CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

De 1e Pot-norm
Waarschuwing! Het lezen van de 1e-Pot-norm is buitengewoon schadelijk voor uw vertrouwen in "onpartijdige" rechtspraak in familiezaken

 

De 2e Pot-norm. Hierbij wordt nog opgemerkt dat verzoeker en de moeder gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefenen, zodat zij, nu de minderjarige bij de moeder verblijft, in onderling overleg een bezoekregeling voor verzoeker kunnen afspreken

Fijntjes wordt erop gewezen dat de minderjarige na het heen en weer slingeren (395) veroorzaakt door de Raad voor de Kinderbescherming in Lelystad en hun handlangers bij de rechtbank Zwolle er een Potje van hadden gemaakt  maar gelukkig gewoon bij haar vader woont. J. Hop 31 januari 2005

 

 

 

ARRONDISSEMENTRECHTBANK TE ZWOLLE ZITTINGHOUDENDE TE LELYSTAD 

: 48470 JL RK 99-396 29 juli 1999

     TE Lelystad

B E SC H I K K I N G    V A N    D E    K I N D E R R E C H T E R  

In de zaak van:  

Geert van Spronsen

wonende te Lelystad,

nader te noemen de verzoeker,  

en  

Censuur gevestigd te 

Nader te noemen Censuur  

PROCESGANG  

Verzoeker heeft op 5 juli 1999 (met J. Hop Ermelo als gemachtigde) een verzoekschrift ter griffie van de rechtbank ingediend, strekkende tot wijziging van de aanwijzing d.d. 29 juni 1999 van de Censuur aan verzoeker. 

De aanwijzing op grond van artikel 1:258 van het Burgerlijk Wetboek hield een bezoekregeling voor verzoeker met zijn dochter Joanne van Spronsen in ten tijde van de plaatsing van de minderjarige in een pleeggezin.  

De zaak is op 29 juli 1999 met gesloten deuren mondeling behandeld, waarbij zijn verschenen: verzoeker en de heer Censuur namens de Censuur

Van deze zitting is proces-verbaal opgemaakt.                        

Van mevr. CENSUUR, de moeder, is bericht van verhindering ontvangen. 

Op grond van het bepaalde in artikel 429 F, vijfde en zesde lid, wetboek van het burgerlijke rechtsordering is de gemachtigde van verzoeker, de heer Hop , niet ter terechtzitting toegelaten. 

Korte inhoud van de processtukken  

Blijkens beschikking van de kinderrechter te Lelystad d.d.11 november 1998 staat de minderjarige onder toezicht van de Censuur Tevens is d.d. 29 april 1999 een machtiging tot uithuisplaatsing van de minderjarige in een voorziening voor pleegzorg afgegeven. 

Bij beschikking van 6 juli 1999 (met J. Hop Ermelo als belangenbehartiger van beide ouders van Joanne) heeft het Gerechtshof te Arnhem de machtiging tot uithuisplaatsing vernietigd en ingetrokken.  

Zaaknummer : 484.70 JL RK 99-396  

OVERWEGINGEN  

In de litigueuze aanwijzing heeft Censuur voor verzoeker in de maand juli 1999 een bezoekregeling vastgesteld in verband met het verblijf van de minderjarige in een pleeggezin.  

Door de uitspraak van het Gerechtshof te Arnhem, waarbij de machtiging tot uithuisplaatsing werd vernietigd en ingetrokken, is de minderjarige weer bij haar moeder gaan wonen.

Door deze feiten en omstandigheden is de grondslag onder de litigueuze aanwijzing komen te vervallen. Aangezien verzoeker geen rechtens te erkennen belang meer heeft bij wijziging of vervallenverklaring van de aanwijzing d.d. 29 juni 1999, zal zijn verzoek worden afgewezen.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat verzoeker en de moeder gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefenen, zodat zij, nu de minderjarige bij de moeder verblijft, in onderling overleg een bezoekregeling voor verzoeker kunnen afspreken.

BESLISSING  

Wijst het verzoek tot wijziging c.q. vervallenverklaring van de aanwijzing van de Censuur van 29 juni 1999 af.

WIJST het meer of anders gevraagde af. 

Aldus gegeven door mr. M.A. Pot, kinderrechter, in tegenwoordigheid van

J.L. Maartense als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 juli 1999.

Van deze beschikking kan hoger beroep worden ingesteld binnen twee maanden na de dag van deze uitspraak door indiening van een beroepschrift ter griffie van het Gerechtshof te Arnhem. Bij het instellen van hoger beroep is tussenkomst van een procureur (advocaat) verplicht

 

 

 

Klacht gegrond met Hop als gemachtigde tegen PAR pedagoog

195 Klager Geert van Spronsen met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam met mr G.J. Kemper als gemachtigde. Mw Drs C. Snijder kreeg een maatregel van waarschuwing opgelegd


Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen, Korte Elisabethstraat 11, 3511 JG Utrecht, Telefoon 030-2322407 Fax 030-2369749

Uitspraak College van Toezicht NVO 210900 nr ?
Klager X met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam met mr G.J. Kemper als gemachtigde. Klacht ongegrond
Uitspraak College van Beroep NVO 8 juni 2001 nr FK/CvB/0106072
Klager X met Hop als gemachtigde tegen Mw Drs C. Snijder pedagoog PAR Amsterdam met mr G.J. Kemper als gemachtigde. Mw Drs C. Snijder kreeg een maatregel van waarschuwing opgelegd. 
INFO GEVRAAGD door J. Hop.
Vervulde tijdens de behandeling van de onderhavige klachtzaak een lid van het College van Toezicht NVO een functie bij een (gezins)voogdij-instelling?

Leden College van Beroep NVO

SLOUN T.H.J.G. VAN Mr Dr, Voorzitter College van Beroep NVO

HELLENDOORN J. Dr. mw, lid College van Beroep NVO

SWET J. VAN Dr. mw, lid College van Beroep NVO

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.