CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

De Staat heeft er een groot belang bij dat burgers niet zelf mogen procederen maar dat het procesmonopolie bij de NOvA blijft. Zie toelichting 1.

24 juni 2004. Donner verbiedt proef 'no cure no pay' advocaten. Minister Donner van Justitie verbiedt een experiment met 'no cure no pay' in letsel- en overlijdensschadezaken. Advocaten die naar prestatie worden beloond, zijn volgens de minister praktisch partij in een procedure. De schijn van belangenvermenging die dit oproept past niet bij het beroep van advocaat. Donner heeft dit donderdag laten weten aan de Nederlandse Orde van Advocaten . Deze wilde op 1 november een vijfjarige proef beginnen. Een advocaat zou een afgesproken honorarium krijgen als hij een vergoeding voor zijn cliŽnt weet binnen te slepen. Heeft hij geen succes, dan krijgt hij niks. Donner is bang dat advocaten alleen nog zaken aannemen waarin ze brood zien of waarmee grote bedragen zijn gemoeid. Daardoor zou het maatschappelijk belang van goede rechtsbijstand in het gedrang komen. De Orde van Advocaten betreurt het voornemen van Donner maar zal het niet tegen zijn wil doorzetten. Voorzitter J. Brouwer bestrijdt dat advocaten alleen voor de krenten uit de pap zullen gaan. "Advocaten die per uur worden betaald, zouden ook de zaak kunnen rekken om meer te verdienen, maar ze zijn professioneel genoeg om dat niet te doen. Onderzoeken naar dit systeem in andere landen laat zien dat dit niet snel zal optreden." Slagingskans. Ook is Brouwer niet bang dat advocaten alleen zaken zullen aannemen met een hoge slagingskans. Als een advocaat een kansarme zaak wint, is dat juist goed voor zijn reputatie, bepleit Brouwer. Daarbij vraagt hij zich af of het wel zo eerlijk is als een advocaat aan een zaak begint die bij voorbaat al is verloren en daar toch geld voor vraagt. Donner en de advocaten hebben volgens Brouwer een "waarderingsverschil". De advocaten stond juist voor ogen ook slachtoffers van een ongeval die geen advocaat kunnen betalen en geen rechtsbijstandverzekering hebben, toegang tot het recht te verschaffen. Alleen deze groep zou aan de proef mogen meedoen. Ook mag de aansprakelijkheid bij een ongeluk nog niet vaststaan. De ANWB keerde zich al eerder tegen de proef. Bij verkeersongevallen is meestal duidelijk wie er schuld heeft en voor de schade op moet draaien. De organisatie vreesde dat advocaten ook in zaken die het slachtoffer toch wel zou winnen, de veel lucratievere no cure no pay-contracten aanbieden. De PvdA is "dubbel" over het besluit van de minister. Wolfsen. PvdA-Kamerlid Wolfsen vindt het no-cure-no-pay systeem op zich niet goed en kan zich vinden in de argumenten van Donner. Tegelijk zag de PvdA'er de proef wel zitten, omdat dit bedoeld was voor minder draagkrachtigen. "Doordat de griffierechten en de eigen bijdrage flink omhoog gaan, wordt rechtshulp juist voor deze groep onbetaalbaar. De proef zou dat gat beperken", aldus Wolfsen. Hij wil een en ander met de minister overleggen.

 

 

De Guensberg-norm. Nederlandse Orde van Advocaten negeert besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit inzake hun verbod op het honoreringssysteem "No cure No Pay"

 

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is, zoals de naam al zegt, de mededingingsautoriteit in Nederland.

Het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities en houdt toezicht op 'concentraties', zoals allianties, bedrijfsfusies en -overnames. Tevens werkt zij aan het bevorderen van Transparantie in markten. Aan het hoofd van de NMA staat de Raad van Bestuur:

(31) Mr. (P.) Pieter Kalbfleisch (2006)
Drs. (R.J.P.) Renť Jansen (2006)
ir. (G.J.L.) Gert Zijl (2006)

Wanneer is er sprake van een vermeend misbruik van een economische machtspositie (monopolie)?
De NMa is de instelling die de Mededingingswet handhaaft. Centraal in deze wet staan de verboden betreffende het maken van kartelafspraken en het misbruiken van een economische machtspositie door ondernemingen. Er wordt op gewezen dat een onderneming slechts een economische machtspositie heeft, indien zij haar gedrag kan bepalen zonder rekening te houden met concurrenten, afnemers of leveranciers. Om te bepalen of een onderneming over een machtspositie beschikt, moet gekeken worden naar de positie van de onderneming op de markten waarop zij actief is. Hiervoor dient in de eerste plaats te worden beoordeeld wat de relevante markt is in mededingingsrechtelijke zin. In de praktijk wordt wel aangenomen dat een onderneming enkel een economische machtspositie kan hebben indien een onderneming een marktaandeel heeft van in ieder geval meer dan 40%. Hierbij is het van belang op te merken dat het hebben van een economische machtspositie op zich niet verboden is, alleen het misbruiken van deze positie is op grond van artikel 24 Mw verboden.

 

 

Standpunt Orde naar aanleiding van besluit van de NMa inzake Engelgeer / Orde (letselschade, no cure no pay)

De Nederlandse mededingingsautoriteit nam op 21 februari 2002 een, vertrouwelijk, besluit waarin het verbod op het honoreringssysteem 'no cure no pay' en 'quota pars litis' zoals de Nederlandse Orde van Advocaten dat aan de advocatuur oplegt, in strijd met mededingingsregels wordt geoordeeld. 

De klacht waarop door de NMa is beslist werd op 4 januari 2002 door de klager, mr. G. Engelgeer te Amsterdam, ingetrokken. De Orde is daaromtrent destijds door mr. Engelgeer geÔnformeerd. 

In de uitspraak van de NMa wordt aan een en ander niet gerefereerd en het wekt verbazing dat het intrekken van de klacht door de NMa ook in de uitspraak zelf wordt genegeerd. De NMa merkt op dat het verbod op het honoreringssysteem van 'no cure no pay' en 'quota pars litis' door de Orde kan worden gegoten in de vorm van een verordening waarmee het verbod niet in strijd kan zijn met de mededingingsregels. De Orde (het College van Afgevaardigden op voordracht van de Algemene Raad) stelt verordeningen vast in het belang van de goede uitoefening van de praktijk. Alleen de Minister van Justitie oefent ter zake toezicht achteraf uit. De Minister toetst daarbij onder meer of de marktwerking niet onnodig wordt beperkt.

De Orde acht het systeem van 'no cure no pay' en 'quota pars litis' strijdig met de vereiste onafhankelijkheid van advocaten. Het systeem draagt het gevaar in zich dat het nadelig voor de cliŽnt uitvalt. Een verbod van dit systeem is noodzakelijk om de essentialia van het beroep van advocaat (onafhankelijkheid, partijdigheid, kwaliteit en instandhouding van de geheimhoudingsplicht) te waarborgen. Rechtshulp door advocaten, ook in letselschadezaken, is in Nederland ook zonder systeem van 'no cure no pay' bereikbaar voor minderdraagkrachtigen. 47% van de bevolking komt in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

De Orde zal bezwaar maken tegen het standpunt van de NMa en beraadt zich op het ontwerp van een verordening. Met het besluit van de NMa wordt het verbod op 'no cure no pay' en 'quota pars litis' niet geschorst.

Nadere informatie kan worden verkregen bij: mr. M.W. Guensberg, algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, 030 - 2121634.

 

 

Convenant landelijke registratie advocaten ondertekend

Den Haag, 6 juni 2005 - Vandaag is in Den Haag het convenant ondertekend over de invoering van een landelijke registratie van advocaten. Deze Beheer Advocaten Registratie (BAR) voedt de diverse registratiesystemen die in gebruik zijn bij de betrokken organisaties. Het gaat hierbij onder andere om adres- kantoor- en beŽdigingsgegevens. BAR zorgt voor efficiencywinst en verbetering van de kwaliteit doordat deze mutaties niet meer op verschillende plaatsen hoeven te worden aangeleverd en doorgevoerd. Met BAR wordt ook de eerste aanzet gegeven om te komen tot de afschaffing van het verplichte procuraat in civielrechtelijke zaken. De drie ondertekenaars van het convenant zijn de Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde), de Raden voor Rechtsbijstand en de Raad voor de rechtspraak.

Tot op heden houden de rechtbanken ieder voor zich een eigen registratie van advocaten bij. Daarnaast houden ook de Orde, de vijf Raden voor Rechtsbijstand en de 19 plaatselijke advocatenordes vergelijkbare registraties bij. Dit betekende voor advocaten dat zij mutaties in hun adres-, kantoor- en beŽdigingsgegevens aan diverse instanties moesten doorgeven. Dankzij BAR hoeft een advocaat binnenkort dergelijke mutaties slechts aan ťťn organisatie door te geven. Deze organisatie, BAR-beheer genaamd, zorgt ervoor dat alle betrokken partijen tijdig over de meest actuele gegevens beschikken.

Deze zomer legt BAR-beheer alle ingevoerde gegevens ter controle voor aan de betrokken advocaten. De samenwerkende organisaties zullen in deze periode hun systemen aansluiten op de nieuwe landelijke registratie. Dit najaar treedt BAR in werking.

Afschaffing verplicht procuraat
In civiele zaken kunnen bij een rechtbank alleen diť advocaten procederen die ingeschreven staan in het plaatselijk advocatentableau van de betreffende rechtbank. Heeft een advocaat een civiele zaak lopen bij een andere rechtbank dan waar hij ingeschreven staat, dan moet hij voor de communicatie met de betreffende rechtbank (bijvoorbeeld voor het uitwisselen van stukken) gebruik maken van een collega die daar staat ingeschreven. Dit noemt men het verplichte procuraat. (Het procuraat is overigens niet verplicht in straf- en bestuurszaken en in civiele kantonzaken.) Deze regeling stamt nog uit de periode van geringe mobiliteit en het ontbreken van moderne communicatiemiddelen. De Minister van Justitie heeft aangegeven dat hij deze verplichting graag wil afschaffen. Een van de voorwaarden hiervoor is dat er een landelijke registratie van advocaten komt. Dankzij BAR wordt in deze voorwaarde voorzien.

 

 

Hier komt de inhoud van het gespreksverslag

 

 

Overheid & werknemer, ziekteverzuim, re-integratieprojecten, ontslag, concurrentiebeding en rechtersleger
350 Zorgen J. Hop (Groep Hop) over rechtspositie werknemers in de zorg bij sluiting van bejaardentehuizen
303 Hop geeft zicht op kilometervergoeding personeel gemeente Ermelo. Waarom krijgt u als werknemer niet dezelfde kilometervergoeding?
111 Waar de overheid enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid zien we onderdrukking en dictatuur
109 Voor iedere topcrimineel is het van 't grootste belang dat hij in de publiciteit niet in zijn ware gedaante wordt geportretteerd"
419 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 1!
555 Ontslag binnen het rechtersleger. Hoe bont moet je het maken voordat je als RECHTER wordt ontslagen? Voorbeeld 2!
Omroep Gelderland Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
80 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger bij behandeling wraking gewraakte rechter door dezelfde rechtbank
389 Openbaar Ministerie probeert kost wat kost namen, initialen, functies en bijbaantjes van hun personeel geheim te houden
203 Structureel probleem! Rechtersleger doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding.
205 Structureel probleem! Openbaar Ministerie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
225 Structureel probleem! Politie doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
232 Structureel probleem! Raad voor de Kinderbescherming doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
241 Structureel probleem! Jeugdzorg doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
284 Structureel probleem! Gemeente doet niet aan waarheidvinding. Weigert waarheidsvinding
134 Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
Wat is het verschil tussen 107.000+ kindermishandelingen per jaar in "jeugdzorg PR-campagnes" en het daadwerkelijk aantal veroordelingen van ouders wegens het plegen van kindermishandeling ieder jaar steeds opnieuw om ieder jaar steeds opnieuw kinderen af te leveren bij kindertehuizen en pleeggezinnen zodat die hun hypotheek makkelijk kunnen betalen?
300 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg om kritiek op hun maatjes de jeugdzorg=overheid te onderdrukken
680 Weerzinwekkende partijdigheid Minister/politiek voor jeugdzorg. Om systematisch klagen met Hop tegen jeugdzorg te voorkomen werd met spoed klachtwetgeving aangepast
800 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de jeugdzorg: Zolang ouders zich richten op waarheidsvinding/procedures "zonder samenwerking met gezinsvoogd" is geen vooruitgang mogelijk
470 Ongelijke doorlooptijden procedures ouders tegen RvdK/jeugdzorg representatief voor Nederlandse rechtspraak
125 Uitzondering bevestigd de regel! ONBEVOEGD UITSCHRIJVEN KIND UIT GEMEENTE DOOR JEUGDZORG! Bezwaar- en beroep GEGROND verklaard! Rancune. Als een burger zo'n zaak wint en vervolgens als burger ook toepast dan wordt je snel door het rancuneuze rechtersleger uit het gezag over je kind gezet!
want winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
6 Uitzondering bevestigd de regel! Veertien klachten met Hop GEGROND bij klachtencommissie Raad voor de Kinderbescherming Zuid
maar winnen (NEDERLANDS RECORD KLACHTEN GEGROND BIJ KLACHTENCOMMISSIE RVDK) bij de RvdK klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
137 Uitzondering bevestigd de regel! Klacht GEGROND tegen weigering Hop als gemachtigde
maar winnen bij deze jeugdzorg klachtencommissie helpt natuurlijk niet!
343 Voorbeeld reactie rancuneuze jeugdzorg medewerker die zelf in de bezwaarcommissie zit en zelf in hoger beroep van Hop een zaak verliest
212 Uitzondering bevestigd de regel! Moszkowicz sr: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft gevangen in gesubsidieerde voogdij
Winnen bij dit rechtersleger helpt natuurlijk niet!
160 Moszkowicz sr. waarschuwt Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest!
414 STASI NEDERLAND! Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden geeft inzicht in werkwijze OM en politie inzake opslaan gegevens over burgers
688 STASI NEDERLAND! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten houden door invoering van kilometerheffing
623 STASI NEDERLAND! Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
468 STASI NEDERLAND! Wat doet een informatiebewerker bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken? En wat wordt er over burgers verzameld door allerlei oncontroleerbare stichtingen en bedrijven waar de "overheid" ook belangen bij/in heeft?
334 CDA - Donner: Ik ben CDAer. Kritiek op rechtspraak via politiek kanaliseren dus infiltratie rechterlijke macht in OM en Ministerie van Justitie
246 CDA - Donner: Ik ben CDAer. "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
348 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik heb maling aan de Hoge Raad. Ik ben CDAer en ik wil de bevolking blijven uitzuigen en blijven uitmelken met peperdure paspoorten
624 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil nu de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
626 CDA - Donner: Ik ben CDAer en ik wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
476 CDA - Donner: Ik ben CDAer en zorg goed voor het onder elkaar verdelen van alle belangrijke en mooie bestuurs- en juridische baantjes
187 CDA - Donner: Ik ben CDAer en wil burgers blijven uitzuigen en blijven uitmelken. Ik verbiedt proef 'no cure no pay' zodat burgers niet zelf gaan kunnen procederen zonder peperdure advocaat!
482 CDA - Donner: Confrontatie LPF met CDA MvJ Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
383 CDA - Donner: Ik ben CDA-er en ik heb maling aan de wet. Ik doe gewoon een uitspraak als rechter terwijl ik helemaal geen rechter ben.
394 CDA - Donner: Ik ben CDAer en in de rechtspraak maken we van alles valselijk op. Uitspraken “in naam der koningin” door meervoudige kamers de minuten, afschriften en grossen worden als regel valselijk worden opgemaakt! Deze uitspraken worden namelijk niet ondertekend door wie dat wettelijk zouden moeten doen, de voorzittende rechter/raadsheer en dienstdoende griffier, maar door onbevoegde administratieve medewerkers. Het ‘in naam der koningin’ in rechtsbesluiten is niet meer dan een “overblijfsel” en we maken deze uitspraken altijd al valselijk op laat CDA rechter en Minister van Justitie Donner op vragen hierover weten
348 CDA - burgemeester - Ermelo: Ik ben CDAer en ik ben de burgemeester van Ermelo en ik heb een flinke zak geld om een 71-jarige gehandicapte burger uit te zuigen en uit te melken om zijn voor 1996 zelf (af)gebouwde recreatiewoning te kunnen jatten. Natuurlijk in prima samenwerking met mijn maatjes bij het rechtersleger. Met met CDA maatje Donner als voorzitter bij de Raad van State wordt toch nergens naar gekeken.
201 CDA - verkiezingen - gemeente Ermelo 2010: Ik ben CDAer en ik ben de CDA burgemeester van Ermelo. Meneer Hop knippen en plakken door de VVD in verkiezingsformulieren is voor ons CDA gemeente bestuur geen enkel probleem. Wij van het CDA krijgen immers van ieder gekozen VVD raadslid een losgeld betaling voor de CDA PR commissie en u kunt wel gaan procederen bij de Raad van State. Wij hebben daar uitstekende contacten die knippen en plakken (rotzooien) in verkiezingsfortmulieren ook prima zullen vinden
Discriminatie CDA Klacht Hop tegen (CDA) bestuur gemeente Ermelo inzake discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders
Intimidatie CDA - Intimidatie gemeente Ermelo - Ermelose politie wil dat het CDA bestuur toestemming geeft voor politieke activiteiten Groep Hop tijdens verkiezingen
Christelijk? CDA - Ermelo - Christelijk College Groevenbeek - 2014 Uitdagers mogen niet meedoen aan ons (christelijk) schooldebat. Schoolvoorbeeld CDA tunnelvisie onderwijs
379 CDA - Ermelo - 2010 Alleen Groep Hop ging NIET AKKOORD met betaling LOSGELD per gekozen raadslid aan de Ermelose CDA-PR commissie
194 CDA - Ermelo - 2006 Alleen Groep wil wilde geen geld betalen aan het CDA om mee te mogen doen aan politiek debat
199 CDA Journalist Jeanne Dijkstra - 2006 - Aan de Raad voor de Journalistiek "Van alle kanten krijg ik berichten om Groep Hop dood te zwijgen en ik ben het nagegaan het klopt.
246 CDA duldt geen kritiek in eigen blad, wil hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen de laan uitsturen
557 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer I, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
558 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor de gemeente! Pikmeer II, OM niet-ontvankelijk bij vervolging gemeente als verdachte
569 Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor UWV. Geen snelle rechtspraak voor burger en hun bedrijven maar opschorting behandeling lopende procedures startende zelfstandigen tegen UWV
406 Arbeidsproductiviteit. De ontwikkeling van Nederland als informatie samenleving cruciaal voor arbeidsproductiviteit en sociale cohesi
352 Arbeidsproductiviteit. Bent u ziek? Verzuimverzekeraar die als arbodienst fungeert rekent op medeplichtigheid werkgever
285 Arbeidsproductiviteit. Man moest succesvolle DSM loopbaan afbreken! Welk belang had DSM bij opsluiten van zijn vrouw?
5 Arbeidsproductiviteit. Weerzinwekkende partijdigheid rechtersleger voor OM tegen K.H. de Werd na problemen met werknemers vakbond
192 Arbeidsproductiviteit. Jaarverslag 2005 Nederlands Instituut van Psychologen, de beroepsvereniging van psychologen, wie verzekert?
195 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam. Maatregel waarschuwing!
322 Uitzondering bevestigd de regel. Klacht gegrond tegen psychiater in de zaak van vader H. met Hop als gemachtigde tegen GGZ Drenthe
283 Arbeidsproductiviteit. Strijd werknemer tegen Gemeente Amsterdam een waarschuwing voor anderen die tegen gemeente procederen
104 Arbeidsproductiviteit. Ontslag werknemer wegens verstoorde verhoudingen na valsheid in geschrifte gepleegd door directeur
278 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 1-3
296 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 4-8
297 OM Arbeidsproductiviteit. Gegevens uit het verleden als norm. Eindrapport Commissie Traa hoofdstuk 9-10
572 OM Arbeidsproductiviteit. Ad Bos verklapte in 2001 geheim bouwfraude en eindigt in camper in de gemeente Bergen Noord-Holland
334 Arbeidsproductiviteit. Op patiŽntenkaart Defensiemedewerker Fred Spijkers werden stiekem psychiatrische aantekeningen gezet
422 Uitzondering bevestigt de regel. Commando's winnen strijd om behoud van de groene baret tegen bevelhebber KL Marcel Urlings en zijn patrol kleurige baret!
20 Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Eerbetoon aan journalist Oltmans
80 12-2010, 2011, 2012, 2013 - 2014-vandaag. Wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Frontale opsporingsactie Openbaar Ministerie (OM) tegen Hop OPHALEN en DOEN BEKENNEN! Winnen tegen rechtersleger, jeugdzorg, OM en kinderbescherming bij het weerzinwekkend voor de overheid partijdige rechtersleger gebeurt niet (vaak) en (uitzondering bevestigd de regel) helpt ook niet. HOP AAN WRAKINGSKAMER RECHTBANK ASSEN TIJDENS HOORZITTING WRAKINGSKAMER DECEMBER 2013: "Als mijn wraking van jullie (maatje) rechter met twee petten op rechter en OvJ) ongegrond wordt verklaard en het OM van alles mag inleveren op geen letter was commentaar en ik heb niets ingeleverd. Voer alleen stevig procedureel weerwerk op de hoorzitting met een pleitnotitie (VOORVRAGEN) en ik mag mijn pleitnotitie niet voorlezen dan kom ik niet meer terug EN JULLIE ZOEKEN HET VERDER MAAR UIT MET JULLIE ZOOITJE.................

Mijn naam is J. Hop Ermelo. Ik ben verzetsstrijder en heb te vaak te maken (gehad) met het rechtersleger en hun maatjes de bestuursorganen! Ik wens u veel leesplezier toe bij het bekijken van mijn websites die ik zelf betaal en zelf onderhoud. Proost burgers op ons fantastische rechtersleger. Ik ben ook politicus dus van mij mag u alles weten. Ik ben BONAFIDE en ben ook niet zo bang uitgevallen. Ik wil ook rustig een openbare leugendetectortest ondergaan in het OM zaakje tegen Hop. Op verzoek van de overheid ben ik ook onderzocht, heb daaraan in die zaak ook keurig netjes meegewerkt. Ik had een ex politiepsycholoog die mij onderzocht en heb die dag meer dan 2500 vragen beantwoord. Ik had VIER TIENEN voor communicatie en dat had die politiepsycholoog nog nooit eerder meegemaakt. Ik overweeg mijn psychologisch rapport gewoon compleet zonder censuur op internet te zetten zodat iedereen dat kan lezen. Lees verder

 

top
Activiteiten
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.