GROEP HOP ERMELO ©

Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

De CDA PR commissie eiste meermalig geld van Hop om mee te mogen doen aan politiek debat. Antwoord Hop: Donder op! De CDA PR commissie eiste verwijdering van de CDA brieven aan Hop van internet. Antwoord Hop: Eed van een raadslid. Raadsleden moeten alvorens hun functie te kunnen uitoefenen een ambtseed afleggen, waarin zij trouw aan de Grondwet beloven. Ze moeten verklaren dat ze om tot lid van de raad te worden benoemd geen gift of gunst hebben gegeven of beloofd en dat ze bij de uitoefening van hun ambt 'rechtstreeks noch middellijk' enig geschenk of enige belofte hebben aangenomen of zullen aannemen.

Alleen Hop maakte bezwaar tegen de totaal verrotte CDA mentaliteit het knippen en plakken in verkiezingsformulieren. Alleen Hop maakte steeds bezwaar tegen de verrotte mentaliteit die heerste in het Ermelose gemeentehuis waarbij leden van de stembureaus zelf ook kandidaat waren voor de gemeenteraad om verkiezingsuitslagen te kunnen manipuleren.

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Bedrijvenkring Ermelo. Op 17 november 2005 12:20 uur schreef Johan Roseboom (SGPer) namens Navobi onderdeel van Drie Groep aan Hop Citaat: Ik vertrouw de Ermelo's samenleving zo , dat ik er 100 % van uit ga, dat je (Hop) geen enkele zetel krijg. Navobi is een producent van kalvermelk, kalverhouderij, voedselproductie, kalverslachterij, vleesverwerking en kalfsvellen

 

 

 

Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten, en eigent zich ongestraft meer rechten toe (Rene Diekstra 22-5-2000)

Opmerkelijk is ook het volgende. De arbitragecommissie die in het geval Oltmans de Staat tot het betalen van acht miljoen veroordeelde, bestond uit drie mannen. Twee daarvan kwamen uit het bedrijfsleven, een was werkzaam bij de overheid. Die laatste, de heer Dolman (24), was het niet met het oordeel van de andere twee eens maar meerderheid van stemmen geldt nu eenmaal. Wat is de functie van de heer Dolman bij de overheid? Juist, hij is lid van de Raad van State. Hoewel niet bekend is gemaakt wat Dolman had gewild, durf ik er vergif op in te nemen dat als het aan hem had gelegen Oltmans er heel wat slechter was afgekomen.

Oltmans besefte dat zelf maar al te goed. Toen hem werd gevraagd hoe het nu mogelijk was dat er een voor hem zo gunstig oordeel was uitgekomen. antwoordde hij: omdat 'ze' (de Staat) zo gek waren geweest om met arbitrage in te stemmen.

 

 

De Staat als Treiteraar

Afgelopen week is er iets buitengewoon ernstig in Nederland gebeurd. En dan bedoel ik niet de ramp in Enschede. Ik heb het over de uitkomst van de zaak die de journalist Willem Oltmans in 1991 tegen de Nederlandse staat begon, en die nu met een afkoopsom van 8 miljoen wordt beëindigd Ik ben het volslagen oneens met al degenen die roepen dat het recht uiteindelijk toch heeft gezegevierd. Mijn oordeel is dat het Oltmans-proces en zijn uit komst een inktzwarte bladzijde in het logboek van de Nederlandse Staat is. Het toont aan dat die Staat als rechtsstaat niet deugt.

Want wat zijn de feiten? Een burger wordt 46 jaar lang door overheidsdienaren, ambtenaren zowel als politici, in zijn leven en werk gedwarsboomd, getreiterd en uitgescholden op een manier die zelfs in ordinaire burenruzies nog voor grof zou doorgaan: homo, relnicht, gestoorde! Waar ministers, ambassadeurs, directeuren-generaal op ministeries het konden flikken, lieten ze niet na de wereld tegen Oltmans op te stoken en te zorgen dat zoveel mogelijk deuren voor hem dicht bleven.

Tallozen wisten er van en waren betrokken bij dat getreiter en die karaktermoord. Stel u voor. U wilt naar een ander land reizen om uw werk te doen. Zo gauw ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken daar lucht van krijgen, stuurt de minister achter uw rug om een brief naar zijn buitenlandse collega om er voor te zorgen dat u daar niet wordt toegelaten. Terwijl u niets strafbaars gedaan hebt en nog nooit bent veroordeeld. Zo verging het Oltmans 46 jaar lang en een heleboel mensen wisten ervan. Desondanks moest Oltmans bijna tien jaar lang processen voeren, zo'n miljoen gulden aan advocatenkosten ophoesten; alvorens hem recht werd gedaan. Wat in het proces is gezegd mag gewoon geheim blijven. Daar klopt natuurlijk vanuit het algemeen rechtsgevoel gezien geen hout van. Maar de werkelijkheid is nu eenmaal dat de Raad van State met haar raad soms de staat dient en de burger 'verraadt'.

Opmerkelijk is ook het volgende. De arbitragecommissie die in het geval Oltmans de Staat tot het betalen van acht miljoen veroordeelde, bestond uit drie mannen. Twee daarvan kwamen uit het bedrijfsleven, een was werkzaam bij de overheid. Die laatste, de heer Dolman (24), was het niet met het oordeel van de andere twee eens maar meerderheid van stemmen geldt nu eenmaal. Wat is de functie van de heer Dolman bij de overheid? Juist, hij is lid van de Raad van State. Hoewel niet bekend is gemaakt wat Dolman had gewild, durf ik er vergif op in te nemen dat als het aan hem had gelegen Oltmans er heel wat slechter was afgekomen.

Oltmans besefte dat zelf maar al te goed. Toen hem werd gevraagd hoe het nu mogelijk was dat er een voor hem zo gunstig oordeel was uitgekomen. antwoordde hij: omdat 'ze' (de Staat) zo gek waren geweest om met arbitrage in te stemmen. Echt verwonderlijk is dit overigens niet. De overheid is het machtigste orgaan in ons land. Zoals ik al vaker op deze plaats heb beschreven, geldt ook in ons land nog altijd de primitieve natuurwet: macht is recht. Wie meer macht heeft, heeft meer rechten. Dat wil zeggen: eigent zich ongestraft meer rechten toe en heeft meer mogelijkheden ervoor te zorgen dat hij niet door het recht op z'n nummer wordt gezet Als het gaat om recht, verliest de individuele burger het vaker van de overheid dan omgekeerd.

En als de overheid een keer echt dreigt te verliezen, koopt ze het bij voorkeur af liever dan door het stof gaan en alle 'foute' overheidsdienaren en hun bazen al te zeer te schofferen. Voeg daar bij dat Oltmans een intelligente man is, goed van de tongriem gesneden en voorzien van de nodige strijdlust en stressbestendigheid. En stel dan de vraag: wat zijn de kansen van de gemiddelde Nederlander die door de overheid wordt gedwarsboomd en getreiterd? Die Nederlander heeft nauwelijks een kans.

Ik zei al dat er in de kwestie Oltmans geen recht is geschied. Stel, u stuurt als burger voortdurend smerige brieven over een medeburger aan een instantie om die medeburger zoveel mogelijk het werk onmogelijk te maken. Tien tegen één dat u een proces aan uw broek krijgt, wordt veroordeeld wegens smaad en uit eigen zak een flinke boete moet betalen. Zo niet (bij) de overheid. Als overheidsdienaren in opdracht van hun superieuren smerige dingen jegens burgers doen en er komt gedonder van, dan hebben ze daar persoonlijk weinig last van. Terwijl de burger die beschadigd wordt persoonlijk een advocaat moet inhuren, huurt de overheidsinstantie met belastinggeld één advocaat in om het optreden van haar dienaren te verdedigen. Het kost die overheidsdienaar zelf geen rooie cent.

Daar begint de ongelijkheid al. Bovendien kan de overheidsinstantie met gemak allerlei sabotagetactieken toepassen. Dossiers laten verdwijnen of gewoon niet vertellen dat ze er zijn. Of beweren dat bepaalde documenten niet openbaar gemaakt hoeven te worden. zodat de burger eerst daar een proces over moet gaan voeren. Een geintje dat de overheid jegens Oltmans voortdurend heeft geflikt Daarbij krijgt de overheid vaak hulp van een van de hoogste instantie in ons land, de Raad van State. Deze Raad beweert bijvoorbeeld rustig dat in opdracht van de overheid uitgevoerde onderzoeken naar burgers niet aan die burgers ter inzage hoeven te worden gegeven. De overheid mag dus naar u en mij onderzoek laten uitvoeren. maar hoe dat onderzoek is uitgevoerd en wat er daarin allemaal door wie over u is verteld blijf geheim. We zouden ze op rij hun excuses laten aanbieden. Want daar hebben overheidsdienaren (emotionele) pijn van. Terwijl ze van af koopsommen geen centje pijn hebben. Die worden immers betaald uit gemeenschapsgeld.

Misschien heeft Willem Oltmans het zich nog niet gerealiseerd, maar een deel van de acht miljoen die hij krijgt, komt uit z'n eigen zak. En een ander deel komt uit de portemonnee van al die andere duizenden Nederlanders die door de overheid regelmatig worden gedwarsboomd en getreiterd. En die geen miljoen aan een advocaat kunnen uitgeven en geen zware journalistieke hulp kunnen mobiliseren om wat krom is een beetje recht te trekken. Kortom: als de overheid Oltmans straks zijn gouden handdruk geeft moeten tal van Nederlanders hun vingers natellen.

De conclusie is duidelijk. De kwestie-Oltmans is werkelijk een trieste bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse Staat. Wij moeten als burger op de overheid vertrouwen, daar is geen alternatief voor. Maar steeds weer blijkt dat die overheid dikwijls niet te vertrouwen is. En als dat al aan het licht komt, is het vaak heel moeilijk tot schier onmogelijk voor de individuele burger haar daarvoor ter verantwoording te roepen. Vandaar de juichstemming als het, zoals bij Oltmans, wel een keer lukt. De uitzondering die de kwade regel bevestigt.

Misschien zit het 'm allemaal wel opgesloten in die twee woordjes: overheidsdienst en overheidsdienaar. Burger dienst en burgerdienaar, zo zou het voortaan moeten luiden. Want op de mate waarin burgers worden gediend dan wel gedwarsboomd, daarop en op niets anders zou de overheid beoordeeld moeten worden. De Britse staatsman Benjamin Disraeli zei ooit: 'Alle macht is vertrouwen en we hebben ons te verantwoorden over hoe we haar gebruiken'. Het zal uw en mijn tijd wel duren voordat het werkelijk een uitvoerbaar recht wordt die vertegenwoordiging bij onze overheid af te dwingen. 'Macht is recht! Wie meer macht heeft, heeft meer rechten, en eigent zich ongestraft meer rechten toe (Rene Diekstra 22-5-2000)

 

 

 

WOB werkt niet, 09.07.10  

Er is iets grondig mis met de manier waarop burgers en journalisten worden geïnformeerd. Overheidsvoorlichters moeten zo snel mogelijk worden omgeschoold tot ‘openbaarheidsambtenaar’. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werkt averechts.

Engeland stuurde voor de invoering van hun Wob drieduizend ambtenaren op cursus. Nederland heeft er per departement een handvol die weten hoe het zit. De Verenigde Staten geeft informatie die het Nederlandse ministerie van Defensie weigert ter verstrekken. 

Met Zimbabwe heeft Nederland de langste beslistermijn ter wereld. Nederland lijkt meer op een bananenrepubliek dan op een modern westers land als het gaat om de openbaarheid. Dit treft de democratie recht in het hart. Zonder informatie kan de burger zich geen mening vormen, vindt er geen controle plaats en wordt de invloed van de burger ingeperkt. 

De Wob functioneert niet naar behoren. Zo worden beslistermijnen ruimschoots overschreden, zelfs nadat die termijn na een wetswijziging vorig jaar oktober, verlengd werd naar 56 dagen, de langste beslistermijn ter wereld. Uit onze enquête onder Nederlandse onderzoeksjournalisten bleek dat het bij meer dan de helft langer dan 2 maanden duurde voor (een deel van) de gevraagde informatie kwam, bij een kwart duurde het zelfs langer dan een half jaar. 

Een dwangsom moet ervoor zorgen dat verzoeken voortaan op tijd werden afgehandeld. Deze dwangsom is in de praktijk een papieren tijger: vaak blijkt dat ambtenaren er niet wakker van liggen. Verder krijgen journalisten te maken met afwijzingsgronden die vaak in de bezwaarprocedure of bij de rechtbank geen stand houden. Die afwijzingsgronden worden ervaren als lijdelijk verzet, soms zelfs als obstructie. 

In de strijd om de openbaarheid is bij gemeenten - onder aanvoering van de VNG - een nieuw wapen gevonden: het heffen van leges. Een onnodig wapen, gezien de hoeveelheid voorlichters en de relatief geringe hoeveelheid Wob-verzoeken: 7 per 100.000 inwoners per jaar; in de VS is dit 70 keer meer. Het is overigens een achterhoedegevecht. 

Niet alleen heeft de rechter in een eerste rechtszaak vastgesteld dat de Wob-leges niet mogen, een nieuw verdrag van de Raad van Europa bepaalt dat alleen de werkelijk gemaakte kosten van kopiëren en levering gefactureerd mogen worden, en dus geen leges. Nederland moet dit verdrag zo snel mogelijk tekenen. 

Voormalig minister Ter Horst (PvdA) heeft dat steeds geweigerd, we verwachten beter van de nieuwe minister. Daarmee wordt een fout van de Tweede Kamer goedgemaakt: die regelde alleen een gratis Wob-verzoek bij de centrale overheid. De Wob moet worden herzien. Democratie kan niet zonder openbaarheid. In documenten staat de formele bestuurlijke waarheid. Voor journalisten en burgers onmisbaar om handelen en beleid van hun bestuur te analyseren en te toetsen. 

Noorwegen dient als voorbeeld: daar staan alle openbare documenten keurig op internet en zijn die ook via internet opvraagbaar. Openbare besturen moeten documenten ook actief openbaar maken. Dat scheelt in ieder geval veel verzoeken. De beslistermijn moet worden verkort. Een onafhankelijke waakhond moet in de gaten houden of de overheid haar plichten nakomt. Nederland heeft in verhouding met andere landen, zeer weinig Wob-ambtenaren. 

Als de helft van alle overheidsvoorlichters wordt omgeschoold tot ‘openbaarheidsambtenaar’ verlaten we ook de staart van de Wob-ranglijst waar we naast landen staan met een slechte reputatie. Dit leger aan openbaarheidsambtenaren kan verzoeken snel en deskundig afhandelen en zorgen dat alle documenten gewoon op internet te vinden zijn. 

Anneke Verbraeken, namens de werkgroep Wob van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Vlaanderen en Nederland (VVOJ), Anneke Verbraeken

 

 

 

Tijd voor goede ict nu vragen mag
Dinsdag 4 mei 2010
Auteur: Brenno de Winter

Gemeenten moeten een ict-kwaliteitsslag maken. Falen komt aan het licht, want vragen staat vrij. Letterlijk, want de rechtbank liet mij zojuist weten dat geld vragen voor het beantwoorden van de vragen over NOiV niet mag. Dat het droevig is gesteld met de moderniseringsplannen rond ict bij de overheid is genoegzaam bekend. Maar dat boven tafel krijgen, wat uiteindelijk wel is gelukt, bleek een ware martelgang. Diverse bronnen hebben mij al duidelijk gemaakt dat het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) een drama is, waarbij vooral Nederland Open in Verbinding een ondergeschoven kindje was. Ofwel: met open source en - nog belangrijker - open standaarden loopt het erg moeizaam.

Van tegenwerking naar tegenwerking.
Om helderheid te krijgen, vroeg ik de Vereniging van Nederlandse Gemeenten(VNG) om relevante documenten. Zij stelden zich – zoals helaas wel vaker – erg gesloten en media-onvriendelijk op. Mijn verzoek is afgewezen en ik moest het maar bekijken in een andere rechtszaak. Dus zat er weinig anders op de informatie over de voortgang bij alle gemeenten te vragen met de Wet openbaarheid van bestuur (wob) in handen. Daardoor heb je ook het recht op documenten.

Dat bleek een interessante zet, want het triggerde veel weerstand of beter: obstructie. Sommige gemeenten besloten zich te richten op de coördinatie van obstructie en niet van beantwoording. Een provincie probeerde zich te verschuilen achter de veiligheid van de staat. Nog nooit tikte ik zoveel bezwaarschriften in zo'n korte tijd. Maar de grootste dreiging kwam uit een nieuwe hoek. De VNG mengde zich opnieuw in het debat met een advies om vooral kosten te rekenen. Ofwel: pak de legestabel en factureer die journalist kapot. Dat zal hem leren!

Leges en kosten mogen niet
En leren deed ik. Ik las de Gemeentewet, de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Memorie van Toelichting bij de Wob, jurisprudentie van heel veel zaken, de meest krankzinnige legesverordeningen. Er kwamen kamervragen en Guusje ter Horst riep enthousiast dat gemeenten vrijheid in beleid hadden. Maar hoe meer ik studeerde, hoe duidelijk het mij was dat zij ongelijk had.

Van de dertig zaken blijft uiteindelijk een handje vol over. De gemeente Kaag en Braassem besluit als eerste mijn bezwaar af te wijzen. Daarop stap ik naar de rechter. Vandaag was er dan een e-mail van de gemeente: "Waar kunnen wij het geld naartoe boeken?" Een uur later volgt een aangetekende brief van de rechtbank met het vonnis. Precies wat ik – met hulp van veel mensen als Roger Vleugels – zo vaak had geroepen: Dit is geen dienst en dus kunnen er geen kosten worden gerekend. Ofwel: ik heb de rechtszaak gewonnen! De regels zijn nu helder geworden in de uitspraak. Bij een Wob-verzoek mogen alleen de kosten voor het maken van een kopie (dus geen digitale bestanden) en de kosten van een samenvatting worden gerekend. Voor de rest gaat het niet om mij: iets dat openbaar is, is openbaar voor iedereen. Betalen hebben we al gedaan door het ophoesten van belasting. De burger mag niet gestraft worden voor de keuze om documenten maar niet op de website te plaatsen, waardoor ze moeten worden opgevraagd. Het advies van de VNG was dus gewoon ronduit slecht vanuit allerlei oogpunten.

Hoe moet het dan wel
Voor gemeenten is de klacht dat Wob-verzoeken zoveel werk zijn. Dat is soms waar, maar niet de schuld van de burger. Voor sommige overheden is het weinig werk. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt bijvoorbeeld een digitaal systeem bij, waardoor dossiers heel snel op te hoesten zijn. Dan is zo'n verzoek opeens veel minder werk. Sommige gemeenten, zoals Wijk bij Duurstede, plaatsen geopenbaarde stukken meteen op de website. Dat helpt enorm en scheelt bakken met tijd. De truc is dus een goede documentadministratie te organiseren. Precies een van de dingen, die het NUP regelt. Dat reken ik gemeenten, zoals Kaag en Braassem, niet aan. Daar hebben zij met hun hoge werkdruk gewoon hulp bij nodig. Van de VNG bijvoorbeeld, die heeft belooft een coördinerende taak te vervullen. Uit onderzoek blijkt dat ze daar jammerlijk in falen. Ik zou zeggen aan de slag en stop met het treiteren van journalisten, die gewoon hun werk doen. Ondersteun de Wob en automatiseer. Daar wordt de gemeente, de burger en de journalistiek op alle fronten beter van en dat dwingt respect in plaats van minachting af.

Epiloog: lessen geleerd
Kaag en Braassem reageert sportief en wil nu hun legesverordening nog eens goed onder de loep gaan nemen. Zij trekken wel lessen en tonen zich enthousiast als ik ze uitnodig om gezamenlijk naar buiten te treden. Eerder stonden ze het filmen in de rechtbank van hun pleidooi al toe. Zo kan het kennelijk dus ook. Eind goed al goed? Nou nee. Twee weken terug moest ik naar de rechter in Maastricht stappen om een legesheffing van honderden euro's rond hetzelfde Wob-verzoek ongedaan te maken. Daar gaan we weer, zult u denken. Ach het valt mee. De studie is gedaan en met deze uitspraak in de hand zou dit snel gepiept moeten zijn.

Ondertussen sta ik ook het Eindhovens Dagblad bij. Zij vroegen bonnetjes op van de gemeente Nuenen en kregen een rekening van 928 euro, zonder onderbouwing hoe de gemeente nou weer aan dit bedrag kwam. Het moet veel werk geweest zijn, zal ik maar zeggen. Dat diezelfde gemeente de bonnetjes eerder al had verzameld voor een onderzoek van hun rekenkamer en ze ook een paar maanden eerder bij RTL Nieuws afleverden, heeft kennelijk de bewerkelijkheid niet beïnvloed. Ook in die zaak zal ik nu de verse jurisprudentie inbrengen en zo 8000 euro terugvorderen. Zo hou je een journalist van zijn primaire taak af: nieuwsgaring doen.

 

 

 

 

894 Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden!"
(665) Ermelose CDA bestuurders laten Hop met buurtonderzoeken in de gaten houden!
(686) Honden van Dutroux kregen meer te vreten dan Ermelose 70+ mevrouw na weerzinwekkende CDA (bestuurders) terreur
(599) Ermeloer George Elsing: Ik begrijp het (CDA)niet zo goed..........
(303) Ermelo Krijgt u dezelfde kilometervergoeding als ambtenaren van de CDA gemeente Ermelo?
(PAR) Ermelo Hop tegen chefje gemeente Ermelo: Ga jij maar lekker klagen bij je CDA burgemeester"
(CHR) Ermelo Hop mag van CDA niet meedoen aan politiek debat Christelijk College Groevenbeek
mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"
Stemwijzer Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. CDA en andere gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
(175) Hop tegen Ermelo: Hop ontdekt dat de Ermelose gemeente ambtenaar een natuurlijk gezag moet kunnen uitoefenen over burgers en bestuurders
(265) Hop tegen Ermelo. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
(512) Stemfraude? Dubbelfunctie lid stembureau en kandidaat raadslid bij Ermelose verkiezingen mag wel van CDA burgemeester
(648) Stemfraude? Strijd Hop met Ermelose ambtenaren levert bewijs op dat alleen originele formulieren ingeleverd mogen worden
(201) Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van de Ermelose CDA burgemeester
(98)   Stemfraude? Nieuwsbrief 4 verkiezingen, Ministerie van Binnenlandse Zaken roept gemeenten op fraude te plegen in vastgestelde verkiezingsformulieren
(340) CDA medewerkers vernielen overal in Gelderland de verkiezingsposters van Groep Hop
(362) Alleen Groep Hop weigerde losgeld te betalen aan CDA-PRcommissie voor debat
(379) CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR-commissie
(425) "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". CDA vernield overal de Groep Hop verkiezingsposters
(638) Bedrijvenkring Ermelo doet ook mee aan doodzwijgen Hop. Het bedrijf Navobi valt hierbij zeer negatief op
(544) Ermelo. Beslissing op "bedenkingen" Hop tegen nieuwe milieuvergunning voor witvleeskalveren levert meer "bedenkingen" op
(375) Welke familie(s) en bedrijven beheersen met hoeveel subsidies de markt rondom vleeskalveren in Nederland?
(781) Bedenkingen na speeddaten met Ermelose Jongerenraad. Voorstel Hop om vaker te speeddaten wordt door CDA-ers doodgezwegen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum levert meer bedenkingen op
(511) Een sfeerverslag uit Ermelo. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
(541) Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
(452) CDA-ers betrapt op vernielen van Groep Hop verkiezingsposters
(561) "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
(646) Groep Hop deed in alle 55 gemeenten mee aan provinciale verkiezingen Gelderland 2007
(459) Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
(218) Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen
(601) Ermelo CDA "In de raadsvergadering is er geen mogelijkheid tot inspreken van burgers en andere betrokkenen"
(729) Felle succesvolle campagnes tegen vernietiging natuur door CDA-ers leverde Hop de bijnaam natuurterrorist op
(718) Stemfraude? Ermelo bezwaarschrift Hop tegen uitslag verkiezingen in Ermelo waarbij Hop verkiezingsfraude in stemlokaal bewijst
(894) Ermelo CDA burgemeester: "Meneer Hop moet zijn mond houden".

(3) De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt burgers in iedere procedure tegen de overheid
(742) Ermelo Alleen Groep Hop wil kwaliteitshandvest voor ambtenarij gemeente Ermelo invoeren
(623) Akten burgerlijke stand worden elektronisch opgeslagen dus kan eenvoudig een "dubbel" worden verstuurd
(145) Ermelo. Een lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo richting Hop
(470) Modelbrief Klacht GEGROND n.a.v. modelklacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(664) Modelbrief klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen
(20) Ermelo. WOB werkt niet. Macht is recht! Wie meer macht heeft heeft meer rechten!
(615) Ermelo Hop voorspelt: "Wet dwangsom wordt uitgehold om burgers te naaien en uit te zuigen"
(504) Klacht tegen gemeente Ermelo is bekend bij de Europese Commissie
CBS Ermelo. Commissie bezwaarschriften Ermelo weigert nevenfuncties openbaar te maken
(687) Heeft u namen en nevenfuncties leden en secretarissen commissie bezwaarschriften CBS)ontvangen?
(520) Werkt de secretaris BSC bij de gemeente? Behandeld zij ook het onderhavige dossier voor de gemeente?
(506) Ermelose commissie bezwaarschriften gaat gewoon door na wraking Hop van weerzinwekkend partijdige BSC
(86) Publicatie namen medewerkers werkzaam bij de overheid met hun telefoonnummer bij de overheid is niet in strijd met de privacy
(358) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Welke boom is hier ziek?
(424) Een sfeerverslag van Hop na bijwonen hoorzitting bezwaarschriftencommissie. Christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
(698) Modelbrief bezwaarschrift tegen WOZ beschikking gemeente Ermelo
DIS Ermelo CDA burgemeester discrimineerd Nederlanders tov buitenlanders
(576) Ermelo Wob van Hop mbt convenanten gemeente Ermelo met Uwoon
(125) Modelbrief Verzoek 125 aan de gemeente om uw kind weer in te schrijven in het GBA
Gemeentesecretaris Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes gemeentesecretaris
Griffier Ermelo Verzet VNG in strijd Hop om afgifte bijbaantjes griffier
Suwinet Modelbrief Heeft u al een kopietje van Suwinet Inkijk over u ontvangen?
(91) Bezwaar maken tegen de afname vingerafdrukken en opslag in digitale overheidsdatabank.
Stem Wijzer! Stem Groep Hop! Landelijk Verkiezingsprogrammapolitieke groepering Groep Hop

Hop analyseert kenmerken van CDA-ers: "Geen zelflerend vermogen, fouten wegredeneren, elkaar leuke baantjes geven, werken met gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking van andere burgers en politieke tegenstanders doodzwijgen.lees verder

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.