CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Kent u de juridisch juiste namen van de kindergevangenissen in Nederland? Wie is juridische eigenaar van iedere kindergevangenis?

JustitiŽle Jeugdinrichting ‘De Heuvelrug’ te Overberg, locatie ‘De Lindenhorst’ te Zeist, locatie ‘Eikenstein’ te Zeist en locatie ‘Overberg’ te Overberg 

JustitiŽle Jeugdinrichting ‘De Heuvelrug’ te Overberg, locatie ‘De Lindenhorst’ te Zeist,
Verlengde Slotlaan 69/71,
3707 CC Zeist.

Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI), JJI de Heuvelrug
De Heuvelrug biedt als rijks-justitiŽle jeugdinrichting, verdeeld over drie locaties, een totaaltraject van opvang en behandeling voor jongens en meisjes van 12 tot 23 jaar.
Locatie Eikenstein te Zeist is een opvanginrichting met een capaciteit van 66 jongens en 48 meisjes, die in het kader van een justitiŽle maatregel (PIJ/OTS/voogdij), jeugddetentie of preventieve hechtenis zijn geplaatst. In locatie de Lindenhorst te Zeist verblijven 32 meisjes in een gesloten en 12 meisjes in een open behandeling van ongeveer een jaar. In locatie Overberg (gem. Amerongen) verblijven 30 jongens in een gesloten en 44 jongens in een open afdeling voor behandeling, die gemiddeld zo’n 22 maanden in beslag neemt. De opvoeding en behandeling binnen De Heuvelrug wordt vorm gegeven volgens de methodiek van het sociaal competentiemodel

Commissie van Toezicht
Adres wordt gevraagd/gezocht met informatie over leden met hun nevenfuncties
(22) BRUNING, M.C.0856 Mw. Lid Commissie van Toezicht J.J.I. De Heuvelrug loc. Eikenstein-de Lindenhorst 160703

 

 

 

JustitiŽle Jeugdinrichting De Hunnerberg Nijmegen

Commissie van Toezicht De Hunnerberg Nijmegen, 
Adres wordt gevraagd/gezocht met de namen van alle leden Commissie van Toezicht
VRIES ROBB…-DE ROY VAN ZUYDEWIJN, M.A.J.S. de 1045 mw. (of A.J.S.) (
42) Lid Commissie van Toezicht Rijksbehandelinrichting De Hunnerberg Nijmegen

De rijksinrichting voor jeugdigen De Hunnerberg in Nijmegen krijgt definitief de bestemming opvanginrichting. Daartoe is besloten na een onderzoek dat sinds half november liep. Het voortbestaan van De Hunnerberg is lange tijd onzeker geweest. De Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) had vorig jaar alarm geslagen over de situatie in Nijmegen. Volgens de RSJ werd de kwaliteit van de behandeling nadelig beÔnvloed door spanningen binnen de organisatie. Verder werd de bedrijfsvoering gebrekkig genoemd. Interim-directeur Marjolein Keesmaat van organisatiebureau Jupro heeft afgelopen maanden een organisatieadvies en een bedrijfsplan opgesteld. Hans Vredendaal van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen, directie JustitiŽle Jeugdinrichtingen (JJI), zal als bewindvoerder de omschakeling begeleiden. Hij wil allereerst proberen het draagvlak voor de omschakeling te vergroten. "De ideeŽn van Keesmaat waren goed", licht Vredendaal toe, "maar de stijl van leiding geven botste een beetje omdat zij niet uit de justitiewereld afkomstig was." Vredendaal verwacht dat de overstap van behandel- naar opvanginrichting uiterlijk 1 januari rond is. Dat is onder meer afhankelijk van de uitstroom van jongeren die in behandeling zijn. Op diezelfde datum moet ook de sluiting van dependance de Hunnerhegge gerealiseerd zijn, waar in de afgelopen jaren noodopvang werd geboden. Dit gebouw gaat terug naar het gevangeniswezen. Begin volgend jaar zal er een nieuwe algemeen directeur aantreden, wiens profiel in samenspraak met de medezeggenschapsraad wordt opgesteld. Volgens Vredendaal – die eerder directeur was van Overberg en Eikenstein/Lindenhorst – werden de financiŽle tekorten in Nijmegen veroorzaakt door onderbenutting van de aanwezige capaciteit. Hij heeft een vacaturestop ingesteld totdat de personele situatie duidelijk wordt. "Het verloop is momenteel groter dan normaal aangezien niet iedereen zin heeft in opvang", zegt Vredendaal. De vacaturestop geldt niet voor het personeel van de Hunnerhegge. De Hunnerberg is momenteel de derde jeugdinrichting met een interim-directeur. Bij de Hartelborgt in Spijkenisse heeft dit te maken met bestuurlijke reorganisatie. ’t Nieuwe Lloyd in Amsterdam kreeg een interim-bestuurder na langdurige ziekte van de directeur.(TC) De Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI) is een agentschap van het ministerie van Justitie. De status van agentschap geeft de organisatie een zekere mate van zelfstandigheid in de uitvoering van het beleid. Jaarlijks wordt er met het bestuursdepartement van het ministerie van Justitie een budget vastgesteld en afspraken gemaakt over de te leveren prestaties. Met meer dan 85 vestigingen in het land en in totaal ruim 18.000 medewerkers behoort DJI tot een van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks sluit DJI voor korte of langere tijd meer dan 50.000 gedetineerden op.

De missie van de Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI) luidt: 'De Dienst JustitiŽle Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.' De belangrijkste taak van DJI is de insluiting van mensen om hun straf en/of maatregel te ondergaan. De insluiting heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is er sprake van vergelding: misdaad wordt bestraft. Tegelijkertijd wordt de maatschappij beschermd. Zolang de veroordeelde zit opgesloten, kan hij immers geen nieuwe misdrijven plegen. Beveiliging en voorkomen van ontvluchtingen hebben dan ook een hoge prioriteit. Bovendien is het de bedoeling dat veroordeelden niet direct weer de fout ingaan als ze vrij komen. Afschrikking is daarvoor niet voldoende. De oorzaken of omstandigheden waardoor iemand op het verkeerde pad is geraakt moeten worden aangepakt. Anders is een terugval in de criminaliteit vaak de gemakkelijkste weg. Maatregelen als tbs of de plaatsing in een inrichting voor jeugdigen zijn speciaal bedoeld om een behandeling te bieden. Met die behandeling moeten de betrokkenen ondanks hun persoonlijkheidsstoornis, psychische aandoening of ontwikkelingsstoornis op een gegeven moment weer 'normaal' kunnen functioneren in de maatschappij. Maar ook degenen die een 'gewone' straf hebben gekregen biedt DJI een kans om te werken aan een toekomst zonder criminaliteit. Tijdens het verblijf in een inrichting werken gemotiveerde gevangenen aan een toekomst zonder criminaliteit. Dat kan door het volgen van een opleiding of het leren van een vak. Maar het kan ook gaan om praktische zaken zoals het leren van sociale vaardigheden, het omgaan met geld, het vinden van een baan en het regelen van huisvesting. Voorwaarde is dat de gevangene gemotiveerd is en voor een langere tijd wordt opgesloten.  

In het organogram gemaakt door de Hunnerberg met uitleg afdelingen/medewerkers ontbreekt de Raad van Toezicht! Waarom? Directie. De inrichting wordt aangestuurd door de algemeen directeur. Hij is verantwoordelijk voor de voor alles wat er in de inrichting gebeurt, dus voor de jongeren, de medewerkers, het gebouw en de financiŽn. Echter hij heeft wel hulp van de pedagogisch directeur en het hoofd bedrijfsvoering. De pedagogisch directeur stuurt het gehele primaire proces aan en is dus verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat en de methodiek. De pedagogisch directeur geeft leiding aan onder andere de afdelingshoofden, gedragsdeskundigen, individuele trajectbegeleiders, medische dienst en bureau bevolking (BBO). Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan de beveiliging en de ondersteunende diensten. 

Individueel Traject Begeleider (ITB). De ITB-ers leggen contacten met instanties en/ of het thuismilieu voor afspraken tijdens of na afloop van het verblijf van de jongere in de inrichting en begeleiden bezoeken van de jongeren indien dat gewenst is. Gedragsdeskundige. De gedragsdeskundigen (psychologen en orthopedagogen) adviseren de groepsleiding en bezoeken de jongeren indien dat gewenst is. De gedragsdeskundige is eindverantwoordelijk voor het individueel verblijfsplan (IVP) van de jongere. Medische dienst. Binnen de medische dienst zijn een arts en verpleegkundigen werkzaam. De arts  voert de medische behandeling van de jongeren uit. De verpleegkundigen zijn (mede)verantwoordelijk voor de begeleiding, verzorging en eventueel verpleging van de jongeren. Bij binnenkomst krijgt elke jongere een medische controle. Indien nodig wordt psychiater geconsulteerd. Tevens vinden er gesprekken plaats tussen de psychiater en de jongeren. Geestelijk Verzorger. De geestelijk verzorger, onder andere de dominee of imam, is een persoon met wie de jongere alleen of in een groepje contact kan hebben en met wie hij/ zij vertrouwelijke gesprekken kan voeren. Afdelingshoofd. Binnen De Hunnerberg zijn 5 afdelingshoofden aanwezig. Elk afdelingshoofd heeft 2 afdelingen onder zich (1 afdelingshoofd heeft 1 afdeling). Het afdelingshoofd begeleidt de groepsleiders bij de dagelijkse uitvoering van hun werkzaamheden.  Groepsleider. Met groepsleiders heeft de jongere het meeste te maken. Zij werken op de leefgroep en begeleiden de jongeren. Eťn van de groepsleiders is de mentor van de jongere. Hij/ zij vormt het vaste aanspreekpunt. De mentor regelt ook praktische zaken. De groepsleider zorgt voor een veilig leefklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jongere(n), op basis van rust, regelmaat en structuur. Vrije tijd en vorming (VTV). De discipline Vrije tijd en Vorming (VTV) geeft vorm aan een zinvolle invulling van vrije tijd waarin competenties aan bod komen die een belangrijk hulpmiddel zijn om maatschappelijk te integreren. Onderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd door de Kristallis Scholengroep. De Kristallis Scholengroep is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen(jongeren). Bureau Bevolking en ondersteuning. Bureau bevolking en ondersteuning (BBO) verzorgt alle justitiŽle papieren en de administratie van de jongeren. Vanuit deze verantwoordelijkheid is het ondersteunend en voorwaarde scheppend naar het primaire proces. Beveiliging. De AID-er/Complexbeveiliging houdt toezicht op de orde en de veiligheid in en rondom de gebouwen en het waarborgen van de veiligheid van jongeren, personeel en derden. Zij controleren alle spullen en personen die de inrichting binnenkomen en begeleiden het bezoek. Zij bewaken de inrichting en het terrein en voeren kamercontroles uit. Bovendien begeleiden ze de jongeren tijdens de leswisselingen en treden op in geval van incidenten en calamiteiten. Facilitaire dienst. De facilitaire dienst heeft als taak om de facilitaire ondersteuning van de inrichting te verzorgen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het magazijn, kopieerwerk, afvalverwerking, enzovoort. Daarnaast is de facilitaire dienst ook belast met het bad. Hier worden alle jongeren bij elke binnenkomst in en vertrek van de inrichting gecontroleerd. Technische dienst. De technische dienst houden zich bezig met het realiseren en onderhouden van het gebouw en terrein. Hierbij wordt preventief onderhoud en klein onderhoud gebruikt. Bureau Management Ondersteuning.Het bureau management ondersteuning (BMO) is ingericht om administratieve en secretariŽle ondersteuning te geven aan directie en andere leidinggevenden. Het BMO heeft een centrale plaats in de organisatie en fungeert vaak als aanspreekpunt voor de medewerkers van diverse disciplines. Kwaliteitszorg/ informatiebeveiliging. De kwaliteitsmedewerker draagt zorg voor diverse onderdelen op het gebied van kwaliteit binnen de inrichting. Hierbij valt te denken aan diverse tevredenheidonderzoeken, procedures, jaarplannen-/verslagen, enzovoort. Informatiebeveiliging is gericht op het fysiek beveiligen van de informatiestromen en -opslag en het bewust maken van de medewerkers om op een juiste wijze om te gaan met gegevens en informatieverwerking. Bij de gegevens kan gedacht worden aan persoonsgegevens (zowel van de jongeren als van het personeel, financiŽle gegevens, enzovoort.) Personele inzet. Personele inzet houdt zicht bezig met het opstellen van de roosters voor de groepsleiding en de AID-er/Complexbeveiliging.

 

 

 

 

Stichting Frentrop Jongerenhuis ‘Harreveld’ te Harreveld en de locatie ‘Alexandra’ te Almelo; Harreveld Alexandra
JJI Harreveld Sector Alexandra, Postadres: Postbus 4, 7135 ZG ALMELO, Bezoekadres: Vriezenveenseweg 170, 7602 PV ALMELO

Commissie van Toezicht Harreveld Sector Alexandra, 
Adres en alle leden Commissie van toezicht wordt gevraagd/gezocht

(22) mw. mr. W. Bruins
Arnhem Rechter-plaatsvervanger 010404???
Lid externe commissie Jongerenhuis Harreveld 021105

Landelijke bestemming psychiatrie, normaal beveiligde behandeling meisjes. Op de locatie Almelo bevindt zich de gesloten sector Alexandra. Er worden op de afdelingen van deze sector in totaal 60 meisjes behandeld. Deze wonen in leefgroepen van in totaal 10 meisjes.

Amazones is een gesloten afdeling voor meisjes vanaf 12 jaar. De meisjes op deze afdeling zijn vaak in conflict met hun omgeving of met zichzelf. Doel van de behandeling is dat de meisjes zichzelf leren kennen en leren omgaan met hun wensen, behoeften en impulsen in relatie tot de maatschappij. Verder wordt een veilige en voorspelbare opvoedingssituatie gecreŽerd, waarbinnen het wantrouwen van de meisjes ten aanzien van volwassenen en de 'bedreigende buitenwereld' verminderd wordt.

Artemis 1 is een gesloten afdeling bestaande uit twee subafdelingen. Artemis 1 is een afdeling voor meisjes vanaf 12 jaar behandeld die geadopteerd zijn. Op deze afdeling leren de meisjes met het 'geadopteerd-zijn' om te gaan. De meisjes hebben meestal een emotionele en/of fysieke verwaarlozing in de eerste levensjaren doorgemaakt, waardoor ze weinig relationele mogelijkheden hebben. Verder hebben ze vaak geen 'roots', waardoor ze een gebrek aan identiteit hebben. Dit wordt behandeld door middel van een zakelijke aanpak met warmte.

Artemis 2 is een afdeling voor meisjes vanaf 12 jaar, bij wie zich een borderline-persoonlijkheidsstoornis lijkt te ontwikkelen. De doestelling van de behandeling is om gefaseerd te werken aan stabilisatie, individuatie en reÔntegratie. Tijdens de reÔntegratiefase wordt geprobeerd een vangnet rondom de jeugdige te creŽren in zijn toekomstige woonplaats, omdat de borderlineproblematiek nog jaren kan aanhouden. Aurora is een gesloten afdeling voor meisjes vanaf 12 jaar, die in beperkte mate tot eigen identiteitsontwikkeling zijn gekomen en in sociaal opzicht tekort schieten.

Het behandelprogramma richt zich op het aanleren van ontbrekende vaardigheden en het oefenen met alternatieven voor het ongewenste gedrag. Dit alles gebeurt binnen een klimaat dat gekenmerkt wordt door een grote mate van voorspelbaarheid en veiligheid. De behandelplaatsen worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie.

Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld

Adres Frentrop Stichting Frentrop Stichting
Bestuurssecretariaat
Postbus 145
2170 AC SASSENHEIM

Stichting Frentrop Jongerenhuis Harreveld (KvK-nummer: 41169655)

Rijksstraatweg  24, 2171AL  Sassenheim, 
Jongerenhuis Harreveld
Algemeen directeur dhr. drs. J.W.M. Bedeaux
Postbus 4
7135 ZG HARREVELD
Kerkstraat 51
HARREVELD

Adres Stichting Frentrop de Widdonck

Stichting Frentrop de Widdonck (KvK-nummer: 41169653)
De Widdonck
Algemeen directeur dhr. M.W.J. Brabers
Meyelseweg 3a
6089 ND HEIBLOEM

Adres Stichting Frentrop Teylingereind, de rechtspersoon van:
Forensisch Centrum Teylingereind
Algemeen directeur dhr. R.J.W. de Bruijn
Postbus 193
2170 AD SASSENHEIM
Rijksstraatweg 24
2171 AL SASSENHEIM

Frentrop Stichting

Onder de Frentrop Stichting vallen, naast Forensisch Centrum Teylingereind ook Jongerenhuis Harreveld en de Widdonck. Deze organisaties richten zich allemaal op het bieden van hulp aan kinderen en jongeren die:
  • een verstoorde relatie hebben met hun (pleeg-)ouders en/of hun omgeving;
  • ernstig beschadigd zijn of beschadigd dreigen te worden in hun ontwikkeling.

Als overkoepelende stichting heeft de Frentrop Stichting veel ervaring in de jeugdzorg en zijn we op de hoogte van de meest actuele inzichten. Dat ondersteunt ons streven met de beschikbare middelen de jongeren een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van hulpverlening aan te bieden.

De hulp die we bieden wordt afgestemd op de problematiek en de situatie van de specifieke jongere. Alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Het doel van onze hulpverlening is dat de jongeren leren zelf vorm te geven aan hun weg naar volwassenheid. Wij geloven dat dit kan door:

  • voor hen te zorgen en hen als principieel gelijkwaardig aan te spreken;
  • hen verantwoordelijk te houden voor hun handelen en de gevolgen daarvan, met respect voor hun persoon, hun leefwereld en hun werkelijkheidsbeleving.

De Frentrop Stichting wil door de succesvolle uitvoering van haar hulpverlening en door verdere ontwikkeling van inzicht en ervaring, gekend worden als een vooraanstaande organisatie voor jeugdzorg in Nederland.

Lees hieronder het officiŽle position statement van de Frentrop Stichting:

POSITION STATEMENT DE FRENTROP STICHTING

De Frentrop Stichting biedt hulp aan kinderen en jeugdigen die een verstoorde relatie hebben met hun (pleeg-) ouders en/of hun omgeving, en die ernstig beschadigd zijn of dreigen te worden in hun ontwikkeling.

De Frentrop Stichting biedt deze hulp op het hoogste kwaliteitsniveau dat bereikbaar is met de beschikbare middelen, uitgaande van de meest actuele inzichten en ervaringen in ons vakgebied van jeugdzorg. De hulp wordt afgestemd op de aard van de problematiek en op de situatie waarin de jeugdige zich bevindt, en uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

De Frentrop Stichting ziet als doel van de hulpverlening dat de jeugdigen leren zelf vorm te geven aan hun weg naar volwassenheid en gelooft dat dit kan door voor hen te zorgen met respect voor hun persoon, hun leefwereld en hun werkelijkheidsbeleving, hen verantwoordelijk te houden voor hun handelen en de gevolgen daarvan, en hen als principieel gelijkwaardig aan te spreken.

De Frentrop Stichting wil door de succesvolle uitvoering van deze taak en door verdere ontwikkeling van inzicht en ervaring in de hulpverlening, gekend worden als een vooraanstaande organisatie voor jeugdzorg in Nederland.

 

 

 

Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM
Sector civiel recht

zaaknummer 200.010.132

beschikking van de familiekamer van 30 september 2008

inzake

[verzoeker],
verblijvende in de gesloten accommodatie voor jeugdzorg Rentray te Eefde,
gemeente Lochem,
verzoeker, verder te noemen "[verzoeker]",
advocaat: mr. A.G. Ouwejan,

tegen:

stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland,
gevestigd te Arnhem,
verweerster, verder te noemen "de stichting".

1. Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Arnhem van 10 juni 2008, uitgesproken onder zaak/rekestnummer 169320/JE RK 08-15767.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Bij beroepschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 7 juli 2008, is [verzoeker] in hoger beroep gekomen van voormelde beschikking. [verzoeker] verzoekt het hof die beschikking te vernietigen.

2.2 Het hof heeft het bureau rechtsbijstandvoorziening ambtshalve last tot toevoeging van een raadsman aan [verzoeker] gegeven.

2.3 Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 11 augustus 2008, heeft de stichting het verzoek in hoger beroep van [verzoeker] bestreden. De stichting verzoekt het hof de bestreden beschikking te bekrachtigen.

2.4 De mondelinge behandeling heeft op 28 augustus 2008 plaatsgevonden. [verzoeker] is in persoon verschenen, bijgestaan door zijn advocaat. Namens de stichting zijn [...] en [...] verschenen. Tevens is [de moeder] (verder te noemen: “de moeder”) verschenen. De raad en [de vader] (verder te noemen: “de vader”) zijn, hoewel daartoe opgeroepen, niet verschenen.3. De vaststaande feiten

3.1 Uit het door echtscheiding ontbonden huwelijk van de moeder en de vader is op [geboortedatum] 1991 [verzoeker] geboren. De moeder is alleen belast met het gezag over [verzoeker].

3.2 Bij brief van 14 april 2008 heeft de moeder overeenkomstig artikel 29b lid 4 van de Wet op de jeugdzorg (verder te noemen “WJZ”) ingestemd met de opneming en het verblijf van [verzoeker] in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg.

3.3 De stichting heeft op 21 april 2008 een indicatiebesluit genomen als bedoeld in artikel 6 lid 1 WJZ.

3.4 [verzoeker] is op 18 april 2008 onderzocht door een gedragswetenschapper. De stichting heeft met instemming van de gedragswetenschapper op 22 april 2008 verklaard dat gesloten jeugdzorg voor [verzoeker] noodzakelijk is.

3.5 Bij verzoekschrift, ingekomen bij de rechtbank Arnhem op 24 april 2008, heeft de stichting verzocht een machtiging te verlenen voor een plaatsing van [verzoeker] in gesloten jeugdzorg voor de duur van de termijn van hetindicatiebesluit.

3.6 Bij de bestreden -uitvoerbaar bij voorraad verklaarde- beschikking heeft de kinderrechter de stichting gemachtigd tot plaatsing van [verzoeker] in een voorziening voor gesloten jeugdzorg, overeenkomstig het indicatiebesluit van 21 april 2008, ingaande 10 juni 2008 tot uiterlijk 21 april 2009.

3.7 [verzoeker] is vanaf september 2002 tot juli 2005 op vrijwillige basis geplaatst geweest in de behandelingsgroep de SBU van GSJ Lindenhout en van juli 2005 tot oktober 2007 in leefgroep “De Koppel” van behandelcentrum Pactum te Lochem. Binnen Pactum heeft [verzoeker] van oktober 2007 tot februari 2008 verbleven in behandelgroep “De Stiepel”. [verzoeker] is in februari 2008 geplaatst in RIBW te Arnhem. Hij verblijft sinds 24 juli 2008 in de Rentray te Eefde, gemeente Lochem.

4. De motivering van de beslissing

4.1 Ingevolge artikel 29a WJZ is [verzoeker] ontvankelijk in zijn hoger beroep.

4.2 Ingevolge artikel 29b lid 1 WJZ kan de kinderrechter op verzoek een machtiging verlenen om een jeugdige in een accommodatie als bedoeld in artikel 29k WJZ, het daarbij behorende terrein daaronder begrepen, te doen opnemen en te doen verblijven, ongeacht of de jeugdige daarmee instemt. Een machtiging voor een jeugdige die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan slechts worden verleend indien:
a. de jeugdige onder toezicht is gesteld,
b. de voogdij over de jeugdige berust bij een stichting, of
c. degene die, anders dan bedoeld onder b, het gezag over hem uitoefent, met deopneming en het verblijf instemt.

4.3 Op grond van artikel 29a lid 1 WJZ is hoofdstuk IVA gesloten jeugdzorg (waaronder artikel 29b lid 1 WJZ) ook van toepassing op jeugdigen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, ten aanzien van wie op het tijdstip waarop zij meerderjarig werden, een machtiging gold.

4.4 Een machtiging kan ingevolge artikel 29b lid 3 WJZ bovendien slechts worden verleend indien naar het oordeel van de kinderrechter de jeugdige ernstige opgroei- of opvoedingsproblemenheeft die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en die maken dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de jeugdige zich aan de zorg die hij nodig heeft zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken. Ingevolge artikel 29b lid 4 WJZ kan een machtiging voorts slechts worden verleend indien de betrokken stichting een besluit als bedoeld in artikel 6 lid 1 WJZ heeft genomen, dat strekt tot verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder, en heeft verklaard dat zich een geval als bedoeld in het derde lid van artikel 29b WJZ voordoet. Deze verklaring behoeft ingevolge artikel 29b lid 5 WJZ de instemming van een gedragswetenschapper, behorende tot een bij regeling van Onze Ministers aangewezen categorie, die de jeugdige met het oog daarop kort tevoren heeft onderzocht.

4.5 Ingevolge artikel 29h lid 3 WJZ bepaalt de kinderrechter de geldigheidsduur van de machtiging op ten hoogste de termijn gedurende welke de jeugdige aanspraak heeft op het verblijf.

4.6 Ter mondelinge behandeling heeft [verzoeker] medegedeeld dat hij zich niet langer verzet tegen zijn plaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg Rentray (verder te noemen: “Rentray”). Hij meent thans dat hij daar goed op zijn plaats is en ziet perspectief in een verblijf aldaar, zij het dat hij zich blijft verzetten tegen de duur waarvoor de machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg is verleend. [verzoeker] stelt dat op zijn achttiende verjaardag, dat isop [geboortedatum] 2009, opnieuw een beoordeling door een kinderrechter dient plaats te vinden. De advocaat van [verzoeker] heeft op grond daarvan medegedeeld dat het hoger beroep tegen de plaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg tot [geboortedatum] 2009 is ingetrokken.

4.7 In geschil is hiermee uitsluitend nog de verleende machtiging tot uithuisplaatsing van [verzoeker] in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg voor de periode van [geboortedatum] 2009 tot uiterlijk 21 april 2009.

4.8Op grond van de stukken en hetgeen tijdens de mondelinge behandeling naar voren is gekomen, is het hof van oordeel dat bij [verzoeker] sprake is van ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen die zijn ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren en die maken dat de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat [verzoeker] zich aan de zorg die hij nodig heeft, zal onttrekken of daaraan door anderen zal worden onttrokken.
In de periode dat [verzoeker] geplaatst was in RIBW genoot hij meer vrijheden. [verzoeker] bleek niet goed in staat om te gaan met deze vrijheden. Hij ging niet meer naar school, hij slikte zijn medicatie niet meer, hij was moeilijk begeleidbaar, hij was veel boos en opstandig, hij draaide dag- en nachtritme om en hij dronk en blowde veel. Deze ontwikkeling is, aldus de verklaring van de gedragswetenschapper van 22 april 2008, niet verwonderlijk, want [verzoeker] is vanwege zijn aandoening PDD-NOS sterk aangewezen op structurering vanuit zijn omgeving. Zoals [verzoeker]inmiddels zelf ook inziet, gaat het sinds zijn verblijf in Rentray vanaf 24 juli 2008 beter met hem. Dankzij de structuur die hem daar wordt geboden gaat hij weer naar school en draait hij dag- en nachtritme niet meer om. Van blowen en drinken is geen sprake meer.

4.9 Het hof acht het positief dat er verbetering bij [verzoeker] te zien is, echter dit betekent niet dat de machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie in duur zal worden beperkt tot [geboortedatum] 2009. Zowel de stichtingals de moeder stellen op basis van hun ervaringen in het verleden met [verzoeker] in instellingen waar hij eerder heeft verbleven, dat hij steeds geruime tijd nodig heeft gehad om te wennen aan een nieuwe verblijfsituatie. [verzoeker] heeft geen gronden of omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dat bij de plaatsing in Rentray geen gewenningsperiode nodig zal zijn. Nu het acclimatiseren voor [verzoeker] nog nauwelijks is gestart, de feitelijke behandeling van [verzoeker] in Rentray in de maand september zal beginnen en [verzoeker] voorts blijkens de stukken en de mondelinge behandeling in hoger beroep weinig blijk van inzicht in de aard van zijn problematiek heeft, is het naar het oordeel van het hof te verwachten dat de in 4.8 vermelde problemen ook na het bereiken van de achttienjarige leeftijd zullen voortduren. Het hof acht dan ook, evenals de rechtbank, verlening van een machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg tot uiterlijk 21 april 2009 in dit geval noodzakelijk.

4.10 Uit het voorgaande volgt dat het hof de beschikking, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, dient te bekrachtigen.

4.11 De beschikking is ingevolge artikel 29h lid 1 WJZ bij voorraad uitvoerbaar.

5. De beslissing

Het hof, beschikkende in hoger beroep:

verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek in hoger beroep, voor zover het de machtiging tot uithuisplaatsing in een gesloten accommodatie voor jeugdzorg voor de periode tot [geboortedatum] 2009 betreft;

bekrachtigt de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Arnhem van 10 juni 2008, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Deze beschikking is gegeven door mrs. G.P.M. van den Dungen, C.W.P. van Gelder en A.L.H. Ernes, bijgestaan door mr. J.M. van Gastel-Goudswaard als griffier, en is op 30 september 2008 uitgesproken ter openbare terechtzitting in tegenwoordigheid van de griffier.

 

Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!

top