CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Kinderrechter/President Soroptemistenclub: "Geen omgangsregeling Hop met kinderen omdat hij omgang met een beschikking wil afdwingen." Directeur Raad voor de Kinderbescherming: "Indienen van klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt omgang vader met kinderen. Hop bijt terug met satire: SO BE IT!

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk. Hop bijt terug: "Ik beken geen letter!" Eerste kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

De positie van de vader na echtscheiding in de rechtspraak

Een gratis en onafhankelijk deskundigenrapport op internet over de positie van een vader in de Nederlandse rechtspraak inzake gezag, omgang en kinderontvoering na een scheiding

Het startadvies op deze website aan vaders met als grondslag meer dan tien jaar praktijkervaring met een helicopterview is PRIMAIR moeder niet te diskwalificeren SECUNDAIR na een (echt)scheiding NIET TE PROCEDEREN voor omgang en gezag m.b.t. de kinderen. Na meer dan tien jaar ben ik nog steeds van mening dat het rechtersleger in Nederland zeer ernstig partijdig is voor de moeder om stelselmatig aan moeder kinderen toe te kunnen wijzen om vader financieel zoveel mogelijk uit te kunnen kleden. De auteur begrijpt natuurlijk dat vaders die met dit soort zaken nog niet te maken hebben gekregen dit niet of nauwelijks kunnen geloven. De auteur begrijpt vaders als ze het toch weer eens willen proberen, waarbij valkuilen zoveel mogelijk vermeden kunnen worden met de gratis adviezen op de website. Het doel van de website is immers kennis in gratis informatie en gratis informatie in kennis om te zetten. Een deel van bepaalde beroepsgroepen vindt dit minder leuk want zij verdienen veel geld aan het demoniseren, criminaliseren en tegen elkaar opzetten van ouders en kinderen tegen hun ouders. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen die de regel bevestigen. In het verleden heb ik ook met regelmaat moeders bijgestaan met effectief procedureel en systematisch weerwerk tegen het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming. Dit tot grote ergernis van allerlei zogenaamde "vaderbelangengroeperingen" die het niet zo leuk vonden om Hop tegen te komen als procesvertegenwoordiger van moeder in procedures tegen het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad voor de Kinderbescherming Lelystad kreeg opdracht van de kinderrechter onderzoek te doen inzake "omgangsregeling vader met kind" in de zaak K. Er werd een echte ouderwetse MALAFIDE raadsmedewerker op de zaak gezet. Vervelend voor deze raadsmedewerker was dat vader voor het onderzoek al contact had met Hop. Hij adviseerde vader en keek ook mee tijdens "het raadsonderzoek". Stelselmatig weigerde vader op verzoek van de raadsmedewerker moeder te diskwalificeren tot ergernis van de raadsmedewerker. Samen met Hop werd een klacht tegen deze raadsmedewerker ingediend. RvdK directeur Bavinck kende de reputatie van Hop ondertussen goed en klaagde na het indienen van een klacht gelijk bij de kinderrechter dat de Raad het onderzoek niet kon uitvoeren omdat "vader niet meewerkte aan het diskwalificeren van moeder tijdens raadsonderzoek". Bavinck kreeg van de kinderrechter ongelijk en de Raad moest het onderzoek toch uitvoeren. Door de Raad Lelystad werden vervolgens TWEE BONAFIDE RAADSMEDEWERKERS op de zaak K. gezet en vader kreeg zijn omgangsregeling die vervolgens ook netjes door vader en moeder werd nagekomen.

Ook heb ik aan "mediation" gedaan tussen vader en moeder bij kinderbeschermingsmaatregelen. In alle gevallen probeerde de betrokken gezinsvoogdij-instelling zeer succesvolle "mediation" met volle kracht ongedaan te maken met de meest weerzinwekkende praktijken om kost wat kost ouders tegen elkaar uit te spelen en tegen elkaar op te zetten. Het is natuurlijk ook vervelend voor de "jeugdzorg" als met jaren kinderbeschermingsmaatregelen niet lukt wat Hop vervolgens wel lukt. Met heel veel plezier denk ik terug aan de uitspraak van de teamleider van Stichting Jeugd en Gezin Flevoland toen de advocaat van Geert van Spronsen op te hoorzitting te laat kwam: "Van zulke advocaten lusten wij er wel tien." Met nog meer plezier denk ik terug aan de uitspraak van de gezinsvoogd van de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland in de zaak Joanne van Spronsen nadat Hop op de zaak werd gezet: "Vader en moeder kunnen nu zo goed met elkaar opschieten ik wordt er kotsmisselijk van." Door Stichting Jeugd en Gezin Flevoland werd vervolgens een advocaat met bijbaantjes bij kerk en school tegen Hop ingezet:

De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat MET OPZET mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876.

Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

Hier en daar heb ik de afgelopen tien jaar geen vrienden gemaakt met procedureel en systematisch werken en gratis informatie op internet te zetten om informatie in kennis om te zetten. Het toepassen van de onafhankelijke en gratis adviezen op de website kan tot emotionele reacties bij advocaten, medewerkers "jeugdzorg" en/of RvdK en rechters leiden met als hoogtepunt de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop op 5 november 2007 waar drie kinderrechters zo stom waren om in een zaak tegen Hop te gaan beslissen in welke zaak deze drie rechters zelf belanghebbende waren met geen aanklacht tegen Hop op papier en geen procesdossier tegen Hop. (710) Hop ontdekt een kinderrechter is een RECHTER, AANKLAGER en BELANGHEBBENDE!

Het in stand houden van de website Censuur in Nederland wordt door Hop zelf betaald. Om de redacteur tegen corruptie van coalities/rechtersleger te beschermen zijn keiharde maatregelen getroffen! Contact!

J. Hop, redacteur website Censuur in Nederland en Groep Hop

 

 

 

Geef mij de controle over de valuta van een natie en het maakt me niet meer uit wie de wetten maakt
Mayer Amschel Rothschild, 1743 - 1812

Wat Mr. Rothschild had ontdekt was de basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen indien toegepast op de economie. Dat principe is 'wanneer je het verschijnsel macht voorwendt, zullen de mensen je die al snel geven'. Het denksysteem van (de elite achter) de overheid is ontwikkeld om de burger in de (eigen) val te laten lopen. De economie werd een systeem dat erop gericht was het onverantwoord handelen van overheden, bedrijfsleven en particulier te stimuleren door de geldkraan wijd open te zetten en het lenen van geld werd en wordt nu op grote schaal als de meest positieve daad allertijden gepredikt.

Wat J. Hop, redacteur van de websites Censuur in Nederland en Groep Hop, vervolgens ontdekte (1) (116) (300) (95) (710) was dat het " rechtersleger" probeert het basisprincipe van macht, invloed en controle over mensen toe te passen op de economie. Door onafhankelijke producerende burgers en bedrijven financieel uit te kleden en/of kapot te maken om als oplossing gesubsidieerde hulpverlening te kunnen blijven verkopen. De elite in Nederland steeds verder te verrijken in overeenstemming met de uitgangsformule op de website Censuur in Nederland en de politieke groepering Groep Hop

 

 

 

Klopt het proces-verbaal hoorzitting kinderrechter of wordt pv toegeschreven naar " jeugdzorg"?

Kloppen de opgegeven nevenfuncties van de (plv) griffier van uw gemeente?

Klopt het proces-verbaal van de hoorzitting of worden belangrijke uitspraken verdraaid weergegeven of uit PV weggelaten?
GHG De gemeente is verplicht om nevenfuncties van de gemeentesecretaris, afdelingsmanagers en raadsgriffier openbaar te maken. Zo kunt u zien welke werkzaamheden het management van de gemeente heeft, naast hun taken als ambtenaar.
081 Staat in uw verzoek- of verweerschrift ook een VERZOEK toezending afschrift proces-verbaal hoorzitting?
419 Verzoek om toezending proces-verbaal hoorzitting
431 Verzoek om correctie proces-verbaal hoorzitting
003 Kenmerk zaak Nienhuis-Leenders tegen SBJG is dat belangrijke uitspraken op hoorzitting niet in proces-verbaal zijn te vinden
106 De zaak Hop. Kinderrechter mevrouw R.A.J. Mees had veel geel gestreepte passages te verbergen, weigerde inzage dossier
117 De zaak Hop. Klacht gegrond bij gerechtshof Arnhem over inzage dossier, griffier hoort wet te kennen!
078 De zaak Burhoven Jaspers. Rechtbank kan proces-verbaal hoorzitting Burhoven Jaspers niet vinden!
251 Jeugdzorg hetze tegen Hop in de strijd om openbaarmaking van contactjournaal gezinsvoogd en werkaantekeningen
363 Reclame Code Commissie probeert vitale uitspraak Rijksmuseum Amsterdam "Moeders zijn beter geschikt om leuke dingen met kinderen te doen dan vaders" (dossiernummer 05.0149) te verzwijgen om klacht van Hop ongegrond te kunnen verklaren.
267 Politiek en "onafhankelijke rechtspraak" in Nederland. Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam.
   

 

 

 

 

Geconditioneerde marketing in de rechtspraak. Een uitnodiging om na te denken over geld betalen voor "doorgestoken kaart in de rechtspraak" en de waarde die eraan gehecht wordt als een illusie waarbij de vader stelselmatig door het rechtersleger financieel worden uitgekleed

RvdK en rechtersleger in Nederland: "Kinderen gaan naar moeder en vader wordt financieel kapot gemaakt"

136

De zaak Hop. Een omgangsregeling tussen vader en zijn kinderen kan niet met een rechterlijke beschikking worden afgedwongen

143

Griffieformulier "Voogdij: De Moeder" op verzoek van Hop bij de griffie van de rechtbank Arnhem weggehaald

467

LBIO gaat er stelselmatig vanuit dat de kinderen naar moeder gaan en de vader betaald

259

Citaat: "De wetenschappelijke commissie van de NVvR en het landelijk overleg van sectorvoorzitters van familiesectoren van de rechtbanken (LVO) hebben gezamenlijk dit advies opgesteld. Als in dit advies wordt gesproken over alimentatieverplichtingen, wordt ervan uitgegaan dat de man alimentatie betaalt en dat de vrouw alimentatie ontvangt"

222

De 1-ste Pot-norm. Citaat: "De rechter is van oordeel, dat als uitgangspunt geldt dat een moeder het gezag heeft over een kind." 

302

Referteformulieren van de rechtbank Zwolle zo partijdig als de pest voor moeder

399

De rechter bepaald/beslist of u alleen of gezamenlijk met uw ex-echtgenoot het gezag over het kind hebt

213

Ministerie van Justitie, Haags kinderontvoeringsverdrag is opgesteld om westerse moeders te beschermen!

163

Affectieschade heeft symbolische werking! Niet duurzaam samenwonende partner heeft geen rechten

411

Als ouders met gezamenlijk gezag het met elkaar niet eens zijn dan hakt de rechter de knoop ten gunste van moeder door

229

Vanaf 1 januari 2007 gaat de *Wet Maatschappelijke Ondersteuning* in. Wat al direct opvalt is de financiŽle ondersteuning voor vrouwen opvang. Mannen opvang? Niet nodig zo meent deze discriminatoire wetgeving.

410

Kinderbescherming doet alleen onderzoek naar achtergronden van de man, met name de huidige woon en leef/werk-situatie van de man

133

De mw. mr. E.A.A. van Kalveen-norm. De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiŽle verplichtingen.

197

De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen

228

De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders

236

De Rijksen-norm. Kind gaat naar school dus minder omgang met vader Rechtbank Zwolle

257

De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven, en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren.

264

De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen

277

De van Holten norm. Als vader de kinderen ontvoert, zal de vader ook alle kosten moeten betalen die de moeder moet maken om de kinderen weer terug te krijgen

 

 

Informanten geven inzicht in de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming
070 Dick Hillenius: "Achter de deur heb ik een bijl klaar staan voor als de kinderbescherming komt"
158 In Memoriam PŁper tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
333 In Memoriam Tjerk Bakker (13 juli 1953 - 12 juni 2006)
009 De zaak Hop (KIR Mees) tegen de Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
156 De zaak Joep Zander (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
110 De zaak Nico Mul tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
195 De zaak Geert van Spronsen tegen Raad voor de Leugenbescherming Directie Oost
222 De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
157 De zaak Lukic (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
415 Oma Sanne/Vader Jansen tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
233 De zaak Willem Zweverink tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
268 De zaak Gerben Rorije tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
146 De zaak Pieter Koole tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord
231 De zaak V. tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West Vestiging Rotterdam
320 De zaak H. tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord en AMK Assen
650 De zaak Ad Smits tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid en Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant
261 Jongen in ouderlijk huis doodgemarteld na advies Raad voor de Kinderbescherming Alkmaar "Voogdij: De moeder"
166 Kinderrechter Doek in de Telegraaf: "Advocaten zijn bang voor de Raad voor de Kinderbescherming"
093 Vaste Kamercommissie voor Justitie: "Raad voor de Kinderbescherming laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader"
196 Raad voor de Kinderbescherming kan niet worden verplicht beslissingen van kinderrechters uit te voeren
249 Raad voor de Kinderbescherming faalt omdat door belangenverstrengeling ouders nergens hun recht kunnen halen
261 Professor Hoefnagels: "Alle raadsrapporten die ik onder ogen kreeg zondigden op een reeks van punten met gezond verstand
   
Vragen van Hop in 1997 en antwoorden directeur Raad voor de Kinderbescherming actueel in 2008?
149 18 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Wij zijn geen recherchebureau en doen dus niet aan waarheidsvinding"
150 18 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Gekonkel en gedraai bij onderzoek naar omgangsregelingen"
161 24 oktober 1997 RvdK: "Bij een valse incestaanklacht tegen vader is vader altijd verliezer in ons onderzoek"
153 28 oktober 1997 RvdK: "De Raad heeft een financieel belang bij creŽren van conflicten tussen ouders"
148 29 oktober 1997 RvdK: "Klagen over de Kinderbescherming werkt contraproductief bij omgangsregelingen"
151 30 oktober 1997 RvdK: "Hoe kunnen wij de wensen van moeder en haar advocaat zoveel mogelijk belonen"
152 31 oktober 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Missie van de kinderbescherming is natuurlijk misleiding van de burgers"
165 6 december 1997 RvdK: "Willekeur is de norm voor onze werkwijze bij onderzoek naar kinderontvoering"
154 8 december 1997 Raad voor de Kinderbescherming: "Inzicht in werk- en denkwijze mishandeling van kinderen"
162 11 december 1997 RvdK: "Wordt er nu wel of niet bij de Raad gewerkt met een protocol bij incestbeschuldigingen"
141 29 maart 2000 Rvdk: "Termijnoverschrijding start onderzoek om status quo kinderen bij moeder te bevestigen
   
Hop adviseert burgers GEEN KLACHTEN meer tegen de Raad voor de Kinderbescherming in te dienen
136 Eerste klacht Hop tegen RvdK ongegrond! Omgangsregeling vader en kinderen kan niet met beschikking worden afgedwongen
085 2006 Procederen met Hop tegen RvdK zet kinderen tegen ouders op "conflict over naleven van leeftijdsadequate regels"
357 Negen klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Zuid-West
667 Teveel klachten gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Noord-West
666 Klacht gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen
168 Klacht gegrond! Hop dient 19 klachten in tegen de Raad voor de Kinderbescherming! Alle 19 klachten gegrond verklaard
298 Klacht gegrond! De zaak P. en perfecte klachtafhandeling door de directeur van de Raad voor de Kinderbescherming
209 Klacht gegrond! Raadonderzoeker vervangen na klacht over partijdigheid voor de moeder
208 Klacht gegrond! Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij het MŁnchhausen syndroom by proxy
325 Klacht gegrond! Raadsrapport ten onrechte na een gegrond verklaarde klachtzaak niet vernietigd
606 Acht Klachten gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde tegen Raad voor de Kinderbescherming Noord-West
321 Klacht gegrond! Raadsonderzoeker Raad voor de Kinderbescherming directie Oost partijdig tijdens raadsonderzoek
673 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RvdK inzake "verificatie informantenverklaringen"
672 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde. Gebezigde kwalificaties in schrijven aan rechtbank te veel toonzettend
   
Klacht GEGROND! Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en (en het afstemmen van) informantenverklaringen
003

Verwacht hoorzitting Medisch Tuchtcollege Zwolle in de zaak Nienhuis/Leenders met Hop als gemachtigde inzake een klacht tegen een psycholoog van de Gelderse Roos Ede inzake een rapportage over dochter gestuurd naar "jeugdzorg" voor een juridische afstemming van onderzoeksrapport dochter op de juridische procedure Nienhuis Leenders tegen Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland

666

2006 Klacht gegrond! Vader X met Hop als gemachtigde RvdK Lelystad verzoekt huisarts zijn informantenverklaring te wijzigen

Klacht gegrond! Ouders met Hop als gemachtigde tegen RvdK Utrecht

673 Klacht gegrond! Moeder X met Hop als gemachtigde tegen RvdK inzake "verificatie informantenverklaringen"
671 Klacht gegrond Nederlands Instituut van Psychologen. Rapportage naar RvdK juridische afstemming onderzoek op juridische procedure
Advies Hop! Ouders let op dat in ieder rapport informatie van derden duidelijk is gescheiden van informatie opstellers van het rapport
Advies Hop! Ouders let op dat u afschrift ontvangt van iedere door de informant ondertekende informantenverklaring 
   
Hop geeft burgers inzicht in de werkwijze en mentaliteit bij de Raad voor de Kinderbescherming
010 Hoe schrijft een raadsmedewerker zijn rapport? Door zaken te verzwijgen en toe te schrijven naar de conclusie
011 Ook als ons onderzoek niet deugt zal de RvdK bij de kinderrechter proberen een verzoek te handhaven
047 Waarom deed de Raad voor de Kinderbescherming niets tegen giftig afval in houten speeltoestellen?
009 Weigering RvdK om aan waarheidsvinding te doen levert terecht de bijnaam Raad voor de Leugenbescherming op
139 Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
357 Normen 2000, versie 2, beleidsregels met betrekking tot de werkwijze van de Raad voor de Kinderbescherming
   
Een gezellig onderonsje: "De jeugdzorg in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting"
003 Verzoek ondertoezichtstelling Raad voor de Kinderbescherming desastreus voor kind en startpunt ernstige kindermishandeling
142 Gebruik voornaam raadsmedewerkers door kinderrechters op hoorzitting na klacht Hop bij de rechtbank Utrecht taboe
014 LMT RvdK is het met Hop eens dat vertegenwoordigers van de RvdK de zaal betreden en verlaten tegelijk met partijen
083 Brief RvdK aan alle gerechten dat vertegenwoordigers van de RvdK de zaal betreden en verlaten tegelijk met partijen
072 Censuur in Nederland: "Het geheime blad Raadsnieuws" van de Raad voor de Kinderbescherming"
430 Het gevaar! De jeugdzorg in Nederland is NIET KINDGERICHT maar gericht op schaalvergroting
070 Het artikel "kinderdieven" is de grondslag voor adequaat weerwerk (door Hop) tegen "kinderdieven"
339 Kinderrechters hebben afspraken met jeugdzorg en RvdK gemaakt over de INHOUD van VERZOEKSCHRIFTEN
095 Hop ontdekt kinderrechters zijn AANKLAGER, RECHTER en BELANGHEBBENDEN bij kinderbeschermingsmaatregelen
   
RvdK, onderzoek, omgang en gezag na scheiding, wanneer kan een kind WEL bij vader wonen en NIET bij moeder?
188

Als moeder illegaal is! EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99 (Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands)

195 Als moeder zeer ernstige problemen heeft! De zaak Geert van Spronsen tegen RvdK Directie Oost
312 Als moeder is overleden! In zo'n geval is nog een kopietje van een schoolrapport voor grootouders belastend voor kind
   
Raad voor de Kinderbescherming en onderzoek na een of meerdere ziekenhuisopnames van een kind?
208

Verweer bij KIR Dordrecht gegrond! Geen ondertoezichtstelling na stevig weerwerk in een zaak  MŁnchhausen syndroom by proxy

076 Ouders tijdelijk geschorst uit ouderlijk gezag op verzoek RvdK om artsen voor pijnbestrijding bij een kind
006 Nadat een ernstige ziekte bij kinderen tot staan is gebracht worden kinderen bij ouders weggehaald zodat het bij UHP beter gaat
   

 

 

 

 

WAARSCHUWING! Een valse melding kindermishandeling tegen ouders van een kind is NIET onrechtmatig!

"Valse incestaanklacht" tegen vader met PR-campagnes vervangen door (valse) aanklacht "huiselijk geweld"

"Huiselijk geweld" is onaanvaardbaar! Het startadvies aan vaders is na een (valse) aanklacht huiselijk geweld de relatie met moeder onverwijld DEFINITIEF te beŽindigen! Kost wat kost bij moeder uit de buurt te blijven en in geen geval (telefonisch) contact met moeder op te nemen. In geen geval een (valse) aanklacht huiselijk geweld gelegaliseerd te krijgen. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden als vaders na een (valse) aanklacht "huiselijk geweld" toch blijven proberen om rechtstreeks met moeder in contact te komen terwijl moeder, Openbaar Ministerie en legers andere hulpverleners financiŽle belangen hebben bij "hulpverlening huiselijk geweld" en een aangifte tegen vader om gratis dwangarbeid aan vader te kunnen verkopen. Dit klemt des te meer nu steeds meer moeders en kinderen "alarmpjes" zijn gaan dragen om de beeldvorming "huiselijk geweld" jegens vader in stand te houden.

"Huiselijk geweld" is onaanvaardbaar! Het startadvies aan vaders is na een (valse) aanklacht huiselijk geweld de relatie met moeder onverwijld DEFINITIEF te beŽindigen! Er is in dit soort zaken geen sprake van "hulpverlening" maar van het verkopen van uithuisplaatsing van kinderen als vader en moeder WEL bij elkaar blijven. "Hulpverlening" bij "(valse) aanklachten huiselijk geweld is gericht op het financieel en psychologisch kapot maken van ouders van kinderen om de oplossing "jeugdzorg" te kunnen blijven verkopen. Het Nederlandse leger gesubsidieerde hulpverleners wil kost wat kost zoveel mogelijk aan "huiselijk geweld" verdienen.

De burgemeester krijgt de bevoegdheid pleger huiselijk geweld huisverbod op te leggen. Indien vader zo'n huisverbod krijgt is het startadvies NIMMER meer terug te keren naar huis de relatie met moeder onverwijld DEFINITIEF te beŽindigen! Kost wat kost bij moeder uit de buurt te blijven en in geen geval (telefonisch) contact met moeder op te nemen. Vaders hou de reclassering en allerlei andere hulpverleners buiten de deur omdat hun werkwijze alleen maar gericht is op het rond krijgen van een aangifte tegen vader en een veroordeling door het rechtersleger om de geldkraan "gesubsidieerde hulpverlening" te openen. Als dat niet lukt zullen verdergaande aanklachten door hulpverleners tegen vader verzonnen worden zoals de valse incestaanklacht en stalking zodat het leger aan hulpverleners kost wat kost een gezin binnen kan dringen. WAARSCHUWING! Een valse melding kindermishandeling tegen ouders van een kind is NIET onrechtmatig!

 

Het startadvies aan moeders is vader kost wat kost buiten de deur te houden! Motivatie en onderbouwing. Indien moeder vader na een (valse) aanklacht huiselijk geweld toch weer in huis toe laat dan heet dit in hulpverleningstaal:

Moeder is onzeker! Moeder is niet opgewassen tegen vader! Moeder kan haar grenzen niet bepalen! Moeder is overbelast! Huiselijk geweld heeft plaats in bijzijn van de kinderen. Er is sprake van incest waartegen de moeder de kinderen niet kan beschermen. Er is sprake van mishandeling van de kinderen waartegen de moeder de kinderen niet kan beschermen.

Het is irrelevant of bovengenoemde aanklachten tegen vader en/of moeder juist of onjuist zijn!

"Huiselijk geweld" is strafbaar en eenrichtingsverkeer voor kinderen naar ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
602 WAARSCHUWING! Een valse melding kindermishandeling tegen ouders van een kind is NIET onrechtmatig!
100 Huiselijk geweld medewerker "jeugdzorg" tegen ouder(s) en kind onaanvaardbaar, onverwijld beantwoorden met verzoek 100
185 Huiselijk geweld ouder(s) (in bijzijn kind) onaanvaardbaar en gelijk beantwoorden met een (echt)scheiding
310 Burgemeester krijgt bevoegdheid pleger huiselijk geweld een huisverbod op te leggen van 10 dagen tot 4 weken
229 Vanaf 1 januari 2007 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in. Wat al direct opvalt is de financiŽle ondersteuning voor vrouwen opvang. Mannen opvang? Niet nodig zo meent deze discriminatoire wetgeving.
374 VERZOEK aan gemeente om Stichting een schriftelijke aanwijzing te geven na huiselijk geweld medewerker "jeugdzorg"
396 VERZOEK aan provincie om Stichting een schriftelijke aanwijzing te geven  na huiselijk geweld medewerker "jeugdzorg"
174 Normen en gevaren 55 vragen en antwoorden inzake huiselijk geweld als leidraad/onderbouwing VERZOEK gemeente/provincie
488 Normen en gevaren "checklijst huiselijk geweld" als leidraad/onderbouwing VERZOEK gemeente/provincie
466 Heeft u VERZOEK 466 bij de gemeente ingediend? Afschrift alle convenanten gemeente met "jeugdzorg" opgevraagd?
271 Klassenjustitie kenmerk rechtspraak in Nederland. Een rechter krijgt drie maanden voorwaardelijk voor ernstig huiselijk geweld
120 Vrouw en recht over seksuele intimidatie: "Geen aandacht besteden aan aangifte man wegens laster, politie doet hier niets mee"
   

 

 

 

 

Vader ga NIET PROCEDEREN als het niet lukt in onderling overleg omgangsregeling af te spreken! Een vader wordt al tien jaar stelselmatig door het Nederlandse rechtersleger genaaid en financieel uitgekleed om de elite te verrijken!

Memo deskundigenrapport 185.
De G.W. Brands-Bottema-norm. (22) De communicatieproblemen tussen de vader en de moeder zijn zodanig ernstig, dat er een onaanvaardbaar risico bestaat dat de minderjarige klem of verloren dreigt te raken tussen haar ouders. De minderjarige toont zich openlijk angstig en lijkt in sociaal opzicht te blokkeren wanneer er wordt gesproken over de vader en nu dit beeld van haar vader niet bijgesteld wordt staat dit de mogelijkheid van omgang in de weg.

 

LJN: AF7216, Rechtbank Zutphen, Zaaknummer: 26419 FA RK 99 1460
Datum uitspraak: 19-11-2002, Personen-en familierecht, Eerste aanleg - enkelvoudig< Uitspraa RECHTBANK ZUTPHEN


Samenvatting: Geschil met betrekking tot de omgangsregeling, welke de rechtbank opvat als een geschil bij gezamenlijke gezagsuitoefening o.g.v. artikel 1:253a BW, waarbij het belang van de minderjarige wordt getoetst aan de hand van de in artikel 1:377a lid 3 BW genoemde ontzeggingsgronden. De rechtbank concludeert dat omgang thans zou ingaan tegen de zwaarwegende belangen van de minderjarige en wijst daartoe het verzoek van de vader tot het opleggen van een omgangsregeling af.

Zesde enkelvoudige kamer

Beschikking: 19 november 2002
Zaaknummer: 26419 FA RK 99 1460

Beschikking in de zaak van:

[naam]
verder te noemen de vader,
wonende te [plaats], [land]
procureur: mr. A.N. Klazinga,
advocaat: mr. C. Hummelen te Enschede,

en

[naam]
verder te noemen de moeder,
wonende te [plaats]
procureur: mr. J.B.J. de Bruyn.

Het verdere verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:
- de tussenbeschikking van deze rechtbank van 27 februari 2001;
- de brief van 22 maart 2002 van mr. Hummelen;
- het faxbericht van 26 maart 2002 van mr. De Bruyn;
- de brief van 26 april 2002 van mr. De Bruyn;
- de brief van 15 mei 2002 van de Raad voor de Kinderbescherming;
- het proces-verbaal van de terechtzitting van 21 mei 2002;
- de brief van 2 juli 2002 van de Raad voor de Kinderbescherming;
- het faxbericht van 23 juli 2002 van mr. De Bruyn;
- het faxbericht met bijlage van 7 augustus 2002 van mr. Hummelen;
- de brief van 13 augustus 2002 van de Raad voor de Kinderbescherming;
- het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 november 2002.

Het advies van de Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen: de Raad

De Raad handhaaft in bovengenoemde correspondentie zijn advies om geen omgangsregeling op te leggen tussen de vader en de minderjarige, gelet op het zwaarwegend belang van de minderjarige. Hij voert daartoe aan dat de minderjarige thans volledig is opgenomen in het gezin van de moeder en de stiefvader. De minderjarige heeft zich in dit gezin op een positieve wijze ontwikkeld. Het huidig gezin biedt rust en stabiliteit aan de minderjarige. De huidige rust verstoren door het opleggen van een omgangsregeling tussen de minderjarige en de vader kan de ontwikkeling van de minderjarige in negatieve zin beÔnvloeden en de mogelijkheid op herstel van contact met haar vader in de toekomst belemmeren.
Daarnaast adviseert de Raad de rechtbank een informatieplicht aan de moeder op te leggen.

De Raad ziet geen meerwaarde in een kinderbeschermingsmaatregel casu quo een ondertoezichtstellling. De Raad zal daartoe geen verzoek bij de rechtbank indienen en de rechtbank adviseren een eventueel verzoek van de vader daartoe af te wijzen.

Het nadere standpunt van de vader

De vader persisteert bij zijn verzoek. Hij verzoekt de rechtbank het advies van de Raad niet te volgen.

Ter terechtzitting van 5 november 2002 vult de vader zijn verzoek in die zin aan dat hij de rechtbank eveneens verzoekt een dwangsom op te leggen aan de moeder bij niet nakoming van de door de rechtbank op te leggen omgangsregeling, alsmede de moeder te veroordelen in de proceskosten.

De vader benadrukt ter terechtzitting dat hij het ter zeerste betreurt dat er al vier jaar geen contact heeft plaatsgehad tussen hem en [dochter A]. Hij stelt ter terechtzitting genoegen te willen nemen met een beperktere omgangsregeling dan verzocht om enig contact met [dochter A] mogelijk te maken. Hij stelt voor de contacten met [dochter A] via zijn moeder te laten verlopen, [dochter A] bezoekt haar oma soms en voelt zich vertrouwd met haar.

Het nadere standpunt van de moeder

De moeder persisteert bij haar verweer. Zij is het eens met het advies van de Raad.

De moeder weigert op dit moment pertinent alle medewerking aan de door de vader verzochte omgangsregeling. Zij voert aan dat zij procedeert teneinde het belang van de minderjarige veilig te stellen. De moeder is niet bereid om omgang plaats te laten hebben via de moeder van de man.
De moeder heeft ter terechtzitting verklaard op termijn mee te zullen werken aan omgang tussen de vader en [dochter A] wanneer [dochter A] zelf aangeeft hierop prijs te stellen.

De moeder verzoekt de rechtbank het aanvullend verzoek met betrekking tot het opleggen van een dwangsom bij niet nakoming van de omgangsregeling en haar te veroordelen in de proceskosten af te wijzen. Mocht de rechtbank beslissen over gaan tot het vaststellen van een omgangsregeling, dan moet zij eerst de gelegenheid krijgen de omgangsregeling vrijwillig na te komen, alvorens er een dwangsom wordt opgelegd.

De beoordeling

De rechtbank neemt over hetgeen zij bij vorengenoemde beschikking reeds heeft overwogen en beslist.

De rechtbank zal bovengenoemde problematiek opvatten als een geschil bij gezamenlijke gezagsuitoefening, als bedoeld in artikel 253 a boek 1 Burgerlijk Wetboek en een beslissing nemen welke haar in het belang van de minderjarige als wenselijk voorkomt, waarbij het belang van de minderjarige wordt getoetst aan de hand van de in artikel 1:377a lid 3 Burgerlijk Wetboek genoemde gronden. Een omgangsregeling zou thans ingaan tegen de zwaarwegende belangen van de minderjarige.

Uitgangspunt is dat het kind en de niet verzorgende ouder recht hebben op omgang met elkaar.
Dit recht dient slechts te worden ontzegd indien er sprake is van een of meer in de wet omschreven gevallen, waarbij zwaarwegende belangen van het kind in het geding zijn.
Derhalve dient te worden nagegaan of omgang in de onderhavige zaak in strijd is met zwaarwegende belangen van de minderjarige.

Gebleken is dat de relatie tussen de vader en de moeder zeer gespannen is en dat zij niet in staat zijn met elkaar te communiceren. De opstelling van de moeder in deze is daar debet aan, zij weigert haar medewerking aan begeleiding c.q. hulpverlening in het op gang brengen van het contact tussen de vader en de minderjarige.
Door de RIAGG werd in het verleden therapie voorgesteld met de drie opvoeders, zodat zij hun onderlinge conflicten, agressie en afwijzing, met elkaar een plaats zouden kunnen geven. Naar aanleiding van dit behandelidee hebben gesprekken plaatsgehad met de vader en de moeder. De vader heeft hierop zijn medewerking toegezegd aan gezamenlijke gesprekken op het Riagg met de moeder en haar partner. De moeder was bereid gesprekken aan te gaan, echter bij iemand waarin zij vertrouwen had, te weten haar huisarts. De huisarts achtte omgang van de minderjarige met de vader op dat moment niet in haar belang. Zij merkte daarbij op dat de basis van de problematiek ligt in het conflict tussen de ouders. Het is te betreuren dat, hoewel de moeder geen angst meer heeft voor de vader, zij nog steeds niet in staat is het gesprek met de vader over de belangen van hun dochter aan te gaan. Naar aanleiding van het bovenstaande werd door de Raad opnieuw getracht de moeder te bewegen tot een gesprek met de vader over de belangen van de minderjarige. De moeder weigerde dit.

De communicatieproblemen tussen de vader en de moeder zijn zodanig ernstig, dat er een onaanvaardbaar risico bestaat dat de minderjarige klem of verloren dreigt te raken tussen haar ouders. De minderjarige toont zich openlijk angstig en lijkt in sociaal opzicht te blokkeren wanneer er wordt gesproken over de vader en nu dit beeld van haar vader niet bijgesteld wordt staat dit de mogelijkheid van omgang in de weg.

De rechtbank is, hoewel een goede omgangsregeling tussen de niet verzorgende ouder en de minderjarige van grote betekenis is voor de uitgroei van de minderjarige, met de Raad van oordeel dat het tegen het zwaarwegende belang van de minderjarige is dat er op dit moment een omgangsregeling tussen de vader en de minderjarige plaatsvindt, met name door de genoemde (persoonlijkheids)problematiek van de minderjarige, het ontbreken van consensus bij de moeder en de communicatieproblemen tussen de ouders.
De rechtbank komt, gelet op het bovenstaande, niet toe aan een beslissing met betrekking tot de door de vader verzochte oplegging van een dwangsom.

De door de Raad geadviseerde infoplicht is minimaal noodzakelijk, zodat enige vorm van contact blijft bestaan tussen de vader en de minderjarige. Gedacht zou hierbij kunnen worden aan een wederzijdse infoplicht, in die vorm dat ook de vader aan de minderjarige schriftelijk laat weten hoe zijn leven verloopt. Het is dan ook aan de man om hieraan invulling te geven.

Bij de tussenbeschikking van deze rechtbank van 27 februari 2001 is de moeder reeds gehouden de vader eenmaal per kwartaal op de hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon van de minderjarige op het gebied van met name school, gezondheid en sociale contacten. De rechtbank behoeft daarom in deze beschikking niet opnieuw daartoe te beslissen.

Omdat de vader en de moeder elkaars echtgenoten zijn geweest zal de rechtbank de proceskosten als volgt compenseren, omdat zij geen termen aanwezig acht de moeder alleen met de proceskosten te belasten.

De beslissing

De rechtbank:

Wijst het verzoek van de vader af.

Compenseert de proceskosten tussen partijen aldus, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. G.W. Brands-Bottema en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 november 2002, in tegenwoordigheid van de griffier.


conc.: mahh
coll.:


De griffier deelt mede dat:
van vorenstaande beschikking hoger beroep open staat bij het Gerechtshof te Arnhem:
-  voor verzoeker en de verschenen belanghebbenden binnen drie maanden na de dagtekening van deze beschikking;
-  voor andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van deze beschikking of binnen drie maanden nadat deze beschikking op andere wijze hun bekend is geworden;
dit beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat/procureur.

 

 

 

Norm Raad voor de Kinderbescherming om omgang tussen vader en kind te kunnen afwijzen

Het is van groot belang dat een vader voordat een raadsonderzoek begint inzicht heeft in de mentaliteit en werkwijze van Raad voor de Kinderbescherming en het rechtersleger om omgang tussen vader en kind af te wijzen kennelijk met als financieel oogmerk steeds meer gesubsidieerde hulpverlening te kunnen verkopen.

(156) Wat is het gevaar?

Raad voor de Kinderbescherming Zwolle: "Geen omgangsregeling kind met vader omdat vader liedjes zingt met zijn dochter en met haar op een bakfiets rijdt door de stad" 

Een vader die een liedje zingt met zijn kind is niet geschikt voor omgang met zijn kind en dient naar het RIAGG te worden doorverwezen.

Een vader die met zijn kind fietst op een bakfiets is niet geschikt voor omgang met zijn kind en dient naar het RIAGG te worden doorverwezen.

Eerbetoon aan Joep Zander! Kinderbescherming: "Geen omgang kind met vader na het zingen van een liedje"
156 De zaak Joep Zander (KIR Mees) tegen Raad voor de Kinderbescherming Directie Oost
184 Samen met Joep ontdekte ik bij de rechtbank Zutphen de bijbaan van Mees President bij de Soroptemistenclub
000 Gemist vaderschap. Auteur Joep Zander Deventer en Emiel Smulders
000 Moeder-kind-vader een drieluik over ouderverstoting. Joep Zander Deventer
000 Door overmaking van 9,50+2=11,50 op giro 2156372  tnv Joep Zander krijgt u het boek Moeder-Kind-Vader, een drieluik over ouderverstoting in huis. Voor 13,50+2=15,50 het boek Gemist vaderschap. Graag het volledige afleveradres vermelden.
   

 

 

 

 
Wilt u weten hoe het met uw kind op school gaat?
464 Dien vragenformulier 464 in
465 Dien verzoek 465 en let goed op dat iedere pagina uit het dossier genummerd is en betaal de kopieŽn aan school
466 Dien verzoek 466 in bij de gemeente waar u woont en bij de gemeente waar u kind woont
490 Zorg dat u steeds goed weet wat een BESLUIT is en of u met een bestuursorgaan te maken heeft
292 Op dit moment is de redacteur gratis voor u bezig een nieuwe startpagina school te maken
   

 

 

 

 

Het startadvies op deze website aan vaders met als grondslag meer dan tien jaar praktijkervaring met een helicopterview is PRIMAIR moeder niet te diskwalificeren SECUNDAIR na een (echt)scheiding NIET TE PROCEDEREN voor omgang en gezag m.b.t. de kinderen.

U bent nu expliciet gewaarschuwd! Vader besteedt uw geld tijd en energie aan leukere zaken dan advocatuur, rechtersleger, RvdK, jeugdzorg, mediators en een leger aan andere hulpverleners die u met vereende krachten financieel uit proberen te kleden en/of psychologisch kapot willen maken. Het is een industrie waar veel geld om gaat kennelijk met als enig doel een vader zo snel mogelijk financieel kapot maken tot bijstandsminimum of de schuldsanering in te jagen (259) om verzet tegen de behandeling van vaders door het rechtersleger zo snel mogelijk te onderdrukken. Maak in geen geval schulden, leen geen geld en geef geen geld uit aan deze beroepsgroepen en allerlei gesubsidieerde goede doelen. Maak een zelfverzekerde indruk en kom op voor uzelf en laat u als vader in geen geval diskwalificeren door de beroepsgroep rechtersleger en hun vaste maatje het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming.

Het is dus veel slimmer om "mediation" lees financieel maximaal uitkleden en schulden maken en onderzoek Raad voor de Kinderbescherming op een hoorzitting rechtersleger gelijk af te wijzen en de rechter te verzoeken om gelijk uitspraak te doen om een einde te maken aan de weerzinwekkende praktijken van het rechtersleger in Nederland die vaders willen laten onderzoeken of zij na een scheiding wel met hun kinderen om konden gaan terwijl voor die scheiding niemand zich daar druk over maakte. Mijdt iedere "daklozenopvang" als een gevaarlijke pest want u weet niet welke persoon met of zonder bevoegdheid wat voor indicatiebesluit over u schrijft om de geldstromen naar de Stichting achter een daklozenopvang open te zetten welk indicatiebesluit tijdens procedures na een scheiding en de rest van uw leven tegen u zullen worden gebruikt.

Indien u (onverhoopt) problemen heeft met het verkrijgen van kindvriendelijke en betaalbare woonruimte dan kunt u overwegen om zich kandidaat stellen voor de komende verkiezingen gemeenteraad. Als bestuurder van een gemeente bent u VERPLICHT om in die gemeente te wonen dus is die gemeente ook verplicht om u met voorrang aan passende kindvriendelijke woonruimte te helpen in een kindvriendelijke omgeving. Van de maandelijkse betalingen voor uw inzet als bestuurder van die gemeente en uw inzet voor schone straten zonder (plastic) zwerfafval en een kindvriendelijke betaalbare woonomgeving kunt u leuke dingen gaan doen.

In het omgekeerde geval kunnen moeders natuurlijk hetzelfde doen.

Ten slotte aan alle advocaten en het leger aan andere gesubsidieerde hulpverleners in Nederland die de website Censuur in Nederland om NIET te procederen en NIET mee te werken aan onderzoek RvdK en NIET mee te werken "jeugdzorg" bij valse aanklachten kindermishandeling tegen een ouder als "opruiende taal" kwalificeren.

Proost amice! 

Ik hoop van harte dat er steeds meer slimme ouders komen die niet meer procederen en weigeren mee te werken aan diskwalificerend RvdK onderzoek.

Met vriendelijke groet,

J. Hop, redacteur website Censuur in Nederland en Groep Hop

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten