CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Hoe STOM moet je zijn om Hop een beroepsverbod te geven omdat hij WEIGERT klachten tegen de gezinsvoogdij op maximaal een A4-tje in te dienen?

Al weer een beroepsverbod voor Hop na zijn weigering om klachten tegen de de jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen waarbij ook de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland zich aansloten bij de hetze tegen Hop in de strijd om afgifte van de contactjournalen gezinsvoogd

 

Memo deskundigenrapport 185
220 De Brons-norm. Kinderrechter Brons gaf als voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Overijssel, Gelderland en Flevoland Hop een beroepsverbod na zijn weigering om klachten tegen overheden op maximaal een A4-tje in te dienen. Op een prachtige manier etaleert rechter mevrouw E.N. Brons hiermee hoe partijdig het rechtersleger is voor de overheid en de gesubsidieerde hulpverlening om onafhankelijke producerende personen en bedrijven kapot te maken.

 

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben de heer J. Hop te Ermelo een beroepsverbod opgelegd omdat Hop weigerde namens klagende burgers klachten tegen de jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen. De voorzitters van de Provinciale Klachtencommissie voor de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel waren, hoe kan het ook anders, twee kinderrechters van de rechtbank Leeuwarden. Hop had deze twee al eens ontmoet en met hen gesproken op het congres "De kracht van een klacht" een congres om gesubsidieerde hulpverlening te promoten en hun voorkeur voor de gesubsidieerde hulpverleners DROOP DAN OOK VAN HUN UITSPRAKEN AF!

Deze twee zijn dan ook aanhangers van de mentaliteit die bij de overheid heerst om kleine onafhankelijke personen en bedrijven kapot te maken om steeds meer gesubsidieerde hulpverlening te kunnen blijven verkopen en dat is nu juist de oorzaak van de ellende in Nederland waardoor burgers veel te veel belasting moeten betalen. Om problemen in Nederland op te lossen moet je dus eerst beginnen om dit soort rechterlijke ambtenaren uit deze beroepsgroep te verwijderen! Hun eigen methode omkeren en tegen henzelf gebruiken! 

 

Het bovenstaande dient dan ook als bewijsstuk te worden aangemerkt van meten met twee maten door de rechterlijke macht om de jeugdzorg stelselmatig en systematisch te bevoordelen en om klachten van burgers tegen de jeugdzorg te onderdrukken. Deze werkwijze van rechterlijke ambtenaren tegen Hop is ook een representatef bewijs van METEN MET TWEE MATEN DOOR HET RECHTERSLEGER om burgers te onderdrukken. Een beroepsverbod voor Hop omdat hij weigerde klachten tegen de overheid op maximaal een A4-tje in te dienen. In het omgekeerde geval mocht diezelfde jeugdzorg TWEE DOZEN VOL papier inleveren om Hop aan te pakken. (300) 

Hop maakte gebruikt van legale middelen en moest daarom kost wat kost uitgeschakeld worden.

De advocaat van de jeugdzorg in bovengenoemde zaken kon het niet mooier verwoorden in zijn pleitnotitie bij het Hof van Discipline:

Pagina 1 onder "Het kader van mijn betrokkenheid"

Regel 21, 22 en 23

"De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie (lees afgifte contactjournaal) vragen" 

Hinderlijk klagen? Wat zegt de Algemene wet bestuursrecht daarover in wetsartikel 2:2 lid 2. Van de bevoegdheid (bijstand door een persoon te weigeren) mag in geen geval gebruik gemaakt worden om zich van een bekwame en daardoor lastige tegenstander te ontdoen (MvT, PG awb 1,p. 171.) 

Evidente ondeskundigheid? Wat zegt de Algemene wet bestuursrecht daarover in wetsartikel 2:2 lid 2. Van de bevoegdheid om bijstand door een persoon te weigeren, kan slechts in uitzonderingsgevallen sprake zijn, waarbij in de eerste plaats gedacht dient te worden aan gevallen van ernstige en evidente ondeskundigheid.

Valt de weigering van Hop om klachten tegen de overheid op maximaal een A4-tje in te dienen onder ernstige en evidente ondeskundigheid? Ik nodig lezers uit daar zelf een oordeel over te geven.......... Hop verloor bij de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn klachtzaken over afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd? Deze provinciale klachtencommissie stelde de gezinsvoogdij steeds in het gelijk om het werk van de gezinsvoogdij voor burgers zo oncontroleerbaar en ondoorzichtig mogelijk te maken! Hop kreeg gelijk in de strijd om afgifte van het contactjournaal gezinsvoogd! (50) Kan dat als "evidente ondeskundigheid" van Hop worden aangemerkt?

U mag het zeggen.

 

Strijd om afschrift contactjournaal geeft representatief zicht op mentaliteit die heerst in de "jeugdzorg"
134 Tip van Hop: "Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent!"
100 Tip van Hop: "Zorg dat u iedere maand de werkwijze van de gezinsvoogd in uw zaak goed controleert!"
639 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een indicatiebesluit!"
640 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Plan van Aanpak GEZINSVOOGDIJ!"
641 Tip van Hop: "Dien gelijk een bezwaarschrift in tegen iedere regel die niet deugt in een Hulpverleningsplan ZORGVERLENER!"
680 Tip van Hop: "Dien NOOIT een klacht in tegen de jeugdzorg, dien altijd een BEZWAARSCHRIFT en BEROEPSCHRIFT in!"
500 Tip van Hop: "Kinderrechters overleggen met jeugdzorg buiten de hoorzitting om hoe zij op weerwerk moeten beslissen!"
070 Het artikel "kinderdieven" van Prof. Dr. A. de Swaan werd door Hop als grondslag gebruikt in strijd om afgifte contactjournaal
069 Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling! Klagers hadden geen stukken en geen contactjournaal
068 VEreniging DIrecteuren VOogdij-instellingen (Vedivo) wil bepalen wat rechters en burgers mogen lezen
067 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht weigert Hop na klagen over naam instelling en contactjournaal
335 Hetze tegen Hop! Brief Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht dat er geen afschrift van het contactjournaal wordt gegeven
130 Hetze tegen Hop! Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg weigert afgifte contactjournaal en doet mee met hetze tegen Hop
066 Hetze tegen Hop! Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland weigert Hop "na aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
252 Hetze tegen Hop! Persbericht gezinsvoogdijinstelling over Hop in strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
251 Hetze tegen Hop! Brief gezinsvoogdijinstelling over Hop aan alle cliŽntenorganisaties 
250 Steun voor Hop! Platform cliŽntenorganisaties verheugt dat ouders actie voeren om afgifte contactjournalen
222 Complot tegen de rechtsstaat! De zaak Admiraal/Vermaas geeft direct inzicht in het belang burger bij contactjournaal
062 Hetze tegen Hop! AKJ en Veringmeier starten en verliezen kort geding tegen Hop bij rechtbankpresident mr. P.A. Offers
064 Oproep aan de gezinsvoogden: "Neem je eigen kinderrechter mee en ga demonstreren voor 200 miljoen extra
065 Hop voert actie met ouders en deelt folders uit bij ministeries en Parlement voor afgifte contactjournaal gezinsvoogd
063 Hop roept op niet meer te demonstreren in Den Haag na censuur in Nederland na demonstratie rechters gezinsvoogden
116 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Flevoland, Gelderland, Overijssel
316 Hetze tegen Hop! Voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners bij provincie Zuid-Holland
220 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop in drie provincies na weigering Hop klachten op maximaal !4-tje in te dienen
061 Het HVRM arrest Mc Michael! Nederland schendt mensenrechten
053 Vedivo opent een helpdesk voor gezinsvoogdijinstellingen om hen bij te staan in hun strijd tegen Hop
055 Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak door College Advies JustitiŽle Kinderbescherming
056 Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
057 Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
058 Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Zuid-Holland
059 Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam Haaglanden
060 Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
137 Memo Margriet Storms aan alle sectormanagers Bureau Jeugdzorg Amsterdam inzake Vedivo formulering om Hop te weigeren
054 Vedivo besluit tot afgifte van contactjournaal gezinsvoogd
137 Hetze tegen Hop! Vedivo leidt hetze tegen Hop met als grondslag Amerikaanse websites die NIET van Hop zijn
052 Hetze tegen Hop! Beroepsverbod voor Hop nu omdat hij weigert te stoppen met steeds dezelfde klachten in te dienen
051 Hetze tegen Hop! Klacht gegrond! Hop is ten onrechte geweigerd als belangenbehartiger van klagende burgers
050 Brief Platform CliŽntenorganisaties Familierecht aan Hop met de hoop dat Hop zijn werk zal voortzetten
084 Hetze tegen Hop! Advocaat jeugdzorg: "Hop moet bloeden" na de gewonnen strijd om afgifte contactjournaal
300 Liegen en bedriegen is de norm voor de werkwijze van de jeugdzorg om burgers te demoniseren en kapot te maken
020 Rene Diekstra: "Macht is recht! Wie meer macht heeft eigent zich ongestraft steeds meer rechten toe"
459 Nawoord. Zorg dat u de geschiedenis van de Omroepbijdrage goed kent!
718 Nawoord. Problemen met jeugdzorg? Doe zelf mee met provinciale verkiezingen 2011, verkiezingen gemeenteraad 2014!
JH Dankzegging. Jan Hop bedankt iedereen die heeft meegeholpen in de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
   

 

 

 

bjz39077988 Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland, Maerlant 16 b, Postbus 1011, 8200 BA Lelystad
bjz39077988 Advies & Meldpunt Kindermishandeling Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad
UITNODIGING U kunt GRATIS meehelpen door uitnodigingen te verspreiden om te beginnen in uw eigen netwerk, in flatgebouwen
met veel brievenbussen, in wachtkamers, voor de ingang van scholen, kinderdagverblijven, rechtbanken of buro jeugdzorg enz.
PERS Persberichten en aandachtsvestigingen! Wilt u meehelpen om aan deze informatie zoveel mogelijk bekendheid te geven?
134 Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent en steeds adequaat toepast in communicatie met "jeugdzorg"
597 Zicht op de trucjes van "artiesten" in het "circus" Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
597 Tripartite overleg voorbeeld van uitstekende contacten tussen jeugdzorg en rechtbank
137 De norm! Betere rechters in Nederland kenmerken zich door waarheidsvinding en niet als een PAPEGAAI de jeugdzorg NAPRATEN!
680 GEHEIM OVERLEG OVER HOP in Vedivo achterkamertje! MET SPOED wordt pas ingevoerde klachtwetgeving uitgehold!
300 Een werkwijze in strijd met het negende gebod is representatief voor Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland
084 Hop moet bloeden schrijft advocaat Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland in zijn stukken na strijd om afgifte contactjournaal
427 Om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
220 Beroepsverbod voor Hop in 3 provincies na weigering om klachten tegen jeugdzorg op maximaal een A4-tje in te dienen
252 Doe de jeugdzorg leugendetector test en probeer een kopie te krijgen van de Hoge Raad uitspraak contactjournaal
251 Brief 14-09-2001 directeur Stichting Jeugd en Gezin over hoofddoel van Hop het openbaar maken van contactjournalen
250 Platform CliŽntenorganisaties verheugt dat ouders acties voeren voor openbaar maken van contactjournalen
395 Voorzitter interne klachtencommissie verwijst klager terug naar de gezinsvoogdij-instelling voor "bemiddelingsgesprek"
222 Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Oma Admiraal/Vader Vermaas tegen SJEGF, kinderrechters en RvdK Lelystad
195 Eerbetoon en geschiedenis. De zaak Geert van Spronsen. Nu kind bij moeder woont omgang in onderling overleg afspreken
116 Provinciale klachtencommissies in Flevoland, Gelderland, Overijssel hebben voorkeur voor gesubsidieerde klachtondersteuners
237 De Mr. F.G. van Arem-norm. Beroep tegen een beschikking op bezwaar inzake indicatiestelling, motivering onvoldoende deugdelijk

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014