CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Verzoek 226 aan jeugdzorg om wijziging omgangsregeling minderjarige met vervolgprocedure (245) bij de kinderrechter binnen 14 dagen na besluit jeugdzorg waar verzoeker het niet mee eens bent of uitblijven besluit jeugdzorg langer dan 14 dagen na ontvangst van het verzoek door jeugdzorg

POSTKAMER JEUGDZORG LET OP!

SPOEDVERZOEKSCHRIFT OMGANGSREGELING IVM VERLOPEN VAN TERMIJNEN
Dit verzoek wijziging omgangsregeling is apart ingediend om de leesbaarheid te bevorderen! Verzoekers verwijzen naar het verzoek van de rechtbank Zutphen aan ouders en hun gemachtigde J. Hop op 17 juli 2007 in de zaak van der V. inzake het niet tijdig behandelen van verzoekschriften. Verzocht wordt dit verzoekschrift van de ouders te behandelen voordat de data waarop de schriftelijke aanwijzing omgang/verzoek ouder(s) OR betrekking heeft zal zijn verstreken.

Dankzegging. Ermelo, 11 augustus 2007. Aan de rechtbank Zutphen. T.a.v. de kinder(bestuurs)rechters mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck, mr. D. Vergunst, mr. R.A. Eskes (95)(710) De ouders van der V. met hun procesvertegenwoordiger J. Hop Ermelo hebben kennis genomen van het verzoek van de rechtbank Zutphen aan de ouders en hun gemachtigde J. Hop om verzoekschriften n.a.v. een schriftelijk aanwijzing omgangsregeling gezinsvoogdijinstelling per verzoek per kind steeds apart in te dienen zodat de rechtbank dit soort verzoeken kan behandelen voordat de data waarop deze verzoekschriften betrekking hebben zijn verstreken. Het apart indienen van ieder verzoek per kind bovendien de leesbaarheid van dit soort verzoeken zal bevorderen. Omdat dit verzoek van de rechtbank Zutphen aan de ouders en hun gemachtigde J. Hop op 17 juli 2007 een nationaal probleem betreft het door de kinder(bestuurs)rechters niet tijdig behandelen van schriftelijke aanwijzingen omgangsregelingen gedicteerd door jeugdzorg, verzoekschriften omgangsregelingen zal aan dit verzoek van de rechtbank Zutphen maximale bekendheid worden gegeven door publicatie op de websites van www.burojeugdzorg.nlom het indienen van dit soort verzoekschriften door ouders in Nederland conform de wens van de rechtbank Zutphen zoveel mogelijk te bevorderen. De communicatie tussen ouders en rechtbanken en het vertrouwen van ouders( die met jeugdzorg te maken) in de rechtspraak in Nederland te verbeteren wanneer rechtbanken inderdaad dit soort verzoeken van ouders onverwijld gaan handelen voordat de data waarop de startschriftelijke aanwijzing omgangsregeling waarop dit verzoekschrift omgang betrekking en binnen 14 dagen bij de kinderrechter is ingediend zal zijn verstreken. Het niet onverwijld behandelen van verzoekschriften wijziging omgangsregeling van ouders is een bekende vorm van "succesvolle tegenwerking ouders" door rechtbank in onderonsjes met jeugdzorg.

 

Aan Stichting............................................

Plaats/datum:.........................

Betreft: Verzoek 226 inzake de minderjarige.................................................

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een verzoek 226 in om wijziging omgangsregeling minderjarige met vervolgprocedure (245) bij de kinderrechter binnen 14 dagen na besluit jeugdzorg waar verzoeker het niet mee eens bent of uitblijven besluit jeugdzorg langer dan 14 dagen na ontvangst van het verzoek door jeugdzorg

De gevraagde wijziging omgangsregeling heb ik aangekruist of nader geformuleerd
O ieder weekeinde van vrijdagavond tot en met zondagavond.
O ieder weekeinde om de 14 dagen van vrijdagavond tot en met zondagavond.
O alle vakanties en feestdagen.
O de helft van alle vakanties en feestdagen.
O anders te weten:

O Gewijzigde omstandigheden.
De VIJFDE WET van Hop is van toepassing er is sprake van verzonnen verhalen.
Hieronder specificeer ik verzonnen verhalen met citaten uit documentatie jeugdzorg.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in indicatiebesluit wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in plan van aanpak gezinsvoogd wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in hulpverleningsplan zorgverlener wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
- De ingediende klacht kcie mbt verzonnen verzonnen verhalen in correspondentie gezinsvoogdij wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd. Zie producties met afschrift klachtzaken als bijlage meegestuurd.

O Gewijzigde omstandigheden.
Er is sprake van "succesvolle tegenwerking" hulpverlening door medewerkers van de stichting.
De ingediende klachtzaak bij de klachtencommissie wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.
O Bijlage chronologisch overzicht gebeurtenissen opgesteld conform advies Hop voor procedureel weerwerk op website (007).

O Gewijzigde omstandigheden.
De uithuisplaatsing van de minderjarige werkt alleen maar contraproductief.
De ingediende klachtzaak bij de klachtencommissie wordt hier als herhaald en ingelast beschouwd.

O Gewijzigde omstandigheden. De Tielse Checklist Risicofactoren is door verzoeker ingevuld en aangekruist.

O Er is sprake van jarenlange falende (vrijwillige)jeugdzorg en om de aandacht van falende jeugdzorg af te dekken wordt nu voor het slachtoffer van die falende jeugdzorg om een kinderbeschermingsmaatregeln verzocht om de aandacht af te leiden van falende jeugdzorg.

O Ten onrechte zit geen indicatiebesluit bij het verzoek en/of er is sprake van een (geheim) indicatiebesluit dat niet aan belanghebbenden is verzonden en/of in het indicatiebesluit staan verzonnen verhalen waarde de VIJFDE WET van Hop hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

O NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

O NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

O Nee, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

O Nee, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

O Nee, er is geen sprake van School(werk)verzuim

O Nee, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

O Nee, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

O Nee, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

O Nee, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

O Nee, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische/psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

O Nee, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

O Nee, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

O Nee, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

O Nee, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

O Nee, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

O Nee, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

O Nee, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

Anders te weten.
Een van de bovenstaande Tielse Risicofactoren is met JA beantwoord.
De omgangsregeling dient beŽindigd te worden om een einde te maken aan de met JA beantwoordde Tielse Risocofactoren.

Anders te weten.
Er zijn geen en/of onvoldoende kindkenmerken aanwezig om de gevraagde omgangsregeling NIET toe te wijze.

Anders te weten.
Er is sprake van represaillemaatregelen tegen verzoeker om de omgangsregeling nog niet te wijzigen en verder uit te breiden.
Zie de ingediende klachtzaak bij de klachtencommissie.

Redenen waarom verzoeker zich wendt tot de stichting met het verzoek om bij beschikking binnen 14 dagen na ontvangst van dit verzoek, gelet op artikel 120 grondwet en met toepassing van Verdrag van Lissabon en met toepassing van neutrale waarheidsvinding de omgangsregeling te wijzigen O ieder weekeinde van vrijdagavond tot en met zondagavond. O ieder weekeinde om de 14 dagen van vrijdagavond tot en met zondagavond. O alle vakanties en feestdagen. O de helft van alle vakanties en feestdagen. O anders te weten:

 


Handtekeningen

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres, postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres, postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

Producties: Afschrift van de ingediende klachtzaken.

 

 

 

Tot uw dienst. De frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders en het opzetten van kinderen door school en jeugdzorg tegen hun ouders


De jeugdzorg werkt NIET transparant, zal u altijd proberen te naaien met voor u geheime werkaantekeningen en voor u geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u "geheime onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om". Het is essentieel om steeds systematisch en procedureel te werken om de "geheime werkaantekeningen" en de geheime "succesvolle tegenwerking" en voor u geheime "onderonsjes met kinderrechters buiten de hoorzittingen om" in uw zaak duidelijk zichtbaar te maken.
574 Kinderrechter pleegt zelfmoord en springt voor de trein in Utrecht
780 De Zaanse Verhoormethode in de jeugdzorg
80   Succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
6     Risicofactoren jeugdzorg, de weerzinwekkende partijdigheid van het rechtersleger voor jeugdzorg en RvdK
1000 U kruist steeds aan met welke kenmerken van organisatiecriminaliteit u te maken heeft
Werkwijze jeugdzorg Gelderland en politie: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/03/video_jeugdzorg_en_politie_hou.html
177 En hoe ging het eigenlijk verder na het weghalen van die kinderen door "jeugdzorg"
547 Frontale opsporingsactie jeugdzorg tegen ouders, omschrijving complot
123 Geschiedenis! Hop deelt duizenden uitnodigingen uit voor ingang rechtbank Den Bosch
132 Zicht op exploitatie van uw kinderen door jeugdzorg. Volg de enorme geldstromen!
689 Zicht op exploitatie kinderen. Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg, door Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (Omdat het werkgelegenheidsaspect bij deze projecten voorop staat, bestaat de kans dat de instromers niet al te veel affiniteit hebben met de jeugdzorg. Of dat men bij de werving voor het project nauwelijks eisen stelt aan het opleidingsniveau van de werkzoekenden, zoals in Amsterdam is gebeurd.)
s41052011 Zicht op exploitatie kinderen. Jeugdzorg in Nederland is niet kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING!
189 Zicht op exploitatie kinderen. Salarissen overheidspersoneel
174 Geld en arbeidsproductiviteit. Geef jeugdzorg de controle over valuta en het maakt ze niet meer uit wie wetten maakt
217 Geld en arbeidsproductiviteit. Voorkom problemen, weg met de jeugdzorg maak geen schulden en leen geen geld
219 Media. Als je de gesubsidieerde leugens van de leugens maar vaak genoeg herhaald gaan mensen dat geloven
429 Media. Iedere Nederlander behoort de geschiedenis van de Omroepbijdrage te kennen
246 Media -
CDA - mentaliteit in Nederland RAMP voor kinderen/ouders die met "jeugdzorg"te maken krijgen
721 De gevaren van de rechtspraak in Nederland, door J. Hop
79 President rechtbank Maastricht: "Wie de zaken verdeeld kan de uitspraak beÔnvloeden"
7 U begint met systematisch werken, probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens ieder gesprek
Inzicht in denk- en werkwijze "jeugdzorg" 72 73 97 122 339 388 436 437 445 481 545 549 600 602 617
108Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en ook steeds opnieuw toepast!
101 Modelklacht tegen gezinsvoogd, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder BESLUIT
3 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
145 Gemeente Ermelo (
CDA bestuur) praktijk voorbeeld zinloos klagen over onjuiste/geen ontvangstbevestiging
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
173 Iedere 14 dagen een informatieverzoek naar school bij kinderbeschermingsmaatregelen
403 Geld, school, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), geld en de geheime onderonsjes COMPLOT TEGEN OUDERS!
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
509 Model bezwaarschrift gemeente tegen uitschrijving kind van uw woonadres
311 Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming werken samen TEGEN OUDERS!
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
81 Klacht 81 ouder(s) tegen BESLUIT jeugdzorg=STICHTING om RvdK te verzoeken onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
385 Model klacht tegen BESLUIT RvdK om onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie
497 U maakt bezwaar tegen het benaderen van informanten door de RvdK
339 Landelijke afspraak tussen jeugdzorg en kinderrechters: Verzoekschriften geen ’inhoudelijke’ informatie meer hoeven te bevatten!
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
663 Verzoekschrift omgangsregeling bij KIR na BESLUIT jeugdzorg
636 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal jeugdzorg
255 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet contactjournaal jeugdzorg
637 Model verzoek om compleet afschrift contactjournaal RvdK
170 Model klacht tegen BESLUIT weigering compleet afschrift contactjournaal RvdK
639 Modelklacht tegen indicatiebesluit
642 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel indicatiebesluit te toetsen
640 Modelklacht tegen Plan van Aanpak
366 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel Plan van Aanpak te toetsen
641 Modelklacht tegen HVP Zorgverlener
499 Modelverzoek KIR om ieder onderdeel HVP Zorgverlener te toetsen
443 Modelklacht tegen gezinsvoogd PvA/indicatiebesluit naar KIR zonder inzichten
657 Verzoek KIR retour sturen PvA/indicatiebesluit zonder inzichten ouder
679 Modelverzoek wraking rechter meenemen naar iedere hoorzitting rechter en toetsen met info 457
658 Checklist ouder voor procederen bij de kinderrechter
263 Na (afloop) hoorzitting rechter levert u verzoek afschrift PV in bij de informatiebalie
384 Modelklacht tegen weigering afgifte proces-verbaal van de hoorzitting
124 Wraking Kamer van Toezicht Notarissen Zwolle met Hop GEGROND!
VOORVRAAG handelt de notaris in het belang van de burger of in belang van de belastingdienst?
Belasting vrijstelling voor een kind is ruim 48000 euro.
Belasting vrijstelling voor een pleegkind minder dan 5 jaar in het gezin is 2000 euro.
Waarom wordt in de praktijksituatie een pleegkind langer dan 5 jaar niet als kind aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van UHP kinderen met criteria en welke termijnen aangemerkt?
Hoe wordt de juridische situatie van kinderen aangemerkt als ouders uit het gezag zijn gezet?
Hebben kinderen recht op (kinds)deel erfenis als hun ouders uit het gezag zijn gezet?
Waarom zitten er vertegenwoordigers van de belastingdienst in de Kamers van Toezicht notarissen?
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Rechtbanktraining waarheidsvinding: Kloppen de nevenfuncties bestuurders, gemeentesecretaris en griffier van uw gemeente?
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders in uw gemeente hadden/hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus tijdens verkiezingen gemeenteraad om de uitslag te beÔnvloeden door zelf stemmen te tellen, stemmen van andere partijen op het stapeltje van de eigen partij te leggen en/of stemmen van andere partijen ongeldig te maken en/of nog even een praatje te maken in het stembureau om de kiezer vlak voor dat deze gaat stemmen te kunnen beÔnvloeden?
Tenslotte heeft u een kopie ontvangen van het contract dat is afgesloten tussen jeugdzorg en gemeente met daaronder welke namen en handtekeningen om de jeugdzorg over te dragen naar de gemeente en is dit contract in uw gemeente wel of niet in de gemeenteraad besproken? Indien neen, waarom niet?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk tegen de jeugdzorgindustrie
Contact J. Hop.

 

top
Groep Hop ©
Startpagina procedureel weerwerk tegen jeugdzorg, RvdK en bij de kinderrechter ©
De website www.groephop.nl is het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo.
Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op alle websites van Groep Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.