CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

Klacht gegrond inzake onderzoek Raad voor de Kinderbescherming bij Het Münchhausen syndroom by proxy

 

Hop namens klager X tegen de Raad voor de Kinderbescherming vestiging Dordrecht.

Citaat uit de beoordeling van de klacht door de directeur:

Wat  uw belangrijkste klacht betreft:

De Raad moet er van op aankunnen dat een melding van een ziekenhuis, waartoe besloten is door het betreffende behandelend team, al dan niet na overleg met deskundigen, correct is. Het is in eerste instantie niet aan de Raad de gehele melding en het verloop binnen het ziekenhuis op waarheid te toetsen. Zeker waar sprake is van handelingen, zoals verwoord in de melding, opgetreden moeten worden.

Anders wordt het indien de visie van de ouders op de vermoedens -zoals verwoord in de melding- allerlei vragen over de gebeurtenissen die aan de melding vooraf zijn gegaan, doet oproepen.

Gelet op de specifieke onderzoeksvraag in deze en het medisch aspect, had in dit geval door de Raad (een) andere medisch diskundige(n) ingeschakeld dienen te worden; dat had kunnen zijn in het kader van second opinion, contra-expertise dan wel anderszins. Daarbij komt dat de onderzoeksvraag (is sprake van handelingen, die passen bij een Münchhausen - by Proxy Syndroom?) onvoldoende positief beantwoord kom worden zodat in ieder geval nadere medische/psychiatrische expertise gewenst was om deze vraag, die van medische aard is, te beantwoorden. Dat het kind reeds vanaf april 1999 in een ziekenhuis verbleef en gelet op haar medische toestand, dringend toe was aan een verblijf elders dan in het ziekenhuis en derhalve in het kader van een voorlopige ondertoezichtstelling van een medisch deskundige niet overbodig. Voorts is onvoldoende aangegeven in het rapport of in het rekest, waarom het kind niet in afwachting van nadere medische expertise geplaatst kom worden binnen de familie, waarbij het kind, zoals de ouders voorstelden, dagelijks gecontroleerd zou kunnen worden door een arts of wijkverpleegkundige, nu immers uit het raadsonderzoek vooralsnog onvoldoende is komen vast te staan dat hier sprake is van Münchhausen- by Proxy, zoals in de onderzoeksvraag is verwoord.

Alles overziend acht ik uw klachten in hoofdzaak gegrond.

 

Nawoord J. Hop:

In de onderhavige zaak werd met fel weerwerk het verzoek van de Raad om een voorlopige

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.