Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Netwerk Rheden
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

 

 

Politie & OM. Voorbeeldbrief 206 verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte

Aan de politie te ...................

Plaats en datum: ....................

Geachte heer/mevrouw,

Bronvermelding. Deze voorbeeldbrief heb ik op internet gevonden op de website www.burojeugdzorg.nl. Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

N.a.v. informatie op onderstaande twee websites heb ik dit verzoek op meerdere manieren ingediend om ontkenning van dit ingediend verzoek te voorkomen en heb ik onderstaande filmpjes bekeken:
www.nicovandenham2.blogspot.nl/2017/12/getransformeerd-van-slachtoffer-naar.html beeldopnamen 1e hoorzitting politie & OM tegen Nienhuis
www.vitalifeiten.nl/justitie-verward-slachtoffer-dader/  Beeldopnames reactie Ron Nienhuis na 1e hoorzitting

Bronvermelding en verzoek. Beleefd verzoek ik u aan mij op schrift mede te delen of het klopt dat op 30 oktober 2017 in de uitzending van het NOS journaal melding werd gemaakt kort samengevat dat het zinvol is tegen uitspraken van rechtbanken in hoger beroep te gaan omdat politie & Openbaar Ministerie medewerkers zoveel mogelijk strafbare feiten tegen een verdachte fabriceren om met succesvolle tegenwerking veroordelingen van een verdachte uit te lokken bij rechters die kennelijk partijdig lijken te zijn voor het Openbaar Ministerie welke gefabriceerde strafbare feiten in (onnodige) hoger beroepzaken geen stand houden?

Hierbij verzoek ik u om een kopie van de aangifte en een kopie van de rest van alle onderliggende dossiers hetgeen u in uw dossiers heeft opgeslagen aangaande mijn persoon. (Indien van toepassing om mij als gewone burger zo goed mogelijk op het verhoor als verdachte door de politie te kunnen voorbereiden)?

Ter identificatie heb ik bijgevoegd een kopie van mijn identiteitsbewijs.

Ik richt dit verzoek tot kennisneming en afschrift aan u onder nadrukkelijke vermelding van de wetsartikelen hieronder vernoemd: Artikel 25 van de Wet Politiegegevens, eerste lid: De verantwoordelijke deelt een ieder op diens schriftelijke verzoek binnen zes weken mede of, en zo ja welke, deze persoon betreffende politiegegevens verwerking ondergaan. Hij verstrekt daarbij tevens desgevraagd inlichtingen over de vraag of de deze persoon betreffende politiegegevens gedurende een periode van vier jaar voorafgaande aan het verzoek zijn verstrekt en over de ontvangers of categorieŽn van ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt. De verantwoordelijke kan zijn beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen, dan wel voor ten hoogste zes weken indien blijkt dat bij verschillende regionale of landelijke eenheden van de politie politiegegevens over de verzoeker worden verwerkt. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

Algemene informatie AVG. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens: Dit artikel beslaat het recht op een eerlijk proces. In het onderhavige geval van dit schrijven in het bijzonder het derde lid, sub b: “te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;” Tevens ontvang ik van u graag een contactjournaal betreffende mijn persoonlijk dossier in uw administratie waarin ligt vastgelegd met wie en/of welke instantie(s) er over mijn dossier en de daarin vastgelegde gebeurtenissen er wat gecommuniceerd is. Tot slot verzoek ik u nog om mij eveneens uw werkaantekeningen, voor zover die aanwezig zijn, te doen toekomen.

De kosten voor het vervaardigen van een afschrift, met een maximum (zoals dit in de betreffende wetten is vastgelegd) van 22,50 wil ik voldoen. Ik verwacht van u binnen de in artikel 25 Wpg vastgestelde termijn van vier weken een afschrift te mogen ontvangen.

Indien u als overheidsdienaar toch, steeds opnieuw, wilt blijven proberen om mij te horen als verdachte zullen mijn antwoorden steeds zijn "Ik verwijs naar mijn verzoek 206" waarbij ik een door u opgemaakt proces-verbaal niet zal ondertekenen, ook niet zal meewerken aan vragen van het voor het Openbaar Ministerie partijdige Bureau Slachtofferhulp.

Jurisprudentie.
Het bovenstaande klemt des te meer omdat slachtoffers van strafbare feiten door politie & OM medewerkers ook als verdachte worden gehoord en/of het mij inmiddels bekend is na het -met verbazing- bekijken van de onderhavige website dat er kennelijk op grote schaal overleg is buiten de hoorzittingen om tussen rechters/griffiers en overheidsdienaren om gewone burgers te demoniseren en uit te buiten. Het heeft mij vervolgens echt verbaasd dat het indienen van klachten tegen overheidsdienaren van de gemeente Lelystad m.b.t. belemmering politieke activiteiten in casu het verkrijgen van ondersteuningsverklaringen voor een politieke partij om mee te mogen doen aan verkiezingen vervolgens resulteerde in een aangifte tegen de slachtoffers van dit soort overheidsdienaren werkzaam voor de gemeente Lelystad. De verdachte, een bekende politicus, vervolgens door de politie Ermelo werd gehoord maar weigerde antwoorden te geven op vragen van de betrokken politieman omdat hij als verdachte geen kopie kreeg van de aangifte tegen hem en geen kopie kreeg van het onderliggende dossier. De betrokken politieman, deze bekende politicus, vervolgens meedeelde dat hij met zijn weigering om te antwoorden op zijn vragen omdat hij geen kopie aangifte en geen onderliggend dossier had "geen vrienden maakt". Belemmering van politieke activiteiten door overheidsdienaren lijkt mij sowieso onaanvaardbaar en het lijkt mij onwenselijk als politie medewerkers slachtoffers van overheidsdienaren vervolgens als verdachte gaan horen.

Ik verzoek u dit verzoek 206 in het strafdossier op te nemen zodat de rechter hier kennis van neemt. Ik zal verzoeken om niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie indien ik niet binnen 4 weken een kopie van de aangifte en alle onderliggende dossiers ontvang omdat er dan kennelijk sprake is van Slavernij in Nederland. Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Ik verzoek u om aan mij -binnen 14 dagen- een schriftelijke ontvangstbevestiging van mijn verzoek 206 toe te sturen?

Hoogachtend,

Naam en adres:

 

Bijlage: Kopie identiteitsbewijs.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.