtbank Rotterdam 3804 dhr. mr. S.W. Kuip Vice-president Rechtbank Rotterdam 3175 dhr. mr. N.L.H.M. Laane Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6509 mw. mr. M.A. van der Laan-Kuijt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5903 dhr. mr. A. van 't Laar Rechter Rechtbank Rotterdam 3202 dhr. mr.dr. M.A. van de Laarschot Rechter Rechtbank Rotterdam 3201 mw. mr. E.F. Lagerwerf-Vergunst Rechter Rechtbank Rotterdam 3212 mw. mr. M.J.L. Lamers-Wilbers Rechter Rechtbank Rotterdam 3252 mw. mr. C. Laukens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3312 mw. O.E.M. Leinarts Rechter Rechtbank Rotterdam 3363 dhr. mr.drs. G.C.C. Lewin Rechter Rechtbank Rotterdam 3667 dhr. mr. W. Lok Rechter Rechtbank Rotterdam 5955 mw. mr. H. van Lokven-van der Meer Rechter Rechtbank Rotterdam 3690 mw. mr. L. de Loor-Alwin Rechter Rechtbank Rotterdam 3718 dhr. mr. J.V.M. Los Vice-president Rechtbank Rotterdam 6529 mw. mr. J.M.C. Louwinger-Rijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3724 dhr. mr.drs. J.W.H.G. Loyson Rechter Rechtbank Rotterdam 3728 dhr. mr. W.F. Lubberink Vice-president Rechtbank Rotterdam 3187 dhr. mr. J.R. Maas Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3355 dhr. mr. C.N. Melkert Rechter Rechtbank Rotterdam 3366 mw. mr. T.J. Mellema-Kranenburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6398 mw. mr. E.I. Mentink Rechter Rechtbank Rotterdam 3411 dhr. prof.mr. P.A.M. Mevis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5655 mw. mr. J. Meyst-Michels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3432 mw. mr. J.C.M. Middendorp Rechter Rechtbank Rotterdam 3563 dhr. mr. J.A. Moolenburgh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3602 dhr. mr.dr. V. Mul Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3607 dhr. mr. S.J.A. Mulder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3616 dhr. mr. N.J.M. de Munnik Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6639 mw. mr. Y.E. de Muynck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3810 mw. mr. C.J. Nauta Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3816 dhr. H.C. Naves Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Rotterdam 3868 mw. mr. L.A.C. van Nifterick Rechter Rechtbank Rotterdam 3876 mw. mr. S.S. van Nijen Rechter Rechtbank Rotterdam 3887 mw. mr. M.E.A. Nijssen Rechter Rechtbank Rotterdam 3928 mw. mr. J.C. Nouwt Vice-president Rechtbank Rotterdam 3940 dhr. mr. C.G. Nunnikhoven Raadsheer Gerechtshof Arnhem 5851 mw. mr. C.M.M. Oostdam Rechter Rechtbank Rotterdam 3952 dhr. mr. H.J. Den Os Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4001 dhr. mr. R.A. Overbosch Rechter Rechtbank Rotterdam 3949 mw. mr. H.N. Pabbruwe-Cohen Tervaert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3972 mw. mr. N. Palstra-Tinbergen Vice-president Rechtbank Rotterdam 3991 mw. mr. S.B. De Pauw Gerlings-D÷hrn Vice-president Rechtbank Rotterdam 6405 mw. mr. D.C.J. Peeck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6643 dhr. mr.dr. J.A.F. Peters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4043 mw. mr. B.D. Peters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 3522 mw. mr. L.A. Pit Rechter Rechtbank Rotterdam 4305 dhr. mr. E.J. van der Poel Vice-president Gerechtshof Arnhem 4309 dhr. mr. J.P.G. Poell Vice-president Rechtbank Rotterdam 4318 mw. mr. S.H. Poiesz Rechter Rechtbank Rotterdam 6644 mw. mr. E.A. Poppe-Gielesen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4379 dhr. mr. W.G.H.M. van der Putten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4122 dhr. mr. W. Reinds Rechter Rechtbank Rotterdam 4152 dhr. mr. A. Rigutto Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4155 dhr. mr. A.J.J. van Rijen Vice-president Rechtbank Rotterdam 4168 mw. mr.drs. A.A. Rijperman Vice-president Rechtbank Rotterdam 4178 dhr. prof.mr. J. Riphagen Vice-president Rechtbank Rotterdam 4210 dhr. mr. L.J.J. Rogier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6512 mw. A.J. Rooijen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4263 dhr. mr. J.W. de Ruijter Rechter Rechtbank Rotterdam 4274 mw. mr. C.M.E. Russell-van der Hoeven Vice-president Rechtbank Rotterdam 4275 mw. mr. M. van der Rus-Velde Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4281 mw. mr. E.J. Rutten Rechter Rechtbank Rotterdam 4286 dhr. mr. E.A.K.G. Ruys Vice-president Gerechtshof Arnhem 4455 dhr. mr. P.C. Santema Vice-president Rechtbank Rotterdam 4457 dhr. mr. J. Sap Vice-president Rechtbank Rotterdam 4459 mw. mr. L.J. Sarlemijn Vice-president Rechtbank Rotterdam 4489 mw. mr. A.G. Scheele-MŘlder Vice-president Rechtbank Rotterdam 4496 mw. mr. M.V. Scheffers Rechter Rechtbank Rotterdam 4525 mw. mr. T.W.H.E. Schmitz Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4531 mw. mr. R.C. Schoemaker Co÷rdinerend vice-president Centrale Raad van Beroep 6306 mw. mr. M. Schoneveld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5901 mw. mr.drs. A.P. Schoonbrood- Wessels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6377 dhr. mr. R.A. Schram Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6413 dhr. mr. W.J.G. Schr÷der Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4570 mw. mr. H.D.L.M. Schruer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4594 mw. mr. R.J. Schweers-Daalman Rechter Rechtbank Rotterdam 4598 dhr. mr. T.R. Seinstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6461 mw. mr. Ch. Sikkel Rechter Rechtbank Rotterdam 4637 dhr. mr. J. Slager Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4754 dhr. mr. J.B.F. Smit Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4780 mw. mr. V.M. Smits Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6112 dhr. mr. D. de Snoo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6513 mw. M. Soffers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4866 dhr. mr. A. van Sonsbeeck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6150 mw. mr. M.H.J. Soutendijk-van Appeldoorn Rechter Rechtbank Rotterdam 5889 mw. mr. S. Stenfert Kroese Rechter Rechtbank Rotterdam 5232 mw. mr. A.I. van Strien Rechter Rechtbank Rotterdam 4387 mw. mr. T.L. Tan Rechter Rechtbank Rotterdam 4420 dhr. mr. A.B.H.M. van Thiel Rechter Rechtbank Rotterdam 6043 dhr. mr. J.A. Tiesing Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6636 mw. mr. T.B. Trotman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4673 mw. mr. G.L.M. Urbanus Vice-president Rechtbank Rotterdam 6320 dhr. mr. J.W. Veenendaal Rechter Rechtbank Rotterdam 4773 dhr. mr. R. Veenendaal Vice-president Rechtbank Rotterdam 4822 dhr. mr. F.J.A. van der Velden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 4845 dhr. mr. P.H. Veling Vice-president Rechtbank Rotterdam 4869 dhr. mr. G.A.M.T. van der Ven Rechter Rechtbank Rotterdam 4906 mw. mr. F.A.M. Veraart Rechter Rechtbank Rotterdam 6111 dhr. mr. G.P. Verbeek Rechter Rechtbank Rotterdam 4968 mw. mr. H.S.G. Verhoeff Rechter Rechtbank Rotterdam 4978 dhr. mr. F. Verhulst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6485 mw. mr. M. Verkerk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6440 mw. mr. A. Verweij Rechter Rechtbank Rotterdam 5107 dhr. mr. J.R.A. Verwoerd Vice-president Rechtbank Rotterdam 5129 dhr. mr. B.C. Vink Rechter Rechtbank Dordrecht 5151 dhr. mr. D.C. Vissers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5153 dhr. prof.mr. P. Vlaardingerbroek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5175 dhr. mr. P. Vlaswinkel Vice-president Rechtbank Rotterdam 5187 mw. mr.drs. A van Vliet Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam 6357 dhr. mr. D.J.S. Voorhoeve Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5276 mw. mr. P.M.J. Vos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5653 dhr. Ktza.mr. R. de Vreede Rechter Rechtbank Rotterdam 5411 mw. mr. P. Vrolijk Rechter Rechtbank Rotterdam 5407 dhr. mr. H.E.M. Vrolijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6236 dhr. mr. E.A. Vroom Rechter Rechtbank Rotterdam 4732 dhr. mr. F. Waardenburg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5782 dhr. prof.mr. J.H. Baron Wansink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6422 dhr. mr. R. van de Water Rechter Rechtbank Rotterdam 4965 dhr. mr. B.M.M. Weiffenbach Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5014 dhr. mr. F.L.J. van Wersch Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5023 dhr. mr. J.H.M. Wesseling Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5072 mw. mr. M. Westerveld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5091 dhr. mr. W.J.J. Wetzels Vice-president Rechtbank Rotterdam 6514 mw. mr. A.M. Wiechers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5170 dhr. mr. H. van der Wiel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5935 mw. mr. H.C. Wiersinga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 6721 mw. mr. C.A.E. Wijnker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5325 dhr. mr. J.H. de Wildt Rechter Rechtbank Rotterdam 5321 dhr. mr. A.J.L.M. van der Wildt Vice-president Rechtbank Rotterdam 5415 dhr. mr. F. van der Wind Vice-president Rechtbank Rotterdam 6070 dhr. mr. V.M. de Winkel Gerechtsauditeur Rechtbank Rotterdam 5497 dhr. mr. J.A.M. de Wit Rechter Rechtbank Rotterdam 5488 dhr. mr. J.T. Wit Rechter Rechtbank Rotterdam 5508 mw. mr. S.M. Wurzer-Leenhouts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam 5378 dhr. mr. A.N. van Zelm van Eldik Vice-president Rechtbank Rotterdam 5383 dhr. mr. K.L. van Zetten Rechter Rechtbank Rotterdam 5489 dhr. mr. P. van Zwieten Vice-president Rechtbank Rotterdam 5510 dhr. mr.drs. R. Zwitser Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

 

251004 Rechtbank Almelo Aantal gevonden personen: 418

1426 mw. mr. D. Aarts Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1421 dhr. mr. C.M. Aarts Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1470 dhr. mr. J.L.W. Aerts Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 1509 dhr. mr. D. Allewijn Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5984 mw. mr. M.J. Alt-van Endt Gerechtsauditeur Hoge Raad 5597 dhr. mr. G. van Amstel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1534 dhr. mr. R.L. Andriaansen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1558 dhr. mr. A.L. Asscher Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5566 mw. mr. A.A. Back Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 6697 mw. mr.drs. H.J.M. Baldinger Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1316 dhr. mr. G.A.C.M. van Ballegooij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1346 mw. mr. C.A.A.M. Barge-Coebergh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5568 mw. mr. S.M. Barkhuijsen-Venselaar Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 1399 dhr. mr.dr. E. Bauw Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6371 dhr. mr. P. van de Beek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1745 dhr. Jonkheer mr. A.W. Beelaerts van Blokland Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1774 dhr. mr. J.H. Beijer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1812 mw. mr. I.D. Bellaart Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1825 dhr. mr.dr. Th.L. Bellekom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1834 mw. mr. J.T. van Belzen Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1846 dhr. mr. G.W. van der Bend Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1940 dhr. mr. A.V. van den Berg Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 1939 dhr. mr. L.C.J. Berg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1928 dhr. mr. H.W.F. van den Berg Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6474 dhr. mr. M.S. Berger Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2018 mw. mr. M.J. van den Bergh Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5894 mw. mr. A.H. Bergman Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2060 dhr. mr. J. Berkvens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2079 dhr. mr. H.A. den Besten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2125 mw. mr. E.J.M. van Beukering-Rosmuller Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2208 mw. mr. J.A. Bijker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2221 mw. mr. C.C. Bijl-Meijer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2263 mw. mr.drs. C.M. Bitter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2331 mw. mr. C.I. Blok-Bitter Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2408 dhr. mr. R.A.A. B÷cker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2434 dhr. mr. J.L.M. Boek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2488 mw. mr. Y.K. de Boer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2468 dhr. mr. A.H.T. de Boer Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6614 mw. mr.drs. M.T. Boerlage Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2503 mw. mr. A.M.C. Boerwinkel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2543 mw. mr. T.P.A.M. Bogers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2593 dhr. mr. M.Y. Bonneur Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6179 dhr. mr. H. Boog Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 6144 dhr. mr. J.K.J. van den Boom Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2629 mw. mr. C.E.M. van den Boom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6376 mw. mr.drs. S.M. Borkent Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2701 dhr. mr. C.J. Borman Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 6447 mw. mr. H.C.M. Borman-Nijman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6654 dhr. E.B. Bosklopper Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 2765 dhr. mr. L.P. Bosma Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2769 mw. mr. J.J.P. Bosman Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2786 dhr. mr. H.T. Bouma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2797 dhr. mr. R.M. Bouritius Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6653 dhr. L.J.W.E. Brand Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 6670 dhr. mr.dr. K.M. Braun Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2886 mw. mr. A.N. Braunius-Kennema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2923 dhr. mr. J.G.J. Brink Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5531 dhr. mr. E.F. Brinkman Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6114 dhr. mr. D.J.C. Broek Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 2972 mw. mr. H.J. Bronsgeest Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3039 mw. mr. M.L.C.C. de Bruijn-LŘckers Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 5740 dhr. mr. H.G. Bruin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 3064 mw. mr. L. Bruin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5543 dhr. drs. B.E.E. Bruins Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6178 dhr. mr. J.P.M. BrŘning Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 3140 dhr. mr. O. Burg Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6232 mw. mr. M.A.G. van der Burgt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6059 dhr. mr. R.T.R.F. Carli Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1271 dhr. mr. A.G. Castermans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1272 dhr. mr. W. Cate Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5590 dhr. mr. W.H. Claassen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5860 dhr. mr. P.W.J. Coenen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1383 dhr. mr. H.C. Cusell Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 1394 dhr. mr. J.F.J.A. van Daal Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5684 dhr. mr. T. van Daalen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5569 mw. mr. M. Dam Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1415 mw. mr. I.F. Dam Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1451 mw. mr. C.C. Dedel-van Walbeek Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1474 mw. mr. A.S.I. van Delden-Brouwer Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5570 mw. mr. C.M. Derijks Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1507 mw. mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1656 dhr. mr. C.H. van Dijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1670 mw. mr. C. Dijkshoorn-Boender Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5548 mw. mr. H.L.G. Dijksterhuis-Wieten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1676 dhr. mr. G.S.A. Dijkstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5530 dhr. dr. E. Dijt Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6657 dhr. H.Th.B. van Dillen Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 1683 mw. mr. E.M. Dil-Stork Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1687 dhr. mr. M.A. Dirks Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1704 dhr. prof.mr. J.E. Doek Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 1733 dhr. mr. E.J. Dommering Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1738 mw. mr. W.J. Don Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1770 dhr. mr. S.L. Donker Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1784 mw. mr. A.C.J. van Dooijeweert Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1790 dhr. mr. W.E. Doolaard Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 5620 dhr. mr. G.J.H. Doornewaard Raadsheer Centrale Raad van Beroep 1814 mw. mr. J.D.G.J. Dop Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1832 dhr. mr. J.A. van Dorp Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1843 mw. mr. R.A. Dozy Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1881 dhr. mr. J.L. Driessen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1887 mw. mr. J.E.F.M. den Drijver-Van Rijckevorsel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1902 dhr. mr. J.Th. Drop Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5549 mw. mr. I. Drost Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5150 mw. mr. I. Drost Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1909 dhr. mr.drs. C.O.W. Dubbelman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1918 dhr. mr. J.T. Duijnstee Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1937 dhr. mr. R.A.A. Duk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5730 dhr. mr. W.K. van Duren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1583 dhr. mr. E.R. Eggeraat Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1584 mw. mr. F.A. Egter van Wissekerke Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1590 dhr. mr. I.W. van der Eijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1597 dhr. prof.mr. S.E. Eisma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1598 mw. mr. J. Eisses Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 1600 dhr. mr. J. van Ek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 1601 dhr. mr. J. Ekelmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1610 dhr. mr. R. Elkerbout Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1637 mw. mr. I.P.A. van Engelen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6067 dhr. mr. J.P. Eschauzier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1707 dhr. mr. A.J.P. van Essen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 1749 mw. mr. M.F.A. Evers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1786 mw. mr. J.C. Fasseur-van Santen Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 1811 mw. mr. W.A.G.J.W. Ferenschild Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 1830 mw. mr. C. Fetter Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2025 dhr. mr. H.R. FŘrstner Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2044 dhr. mr. J.G. Geelkerken Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2070 dhr. mr. A.M.H. Geerars Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5571 dhr. mr.drs. P.F.E. Geerlings Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 5748 mw. mr. K.J.C. Geeve Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6293 mw. mr. M.L.H. Gelauff Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2136 dhr. mr. D.M. van Genderen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2191 dhr. mr. A.M. de Geus Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2196 mw. mr. D. Ghidei Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6326 mw. mr. K.P.C.M. GimbrŔre Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 6135 dhr. mr. G. de Goede Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2284 dhr. mr. P.M. Gompen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2326 dhr. mr. F.L.M. de Gou Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2335 mw. mr.drs. J. Goudswaard Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2347 mw. mr. I.L. de Graaf Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2343 dhr. mr. K.R. van der Graaf Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 2419 dhr. mr. H.A. Groen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2444 dhr. mr. J.Y. Groeneveld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5259 mw. mr. M.E. Groeneveld-Stubbe Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6066 mw. mr. M.F.M. de Groot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5749 dhr. mr. C. de Groot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2495 mw. mr. H.M.A. de Groot Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2053 mw. mr. P. de Haan Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2081 dhr. mr. R.J. Haasjes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2098 dhr. mr. G.H.I.J. Hage Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 2105 dhr. mr. J.A. Hagen Raadsheer College van Beroep voor het bedrijfsleven 2112 mw. mr. M.L. HaimÚ Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2141 mw. mr. M.A. van der Ham Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 2138 dhr. mr. G.P. van Ham Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 2231 dhr. mr. M.P. van Harte Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2305 dhr. mr.drs. R.C.D.E. Hasekamp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6621 dhr. mr. W.B.J. Ten Have Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 2479 dhr. mr. C.A.J.F.M. Hensen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5990 mw. mr. M.I.W.E. Hillen-Muns Gerechtsauditeur Hoge Raad 2675 mw. mr. L.C. van Hoefdraad Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2684 dhr. mr. R.J. Hoekstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6527 mw. mr. S.J. Hoekstra-van Vliet Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2709 dhr. mr. H.F.M. Hofhuis Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank 's-Gravenhage 2791 dhr. mr. J.S.W. Holtrop Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 2792 dhr. mr. R.W. Holzhauer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2844 dhr. mr. G.M.H. Hoogvliet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6181 dhr. mr. R.P. Hoondert Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 2853 mw. mr. A.C.M. H÷ppener Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2922 mw. mr. M.C.C. Hueber Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2948 dhr. mr. M.C.J.A. Huijgens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6694 dhr. mr. J.J.B. Hulst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2981 dhr. mr. L.F.A. Husson Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 2577 dhr. mr. H. Italiaander Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2605 dhr. mr. D. Jalink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2637 dhr. mr. H.G.T.J. Jansen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2620 dhr. mr. I. Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 2697 dhr. mr. P. Joele Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 2698 dhr. mr. J.R.G. Jofriet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Dordrecht 5572 dhr. mr.drs. J.J.I. de Jong Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 2707 mw. mr. H.M.D. de Jong Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6452 dhr. Jonkheer mr. M.W.C. de Jonge Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3142 mw. mr. E.S.G. Jongeneel Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3160 mw. mr. I.S. Joppe Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3168 mw. mr. C.A. Joustra Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 3002 mw. mr. R. Kalden Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5595 dhr. mr. M.A. Kamp Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3037 mw. mr. T.N.M. Kamps Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 6264 dhr. mr. M.A.J. van de Kar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3043 dhr. mr. S.N.W. Karreman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3052 mw. mr. Y.E. Kastein Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3063 dhr. mr. G. Keizer Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3073 dhr. mr. J.M.J. Keltjens Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3089 dhr. mr. J.A. van Kempen Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3401 dhr. mr. D. Kingma Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3412 dhr. mr. R. van de Klashorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3424 dhr. mr. G.P. Kleijn Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5956 dhr. mr. P Klik Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3479 mw. mr. S. Klosse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3498 dhr. mr. H.J.A. Knijff Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3506 dhr. mr. H.H.J. Knol Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3524 mw. mr. M.W. Koek Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5550 dhr. mr. A.D. Kok Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3552 dhr. mr. R.G. Kok Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3540 dhr. mr. G.Chr. Kok Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 3558 mw. mr. M.T.Y. Kokee Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3560 dhr. mr. L.H.J. Kokhuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3579 mw. mr. P. van der Kolk-Nunes Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3634 dhr. mr. P.A.C.E. van der Kooij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3670 dhr. mr.drs. P.A. van Koppen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3687 mw. mr. B.M. Kortenhorst Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6680 mw. mr. F. Koser Kaya Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3727 mw. mr. E. Kouwenhoven Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3731 dhr. mr. P.W. Kraak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3747 mw. mr. M. Kramer Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3755 dhr. mr. P.C. Krekel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6722 mw. mr.drs. I.A.M. Kroft Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3769 dhr. mr. J.B. de Krom Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3785 dhr. mr.drs. W.J. Kruk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3791 dhr. mr. A. Kuijer Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3798 dhr. mr. R.J. ter Kuile Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5573 mw. mr. I.C. de Kwant Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 3229 mw. mr. T. Lange Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3230 mw. mr. R.G. de Lange-Tegelaar Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6687 mw. mr. Th.G. Lautenbach Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3292 mw. mr. L.E. van der Leeuw Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 3291 mw. mr. M. de Leeuw Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3294 dhr. mr. R.T. van Leeuwen Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6200 dhr. mr. G.J. van Leijenhorst Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 6409 dhr. mr. J. Lely Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6695 dhr. mr. C.F. de Lemos Benvindo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6171 dhr. mr. P.G.M. van der Lindhout Voorzitter Bureau Bistro 3651 dhr. mr. E.C. Lisser Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6552 mw. mr. M. van Loenhoud-de Wolf Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3708 dhr. mr. D. de Loor Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5551 dhr. mr. M.A. Loth Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3209 dhr. baron mr. D.H. Von Maltzahn Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5552 dhr. mr. Q.J. Mark Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6655 mw. B.T. de Mars Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 6392 mw. mr. H.M. van Maurik Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6430 mw. mr. H.E. Meerman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5750 mw. mr. J Mendlik Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3387 dhr. mr. W.E. Merens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3391 dhr. mr. H.P.M. Meskers Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5539 mw. mr. C.F. Mewe Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3517 dhr. mr. A.A.M. Mollee Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3545 mw. mr. M.A.A. Mondt-Schouten Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3585 mw. mr. M. Moussault Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3593 dhr. mr. Ch.W. Mouton Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5591 dhr. mr. J.P. Mulder Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5553 dhr. mr. M.L.C.C. de Mulder Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6133 mw. mr. M. Munsterman Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3861 mw. mr. J. Nieuwenhuys Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3880 mw. mr.drs. M.T. Nijhuis Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5554 dhr. mr.drs. H.A.G. Nijman Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3901 mw. mr. M. van Nooijen Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6656 dhr. H.J.M. Noordhuizen Militair lid Rechtbank 's-Gravenhage 5533 dhr. mr. W.J. Noordhuizen Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6734 mw. mr. E. Nunes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4107 mw. mr. I. Obbink-Reijngoud Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5555 mw. mr.drs. A.C. Olland Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3862 dhr. mr. H. Ollermann Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6410 dhr. mr. D. van Oostveen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3957 mw. mr. M.G.L. den Os-Brand Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 3962 dhr. mr. P. Oskam Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3965 dhr. mr. A.C. Otten Raadsheer Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3980 mw. mr. I. Otting-Noordhoek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6716 dhr. mr. R.W. Otto Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3997 dhr. mr. K.G.W. van Oven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4002 dhr. mr. R. Overeem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 3975 mw. mr. M. van Paridon Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3976 dhr. mr. R.J. Paris Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4019 dhr. mr. A.P. Pereira Horta Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4034 dhr. mr. C.E. Perron Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4048 dhr. mr. J.A. Peters Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5534 dhr. mr.drs. G.R.B. van Peursem Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5575 dhr. mr. J. Piena Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5556 dhr. mr. G.F. Pieters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4327 mw. mr. J.M. van de Poll Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4334 dhr. mr. J.W. du Pon Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5582 mw. mr. A.M.H. van der Poort-Schoenmakers Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4343 dhr. mr. G.J. Pos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6435 dhr. mr. J.H. Potter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4356 dhr. mr. P. Poustochkine Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6210 dhr. mr. B. Pries Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5588 dhr. mr. B.C. Punt Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4021 dhr. mr. F.J.A. Quadekker Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6733 dhr. mr. Veld In het R. Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6104 mw. mr. E.J.M. Raaijmakers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4062 dhr. dr.mr. E. Rabbie Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4068 mw. mr. E.M.J. Raeijmaekers Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4088 mw. mr. I. Ravenschlag Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4093 mw. mr. M.D.J. van Reenen-Stroebel Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4132 mw. mr. E.A.G.M. van Rens Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4135 dhr. mr. E.D. Rentema Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4149 dhr. mr. J.P. van Rigteren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6388 dhr. mr. Tj. van Rij Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 4156 mw. mr. C.C. Rijke-Maas Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 6630 mw. mr. A. Roelvink-Verhoeff Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5557 dhr. mr. H.J.I.M. de Rooij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4234 dhr. mr. E.J.M. Rosier Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 4238 dhr. mr. R.A.C. van Rossum Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4267 mw. mr. S.W.E. de Ruiter Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4299 mw. mr. D.M.E. de Sampayo Garrido-Nijgh Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4449 mw. mr. M.L. Sandberg-Crommelin Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4456 dhr. mr. E.B.N. Santos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5535 mw. mr. K. Schaffels Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4479 mw. mr. M.L. van Schaik Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4491 dhr. mr. T.G. Scheer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4492 mw. mr. J.A. van der Scheer-Bockwinkel Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4508 mw. mr. M.G.J.L. van Scherpenzeel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4519 dhr. mr. N.A.M. Schipper Co÷rdinerend vice-president senior Gerechtshof Amsterdam 5822 dhr. mr. F.C. Schirmeister Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4572 dhr. mr. A.A. Schuering Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4578 dhr. mr. B. Schultsz Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4597 dhr. mr. H. Segers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4601 dhr. mr. J.W.H.B. Sentrop Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4604 dhr. mr. M. Seventer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4643 mw. mr. T.J. Sleeswijk Visser-de Boer Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4667 dhr. mr. A.J.M. Slot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5858 dhr. mr. W. Sluiter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4800 mw. mr. M.M. Smorenburg Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4836 dhr. prof.mr. H.J. Snijders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4866 dhr. mr. A. van Sonsbeeck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5558 dhr. mr. H.M.H. Speyart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4945 dhr. mr. J.H.M. Spliet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4987 dhr. mr. E.G. Sprey Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5000 mw. mr. S.M. Spruijt-Mets Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6400 mw. mr. M.B.Th.G. Steeghs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5029 dhr. mr. J.A. van Steen Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5593 dhr. mr. J. van der Steenhoven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5099 dhr. mr. W.H.J. Stemker K÷ster Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5167 dhr. mr. P.J. Stolk Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 6085 mw. mr. L. StovÚ Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5559 dhr. mr. G.A.M. Strijards Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6719 dhr. mr.drs. J.T.J. Struyker Boudier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5260 dhr. mr. S.C. Stuldreher Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5284 dhr. mr. H.J. Suyver Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5290 dhr. mr. C.R.A. Swaak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4382 dhr. mr. W. Taekema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4389 dhr. mr. G. Tangenberg Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4398 dhr. mr. A. Teerds Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6291 mw. mr. C. Tempel-Van den Bout Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4422 dhr. mr. D.M. Thierry Gerechtsauditeur Hoge Raad 4429 dhr. mr. R.F. Thunnissen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4441 mw. mr. E. Timmermans Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4444 dhr. mr. C.G. Tjebbes Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4658 dhr. mr. J.J. Trap Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5536 mw. mr. J.C. U-A-Sai Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4660 dhr. mr. H.W. Unger Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4679 dhr. mr. A.J. Vaandrager Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5594 dhr. mr. A.M.M. van der Valk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4708 mw. mr. E.M. Valk Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4702 dhr. mr. L.W. de Valk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4698 dhr. mr. M.P. De Valk Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4768 mw. mr.drs. P.E. van der Veen Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4764 dhr. mr. E.B. van Veen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4762 mw. mr. E.C. van Veen Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4778 dhr. mr. P.D. Veenendaal Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6025 mw. mr.dr. M.I. Veldt-Foglia Gerechtsauditeur Hoge Raad 4876 mw. mr. M.J. van der Ven Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4875 dhr. mr. J.M.M. van de Ven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5537 mw. mr. F.J. Verbeek Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4910 dhr. mr. J.L. Verbeek Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4920 dhr. mr. D.A. Verburg Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4929 mw. mr. C.J. Verduyn Raadsheer Gerechtshof 's-Gravenhage 4957 dhr. mr. L. Verheij Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 4999 mw. mr. N.B. Verkleij Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5041 dhr. mr. E.D. Vermeulen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 6292 mw. mr. E.H.L. Vervuurt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5128 mw. mr. J.M. Vink Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6658 dhr. mr. H.J. Visser Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5886 dhr. mr. W.M.G. Visser Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 5185 dhr. mr. C.F.M. van Vliet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5264 dhr. mr. F.J. Vos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5577 mw. mr. V.A. Vreeling Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 5583 mw. mr. I.E. de Vries Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5354 dhr. mr. W. de Vries Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5338 dhr. mr. T.L. de Vries Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5386 mw. mr. R.M. Vriesendorp-van Seumeren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4746 dhr. mr. F.M. Wachter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5563 dhr. mr. P.A. Wackie Eysten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5564 dhr. mr. H.Th. Wagenaar Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4781 dhr. mr. P.N. Wakkie Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4791 dhr. mr. G.F. Walgemoed Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 4830 mw. mr. C. Wapenaar Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4889 dhr. mr. C.J. Waterbolk Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 4891 dhr. mr. H.L. Wattel Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 4887 dhr. mr. R. Weenink Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden 4981 mw. mr. E. Weiss Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5019 dhr. mr. A.C.M. van Wesenbeeck Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5059 dhr. mr. J.W. Westenberg Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5075 dhr. mr. J.A. Westermann Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5147 mw. mr.drs. J.E.M.G. van Wezel Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 6370 dhr. mr. F.J. Wiarda Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5735 dhr. mr. H.S. Wiarda Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5161 dhr. mr. J. Wiarda Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5186 dhr. mr. H. Wien Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5191 dhr. mr. E.D. Wiersma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5239 mw. mr. E.E. de Wijkerslooth de Weerdesteyn-Vinke Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5579 mw. mr. R.P. Wijne Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Gravenhage 5288 mw. mr. Y.J. Wijnnobel-van Erp Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5295 dhr. mr. W. Wijting Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5328 dhr. mr. E.J. van der Wilk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5339 dhr. mr. B.A. Wille Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5404 mw. mr. J.M. Willink Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5410 dhr. mr. O. van der Wind Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5431 dhr. mr. J. van der Windt Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5464 mw. mr. H.J.M.M. de Winter-de Gier Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5499 dhr. mr. C.W. de Wit Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 5500 mw. mr. T. Witberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5505 dhr. mr. O.L.O. de Witt Wijnen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5443 mw. mr. C.M. Wolters Vice-president College van Beroep voor het bedrijfsleven 6137 mw. mr. L.B.A. W÷ltgens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5462 mw. prof.mr. S.F.M. Wortmann Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam 5478 dhr. mr. H.J.M. Wouterse Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5483 dhr. mr. B.D. Wubs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5484 dhr. mr. G.P.J.M. Wuisman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 5319 dhr. mr. L.K. van Zaltbommel Rechter Rechtbank 's-Gravenhage 3839 mw. mr. G.M.A. van Zaltbommel - Uittenbogaard Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5459 dhr. mr. J.W. de Zwaan Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage

 

251004 Rechtbank Den Bosch Aantal gevonden personen: 251

1450 dhr. mr. E.J.C. Adang Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 1535 dhr. mr. Th.C.Th.M. Andriessen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1542 dhr. mr. T.L.B. van Ardenne Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6277 mw. mr. K. Ashford Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 1233 mw. mr. Y.G.M. Baaijens-van Geloven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1237 dhr. mr. B.R.A.M. van Baal Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1298 dhr. mr. G.R.A.M. Balduk Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5612 mw. mr. M.E. Bartels Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1715 mw. mr. D.H. ter Beek Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6739 mw. mr. H.J.M. Bellekom Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 1828 dhr. mr. P.F.P. Belt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6041 mw. mr. H. Benek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1873 dhr. mr. E.L. Benetreu Senior-gerechtsauditeur Centrale Raad van Beroep 1880 dhr. mr. J.E. Benner Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6276 mw. mr. L. van Berkum Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 2188 dhr. mr. J.A. van Biesbergen Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2242 dhr. mr. J.A. Bik Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2247 dhr. mr. G.Th.C. van der Bilt Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2398 dhr. mr. P.J.A.M. Bluijssen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6250 mw. mr. J.W. Bockwinkel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2487 dhr. mr. I.L.A. Boer Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 2493 dhr. mr. F.H.E. Boerma Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6740 mw. mr. E. Boersma Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 2494 dhr. mr. J.P.A. Boersma Vice-president Gerechtshof Amsterdam 2521 dhr. mr. E.G.J.M. Bogaerts Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 2540 mw. mr. M.J.J. Bogaerts-Tholen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6220 dhr. mr. R.J. Bokhorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6270 dhr. mr. P.J. van den Boogaard Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2630 dhr. mr. W.H. van Boom Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6692 mw. mr. H.H.E. Boomgaart Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 2746 dhr. Jonkheer mr. A.W.T. van den Bosch Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2760 dhr. mr. C.J.A. Boskamp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2780 mw. mr.drs. A.M.M.M. Bots Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2805 dhr. mr. G.J.S. Bouwens Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6433 mw. mr. S. ter Braak Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6677 mw. mr. C.A.T.M. van den Broek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5792 dhr. mr. J.H.G. van den Broek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2965 dhr. mr. N.J.M. Broers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6048 mw. mr. H.A. Brouwer Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 2990 dhr. mr. O.T. Brouwer Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3033 dhr. mr.drs.dr. J.J.H. Bruggink Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3036 dhr. mr. P.P.J. De Bruijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3098 mw. mr. J.W. Brunt Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3113 mw. mr. J. Buhrs-Platschorre Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3149 mw. mr. M.G.P.A. Burghoorn Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5885 mw. mr. P.P.M. van der Burgt Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1253 dhr. mr. W.M. Callemeijn Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 1285 dhr. mr. A.M.M. Claassen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1361 dhr. mr. R.J.M. Cremers Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 1373 mw. mr. I.L.P. Crombeen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1380 mw. mr. M.L.P. van Cruchten Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1402 dhr. mr. J.K.B. van Daalen Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6278 mw. mr. F. van Dalsum-Roll Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 1422 mw. mr. O.R.M. van Dam Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1429 dhr. mr. W.A.F. Damen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6023 dhr. mr. J.J. Dekker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1483 dhr. mr. P.J.H van Dellen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1491 dhr. mr. D.C.M. Denneman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1763 mw. mr. J.G.F. van der Donk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1878 dhr. mr. C.J. Driesse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1904 dhr. mr. E.H.M. Druijf Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1963 mw. mr. C. Dunnewijk Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1580 dhr. mr. W.M.C. van der Eerden Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1622 dhr. mr. D. van Emden Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 1625 dhr. mr. H. Emmerig Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1684 mw. mr. J.R. van Es-De Vries Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6605 mw. mr. R.B. Ester-Bil Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1729 dhr. mr. H.P.G. van Eupen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6346 dhr. mr. J.H.J. Evers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1766 dhr. mr. P.I. van der Eyk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 1913 dhr. mr. C.A. Fonteijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6167 mw. mr. M.F.M.T. Franke Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5824 mw. mr. M.B.Ph. Geeraedts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2103 dhr. mr. C.W.P. van Gelder Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2110 dhr. mr. E.F.G.M. Gelderman Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2165 mw. mr. D.T.H. Gerritsen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 2187 mw. mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6690 dhr. mr. I. Giesen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2220 mw. mr. S. van Gils-Riemens Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 2337 dhr. mr. A.W. Govers Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2391 mw. mr. E.S.G.N.A.I. van De Griend Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 2396 dhr. mr. H.P.H. van Griensven Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2438 dhr. mr. J.J.C.M. Groenen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2523 dhr. mr. E.R.R. Groothuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6541 dhr. mr. P.A.M. Gruijthuijsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2063 dhr. mr. A.W.A. de Haas Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2102 mw. mr. I.L. Hage-Kuyl Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2133 dhr. mr. J.P.M. van der Ham Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2324 dhr. mr. I.L Haverkate Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6087 mw. mr. G.H. de Heer-Schotman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2465 dhr. mr. W.F. Hendriksen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2477 dhr. mr. S.W.A.M. Henselmans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2481 dhr. mr. A.B.M. Hent Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 5753 mw. mr.drs. H.M. Hettinga Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6050 mw. mr. E.W. van den Heuvel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2672 mw. mr. A.M.E. Hodiamont-Kroon Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 2793 dhr. mr. F.J.G.M. de Hommel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2810 dhr. mr. P.A. de Hoog Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6675 mw. mr. D.G.M. van den Hoogen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2850 mw. mr. R.H.M. Hooymans-van Oerle Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 2983 mw. mr. D.J. Hutten Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6279 mw. mr. F. Jansen Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 2653 dhr. mr. O.J.D.M.L. Jansen Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep 2683 dhr. mr.ir. J.J. Janswoude Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6272 dhr. mr. A.J.W. Jongeneel Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3019 dhr. mr. W.A.G. van de Kam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3074 dhr. mr. F.A. van Kemenade Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6684 dhr. mr.dr. P.H.P.H.M.C. van Kempen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3112 mw. mr. C.M.A. van Kesteren Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3123 dhr. mr. R.B.M. Keurentjes Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3447 mw. mr. Y.S. Klerk Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3444 mw. mr. E.C.M. de Klerk Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3455 mw. mr. Y.J. Klik Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3485 dhr. mr. P.M. Knaapen Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3519 mw. mr. M.H. Kobussen Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3541 dhr. mr. H.G.F.M. de Kok Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3567 dhr. mr. Th.J.M. Kolfschoten Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3594 mw. mr. A.M.C. Kolkert Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3591 dhr. mr. W.J. Kolkert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3626 dhr. mr. P.P. De Koning Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3625 dhr. mr. H.M.H. de Koning Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3639 dhr. mr.dr. J.J.A. Kooijman Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5800 dhr. mr. J.P.M. Kooijmans Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3640 mw. mr. A.M. Kooijmans-de Kort Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3716 mw. mr. J.C. Koster-Vaags Vice-president Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3726 mw. mr. A.M. Koster-van der Linden Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6458 mw. mr. J.Y. van de Kraats Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 4787 mw. mr. A.J.A. Kromwijk Smits-Pieterse Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3774 dhr. mr. A.C.J.M. de Kroon Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3775 mw. mr. A.H.N. Kruijer Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6574 dhr. mr. C.P.C. Kuijs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3829 dhr. mr. J.N.A. Kwantes Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Amsterdam 3214 mw. mr. M. Lammers Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3227 dhr. mr. D.J. de Lange Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5906 mw. mr. O.A.J.M. Lavrijssen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3272 dhr. mr. W.E.M. Leclercq Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6271 dhr. mr. G.J.W.M. van der Leeuw Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5842 mw. mr. A.G. Leeuwma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3335 dhr. mr. J.E. Lenglet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3369 dhr. mr. C.P. Liesker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3378 mw. mr. P.G.T. Lindeman-Verhaar Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3382 dhr. mr. R.B.J.M. van der Linden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3642 dhr. mr. A.J.H.M. Lips Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6008 dhr. mr. E. Loesberg Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6604 dhr. mr.dr. M.B.M. Loos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6022 dhr. mr. P.H. Louwers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6123 dhr. mr. C.M. Lubbers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3758 dhr. mr. M. LŘhrman Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3277 dhr. mr. J.G.M. van Meel Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3303 dhr. mr. A.K.M. van Meer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3430 mw. mr. L.C. Michon Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3441 dhr. mr. O.G.H. Milar Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 3480 dhr. mr. H.C.W.M. Moesker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3497 mw. mr. C.B. Mol-Bronkhorst Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3568 dhr. mr. R.R.M. De Moor Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6324 dhr. mr. A.F.C.J. Mosheuvel Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3582 mw. mr. P.M.M. Mostermans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3615 dhr. mr. S.A.J.M. Munnichs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6457 mw. mr.drs. J. Nederlof Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 3909 dhr. mr. G.D. Noordijk Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3935 dhr. mr. J.D.L. Nuis Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 6224 mw. mr. C.F.E. van Olden-Smit Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3942 mw. mr. H.M.A. Opstelten - Dutilh Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 3944 dhr. mr. F.J Oranje Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 3969 dhr. mr. B.L.M. van Otterdijk Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6411 dhr. mr. H.W. Overbosch Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4005 mw. mr. L.Y. Pawlikowski Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4011 mw. mr. P.A.M. Penders-Janssen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4039 dhr. mr. L.C.A.M. Pessers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4308 dhr. mr. B. Poelert MPM Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5783 mw. mr. D.H. Poelman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4329 mw. mr. J.F.M. Pols Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4355 mw. mr. E.H.B.M. Potters Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4357 dhr. mr. M.F.A.M. Povel Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4370 dhr. mr. P.W.E.C. Pulles Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4031 mw. mr. I.M.E.A. de Quincey-van Eldonk Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5896 mw. mr. P.P.M. van Reijsen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4108 dhr. mr. F.A. van der Reijt Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4131 dhr. mr. J.W.H. Renneberg Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4142 mw. mr. S. Riemens Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4167 mw. mr. I.L. Rijnbout Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6280 mw. mr. A. Rijneke Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4189 mw. mr. H.G. Robers-Obbes Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4209 dhr. mr. G.J. Roeterdink Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4229 dhr. mr. A.H.L. Roosmale Nepveu Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4245 dhr. mr. P.P.M. Rousseau Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 1449 mw. mr. T.W.J. De Ruiter-Phaff Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4272 dhr. mr. J.H.W. Rullmann Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4290 dhr. mr.dr. H.J.B. Sackers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6168 dhr. mr. G.J.H. van der Sangen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6672 dhr. mr. R.J.A. Schaaf Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4466 mw. mr. E.L. Schaafsma-Beversluis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4478 dhr. mr. F. van Schaik Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4481 dhr. mr. G.J.L.F.M. Schakenraad Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4488 dhr. mr. A.C. van der Schans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4511 dhr. mr. A.A.H. Schifferstein Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6488 dhr. mr. F. Schneider Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4526 dhr. mr. J.F.C. Schnitzler Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4530 dhr. mr. P.H.C.M. Schoemaker Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4545 dhr. mr. W. Schoorlemmer Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4557 dhr. mr. F.H. Schraven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4645 mw. mr. P.J.W.M. Sliepenbeek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 6561 dhr. mr. P.A.P.J. van der Sloot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4665 dhr. mr. M.J. Slootweg Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6549 dhr. mr. M.J. Smit Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4742 dhr. mr. R.J.M. Smit Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 6281 mw. mr. J.H.L.M. Snijders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4934 mw. mr. N.M. Spelt Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4970 mw. mr. M.J.W.P.J. Spoormans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5038 dhr. mr. S.M. van Steenbergen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5088 mw. mr. N.W.A. Stegeman - Kragting Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5090 mw. mr. A. Stehouwer Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6219 mw. mr. R.C. Stijnen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5204 dhr. mr. J.J.P.M. Storimans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5237 dhr. mr. J.F.M. Strijbos Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 5248 mw. mr. P.A.M. Struijs Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4419 dhr. mr. R.G.A.M. Theunissen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4424 dhr. mr. G.W. Thijsen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4435 dhr. mr. A.M. van Tilburg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4641 dhr. mr. A. Tonnaer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4638 dhr. mr. P. van Uffelen Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 5762 mw. mr. E.C.P.M. Valckx Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5793 mw. mr. I.M. Vanwersch Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4758 dhr. mr. D.P. van der Veen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4838 mw. mr. E.K. Veldhuizen van Zanten Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 5841 mw. mr. N.H.J.M. Veldman-Gielen Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 4868 dhr. mr. A.W.H. van Velzen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4880 dhr. mr. A.G.A.M. van de Ven Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4940 dhr. mr. C.J. Verhaart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4960 mw. mr. Y.M.T.L. Verheggen-de Loo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5069 dhr. mr. G.J.W. Verschuur Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5117 dhr. mr. M.L.W.M. Viering Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6299 dhr. mr. N.Th. Vink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5138 dhr. mr. K. Visser Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 6273 dhr. mr. M.Th. van Vliet Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5618 dhr. mr. P.F.J.M. van Vonderen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5357 dhr. mr. S.J.O. de Vries Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5332 mw. mr. M.J.M. De Vries Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 4716 dhr. prof.mr. B.W.N. de Waard Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4739 dhr. mr. J.W. Wabeke Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 4974 mw. mr. J. van der Weij Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5182 mw. mr. J.H.P.G. Wielders Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5208 dhr. mr.dr. J.H. Wiggers Vice-president Rechtbank 's-Hertogenbosch 5330 dhr. mr. S.J.G.N.M. Willard Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank 's-Hertogenbosch 5358 dhr. mr. A.W. Willems Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5389 mw. mr. J.M.P. Willemse-Schwering Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5435 dhr. mr. W.C.E. Winfield Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 6691 dhr. mr. T. van de Woestijne Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank 's-Hertogenbosch 6094 dhr. mr. G.A.F.M. Wouters Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch 5352 dhr. mr. C.G.J. Zeeuwen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 5403 mw. mr. B.A.J. Zijlstra Rechter Rechtbank 's-Hertogenbosch

 

251004 Rechtbank Utrecht Aantal gevonden personen: 209

1416 mw. mr. F.M.D. Aardema Rechter Rechtbank Utrecht 1428 dhr. mr. H. Abbink Vice-president Gerechtshof Arnhem 1484 dhr. mr. H.A. Ahmadali Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1492 mw. mr. E. Akkermans Rechter Rechtbank Utrecht 1514 dhr. mr. F.W.G. Ambagtsheer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1520 mw. mr. V.M.M. van Amstel Rechter Rechtbank Utrecht 1232 mw. mr. M.F. Baaij Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6565 mw. mr. A.G. Bakker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1292 mw. mr. L. Bakker-Splinter Rechter Rechtbank Utrecht 1326 dhr. mr. J.F. Bandringa Rechter Rechtbank Utrecht 1349 mw. mr. J. Barkel-Van Berchum Rechter Rechtbank Utrecht 1722 mw. mr. J.C.M. van der Beek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2213 mw. mr. P.B.M.J. Van der Beek-Gillessen Vice-president Rechtbank Utrecht 5671 dhr. mr. W.M.J. Bekkers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1802 mw. mr. M.L. van der Bel Rechter Rechtbank Utrecht 6469 dhr. mr.dr. R.M. Beltzer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1860 dhr. mr. P. Bender Rechter Rechtbank Utrecht 5741 dhr. mr. J.R. Berculo Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 2013 dhr. mr. W.J. van den Bergh Rechter Rechtbank Utrecht 5892 mw. mr. P.M.E. Bernini Rechter Rechtbank Utrecht 5526 dhr. mr. J.J. Bertrams Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6475 mw. mr.dr. C.E. Bethlem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2142 dhr. mr. J. Bevaart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2163 mw. mr. C.W. Bianchi Vice-president Rechtbank Utrecht 2243 mw. mr. I.M. Bilderbeek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2260 mw. mr. G.J. van Binsbergen Rechter Rechtbank Utrecht 5925 mw. mr. A.P.A. Bisscheroux Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2275 dhr. mr. C. Blankman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2298 dhr. mr. L.P. van den Blink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2309 mw. mr. H.H. Bloem Vice-president Rechtbank Utrecht 2778 dhr. mr. G.M. Bots Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2788 mw. mr. M.C. Bouma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5832 dhr. mr. W.G. Brands Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2975 mw. mr. C.J.H.G. Bronzwaer Rechter Rechtbank Utrecht 3018 mw. mr. J.D.E. Brouwer-Poederbach Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3029 mw. mr. M. Brugge Rechter Rechtbank Utrecht 6105 mw. mr. J.M. Bruins Rechter Rechtbank Utrecht 3105 dhr. mr. E.F. Bueno Vice-president Rechtbank Utrecht 6262 mw. mr. P.A. Buijs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3134 mw. mr. E.F.A. van Buitenen Vice-president Rechtbank Utrecht 6360 mw. mr. H.J.M. Burg Rechter Rechtbank Utrecht 3141 mw. mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest Vice-president Rechtbank Utrecht 3166 dhr. prof.dr. P.J.J. van Buuren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3170 mw. mr. S.G.M. Buys Rechter Rechtbank Utrecht 1327 mw. mr. I.J.B. Corbey Vice-president Rechtbank Utrecht 1342 dhr. mr. W.H.F.M Cortenraad Rechter Rechtbank Utrecht 6407 mw. mr. A.R. Creutzberg Rechter Rechtbank Utrecht 1471 mw. mr. J.F. Dekking Rechter Rechtbank Utrecht 1475 dhr. mr. M. Delfos Visser Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1480 dhr. mr. M. van Delft-Baas Vice-president Rechtbank Utrecht 1525 dhr. mr. J.W. Dieker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5910 mw. mr. T. Dijkhuis-Pavicevic Rechter Rechtbank Utrecht 1306 mw. mr. C.M. Dijksterhuis Rechter Rechtbank Utrecht 6526 mw. mr. A.M.M.E Doekes-Beijnes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1724 dhr. mr. B. ten Doesschate Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1737 mw. mr. T. Dompeling Vice-president Rechtbank Utrecht 1751 mw. mr. P. Dondorp Rechter Rechtbank Utrecht 1569 mw. mr. J. Ebbens Vice-president Rechtbank Utrecht 1578 mw. mr. J.M. Eelkema Rechter Rechtbank Utrecht 1611 mw. mr. P.S. Elkhuizen-Koopmans Rechter Rechtbank Utrecht 5734 mw. mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Utrecht 6727 mw. mr. M.A.A.T. Engbers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 1633 dhr. mr. J.G.T. Engelberts Vice-president Rechtbank Utrecht 1686 mw. mr. G.B. van Esch Vice-president Rechtbank Utrecht 2088 dhr. mr. J.H. Geertsema Vice-president Rechtbank Utrecht 2095 mw. mr. N.V.M. Gehlen Rechter Rechtbank Utrecht 2123 mw. mr. G.C. van Gelein Vitringa-Boudewijnse Vice-president Rechtbank Utrecht 2162 mw. mr. H.A. Gerritse Rechter Rechtbank Utrecht 5831 mw. mr. M.P. Gerrits-Janssens Rechter Rechtbank Utrecht 6504 dhr. mr. N.J. van der Giessen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6696 dhr. mr.drs. M.P. Glerum Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2252 mw. mr. B. Godthelp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2315 mw. mr. H. Gorter Rechter Rechtbank Utrecht 2335 mw. mr.drs. J. Goudswaard Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Gravenhage 2339 mw. mr. C.N.M. Goyaerts-Antens Vice-president Rechtbank Utrecht 2377 dhr. mr. M.M. Grauss Rechter Rechtbank Utrecht 6521 mw. mr. H.F.M. van de Griendt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2454 dhr. mr. Th. Groenewald Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2480 dhr. mr. R. de Groot Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2538 dhr. mr. M.W. Guensberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2085 dhr. mr. W.C. Haasnoot Rechter Rechtbank Utrecht 6093 mw. mr.drs. S.C. Hagedoorn Rechter Rechtbank Utrecht 6412 dhr. mr. J. Hallebeek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6665 dhr. mr.drs. J.J. van de Helm Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6121 dhr. mr.drs. M.L. Hendrikse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2534 dhr. mr. A. Herstel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5797 dhr. mr. G.F.Th. Hesselink Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem 6050 mw. mr. E.W. van den Heuvel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch 2628 mw. mr. I.M.J. Hilhorst-Hagen Rechter Rechtbank Utrecht 2587 mw. mr. Y.A.M Jacobs Vice-president Rechtbank Utrecht 2626 mw. mr. R.H.M. Jansen Vice-president Rechtbank Utrecht 6107 mw. mr. M.H.E. Janssen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 2689 dhr. mr. I.M. Jebbink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6683 mw. mr. M.R. J÷bsis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3013 mw. mr. G.C. van Kalmthout-Daniels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3017 mw. mr. E.A.A. van Kalveen Rechter Rechtbank Utrecht 5958 dhr. mr. H.J. Kastein Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3066 dhr. mr. G.C. van Kekem Vice-president Rechtbank Utrecht 6117 dhr. mr. J.P. Killian Rechter Rechtbank Utrecht 3461 dhr. mr. A.H. Klip Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 5545 mw. dr. R.S.B. Kool Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5882 dhr. mr. G.G.C. de Korte Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6101 mw. mr. N.E.M. Kranenbroek Rechter Rechtbank Utrecht 3756 dhr. mr. P. Krepel Rechter Rechtbank Utrecht 5546 dhr. mr. F.J.E. Krips Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3766 dhr. mr. J.R. Krol Vice-president Rechtbank Utrecht 3778 mw. mr. J.E. Kruijff-Bronsing Rechter Rechtbank Utrecht 3180 dhr. mr. J.J.M. de Laat Vice-president Rechtbank Utrecht 6441 mw. mr. J.M. Legeland Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Haarlem 3367 dhr. mr. S.M. van Lieshout Vice-president Rechtbank Utrecht 3381 dhr. mr. A.P. van der Linden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6468 mw. mr. L.J.M. Ling Ket On Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3627 dhr. mr. C. van Linschoten Rechter Rechtbank Utrecht 3705 dhr. mr. C.J. Loonstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3695 dhr. mr.drs. W.J.J. Los Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5857 dhr. mr. H. Manuel Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3234 dhr. mr. R.P.F. van der Mark Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3274 dhr. mr. H.J.H. van Meegen Rechter Rechtbank Utrecht 5773 dhr. mr. C.J.M. Meekers Vice-president Rechtbank Utrecht 3309 mw. mr. R.J.A. Meertens-Zeeman Vice-president Rechtbank Utrecht 3392 dhr. mr. E.A. Messer Vice-president Rechtbank Utrecht 3494 dhr. mr. P.J.M. Mol Rechter Rechtbank Utrecht 3592 dhr. mr. N.F.R. Mouthaan Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6536 mw. mr. A. Muller Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5529 dhr. mr.dr. E.P.J. Myjer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3864 dhr. mr. C. van Nievelt Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 3886 dhr. mr. W.W. de Nijs Bik Rechter Rechtbank Utrecht 3914 mw. mr. M.N. Noorman Rechter Rechtbank Utrecht 6484 dhr. mr. R.A.E. van Noort Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3940 dhr. mr. C.G. Nunnikhoven Raadsheer Gerechtshof Arnhem 3930 mw. mr. Z.J. Oosting Rechter Rechtbank Utrecht 6401 mw. mr. N.C. van Oostrom-Streep Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6068 dhr. mr. D.C. Orobio de Castro Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5830 dhr. mr. P.J.G. van Osta Rechter Rechtbank Utrecht 6567 dhr. mr. R.P. den Otter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6414 mw. mr.dr. D.A.J. Overdijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4013 dhr. mr. J. Ozinga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 3983 mw. mr. N.M. Paris-Berendsen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6566 dhr. mr. A.S. Penders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4059 mw. mr. H. Phaff Rechter Rechtbank Utrecht 4071 mw. mr. T.S. Pieters Vice-president Rechtbank Utrecht 4100 mw. mr. H.A.M. Pinckaers Vice-president Rechtbank Utrecht 6431 mw. mr. R.J. Praamstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4366 dhr. mr. W.P.H. Pronk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6375 dhr. mr. P. Putters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4030 mw. mr. A.C. Quik-Schuijt Vice-president Rechtbank Utrecht 4099 mw. mr. T. Reichardt Rechter Rechtbank Utrecht 6030 dhr. mr. R.J.P. Ribbert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4150 dhr. mr. A. Rigters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4162 dhr. mr. J.W. van Rijkom Vice-president Rechtbank Utrecht 6439 mw. mr. E.J. van Rijssen Rechter Rechtbank Utrecht 4175 dhr. mr. W.F.R. Rinzema Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4184 dhr. mr. P.F.J. Rive Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4192 dhr. mr. P. Rodenburg Vice-president Gerechtshof Amsterdam 5880 dhr. mr. W.A. Roos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4264 mw. mr. E.C. Ruinaard Vice-president Rechtbank Utrecht 4454 dhr. mr. E.J. van Sandick Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5733 dhr. mr. A.F.A.M. Schellart Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4506 dhr. mr. H.J. Schepen Vice-president Rechtbank Utrecht 4510 dhr. mr. D.P.E.P. van Schieveen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6143 mw. mr. C.S. Schoorl Rechter Rechtbank Utrecht 6499 dhr. mr. R.A.P. Schouwaert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4569 mw. mr. A.C. Schroten Rechter Rechtbank Utrecht 6116 mw. mr. E. Schutte Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4605 mw. mr. I.P.H.M. Severeijns Gerechtsauditeur Rechtbank Utrecht 4612 dhr. mr. J.M. Sijbrandij Vice-president Rechtbank Utrecht 4680 dhr. mr. C. Slothouber Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Utrecht 6209 dhr. mr.dr. G.K. Sluiter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6453 mw. mr. M.J. Smit Vice-president Rechtbank Utrecht 6125 dhr. mr. A.J. Smit Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6517 mw. mr. Y. Sneevliet Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4915 dhr. mr. B.J.R.M. van Spaendonck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4943 mw. mr. M.M.A. Spliet Vice-president Rechtbank Utrecht 5047 dhr. mr. H.M.M. Steenberghe Vice-president Rechtbank Utrecht 5134 dhr. mr. G.L.M.J. Stevens Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5145 dhr. mr. A.L.G.A. Stille Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage 5192 mw. mr. M.J. Stolwerk Rechter Rechtbank Utrecht 6031 mw. mr. D.C.P.M. Straver Rechter Rechtbank Utrecht 4384 mw. mr. J.C.F. Talman Vice-president Centrale Raad van Beroep 4655 dhr. mr. E.P. van Unen Vice-president Rechtbank Utrecht 4766 mw. mr. H.G. van Veen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4740 dhr. mr. W. van Veen Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Utrecht 4813 mw. mr.drs. R. in 't Veld Rechter Rechtbank Utrecht 4829 mw. mr. M.J. Veldhuijzen Vice-president Rechtbank Utrecht 4912 dhr. mr. R.P.G.L.M. Verbunt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4966 dhr. mr. J.M. Verheul Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 6408 mw. mr. A.M. Verhoef Rechter Rechtbank Utrecht 5891 dhr. mr. J.J. Verhoeven Rechter Rechtbank Utrecht 5025 dhr. mr. B. Vermeulen Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage 5035 dhr. mr.dr. R.J. Verschoof Vice-president Rechtbank Utrecht 5066 mw. mr. L.E. Verschoor-Bergsma Rechter Rechtbank Utrecht 5213 dhr. mr. M.P.P.M. van Vonderen Rechter Rechtbank Utrecht 6489 dhr. mr. M.H.F. van Vugt Rechter Rechtbank Utrecht 4798 dhr. mr. A.Th. de Walle Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam 4812 mw. mr. C.A.M. Walsteijn Rechter Rechtbank Utrecht 4888 dhr. mr. A. Wassing Rechter Rechtbank Utrecht 4261 mw. mr. N.J. van Weelden-de Ruijter Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 4897 dhr. mr. L.M.G. de Weerd Rechter Rechtbank Utrecht 5735 dhr. mr. H.S. Wiarda Vice-president Rechtbank 's-Gravenhage 5176 dhr. mr. G. van der Wiel Raadsheer Centrale Raad van Beroep 5263 mw. mr.drs. S. Wijna Rechter Rechtbank Utrecht 5365 mw. mr. J.M. Willems Rechter Rechtbank Utrecht 6419 mw. mr. P.W.M. De Wolf Rechter Rechtbank Utrecht 5547 dhr. mr. H.D. Wolswijk Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6645 dhr. mr. A.J.Th. Woltjer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 6322 mw. mr. G. van Zeben-de Vries Rechter Rechtbank Utrecht 5361 mw. mr. W. Zeijlstra Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht 5544 mw. mr. T.C. Zomerman Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Utrecht 5427 dhr. mr. Tj. Zuidema Vice-president Rechtbank Utrecht

 

251004 Rechtbank Zutphen Aantal gevonden personen: 104

1540 mw. mr. C.J.M. van Apeldoorn Rechter Rechtbank Zutphen 6088 mw. mr. H.J.M. van Arkel-Van Gasselt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6396 dhr. mr. R.P. van Baaren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6325 mw. mr. H.C.C. Berendsen Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen 2023 dhr. mr. H.K. Berghuijs Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2082 dhr. mr. F. van Beuge Rechter Rechtbank Zutphen 6426 mw. mr. A.W. Beversluis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5674 dhr. mr. I.P. de Bie Vice-president Rechtbank Zutphen 6516 dhr. mr. P.F.A. Bierbooms Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2645 mw. mr. H.C.M. Boon Rechter Rechtbank Zutphen 6336 mw. mr. S.B. Boorsma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2687 mw. mr. H.R. Borgerhoff Mulder Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zutphen 6339 mw. mr. L.J. Bosch Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen 2832 dhr. prof.mr. P.P.T. Bovend'eert Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2867 mw. mr.dr. G.W. Brands-Bottema Rechter Rechtbank Zutphen 2878 dhr. mr. H.C. Brandsma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2977 dhr. mr. P.J.H.M. Brouns Rechter Rechtbank Zutphen 3114 dhr. mr. D.J. Buijs Vice-president Rechtbank Zutphen 6039 dhr. mr. R. Collenteur Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5737 dhr. mr. R.S. Croll Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zutphen 5884 mw. mr.drs. E.J. Davids Rechter Rechtbank Zutphen 1482 dhr. mr. F.J.P. Delissen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6191 mw. mr. M.M.L.A.T Doll Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen 6294 dhr. mr. W.N.L. Donker Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 1829 mw. mr. I.C.J.I.M. van Dorp Vice-president Rechtbank Zutphen 6038 mw. mr. I.C.E. Draisma Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6340 mw. mr. N.K. van den Dungen-Dijkstra Rechter Rechtbank Zutphen 2001 dhr. mr. K. van Duyvendijk Rechter Rechtbank Zutphen 1592 dhr. mr. W.M. Eijkelestam Vice-president Rechtbank Zutphen 1606 dhr. mr. A.W.M. Elders Rechter Rechtbank Zutphen 1632 mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek Rechter Rechtbank Zutphen 1694 dhr. mr. P.J. Eshuis Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6349 dhr. mr. R. Feunekes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6425 dhr. mr. J.W.A. Fleuren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 1910 dhr. mr. J.W.T.M. Follender Grossfeld Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2052 dhr. mr. D.J. de Geer Rechter Rechtbank Zutphen 2117 dhr. mr. W. van Gelein Vitringa Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2207 dhr. mr. L. van Gijn Rechter Rechtbank Zutphen 2310 dhr. L.kol.mr. A.M. van Gorp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Arnhem 2229 dhr. mr. H.W. van Harreveld Rechter Rechtbank Zutphen 6341 mw. mr. K.H.A. Heenk Rechter Rechtbank Zutphen 2354 dhr. mr. M.C.J. Heessels Vice-president Rechtbank Zutphen 6037 mw. mr. C.E. Hemrica Rechter Rechtbank Zutphen 2643 mw. mr. A.E.F. Hillen Vice-president Rechtbank Zutphen 2808 dhr. mr. J.C. van der Hooft Rechter Rechtbank Zutphen 2829 mw. mr. C. Hoogland Rechter Rechtbank Zutphen 2847 dhr. mr. A.F. van Hoorn Rechter Rechtbank Zutphen 2883 dhr. mr. L.W. Houten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6337 mw. mr. M.C.B. Hubben Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen 6460 mw. mr.drs. L.A.C. Huijbers-van der Spek Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2954 dhr. mr. H.B.J. Huiskes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2959 dhr. mr. W.D. Huizinga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6417 dhr. prof.mr. J.B. Huizink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 2718 dhr. mr.ir. E.G. de Jong Vice-president Rechtbank Zutphen 3057 mw. mr. R.R. Katerberg Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3516 dhr. mr. S.W. Knoop Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 3762 dhr. mr. R. Krijger Rechter Rechtbank Zutphen 5626 dhr. mr. K.R. Kuiken Vice-president Rechtbank Zutphen 3189 dhr. mr. L.J.P. Lambooij Rechter Rechtbank Zutphen 3279 dhr. mr. M.J. van Lee Rechter Rechtbank Zutphen 6459 dhr. mr. J.H. Lieber Rechter Rechtbank Zutphen 3658 mw. mr. R.J. van Lochem Rechter Rechtbank Zutphen 3649 dhr. mr. J.A. Lok Rechter Rechtbank Zutphen 3680 mw. mr. S. van Lokven Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 3688 dhr. mr.drs. N.C. van Lookeren Campagne Rechter Rechtbank Zutphen 5911 dhr. mr. R.M. Maanicus Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 3316 mw. mr. M.C. van der Mei Rechter Rechtbank Zutphen 3622 dhr. prof.mr. B.E.P. Myjer Vice-president Rechtbank Zutphen 3931 dhr. mr. J.J. van Oostveen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 3959 dhr. mr. M.F.J.N. van Osch Rechter Rechtbank Zutphen 5698 mw. mr. M.C.J. Peters Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 4353 dhr. mr. J.W.M. Pothof Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 4365 dhr. mr. W.L.F. Prisse Rechter Rechtbank Zutphen 4201 dhr. mr. J.G.J. Roelvink Rechter Rechtbank Zutphen 4247 mw. mr. J.M. Rowel-van der Linde Vice-president Rechtbank Zutphen 4265 dhr. mr. R. Ruissaard Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 4590 mw. mr. M.J.H. Schuurman Rechter Rechtbank Zutphen 6196 dhr. mr. W.H.J. Semeijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 4805 dhr. mr. J.A.M. Smulders Vice-president Rechtbank Zutphen 4821 mw. mr. M.T.E. Snelders Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5016 mw. mr. J.M.H. van Staveren Raadsheer Gerechtshof Amsterdam 5102 mw. mr.drs. M. Stempher Rechter Rechtbank Zutphen 5221 mw. mr. J.A.M. Strens-Meulemeester Rechter Rechtbank Zutphen 6282 dhr. mr. F.J.W.M. Tas Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6263 mw. mr. E. Troost Rechter Rechtbank Zutphen 4679 dhr. mr. A.J. Vaandrager Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5702 dhr. mr. R.M.A.G. van Valderen Vice-president Rechtbank Zutphen 4933 dhr. mr. D. Vergunst Vice-president Rechtbank Zutphen 5012 dhr. mr. C.A. Verkuyl Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5028 dhr. mr. G.G. Vermeulen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo 5308 mw. mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek Rechter Rechtbank Zutphen 6659 mw. mr. D.S. de Vries Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen 5382 dhr. mr. G. Vrieze Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Zutphen 4899 mw. mr. A.J. Weerkamp-Beens Rechter Rechtbank Zutphen 4937 mw. mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck Rechter Rechtbank Zutphen 5904 dhr. mr. R.G.J. Welbergen Rechter Rechtbank Zutphen 5080 dhr. mr. W.H. Westhuis Rechter Rechtbank Zutphen 5143 dhr. mr. E.J.J.M. Weyers Rechter Rechtbank Zutphen 5189 dhr. mr.ing. G.A.W.M. Wientjes Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6463 mw. mr. A.R. van Wieren Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 5289 dhr. mr. D.J.L. Wijnveldt Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6049 mw. mr.drs. Th.C.M. Willemse Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6415 mw. mr. J.C.G. van der Wulp Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen 6338 mw. mr. M. Zwartjes Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zutphen

 

251004 Rechtbank Zwolle Aantal gevonden personen: 130

1457 dhr. mr. J.A.O.M. van Aerde Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zwolle, 1489 dhr. mr. E.W. Akkerman Rechter Rechtbank Zwolle, 1544 dhr. mr. F.G. van Arem Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 1546 dhr. mr. T.A. AriŰns Vice-president Rechtbank Zwolle, 1899 mw. mr. W.H. van Benthem Rechter Rechtbank Zwolle, 1950 dhr. mr. F. van den Berg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 2092 mw. mr. M.H.P. Beukelman Vice-president Rechtbank Zwolle, 2253 mw. mr. S.E. Bins-van Waegeningh Vice-president Rechtbank Zwolle, 2265 mw. mr. I.M. Blaauw Vice-president Rechtbank Zwolle, 2390 mw. mr. G. Blomsma Rechter Rechtbank Zwolle, 2451 dhr. mr. W.F. Boele Vice-president Rechtbank Zwolle, 6676 mw. mr. D.T. Boks Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 2740 dhr. mr. J.H. Bosch Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zwolle, 5850 mw. mr. K.R. Bosker Rechter Rechtbank Groningen, 2815 dhr. mr. J.F.M.J. Bouwman Vice-president Rechtbank Zwolle, 2888 dhr. mr. W.M. de Brauw Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 5795 dhr. mr. C. de Bruijne Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem, 3118 dhr. mr. H.J. Buijsman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3132 mw. mr. C.E. Buitendijk Rechter Rechtbank Zwolle, 1260 dhr. mr. A.H. CantÚ Vice-president Rechtbank Zwolle, 1297 dhr. mr. H.P.H.I. Cleerdin Rechter Rechtbank Zwolle, 1331 dhr. mr. W.J.B. Cornelissen Vice-president Rechtbank Zwolle, 1515 dhr. mr. H.J. Deuring Vice-president Rechtbank Zwolle, 6227 mw. mr. J.N. Dobben-Bartels Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 1858 mw. mr. F.P. Dresselhuijs-Doeleman Vice-president Rechtbank Zwolle, 1954 dhr. mr. G.P.M. van den Dungen Vice-president Rechtbank Zwolle, 1579 mw. mr. G. Eelsing Rechter Rechtbank Zwolle, 1605 mw. mr. W.P.M. Elderman Rechter Rechtbank Zwolle, 1709 dhr. mr. G.J.J.M. Essink Rechter Rechtbank Zwolle, 1761 mw. mr. A.M. Everts Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 1753 mw. mr. W.N. Everts Vice-president Rechtbank Zwolle, 1844 dhr. mr. A.W.H.M. Fievez Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 1848 mw. mr. M.E.L. Fikkers-van der Spek Vice-president Rechtbank Zwolle, 1927 dhr. mr. W. Foppen Rechter Rechtbank Zwolle, 2006 dhr. mr. J.Ph.M. Freijters Rechter Rechtbank Zwolle, 6312 dhr. mr. V.J. de Haan Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 2055 dhr. mr. C.H. De Haan Rechter Rechtbank Zwolle, 2068 mw. mr. L.P. de Haas Rechter Rechtbank Zwolle, 2342 dhr. mr. C.A.M. Heeregrave Vice-president Rechtbank Zwolle, 2404 mw. mr. A.M. Heiner Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 6159 dhr. mr. H. Heins Rechter Rechtbank Zwolle, 6245 dhr. mr. H. de Hek Rechter Rechtbank Zwolle, 2547 dhr. mr. J.H.M. Hesseling Vice-president Rechtbank Zwolle, 5523 mw. mr. C.J. Hofman-Bijl Vice-president Rechtbank Zwolle, 6108 dhr. mr. L.J. Hofstra Rechter Rechtbank Zwolle, 5836 mw. mr. A. van Holten Rechter Rechtbank Zwolle, 2830 mw. mr. C.M.M. Hoogland-Kelkboom Vice-president Rechtbank Zwolle, 2872 mw. mr. M.C.Ph. Houben Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 2875 dhr. mr. P.T. van Hout Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 2893 dhr. mr. J.W.F. Houthoff Vice-president Rechtbank Zwolle, 2953 dhr. mr. J. Huiskes Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden, 2974 dhr. mr. J. van der Hulst Vice-president Rechtbank Zwolle, 2713 mw. mr. B.J. de Jong Vice-president Rechtbank Zwolle, 2744 dhr. mr. A.B.L. de Jonge Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 6616 mw. mr. S. Ju Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3116 dhr. mr. L.J.M. Ketting Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3431 dhr. mr. C. Kleinrensink Vice-president Rechtbank Zwolle, 3516 dhr. mr. S.W. Knoop Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen, 3534 mw. mr. A.M. Koene Rechter Rechtbank Zwolle, 6351 mw. mr. C.W. van Kooten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3712 dhr. mr. F. Koster Rechter Rechtbank Zwolle, 3809 mw. mr. E.F. Kuiper-Smeele Vice-president Rechtbank Zwolle, 6646 mw. mr. S. Kuypers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3215 mw. mr. M.I. Lammertsma-van der Hey Vice-president Rechtbank Zwolle, 3248 dhr. mr. H.A. Lassche Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3267 mw. mr.dr. M.H.S. Lebens-de Mug Vice-president Rechtbank Zwolle, 3296 mw. mr. K. van Leeuwen Rechter Rechtbank Zwolle, 3683 dhr. mr. G.P. Loman Rechter Rechtbank Zwolle, 3702 dhr. mr. D. van Loon Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3695 dhr. mr.drs. W.J.J. Los Raadsheer Gerechtshof Amsterdam, 3776 dhr. mr. J.F.E. Lunenberg Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 3787 mw. mr. C.J. Lunenberg-Demenint Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 1377 dhr. mr. E.A. Maan Co÷rdinerend vice-president senior Rechtbank Zwolle, 3205 mw. mr. K.M. Makkinga Raadsheer Gerechtshof Leeuwarden, 3219 dhr. mr. M.J.C.M. Manders Vice-president Rechtbank Zwolle, 3337 dhr. mr. G.H. Meijer Rechter Rechtbank Zwolle, 3348 mw. mr. E.C. Meillo Rechterlijk ambtenaar in opleiding Rechtbank Zwolle, 3395 dhr. mr. E.W.M. Meulemans Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 5635 dhr. mr. W. Miltenburg Vice-president Rechtbank Zwolle, 3520 dhr. mr. K.E. Mollema Co÷rdinerend vice-president Gerechtshof Leeuwarden, 3574 dhr. mr. H.C. Moorman Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zwolle, 5637 dhr. mr. O.E. Mulder Vice-president Rechtbank Zwolle, 3855 dhr. mr. G.P. Nieuwenhuis Rechter Rechtbank Zwolle, 3927 dhr. mr. A. Oosterveld Rechter Rechtbank Zwolle, 3931 dhr. mr. J.J. van Oostveen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zutphen, 3950 mw. mr. M.A. Pach Vice-president Rechtbank Zwolle, 4014 mw. mr. R.M.H. Pennings Rechter Rechtbank Zwolle, 4053 mw. mr. C.A. Peterzon Rechter Rechtbank Zwolle, 6315 dhr. mr. Hl.Th. Pos Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4351 mw. mr. M.A. Pot Rechter Rechtbank Zwolle, 6242 mw. mr. A.A. Renken Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4154 mw. mr. L.E.C. van Rijckevorsel-Besier Rechter Rechtbank Zwolle, 4164 dhr. mr. L.M. Rijksen Rechter Rechtbank Zwolle, 5922 dhr. mr. G. van Rijssen Rechter Rechtbank Zwolle, 2148 mw. mr. E.B.E.M. Rikaart-Gerard Rechter Rechtbank Zwolle, 4494 dhr. mr. H. Scheffer Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4517 dhr. mr. H.R. Schimmel Rechter Rechtbank Zwolle, 4533 mw. mr. E.T.M. Schoevaars Vice-president Rechtbank Zwolle, 4567 dhr. mr. H. Schr÷der Rechter Rechtbank Zwolle, 4580 dhr. mr. J.C.A. Schunck Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 6384 dhr. mr. J.M. van Slooten Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4699 mw. mr. A. Smedes Rechter Rechtbank Zwolle, 4733 dhr. mr. A.L. Smit Vice-president Rechtbank Zwolle, 4786 dhr. mr. G.J.J. Smits Rechter Rechtbank Zwolle, 3197 mw. mr. F. Spiering-van der Maden Rechter Rechtbank Zwolle, 4941 dhr. mr. P.A. Spijkerman Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 5613 mw. mr. E. Steendijk Vice-president Rechtbank Zwolle, 5061 mw. mr. J.E. van den Steenhoven-Drion Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zwolle, 5304 mw. mr. J.J. Szauer-Bos Vice-president Rechtbank Zwolle, 4404 mw. mr. Y. Telenga Vice-president Rechtbank Zwolle, 4418 mw. mr. A.E. The-Kouwenhoven Rechter Rechtbank Zwolle, 4623 dhr. mr. J.J. van Uchelen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4760 mw. mr.drs. T.M.L. Veen Rechter Rechtbank Zwolle, 4827 mw. mr. A.C. Velde-ter Beek Rechter Rechtbank Zwolle, 4902 mw. mr. M.A. Veninga Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 5028 dhr. mr. G.G. Vermeulen Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Almelo, 6348 dhr. mr. G.A. Versteeg Rechter Rechtbank Zwolle, 5122 mw. mr. G.M.J. Vijftigschild Rechter Rechtbank Zwolle, 6327 dhr. mr. J.A. van Voorthuizen Rechter Rechtbank Zwolle, 5345 dhr. mr. J.F. de Vries Vice-president Rechtbank Zwolle, 4785 dhr. mr. H.Chr.A. Walda Rechter Rechtbank Zwolle, 4850 mw. mr. A.M.J. Warner-Gorter Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zwolle, 4896 dhr. mr. J.H. Weenink Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4948 mw. mr. J.M. van Wegen Vice-president Rechtbank Zwolle, 4977 mw. mr. I.M. Weijers Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 4990 dhr. mr. L.T. Wemes Rechter Rechtbank Zwolle, 5002 dhr. mr. M.B. Werkhoven Vice-president Rechtbank Zwolle, 5026 mw. mr. J. Wesseling-Lubberink Raadsheer Gerechtshof Arnhem, 5078 dhr. mr. J.M. Weststeijn Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Zwolle, 5417 mw. mr. M. Zomer Co÷rdinerend vice-president Rechtbank Zwolle