GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi, Alpuro is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

Voorbeeldbrief Suwinet-Inkijk over uw persoon en uw woonadres

Iedere burger dient te beschikken over een kopietje van alle pagina's van Suwinet over uw persoon. U kunt dat bijvoorbeeld op de volgende manier aanvragen.

Stap 1 Wobverzoek SUWINET.
U dient een Wobverzoek in bij uw gemeente. U print van de gemeentelijke website een kopietje blanco Wobverzoek af. U vult dit Wobverzoek in met op pagina 1 uw persoonsgegevens en op pagina 2 het Wobverzoek. Bijvoorbeeld citaat: "Hierbij verzoek ik om een kopietje van alle pagina's van Suwinet inzake de gegevens die over mijn persoon en mijn woonadres zijn opgeslagen?"

Praktijkvoorbeeld.
01-09-2015 J. Hop verzoekt de gemeente Ermelo om afschrift alle pagina's SUWINET J. Hop, adres
03-09-2015 Bewijs van afgifte ontvangen van de receptiebalie ontvangen inzake het Wobverzoek van Hop
Het personeel van de gemeente Ermelo is VANDAAG NOG STEEDS aan het nadenken en aan het overleggen wat ze aanmoeten met dit Wob verzoek van Hop

 

 

Suwinet-Inkijk biedt overheidsorganisaties de mogelijkheid om persoonsgegevens van burgers, die bij verschillende organisaties of basisregistraties zijn opgeslagen, te raadplegen in ťťn webtoepassing

Indien blijkt dat de gemeenten de door het UWV geleverde adres gegevens voor een ander doel dan voor het bijhouden van de GBA gebruiken kan het UWV de gegevenslevering beŽindigen!

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2013, 2013-0000084564, tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met wijze gegevensverstrekking UWV ten behoeve bijhouden basisregistratie personen De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op artikel 5.9, vijfde lid, 5.20, 5.21, vierde lid, en 5.22, tweede lid, van het Besluit SUWI; Besluit: ARTIKEL I De Regeling SUWI wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel 3.2 wordt een paragraaf ingevoegd met het opschrift, luidende: ß 3.1a Gegevensverstrekking ten behoeve van basisregistratie personen B Artikel 3.3 komt te luiden: Artikel 3.3 Toegang tot adresgegevens polisadministratie ten behoeve van basisregistratie personen 1. Op verzoek van een college van burgemeester en wethouders verstrekt het UWV aan de hand van het meegeleverde burgerservicenummer en aanvullende identificerende gegevens adresgegevens als bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI, die het UWV verwerkt in de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet SUWI. 2. De adresgegevens, bedoeld in het eerste lid, die door het UWV worden verstrekt betreffen de in Bijlage I bij het Besluit SUWI onder Straatadres Nederland tot en met Straatadres buitenland genoemde gegevens. 3. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, op de door het college van burgemeester en wethouders bij het verzoek aangegeven wijze of verwerkt die gegevens in het kader van de gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI. 4. Het UWV en de colleges van burgemeester en wethouders verwerken de adresgegevens, bedoeld in eerste en tweede lid, in het kader van de gezamenlijke elektronische voorzieningen SUWI op de wijze, bedoeld in artikel 6.2, 6.3 en 6.4. 5. Het UWV bepaalt bij de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 5.21, eerste en tweede lid, van het Besluit SUWI, op welke wijze bij de toepassing van het vierde lid, inhoud wordt gegeven aan de gegevensverwerking op grond van dit artikel. 6. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, zonder gebruikmaking van de gezamenlijke elektronische voorzieningen, maximaal vier maal in een kalenderjaar aan het zelfde college van burgemeester en wethouders. 7. Onverminderd het vierde lid beŽindigt het UWV de gegevensverwerking op grond van dit artikel, indien het college van burgemeester en wethouders de gegevens voor een ander doel dan het doel, genoemd in artikel 5.9, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI gebruikt. ARTIKEL II Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2013. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Den Haag, 1 juli 2013 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher. TOELICHTING Het doel van deze regeling is nader te regelen op welke wijze gemeenten adresgegevens uit de polisadministratie van het UWV verkrijgen ten behoeve het bijhouden van de adresgegevens in de basisregistratie personen (hierna nog aan te duiden als GBA). Aanleiding Het kabinet is van mening dat het noodzakelijk is dat de bij de verschillende overheden bekende adressen gedeeld kunnen worden en heeft de regelgeving aangepast opdat het UWV de mogelijkheid krijgt adresgegevens die afwijken van de GBA ter beschikking te stellen aan gemeenten. Hiertoe is per 1 juli 2012 voorzien met de regeling in artikel 5.9, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit SUWI. In dit artikel is geregeld dat het UWV is toegestaan aan colleges van burgemeester en wethouders adresgegevens te leveren ten behoeve van het bijhouden van adresgegevens in de GBA. Hierdoor wordt het mogelijk adresgegevens aan gemeenten te leveren ten behoeve van het bijhouden van de GBA. Het UWV kan door deze gegevenslevering aan de colleges van burgemeester en wethouders de kwaliteit van de adresgegevens in de GBA verbeteren. Op grond van artikel 5.9, vijfde lid, van het Besluit SUWI is in verband met het systematisch verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 5.11 van het Besluit SUWI de mogelijkheid opgenomen om bij ministeriŽle regeling nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop en de vorm waarin de adresgegevens, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, onderdeel i, verstrekt worden. Deze regeling bevat deze nadere regels op grond waarvan de gemeenten de adresgegevens in de polisadministratie systematisch kan verkrijgen en daar toegang tot heeft. Met deze regeling voorkomen we, dat de wijze van gegevensverstrekking bij overeenkomst moet worden vastgelegd. Het UWV zou dan met de verschillende gemeenten overeenkomsten moeten sluiten. Hoofdlijnen van de regeling Bij het verstrekken van adresgegevens door UWV ten behoeve van het bijhouden van de GBA maakt UWV gebruik van twee varianten. 1. De Suwinet-inkijkfunctie als onderdeel van de Gezamenlijke elektronische Voorzieningen SUWI (GeVS), zoals geregeld in artikel 62, tweede lid, van de Wet SUWI en de op dit artikel gebaseerde bepalingen in het Besluit SUWI (de artikelen 5.19 tot en met 5.23) en de Regeling SUWI. 2. De levering zonder GeVS op verzoek Deze twee wijzen van gegevensverstrekking worden aangeduid in het derde lid van het voorstelde artikel 3.3. In het vierde en vijfde lid wordt nader ingegaan op de regels die gelden voor de aanlevering via de Suwinet-inkijkfunctie. Het zesde lid gaat over de systematische levering op verzoek. In het eerste lid wordt bepaald, dat het UWV met dit doel de adresgegevens die het UWV verwerkt in de polisadministratie, verstrekt aan de hand van een meegeleverd burgerservicenummer en aanvullende identificerende gegevens, waarbij het met name gaat om de geboortedatum. Bij de verwerking van gegevens in de polisadministratie door het UWV op grond van artikel 33 van de Wet SUWI gaat het om door inhoudingsplichtigen via de loonaangifte aangeleverde gegevens. In het tweede lid wordt geregeld om welke gegevens het gaat. Het zevende lid betreft een nadere bepaling over de beŽindiging van de gegevensverstrekking bij gebruik van de adresgegevens voor een ander doel dan het bijhouden van de GBA. De gegevens De gegevens die het UWV verstrekt aan gemeenten zijn de adresgegevens uit bijlage I bij het Besluit SUWI. Deze bijlage bevat de gegevensset van de polisadministratie. Het gaat dan om de adresgegevens onder de aanduiding Straatadres Nederland, Postbusadres Nederland, Straatadres buitenland. Voor de aanlevering is het burgerservicenummer het identificerende gegeven met enige aanvullingen zoals de geboortedatum. De adresgegevens die worden verwerkt in de polisadministratie zijn afkomstig van inhoudingsplichtigen voor de loonbelasting, die de gegevens aanleveren via de loonaangifte. Dit zijn in eerste instantie werkgevers, maar het kunnen ook instanties zijn die uitkeringen of pensioenen verstrekken. Suwinet-inkijkfunctie De GeVS werkt met een inkijkfunctie. Dat wil zeggen, dat Suwinet-inkijk een digitaal dossier is met alle relevante adresgegevens, die in de polisadministratie van UWV zijn opgenomen. Op het moment dat een medewerker een BSN invoert, levert de polisadministratie de adresgegevens rechtstreeks vanuit de polisadministratie. Suwinet-inkijk bevat privacygevoelige informatie. Dit stelt hoge eisen aan de toegangsbeveiliging en vereist een zorgvuldig gebruik. Een autorisatiesysteem regelt dat medewerkers alleen de adresgegevens kunnen inzien die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. De gegevensuitwisseling vindt plaats over het beveiligde netwerk Suwinet. Iedere handeling van de gebruiker van Suwinet-inkijk wordt gelogd. Op basis van deze logging worden periodieke rapportages opgesteld. Hierdoor kan er gerichte controle op eventueel misbruik plaats vinden. Op het inkijkscherm van suwinet zijn voor de gemeenten dan ook alleen de adresgegevens, met BSN als identificerend gegeven, zichtbaar. Zo zijn dezelfde gegevens toegankelijk voor de gemeenten of ze nu gebruik maken van de inkijkfunctie of zonder GeVS hun verzoek om adresgegevens bij het UWV indienen. Gemeenten die twijfelen aan de juistheid van het adresgegeven, bijvoorbeeld als het adres in onderzoek staat, kunnen door middel van Suwinet-inkijk op individuele basis raadplegen, welk adres UWV in haar polisadministratie heeft. Zo kunnen zij naast het adres, zoals dat is opgenomen in de GBA, beschikken over de adresgegevens uit de polisadministratie. De adresgegevens uit de polisadministratie kunnen mogelijk het juiste adres zijn, maar zijn in ieder geval een goed aanknopingspunt voor gemeenten om een nader onderzoek naar het juiste adres in te kunnen stellen. Zij maken bij de vergelijking gebruik van de adresgegevens van individuele burgers. beveiliging Gemeenten kennen de inkijkfunctie van de onderlinge gegevensverstrekking door het UWV, de SVB en de gemeenten voor de uitvoering van wetten in het domein van werk en inkomen. In het kader van de onderlinge gegevensverstrekking waarop artikel 62 van de Wet SUWI van toepassing is, met name in het kader van de Wet werk en bijstand, dragen het UWV en de SVB samen met de colleges van burgemeester en wethouders gezamenlijk zorg voor de instandhouding van de GeVS. In het kader van deze ministeriŽle regeling wordt de GeVS gebruikt voor het uitwisselen (raadplegen) van adresgegevens op individueel niveau. Doordat in het vierde lid van het voorgestelde artikel 3.3 de bepalingen in de Regeling SUWI over het gegevensregister SUWI, het stelselontwerp en de beveiliging van toepassing zijn verklaard, betekent dit dat voor deze gegevensinkijk dezelfde bepalingen over de voorwaarden en autorisatie gelden als die voor suwinet in het algemeen gelden. Het BKWI heeft als onderdeel van UWV de beheerrol, zoals is geregeld in artikel 5.21 van het Besluit SUWI. Het gaat dan bijvoorbeeld om de toepassing Keten-Service Level Agreement (Keten-SLA). Dit is een gezamenlijke overeenkomst tussen op de centrale voorziening aangesloten gegevensleveranciers, de SUWI-partijen onderling en tussen de SUWI-partijen en het BKWI over wederzijdse dienstverlening, zoals beschikbaarheid, responstijden, ondersteuning en de logische toegangsbeveiliging. In het Stelselontwerp bij de Regeling SUWI (bijlage I) wordt in paragraaf 1.4 verwezen naar de Keten-SLA. Hierom is op grond van het vierde lid ook artikel 6.3 van de Regeling SUWI van toepassing. Ten aanzien van de autorisaties geldt het volgende. De gegevens die het UWV levert aan de colleges van burgemeester en wethouders zijn de adresgegevens zoals opgenomen in Bijlage I bij het Besluit SUWI (toepassing van het gegevensregister SUWI, zoals geregeld in artikel 6.2 van de Regeling SUWI). Het BKWI stelt in zijn rol als beheerder van de gezamenlijke voorziening in de Keten-Sla voorwaarden aan het niveau van beveiliging. De toekenning van autorisaties aan het eigen personeel is de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. De autorisaties zijn persoonsgebonden en zijn afhankelijk van de toegekende rol. Het doel waarvoor de adresgegevens worden verstrekt zijn het bijhouden van de adresgegevens in de GBA. De autorisaties kunnen dan ook alleen liggen bij personeel wat is aangesteld voor het bijhouden van de GBA. Het college van burgemeester en wethouders leggen hierover verantwoording af aan de gemeenteraad middels de jaarlijkse accountantsverklaring bij het jaarverslag. Zo gelden ook voor dit gebruik van de suwinet-inkijkfunctie de beveiligingseisen die zijn geregeld op grond van artikel 6.4 van de Regeling SUWI. Op grond van het vijfde lid wordt door het BKWI nader bepaald op welke wijze binnen de regels voor gebruik van de GeVS inhoud wordt gegeven aan de toegang tot de adresgegevens uit de polisadministratie via de inkijkfunctie. De levering op verzoek zonder Suwinet-inkijkfunctie Op verzoek van een gemeente kan het UWV de adresgegevens op basis van de gemeentecode van die gemeente in een bestand aanleveren. Gemeenten nemen zo’n bestand rechtstreeks van het UWV af. Wanneer een gemeente het bestand van het UWV met adresgegevens wil laten ververgelijken met hun eigen adressenbestand uit de GBA, dan kunnen zij het Inlichtingenbureau of een vergelijkbare instantie vragen deze twee bestanden met elkaar te vergelijken waarbij de kosten voor de gemeente zijn. In het zesde lid is bepaald dat dezelfde gemeente dergelijke bestanden of verzoeken maximaal 4 maal per jaar kan doen. BeŽindiging gegevensverstrekking Indien blijkt dat de gemeenten de door het UWV geleverde adres gegevens voor een ander doel dan voor het bijhouden van de GBA gebruiken kan het UWV de gegevenslevering beŽindigen. Dit kan onderdeel zijn van het afsprakenstelsel dat bij de GeVS hoort, maar indien andere wijzen van verzoek en gegevensverstrekking plaatsvinden, moet dit ook mogelijk zijn. Daartoe is het zevende lid in het voorgestelde artikel 3.3. opgenomen. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2013. Dit betekent dat vanaf die datum de gegevenslevering door het UWV op grond van deze regeling beschikbaar is voor de gemeenten. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.

 

 

Uw persoonlijke gegevens worden door uw gemeente met een "dubbel" doorgestuurd naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en vervolgens weer met een "dubbel" door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens rondgestuurd naar lawines aan andere organisaties

Dus al er - met opzet- wordt gerommeld en/of "fouten worden gemaakt met GBA gegevens" om burgers te naaien door personeel van een gemeente dan krijgt dat weerzinwekkende gevolgen voor die betrokken burger!

Bron Hop/Gemeente Ermelo ref. 15032282 casenummer 2015-07323 R.E. van der klooster Publiekszaken 0341-567303
02-09-2015 J. Hop verzoekt de gemeente Ermelo om afschrift overzicht van alle overheden en andere organisaties waar de gemeente Ermelo een "dubbel" stuurt bij wijziging GBA gegevens van een burger?
03-09-2015 Bewijs van afgifte ontvangen van de receptiebalie ontvangen inzake het Wobverzoek van Hop
07-09-2015 Ontvangstbevestiging Wobverzoek Hop
07-09-2015 Beslissing op Wobverzoek met een doorverwijzing naar de website Rijksdient voor Identiteitsgegevens

2 Onderzoek politicus Hop naar de werking van Suwinet Inkijk
Discriminatie Discriminatie Nederlanders tov buitenlanders in Ermelo aanleiding onderzoek Hop naar werking Suwinet Inkijk
In de gemeente Ermelo worden Nederlanders altijd al gediscrimineerd tov buitenlanders. Bron Ermelo van Nu en BSC Ermelo.
623 Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
000 Gesjoemel met GBA gegevens door personeel gemeente I met weerzinwekkende gevolgen voor burger
000 Gesjoemel met GBA gegevens door personeel gemeente II met weerzinwekkende gevolgen voor burger
000 Gesjoemel met GBA gegevens door personeel gemeente III met weerzinwekkende gevolgen voor burger
000 Gesjoemel met verkiezingsformulieren door personeel gemeente, knippen en plakken mag in verkiezingsformulieren van CDA burgemeester en onze fantastische "onafhankelijke" rechtspraak

Wordt vervolgd

Tabel 55 PK-Afnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Advent Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten AMF Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg AngEpisc Gemeente der Anglicaanse Episcopale Kerk Anthrop V Anthroposofische Vereniging in Nederland Ap Apostolische Gemeente ApGen Apostolisch Genootschap Bapt Baptisten BP Buitengewone Pensioenraad BV01 Agrarisch Bedrijf BV02 Zuivelindustrie BV03 Bouwnijverheid BV04 Hout- en meubelindustrie BV05 Textielindustrie BV06 Kledingindustrie BV07 Leder- en lederverwerkende industrie BV08 Grafische industrie BV09 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie BV10 Metaalindustrie en elektrotechnische industrie BV11 Kleinmetaalnijverheid BV12 Mijnindustrie BV13 Chemische industrie BV14 Tabakverwerkende industrie BV15 Meelverwerkend bedrijf, alsmede suikerverwerkende en cacaoverwerkende industrie BV16 Slagers- en vleeswarenbedrijf Tabel 55 - PK-Afnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01122004 pagina 1 Tabel 55 PK-Afnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving BV17 Voedings- en genotmiddelenindustrie BV18 Detailhandel en ambachten BV19 Haven- en aanverwante bedrijven, binnenscheepvaart en visserij BV20 Koopvaardij BV21 Vervoer BV22 Hotel-, restaurant- en cafťbedrijf, pensioenbedrijf en aanverwante bedrijven BV23 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen BV24 Overheidsdiensten BV25 Bank- en verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen BV26 Overige takken van bedrijf en beroep BV50 Gemeenschappelijke Administratiekantoor (GAK) BV68 Bedrijfsvereniging voor de Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen BV73 Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen BZ Ministerie van Binnenlandse Zaken, Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden ChGemRV Christengemeenschap Beweging tot Religieuze Vernieuwing ChrAfg Christelijk Afgescheiden Gemeente ChrEv Christelijk Evangelische Gemeente ChrGer Christelijke Gereformeerde Kerken ChrGerGem Christelijke Gereformeerde Gemeente ChrSc Christian Science D Kanselarij der Nederlandse Orden DEv Duits-Evangelische Gemeente DG Doopsgezinde Gemeente DPL Ministerie van Defensie, Directie Dienstplichtzaken DVr Kanselarij der Nederlandse Orden EngPresb Engelse Presbyteriaanse Gemeente EthOrth Ethiopisch Orthodox EvBrGem Evangelische Broedergemeente EvGem Evangelische Gemeente Tabel 55 - PK-Afnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01122004 pagina 2 Tabel 55 PK-Afnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving EvL Evangelisch Luthers Kerkgenootschap GedChr Gemeente van Gedoopte Christenen GerGem Gereformeerde Gemeente GerK Gereformeerde Kerken in Nederland GerKvrij Gereformeerde Kerk Gero/hKr Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis GPMB Geredja Protestant Maluku di Belanda GPMDD Geredja Protestant Maluku Djama 'at Darurat GPMT Geredja Protestant Maluku Tenggara GriOrth Grieks Orthodox HAZ Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk HAZEA Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen HdlDag Kerk van Jesus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Mormonen) HEvL Hersteld Evangelisch Luthers Kerkgenootschap Hindoe Hindoe HumV Humanistisch Verbond IndProtK Indisch Protestantse Kerk JehGet Jehovah's Getuigen LdH Leger des Heils LI Liberaal Joodse Gemeente Moh Mohammedaans Kerkgenootschap MolEvK Molukse Evangelische Kerk NedGer Nederlands Gereformeerd NH Nederlandse Hervormde Kerk NI Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap NLdH Nederlandse Leger de Heils NProtB Nederlandse Protestanten Bond NSK Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap NwApK Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland Tabel 55 - PK-Afnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01122004 pagina 3 Tabel 55 PK-Afnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving OBisCl Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie OGerGem Oud Gereformeerde Gemeente OGerK Oud Gereformeerde Kerk OrthKath Orthodox Katholieke Kerk PE Ministerie van FinanciŽn, Bureau Erediensten en Algemene Zaken PI Portugees IsraŽlitisch Kerkgenootschap PinkGem Pinkstergemeente PK Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (PI uit vak 23) PKol Stichting Administratie Indonesische Pensioenen PKold Stichting Administratie Indonesische Pensioenen PL Ministerie van Defensie, Dienst Zorg Postactieve Militairen PLK Raad voor de Kinderbescherming, binnen welks ressort de gemeente is gelegen PNS Spoorwegpensioenfonds PP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Hoofd van de Afdeling Pensioengerechtigden PS Min. v. V&W, DG Scheepvaart en Maritieme Zaken, Afd. Soc. en Onderwijszaken PZ Ministerie van Defensie, Dienst Zorg Postactieve Militairen Quaker Genootschap der Vrienden RA Raad van Arbeid, binnen welks ressort de gemeente is gelegen RA NU Raad van Arbeid, binnen welks ressort de gemeente is gelegen Rem Remonstrantse Broederschap RK Rooms Katholiek Kerkgenootschap RosFel The Rosicrusian Fellowship RozKr Het Rozekruizers Genootschap RusOrth Russisch Orthodox RVB Sociale Verzekeringsbank RvK Raad voor de Kinderbescherming, binnen welks ressort de gemeente is gelegen SchGem Schotse Gemeente Soefi Soefi-beweging SOK Syrisch Orthodoxe Kerk Tabel 55 - PK-Afnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01122004 pagina 4 Tabel 55 PK-Afnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving SVB Sociale Verzekeringsbank Swed Swedenborgianen SZ Min v. SZW, Centrale Afdeling FinanciŽel-Economische Zaken ThGem Theosofische Gemeente VergGel Vergadering der Gelovigen VR Raad voor de Kinderbescherming, binnen welks ressort de gemeente is gelegen VrEv Vrije Evangelische Gemeente VrGer Vrije Gereformeerde Gemeente VrKath Vrije Katholieke Kerk WGem Waalse Gemeente ZendGem Zendingsgemeente Tabel 55 - PK-Afnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01122004 pagina 5 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 000301 Gemeente Appingedam 1 15-04-1994 000501 Gemeente Bedum 1 01-07-1994 000701 Gemeente Bellingwedde 1 01-07-1994 000901 Gemeente Ten Boer 1 01-07-1994 001001 Gemeente Delfzijl 1 15-09-1994 001401 Gemeente Groningen 1 15-12-1993 001501 Gemeente Grootegast 1 15-02-1994 001701 Gemeente Haren 1 15-04-1994 001801 Gemeente Hoogezand-Sappemeer 1 01-09-1994 002201 Gemeente Leek 1 15-04-1994 002401 Gemeente Loppersum 1 15-05-1994 002501 Gemeente Marum 1 01-05-1994 003401 Gemeente Almere 1 01-09-1992 003701 Gemeente Stadskanaal 1 15-02-1994 003901 Gemeente Scheemda 1 01-07-1994 01-01-2010 004001 Gemeente Slochteren 1 15-02-1994 004701 Gemeente Veendam 1 15-05-1992 004801 Gemeente Vlagtwedde 1 01-09-1994 005001 Gemeente Zeewolde 1 01-12-1993 005101 Gemeente Skarsterl‚n 1 01-06-1994 01-01-2014 005201 Gemeente Winschoten 1 01-03-1994 01-01-2010 005301 Gemeente Winsum 1 01-03-1994 005501 Gemeente Boarnsterhim 1 15-07-1994 01-01-2014 005601 Gemeente Zuidhorn 1 01-09-1994 005801 Gemeente Dongeradeel 1 01-12-1993 005901 Gemeente Achtkarspelen 1 15-09-1994 006001 Gemeente Ameland 1 15-03-1994 006301 Gemeente het Bildt 1 15-08-1994 006401 Gemeente Bolsward 1 01-04-1994 01-01-2011 006501 Gemeente Dantumadeel 1 15-09-1994 01-01-2009 006801 Gemeente Ferwerderadeel 1 15-02-1994 01-01-1999 007001 Gemeente Franekeradeel 1 15-05-1994 007201 Gemeente Harlingen 1 15-05-1994 007401 Gemeente Heerenveen 1 01-01-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 1 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 007901 Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland 1 01-04-1994 008001 Gemeente Leeuwarden 1 01-05-1994 008101 Gemeente Leeuwarderadeel 1 01-07-1994 008201 Gemeente Lemsterland 1 01-04-1994 01-01-2014 008301 Gemeente Menaldumadeel 1 15-02-1994 01-01-2011 008501 Gemeente Ooststellingwerf 1 15-02-1994 008601 Gemeente Opsterland 1 15-02-1994 008801 Gemeente Schiermonnikoog 1 15-09-1994 009001 Gemeente Smallingerland 1 15-02-1994 009101 Gemeente Sneek 1 01-07-1994 01-01-2011 009301 Gemeente Terschelling 1 01-07-1994 009601 Gemeente Vlieland 1 15-05-1994 009801 Gemeente Weststellingwerf 1 01-04-1994 010401 Gemeente Nijefurd 1 01-04-1994 01-01-2011 010501 Gemeente Anloo 1 01-01-1994 01-01-1998 010601 Gemeente Assen 1 01-09-1994 010701 Gemeente Beilen 1 01-04-1994 01-01-1998 010801 Gemeente Borger 1 15-09-1992 01-01-1998 010901 Gemeente Coevorden 1 01-05-1994 011001 Gemeente Dalen 1 15-06-1994 01-01-1998 011101 Gemeente Diever 1 15-09-1992 01-01-1998 011201 Gemeente Dwingeloo 1 15-09-1992 01-01-1998 011301 Gemeente Eelde 1 01-06-1993 01-01-1998 011401 Gemeente Emmen 1 01-06-1994 011501 Gemeente Gasselte 1 15-08-1994 01-01-1998 011601 Gemeente Gieten 1 01-01-1994 01-01-1998 011701 Gemeente Havelte 1 01-07-1994 01-01-1998 011801 Gemeente Hoogeveen 1 01-08-1994 011901 Gemeente Meppel 1 15-09-1994 012001 Gemeente Norg 1 15-09-1994 01-01-1998 012101 Gemeente Nijeveen 1 15-09-1994 01-01-1998 012201 Gemeente Odoorn 1 15-06-1994 01-01-1998 012301 Gemeente Oosterhesselen 1 15-04-1994 01-01-1998 012401 Gemeente Peize 1 15-12-1993 01-01-1998 012501 Gemeente Roden 1 15-02-1994 01-01-1998 012601 Gemeente Rolde 1 01-09-1994 01-01-1998 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 2 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 012701 Gemeente Ruinen 1 15-06-1994 01-01-1998 012801 Gemeente Ruinerwold 1 01-07-1994 01-01-1998 012901 Gemeente Schoonebeek 1 15-06-1994 01-01-1998 013001 Gemeente Sleen 1 01-08-1994 01-01-1998 013101 Gemeente Smilde 1 15-03-1994 01-01-1998 013201 Gemeente Vledder 1 15-06-1994 01-01-1998 013301 Gemeente Vries 1 01-09-1994 01-01-1998 013401 Gemeente Westerbork 1 15-06-1994 01-01-1998 013501 Gemeente de Wijk 1 01-07-1994 01-01-1998 013601 Gemeente Zuidlaren 1 30-09-1994 01-12-1999 013701 Gemeente Zuidwolde 1 15-06-1994 01-01-1998 013801 Gemeente Zweeloo 1 15-06-1994 01-01-1998 014001 Gemeente Littenseradiel 1 01-04-1994 014101 Gemeente Almelo 1 01-09-1994 014201 Gemeente Ambt Delden 1 01-02-1994 01-01-2001 014301 Gemeente Avereest 1 01-06-1993 01-01-2001 014401 Gemeente Bathmen 1 15-02-1994 01-01-2005 014701 Gemeente Borne 1 01-02-1994 014801 Gemeente Dalfsen 1 15-02-1994 014901 Gemeente Denekamp 1 01-09-1994 01-06-2002 015001 Gemeente Deventer 1 15-11-1993 015101 Gemeente Diepenheim 1 01-09-1994 01-01-2001 015201 Gemeente Diepenveen 1 15-01-1994 01-01-1999 015301 Gemeente Enschede 1 01-09-1994 015401 Gemeente Genemuiden 1 01-02-1994 01-01-2001 015601 Gemeente Goor 1 15-07-1994 01-01-2001 015701 Gemeente Gramsbergen 1 01-03-1994 01-01-2001 015801 Gemeente Haaksbergen 1 01-09-1994 015901 Gemeente Den Ham 1 01-02-1994 01-01-2001 016001 Gemeente Hardenberg 1 01-11-1993 016101 Gemeente Hasselt 1 15-07-1994 01-01-2001 016201 Gemeente Heino 1 01-03-1994 01-01-2001 016301 Gemeente Hellendoorn 1 15-07-1994 016401 Gemeente Hengelo (O) 1 15-06-1994 016501 Gemeente Holten 1 01-08-1993 01-01-2001 016601 Gemeente Kampen 1 01-02-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 3 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 016801 Gemeente Losser 1 15-09-1994 016901 Gemeente Markelo 1 01-04-1994 01-01-2001 017001 Gemeente Nieuwleusen 1 15-06-1993 01-01-2001 017101 Gemeente Noordoostpolder 1 01-10-1994 017301 Gemeente Oldenzaal 1 30-09-1994 017401 Gemeente Olst 1 01-11-1993 26-03-2002 017501 Gemeente Ommen 1 15-03-1994 017601 Gemeente Ootmarsum 1 15-04-1994 01-01-2001 017701 Gemeente Raalte 1 01-07-1993 017801 Gemeente Rijssen 1 01-02-1994 15-03-2003 017901 Gemeente Stad Delden 1 01-09-1994 01-01-2001 018001 Gemeente Staphorst 1 01-07-1994 018101 Gemeente Steenwijk 1 30-09-1994 01-01-2003 018301 Gemeente Tubbergen 1 01-02-1994 018401 Gemeente Urk 1 15-11-1993 018601 Gemeente Vriezenveen 1 01-02-1994 01-06-2002 018801 Gemeente Weerselo 1 01-09-1994 01-01-2001 018901 Gemeente Wierden 1 01-02-1994 019001 Gemeente Wijhe 1 15-05-1993 01-01-2001 019101 Gemeente IJsselmuiden 1 01-06-1994 01-01-2001 019201 Gemeente Zwartsluis 1 01-09-1994 01-01-2001 019301 Gemeente Zwolle 1 01-06-1994 019401 Gemeente Brederwiede 1 01-07-1994 01-01-2001 019501 Gemeente IJsselham 1 15-03-1993 01-01-2001 019601 Gemeente Rijnwaarden 1 01-09-1992 019701 Gemeente Aalten 1 01-09-1994 019801 Gemeente Ammerzoden 1 01-07-1993 01-01-1999 019901 Gemeente Angerlo 1 01-07-1994 01-01-2005 020001 Gemeente Apeldoorn 1 30-09-1994 020201 Gemeente Arnhem 1 30-09-1994 020301 Gemeente Barneveld 1 15-01-1994 020601 Gemeente Bemmel 1 30-09-1994 01-01-2003 020701 Gemeente Bergh 1 01-07-1994 01-01-2005 020901 Gemeente Beuningen 1 15-04-1994 021101 Gemeente Borculo 1 30-09-1994 01-01-2005 021201 Gemeente Brakel 1 15-07-1994 01-03-1999 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 4 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 021301 Gemeente Brummen 1 15-09-1993 021401 Gemeente Buren 1 01-09-1994 021601 Gemeente Culemborg 1 15-02-1993 021801 Gemeente Didam 1 01-07-1994 01-01-2005 021901 Gemeente Dinxperlo 1 01-07-1994 01-01-2005 022001 Gemeente Dodewaard 1 30-09-1994 01-01-2002 022101 Gemeente Doesburg 1 01-02-1993 022201 Gemeente Doetinchem 1 01-01-1994 022501 Gemeente Druten 1 15-06-1994 022601 Gemeente Duiven 1 01-04-1994 022701 Gemeente Echteld 1 15-09-1994 01-01-2002 022801 Gemeente Ede 1 01-10-1994 022901 Gemeente Eibergen 1 01-09-1994 01-01-2005 023001 Gemeente Elburg 1 15-11-1993 023101 Gemeente Elst 1 15-09-1992 01-01-2001 023201 Gemeente Epe 1 01-11-1993 023301 Gemeente Ermelo 1 01-01-1994 023601 Gemeente Geldermalsen 1 15-09-1994 023701 Gemeente Gendringen 1 01-08-1994 01-01-2005 023801 Gemeente Gendt 1 15-05-1994 01-01-2001 023901 Gemeente Gorssel 1 15-11-1993 01-01-2005 024001 Gemeente Groenlo 1 15-02-1994 19-05-2006 024101 Gemeente Groesbeek 1 01-05-1994 024301 Gemeente Harderwijk 1 15-05-1994 024401 Gemeente Hattem 1 15-05-1993 024501 Gemeente Hedel 1 30-09-1994 01-01-1999 024601 Gemeente Heerde 1 01-06-1994 024701 Gemeente Heerewaarden 1 01-04-1994 01-01-1999 024801 Gemeente Hengelo (Gld) 1 01-05-1992 01-01-2005 025101 Gemeente Heteren 1 01-05-1994 01-01-2001 025201 Gemeente Heumen 1 01-07-1993 025301 Gemeente Hoevelaken 1 01-05-1994 01-01-2000 025501 Gemeente Huissen 1 01-05-1994 01-01-2001 025601 Gemeente Hummelo en Keppel 1 01-09-1994 01-01-2005 025701 Gemeente Kerkwijk 1 01-04-1994 01-01-1999 025801 Gemeente Kesteren 1 01-05-1994 01-04-2003 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 5 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 026001 Gemeente Lichtenvoorde 1 01-09-1994 01-01-2005 026101 Gemeente Lienden 1 01-05-1994 01-01-1999 026201 Gemeente Lochem 1 01-09-1994 026301 Gemeente Maasdriel 1 01-04-1994 026401 Gemeente Maurik 1 30-09-1994 01-01-1999 026501 Gemeente Millingen aan de Rijn 1 15-07-1994 01-01-2015 026601 Gemeente Neede 1 15-12-1993 01-01-2005 026701 Gemeente Nijkerk 1 15-02-1994 026801 Gemeente Nijmegen 1 15-08-1994 026901 Gemeente Oldebroek 1 15-11-1993 027301 Gemeente Putten 1 15-11-1993 027401 Gemeente Renkum 1 01-10-1994 027501 Gemeente Rheden 1 01-09-1994 027601 Gemeente Rossum 1 01-04-1994 01-01-1999 027701 Gemeente Rozendaal 1 01-09-1994 027801 Gemeente Ruurlo 1 01-09-1994 01-01-2005 027901 Gemeente Scherpenzeel 1 01-09-1993 028001 Gemeente Steenderen 1 15-12-1993 01-01-2005 028101 Gemeente Tiel 1 01-11-1993 028201 Gemeente Ubbergen 1 30-09-1994 01-01-2015 028301 Gemeente Valburg 1 01-03-1994 01-01-2001 028501 Gemeente Voorst 1 15-11-1993 028601 Gemeente Vorden 1 15-07-1993 01-01-2005 028901 Gemeente Wageningen 1 15-08-1994 029101 Gemeente Warnsveld 1 01-09-1994 01-01-2005 029201 Gemeente Wehl 1 01-05-1992 01-01-2005 029301 Gemeente Westervoort 1 01-06-1993 029401 Gemeente Winterswijk 1 15-05-1994 029501 Gemeente Wisch 1 30-09-1994 01-01-2005 029601 Gemeente Wijchen 1 01-08-1994 029701 Gemeente Zaltbommel 1 01-09-1994 029801 Gemeente Zelhem 1 01-09-1994 01-01-2005 029901 Gemeente Zevenaar 1 30-09-1994 030101 Gemeente Zutphen 1 01-09-1994 030201 Gemeente Nunspeet 1 01-11-1993 030301 Gemeente Dronten 1 01-10-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 6 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 030401 Gemeente Neerijnen 1 01-09-1994 030501 Gemeente Abcoude 1 15-04-1994 01-01-2011 030601 Gemeente Amerongen 1 15-05-1994 01-01-2006 030701 Gemeente Amersfoort 1 30-09-1994 030801 Gemeente Baarn 1 01-04-1994 031001 Gemeente De Bilt 1 01-10-1994 031101 Gemeente Breukelen 1 30-09-1994 01-01-2011 031201 Gemeente Bunnik 1 01-07-1993 031301 Gemeente Bunschoten 1 01-09-1994 031401 Gemeente Cothen 1 01-01-1994 01-01-1996 031501 Gemeente Doorn 1 01-07-1992 01-01-2006 031601 Gemeente Driebergen-Rijsenburg 1 15-06-1994 01-01-2006 031701 Gemeente Eemnes 1 01-09-1993 031801 Gemeente Harmelen 1 15-12-1993 01-01-2001 032101 Gemeente Houten 1 01-01-1994 032501 Gemeente Langbroek 1 01-09-1993 01-01-1996 032601 Gemeente Leersum 1 01-12-1993 01-01-2006 032701 Gemeente Leusden 1 15-03-1993 032901 Gemeente Loenen 1 01-09-1994 01-01-2011 033001 Gemeente Loosdrecht 1 01-11-1993 01-01-2002 033101 Gemeente Lopik 1 15-11-1993 033201 Gemeente Maarn 1 01-04-1994 01-01-2006 033301 Gemeente Maarssen 1 01-09-1994 01-01-2011 033401 Gemeente Maartensdijk 1 15-03-1994 01-01-2001 033501 Gemeente Montfoort 1 15-02-1993 033901 Gemeente Renswoude 1 01-09-1994 034001 Gemeente Rhenen 1 01-03-1994 034201 Gemeente Soest 1 15-02-1993 034401 Gemeente Utrecht 1 01-09-1994 034501 Gemeente Veenendaal 1 30-09-1994 034701 Gemeente Vleuten-De Meern 1 01-10-1993 01-01-2001 035101 Gemeente Woudenberg 1 15-03-1994 035201 Gemeente Wijk bij Duurstede 1 15-04-1994 035301 Gemeente IJsselstein 1 30-09-1994 035501 Gemeente Zeist 1 01-11-1992 035601 Gemeente Nieuwegein 1 01-09-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 7 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 035701 Gemeente Egmond 1 01-11-1993 01-01-2001 035801 Gemeente Aalsmeer 1 15-11-1993 036001 Gemeente Akersloot 1 01-11-1993 01-01-2002 036101 Gemeente Alkmaar 1 30-09-1994 036201 Gemeente Amstelveen 1 01-07-1992 036301 Gemeente Amsterdam 1 30-09-1994 036401 Gemeente Andijk 1 15-02-1994 01-01-2011 036501 Gemeente Graft-De Rijp 1 01-12-1993 01-01-2015 036601 Gemeente Anna Paulowna 1 01-05-1994 01-01-2012 037001 Gemeente Beemster 1 15-07-1994 037201 Gemeente Bennebroek 1 15-03-1994 01-01-2009 037301 Gemeente Bergen (NH) 1 30-09-1994 037501 Gemeente Beverwijk 1 01-10-1994 037601 Gemeente Blaricum 1 01-05-1994 037701 Gemeente Bloemendaal 1 01-04-1994 038101 Gemeente Bussum 1 01-04-1994 038301 Gemeente Castricum 1 01-01-1994 038401 Gemeente Diemen 1 01-10-1994 038501 Gemeente Edam-Volendam 1 15-11-1993 038801 Gemeente Enkhuizen 1 15-11-1993 039001 Gemeente 's-Graveland 1 15-11-1993 01-01-2002 039201 Gemeente Haarlem 1 15-09-1994 039301 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1 01-08-1994 039401 Gemeente Haarlemmermeer 1 15-09-1994 039501 Gemeente Harenkarspel 1 01-07-1994 01-01-2013 039601 Gemeente Heemskerk 1 01-05-1993 039701 Gemeente Heemstede 1 15-12-1993 039801 Gemeente Heerhugowaard 1 15-09-1993 039901 Gemeente Heiloo 1 30-09-1994 040001 Gemeente Den Helder 1 30-09-1994 040201 Gemeente Hilversum 1 15-08-1994 040501 Gemeente Hoorn 1 01-05-1994 040601 Gemeente Huizen 1 01-04-1994 041201 Gemeente Niedorp 1 01-08-1994 01-01-2012 041501 Gemeente Landsmeer 1 15-06-1994 041601 Gemeente Langedijk 1 01-05-1992 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 8 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 041701 Gemeente Laren 1 15-09-1994 041801 Gemeente Limmen 1 01-09-1994 01-01-2002 042001 Gemeente Medemblik 1 15-11-1993 042401 Gemeente Muiden 1 01-12-1993 042501 Gemeente Naarden 1 01-06-1994 042601 Gemeente Nederhorst den Berg 1 30-09-1994 01-01-2002 042901 Gemeente Obdam 1 15-12-1993 01-01-2007 043101 Gemeente Oostzaan 1 15-11-1993 043201 Gemeente Opmeer 1 01-08-1993 043701 Gemeente Ouder-Amstel 1 15-09-1994 043901 Gemeente Purmerend 1 15-11-1993 044101 Gemeente Schagen 1 01-02-1994 044401 Gemeente Schoorl 1 30-09-1994 01-01-2001 044801 Gemeente Texel 1 01-07-1994 045001 Gemeente Uitgeest 1 01-07-1994 045101 Gemeente Uithoorn 1 15-01-1994 045301 Gemeente Velsen 1 15-09-1992 045401 Gemeente Venhuizen 1 15-10-1993 01-01-2006 045701 Gemeente Weesp 1 15-07-1994 045801 Gemeente Schermer 1 01-09-1993 01-01-2015 045901 Gemeente Wervershoof 1 01-09-1993 01-01-2011 046201 Gemeente Wieringen 1 15-03-1994 01-01-2012 046301 Gemeente Wieringermeer 1 01-02-1994 01-01-2012 046601 Gemeente Wognum 1 15-03-1994 01-01-2007 047301 Gemeente Zandvoort 1 01-04-1994 047601 Gemeente Zijpe 1 15-08-1994 01-01-2013 047801 Gemeente Zeevang 1 15-09-1994 047901 Gemeente Zaanstad 1 30-09-1994 048001 Gemeente Ter Aar 1 15-06-1994 01-01-2007 048201 Gemeente Alblasserdam 1 15-09-1993 048301 Gemeente Alkemade 1 15-10-1993 01-01-2009 048401 Gemeente Alphen aan den Rijn 1 15-09-1994 048901 Gemeente Barendrecht 1 01-09-1994 049101 Gemeente Bergambacht 1 01-04-1994 01-01-2015 049201 Gemeente Bergschenhoek 1 01-09-1994 01-01-2007 049301 Gemeente Berkel en Rodenrijs 1 01-06-1994 01-01-2007 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 9 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 049501 Gemeente Bleiswijk 1 01-01-1993 01-01-2007 049701 Gemeente Bodegraven 1 15-06-1994 01-01-2011 049801 Gemeente Drechterland 1 15-11-1993 049901 Gemeente Boskoop 1 01-07-1994 01-01-2014 050101 Gemeente Brielle 1 15-04-1994 050201 Gemeente Capelle aan den IJssel 1 01-10-1994 050301 Gemeente Delft 1 30-09-1994 050401 Gemeente Dirksland 1 01-02-1994 01-01-2013 050501 Gemeente Dordrecht 1 15-06-1992 051101 Gemeente Goedereede 1 01-02-1994 01-01-2013 051201 Gemeente Gorinchem 1 15-12-1992 051301 Gemeente Gouda 1 15-11-1993 051701 Gemeente 's-Gravendeel 1 01-10-1993 01-01-2007 051801 Gemeente 's-Gravenhage 1 30-09-1994 051901 Gemeente 's-Gravenzande 1 01-08-1993 01-01-2004 052301 Gemeente Hardinxveld-Giessendam 1 01-07-1993 052601 Gemeente Heerjansdam 1 30-09-1994 01-01-2003 052901 Gemeente Noorder-Koggenland 1 01-02-1994 01-01-2007 053001 Gemeente Hellevoetsluis 1 15-09-1994 053101 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 1 01-07-1993 053201 Gemeente Stede Broec 1 15-10-1993 053401 Gemeente Hillegom 1 01-09-1994 053701 Gemeente Katwijk 1 15-10-1993 054201 Gemeente Krimpen aan den IJssel 1 15-04-1993 054501 Gemeente Leerdam 1 15-09-1994 054601 Gemeente Leiden 1 01-10-1994 054701 Gemeente Leiderdorp 1 01-09-1994 054801 Gemeente Leidschendam 1 01-12-1993 01-01-2002 055201 Gemeente De Lier 1 01-02-1994 01-01-2004 055301 Gemeente Lisse 1 01-04-1994 055501 Gemeente Maasland 1 01-02-1994 01-01-2004 055601 Gemeente Maassluis 1 01-02-1994 055801 Gemeente Wester-Koggenland 1 01-02-1994 01-01-2007 055901 Gemeente Middelharnis 1 30-09-1994 01-01-2013 056201 Gemeente Monster 1 30-09-1994 01-01-2004 056301 Gemeente Moordrecht 1 01-09-1994 01-01-2010 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 10 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 056501 Gemeente Naaldwijk 1 01-06-1994 01-01-2004 056701 Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel 1 15-09-1994 01-01-2010 056801 Gemeente Bernisse 1 01-07-1994 01-01-2015 056901 Gemeente Nieuwkoop 1 01-06-1994 057101 Gemeente Nieuw-Lekkerland 1 15-09-1994 01-01-2013 057501 Gemeente Noordwijk 1 15-11-1993 057601 Gemeente Noordwijkerhout 1 15-11-1993 057701 Gemeente Nootdorp 1 15-09-1993 01-01-2002 057901 Gemeente Oegstgeest 1 15-10-1993 058001 Gemeente Oostflakkee 1 01-09-1992 01-01-2013 058401 Gemeente Oud-Beijerland 1 01-08-1994 058501 Gemeente Binnenmaas 1 15-02-1994 058801 Gemeente Korendijk 1 15-09-1993 058901 Gemeente Oudewater 1 15-12-1993 059001 Gemeente Papendrecht 1 01-05-1992 059401 Gemeente Pijnacker 1 15-11-1993 01-01-2002 059501 Gemeente Reeuwijk 1 15-05-1993 01-01-2011 059701 Gemeente Ridderkerk 1 15-07-1994 059901 Gemeente Rotterdam 1 15-12-1993 060001 Gemeente Rozenburg 1 01-02-1994 18-03-2010 060201 Gemeente Rijnsburg 1 15-03-1994 01-01-2006 060301 Gemeente Rijswijk 1 15-05-1993 060401 Gemeente Sassenheim 1 15-11-1993 01-01-2006 060601 Gemeente Schiedam 1 15-01-1994 060701 Gemeente Schipluiden 1 01-10-1994 01-01-2004 060801 Gemeente Schoonhoven 1 15-07-1993 01-01-2015 061001 Gemeente Sliedrecht 1 01-07-1993 061101 Gemeente Cromstrijen 1 01-07-1994 061201 Gemeente Spijkenisse 1 01-06-1994 01-01-2015 061301 Gemeente Albrandswaard 1 01-04-1994 061401 Gemeente Westvoorne 1 15-06-1994 061701 Gemeente Strijen 1 15-03-1993 061901 Gemeente Valkenburg (ZH) 1 01-12-1993 01-01-2006 062001 Gemeente Vianen 1 01-08-1993 062201 Gemeente Vlaardingen 1 01-03-1994 062301 Gemeente Vlist 1 15-11-1993 01-01-2015 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 11 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 062401 Gemeente Voorburg 1 15-03-1994 01-01-2002 062501 Gemeente Voorhout 1 01-06-1993 01-01-2006 062601 Gemeente Voorschoten 1 01-08-1993 062701 Gemeente Waddinxveen 1 15-02-1994 062801 Gemeente Warmond 1 15-09-1993 01-01-2006 062901 Gemeente Wassenaar 1 15-10-1993 063001 Gemeente Wateringen 1 01-02-1994 01-01-2004 063201 Gemeente Woerden 1 01-09-1994 063701 Gemeente Zoetermeer 1 15-02-1994 063801 Gemeente Zoeterwoude 1 30-09-1994 064201 Gemeente Zwijndrecht 1 01-08-1994 064301 Gemeente Nederlek 1 01-12-1993 01-01-2015 064401 Gemeente Ouderkerk 1 30-09-1994 01-01-2015 064501 Gemeente Jacobswoude 1 01-02-1994 01-01-2009 064801 Gemeente Aardenburg 1 15-06-1993 01-01-1995 064901 Gemeente Arnemuiden 1 01-02-1994 01-01-1997 065001 Gemeente Axel 1 01-09-1993 01-01-2003 065301 Gemeente Gaasterl‚n-Sleat 1 30-09-1994 01-01-2014 065401 Gemeente Borsele 1 01-03-1993 065601 Gemeente Brouwershaven 1 01-01-1994 01-01-1997 065701 Gemeente Bruinisse 1 01-03-1993 01-01-1997 066001 Gemeente Domburg 1 01-04-1994 01-01-1997 066201 Gemeente Duiveland 1 15-07-1993 01-01-1997 066401 Gemeente Goes 1 15-01-1994 066801 Gemeente West Maas en Waal 1 15-06-1994 067501 Gemeente Hontenisse 1 01-09-1994 01-01-2003 067701 Gemeente Hulst 1 15-02-1994 067801 Gemeente Kapelle 1 15-12-1992 068201 Gemeente Kortgene 1 30-09-1994 01-01-1995 068301 Gemeente Wymbritseradiel 1 01-04-1994 01-01-2011 068601 Gemeente Mariekerke 1 15-12-1993 01-01-1997 068701 Gemeente Middelburg 1 15-11-1993 068801 Gemeente Middenschouwen 1 01-02-1994 01-01-1997 068901 Gemeente Giessenlanden 1 01-07-1993 069201 Gemeente Oostburg 1 01-09-1994 01-01-2003 069301 Gemeente Graafstroom 1 01-08-1993 01-01-2013 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 12 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 069401 Gemeente Liesveld 1 15-09-1993 01-01-2013 070301 Gemeente Reimerswaal 1 01-03-1994 070401 Gemeente Sas van Gent 1 15-05-1994 01-01-2003 070701 Gemeente Zederik 1 01-08-1993 071001 Gemeente WŻnseradiel 1 01-04-1994 01-01-2011 071201 Gemeente Sint Philipsland 1 15-09-1994 01-01-1995 071301 Gemeente Sluis (oud) 1 15-08-1994 01-01-1995 071501 Gemeente Terneuzen 1 15-12-1992 071601 Gemeente Tholen 1 01-03-1994 071701 Gemeente Veere 1 15-02-1993 071801 Gemeente Vlissingen 1 15-09-1994 072001 Gemeente Valkenisse 1 01-11-1993 01-01-1997 072501 Gemeente Westerschouwen 1 01-03-1994 01-01-1997 072601 Gemeente Westkapelle 1 30-09-1994 01-01-1997 072701 Gemeente Wissenkerke 1 01-09-1994 01-01-1995 073201 Gemeente Zierikzee 1 01-05-1993 01-01-1997 073301 Gemeente Lingewaal 1 01-10-1993 073601 Gemeente De Ronde Venen 1 15-06-1994 073701 Gemeente Tytsjerksteradiel 1 01-04-1994 073801 Gemeente Aalburg 1 01-08-1994 073901 Gemeente Aarle-Rixtel 1 01-09-1993 01-01-1997 074101 Gemeente Alphen en Riel 1 15-09-1993 01-01-1997 074301 Gemeente Asten 1 01-07-1993 074401 Gemeente Baarle-Nassau 1 01-07-1993 074501 Gemeente Bakel en Milheeze 1 01-05-1992 01-01-1997 074601 Gemeente Beek en Donk 1 01-07-1993 01-01-1997 074801 Gemeente Bergen op Zoom 1 15-09-1992 • 074802 Gemeente Bergen op Zoom (2) 0 01-09-2015 074901 Gemeente Bergeyk 1 15-07-1994 01-01-1999 075101 Gemeente Berkel-Enschot 1 15-04-1993 01-01-1997 075201 Gemeente Berlicum 1 01-01-1993 01-01-1996 075301 Gemeente Best 1 01-06-1993 075401 Gemeente Bladel en Netersel 1 15-06-1993 01-01-1997 075501 Gemeente Boekel 1 01-10-1993 075601 Gemeente Boxmeer 1 01-07-1994 075701 Gemeente Boxtel 1 15-09-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 13 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 075801 Gemeente Breda 1 01-05-1994 075901 Gemeente Budel 1 15-12-1993 28-01-1998 076001 Gemeente Chaam 1 01-09-1993 01-01-1997 076201 Gemeente Deurne 1 01-06-1993 076301 Gemeente Diessen 1 15-07-1993 01-01-1997 076401 Gemeente Dinteloord en Prinsenland 1 15-05-1994 01-01-1997 076501 Gemeente Pekela 1 15-02-1994 076601 Gemeente Dongen 1 30-09-1994 076701 Gemeente Drunen 1 01-05-1994 01-01-1997 076801 Gemeente Den Dungen 1 15-09-1993 01-01-1996 076901 Gemeente Dussen 1 01-09-1994 01-01-1997 077001 Gemeente Eersel 1 01-06-1994 077201 Gemeente Eindhoven 1 01-05-1992 077601 Gemeente Esch 1 15-09-1994 01-01-1996 077701 Gemeente Etten-Leur 1 01-11-1993 077801 Gemeente Fijnaart en Heijningen 1 15-02-1994 01-01-1997 077901 Gemeente Geertruidenberg 1 01-03-1993 078101 Gemeente Geldrop 1 01-10-1994 01-01-2004 078201 Gemeente Gemert 1 15-05-1993 01-01-1997 078401 Gemeente Gilze en Rijen 1 15-07-1994 078501 Gemeente Goirle 1 15-02-1993 078601 Gemeente Grave 1 15-08-1994 078701 Gemeente 's Gravenmoer 1 15-12-1992 01-01-1997 078801 Gemeente Haaren 1 01-08-1993 078901 Gemeente Halsteren 1 01-04-1993 01-01-1997 079101 Gemeente Heesch 1 01-05-1993 28-01-1995 079301 Gemeente Heeze 1 15-05-1994 01-01-1997 079401 Gemeente Helmond 1 01-09-1994 079501 Gemeente Helvoirt 1 01-11-1993 01-01-1996 079601 Gemeente 's-Hertogenbosch 1 01-05-1992 079701 Gemeente Heusden 1 15-08-1994 079801 Gemeente Hilvarenbeek 1 01-10-1992 079901 Gemeente Hoeven 1 01-04-1993 01-01-1997 080001 Gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren 1 01-06-1993 01-01-1997 080101 Gemeente Hooge en Lage Mierde 1 15-02-1993 01-01-1997 080201 Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe 1 01-12-1993 01-01-1997 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 14 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 080301 Gemeente Huijbergen 1 01-05-1994 01-01-1997 080401 Gemeente Klundert 1 15-09-1993 01-01-1997 080501 Gemeente Leende 1 01-07-1994 01-01-1997 080601 Gemeente Liempde 1 30-09-1994 01-01-1996 080701 Gemeente Lieshout 1 15-08-1993 01-01-1997 080801 Gemeente Lith 1 15-10-1993 01-01-2011 080901 Gemeente Loon op Zand 1 01-10-1993 081001 Gemeente Luyksgestel 1 01-06-1993 01-01-1997 081101 Gemeente Maarheeze 1 30-09-1994 01-01-1997 081201 Gemeente Made en Drimmelen 1 01-05-1993 01-01-1997 081301 Gemeente Megen, Haren en Macharen 1 01-03-1993 01-01-1994 081401 Gemeente Mierlo 1 01-06-1993 01-01-2004 081501 Gemeente Mill en Sint Hubert 1 30-09-1994 081601 Gemeente Moergestel 1 15-09-1994 01-01-1997 081701 Gemeente Nieuw-Ginneken 1 01-03-1993 01-01-1997 081801 Gemeente Nieuw-Vossemeer 1 15-05-1994 01-01-1997 082001 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1 01-04-1994 082301 Gemeente Oirschot 1 01-06-1993 082401 Gemeente Oisterwijk 1 01-04-1993 082501 Gemeente Oost-, West- en Middelbeers 1 01-04-1994 01-01-1997 082601 Gemeente Oosterhout 1 15-07-1994 082801 Gemeente Oss 1 15-09-1994 082802 Gemeente Oss (2) 0 24-07-2015 082901 Gemeente Ossendrecht 1 15-07-1994 01-01-1997 083001 Gemeente Oudenbosch 1 15-01-1993 01-01-1997 083101 Gemeente Oud en Nieuw Gastel 1 15-08-1994 01-01-1997 083201 Gemeente Prinsenbeek 1 15-08-1993 01-01-1997 083301 Gemeente Putte 1 15-10-1993 01-01-1997 083401 Gemeente Raamsdonk 1 01-04-1994 01-01-1997 083501 Gemeente Ravenstein 1 01-07-1994 01-01-2003 083601 Gemeente Reusel 1 01-06-1993 01-01-1997 083701 Gemeente Riethoven 1 30-09-1994 01-01-1997 083801 Gemeente Roosendaal en Nispen 1 01-10-1994 01-01-1997 083901 Gemeente Rosmalen 1 15-11-1993 01-01-1996 084001 Gemeente Rucphen 1 30-09-1994 084101 Gemeente Rijsbergen 1 15-02-1994 01-01-1997 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 15 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 084401 Gemeente Schijndel 1 01-09-1994 084501 Gemeente Sint-Michielsgestel 1 15-08-1994 084601 Gemeente Sint-Oedenrode 1 15-08-1993 084701 Gemeente Someren 1 01-06-1993 084801 Gemeente Son en Breugel 1 01-06-1993 084901 Gemeente Sprang-Capelle 1 15-05-1993 01-01-1997 085001 Gemeente Standdaarbuiten 1 01-01-1994 01-01-1997 085101 Gemeente Steenbergen 1 15-11-1993 085102 Gemeente Steenbergen (2) 0 01-08-2015 085201 Gemeente Waterland 1 15-12-1993 085301 Gemeente Terheijden 1 01-12-1993 01-01-1997 085401 Gemeente Teteringen 1 01-09-1994 01-01-1997 085501 Gemeente Tilburg 1 15-04-1994 085601 Gemeente Uden 1 01-09-1994 085701 Gemeente Udenhout 1 01-05-1993 01-01-1997 085801 Gemeente Valkenswaard 1 01-06-1993 086001 Gemeente Veghel 1 30-09-1994 086101 Gemeente Veldhoven 1 15-02-1994 086201 Gemeente Vessem, Wintelre en Knegsel 1 01-05-1992 01-01-1997 086301 Gemeente Vierlingsbeek 1 01-10-1993 01-01-1998 086401 Gemeente Vlijmen 1 01-06-1994 01-01-1997 086501 Gemeente Vught 1 15-09-1994 086601 Gemeente Waalre 1 15-11-1993 086701 Gemeente Waalwijk 1 15-05-1993 086901 Gemeente Waspik 1 15-11-1993 01-01-1997 087001 Gemeente Werkendam 1 15-09-1994 087101 Gemeente Westerhoven 1 01-06-1993 01-01-1997 087201 Gemeente Willemstad 1 15-07-1994 01-01-1997 087301 Gemeente Woensdrecht 1 01-03-1993 087401 Gemeente Woudrichem 1 01-02-1994 087501 Gemeente Wouw 1 15-05-1994 01-01-1997 087801 Gemeente Zevenbergen 1 01-06-1994 01-04-1998 087901 Gemeente Zundert 1 01-03-1993 088001 Gemeente Wormerland 1 01-07-1994 088101 Gemeente Onderbanken 1 01-09-1994 088201 Gemeente Landgraaf 1 01-10-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 16 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 088501 Gemeente Arcen en Velden 1 15-11-1993 01-01-2010 088801 Gemeente Beek 1 01-06-1994 088901 Gemeente Beesel 1 01-09-1994 089001 Gemeente Belfeld 1 01-05-1994 01-01-2001 089301 Gemeente Bergen (L) 1 15-02-1994 089701 Gemeente Born 1 15-02-1994 01-01-2001 089801 Gemeente Broekhuizen 1 15-05-1994 01-01-2001 089901 Gemeente Brunssum 1 01-10-1994 090201 Gemeente Echt 1 01-06-1994 01-01-2003 090501 Gemeente Eijsden 1 01-06-1994 01-01-2011 090601 Gemeente Geleen 1 15-10-1993 01-01-2001 090701 Gemeente Gennep 1 15-08-1994 091201 Gemeente Grubbenvorst 1 01-05-1994 01-01-2001 091301 Gemeente Gulpen 1 01-03-1994 01-01-1999 091401 Gemeente Haelen 1 15-09-1993 01-01-2007 091701 Gemeente Heerlen 1 01-10-1994 091801 Gemeente Helden 1 01-09-1992 01-01-2010 092001 Gemeente Heythuysen 1 01-01-1993 01-01-2007 092301 Gemeente Horst 1 15-09-1993 01-01-2001 092501 Gemeente Hunsel 1 01-02-1994 01-01-2007 092801 Gemeente Kerkrade 1 15-05-1994 092901 Gemeente Kessel 1 01-06-1994 01-01-2010 093301 Gemeente Maasbracht 1 01-09-1994 01-01-2007 093401 Gemeente Maasbree 1 15-07-1994 01-01-2010 093501 Gemeente Maastricht 1 15-03-1994 093601 Gemeente Margraten 1 01-07-1994 01-01-2011 093801 Gemeente Meerssen 1 01-07-1994 094101 Gemeente Meijel 1 01-06-1994 01-01-2010 094401 Gemeente Mook en Middelaar 1 30-09-1994 094601 Gemeente Nederweert 1 15-04-1994 095101 Gemeente Nuth 1 01-07-1994 095701 Gemeente Roermond 1 15-05-1992 095801 Gemeente Roggel 1 01-05-1992 01-01-1993 096201 Gemeente Schinnen 1 15-07-1994 096401 Gemeente Sevenum 1 01-05-1994 01-01-2010 096501 Gemeente Simpelveld 1 15-05-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 17 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 096801 Gemeente Sittard 1 15-09-1994 01-01-2001 097101 Gemeente Stein 1 15-06-1994 097301 Gemeente Stramproy 1 01-06-1993 01-01-1998 097401 Gemeente Susteren 1 01-07-1994 01-01-2003 097501 Gemeente Swalmen 1 15-04-1994 01-01-2007 097601 Gemeente Tegelen 1 01-01-1993 01-01-2001 097701 Gemeente Thorn 1 15-01-1993 01-01-2007 098101 Gemeente Vaals 1 01-07-1994 098301 Gemeente Venlo 1 01-06-1994 098401 Gemeente Venray 1 15-06-1994 098601 Gemeente Voerendaal 1 15-03-1994 098801 Gemeente Weert 1 15-06-1994 099001 Gemeente Wittem 1 01-09-1994 01-01-1999 099301 Gemeente Meerlo-Wanssum 1 01-06-1994 01-01-2010 099401 Gemeente Valkenburg aan de Geul 1 15-08-1994 099501 Gemeente Lelystad 1 15-09-1994 150701 Gemeente Horst aan de Maas 1 01-01-2001 150901 Gemeente Oude IJsselstreek 1 01-01-2005 152501 Gemeente Teylingen 1 01-01-2006 158101 Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 01-01-2006 158601 Gemeente Oost Gelre 1 19-05-2006 159801 Gemeente Koggenland 1 01-01-2007 162101 Gemeente Lansingerland 1 01-01-2007 164001 Gemeente Leudal 1 01-01-2007 164101 Gemeente Maasgouw 1 01-01-2007 165101 Gemeente Eemsmond 1 01-09-1994 165201 Gemeente Gemert-Bakel 1 01-01-1997 165501 Gemeente Halderberge 1 01-01-1997 165801 Gemeente Heeze-Leende 1 01-01-1997 165901 Gemeente Laarbeek 1 01-01-1997 166101 Gemeente Reiderland 1 15-02-1994 01-01-2010 166301 Gemeente De Marne 1 01-05-1994 166501 Gemeente Made 1 01-01-1997 25-04-1998 166601 Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle 1 15-04-1994 01-01-2010 166701 Gemeente Reusel-De Mierden 1 01-01-1997 166901 Gemeente Roerdalen 1 01-09-1994 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 18 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 167001 Gemeente Roggel en Neer 1 01-01-1993 01-01-2007 167101 Gemeente Maasdonk 1 01-03-1994 01-01-2015 167201 Gemeente Rijnwoude 1 15-11-1993 01-01-2014 167301 Gemeente Liemeer 1 15-01-1994 01-01-2007 167401 Gemeente Roosendaal 1 01-01-1997 167601 Gemeente Schouwen-Duiveland 1 01-01-1997 167901 Gemeente Ambt Montfort 1 01-06-1994 01-01-2007 168001 Gemeente Aa en Hunze 1 01-01-1998 168101 Gemeente Borger-Odoorn 1 01-01-1998 168401 Gemeente Cuijk 1 01-09-1994 168501 Gemeente Landerd 1 15-05-1994 169001 Gemeente De Wolden 1 01-01-1998 169101 Gemeente St. Anthonis 1 15-05-1994 04-07-1995 169501 Gemeente Noord-Beveland 1 01-01-1995 169601 Gemeente Wijdemeren 1 01-01-2002 169701 Gemeente Middenveld 1 01-01-1998 01-01-2000 169801 Gemeente Sluis-Aardenburg 1 01-01-1995 01-01-2003 169901 Gemeente Noordenveld 1 01-01-1998 170001 Gemeente Twenterand 1 01-06-2002 170101 Gemeente Westerveld 1 01-01-1998 170201 Gemeente Sint Anthonis 1 04-07-1995 170501 Gemeente Lingewaard 1 01-01-2003 170601 Gemeente Cranendonck 1 28-01-1998 170801 Gemeente Steenwijkerland 1 01-01-2003 170901 Gemeente Moerdijk 1 01-04-1998 171101 Gemeente Echt-Susteren 1 01-01-2003 171401 Gemeente Sluis 1 01-01-2003 171901 Gemeente Drimmelen 1 25-04-1998 172101 Gemeente Bernheze 1 28-01-1995 172201 Gemeente Ferwerderadiel 1 01-01-1999 172301 Gemeente Alphen-Chaam 1 01-01-1997 172401 Gemeente Bergeijk 1 01-01-1999 172801 Gemeente Bladel 1 01-01-1997 172901 Gemeente Gulpen-Wittem 1 01-01-1999 173001 Gemeente Tynaarlo 1 01-12-1999 173101 Gemeente Midden-Drenthe 1 01-01-2000 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 19 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 173401 Gemeente Overbetuwe 1 01-01-2001 173501 Gemeente Hof van Twente 1 01-01-2001 174001 Gemeente Neder-Betuwe 1 01-04-2003 174201 Gemeente Rijssen-Holten 1 15-03-2003 177101 Gemeente Geldrop-Mierlo 1 01-01-2004 177301 Gemeente Olst-Wijhe 1 26-03-2002 177401 Gemeente Dinkelland 1 01-06-2002 178301 Gemeente Westland 1 01-01-2004 184201 Gemeente Midden-Delfland 1 01-01-2004 185901 Gemeente Berkelland 1 01-01-2005 187601 Gemeente Bronckhorst 1 01-01-2005 188301 Gemeente Sittard-Geleen 1 01-01-2001 188401 Gemeente Kaag en Braassem 1 01-01-2009 189101 Gemeente Dantumadiel 1 01-01-2009 189201 Gemeente Zuidplas 1 01-01-2010 189401 Gemeente Peel en Maas 1 01-01-2010 189501 Gemeente Oldambt 1 01-01-2010 189601 Gemeente Zwartewaterland 1 01-01-2001 190001 Gemeente Sķdwest-Frysl‚n 1 01-01-2011 190101 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 1 01-01-2011 190301 Gemeente Eijsden-Margraten 1 01-01-2011 190401 Gemeente Stichtse Vecht 1 01-01-2011 190801 Gemeente Menameradiel 1 01-01-2011 191101 Gemeente Hollands Kroon 1 01-01-2012 191601 Gemeente Leidschendam-Voorburg 1 01-01-2002 192101 Gemeente De Friese Meren 1 01-01-2014 01-07-2015 192401 Gemeente Goeree-Overflakkee 1 01-01-2013 192601 Gemeente Pijnacker-Nootdorp 1 01-01-2002 192701 Gemeente Molenwaard 1 01-01-2013 193001 Gemeente Nissewaard 1 01-01-2015 193101 Gemeente Krimpenerwaard 1 01-01-2015 193701 Gemeente Heel 1 15-01-1993 01-01-2007 194001 Gemeente De Fryske Marren 1 01-07-2015 195501 Gemeente Montferland 1 01-01-2005 198701 Gemeente Menterwolde 1 01-06-1994 199901 Registratie Niet Ingezetenen (RNI) 1 06-01-2014 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 20 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 200001 Inspectie SZW/Handhaving 0 01-03-2012 200101 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 0 01-01-2002 01-05-2010 200801 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) (2) 1 01-03-2005 01-09-2008 200901 Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi- Vechtstreek 1 01-03-2002 201101 Regionaal Bureau Leerlingzaken Kop van Noord-Holland 1 01-06-2003 201201 Dienst Publieke Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid 1 01-01-2013 201301 Regionaal Bureau Leerlingzaken Holland Rijnland 1 01-12-2008 201401 Regionaal Bureau Leerlingzaken Noord- Veluwe 1 01-09-2008 201601 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 1 01-09-2011 250001 Ministerie van FinanciŽn/Belastingdienst 1 01-07-2015 250002 DigiD 0 05-02-2007 250011 Belastingdienst - CBI (selectie) 0 01-02-2009 01-09-2012 250101 Belastingsamenwerking voor Gemeenten en Waterschappen 1 01-02-1995 250201 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1 01-02-1995 250301 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 1 01-02-1995 250302 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (selectie) 0 01-01-2012 01-09-2012 250401 Belastingsamenwerking West-Brabant 1 01-10-2012 250501 Waterschap Roer en Overmaas 1 01-08-1995 01-09-2004 250601 Regionale Belasting Groep (1) 1 01-06-2014 250602 Regionale Belasting Groep (2) 1 01-06-2014 250701 Regionale Belasting Groep (3) 1 01-06-2014 250702 Regionale Belasting Groep (4) 1 01-06-2014 250801 Samenwerkingsverband Vierstromengebied 1 01-11-1998 01-03-2003 250802 Samenwerkingsverband Vierstromengebied (2) 1 01-09-1999 01-03-2003 250901 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (1) 1 01-02-1996 250902 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (2) 1 01-08-2014 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 21 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 250903 Belastingkantoor Gouwe-Rijnland (selectie) 0 01-11-2010 01-09-2012 250912 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (2) (pilot) 0 01-04-2012 01-10-2012 251001 Waterschap Scheldestromen 1 01-05-1996 251101 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 1 01-08-1996 251102 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (SaWa) 0 01-04-2015 251201 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 0 01-12-2013 251301 Het Waterschapshuis 0 01-09-2008 01-10-2008 251401 Waterschap Vallei en Veluwe 0 01-04-2013 251402 Waterschap Vallei en Veluwe (SaWa) 0 01-01-2015 251501 Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 1 01-06-2009 251601 Waterschap Regge en Dinkel 1 01-02-1997 01-03-2007 251701 Gemeentelijk Belastingkantoor Aalsmeer- Uithoorn 1 01-09-2010 01-03-2011 251801 Waterschap Groot Salland (1) 1 01-02-1997 01-06-1999 251802 Waterschap Groot Salland 1 01-02-1997 01-03-2007 251901 Zuiveringsbeheer Provincie Groningen 1 01-11-1996 01-03-2000 252001 Belastingsamenwerking Oost-Brabant 1 01-05-1997 252002 Waterschap De Dommel (selectie) 0 01-10-2011 01-09-2012 252011 Belastingsamenwerking Oost-Brabant (pilot) 1 01-05-2012 17-07-2012 252101 Waterschap Veluwe 0 01-01-1997 01-04-2013 252102 Waterschap Veluwe (2) 1 01-01-1997 01-12-1999 252201 Zuiveringsschap Drenthe 1 01-08-1997 01-03-2000 252301 Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 1 01-05-1997 01-05-2011 252401 Waterschap Hulster Ambacht 1 01-05-1997 01-03-1999 252501 Waterschap Het Vrije van Sluis 1 01-05-1997 01-03-1999 252601 Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 1 01-10-2013 252701 Waterschap Peel en Maasvallei 1 01-05-1997 01-09-2004 252702 Waterschap Peel en Maasvallei (SaWa) 0 01-01-2015 252801 Waterschap Rijn en IJssel 1 01-05-1997 01-03-2007 252901 Belastingsamenwerking Rivierenland 1 01-05-1998 252902 Waterschap Rivierenland (2) 1 01-09-1999 01-06-2004 253101 Gemeenschappelijke regeling Hefpunt 1 01-08-1998 253102 Wetterskip Frysl‚n (2) 1 01-06-2000 01-12-2008 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 22 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 253201 Waterschap Zuiderzeeland 0 01-11-1998 253301 Hoogheemraadschap Rijnland 0 01-06-2014 253401 Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 0 01-06-2014 253501 Hoogheemraadschap Delfland 0 01-06-2014 253601 Waterschap Hunze en Aa's 0 01-07-2014 253701 Waterschap Noorderzijlvest 1 01-03-2000 01-12-2008 • 253702 Waterschap Noorderzijlvest (SaWa) 0 01-09-2015 253801 Waterschap Reest en Wieden 1 01-03-2000 01-03-2007 253901 Waterschap Velt en Vecht 1 01-03-2000 01-03-2007 254001 Gemeentelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 1 01-04-2013 254002 Lococensus (selectie) 0 01-09-2011 01-09-2012 254101 Gemeentelijk Belastingkantoor Rijn-Midden 1 01-12-2007 01-06-2013 254102 Gemeentelijk Belastingkantoor Rijn-Midden (selectie) 0 01-06-2010 01-09-2012 254201 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 1 01-09-2008 254301 Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 1 01-09-2008 254401 Belastingsamenwerking SaBeWa Samenwerking Belastingen en Waardebepaling Zeeland 1 01-10-2013 254501 Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg 1 01-03-2010 01-02-2015 254601 MvSZW/Landelijk Register Kinderopvang 0 01-09-2010 254701 Ministerie van FinanciŽn/Rijksvastgoed en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) 0 01-06-2010 254801 Waterschap Brabantse Delta 0 01-07-2014 254802 Waterschap Brabantse Delta (Sawa) 0 01-02-2015 254902 Waterschap Hollandse Delta (SaWa) 0 01-01-2015 255001 MvI&M/Rijkswaterstaat/verontreiningsheffin g rijkswateren 1 01-12-2006 255002 MvI&M/Rijkswaterstaat/Vergunning en Handhaving (SaWa) 0 01-02-2015 300001 Bureau Vestigingsregister 1 01-10-1994 01-12-2007 300002 PIVA-GBA Koppeling (PGK) 1 01-01-2015 300003 Afnemer Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) 0 06-01-2014 300010 Beheervoorziening BSN (nummerregister) 1 01-06-2003 300012 Bureau Vestigingsregister/PIVA-GBA (pilot) 0 01-04-2012 01-10-2012 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 23 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 300020 Verstrekkingsvoorziening (1) 1 01-10-2005 300021 Verstrekkingsvoorziening (2) 1 01-04-2006 300022 Verstrekkingsvoorziening (3) 1 01-04-2006 300023 Verstrekkingsvoorziening (4) 1 01-04-2006 300024 Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (VAMEX) 0 01-11-2009 300025 Verstrekkingsvoorziening afnemers (5) 1 01-01-2012 300027 Verstrekkingsvoorziening RNI (6) 1 06-01-2014 300030 Beheervoorziening BSN (presentievraag) 1 26-11-2007 01-01-2013 300031 Veolia Transport Limburg 0 01-12-2009 300101 Kanselarij der Nederlandse Orden 1 01-09-1994 300102 Kanselarij der Nederlandse Orden (selectie) 0 01-05-2012 01-09-2012 300201 MvVWS/BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)-register 1 01-01-2015 300202 MvVWS/BIG-register (selectie) 0 01-06-2012 01-09-2012 300301 Voedsel en Waren Autoriteit 0 01-06-2002 300401 Stichting Ambulante FIOM 0 01-03-2002 300501 Hoge Raad van Adel 1 01-09-2004 300601 MvBZK/Analyse, Arbeidsmarkt en Economie 0 01-03-2009 300701 MvVWS/Klantenloket 0 01-01-2009 01-01-2013 300801 MvVWS/IGZ Opsporing 0 01-07-2009 300802 MvVWS/IGZ Toezicht 0 01-07-2009 300901 MvBZK/Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) (selectie) 0 01-09-2009 01-09-2012 301101 Het Nederlandse Rode Kruis/Opsporing 0 01-12-2013 301201 MvVWS/UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie)-register 0 01-01-2015 390001 Agentschap BPR/Register Paspoortsignaleringen (RPS) (selectie) 0 01-08-2012 01-01-2015 400101 CBS1: Structuurtelling (selectie) 0 01-10-1994 400102 CBS2: Verhuizing 1 01-10-1994 16-07-2012 400103 CBS3: Geboorte & Afstamming (kind) 1 01-10-1994 16-07-2012 400104 CBS4: Geboorte & Afstamming (ouder) 1 01-10-1994 16-07-2012 400105 CBS5: Overlijden 1 01-10-1994 16-07-2012 400106 CBS6: Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1 01-10-1994 16-07-2012 400107 CBS7: Nationaliteit 1 01-10-1994 16-07-2012 400108 CBS8: Ad hoc 1 01-10-1994 01-06-2012 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 24 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 400109 CBS9: Sofinummer 1 01-06-2005 16-07-2012 400110 CBS10: PROBAS 1 01-06-2010 01-06-2013 400112 CBS2: Verhuizing 1 01-04-2012 400113 CBS3: Geboorte & Afstamming (kind) 1 01-04-2012 400114 CBS4: Geboorte & Afstamming (ouder) 1 01-04-2012 400115 CBS5: Overlijden 1 01-04-2012 400116 CBS6: Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1 01-04-2012 400117 CBS7: Nationaliteit 1 01-04-2012 400118 CBS8: Ad hoc 1 01-01-2012 400119 CBS9: A-nummer/Burgerservicenummer 1 01-03-2013 400120 CBS11: Toerismestatistieken Caribisch Nederland (BES) 0 01-02-2015 400201 Centraal Bureau voor Genealogie 1 01-10-1994 400301 Universiteit Utrecht/Voornamen onderzoek 0 01-01-2015 400401 Provincie Utrecht 0 01-12-2009 400501 Provincie Noord-Holland 0 01-01-2010 400601 Provincie Noord-Brabant 0 01-01-2010 400701 Provincie Gelderland 0 01-02-2010 400801 Provincie Flevoland 0 01-02-2010 400901 Provincie Zeeland 0 01-03-2010 401001 Provincie Zuid-Holland 0 01-03-2010 401101 Provincie Overijssel 0 01-04-2010 401201 Provincie Limburg 0 01-01-2011 401301 Provincie Drenthe 0 01-07-2011 401401 Provincie Groningen 0 01-07-2011 401501 Provincie Frysl‚n 0 01-12-2014 410001 Regionale Sociale Dienst Pentasz Mergelland 1 01-06-2004 410101 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest-Frysl‚n 1 01-06-2004 410201 Regionale Sociale Dienst Alblasserwaard- Oost/Vijfheerenlanden 1 01-09-2004 410301 Intergemeentelijke Sociale Dienst Voorne- Putten/Rozenburg 1 01-12-2004 01-03-2012 410401 Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 1 01-09-2013 410501 Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Frysl‚n 1 01-09-2005 01-03-2011 410601 Intergemeentelijke Sociale Dienst OptimISD 1 01-09-2005 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 25 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 410701 Regionale Sociale Dienst Hoekschewaard 1 01-09-2005 410801 Intergemeentelijke Sociale Dienst Oldambt 1 01-09-2005 01-06-2010 410901 Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier 1 01-09-2005 411001 Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo 1 01-03-2006 411101 Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas 1 01-12-2006 411201 Gemeenschappelijke regeling Orionis Walcheren 1 01-06-2013 411301 Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost 1 01-09-2006 411401 Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek 1 01-12-2006 01-06-2012 411501 Regionale Sociale Dienst Bommelerwaard 1 01-06-2007 411601 Intergemeentelijke Sociale Dienst Drechtsteden 1 01-03-2007 411701 Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland 1 01-09-2007 411801 Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (BOL) 1 01-12-2007 411901 Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland en Westerveld 1 01-12-2008 412001 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 1 01-09-2009 412101 Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek 1 01-09-2009 412201 Regionale Sociale Dienst Aalsmeer- Uithoorn 1 01-09-2010 01-03-2011 412501 Gemeenschappelijke regeling K5- gemeenten 1 01-09-2010 01-06-2015 412601 Gemeentelijke Sociale Diensten (GSD) 0 01-03-2010 412701 Sociale Dienst Veluwerand 1 01-12-2010 412801 Atlant Groep 1 01-03-2011 412901 Werkvoorzieningsschap West Noord- Brabant (WVS-Groep) 1 01-03-2011 413201 Baanstede 1 01-09-2011 413301 Sociale Werkvoorziening WerkSaam Westfriesland 1 01-04-2015 413401 Diamant-groep 1 01-09-2011 413501 Werkvoorzieningsschap Noord- Kennemerland (WNK Bedrijven) 1 01-09-2011 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 26 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 413601 Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf IJmond Werkt 1 01-10-2014 413701 Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Frysl‚n-West 1 01-12-2011 413801 Werkvoorzieningschap De Dommel (WSD) 1 01-12-2011 413901 Werkvoorzieningschap Breed 1 16-07-2012 414001 Gemeenschappelijke regeling Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden-Twente 1 16-07-2012 414201 Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Frysl‚n 1 01-09-2012 414301 Regionale Sociale Dienst Werk & Inkomen Lekstroom 1 01-06-2013 414401 Werkvoorzieningschap Tomingroep 1 01-01-2014 414501 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant 1 01-01-2014 414601 Gemeenschappelijke regeling Alescon 1 01-02-2014 414701 Regionale Sociale Dienst WerkSaam Westfriesland 1 01-01-2015 414702 Regionale Sociale Dienst WerkSaam Westfriesland (Suwinet) 0 01-06-2015 414801 Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant 1 01-08-2015 414802 Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant (Suwinet) 0 01-08-2015 450001 Dienst Omroepbijdragen 1 01-05-1995 01-06-2000 450002 Dienst Omroepbijdragen (2) 1 01-12-1999 01-06-2000 450101 Kamers van Koophandel en Fabrieken 1 01-02-1996 450102 Kamers van Koophandel en Fabrieken (selectie) 0 01-06-2012 01-09-2012 450201 MvBZK/e-Overheid voor Burgers 0 01-12-2007 450301 eFormulieren/ICTU 0 01-09-2008 01-02-2010 450401 DigiD Machtigen 0 01-03-2009 450501 eFormulieren typo-3 0 01-01-2010 450601 eFormulieren - Gemeente Hoorn 0 01-08-2010 450801 eFormulieren - SIMgroep 0 01-04-2012 450901 MvBZK/Bestuur, Democratie en FinanciŽn 0 01-11-2013 450902 MvBZK/Bestuur, Democratie en FinanciŽn/EP-verkiezingen 0 01-04-2014 451001 Kiesraad 0 01-03-2014 451002 Kiesraad (raadgevend referendum) 0 01-07-2015 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 27 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 451101 MvBZK/MijnOverheid/machtigen 0 01-09-2014 • 451201 MvBZK/Logius/Pilot voor Remote Document Authentication (RDA) 0 01-09-2015 510001 Afnemer Rotterdam 1 01-08-1997 510002 Afnemer Oostzaan 1 01-11-1997 510003 Afnemer Rozenburg 1 01-11-1997 18-03-2010 510004 Afnemer Tilburg 1 01-09-2003 510005 Afnemer Almelo 1 01-11-1997 510006 Afnemer Bergh 1 01-11-1997 01-03-2005 510007 Afnemer Beuningen 1 01-11-1997 510008 Afnemer Diemen 1 01-11-1997 510009 Afnemer Dirksland 1 01-11-1997 01-02-2013 510010 Afnemer Enkhuizen 1 01-11-1997 510011 Afnemer Goedereede 1 01-11-1997 01-02-2013 510012 Afnemer Gorssel 1 01-11-1997 01-01-2005 510013 Afnemer Groesbeek 1 01-11-1997 510014 Afnemer Groningen 1 01-11-1997 510015 Afnemer Hattem 1 01-11-1997 510016 Afnemer Leerdam 1 01-05-1998 510017 Afnemer Leeuwarden 1 01-09-2005 510018 Afnemer Best 1 01-11-1997 510019 Afnemer Delft 1 01-02-1998 510020 Afnemer Utrechtse Heuvelrug 1 01-11-1997 510021 Afnemer Druten 1 01-11-1997 510022 Afnemer Elburg 1 01-11-1997 510023 Afnemer Rijswijk 1 01-06-2008 510024 Afnemer Grave 1 01-11-1997 510025 Afnemer Harenkarspel 1 01-11-1997 01-02-2013 510026 Afnemer Huizen 1 01-11-1997 510027 Afnemer Dantumadiel 1 01-12-2003 510028 Afnemer IJsselmuiden 1 01-11-1997 01-01-2001 510029 Afnemer Losser 1 01-06-2006 510030 Afnemer Langedijk 1 01-11-1997 510031 Afnemer Woensdrecht 1 01-12-2008 510032 Afnemer Niedorp 1 01-06-2004 01-01-2012 510033 Afnemer Woerden 1 01-03-2004 510034 Afnemer Voerendaal 1 01-06-2005 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 28 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510035 Afnemer Sliedrecht 1 01-11-1997 510036 Afnemer Vlagtwedde 1 01-11-1997 510037 Afnemer Vlissingen 1 01-02-1998 510038 Afnemer Wierden 1 01-11-1997 510039 Afnemer Zandvoort 1 01-11-1997 510040 Afnemer Zijpe 1 01-11-1997 01-02-2013 510041 Afnemer Ameland 1 01-02-1998 510042 Afnemer Apeldoorn 1 01-12-2001 510043 Afnemer Terneuzen 1 01-02-1998 510044 Afnemer Bergen op Zoom 1 01-09-2002 510045 Afnemer Bernisse 1 01-02-1998 01-02-2015 510046 Afnemer Bloemendaal 1 01-02-1998 510047 Afnemer Borsele 1 01-02-1998 510048 Afnemer 's-Gravenhage 1 01-12-2014 510049 Afnemer Montferland 1 01-02-1998 510050 Afnemer Epe 1 01-02-1998 510051 Afnemer Gennep 1 01-02-1998 510052 Afnemer Haarlem 1 01-02-1998 510053 Afnemer Haarlemmermeer 1 01-06-1999 510054 Afnemer Alkmaar 1 01-03-2006 510055 Afnemer Vught 1 01-06-2006 510056 Afnemer Leiderdorp 1 01-02-1998 510057 Afnemer Buren 1 01-02-1998 510058 Afnemer Noordwijk 1 01-02-1998 510059 Afnemer Nunspeet 1 01-02-1998 510060 Afnemer Oegstgeest 1 01-02-1998 510061 Afnemer Hilvarenbeek 1 01-06-2006 510062 Afnemer Reeuwijk 1 01-02-1998 01-01-2011 510063 Afnemer Reusel-De Mierden 1 01-02-1998 510064 Afnemer Sevenum 1 01-02-1998 01-01-2010 510065 Afnemer Slochteren 1 01-02-1998 510066 Afnemer Smallingerland 1 01-02-1998 510067 Afnemer Staphorst 1 01-02-1998 510068 Afnemer Oisterwijk 1 01-09-2005 510069 Afnemer Ubbergen 1 01-02-1998 01-02-2015 510070 Afnemer Vaals 1 01-02-1998 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 29 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510071 Afnemer Vianen 1 01-02-1998 510072 Afnemer Weert 1 01-12-2001 510073 Afnemer Valkenswaard 1 01-06-2006 510074 Afnemer Meppel 1 01-09-2005 510075 Afnemer Zwolle 1 01-02-1998 510076 Afnemer Alkmaar 1 01-05-1998 01-03-2002 510077 Afnemer Geldrop-Mierlo 1 01-09-2006 510078 Afnemer Beverwijk 1 01-05-1998 510079 Afnemer Bladel 1 01-05-1998 510080 Afnemer Veldhoven 1 01-06-2006 510081 Afnemer Twenterand 1 01-05-1998 510082 Afnemer Deventer 1 01-05-1998 510083 Afnemer Graafstroom 1 01-05-1998 01-02-2013 510084 Afnemer Wijdemeren 1 01-05-1998 510085 Afnemer Grubbenvorst 1 01-05-1998 01-01-2001 510086 Afnemer Oude IJsselstreek 1 01-09-2005 510087 Afnemer Heeze-Leende 1 01-05-1998 510088 Afnemer Hummelo en Keppel 1 01-05-1998 01-01-2005 510089 Afnemer Laren 1 01-11-1998 510090 Afnemer Lisse 1 01-05-1998 510091 Afnemer Loenen 1 01-05-1998 01-01-2011 510092 Afnemer Noordenveld 1 01-11-1998 510093 Afnemer Noordwijkerhout 1 01-05-1998 510094 Afnemer Pekela 1 01-05-1998 510095 Afnemer Rheden 1 01-05-1998 510096 Afnemer Schiermonnikoog 1 01-12-1999 01-12-2007 510097 Afnemer Drimmelen 1 01-09-2005 510098 Afnemer Krimpenerwaard 1 01-01-2015 510099 Afnemer Venray 1 01-11-1998 510100 Afnemer Abcoude 1 01-05-1998 02-05-1998 510101 Afnemer Ambt Delden 1 01-05-1998 01-01-2001 510102 Afnemer Amerongen 1 01-11-1998 01-01-2006 510103 Afnemer Lansingerland 1 01-05-1998 510104 Afnemer Binnenmaas 1 01-05-1998 510105 Afnemer Dalfsen 1 01-05-1998 510106 Afnemer Gramsbergen 1 01-05-1998 01-01-2001 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 30 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510107 Afnemer Heteren 1 01-05-1998 01-01-2001 510108 Afnemer Baarn 1 01-09-2005 510109 Afnemer Lochem 1 01-03-1999 510110 Afnemer Dongen 1 01-06-2006 510111 Afnemer Nieuw-Lekkerland 1 01-05-1998 01-09-2006 510112 Afnemer Berkelland 1 01-05-1998 510113 Afnemer Someren 1 01-03-1999 510114 Afnemer Weerselo 1 01-05-1998 01-01-2001 510115 Afnemer Blaricum 1 01-05-1998 510116 Afnemer Borger-Odoorn 1 01-12-2003 510117 Afnemer Eemnes 1 01-05-1998 510118 Afnemer Hoevelaken 1 01-08-1998 01-01-2000 510119 Afnemer Leersum 1 01-05-1998 01-01-2006 510120 Afnemer Oost Gelre 1 01-05-1998 510121 Afnemer Nederlek 1 01-05-1998 01-02-2015 510122 Afnemer Tubbergen 1 01-05-1998 510123 Afnemer Zaanstad 1 01-05-1998 510124 Afnemer Kaag en Braassem 1 01-09-2002 510125 Afnemer Angerlo 1 01-08-1998 01-03-2005 510126 Afnemer Laarbeek 1 01-06-2006 510127 Afnemer Brederwiede 1 01-08-1998 01-01-2001 510128 Afnemer Bussum 1 01-03-2002 510129 Afnemer Dodewaard 1 01-08-1998 01-01-2002 510130 Afnemer Giessenlanden 1 01-08-1998 510131 Afnemer Goes 1 01-08-1998 510132 Afnemer Grootegast 1 01-08-1998 510133 Afnemer Hengelo (O) 1 01-08-1998 510134 Afnemer Neder-Betuwe 1 01-08-1998 510135 Afnemer Krimpen aan den IJssel 1 01-09-2005 510136 Afnemer Lingewaal 1 01-08-1998 510137 Afnemer Meerssen 1 01-08-1998 510138 Afnemer Nuenen, Gerwen en Nederwetten 1 01-08-1998 510139 Afnemer Pijnacker-Nootdorp 1 01-09-1999 510140 Afnemer Putten 1 01-08-1998 510141 Afnemer Rijssen-Holten 1 01-08-1998 510142 Afnemer Soest 1 01-08-1998 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 31 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510143 Afnemer Urk 1 01-08-1998 510144 Afnemer Wassenaar 1 01-08-1998 510145 Afnemer Wognum 1 01-11-1998 01-01-2007 510146 Afnemer Zuidhorn 1 01-08-1998 510147 Afnemer Ommen 1 01-03-1999 510148 Afnemer Boxmeer 1 01-06-2000 510149 Afnemer Breda 1 01-11-1998 510150 Afnemer Brielle 1 01-09-2001 510151 Afnemer De Wolden 1 01-03-1999 510152 Afnemer Eijsden-Margraten 1 01-03-1999 510153 Afnemer Heemskerk 1 01-12-2003 510154 Afnemer Heemstede 1 01-03-1999 510155 Afnemer Hoorn 1 01-03-1999 510156 Afnemer Kerkrade 1 01-11-1998 510157 Afnemer Liemeer 1 01-11-1998 01-01-2007 510158 Afnemer Liesveld 1 01-03-1999 01-02-2013 510159 Afnemer Maasdonk 1 01-11-1998 01-02-2015 510160 Afnemer Maasdriel 1 01-11-1998 510161 Afnemer Margraten 1 01-11-1998 01-01-2011 510162 Afnemer Markelo 1 01-11-1998 01-01-2001 510163 Afnemer Medemblik 1 01-06-1999 510164 Afnemer Moerdijk 1 01-11-1998 510165 Afnemer Stichtse Vecht 1 01-06-2006 510166 Afnemer Nieuwkoop 1 01-11-1998 510167 Afnemer Noorder-Koggenland 1 01-11-1998 01-01-2007 510168 Afnemer Cranendonck 1 01-03-2006 510169 Afnemer Noordoostpolder 1 01-12-2005 510170 Afnemer Bunschoten 1 01-03-2006 510171 Afnemer Midden-Drenthe 1 01-06-2004 510172 Afnemer Vlaardingen 1 01-03-1999 510173 Afnemer Koggenland 1 01-11-1998 510174 Afnemer Abcoude 1 01-05-1998 01-01-2011 510175 Afnemer Albrandswaard 1 01-09-2004 510176 Afnemer Amersfoort 1 01-12-2000 510177 Afnemer Breukelen 1 01-03-1999 01-01-2011 510178 Afnemer Castricum 1 01-09-2003 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 32 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510179 Afnemer Eemsmond 1 01-03-1999 510180 Afnemer Emmen 1 01-03-1999 510181 Afnemer Hendrik-Ido-Ambacht 1 01-09-1999 510182 Afnemer Leudal 1 01-03-1999 510183 Afnemer Gulpen-Wittem 1 01-06-2004 510184 Afnemer Schinnen 1 01-12-2005 510185 Afnemer Cromstrijen 1 01-06-2008 510186 Afnemer Purmerend 1 01-03-1999 510187 Afnemer Reimerswaal 1 01-03-1999 510189 Afnemer Schagen 1 01-06-2003 510190 Afnemer Westerveld 1 01-12-2005 510191 Afnemer Bronckhorst 1 01-03-1999 510192 Afnemer Doesburg 1 01-06-1999 510193 Afnemer Amsterdam 1 01-06-1999 510194 Afnemer De Bilt 1 01-06-1999 510195 Afnemer Hellevoetsluis 1 01-06-1999 510196 Afnemer Hellendoorn 1 01-06-1999 510197 Afnemer Hoogezand-Sappemeer 1 01-06-1999 510198 Afnemer Meijel 1 01-09-2004 01-01-2010 510199 Afnemer Maastricht 1 01-12-2005 510201 Afnemer Cuijk 1 01-12-2003 510202 Afnemer Ermelo 1 01-12-1999 510203 Afnemer Hardinxveld-Giessendam 1 01-09-1999 510204 Afnemer Heerlen 1 01-06-2002 510205 Afnemer Huissen 1 01-09-1999 01-01-2001 510206 Afnemer Nederweert 1 01-09-1999 510207 Afnemer Weesp 1 01-09-1999 510208 Afnemer Loosdrecht 1 01-12-1999 01-01-2002 510209 Afnemer Zaltbommel 1 01-12-1999 510210 Afnemer Midden-Delfland 1 01-09-1999 510211 Afnemer Avereest 1 01-03-2000 01-01-2001 510212 Afnemer Heusden 1 01-12-2001 510213 Afnemer Deurne 1 01-12-2000 510214 Afnemer Goirle 1 01-12-2000 510215 Afnemer Aalten 1 01-12-2000 510216 Afnemer Boarnsterhim 1 01-09-2001 01-02-2014 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 33 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510217 Afnemer Beek 1 01-09-2001 510218 Afnemer Velsen 1 01-12-2002 510219 Afnemer Eindhoven 1 01-12-2000 510220 Afnemer Papendrecht 0 01-02-2015 510221 Afnemer Voorschoten 1 01-09-2001 510222 Afnemer Westvoorne 1 01-09-2001 510223 Afnemer Oldebroek 1 01-12-2001 510224 Afnemer Alphen-Chaam 1 01-09-2001 510225 Afnemer Oldambt 1 01-06-2003 510226 Afnemer Hilversum 1 01-12-2001 510227 Afnemer Zevenaar 1 01-06-2004 510228 Afnemer Venlo 1 01-09-2001 510229 Afnemer Hardenberg 1 01-12-2001 510230 Afnemer Lingewaard 1 01-09-2001 510231 Afnemer Dordrecht 1 01-12-2009 510232 Afnemer Tholen 1 01-06-2002 510233 Afnemer De Ronde Venen 1 01-03-2002 510234 Afnemer Muiden 1 01-06-2002 510235 Afnemer Hoogeveen 1 01-06-2002 510236 Afnemer Dinkelland 1 01-06-2002 510237 Afnemer Voorst 1 01-03-2004 510238 Afnemer Hillegom 1 01-12-2003 510239 Afnemer Hof van Twente 1 01-03-2004 510240 Afnemer Rijnwoude 1 01-03-2002 01-02-2014 510241 Afnemer Harderwijk 1 01-06-2004 510242 Afnemer Barneveld 1 01-12-2002 510243 Afnemer Sluis 1 01-09-2003 510244 Afnemer Boxtel 1 01-12-2002 510245 Afnemer Helmond 1 01-12-2002 510246 Afnemer Wymbritseradiel 1 01-12-2002 01-01-2011 510247 Afnemer Zwartewaterland 1 01-06-2003 510248 Afnemer Bodegraven-Reeuwijk 1 01-06-2003 510249 Afnemer Nissewaard 1 01-01-2015 510250 Afnemer Borne 1 01-12-2001 510251 Afnemer Echt-Susteren 1 01-06-2003 510252 Afnemer Duiven 1 01-06-2003 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 34 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510253 Afnemer Achtkarspelen 1 01-12-2003 510254 Afnemer Tynaarlo 1 01-06-2004 510255 Afnemer Leiden 1 01-06-2004 510256 Afnemer Amstelveen 1 01-03-2004 510257 Afnemer Barendrecht 1 01-03-2004 510258 Afnemer Veenendaal 1 01-12-2004 510259 Afnemer Zederik 1 01-09-2004 510260 Afnemer Horst aan de Maas 1 01-06-2002 510261 Afnemer Ooststellingwerf 1 01-09-2004 510262 Afnemer Heiloo 1 01-03-2005 510263 Afnemer Sķdwest-Frysl‚n 1 01-09-2004 510264 Afnemer Geertruidenberg 1 01-06-2004 510265 Afnemer Zeewolde 1 01-09-2004 510266 Afnemer Peel en Maas 1 01-09-2004 510267 Afnemer Edam-Volendam 1 01-09-2004 510268 Afnemer Coevorden 1 01-09-2004 510269 Afnemer Winterswijk 1 01-09-2004 510270 Afnemer Katwijk 1 01-06-2002 510271 Afnemer Steenwijkerland 1 01-09-2004 510272 Afnemer Landgraaf 1 01-09-2004 510273 Afnemer De Fryske Marren 1 01-07-2015 510274 Afnemer Opmeer 1 01-12-2004 510275 Afnemer Utrecht 1 01-12-2004 510276 Afnemer Bergen (L) 1 01-09-2004 510277 Afnemer Scheemda 1 01-12-2005 01-01-2010 510278 Afnemer Westland 1 01-03-2005 510279 Afnemer Moordrecht 1 01-03-2005 01-01-2010 510280 Afnemer Ede 1 01-06-2002 510281 Afnemer Oostflakkee 1 01-12-2004 01-02-2013 510282 Afnemer Nuth 1 01-09-2005 510283 Afnemer Goeree-Overflakkee 1 01-01-2013 510284 Afnemer Overbetuwe 1 01-06-2005 510285 Afnemer Zutphen 1 01-12-2008 510286 Afnemer Zuidplas 1 01-06-2005 510287 Afnemer Sint-Michielsgestel 1 01-06-2005 510288 Afnemer Brunssum 1 01-12-2006 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 35 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510289 Afnemer Weststellingwerf 1 01-06-2007 510290 Afnemer Waalwijk 1 01-09-2002 510291 Afnemer Uden 1 01-09-2007 510292 Afnemer Franekeradeel 1 01-12-2008 510293 Afnemer Geldermalsen 1 01-09-2007 510294 Afnemer Veere 1 01-09-2006 510295 Afnemer Oosterhout 1 01-09-2006 510296 Afnemer Uithoorn 1 01-09-2006 510297 Afnemer Aalburg 1 01-03-2007 510298 Afnemer Oldenzaal 1 01-06-2007 510299 Afnemer Roermond 1 01-09-2008 510301 Afnemer Heumen 1 01-03-2007 510302 Afnemer Leidschendam-Voorburg 1 01-12-2006 510303 Afnemer Doetinchem 1 01-12-2006 510304 Afnemer Dronten 1 01-06-2007 510305 Afnemer Beemster 1 01-12-2007 510306 Afnemer Oud-Beijerland 1 01-03-2007 510307 Afnemer Gemert-Bakel 1 01-09-2009 510308 Afnemer Bergen (NH) 1 01-12-2006 510309 Afnemer Zoeterwoude 1 01-06-2009 510310 Afnemer Maasgouw 1 01-09-2008 510311 Afnemer Sint Anthonis 1 01-12-2008 510312 Afnemer 's-Hertogenbosch 1 01-12-2007 510313 Afnemer Almere 1 01-06-2007 510314 Afnemer Aalsmeer 1 01-06-2009 510315 Afnemer Kampen 1 01-12-2007 510316 Afnemer Menterwolde 1 01-06-2007 510317 Afnemer Delfzijl 1 01-12-2006 510318 Afnemer Waalre 1 01-12-2006 510319 Afnemer Nieuwegein 1 01-03-2008 510320 Afnemer Naarden 1 01-06-2007 510321 Afnemer Rucphen 1 01-06-2007 510322 Afnemer Rhenen 1 01-09-2007 510323 Afnemer Veghel 1 01-03-2008 510324 Afnemer Appingedam 1 01-03-2008 510325 Afnemer Bellingwedde 1 01-05-2009 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 36 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510326 Afnemer Meerlo-Wanssum 1 01-12-2007 01-01-2010 510327 Afnemer Etten-Leur 1 01-12-2007 510328 Afnemer Arcen en Velden 1 01-12-2007 01-01-2010 510329 Afnemer Rijnwaarden 1 01-03-2008 510330 Afnemer Lelystad 1 01-12-2007 510331 Afnemer Gouda 1 01-12-2008 510332 Afnemer Simpelveld 1 01-09-2009 510333 Afnemer Enschede 1 01-06-2008 510334 Afnemer Gorinchem 1 01-12-2009 510335 Afnemer Gilze en Rijen 1 01-12-2007 510336 Afnemer Schijndel 1 01-12-2007 510337 Afnemer Sint-Oedenrode 1 01-03-2008 510338 Afnemer Marum 1 01-03-2008 510339 Afnemer Nijkerk 1 01-12-2007 510341 Afnemer Drechterland 1 01-03-2008 510342 Afnemer Waterland 1 01-03-2008 510343 Afnemer Schouwen-Duiveland 1 01-03-2008 510344 Afnemer Sittard-Geleen 0 01-03-2008 510345 Afnemer Teylingen 1 01-03-2008 510346 Afnemer Roerdalen 1 01-03-2008 510347 Afnemer Alphen aan den Rijn 1 01-06-2008 510348 Afnemer Arnhem 1 01-09-2008 510349 Afnemer Capelle aan den IJssel 1 01-06-2009 510350 Afnemer Hulst 1 01-09-2008 510351 Afnemer Opsterland 1 01-06-2008 510352 Afnemer Zoetermeer 1 01-12-2008 510353 Afnemer Oss 1 01-03-2008 510354 Afnemer Assen 1 01-06-2008 510356 Afnemer Haren 1 01-09-2008 510357 Afnemer Neerijnen 1 01-06-2008 510358 Afnemer Schiedam 1 01-06-2008 510359 Afnemer Veendam 1 01-06-2008 510360 Afnemer Woudrichem 1 01-06-2008 510361 Afnemer Wormerland 1 01-09-2008 510362 Afnemer Wijchen 1 01-06-2008 510363 Afnemer Kapelle 1 01-06-2008 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 37 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510364 Afnemer Loon op Zand 1 01-03-2009 510365 Afnemer Son en Breugel 1 01-06-2008 510366 Afnemer Heerhugowaard 1 01-06-2008 510367 Afnemer Oirschot 1 01-06-2008 510368 Afnemer Uitgeest 1 01-06-2008 510369 Afnemer Middelburg 1 01-12-2008 510370 Afnemer Aa en Hunze 1 01-09-2008 510371 Afnemer Beesel 1 01-06-2009 510372 Afnemer Lopik 1 01-12-2008 510373 Afnemer Westervoort 1 01-09-2008 510374 Afnemer Haaksbergen 1 01-06-2009 510375 Afnemer Haaren 1 01-12-2008 510376 Afnemer Zeevang 1 01-09-2008 510377 Afnemer Valkenburg aan de Geul 1 01-12-2008 510378 Afnemer Korendijk 1 01-09-2008 510379 Afnemer Littenseradiel 1 01-12-2008 510380 Afnemer WŻnseradiel 1 01-12-2008 01-01-2011 510381 Afnemer Gaasterl‚n-Sleat 1 01-12-2008 01-02-2014 510382 Afnemer Nijefurd 1 01-12-2008 01-01-2011 510383 Afnemer Eersel 1 01-09-2008 510384 Afnemer Bolsward 1 01-12-2008 01-01-2011 510385 Afnemer Nijmegen 1 01-12-2008 510386 Afnemer Lemsterland 1 01-12-2008 01-02-2014 510387 Afnemer Zeist 1 01-03-2010 510388 Afnemer Asten 1 01-12-2008 510389 Afnemer Vlist 1 01-06-2009 01-02-2015 510390 Afnemer Heerde 1 01-09-2009 510391 Afnemer Raalte 1 01-09-2009 510392 Afnemer Zwijndrecht 1 01-03-2009 510393 Afnemer Wervershoof 0 01-12-2008 01-01-2011 510394 Afnemer Ouderkerk 1 01-06-2009 01-02-2015 510395 Afnemer Halderberge 1 01-06-2009 510396 Afnemer Mook en Middelaar 1 01-09-2009 510397 Afnemer Tiel 1 01-06-2009 510398 Afnemer Bunnik 1 01-06-2009 510399 Afnemer Kollumerland en Nieuwkruisland 1 01-03-2009 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 38 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510401 Afnemer Dongeradeel 1 01-03-2009 510402 Afnemer Renkum 1 01-09-2009 510403 Afnemer het Bildt 1 01-12-2009 510404 Afnemer Graft-De Rijp 0 01-12-2008 01-01-2015 510405 Afnemer Leek 1 01-11-2008 510406 Afnemer Landerd 1 01-06-2009 510407 Afnemer Millingen aan de Rijn 1 01-03-2009 01-02-2015 510408 Afnemer Ridderkerk 1 01-06-2009 510409 Afnemer Bedum 0 01-09-2009 510410 Afnemer Montfoort 1 01-06-2009 510411 Afnemer Waddinxveen 1 01-03-2009 510412 Afnemer Strijen 1 01-06-2009 510413 Afnemer Hollands Kroon 1 01-09-2009 510414 Afnemer Wijk bij Duurstede 1 01-06-2009 510415 Afnemer Steenbergen 1 01-03-2009 510416 Afnemer Terschelling 1 01-03-2009 510417 Afnemer Wieringen 1 01-06-2009 01-01-2012 510418 Afnemer Stadskanaal 1 01-06-2009 510419 Afnemer Maassluis 1 01-06-2009 510420 Afnemer Olst-Wijhe 1 01-06-2009 510421 Afnemer Den Helder 1 01-09-2009 510422 Afnemer Ten Boer 1 01-06-2009 510423 Afnemer Texel 1 01-06-2009 510424 Afnemer Winsum 1 01-09-2009 510425 Afnemer Zundert 1 01-06-2009 510426 Afnemer Brummen 1 01-09-2009 510427 Afnemer De Marne 0 01-09-2009 510428 Afnemer Loppersum 1 01-06-2009 510429 Afnemer Roosendaal 1 01-06-2009 510430 Afnemer Leusden 1 01-06-2009 510431 Afnemer Onderbanken 1 01-09-2009 510432 Afnemer Ouder-Amstel 1 01-03-2009 510433 Afnemer Oudewater 1 01-06-2009 510434 Afnemer Bergeijk 1 01-04-2009 510435 Afnemer Stein 1 01-09-2009 510436 Afnemer Renswoude 1 01-09-2009 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 39 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 510437 Afnemer Bernheze 1 01-09-2009 510438 Afnemer West Maas en Waal 1 01-09-2009 510439 Afnemer Vlieland 1 01-09-2009 510440 Afnemer Boekel 1 01-04-2009 510441 Afnemer Heerenveen 1 01-05-2009 510442 Afnemer Reiderland 0 01-04-2009 01-01-2010 510443 Afnemer Alblasserdam 1 01-12-2009 510444 Afnemer Wieringermeer 1 01-09-2009 01-01-2012 510445 Afnemer Scherpenzeel 1 01-01-2015 510446 Afnemer Rozendaal 1 01-06-2009 510447 Afnemer Noord-Beveland 1 01-12-2009 510448 Afnemer Houten 1 01-12-2009 510449 Afnemer Menameradiel 1 01-12-2009 510450 Afnemer Woudenberg 1 01-01-2015 510451 Afnemer Ferwerderadiel 1 01-12-2009 510452 Afnemer Molenwaard 1 01-01-2013 510453 Afnemer Werkendam 1 01-12-2009 510454 Afnemer Harlingen 1 01-12-2009 510455 Afnemer IJsselstein 1 01-12-2009 510456 Afnemer Stede Broec 1 01-03-2010 510457 Afnemer Landsmeer 1 01-10-2009 510458 Afnemer Schiermonnikoog 1 01-10-2009 510460 Afnemer Leeuwarderadeel 1 01-12-2009 510461 Afnemer Wageningen 1 01-12-2009 510462 Afnemer Culemborg 1 01-06-2010 510463 Afnemer Baarle-Nassau 1 01-03-2010 510464 Afnemer Andijk 0 01-01-2010 01-01-2011 510465 Afnemer Boskoop 1 01-06-2010 01-02-2014 510500 Afnemer Venlo (selectie) 0 01-02-2011 01-09-2012 510501 Afnemer Nieuwkoop (selectie) 0 01-03-2012 01-09-2012 510550 Afnemer Bergambacht 1 01-12-2009 01-02-2015 510551 Afnemer Tytsjerksteradiel 1 01-12-2009 510552 Afnemer Mill en Sint Hubert 1 01-05-2014 510553 Afnemer Schermer 0 01-08-2009 01-01-2015 510554 Afnemer Haarlemmerliede en Spaarnwoude 0 01-08-2009 520014 Afnemer Groningen (pilot) 1 01-05-2012 17-07-2012 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 40 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 520092 Afnemer Noordenveld (pilot) 1 01-06-2012 17-07-2012 600001 Provinciale Entadministratie Limburg 1 01-11-1992 01-06-2010 600101 Provinciale Entadministratie Noord-Brabant 1 01-11-1992 01-06-2010 600201 Provinciale Entadministratie Overijssel/Flevoland 1 01-11-1992 01-06-2010 600301 Provinciale Entadministratie Drenthe 1 15-03-1993 01-06-2003 600401 Provinciale Entadministratie Noord- Nederland 1 01-07-1993 01-06-2010 600501 Stichting Prepas 1 01-07-1993 01-06-2010 600601 Provinciale Entadministratie Friesland- Groningen (2) 1 01-07-1993 01-06-2003 600701 Provinciale Entadministratie Utrecht & Noord-Holland 1 01-07-1993 01-06-2010 600801 Provinciale Entadministratie Utrecht & Noord-Holland (2) 1 01-07-1993 01-03-2004 600901 Provinciale Entadministratie Zeeland 1 01-07-1994 01-06-2010 601001 Provinciale Entadministratie Zuid-Holland 1 01-09-1994 01-06-2010 601101 Zorgverzekeraar DSW 1 01-08-1995 601102 Zorgkantoor DSW 1 01-08-2014 601201 RIVM 0 01-11-1995 601202 RIVM/Entadministraties 1 01-06-2008 601203 RIVM/Vaccinatie influenza A 0 09-11-2009 01-03-2010 601204 RIVM/Entadministraties (selectie) 0 01-01-2010 01-09-2012 601301 Bevolkingsonderzoek Midden-West (BOB 2) 1 01-02-1996 01-07-2013 601401 Bevolkingsonderzoek Oost (BOB 2) 1 01-02-1996 01-07-2013 601402 Bevolkingsonderzoek Oost (BOB 2) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 601501 Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOB 1) 1 01-02-1996 01-07-2013 601502 Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOB 1) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 601601 Bevolkingsonderzoek Zuid (BOB 1) 1 01-02-1996 01-07-2013 601602 Bevolkingsonderzoek Zuid (BMHK 1) 1 01-02-1996 01-07-2013 601701 Bevolkingsonderzoek Oost (BOB 1) 1 01-02-1996 01-07-2013 601702 Bevolkingsonderzoek Oost (BOB 1) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 601801 Bevolkingsonderzoek Noord (BOB) 1 01-05-1996 01-07-2013 601802 Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord- Nederland (2) 1 01-09-1999 01-12-1999 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 41 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 601803 Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord- Nederland (3) 1 01-09-1999 01-12-1999 601901 Bevolkingsonderzoek Zuid (BOB 2) 1 01-05-1996 01-07-2013 602001 Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOB 2) 1 01-05-1996 01-07-2013 602002 Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOB 2) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 602101 Bevolkingsonderzoek Midden-West (BOB 1) 1 01-05-1996 01-07-2013 602102 Bevolkingsonderzoek Midden-West (BMHK 1) 1 01-12-2003 01-07-2013 602201 MvVWS/Dienst Donorregister 1 01-02-1998 602202 MvVWS/Dienst Donorregister (2) 1 01-02-1998 01-11-1998 602203 MvVWS/Donorregister (nieuw ingezetenen) 0 01-12-2008 602204 MvVWS/Donorregister (selectie) 0 01-12-2008 602301 Univť Zorg 1 01-02-1998 01-12-2008 602401 PWZ Dienstverlening N.V. 1 01-05-1998 01-12-2003 602501 Eno Zorgverzekeraar N.V. 1 01-05-1998 602502 Salland Zorgkantoor 1 01-08-2014 602601 't Lange Land Ziekenhuis 0 01-06-2004 602701 Trias Zorgverzekeraar 1 01-03-1999 01-03-2010 602801 ANOZ Zorgverzekeringen UA 1 01-11-1998 01-03-2004 602901 FBTO Zorgverzekeraar 1 06-01-2014 603001 De Friesland Zorgverzekeraar 1 01-09-1999 603002 Zorgkantoor Friesland 1 01-02-2014 603101 CZ Groep Zorgverzekeringen 1 01-09-1999 603102 CZ Zorgkantoor 1 01-05-2014 603201 Zorgverzekeraar VGZ 1 01-09-1999 603301 ZAO Zorgverzekeringen 1 01-12-1999 01-03-2004 603401 OZ Zorgverzekeringen 1 01-12-1999 01-12-2007 603501 Geovť Zorgverzekeraar 1 01-12-1999 01-03-2006 603601 Agis Zorgverzekeringen 1 01-03-2000 603602 Agis Zorgkantoor 1 01-12-2013 01-01-2014 603701 CAK Bijzondere Zorgkosten 1 01-03-2000 603702 CAK Bijzondere Zorgkosten (selectie) 0 01-07-2012 01-09-2012 603703 CAK/Ouderbijdrage Jeugdwet 1 01-01-2015 603801 Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen 1 01-11-2014 603901 Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 1 01-09-2014 603902 Zorg en Zekerheid particulier 1 01-12-2000 01-06-2006 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 42 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 603903 Zorgkantoor Zorg en Zekerheid 1 01-08-2014 604001 Tergooiziekenhuizen 0 01-06-2003 604101 Menzis Zorgverzekeraar 1 01-09-2001 604201 Azivo Ziekenfonds 1 01-06-2002 01-03-2012 604301 Delta Lloyd en OHRA 1 01-09-2002 01-09-2010 604401 ONVZ Zorgverzekeraar 1 01-09-2002 604601 Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BMHK 1) 1 01-09-2003 01-07-2013 604701 Stichting Medisch Centrum Haaglanden 0 01-09-2003 604801 Maasstad ziekenhuis 0 01-09-2003 604901 Stichting Arkin 0 01-09-2004 605101 Vektis CV 1 01-12-2005 605201 Bevolkingsonderzoek Oost (BMHK 2) 1 01-03-2007 01-07-2013 605202 Bevolkingsonderzoek Oost (BMHK 2) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 605301 Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) 0 01-03-2014 605401 Rivierduinen Servicebedrijf 0 15-11-2006 605501 Vlietland Ziekenhuis 0 15-11-2006 605601 GGZ Buitenamstel 1 01-06-2006 01-09-2010 605701 Ziekenhuis Gelderse Vallei 0 01-09-2012 605801 Adhesie GGZ Midden-Overijssel 0 01-12-2006 01-12-2009 605901 Bevolkingsonderzoek Midden-West (BMHK 2) 1 01-12-2007 01-07-2013 606001 Laurentius Ziekenhuis 0 01-06-2003 606201 Amphia Ziekenhuis 1 01-09-2005 606401 Meander Medisch Centrum 1 01-06-2003 606501 Universitair Medisch Centrum St. Radboud 0 01-09-2003 606502 Universitair Medisch Centrum St. Radboud (2) 1 01-03-2005 01-06-2009 606601 Groene Hart Ziekenhuis 1 01-03-2004 606701 Stichting BovenIJ Ziekenhuis 0 01-09-2003 606801 Maaslandziekenhuis/Orbis 0 01-09-2006 606901 Deventer Ziekenhuis 0 01-06-2004 607001 Academisch Medisch Centrum 1 01-09-2003 607101 Universitair Medisch Centrum Utrecht 0 01-09-2003 607102 UMC Utrecht/ALS onderzoek 0 01-02-2013 607103 Universiteit Utrecht/Arbeid, Milieu en Gezondheid Onderzoek (AMIGO) 0 01-07-2013 607201 Universitair Medisch Centrum Groningen 1 01-09-2003 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 43 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 607202 Universitair Medisch Centrum Groningen/LifeLines 1 01-07-2013 607203 UMC Groningen/TRAILS (Tracking Adolescents' Individual Lives Survey)- onderzoek 0 01-04-2015 607301 Leids Universitair Medisch Centrum 0 01-09-2003 607401 Academisch Ziekenhuis Maastricht 0 01-09-2003 607402 Universiteit Maastricht/NLCS 0 01-03-2005 607403 Universiteit Maastricht/studie Arbeidsdeelname en gezondheid door de jaren heen 0 01-12-2012 607404 Universiteit Maastricht/KOALA Birth Cohort Study 0 01-12-2012 607405 Universiteit Maastricht/studie Influenza vaccination 0 01-12-2012 607406 Universiteit Maastricht/IBD-ZL (Inflammatory Bowel Disease Zuid- Limburg) project 0 01-12-2013 607407 Universiteit Maastricht/CAPHRI (Public Health and Primary Care)-onderzoek 0 01-01-2015 607408 Universiteit Maastricht/MEFAB (Maastricht Essential Fatty Acid Birth)-cohort 0 01-03-2015 607409 Universiteit Maastricht/MC (Microscopische colitis)-studie 0 01-06-2015 607601 Erasmus MC 1 01-03-2004 607701 Diakonessenhuis Utrecht 0 01-06-2004 607801 VU medisch centrum 1 01-09-2003 607802 VU medisch centrum - LASA 0 01-08-2011 607803 VU medisch centrum - Nederlands Tweelingenregister 0 01-09-2013 608001 Slotervaartziekenhuis 0 01-06-2005 608401 Maastro clinic 0 01-03-2007 608501 Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BMHK 2) 1 01-12-2007 01-07-2013 608601 Ikazia Ziekenhuis 0 01-06-2008 608701 Proefbevolkingsonderzoek Darmkanker Erasmus MC/AMC Amsterdam 1 01-04-2014 608801 Bevolkingsonderzoek Zuid (BMHK 2) 1 01-09-2008 01-07-2013 608901 Bureau Jeugdzorg 1 01-04-2009 01-08-2015 608902 Bureau Jeugdzorg/AMK 0 01-04-2009 01-05-2015 609001 Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis 0 01-12-2009 609101 Flevoziekenhuis 0 01-04-2010 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 44 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 609301 Isala klinieken 0 01-06-2011 609401 Spaarne Ziekenhuis 0 01-06-2012 609501 Catharina Ziekenhuis 0 01-07-2012 609601 Martini Ziekenhuis 0 01-11-2013 609701 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 1 01-02-2014 609801 Zorginstituut Nederland 1 01-06-2014 609802 Zorginstituut Nederland/Inning & Incasso 0 01-06-2014 609901 MvVWS/Verwijsindex Risicojongeren 1 01-03-2008 610101 GGD Nieuwe Waterweg Noord 1 01-11-1996 01-03-2008 610102 GGD Nieuwe Waterweg Noord (EPI) 1 01-06-2000 01-06-2009 610103 GGD Nieuwe Waterweg Noord (JGZ/overig) 1 01-12-2007 01-06-2009 610201 Bevolkingsonderzoek Noord (BMHK 2) 1 01-11-1996 01-07-2013 610202 GGD Frysl‚n (JGZ/overig) 1 01-12-2007 610301 GGD Regio Achterhoek 1 01-05-1997 01-06-2005 610302 GGD Noord- en Oost-Gelderland (EPI) 0 01-01-2013 610401 RDOG GGD Hollands Midden (JGZ/overig) 1 01-12-2014 610402 RDOG GGD Hollands Midden (OGGZ) 0 01-12-2014 610501 GGD Regio Nijmegen 1 01-08-1997 610502 GGD Regio Nijmegen (EPI) 0 01-12-2005 610601 GGD Zuid-Limburg (JGZ/overig) 1 01-05-1997 610602 GGD Zuid-Limburg (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-06-2011 610701 GGD Zeeland (BMHK) 1 01-05-1997 01-03-2009 610702 GGD Zeeland (JGZ/overig) 1 01-12-2007 610703 GGD Zeeland (EPI) 0 01-06-2009 610704 GGD Zeeland (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-12-2011 610801 GGD Zuidhollandse Eilanden (BMHK) 1 01-05-1997 01-03-2009 610802 GGD Zuidhollandse Eilanden (EPI) 1 01-12-2000 01-03-2010 610803 GGD Zuidhollandse Eilanden (JGZ/overig) 1 01-12-2007 01-06-2010 610901 GGD Zuid-Holland Zuid (BMHK) 1 01-05-1997 01-03-2009 610902 GGD Zuid-Holland Zuid (JGZ/overig) 1 01-12-2007 610904 GGD Zuid-Holland Zuid (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-07-2011 611001 GGD Midden-Nederland (3) 1 01-05-1997 01-06-2002 611002 GGD Midden-Nederland (EPI) 0 01-12-2000 611101 GGD IJsselland (JGZ/overig) 1 01-05-1997 611102 GGD IJsselland (EPI) 0 01-03-2002 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 45 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 611103 GGD IJsselland (OGGZ) 0 01-02-2015 611201 GGD Kop van Noord-Holland 1 01-02-1997 01-09-2008 611202 GGD Kop van Noord-Holland (EPI) 1 01-06-2003 01-06-2008 611301 GGD Zuid-Holland West 1 01-08-1997 611302 GGD West-Holland (2) 1 01-08-1997 01-03-2004 611303 GGD Zuid-Holland West (EPI) 0 01-06-2000 611401 GGD West-Brabant (BMHK) (1) 1 01-08-1997 01-12-2008 611402 GGD West-Brabant (EPI) 0 01-03-2002 611403 GGD West-Brabant (JGZ/overig) 1 01-12-2007 611501 GGD Midden-Nederland (JGZ/overig) 1 01-08-1997 611502 GGD Midden-Nederland (2) 1 01-08-1997 01-06-2004 611504 GGD Regio Utrecht (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-06-2014 611601 Hulpverleningsdienst Gelderland-Midden 1 01-08-1997 611602 Hulpverleningsdienst Gelderland-Midden (EPI) 0 01-06-2006 611701 GGD Delfland (1) 1 01-08-1997 01-06-2006 611702 GGD Delfland (2) 1 01-08-1997 01-03-2004 611703 GGD Delfland (EPI) 1 01-06-2000 01-12-2005 611801 GGD Gewest Eemland 1 01-08-1997 01-12-2009 611802 GGD Gewest Eemland (EPI) 1 01-12-2000 01-09-2009 611901 GGD Flevoland 1 01-08-1997 01-03-2008 611902 GGD Flevoland (JGZ/overig) 1 01-12-2007 611903 GGD Flevoland (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-05-2013 612001 Bevolkingsonderzoek Noord (BMHK 3) 1 01-02-1998 01-07-2013 612002 GGD Groningen (JGZ/overig) 1 01-12-2007 612101 GGD Midden-Limburg 1 01-08-1997 01-03-2003 612201 GGD Noord- en Oost-Gelderland (JGZ/overig) 1 01-01-2013 612301 GGD Hollands Noorden (JGZ/overig) 1 01-06-2008 612302 GGD Hollands Noorden (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-11-2011 612501 GGD Noord- en Midden-Limburg (BMHK) 1 01-11-1997 01-12-2008 612502 GGD Limburg-Noord (JGZ/overig) 1 01-12-2007 612601 GGD Zuid-Limburg (2) 1 01-11-1997 01-06-2010 612701 GGD Rotterdam en omstreken 1 01-11-1997 01-03-2008 612702 GGD Rotterdam-Rijnmond (EPI) 0 01-06-2000 612703 GGD Rotterdam-Rijnmond (JGZ/overig) 1 01-01-2013 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 46 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 612704 GGD Rotterdam-Rijnmond (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-09-2012 612801 GGD Zuid-Limburg (3) 1 01-11-1997 01-06-2010 612901 RDOG GGD Hollands Midden (JGZ/overig) 1 01-11-1997 01-01-2015 612902 RDOG GGD Hollands Midden (OGGZ) 0 01-01-2012 01-12-2014 613001 GGD Amsterdam/Amstelland (JGZ/overig) 1 01-09-2007 613002 GGD Amsterdam/Amstelland (EPI) 0 01-01-2011 613003 GGD Amsterdam/Amstelland (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-06-2011 613101 Bevolkingsonderzoek Oost (BMHK 3) 1 01-11-1997 01-07-2013 613102 Bevolkingsonderzoek Oost (BMHK 3) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 613201 GGD Amstelland (JGZ/overig) 1 01-11-1997 01-03-2012 613202 GGD Amstelland (EPI) 0 01-03-2002 01-01-2012 613203 GGD Amstelland (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-06-2011 01-09-2011 613301 GGD Gooi en Vechtstreek 1 01-11-1997 01-03-2008 613302 GGD Gooi en Vechtstreek (EPI) 0 01-12-2000 01-06-2015 613303 GGD Gooi en Vechtstreek (JGZ/overig) 1 01-12-2007 613304 GGD Gooi en Vechtstreek (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-06-2011 613401 GGD West-Veluwe/Vallei 1 01-02-1998 01-06-2003 613501 Bevolkingsonderzoek Oost (BMHK 1) 1 01-11-1997 01-07-2013 613502 GGD Regio Twente (EPI) 0 01-06-2000 613503 GGD Regio Twente (JGZ/overig) 1 01-12-2007 613504 GGD Twente (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-05-2012 613505 Bevolkingsonderzoek Oost (BMHK 1) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 613601 GGD Hart voor Brabant (BMHK) (1) 1 01-01-1998 01-12-2008 613602 GGD Hart voor Brabant (EPI) 0 01-09-2001 613603 GGD Hart voor Brabant (JGZ/overig) 1 01-12-2007 613701 GGD Hart voor Brabant (BMHK) (2) 1 01-11-1997 01-12-2008 613801 GGD West-Brabant (BMHK) (2) 1 01-11-1997 01-12-2008 613901 GGD Hart voor Brabant (BMHK) (3) 1 01-11-1997 01-12-2008 614001 GGD Zuid-Holland Noord (2) 1 01-02-1998 01-12-2002 614101 GGD Kennemerland 1 01-02-1998 01-03-2008 614102 GGD Kennemerland (JGZ/overig) 1 01-12-2007 614103 GGD Kennemerland (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-08-2011 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 47 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 614201 GGD Zuid-Kennemerland 1 01-02-1998 01-09-2002 614202 GGD Kennemerland (EPI) 0 01-12-2000 614301 GGD Zaanstreek-Waterland 1 01-02-1998 614302 GGD Zaanstreek-Waterland (EPI) 0 01-12-2000 614401 GGD Westfriesland (1) 1 01-02-1998 01-09-2008 614402 GGD Westfriesland (2) 1 01-09-2001 01-03-2008 614403 GGD Hollands Noorden (EPI) 0 01-09-2001 614501 GGD Noord-Kennemerland 1 01-02-1998 01-09-2008 614601 GGD Utrecht (JGZ/overig) 1 01-12-2009 614602 Gemeente Utrecht Volksgezondheid (OGGZ/Kinderopvang) 0 01-11-2014 614701 GGD Den Haag (JGZ/overig) 1 01-09-2011 614702 GGD Den Haag (OGGZ) 0 01-09-2011 614801 GGD Brabant-Zuidoost (BMHK) 1 01-02-1998 01-12-2008 614802 GGD Brabant-Zuidoost (JGZ/overig) 1 01-12-2007 614803 GGD Brabant-Zuidoost (EPI) 0 01-04-2011 615001 GGD Drenthe (3) 1 01-02-1998 01-06-2004 615101 GGD Drenthe (1) 1 01-02-1998 01-09-2004 615102 GGD Drenthe 1 01-06-2006 615201 Bevolkingsonderzoek Noord (BMHK 1) 1 01-05-1998 01-07-2013 615202 GGD Noord- en Midden-Drenthe (EPI) 1 01-12-2000 01-12-2001 615301 GGD Rivierenland (1) 1 01-08-1998 615302 GGD Rivierenland (2) 1 01-08-1998 01-06-2007 615303 GGD Rivierenland (3) 1 01-08-1998 01-06-2009 615304 GGD Rivierenland (EPI) 0 01-03-2009 615501 Instituut Verbeeten 1 01-09-2010 615601 OMEGA-onderzoek 0 01-11-2011 615701 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 01-12-2013 615801 Wageningen Universiteit/COLON-studie 0 01-01-2012 615901 Stichting GGZ inGeest 0 01-12-2011 616001 Bevolkingsonderzoek Midden-West 1 01-03-2013 616101 Bevolkingsonderzoek Noord 1 01-03-2013 616201 Bevolkingsonderzoek Oost 1 01-03-2013 616301 Bevolkingsonderzoek Zuid 1 01-03-2013 616401 Bevolkingsonderzoek Zuid-West 1 01-03-2013 616501 ASR Ziektekosten N.V. 1 01-11-2014 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 48 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 616601 Erasmus MC/Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)/ROBINSCAstudie 1 01-06-2014 616701 Medisch Centrum Leeuwarden/Hartcentrum Friesland 0 01-09-2014 616801 Stichting Medisch Spectrum Twente 1 01-11-2014 616901 Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 0 01-03-2015 616902 Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 1 01-07-2015 617001 Regiecentrum Bescherming en Veiligheid- Veilig Thuis Friesland 0 01-03-2015 617002 Stichting Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 1 01-07-2015 617101 Veilig Thuis West-Brabant 0 01-04-2015 617201 Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 0 01-03-2015 617202 Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam 1 01-07-2015 617301 Veilig Thuis Brabant-Noordoost 0 01-03-2015 617302 Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 01-07-2015 617401 Veilig Thuis Drenthe 0 01-03-2015 617402 Stichting Jeugdbescherming Noord/Drenthe 1 01-07-2015 617501 Veilig Thuis Gelderland-Midden 0 01-03-2015 617502 Stichting Jeugdbescherming Gelderland 1 01-07-2015 617601 Veilig Thuis Gelderland-Zuid 0 01-03-2015 617701 Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek 0 01-03-2015 617801 Veilig Thuis Groningen 0 01-03-2015 617802 Stichting Jeugdbescherming Noord/Groningen 1 01-07-2015 617901 Veilig Thuis Haaglanden 0 01-03-2015 617902 Stichting Jeugdbescherming west 1 01-07-2015 618001 Veilig Thuis IJsselland 0 01-03-2015 618002 Stichting Jeugdbescherming Overijssel 1 01-07-2015 618101 Veilig Thuis Midden-Brabant 0 01-03-2015 618201 Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg 0 01-03-2015 618202 Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg 1 01-07-2015 618301 Veilig Thuis Noord- en Oost-Gelderland 0 01-03-2015 618401 Veilig Thuis GGD Hollands Noorden 0 01-03-2015 618501 Veilig Thuis Utrecht 0 01-03-2015 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 49 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 618502 Stichting Samen Veilig Midden-Nederland 1 01-07-2015 618601 Veilig Thuis GGD Zaanstreek-Waterland 0 01-03-2015 618701 Veilig Thuis Zeeland 0 01-03-2015 618702 Stichting Intervence 1 01-07-2015 618801 Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid 0 01-03-2015 618901 Veilig Thuis Brabant-Zuidoost 0 01-03-2015 619001 Veilig Thuis Twente 0 01-04-2015 619101 Veilig Thuis Zuid-Limburg 0 01-04-2015 619201 Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis Hollands Midden 0 01-04-2015 619301 Veilig Thuis Flevoland 0 01-04-2015 619401 Veilig Thuis Kennemerland 0 01-04-2015 619402 Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers 1 01-07-2015 619502 Stichting William Schrikker Groep 1 01-07-2015 619602 Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming 1 01-07-2015 619702 St. Leger des Heils Jeugdbesch. en Reclassering 0 01-07-2015 625201 Regionaal Indicatie Orgaan Enschede e.o. 1 01-12-2003 01-06-2006 625301 Regionaal Indicatie Orgaan Noord West- Twente 1 01-12-2003 01-06-2006 625401 Regionaal Indicatie Orgaan WZV-regio Zwolle 1 01-06-2003 01-12-2005 625501 Regionaal Indicatie Orgaan Centraal Twente 1 01-12-2003 01-06-2006 625801 Regionaal Indicatie Orgaan Zaanstreek 1 01-03-2004 01-12-2006 626201 Regionaal Indicatie Orgaan Midden- Holland 1 01-06-2003 01-06-2007 626301 Regionaal Indicatie Orgaan Noord-Limburg 1 01-06-2003 01-06-2007 626401 Regionaal Indicatie Orgaan Midden- Limburg 1 01-06-2004 01-06-2007 627601 Regionaal Indicatie Orgaan Gooi en Vechtstreek 1 01-06-2003 01-12-2006 627701 Stichting Ketenzorg 1 01-09-2003 01-03-2005 628201 Regionaal Indicatie Orgaan Zuid Oost- Groningen 1 01-12-2003 01-06-2006 628401 Regionaal Indicatie Orgaan Noord- Groningen 1 01-09-2003 01-12-2005 628501 Regionaal Indicatie Orgaan Midden- Brabant 1 01-03-2004 01-09-2006 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 50 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 628601 Regionaal Indicatie Orgaan Brabant- Noordoost 1 01-03-2004 01-12-2005 629801 Stichting Rotterdams Indicatieorgaan 1 01-06-2004 01-12-2005 630301 RIVM/Prenatale screening 1 01-12-2009 640001 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 1 01-09-2004 640002 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 0 01-10-2010 640101 Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 1 01-04-2014 640201 MvEL&I - Diergeneeskunderegister 1 01-03-2012 641101 MvVWS/Regelhulp 0 01-10-2011 650001 MvVROM/Informatie, Beheer en Subsidieregelingen (IBS) 1 01-10-1993 01-09-2007 650002 MvI&M/Eigenwoningregeling 1 01-08-1996 650003 MvI&M Inlichtingen/Opsporingsdienst (1) 0 01-11-1997 650004 MvI&M Inlichtingen/Opsporingsdienst (2) 0 01-11-1997 650005 MvVROM/DG Wonen/Woononderzoek Nederland 1 01-03-2002 01-03-2010 650101 Kadaster en Openbare Registers 1 01-11-1995 650102 Kadaster en Openbare Registers (selectie) 0 01-07-2012 01-09-2012 650201 Waarborgfonds Eigen Woningen/Nationale Hypotheek Garantie 1 01-04-2015 650301 Stichting LID Dierenbescherming 0 01-09-2008 650401 Stichting Bureau Krediet Registratie 0 01-11-2011 650501 Nederlandse emissieautoriteit 0 01-03-2011 650601 Bureau Erkenningen van de AOC Raad 1 01-09-2011 650701 Notaris Appel 0 01-09-2011 650801 Huurcommissie 0 01-04-2012 650901 Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Omgevingsloket Online 0 01-10-2012 651001 Het Inlichtingenbureau 0 01-02-2013 651002 Het Inlichtingenbureau/Woonplaatsbeginsel Jeugdwet 0 01-02-2015 652801 Omgevingsdienst Midden-Holland (BSBm: Bestuurlijke Strafbeschikking milieu) 0 01-04-2015 653401 Omgevingsdienst Brabant-Noord (BSBm: Bestuurlijke Strafbeschikking milieu) 0 01-07-2015 700001 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 1 01-09-1994 700002 MvVenJ/Raad voor de Kinderbescherming 0 01-01-2014 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 51 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 700003 MvVenJ/Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) 0 01-10-2010 700101 Raad voor de Rechtspraak - Strafrecht (2) 0 01-02-1995 700102 Raad voor de Rechtspraak - Strafrecht (1) 1 01-02-1995 700103 Raad voor de Rechtspraak - Admin.rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 0 01-02-1995 700104 MvVenJ/Centraal Justitieel Incassobureau 1 01-02-1995 700105 Raad voor de Rechtspraak - Bestuursrecht 0 01-02-1995 700106 Raad voor de Rechtspraak - Civiele zaken 0 01-02-1995 700107 MvVW/Adv.dienst Verkeer en Vervoer 1 01-03-2004 01-03-2010 700108 MvVenJ/Functioneel Parket 0 01-06-2014 700109 MvVenJ/Schadefonds Geweldsmisdrijven 0 01-02-2010 700110 MvVenJ/Centraal Justitieel Incassobureau (2) 0 01-10-2014 700201 MvJ/KLPD/CRI mbt ongeldig reisdocument 1 01-02-1995 01-09-2003 700202 MvJ/KLPD/Divisie Kon. en Dipl. Beveiliging 1 01-05-1995 01-03-2001 700203 MvJ/KLPD/Divisie Kon. en Dipl. Beveiliging (Geheim) 1 01-05-1995 01-03-2001 700204 MvJ/KLPD/Divisie CRI 1 01-05-1995 01-11-1996 700205 MvJ/KLPD/Divisie CRI (Geheim) 1 01-05-1995 01-11-1996 700206 MvJ/KLPD/Divisie Mobiliteit 1 01-05-1995 01-11-1996 700207 MvJ/KLPD/Divisie Mobiliteit (Geheim) 1 01-05-1995 01-11-1996 700208 MvJus/KLPD 1 01-05-1995 01-03-2001 700209 MvJus/KLPD (Geheim) 1 01-05-1995 01-03-2001 700210 MvBZK/KLPD/NRI mbt NSIS 1 01-11-1996 01-06-2013 700301 MvVenJ/IND (Nederlanders) 1 01-11-2013 700302 MvVenJ/IND (Vreemdelingen) 1 01-09-2013 700303 MvBZK/IND (Nederlanders) (selectie) 0 01-07-2011 01-09-2012 700401 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 0 01-01-2015 700501 NS Beveiliging Services 1 01-05-1996 01-12-2000 700601 Financial Intelligence Unit - Nederland 1 01-05-1998 01-06-2012 700701 MvJus/NIFP Locatie Pieter Baan Centrum 0 01-02-2012 700801 MvEL&I/Agentschap Telecom 1 01-03-2004 700901 MvVenJ/Rijksrecherche 1 01-11-1998 01-04-2013 701001 MvJus/CliŽnt-Volgsysteem JC (1) 1 01-08-1998 01-12-2002 701002 MvJus/CliŽnt-Volgsysteem JC (2) 1 01-04-2001 01-06-2011 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 52 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 701102 SAB-St. Afvalstoffen&vaardoc binnenvaart 0 01-01-2010 701201 MvJus/Verwijs Index Personen (VIP) (1) 1 01-03-1999 01-12-2002 701202 MvVenJ/JustitiŽle Informatiedienst/Strafrechtketen Databank (SKDB) 1 01-02-2014 701212 MvVenJ/Strafrechtketen Databank (SKDB)/Verwijs Index Personen (VIP) (pilot) 0 01-05-2012 01-07-2013 701301 MvVenJ/Dienst Justis/BIBOB 0 01-11-2013 701302 MvVenJ/Dienst Justis/Covog 0 01-10-2008 701303 MvVenJ/Dienst Justis/HTR 0 01-06-2010 701304 MvVenJ/Dienst Justis/WPBR (Wet particuliere beveiligingsorg en recherchebureaus) 0 01-05-2014 701305 MvVenJ/Dienst Justis/Naamswijziging 0 01-05-2014 701401 Raad voor de Rechtsbijstand 1 01-12-2004 701501 Stichting VAM (IBKI) 0 01-09-2009 701601 Autoriteit FinanciŽle Markten 0 01-12-2009 701701 Bureau Financieel Toezicht 0 01-06-2010 701801 Nederlandse Mededingingsautoriteit 0 01-10-2010 701901 MvEZ/Basisbedrijvenregister 1 01-12-2003 01-12-2010 702001 Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhandhaving (NSCR) 0 01-09-2014 702101 Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) 0 01-10-2011 01-07-2015 702201 Hoge Raad der Nederlanden 0 01-07-2011 702301 MvVenJ/Agentschap SZW 0 01-01-2012 01-07-2015 702401 Kansspelautoriteit (Ksa) 0 01-08-2012 702501 MvVenJ/Dienst JustitiŽle Inrichtingen/WETS en WOTS 0 01-01-2015 702601 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 0 01-01-2013 702701 MvVenJ/Openbaar Ministerie 0 01-03-2014 702801 MvI&M/Rijkswaterstaat/BOA-taak 0 01-11-2014 703301 Raad van State/Bestuursrechtspraak 0 01-01-2015 710101 Regiopolitie Brabant-Noord 1 01-11-1995 01-03-2001 710102 Regiopolitie Brabant-Noord (Geheim) 1 01-11-1995 01-03-2001 710103 Regiopolitie Hollands Midden 1 01-11-1995 01-03-2001 710104 Regiopolitie Hollands Midden (Geheim) 1 01-11-1995 01-03-2001 710105 Regiopolitie Kennemerland 1 01-11-1995 01-03-2001 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 53 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 710106 Regiopolitie Kennemerland (Geheim) 1 01-11-1995 01-03-2001 710107 Regiopolitie Midden- en West-Brabant 1 01-11-1995 01-03-2001 710108 Regiopolitie Midden- en West-Brabant (Geheim) 1 01-11-1995 01-03-2001 710109 Regiopolitie Zeeland 1 01-11-1995 01-03-2001 710110 Regiopolitie Zeeland (Geheim) 1 01-11-1995 01-03-2001 710111 Regiopolitie Brabant Zuid-Oost 1 01-02-1996 01-03-2001 710112 Regiopolitie Brabant Zuid-Oost (Geheim) 1 01-02-1996 01-03-2001 710113 Regiopolitie Gelderland-Midden 1 01-02-1996 01-03-2001 710114 Regiopolitie Gelderland-Midden (Geheim) 1 01-02-1996 01-03-2001 710115 Regiopolitie Gelderland-Zuid 1 01-02-1996 01-03-2001 710116 Regiopolitie Gelderland-Zuid (Geheim) 1 01-02-1996 01-03-2001 710117 Regiopolitie Limburg-Noord 1 01-02-1996 01-03-2001 710118 Regiopolitie Limburg-Noord (Geheim) 1 01-02-1996 01-03-2001 710119 Regiopolitie Limburg-Zuid 1 01-02-1996 01-03-2001 710120 Regiopolitie Limburg-Zuid (Geheim) 1 01-02-1996 01-03-2001 710121 Regiopolitie Utrecht 1 01-02-1996 01-03-2001 710122 Regiopolitie Utrecht (Geheim) 1 01-02-1996 01-03-2001 710123 Regiopolitie Flevoland 1 01-05-1996 01-03-2001 710124 Regiopolitie Flevoland (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710125 Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek 1 01-05-1996 01-03-2001 710126 Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710127 Regiopolitie IJsselland 1 01-08-1996 01-03-2001 710128 Regiopolitie IJsselland (Geheim) 1 01-08-1996 01-03-2001 710129 Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland 1 01-05-1996 01-03-2001 710130 Regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710131 Regiopolitie Noord-Holland Noord 1 01-05-1996 01-03-2001 710132 Regiopolitie Noord-Holland Noord (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710133 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond 1 01-05-1996 01-03-2001 710134 Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710135 Regiopolitie Twente 1 01-05-1996 01-03-2001 710136 Regiopolitie Twente (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710137 Regiopolitie Zaanstreek-Waterland 1 01-05-1996 01-03-2001 710138 Regiopolitie Zaanstreek-Waterland (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710139 Regiopolitie Zuid-Holland Zuid 1 01-05-1996 01-03-2001 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 54 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 710140 Regiopolitie Zuid-Holland Zuid (Geheim) 1 01-05-1996 01-03-2001 710141 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 1 01-08-1996 01-03-2001 710142 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland (Geheim) 1 01-08-1996 01-03-2001 710143 Regiopolitie Drenthe 1 01-11-1996 01-03-2001 710144 Regiopolitie Drenthe (Geheim) 1 01-11-1996 01-03-2001 710145 Regiopolitie Friesland 1 01-11-1996 01-03-2001 710146 Regiopolitie Friesland (Geheim) 1 01-11-1996 01-03-2001 710147 Regiopolitie Groningen 1 01-11-1996 01-03-2001 710148 Regiopolitie Groningen (Geheim) 1 01-11-1996 01-03-2001 710149 Regiopolitie Haaglanden 1 01-08-1996 01-03-2001 710150 Regiopolitie Haaglanden (Geheim) 1 01-08-1996 01-03-2001 710151 Politie (1) 1 01-03-2001 710152 Politie (2) 1 01-03-2001 710153 Politie (3) 1 01-03-2001 750001 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) 1 01-01-2015 750002 Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (pilot) 0 01-01-2012 01-10-2012 760001 Arriva Openbaar Vervoer 0 01-04-2015 800001 USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV 1 01-11-1992 01-09-2009 800101 Pensioen- en Uitkeringsraad 1 01-10-1993 800201 DUO, Staf en Informatievoorziening 1 01-09-1994 01-01-1996 800301 Doctors Pension Funds Services B.V. 1 01-05-1995 01-08-2015 800302 Doctors Pension Funds Services B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 800401 MN Services 1 01-05-1995 800402 MN Services schade 1 01-09-2011 800403 MN Services (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 800501 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. 1 01-05-1995 800502 Delta Lloyd Levensverzekering N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 800601 Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen 1 01-05-1995 800602 Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen (selectie) 0 01-04-2012 800701 Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen (1) 1 01-05-1995 01-06-2014 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 55 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 800702 Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen (1) (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 800801 Hewitt Associates Outsourcing B.V. 1 01-08-1995 800802 Hewitt Associates Outsourcing B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 800901 DSM Pension Services B.V. 1 01-08-1995 800902 DSM Pension Services B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 801001 Verzekeringsgroep ASR Nederland 1 01-08-1995 801002 Verzekeringsgroep ASR Nederland (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 801101 AEGON Levensverzekering N.V. (selectie) 1 01-08-1995 801102 AEGON Levensverzekering N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 801201 Pensioenfonds Ahold 1 01-11-1995 801202 Pensioenfonds Ahold (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 801301 Interpolis Pensioenbeheer (2) 1 01-11-1995 01-06-2010 801401 ING Pension Services 1 01-11-1995 01-09-2008 801501 PVF Nederland N.V. Pensioenfonds 1 01-11-1995 01-06-2010 801601 Pensioenfonds S.M.I. 1 01-11-1995 01-11-2013 801602 Pensioenfonds S.M.I. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 801701 OPTAS 1 01-11-1995 01-12-2009 801801 Pensioenfonds Nationale-Nederlanden 1 01-11-1995 801802 Pensioenfonds Nationale-Nederlanden (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 801901 PBO-Dienstverlening 1 01-11-1995 801902 PBO-Dienstverlening (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 802001 AZL N.V. 1 01-05-1992 802101 Stichting Pensioenfonds Grontmij 1 01-11-1995 802102 Stichting Pensioenfonds Grontmij (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 802201 Stichting Pensioenfonds Sphinx Maastricht 1 01-11-1995 01-01-2013 802202 Pensioenfonds Koninklijke Sphinx (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 802301 Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland 1 01-11-1995 802401 Pensioenfonds Vereenigde Glasfabrieken 1 01-11-1995 01-06-2004 802501 Achmea Pensioen- en Levensverzekering (2) 1 01-11-1995 802601 Generali verzekeringsgroep 1 01-11-1995 802602 Generali verzekeringsgroep (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 802701 Stichting Pensioenfonds Confidentia 1 01-02-1996 01-06-2003 802801 Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 01-02-1996 01-12-2013 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 56 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 802901 Stichting Pensioenfonds Imtech 1 01-02-1996 01-08-2013 802902 Stichting Pensioenfonds Imtech (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 803001 Stichting Pensioenfonds Erven Lucas Bols 1 01-02-1996 01-04-2001 803101 Pensioenfonds Unilever 1 01-04-2015 803201 Stad Rotterdam Verzekeringen 1 01-02-1996 01-09-2006 803301 Stichting Pensioenfonds ABN AMRO bank N.V. 1 01-05-1996 803302 Stichting Pensioenfonds ABN AMRO bank N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 803401 Stichting Pensioenfonds Akzo Nobel 1 01-05-1996 01-03-2011 803501 Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 01-05-1996 803502 Stichting Pensioenfonds Holland Casino (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 803601 De Eendragt Pensioen N.V. 1 01-05-1996 803602 De Eendragt Pensioen N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 803701 IFF Pensioenfonds 1 01-05-1996 01-02-2015 803702 IFF Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 803801 Stichting Pensioenfonds IHC Holland 1 01-05-1996 01-03-2005 803901 TKP Pensioen B.V. 1 01-05-1996 803902 TKP Pensioen B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804001 Kuwait Petroleum Pensioenfonds 1 01-05-1996 01-06-2007 804101 Stichting Nedlloyd Pensioenfonds 1 01-05-1996 01-05-2015 804201 Pensioenfonds vd Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (PGGM) 1 01-05-1996 804202 Pensioenfonds vd Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804301 Reaal Verzekeringen 1 01-05-1996 804302 Reaal Verzekeringen (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804401 TNO Pensioenfonds 1 01-05-1996 01-02-2013 804402 TNO Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804501 Co-op Pensioenfonds 1 01-05-1996 01-03-2015 804502 Co-op Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804601 Hoogovens Pensioenfonds 1 01-08-1996 804602 Hoogovens Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804701 Media Pensioen Diensten 1 01-08-1996 804702 PNO Media (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 804801 Cordares Pensioendiensten B.V. 1 01-08-1996 804802 Cordares Pensioendiensten B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 57 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 804901 Stichting Pensioenfonds Gist-Brocades 1 01-08-1996 01-06-2006 805001 Syntrus Achmea Pensioenbeheer 1 01-08-1996 805002 Syntrus Achmea Pensioenbeheer (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 805101 Stichting Grafische Bedrijfsfondsen 1 01-11-1996 805102 Stichting Grafische Bedrijfsfondsen (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 805201 Stichting Pensioenfonds HBG 1 01-11-1996 01-03-2009 805301 OHRA Levensverzekeringen N.V. 1 01-11-1996 805302 OHRA Levensverzekeringen N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 805401 Pensioenfonds Koninklijke Volker Wessels Stevin 1 01-11-1996 01-03-2012 805501 Stichting Pensioenfonds Campina 1 01-11-1996 805502 Stichting Pensioenfonds Campina (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 805601 Stichting Heineken Pensioenfonds 1 01-11-1996 805602 Stichting Heineken Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 805701 Goudse Levensverzekering N.V. 1 01-11-1996 01-06-2006 805801 William M. Mercer 1 01-02-1997 01-06-2004 805901 Stichting Pensioenfonds Bayer Cropscience 1 01-02-1997 01-12-2005 806001 Stichting Pensioenfonds GRES 1 01-02-1997 01-04-2001 806101 Stichting Pensioenfonds Cosun 1 01-02-1997 806201 Stichting Pensioenfonds Sagittarius 1 01-02-1997 806301 Stichting Pensioenfonds Hillen & Roosen 1 01-09-2003 01-09-2005 806401 Stichting Pensioenfonds Personeel Gesubsidieerde Instellingen (PGI) 1 01-02-1997 01-06-2006 806501 Stichting Pensioenfonds van Radio-Holland 1 01-02-1997 01-12-2009 806601 Stichting Pensioenfonds Buma/Stemra 1 01-02-1997 01-09-2003 806701 Stichting Pensioenfonds Gazelle 1 01-02-1997 01-04-2014 806702 Stichting Pensioenfonds Gazelle (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 806801 Stichting Pensioenfonds TDV 1 01-02-1997 806802 Stichting Pensioenfonds TDV (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 806901 Stichting Pensioenfonds Alcatel Nederland 1 01-02-1997 01-12-2011 807001 Stichting Servicekantoor AGH 1 01-05-1997 807002 Stichting Servicekantoor AGH (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 • 807101 Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV 1 01-09-2015 807201 Stichting Pensioenfonds HAL 1 01-05-1997 807202 Stichting Pensioenfonds HAL (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 58 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 807301 Stichting Bedrijfspensioenfonds vd Detailhandel 1 01-05-1997 01-03-2008 807401 Stichting Bedrijfspensioenfonds Optiekbedrijven 1 01-05-1997 01-12-2007 807501 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 01-08-1997 807502 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 807601 Stichting Pensioenfonds Robecam 1 01-05-1997 01-06-2004 807701 Stichting Pensioenfonds Stork 1 01-05-1997 01-01-2013 807801 Crystal Marbles 1 01-08-1997 01-03-2015 807802 Crystal Marbles (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 807901 Pensioenbureau BAM NBM 1 01-05-1997 01-03-2005 808001 Pensioenfonds Ocť 1 01-08-1997 01-01-2015 808002 Pensioenfonds Ocť (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 808101 Stichting Pensioenfonds Schuitema (2) 1 01-05-1997 01-09-2005 808201 Stichting CRH Pensioenfonds 1 01-05-1997 808202 Stichting CRH Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 808301 Stichting Pensioenfonds Het Witte Hart 1 01-05-1997 01-03-2008 808401 FairGo Leven 1 01-08-1997 01-03-2003 808501 Stichting Pensioenfonds VCBV 1 01-08-1997 01-09-2007 808601 Zwitserleven 1 01-11-1997 808602 Zwitserleven PPI N.V. 1 01-04-2014 808701 Stichting Shell Pensioenfonds 1 01-11-1997 808801 Stichting Pensioenfonds ICI Holland 1 01-11-1997 01-06-2000 808901 Pensioenfonds Arcadis Nederland 1 01-11-1997 808902 Pensioenfonds Arcadis Nederland (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 809001 ACS HR Solutions 1 01-02-1998 809002 ACS HR Solutions (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 809101 Stichting Pensioenfonds De Boer 1 01-02-1998 01-09-2003 809201 A&O Pensioen Services 1 01-05-1998 809301 Hewitt Associates B.V. 1 01-05-1998 809302 Hewitt Associates B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 809401 AXA Leven N.V. 1 01-05-1998 01-12-2010 809501 Stichting Pensioenfonds C1000 1 01-05-1998 809601 Stichting Pensioenfonds Gamma Holding Nederland 1 01-11-1998 01-09-2007 809701 Stichting Pensioenfonds Cementbouw 1 01-08-1998 01-09-2003 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 59 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 809801 Stichting Pensioenfonds Randstad 1 01-08-1998 809901 Stichting Pensioenfonds Elsevier- Ondernemingen 1 01-08-1998 810001 Xerox Pensioenfondsen 1 01-09-2006 810002 Xerox Pensioenfondsen (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 810101 Stichting Pensioenfonds Asea Brown Boveri 1 01-08-1998 01-12-2010 810201 Appolaris Pensioenbeheer 1 01-08-1998 810202 Appolaris Pensioenbeheer (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 810301 Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland 1 01-12-2003 810302 Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 810401 KPMG Management Services B.V. 1 01-11-1998 810402 KPMG Management Services B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 810501 Stichting Pensioenfonds De Hoop 1 01-08-1998 01-12-2010 810601 Interpolis 1 01-11-1998 01-09-2004 810701 Blue Sky Group 1 01-11-1998 810702 Blue Sky Group (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 810801 Poseidon 1 01-11-1998 01-03-2014 810901 Pensioenfonds Witteveen+Bos 1 01-11-1998 01-03-2008 811001 Ernst & Young Actuarissen B.V. 1 01-03-1999 01-01-2007 811101 Pensioenfonds Alliance 1 01-03-1999 01-09-2003 811201 Hagee-Stichting Pensioenfonds 1 01-06-1999 811202 Hagee-Stichting Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 811301 Stichting Masterfoods Pensioenfonds 1 01-06-1999 01-09-2008 811302 Stichting Mars Pensioenfonds 1 01-06-2010 01-04-2014 811303 Stichting Mars Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 811401 Stichting Pensioenfonds Meneba 1 01-06-1999 01-02-2015 811402 Stichting Pensioenfonds Meneba (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 811501 Allianz Nederland 1 01-12-1999 811601 Stichting Notarieel Pensioenfonds 1 01-12-1999 01-01-2015 811701 Tandartsen en tandartsspecialisten 1 01-12-1999 01-03-2006 811801 Stichting Pensioenfonds Siemens 1 01-12-1999 01-03-2012 811901 Winterthur 1 01-06-2000 01-12-2010 812001 Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering 1 01-06-2005 812002 Stichting Pensioenfonds Horeca & Catering (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 60 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 812101 PCM Uitgevers 1 01-06-2000 01-06-2006 812201 Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 1 01-06-2000 01-09-2011 812301 Stichting Pensioenfonds OPG 1 01-06-2000 01-03-2008 812401 Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland 1 01-12-2000 812501 Draka Holding 1 01-12-2000 01-05-2015 812502 Draka Holding (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 812701 Rockwool 1 01-12-2000 01-12-2010 812801 De Nederlandsche Bank 1 01-12-2000 01-03-2008 812901 Grolsche Bierbrouwerij 1 01-12-2000 01-06-2007 813001 Lxy Groep B.V. 1 01-09-2003 813002 Lxy Groep B.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 813101 Stichting Pensioenfonds Deloitte 1 01-12-2000 813201 C.Misset 1 01-12-2000 01-09-2004 813301 Kunst en Cultuur 1 01-12-2000 01-09-2012 813401 Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef 1 01-12-2004 813402 Stichting Pensioenfonds ACF/Brocacef (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 813501 Stichting Pensioenfonds Cindu International 1 01-12-2006 813502 Stichting Pensioenfonds Cindu International (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 813601 Interbrew 1 01-12-2000 01-12-2008 813701 Allied Domecq 1 01-12-2000 01-09-2003 813801 Provisum 1 01-12-2000 813802 Provisum (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 813901 Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg 1 01-09-2001 813902 Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 814001 Douwe Egberts 1 01-09-2001 01-06-2007 814101 Woningraad Groep 1 01-09-2001 01-09-2006 814201 Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 1 01-09-2001 814301 CSM Nederland 1 01-12-2001 01-02-2014 814401 Holec 1 01-09-2001 01-03-2005 814501 Stichting Pensioenfonds KPMG 1 01-09-2001 01-03-2010 814601 Panteia B.V. 1 01-12-2001 01-02-2014 814701 NKF Kabel 1 01-12-2001 01-09-2008 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 61 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 814801 Nedalco 1 01-12-2001 01-01-2013 814802 Nedalco (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 814901 Stichting Pensioenfonds Sandvik in Nederland 1 01-09-2006 01-09-2010 815001 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland 1 01-12-2007 815002 Stichitng Pensioenfonds Unisys Nederland (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 815101 Towers Watson 1 01-09-2002 • 815201 Dion Pensioen Services B.V. 1 01-09-2015 815301 Stichting Lips Pensioenfonds 1 01-09-2002 01-03-2012 815401 Stichting Pensioenfonds Predikanten in de Protestantse Kerk 1 01-12-2007 01-03-2013 815402 Stichting Pensioenfonds Predikanten in de Protestantse Kerk (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 815501 Stichting Pensioenfonds H. Desseaux N.V. 1 01-12-2002 01-03-2007 815601 Stichting Pensioenfonds Verkade 1 01-06-2003 01-03-2008 815701 Stichting Pensioenfonds British American Tobacco 1 01-06-2003 815702 Stichting Pensioenfonds British American Tobacco (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 815801 Stichting Ondernemingspensioenfonds MN Services 1 01-12-2007 815901 Akkermans en Partners Facilitair 1 01-03-2008 01-09-2010 816001 ABN-AMRO Levensverzekering N.V. 1 01-09-2008 816002 ABN-AMRO Levensverzekering N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 816101 Stichting Pensioenfonds PON Holdings 1 01-09-2008 816201 Goudse Levensverzekeringen N.V. 1 01-04-2014 816301 Delta Lloyd schadeverzekering N.V. 0 01-11-2008 816401 OHRA Schadeverzekeringen N.V. 0 01-12-2008 01-03-2014 816501 Nationale Nederlanden Schadeverz. Mij. 0 01-12-2008 816601 First Pensions Administration Partners 1 01-03-2009 816602 First Pensions Administration Partners (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 816701 Achmea schadeverzekeringen N.V. 0 01-04-2009 816801 N.V. Interpolis Schade 0 01-04-2009 01-06-2011 816901 Goudse Schadeverzekeringen N.V. 1 01-04-2014 817001 Aegon Schadeverzekering N.V. 0 01-05-2009 817101 Stichting Norit Pensioenfonds 1 01-06-2010 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 62 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 817102 Stichting Norit Pensioenfonds (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 817201 Stichting Pensioenfonds Reclame en Marketing 0 01-09-2010 01-01-2012 817301 Swiss RE International SE 1 01-09-2010 817302 Swiss RE International SE (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 817401 Onderlinge 's-Gravenhage Uitkeringen SUI 1 01-09-2010 817501 Algemene Levensherverzekering Maatschappij 1 01-09-2010 817502 Algemene Levensherverzekering Maatschappij (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 817601 Legal & General Nederland 1 01-09-2011 817701 TVM volmachten 0 01-10-2011 817801 Kettlitz Wulfse Volmachten B.V. namens AEGON Schadeverzekeringen N.V. 0 01-11-2012 817901 Conservatrix Levensverzekeringen N.V. 1 01-11-2012 818001 Elips Life AG 1 01-01-2013 818101 Brand New Day Premiepensioeninstelling NV 1 01-02-2013 818201 Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling 1 01-02-2013 818301 Nationale-Nederlanden Premium Pension Institution B.V. 1 01-02-2013 818401 BeFrank Premiepensioeninstelling N.V. 1 01-03-2013 818501 Generali schadeverzekering maatschappij 0 01-03-2013 818601 Stichting Premiepensioeninstelling Robeco 1 01-05-2013 818701 Stichting Pensioenfonds voor Roeiers in het Rotterdamse Havengebied 1 01-05-2013 818801 Stichting Pensioenfonds Boskalis 1 01-06-2013 01-01-2015 818901 AEGON Premiepensioeninstelling B.V. 1 01-08-2013 819001 Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 1 01-11-2013 819101 InAdmin N.V. Premiepensioeninstelling 1 01-01-2015 • 819102 InAdmin N.V. 1 01-09-2015 850001 Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie 1 01-10-1994 850002 Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (2) 1 01-04-2001 01-03-2002 850003 Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (selectie) 0 01-11-2012 852018 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 1 01-05-1992 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 63 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 852019 Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) Nederland (2) 1 01-07-1998 01-03-1999 852028 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (selectie) 0 01-11-2009 01-09-2012 852102 SVB/VVA/AOW-ANW 1 15-05-1992 852103 SVB/AKW (verzekerden) 1 01-04-1995 852104 SVB/AKW (kind) 1 01-04-1995 852105 SVB/Remigratieregeling 1 01-02-1995 01-12-2000 852106 SVB/FVP 1 01-08-1995 01-10-2014 852107 SVB/ANW 1 01-12-2003 01-09-2010 852108 SVB/VVA/AOW-ANW (selectie) 0 01-05-2009 01-09-2012 852201 UWV-GUO-Uitvoeringsinstelling 1 01-05-1992 01-06-2006 852301 SVB/Bureau voor Duitse Zaken 1 01-11-1992 01-03-2011 852401 Cadans (BVG) 1 15-03-1993 01-06-2006 852501 Cordares/Pensioenen 1 01-12-1993 01-05-2015 852502 Cordares/Nabestaanden 1 01-01-1996 01-05-2015 852503 UWV Bouwnijverheid 1 01-12-2002 01-06-2006 852504 Cordares/Pensioenen (selectie) 0 01-10-2010 01-09-2012 852505 Cordares/Nabestaanden (selectie) 0 01-10-2010 01-09-2012 852601 Fondsenbeheer Waterbouw B.V. 1 01-07-2015 852602 Stichting Fondsenbeheer Waterbouw (selectie) 0 01-01-2012 01-09-2012 • 852701 A&O services 1 01-07-1994 01-09-2015 852702 A&O services (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 852801 Cadans (DETAM) 1 01-05-1994 01-06-2006 852901 Bedrijfsvereniging van het Bakkersbedrijf 1 01-07-1994 01-11-1994 853001 Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen (ISWI) Ulft 1 01-09-2014 853101 Inspectie SZW/Directie Opsporing 0 01-09-2005 853201 KPMG - Wachtgeldregeling 1 01-03-2009 870101 SPF Beheer 1 15-03-1993 870201 Rijksdienst voor het Wegverkeer 1 01-11-1995 870301 Stichting Waarborgfonds Motorverkeer 1 01-05-1996 870401 MvI&M/Inspectie Leefomgeving en Transport 1 01-06-2014 870501 NS Reizigers 0 01-04-2001 870601 MvVW/Inspectie Verkeer en Waterstaat/Divers vervoer 1 01-09-2002 01-06-2006 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 64 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 870701 HTM 1 01-06-2002 870801 Connexxion Openbaar Vervoer NV 0 01-02-2013 870901 MvV&W/Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) 1 01-09-2003 01-06-2006 871001 RET 1 01-06-2008 871101 GVB 0 01-03-2008 871201 OV-bureau Groningen Drenthe 0 01-07-2011 871301 Verispect B.V. - Toezichtbedrijf en kenniscentrum 0 01-06-2013 871401 Qbuzz Openbaar Vervoer 0 01-06-2014 880101 APG Algemene Pensioen Groep N.V. 1 01-09-2005 880102 APG Algemene Pensioen Groep N.V. (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 880201 Loyalis verzekeringen 1 01-06-2009 880202 Loyalis verzekeringen (selectie) 0 01-04-2012 01-09-2012 890001 MvDef/Dienstplichtzaken en Veteranen Registratie Systeem (VRS) 1 01-01-2014 890101 USZO Defensie 1 01-12-1993 01-12-2006 890102 MvDef/Dienst Militaire Pensioenen 1 01-02-1995 01-03-2002 890201 Dienst Uitvoering Onderwijs - DUO (1) 1 01-02-1995 890202 Dienst Uitvoering Onderwijs - DUO (2) 1 01-03-2006 890203 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)/Inning en Incasso 0 01-03-2014 890205 Ministerie van Financien/DUO/register beroepskwalificaties WFT 0 01-07-2015 890301 Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie 0 01-11-1995 890302 Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie/Centraal Testamenten Register 0 01-12-2006 890303 Notaris A.J. van der Bijl 0 01-03-2010 01-12-2010 890401 Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Hoeden/Mulder 1 01-02-1996 01-12-2008 890501 Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders 0 01-11-1995 890601 MvEL&I / Algemene Inspectiedienst (AID) (1) 0 01-02-1996 890602 MvEL&I / Algemene Inspectiedienst (AID) (2) 0 01-02-1996 890701 Oordijk & Partners B.V. 1 01-08-1997 01-09-2008 890801 Gerechtsdeurwaarderskantoor De Klerk & Vis B.V. 1 01-08-1997 01-06-2007 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 65 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Aangesl. op GBA-netwerk Datum Ingang Datum Einde 890901 Samenwerkingsorgaan Westfriesland/CAW 1 01-11-1997 01-09-2004 891001 Janssen & Janssen CS Gerechtsdeurwaarders 1 01-09-2005 01-06-2008 891101 Deurwaarders Software Services (DWSS) 1 01-12-1999 01-09-2007 891201 MvEL&I/REBUS 1 01-08-1998 891202 MvEL&I/REBUS (selectie) 0 01-06-2012 01-09-2012 891301 Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland/AVRI 1 01-11-1998 01-09-2007 891401 MvBZ/Directie Consulaire Zaken en Protocol 1 01-12-2014 891501 Gerechtsdeurwaarder Touber, van der Velden & Kassies 1 01-09-2003 01-06-2006 891601 Basisregister (1) 1 01-12-2001 891602 Basisregister (2) 1 01-12-2001 891701 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens/Register Paspoortsignaleringen (RPS) 0 01-03-2015 999903 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens/GBAVerstrekkingsvoorziening (test) 1 01-03-2015 999904 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens 1 01-03-2015 Tabel 59 GBA-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01092015 pagina 66 Tabel 60 RNI-deelnemerstabel Gesorteerd op: Code Wijz. Code Omschrijving Datum Ingang Datum Einde 0000 Onbekend 0101 Belastingdienst (inzake heffingen en toeslagen) 06-01-2014 • 0201 Sociale Verzekeringsbank (inzake AOW, Anw en AKW) 01-06-2015 • 0301 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (inzake uitkeringen) 20-04-2015 • 0401 Zorginstituut Nederland (inzake zorgverzekeringen) 11-05-2015 0601 Ministerie van Buitenlandse Zaken (inzake geprivilegieerden) 06-01-2014 9999 Noodvoorziening loket-inschrijving 06-01-2014 Tabel 60 RNI-deelnemerstabel Landelijke Tabellen GBA 01052015 pagina 1

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Voorbeeldbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Voorbeeldbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Voorbeeldbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Voorbeeldbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Voorbeeldbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.