GROEP HOP ERMELO ©

2006-2018 Informant mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen"

Christelijk vuilnis uit Ermelo wint met "doodzwijgen" (Groep) Hop bij Christelijk College Groevenbeek, Bedrijvenkring Ermelo, CDA debatten, Buurtvereniging Speuld en de krantjes Stentor, Ermelo Weekblad en hun vriendinnen bij locale internetkrantjes. HET CDA KAN ALLEEN GROEP HOP NIET CONTROLEREN want alleen Groep Hop met Hop weigerde vanaf 2006 losgeld te betalen voor debat aan de CDA PR commissie in Ermelo. Het betalen van losgeld aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid zoals dat in de gemeente Ermelo gebruikelijk is in strijd met wetgeving dat je voor de verkiezingen geen geld moet aanbieden als je gekozen wordt.

Groep Hop won van christelijk vuilnis uit Ermelo dat sportverenigingen wilde verplaatsen naar natuur- en agrarisch gebied. Ging niet door!

Groep Hop gaat winnen tegen het Ermelose christelijk vuilnis dat Nederlanders blijft discrimineren tov van buitenlanders mbt wonen in (recreatie)woningen. Voorbeeld 1 discriminatie Voorbeeld 2 discriminatie

Groep Hop gaat winnen tegen het christelijk vuilnis en het wonen in recreatiewoningen door jongeren gaat gelegaliseerd worden De WALGING van Ermeloers tegen christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo wordt steeds erger. Christelijk vuilnis in het gemeentehuis van Ermelo en hun meelopers gaan zich steeds meer zorgen maken omdat zij merken op straat uitgekotst te worden door burgers.

Maar laten we reŽel zijn christelijk vuilnis uit Ermelo gaat inmiddels huis aan huis de deuren langs tijdens buurtonderzoeken om bewoners te vragen waar Hop mee bezig is en wie er allemaal bij Hop over de vloer komen. Het Ermelose christelijk vuilnis blijft dan ook gevaarlijk met het "fabriceren van bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Christelijk vuilnis uit Ermelo fraudeert ongehinderd met GBA gegevens en/of verkiezingsformulieren om kost wat kost Groep Hop buiten het gemeentehuis te houden. Na 12 jaar Ermelose politiek heb ik alleen maar minachting voor christelijk vuilnis dat in Ermelo ouderen terroriseert en de armoede injaagt. Verkiezingen niet wint maar steelt!

Denk eens na?
1 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
80 Een sfeerverslag over rechtspraak tegen Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV

 

Wilt u zelf meedoen aan de verkiezingen gemeenteraad in uw gemeente?

Contact: lees verder

 

 

(201)

LACHEN MET HOP OVER DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE

Knippen, plakken en al ondertekende formulieren wijzigen door ambtenaar is NORM voor verkiezingen in Nederland! Het gevaar! 10-02-10 Onder het mom van terreurbestrijding wordt informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren gecensureerd om controle van burgers op KNIPPEN en PLAKKEN en het achteraf wijzigen van verkiezingsformulieren door ambtenaren te voorkomen. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/janhop35.htm 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE in de zaak J. Hop tegen Hoofdstembureau gemeente Ermelo KIESWET
Raad van State, donderdag 28 januari 2010 om 16:00 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
J. Hop Ermelo tegen hoofdstembureau van de gemeente Ermelo, KIESWET, zaaknr. 201000820/1/H2
Wat is de norm voor de integriteit van ingeleverde documentatie voor verkiezingen in Nederland?

(JH35) Raad van State: "KNIPPEN EN PLAKKEN VAN KANDIDATENLIJSTEN MAG WEL OP VERKIEZINGENFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "DATA VAN ONDERTEKENING HOEVEN OOK NIET MEER OP VERKIEZINGSFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "AMBTENAREN VAN HOOFDSTEMBUREAUS MOGEN AL ONDERTEKENDE VERKIEZINGSFORMULIEREN VAN PARTIJEN GAAN WIJZIGEN"
Reactie Hop: "Na het fiasco met de stemcomputers die niet deugden in 2006 en 2007 is nu ook het knippen en plakken en wijzigen van al ondertekende formulieren voor verkiezingen gelegaliseerd! Ik hoop dan ook van harte dat "met het gelegaliseerde knippen en plakken en wijzigen na ondertekening van verkiezingsformulieren door een ambtenaar van het Hoofdstembureau het vertrouwen van burgers in de rechtspraak en de politieke elite alleen maar verder daalt.............................

01-02-10 Ik ga er vanuit dat AMBTENAREN NU OOK DE LEIDING GAAN KRIJGEN over het tellen van de stemmen, zodat achteraf nog wat geknipt, geplakt of gewijzigd kan worden en/of een paar stapeltjes extra stembiljetten in de stembussen voor de grote politieke partijen gegooid kunnen worden want knippen, plakken en achteraf wijzigen mag en je moet als burger natuurlijk wel bewijzen dat er extra bosjes met stembiljetten voor de gevestigde partijen in de stembussen zijn verdwenen.................

10-02-10 Ik ga ervan uit dat onder het MOM van terreurbestrijding informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren in Nederland GECENSUREERD gaat worden om controle van gewone burgers op KNIPPEN EN PLAKKEN en het (achteraf) wijzigen van verkiezingsformulieren door ambtenaren te voorkomen. Het gevaar! (JH35) Censuur in Nederland, informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren in gemeente Opmeer NIET meer openbaar!

 

Wat is de norm? Wanneer mag je NIET meedoen met verkiezingen in Nederland

(356) Als je kopieŽn van ondersteuningsverklaringen inlevert in plaats van de originelen mag je NIET meedoen met verkiezingen!
(620) Als er een onjuiste handtekening staat onder een kandidatenlijst van een politieke groepering mag je NIET meedoen met verkiezingen
(522) Als je 12 minuten te laat de kandidaatstelling inlevert mag je NIET meedoen met verkiezingen

Wat is de norm? Wanneer mag je WEL meedoen met verkiezingen in Nederland

(450) Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

 

Minister van Binnenlandse Zaken geeft op 11 februari 2010 Nieuwsbrief 4 uit
nadat J. Hop Ermelo Wob-verzoekjes aan alle gemeenten heeft gestuurd!

Ermelo's Weekblad woensdag 10 februari 2010 

VOORPAGINA Politieke barometer Groep Hop Ermelo 1%

Pagina 5 CDA opnieuw grootste partij. Groep Hop haalt weer kiesdrempel niet.

Pagina 5 VVD wil rondweg over Groevenbeekse Heide. Politieke barometer VVD 22% en wordt grootste partij in Ermelo

Minister van Binnenlandse Zaken 11 februari 2010 geeft Nieuwsbrief 4 uit nadat J. Hop Wob-verzoekjes aan alle gemeenten heeft gestuurd!

Glimlachen met Hop over de uitspraak Raad van State over het knippen en plakken en ander GEROTZOOI met Ermelose al ondertekende verkiezingsformulieren voor de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010 omdat VOOR DE HOORZITTING bij de Raad van State voor Hop al duidelijk was dat Hop door de Raad van State zou worden genaaid!

Hoe wordt je als burger in Nederland door de KIESRAAD en de Raad van State GENAAID om een grote politieke partij waarvan leden ook baantjes hebben bij de Raad van State als STAATSRAAD (bijvoorbeeld Joris Voorhoeve) de hand boven het hoofd te houden om gerotzooi met al ondertekende verkiezingsformulieren af te kunnen dekken? Jan Hop legt het aan u uit door eerst de NORM vast te stellen.

Vraag: Wat is de NORM voor het inleveren van verkiezingsformulieren in Ermelo? (JH31) UITSLUITEND ORIGINELE verkiezingsdocumenten mogen worden ingeleverd.

Vraag: Wat is de NORM voor de werkwijze en uitspraken van de Raad van State? Antwoord: (356) (522) (620) Als je 12 minuten te laat komt met inleveren van originele verkiezingsdocumenten en/of kopieŽn inlevert van verkiezingsdocumenten en/of er een verkeerde handtekening onder verkiezingsdocumenten staat dan mag je NIET MEEDOEN met verkiezingen. Met die NORM is niets mis en daar is Hop het ook mee eens. Hop gebruikte deze NORM uit als uitgangspunt voor zijn beroepschrift bij de Raad van State.

Vraag: Wat is de NORM voor werkwijze, advies/uitspraak op schrift van de KIESRAAD in Nederland in de zaak Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo? Antwoord kort samengevat: Knippen en plakken van een nieuwe kandidatenlijst over een andere is een ONHERSTELBAAR VERZUIM. Maar we hebben de DOCUMENTEN UIT ERMELO NIET GEZIEN dus kunnen er verder niets over schrijven.................

Wat is nu de TRUC van de RAAD VAN STATE en de KIESRAAD om de VVD de hand boven het hoofd te houden en al het gerotzooi in Ermelose, al ondertekende verkiezingsformulieren, af te dekken omdat de VVD een belangrijke belanghebbende is in de zaak Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo en waardoor Hop al VOOR DE HOORZITTING bij de Raad van State wist dat Hop in de zaak Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo zou worden GENAAID door de Raad van State.

Antwoord 1. Het tijdstip van de hoorzitting Hop tegen Centraal Stembureau Ermelo werd drie keer gewijzigd en werd de derde keer als laatste hoorzitting aan het einde van de dag gezet.

Antwoord 2. De vertegenwoordiging van de KIESRAAD 4 personen was dus bij alle hoorzittingen die dag bij de Raad van State in zaken van burgers tegen Hoofdstembureaus tot 16:00 uur. Hop bezocht die dag alle hoorzittingen, muv hoorzitting(en) Klokkenluiderspartij want die waren er niet, maar de GROEP van 4 PERSONEN van de KIESRAAD waren wel bij al deze hoorzittingen tot 16:00 uur.

Antwoord 3. Toen de hoorzitting Hop tegen Centraal Stembureau Ermelo begon om 16:00 uur was de vertegenwoordiging van 4 personen van de KIESRAAD verdwenen. Die kwamen dus NIET naar de hoorzitting Hop tegen Hoofdstembureau Ermelo. WIR HABEN ES NICHT GEWUSST kan de KIESRAAD nu altijd rondbazuinen want wij waren NIET op die hoorzitting vanaf 16:00 uur en hebben ook het gerotzooi met de verkiezingsformulieren in Ermelo NIET GEZIEN en konden dus ook niet onze mening geven zoals dat wel gebeurde bij alle andere zaken die dag.

Antwoord 4. Dus voor de hoorzitting wist Hop al dat hij zou worden genaaid door de Raad van State omdat de KIESRAAD er niet was terwijl die KIESRAAD er bij alle andere zaken wel was met een delegatie van 4 personen en de zaak Hop DRIE KEER werd verzet naar andere tijden en de laatste keer aan het eind van de dag.

Antwoord 5. In het weekeinde na de hoorzitting heeft Hop dus een VERZOEK ingediend bij alle Nederlandse gemeenten met 6 onderdelen over "verkiezingsformulieren" in andere gemeenten in Nederland. Bij geen enkele andere gemeente is het KNIPPEN en PLAKKEN aangetroffen in verkiezingsformulieren zoals dat in Ermelo het geval is AL AFGEDEKT DOOR HET KLIEKJE VAN DE BURGEMEESTER VAN ERMELO met zijn twee wethouders als lid van het HOOFDSTEMBUREAU welke twee wethouders OOK MEEDOEN met de verkiezingen in Ermelo om hun VVD maatje en derde wethouder van Ermelo die ook meedoet met de verkiezingen in Ermelo de hand boven het hoofd te houden. Hop heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit benoeming leden Hoofdstembureau MAAR DAT HELPT NIET IN ERMELO want bezwaarschriften in Ermelo waar het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER geen belang bij heeft worden pas eind maart 2010 na de verkiezingen gemeenteraad behandeld. Het spreekt vanzelf dat het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER bezwaarschriften tegen dwangsommen om burgers recreatiewoningen uit te jagen wel snel(ler) worden behandeld in de bezwaarcommissie van Ermelo want het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER heeft daar wel belang bij om in onderonsjes woningen van de gemeente Ermelo te kunnen verkopen aan een bekend CDA vriendje dat gezellig op werkbezoek gaat bijvoorbeeld op 22-01-10 bij gemeenten die samengevoegd gaan worden. Kennelijk om alvast wat ervaring op te doen voor de Ermelose situatie om Ermelo en Harderwijk samen te voegen en TE BOUWEN VOOR BELEGGERS IN ERMELO want de starters worden in Ermelo al tientallen jaren GENAAID met mooie praatjes van het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER.

Antwoord 6. Het was voor Hop dus geen verrassing dat Hop werd genaaid met de uitspraak van de Raad van State op maandagmiddag 1 februari 2010 en het beroep van Hop ongegrond werd verklaard en het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER met het knippen en plakken in al ondertekende verkiezingsformulieren VRIJUIT gaat om nog veel meer woningen te kunnen bouwen VOOR VERBINDING BELEGGERS, woningen in onderonsjes te verkopen aan hun maatjes en starters die geen woning kunnen krijgen hun recreatiewoningen met mega dwangsommen uit te jagen want die anderhalf miljoen die aan VERBINDING BELEGGERS GESCHONKEN WORDT om woningen te bouwen voor BELEGGERS in de VERBINDING moet natuurlijk wel ergens van worden betaald.

 

Voorbehoud. Op woensdag 17 februari 2010 moeten nog 88 GEMEENTEN antwoord geven op het verzoekje van Hop. Die laatste 88 gemeenten reageerden nog niet en het kan dus zijn dat er in die gemeenten OOK GEROTZOOID IS met KNIPPEN EN PLAKKEN in al ondertekende verkiezingsformulieren want van die laatste 88 weet ik het nog niet.

 

Als u iemand van het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER spreekt, bijvoorbeeld tijdens een van die vele lijsttrekkersdebatten vraag dan eens wanneer het bezwaarschrift van Hop tegen het BESLUIT benoeming leden Hoofstembureau Ermelo behandeld wordt? Is het representatief voor de werkwijze van het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER om "gezellig bij elkaar in het College en in het hoofdstembureau te zitten en ook mee te doen met de verkiezingen. Hoeveel Ermelose maatjes die in de Ermelose gemeenteraad zitten hebben ook weer een baantje bij de stembureaus in Ermelo en/of kandidaatraadsleden van die maatjes zitten in de Ermelose stembureaus? Is er dit jaar een nieuw en extra stembureau op het terrein van blindeninstituut Sonneheerd gezet om het voor al die maatjes nog veel makkelijk te maken BLINDE KIEZERS te helpen op het juiste knopje te drukken sorry dit jaar het juiste blokje aan te strepen......................................

Proost amice op het KLIEKJE van de Ermelose burgemeester en al hun "maatjes bij de Raad van State, de KIESRAAD, het hoofdstembureau Ermelo en alle andere stembureaus in Ermelo. Het Wegeners Ermelo's Weekblad kent trouwens de uitslag in Ermelo al Groep Hop 1 % van de stemmen kopt dit krantje iedere week op de voorpagina bovenaan en heeft voor het gemak de doorklik op hun stemwijzer naar het programma van Groep Hop vanaf het tellen van de stemmen NIET in werking gezet terwijl alle benodigde info snel en correct door Hop aan Wegeners Ermelo Weekblad WEL is aangeleverd.

Wegeners De Stentor ook al zo'n partijdig krantje voor het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER heeft nog NOOIT een interview gepubliceerd met een van de kandidaten van Groep Hop vanaf 2005 verkiezingen gemeenteraad 2006, provinciale verkiezingen Gelderland 2007, verkiezingen gemeenteraad 2010 tot 15 februari 2010 want die zijn al tientallen jaren druk met het publiceren van mooie PR artikelen over het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER en een twee pagina artikel over dat maatje van de Ermelose burgemeester die op werkbezoek gaat om te kijken hoe gemeenten samengevoegd moeten worden en andere leuke artikeltjes over de VERBINDING en het bouwen voor beleggers in Ermelo welke VERBINDING activiteiten van het kliekje van de Ermelose burgemeester natuurlijk WEL GEHEIM moeten blijven voor de burgers van Ermelo zo vlak voor de verkiezingen.

 

Het is hier zo geweldig in Ermelo......................................

10 februari 2010. VOORPAGINA Wegeners Ermelo Weekblad weet het al voorpagina politieke barometer Groep Hop 1 %

10 februari 2010.  PAGINA 5 Ermelo Weekblad CDA OPNIEUW GROOTSTE PARTIJ. Leerlingen van het vijfde klas VWO van het Christelijk College Groevenbeek hebben een uitgebreide enquÍte gehouden. GROEP HOP lijkt opnieuw de kiesdeler NIET TE HALEN.

Pagina 5 VVD wil rondweg over Groevenbeekse Heide. Politieke barometer VVD 22% en wordt grootste partij in Ermelo

Ik ben benieuwd of de Ermelose kiezers ook dit jaar weer massaal voor het KLIEKJE VAN DE ERMELOSE BURGEMEESTER gaan kiezen met al die wethouders, raadsleden en kandidaatraadsleden van het kliekje van de Ermelose burgemeester in het Hoofdstembureau van Ermelo en al die andere stembureaus in Ermelo om de BLINDEN van Ermelo te helpen hun stem uit te brengen door op het juiste knopje te drukken, SORRY op 3 maart 2010 aan te strepen...............

De KIESRAAD kijkt toch de andere kant op, die WIL VAN NIETS WETEN en kijkt toch de andere kant op en wil de documenten niet zien waarin geknipt en geplakt wordt en de KIESRAAD komt toch niet naar hoorzittingen Raad van State als Hop in BEROEP gaat tegen het gerotzooi met Ermelose verkiezingenformulieren en de krantjes in Ermelo kennen de uitslag al Groep Hop 1 % van de stemmen en lijkt de kiesdeler ook in 2010 weer niet te halen.

Hoe zou dat nou komen..............................

 

 

De KIESRAAD belde Hop op 1 februari 2010. De KIESRAAD kreeg uit heel Nederland telefoontjes van gemeenten die de KIESRAAD belden wat ze aan moesten met het verzoek van Hop. Ze vroegen waarom ik dat gedaan had. Kennelijk krijg je de KIESRAAD wel in beweging als je als onafhankelijk burger een verzoekje gaat indienen bij alle gemeenten in Nederland over verkiezingen gemeenteraad en gebruikte verkiezingsformulieren. Dat zooitje in Den Haag is zich natuurlijk rot geschrokken na de Wob verzoekjes van Hop aan alle gemeenten m.b.t. verkiezingsformulieren en zijn gelijk begonnen met NADENKEN hoe ze de WOB-verzoekjes van Hop aan alle gemeenten kunnen onderdrukken. Dus werd het Ministerie van Binnenlandse Zaken TEGEN de Wob-verzoekjes van Hop ingeschakeld bijvoorbeeld MET NIEUWSBRIEF 4 GEMEENTERAADVERKIEZINGEN d.d. 11 februari 2010 om een TERREURWAARSCHUWING te geven uit te geven en om de gemeenten die het een en ander te verbergen hebben ook een motief te geven geen antwoord en/of een gecensureerd antwoord te geven op het eenvoudig Wob-verzoekje van Hop. (JH35)

PS: Na de kritiek van Hop zal de kieswet wel met spoed worden aangepast om ook de bovenstaande bende weer af te dekken want er komen alleen maar meer regeltjes en NIET minder zoals Groep Hop dat WEL duidelijk in het programma heeft staan. Groep Hop is TEGEN lokale belastingen en is van mening dat de belastingdienst in een keer belasting kan heffen. Hoeveel geld kan hiermee verdient worden om met minder regels deze bureaucratie bij gemeenten uit te schakelen? 

Ook gelachen en ook de Nieuwsbrief 4 gemeenteraadsverkiezingen d.d. 11 februari 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Productie 1) gelezen n.a.v. de Wob-verzoekjes van Hop aan alle gemeenten?

Ik wens u veel leesplezier en nodig u uit om het bovenstaande nog een keer begrijpend te lezen.

Als Groep Hop Ermelo maar 1 % van de stemmen en/of weer de kiesdeler NIET haalt op 3 maart 2010 nadat het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkens Nieuwsbrief 4 d.d. 11 februari 2010 zich met de Wob verzoekjes van Hop en het gerotzooi, knip en plakwerk in de Ermelose verkiezingsformulieren is gaan bemoeien dan weet u hoe dat komt.........................................

Jan Hop, lijstrekker Groep Hop Ermelo, 17 februari 2010.

Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. 

PS: Jan Hop BOYCOT het partijdige krantje De Stentor en weigert interviews met dit krantje voor de verkiezingen gemeenteraad Ermelo 3 maart 2010.

Bijlage: (JH35) Nieuwsbrief 4 gemeenteraadverkiezingen 11 februari 2010 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken n.a.v. de Wob-verzoeken van Hop.

 

 

 

Knippen, plakken en al ondertekende formulieren wijzigen door ambtenaar is NORM voor verkiezingen in Nederland! Het gevaar! 10-02-10 Onder het mom van terreurbestrijding wordt informatie over verkiezingen en verkiezingsformulieren gecensureerd om controle van burgers op KNIPPEN en PLAKKEN en het achteraf wijzigen van verkiezingsformulieren door ambtenaren te voorkomen. Toelichting www.burojeugdzorg.nl/janhop35.htm 

UITSPRAAK RAAD VAN STATE in de zaak J. Hop tegen Hoofdstembureau gemeente Ermelo KIESWET
Raad van State, donderdag 28 januari 2010 om 16:00 uur Den Haag, Lange Voorhout 3 (tijdelijke locatie)
J. Hop Ermelo tegen hoofdstembureau van de gemeente Ermelo, KIESWET, zaaknr. 201000820/1/H2
Wat is de norm voor de integriteit van ingeleverde documentatie voor verkiezingen in Nederland?

(JH35) Raad van State: "KNIPPEN EN PLAKKEN VAN KANDIDATENLIJSTEN MAG WEL OP VERKIEZINGENFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "DATA VAN ONDERTEKENING HOEVEN OOK NIET MEER OP VERKIEZINGSFORMULIEREN IN NEDERLAND"
(JH35) Raad van State: "AMBTENAREN VAN HOOFDSTEMBUREAUS MOGEN AL ONDERTEKENDE VERKIEZINGSFORMULIEREN VAN PARTIJEN GAAN WIJZIGEN"
Reactie Hop: "Na het fiasco met de stemcomputers die niet deugden in 2006 en 2007 is nu ook het knippen en plakken en wijzigen van al ondertekende formulieren voor verkiezingen gelegaliseerd! Ik hoop dan ook van harte dat "met het gelegaliseerde knippen en plakken en wijzigen na ondertekening van verkiezingsformulieren door een ambtenaar van het Hoofdstembureau het vertrouwen van burgers in de rechtspraak en de politieke elite alleen maar verder daalt.............................

01-02-10 Ik ga er vanuit dat AMBTENAREN NU OOK DE LEIDING GAAN KRIJGEN over het tellen van de stemmen, zodat achteraf nog wat geknipt, geplakt of gewijzigd kan worden en/of een paar stapeltjes extra stembiljetten in de stembussen voor de grote politieke partijen gegooid kunnen worden want knippen, plakken en achteraf wijzigen mag en je moet als burger natuurlijk wel bewijzen dat er extra bosjes met stembiljetten voor de gevestigde partijen in de stembussen zijn verdwenen.................

 

Wat is de norm? Wanneer mag je NIET meedoen met verkiezingen in Nederland

(356) Als je kopieŽn van ondersteuningsverklaringen inlevert in plaats van de originelen mag je NIET meedoen met verkiezingen!
(620) Als er een onjuiste handtekening staat onder een kandidatenlijst van een politieke groepering mag je NIET meedoen met verkiezingen
(522) Als je 12 minuten te laat de kandidaatstelling inlevert mag je NIET meedoen met verkiezingen

Wat is de norm? Wanneer mag je WEL meedoen met verkiezingen in Nederland

(450) Centraal stembureau  Utrecht  heeft verzoek om de aanduiding 'Partij Vrij Utrecht (PVU)' in het register, bedoeld in artikel G 3, eerste lid, van de Kieswet, te registeren, TEN ONRECHTE niet-ontvankelijk verklaard

 

 

Doodzwijgen Groep Hop overal zichtbaar op de Veluwe met vernielen Groep Hop verkiezingsposters

Geschiedenis. Groep Hop moest kost wat kost worden doodgezwegen en daarom werden over al Gelderland de posters van Groep Hop van de borden gerukt en overplakt
1 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter I
Na indienen van klachten wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
Stemwijzer 2007 Groep Hop deed niet mee aan de Stemwijzer provinciale verkiezingen Gelderland omdat het belangrijkste verschil Groep Hop met alle andere partijen -Groep Hop wil de provincie Gelderland opheffen- niet in de Stemwijzer werd opgenomen. Het niet opnemen van programma verschillen is een stemwijzer truc t.b.v. de gevestigde politieke partijen als opdrachtgever van die stemwijzer.
646 Archief Groep Hop deed mee aan provinciale verkiezingen Gelderland in 2007
340 Een sfeerverslag van Hop. Verkiezingsposters Groep Hop worden overal in Gelderland vernield en overplakt
425 "Groep Hop wil agrarisch landschap behouden". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
561 "Groep Hop wil de jeugdzorg echt aanpakken". Verkiezingsposters worden overal vernield of overplakt door CDA
541 Doodzwijgen Groep Hop op de Veluwe IV, Verkiezingsposters Groep Hop worden overal vernield en overplakt
DIS Hoe gezellig is het wonen in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
PAR Hoe verlopen verkiezingen gemeenteraad in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
CHR Hoe verloopt een verkiezingsdebat in zo'n christelijk? dorpje op de Veluwe met 2 CDA-burgemeesters?
362 Het is verboden om losgeld te betalen aan de CDA PR commissie per gekozen raadslid. Groep Hop weigerde!
379 CDA kan alleen Groep Hop niet controleren. Groep Hop weigert betaling losgeld aan CDA PR commissie.
610 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop ontdekt dat ambtenaren GEZAG over inwoners en politici moeten uitoefenen
752 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hop moet zijn mond houden van Ermelose CDA burgemeester
765 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders een woning van een oude gehandicapte burger!
766 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Hoe JATTEN christelijke (CDA) bestuurders in Ermelo een auto van een burger!
265 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Competentie ambtenaar die GEZAG over Hop wilde uitoefenen in de gemeente Ermelo
201 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Knippen en plakken mag in Ermelose verkiezingsformulieren
358 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Welke boom is hier ziek?
424 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bewoners recreatiewoningen
101 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelose christelijke (CDA) terreur tegen bejaarde mevrouw
145 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Lawine aan onjuiste ontvangstbevestigingen gemeente Ermelo
686 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Asielzoekers hebben voorrang bij toewijzing woningen in Ermelo
665 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met Stasi praktijken
80 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Politiek proces tegen Hop Ermelo met een voor de Staat weerzinwekkend partijdig rechter IV
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
511 Een sfeerverslag uit Ermelo van Hop. Ermelo Weekblad heeft geen ruimte om correct over milieu Project 31 van Hop te berichten
459 Kent u de geschiedenis nog van de omroepbijdrage?
218 Als je een gesubsidieerde leugen maar vaak genoeg herhaald gaat iedereen dat vanzelf als de waarheid beschouwen

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten