Lachwekkend! Kinderbescherming zit niet meer bij rechter aan tafel. (1) (12) Lachwekkend! Nu bellen de vertegenwoordigers van de Staat met de kinderrechter buiten de hoorzitting om nog voordat een verzoek wordt ingediend! (101) (124) (180) Lachwekkend! UN heeft nog steeds niet op klacht van Hop tegen Nederland beslist als representatief voorbeeld van "corruptie van coalities" tussen UN en Nederland (95) (710)


Een uitnodiging van Jan Hop om over de volgende stelling na te denken. Geld en de waarde welk er aangehecht wordt is een illusie. Besluit men zich anderzijds op te stellen, is het terstond onbruikbaar. Het hele systeem van Nederland en elders staat of valt domweg of er voldoende 'mensen' zijn die meewerken. Is men bewust heeft men de macht.

Censuur in Nederland ©

 


 

HOP GEEFT INZICHT IN DENK- EN WERKWIJZE VAN RECHTERLIJKE AMBTENAREN DOOR PUBLICATIE VAN INFORMATIE OP INTERNET

 

Bewijslast! Als de bewijslast door het Openbaar Ministerie als problematisch wordt ervaren wordt voor het Openbaar Ministerie deze bewijslast verlicht en is de vraag of een bestuurder ook daadwerkelijk niet meer tot goed besturen in staat niet meer relevant.

 

Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen

 

 

233

ADVIES

inzake

Wetsvoorstel wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen.

 

Inleiding

 

1.   De Minister van Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het concept wetsvoorstel drugs en geneesmiddelen in het verkeer.

Het onderhavige advies van de wetenschappelijke commissie van de NVvR is voorbereid door leden van de studiekring strafrechtspraak.  

Voorstel 

2.   In het concept wetsvoorstel wordt een nieuwe strafbepaling met betrekking tot het gebruik van bepaalde rijgevaarlijke drugs of geneesmiddelen geÔntroduceerd: voorgesteld wordt artikel 8 WVW 1994 aan te passen in die zin dat in een nieuw lid 3 de aanwezigheid van bepaalde drogerende middelen in het bloed strafbaar wordt gesteld. Daarnaast wordt een wijziging van artikel 160 WVW voorgesteld waarbij in een nieuw vijfde lid het voorlopig onderzoek wordt geregeld. Op een bij het concept wetsvoorstel behorende lijst wordt per middel aangegeven welke stof in het bloed wordt gemeten als bewijs van het gebruik van het desbetreffende middel, waarbij tevens de grenswaarde van deze meetbare stof vermeld wordt. 

Commentaar 

3.       De wetenschappelijke commissie heeft met waardering kennis genomen van het concept wetsvoorstel. Het gebruik van drugs en geneesmiddelen vormt in het verkeer een behoorlijke gevaarzetting. Het concept wetsvoorstel beoogt deze gevaarzetting te verminderen. De wetenschappelijke commissie onderschrijft de noodzaak hiervan maar plaatst bij de uitvoering hiervan in dit advies de nodige kanttekeningen.

Zo merkt de wetenschappelijke commissie op dat de voorgestelde maatregelen  een behoorlijke inbreuk maken op de rechten van de verdachte. Deze inbreuk wordt in de concept Memorie van Toelichting ten onrechte onderbelicht. Ook stelt de wetenschappelijke commissie zich de vraag of de regeling, in vergelijking met de regelingen rondom het gebruik van alcohol in het verkeer, wel voldoende uitgewerkt is en of men reeds nu al voldoende kennis heeft om het probleem op een adequate wijze in kaart te brengen.

De voorgestelde wijzigingen in de WVW hebben zowel voor de opsporing en handhaafbaarheid alsmede voor de bewijslast consequenties. Deze consequenties worden hieronder besproken.

Daarnaast bespreekt de wetenschappelijke commissie in dit advies de harmonisatie binnen de EU en worden er nog enkele diverse opmerkingen geplaatst.

 

4         Praktische uitwerking

De vraag of de regeling rondom de strafbaarstelling van het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer in de voldoende uitgewerkt is kan men zich in alle redelijkheid stellen.

 

Voor het onderzoek van alcoholgebruik in het verkeer is een gedetailleerde regelgeving ontwikkeld in het Besluit Alcoholonderzoeken en de Regeling ademanalyse. Ondanks de aanwezigheid van deze gedetailleerde regelgeving werden en worden er in de alcoholzaken de nodige rechtsvragen opgeworpen. Het onderhavige concept- wetsvoorstel regelt eigenlijk enkel en alleen maar de wijzigingen van de artikelen 8 en 160 WVW.

De wetenschappelijke commissie verwacht dat met betrekking tot dit soort zaken ook rechtsvragen opgeworpen zullen worden en vraagt zich dan ook af of het niet noodzakelijk is de nieuwe artikelen nader uit te werken in bijvoorbeeld een Besluit, waarbij tevens aandacht besteed wordt aan het onderzoek in geval van combinatie van het gebruik van alcohol en drugs of geneesmiddelen. Daarbij mag de zogenaamde Securitel problematiek niet worden verwaarloosd.

 

Daarnaast lijkt het alsof men van de omvang van het probleem van het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer nog onvoldoende kennis heeft. De wetenschappelijke commissie refereert hier met name aan de discussie die heeft plaatsgevonden tijdens de door het Ministerie van Justitie georganiseerde conferentie ‘Drugs en geneesmiddelen in het verkeer” d.d. 8 juni 2002. Zo kan men zich de vraag stellen wat nu precies de invloed is van het gebruik voor de verkeersveiligheid en in welke mate er causaal verband is tussen het gebruik en een verkeersongeval, hoe frequent het nu in werkelijkheid voorkomt.

Verder kunnen er vragen gesteld worden vanuit toxicologisch opzicht, zo zijn bijvoorbeeld voor amfetamine (vaak gebruikt door vrachtwagenchauffeurs op lange afstanden) en cocaÔne thans geen goede urinetesten in de handel;

 

Voorts merkt de wetenschappelijke commissie op dat op voorgestelde maatregelen voor de verdachte ingrijpend zijn en een behoorlijke inbreuk kunnen maken op de lichamelijke integriteit, zeker wanneer de opsporing zowel op alcohol als op drugs en geneesmiddelen is gericht. Ondanks het feit dat de wetenschappelijke commissie begrijpt dat de wetgever bij de weging van de belangen de keuze maakt voor de verkeersveiligheid, wordt naar het oordeel van de wetenschappelijke commissie deze inbreuk in de concept Memorie van Toelichting ten onrechte onderbelicht.

 

5.            Bewijslast

Blijkens de concept Memorie van Toelichting wordt de niet geringe bewijslast van het huidige artikel 8 lid 1 WVW (rijden onder invloed van een andere stof dan alcohol) als problematisch ervaren door het Openbaar Ministerie. Nu voorgesteld wordt het besturen van een voertuig strafbaar te stellen na gebruik van een middel voorkomende op de bij het concept wetsvoorstel behorende lijst, verwacht de wetgever een verlichting van deze bewijslast daar de vraag of de bestuurder ook daadwerkelijk niet meer tot goed besturen in staat is niet meer relevant is. De wetenschappelijke commissie kan zich hiermee verenigen en ziet hier met de wetgever de bewijsrechtelijke voordelen van het concept- wetsvoorstel.

De wetenschappelijke commissie ziet daarnaast ook een voordeel bij verkeersongevallen: het gebruik van drugs of geneesmiddelen tijdens het rijden kan als strafverzwarende component werken in de zin van artikel 6 WVW.

 

6.            Handhaafbaarheid en opsporing

Met betrekking tot de opsporing en handhaafbaarheid van het verbod op het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer heeft de wetenschappelijke commissie de volgende kanttekeningen.

        Blijkens de concept Memorie van Toelichting zal voorlopig, in ieder geval tot dat er een adequate speekseltest is ontwikkeld, de urine van de verdachte bij wijze van voorlopig onderzoek gecontroleerd worden. Gevolg hiervan is dat de controle alleen zal geschieden bij grootschalige verkeerscontroles waarbij een mobiele politie-unit kan worden ingezet.

De wetenschappelijke commissie vraagt zich af of de controle op drugsgebruik in het verkeer, en dus de reikwijdte van dit concept wetsvoorstel, enkel en alleen is toegespitst op deze grootschalige controles. Betwijfeld wordt of de opsporingsambtenaar op de straat gebruik zal maken van de extra mogelijkheid om drugs- en/of medicijngebruik te controleren. Nog afgezien van het feit dat de status van de coŲrdinatieproeven niet duidelijk is, moet hij op het politiebureau eerst een voorlopig urine-onderzoek doen alvorens een arts kan worden ingeschakeld voor een bloedproef. Hoe combineert de opsporingsambtenaar dit overigens met een alcoholonderzoek?

De wetenschappelijke commissie acht het derhalve raadzaam dat in de concept Memorie van Toelichting op een realistische en praktijkgerichte wijze uiteen wordt gezet hoe de opsporing en handhaving zullen geschieden.

        Met betrekking tot de urinetest in het kader van artikel 8 lid 1 WVW waren er tot nu toe problemen met de handhaafbaarheid: op grond van artikel 17 eerste lid Besluit AO was er vooralsnog geen strafrechtelijke sanctie op een weigering van de urinetest. In het concept wetsvoorstel is de coŲrdinatietest niet opgenomen in het voorgestelde artikel 160 lid 5 WVW, noch is hier de mogelijkheid geregeld van een combinatie van voorlopig vooronderzoek van uitgeademde lucht, speeksel en urine. De vraag is of de opsporingsambtenaren in de praktijk kunnen omgaan met deze coŲrdinatietest. Het lijkt de wetenschappelijke commissie raadzaam dat de Memorie van Toelichting hier nader op ingaat.

        Het gebruik van drugs of geneesmiddelen in combinatie met alcohol komt  waarschijnlijk veelvuldig voor. De wetenschappelijke commissie heeft de indruk dat opsporingsambtenaren in deze gevallen, zeker gezien de hierboven besproken problematische bewijslast van artikel 8 lid 1 WVW, met name het alcoholtraject zullen kiezen. De concept Memorie van Toelichting besteedt ten onrechte geen aandacht aan deze combinatie. De wetenschappelijke commissie betreurt dit, zeker nu het denkbaar is dat ook na de wijziging van artikel 8WVW met de hierboven reeds besproken bewijsrechtelijke voordelen, opsporingsambtenaren nog steeds het alcoholtraject de voorkeur zullen blijven geven. Zal de wijziging er in de praktijk toe leiden dat bij gecombineerd gebruik ook het strafbare gebruik van drugs of geneesmiddelen wordt opgespoord?

        Naast de strafrechtelijke handhaving kan ook gedacht worden aan bestuurlijke handhaving via artikel 130 WVW. De regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid geeft in artikel 5 weliswaar een regeling voor drogerende stoffen anders dan alcohol, maar voor alcohol staat nog een specifiekere norm in die regeling (1090 ug/2,5 promille)

Moet dat wellicht ook voor de voorgestelde lijst van drogerende stoffen gaan gelden? Of zou niet op zijn minst moeten worden vastgelegd dat de stoffen op de lijst zonder meer als drogerend moeten worden aangemerkt?

        De werkzaamheid van bepaalde stoffen, de tijd dat deze in het lichaam kunnen worden aangetoond (de zogenaamde halftime) en de wijze waarop ze kunnen worden aangetoond, leiden tot de volgende opmerkingen:

-          Bepaalde  geneesmiddelen beÔnvloeden de rijvaardigheid alleen in de periode dat de patiŽnt op het medicijn wordt ingesteld. Dat duurt enkele weken. Na die periode is de patiŽnt weer rijvaardig.

Toch zal bij die patiŽnt bij bloedonderzoek de gebruikte stof worden aangetroffen. Bij een strafbaarstelling kan dit tot problemen leiden;

-          Bepaalde geneesmiddelen en drugs laten als residu of omzettingsproduct andere stoffen in het bloed achter, dit kan een probleem vormen bij de vraag wat er nu daadwerkelijk gebruikt is; 

7.            Diverse opmerkingen

        De voorgestelde verbodsbepaling in artikel 8 WVW betreft een wijziging van artikel 8 lid 3 WVW 1994. Dit artikel lid wordt ook gewijzigd in het concept wetsvoorstel wijziging WVW in verband met de verlaging van de wettelijke alcohollimiet voor beginnend bestuurders. De wetenschappelijke commissie adviseert de wetgever de redactie van deze wijziging op het onderhavige concept wetsvoorstel af te stemmen.

        Concept Memorie van Toelichting pagina 2, derde alinea:  gesteld wordt hier dat een alcoholpromillage tot 0,5 promille in het bloed niet verontrustend is, terwijl het gebruik van drugs en geneesmiddelen, in welke mate dan ook, ten alle tijden voorkomen moet worden. De schijn wordt hier gewekt dat er met twee maten gemeten wordt, hetgeen naar het oordeel van de wetenschappelijke commissie voorkomen moet worden. Het lijkt eerder geen principieel onderscheid te maken tussen alcohol en drugsgebruik.

        Concept Memorie van Toelichting pagina 3, onder het kopje Rijgevaarlijke geneesmiddelen: de suggestie wordt gewekt dat het voor plaatsing van geneesmiddelen op de lijst relevant is of er een alternatief geneesmiddel beschikbaar is. Dit zou in het kader van de verkeersveilig geen onderscheidend criterium mogen zijn. Evenmin spreekt het de wetenschappelijke commissie aan dat de verdachte zal moeten onderzoeken of er een voor de rijveiligheid minder gevaarlijk medicijn voor handen is. Dit lijkt eerder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts en past niet in de sfeer van de strafbaarstelling.  

8.            Conclusie

De wetenschappelijke commissie heeft met waardering kennisgenomen van het concept wetsvoorstel. Het gebruik van drugs en geneesmiddelen vormt in het verkeer een behoorlijke gevaarzetting. Het concept wetsvoorstel beoogt deze gevaarzetting te verminderen. De wetenschappelijke commissie onderschrijft de noodzaak hiervan. Ten aanzien van de bewijsbaarheid ziet de wetenschappelijke commissie met de wetgever de bewijsrechtelijke voordelen van het concept wetsvoorstel. Ten aanzien van de handhaving en de opsporing van het gebruik van drugs en geneesmiddelen in het verkeer heeft de wetenschappelijke commissie hierboven kanttekeningen geplaatst. 

 

Den Haag, 17 oktober 2002

  

Namens het hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak,

de wetenschappelijke commissie,

 

G.Chr. Kok,

Voorzitter

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.