CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

s41246656 Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland Hoofdkantoor, Randstad 22-165, 1316 BM Almere

Klacht gegrond: Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (Voorziening voor Pleegzorg) heeft ten onrechte twee jaar na wetgeving nog steeds geen interne klachtencommissie conform Wet op de jeugdhulpverlening 

 

De commissie acht het aan te bevelen dat de voorziening voor pleegzorg van de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland met de grootst mogelijke spoed een klachtregeling vaststelt en een klachtencommissie installeert overeenkomstig artikel 48 van de Wet op de Jeugdhulpverlening.

 

Hop namens klager X tegen Voorziening voor Pleegzorg van de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland.

De klacht: De Stichting heeft geen interne klachtencommissie.

Uitspraak Interprovinciale Klachtencommissie Jeugdzorg in Flevoland, Gelderland en Overijssel:

Klacht 1: gegrond: De Stichting heeft geen interne klachtencommissie.

Citaat uit de uitspraak:

"Het moet de commissie van het hart dat zij het schokkend vindt dat zij een dergelijk oordeel ruim twee jaar na de inwerkingtreding van de klachtrechtbepaling in de Wet op de Jeugdhulpverlening moet uitspreken".

Klacht 2: Is ook gegrond omdat de klacht niet binnen zes weken is behandeld.

Aanbevelingen:

De commissie acht het aan te bevelen dat de voorziening voor pleegzorg van de Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland met de grootst mogelijke spoed een klachtregeling vaststelt en een klachtencommissie installeert overeenkomstig artikel 48 van de Wet op de Jeugdhulpverlening.

De commissie beveelt aan de klachtregelingen bij aanvang van de relatie met de instelling te overhandigen aan mogelijke klagers, maar in ieder geval aan de jeugdige en/of ouders, voogd, stiefouder of pleegouders.

Aldus geoordeeld op 1 oktober 1999 door mevrouw E.M. Brons (22), voorzitter, (tevens kinderrechter) en de heren drs. W.H.J. de Boer en W. Palmen, leden, in tegenwoordigheid van mevrouw J. Wiltjer-Lusseveld, secretaris.

 

 

Jeugd- en jongerenwerk Printdatum 280500 Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 260500 16:35:21
Dossiernummer: 41246656 Blad 00001, Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland

Bestuurders:

Verschoor, Robert / 5, Geboortedatum en -plaats 08-02-1953, Rotterdam, Adres :Keizerskroon 23, 3621RS Breukelen Ut Infunctietreding  :18-01-1996 
Titel :Directeur Bevoegdheid     :Alleen/zelfstandig bevoegd  Aanvang (huidige) vertegenwoordigingsbevoegdheid  :18-01-1996 

Leden raad van toezicht

Mevrouw Drs. I.W. Verheggen (voorzitter)

De heer Drs. Th. Steenkamer (lid)

De heer Z. Hutten (lid)

De heer D. de Boom (penningmeester)

De heer Drs. J.H. van Ewijk (lid)

 

Z. Hutten

Raadslid gemeente Velsen

Nevenfuncties

OCK het Spalier (Raad van Bestuur)

Raad van Toezicht SJF Stichting Jeugdverlening Flevoland (204)

 

Gezocht, hoe reageerden onderaannemers in de jeugdzorg op uw informatieverzoek (575)
550 Iedere zaak begint met verzoek afschrift gegevens van u in het centraal justitieel informatieregister!
489 Wie weet namen van ZORGVERLENERS in Nederland die BESLUITEN nemen als bestuursorgaan over pleeggezinnen?
169 Niet zeuren en klagen bij RTL en SBS als uw pleegkind wordt weggehaald, wurgcontracten zijn representatief voor pleegzorg
700 Klacht GEGROND tegen klacht pleegouder niet-ontvankelijk bij interne klachtencommissie Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
204 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop, Voorziening Pleegzorg Flevoland had twee na wetgeving geen interne klachtencommissie
312 Grootvader Visscher: "Als ik mag kiezen tussen de GESTAPO of de Raad voor de Kinderbescherming dan kies ik de GESTAPO"
691 Geschiedenis! Klacht gegrond met Hop tegen Stichting Centrum voor Pleegzorg Rotterdam
509 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Bezwaarschrift tegen BESLUIT gemeente om uw kind uit te schrijven uit de gemeente
125 UHP kind in instelling! Briefadres bij ouders! Verzoek aan gemeente om uw kind in te schrijven in de gemeente
214 Kinderrechter over de positie van een pleegouder
467 LBIO en wat iedereen behoort te weten over de mentaliteit bij het LBIO

top
Censuur in Nederland
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.