Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter D BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

 

(243) Beginletter D

Dalfsen burgemeester W.P.M. Urlings van de gemeente Dalfsen
Landinrichtingscommissie Dwingelderveld
Woningstichting Actium te Assen, commissaris
Plaatsingsadviescommissie Politie Noord Nederland, voorzitter
Instellingsadviesraad Alpha College, lid
Bestuur Vrienden van VanBoeyen, lid
Area Reiniging, bestuurlijk adviseur
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. L.V. Elfers (CDA) Burgemeester gemeente Dalfsen GOG12-05-2010
NEVENFUNCTIES
Regio IJssel-Vecht te Zwolle, bestuurslid
Landinrichtingscommissie Marshoek-Hoonhorst, voorzitter
Incidenteel mediator
Vitens NV te Velp, lid Raad van Commissarissen
Stichting Impact , Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg na Rampen
voorzitter werkgroep "geestelijke verzorging na rampen"
GOG12-05-2010

Dhr. A. Aalberts (CDA) Burgemeester Gemeente Dantumadiel
Voorzitter raad van toezicht MEE Friesland
Voorzitter raad van toezicht AOC
Lid raad van commissarissen NICE BV Breukelen
Voorzitter bestuur Oase
Sociaal Fonds Boter en Kaas controle station
Bron 01-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. J.J. van Aartsen (VVD) Burgemeester gemeente Den Haag
Voorzitter Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
Voorzitter DB en AB Stadsgewest Haaglanden
Voorzitter Regionaal College Politie Haaglanden en Voorzitter Korpsbeheerdersraad
President van DB en ALV Eurocities
Lid van de Algemene Ledenvergadering van G-4 Europa
Auditor van de stichting fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage, Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder van de Stichting Boschhuysen
Lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Voorzitter stichtingsbestuur Kenniscentrum Grote Steden en Raad van Toezicht NICIS
Bestuurslid Foundation “The Hague Process on the future of Refugee and Migration Policy”
Lid adviesraad van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies
Lid Comitť Nederlandse Veteranendag
Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
Lid Adviesraad International Law Criminal Network
Lid Curatorium Mr Gonsalvesprijs
Lid Aspen Ministers Forum
Lid Curatorium Teldersstichting
Advisor board Roosevelt Stichting
Voorzitter Raad van Advies Leerstoel Sociale Geschiedenis Universiteit Leiden
Vz. Dagelijks Bestuur IICD: International Institute for Communication and Development
CHop 27-08-2011 website gemeente Den Haag

Wim, J. Deetman, burgemeester gemeente Den Haag miv 01-01-1996
INFORMANTENVERKLARING. Th. J.M. Hendriks, Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal:
"Ik heb mij daarnaast mateloos geŽrgerd aan de vele onderlinge verdachtmakingen tussen de Tweede Kamerleden in het algemeen en aan mijn adres in het bijzonder". Voorzitter Deetman heeft een bedenkelijke rol gespeeld, de griffie en praesidium hebben alle fatsoensnormen overtreden

NEVENFUNCTIES
Opleiding/studie: Gymnasium-Beta
Politicologie,Vrije Universiteit Amsterdam (1972)
Van 1972 tot 1 februari 1978
Directeur van de afdeling VWO/HAVO/MAVO-opleidingsonderwijs van de Vereniging Besturenraad voor Protestants Christelijk Onderwijs in Nederland.
In deze periode was ik ook vice-voorzitter van het Advies- en Overlegorgaan voor het Hoger Beroepsonderwijs (HBO-raad) en voorzitter van de stichting Risicofonds Sociale Belangen Bijzonder Onderwijs.
In 1963 werd ik lid van de Christelijk Historische Unie (CHU), die later opging in het CDA. Van september 1974 tot juni 1981 was ik lid van de gemeenteraad van Gouda. Daarnaast was ik in deze periode lid van het Intergemeentelijk Overlegorgaan Midden-Holland.
16 januari 1978
BeŽdigd als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Ik was onder meer lid van
de vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen en
de vaste commissie voor Volksgezondheid en MilieuhygiŽne.
Ook was ik voorzitter van de fractiecommissie Onderwijs van het CDA.
11 september 1981
volgde mijn benoemingtot staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen.

29 mei 1982
werd ik benoemd totminister van Onderwijs en Wetenschappen tevens coŲrdinerend minister van het Wetenschapsbeleid.
Op 5 november 1982 en op 14 juli 1986 werd ik opnieuw als minister van Onderwijs en Wetenschappen benoemd. De laatste keer was ik als minister ook verantwoordelijk voor de coŲrdinatie van het volwassenenonderwijs.
Als demissionair minister was ik van 16 september 1982 tot 3 november 1982 en van 3 juni 1986 tot 13 juli 1986 lid van de Tweede Kamer.

Van 14 september 1989 tot 1 december 1996 was ik voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. www.burojeugdzorg.nl/337.htm
voorzitter Regionaal College Politie Haaglanden en lid Korpsbeheerdersberaad;
voorzitter stadsgewest Haaglanden
voorzitter van de stuurgroep Westlandse Zoom
voorzitter AB en DB van de Vereniging Nederlandse Gemeenten;
Vanuit de VNG:
- eerste vice-voorzitter van Council of European Municipalities and Regions (CEMR)
- lid Excom UCLG
- lid commissie Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsregio Haaglanden
auditor van de stichting fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te ’s-Gravenhage,Delft en Utrecht, alsmede toezichthouder van de Stichting Boschhuysen
lid AB/informeel bestuurSamenwerkingsverband Regio Randstad (namens Haaglanden);
Vanuitde Regio Randstad:
- lidbestuur van de Vereniging Kennisalliantie in de Zuidvleugel Randstad
- lid Bestuurlijke Commissie Randstad
- voorzitter portefeuillehoudersoverleg Regio Randstad: EZ en kennisinfrastructuur
Vertegenwoordiger in DB en ALV Eurocities;
lid Stuurgroep G4- Europavestiging
lid Curatorium Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
voorzitter bestuur van de stichting Kenniscentrum Grote Steden
voorzitter van de Commissie Evaluatie Modernisering Rechtelijke Organisatie (tot 2007)
Bestuur Foundation The Hague Process on the Future of Refugee and Migration Policy
Lid van de Raad van Advies van de leerstoel voor Haagse Historie, Center for ModernUrban Histories, verbonden aan de Universiteit Leiden
voorzitter teleacnot.nl Teleac/NOT en plv lid bestuur Educon
voorzitter Nationaal Platform Personenschade
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Voorziening Vangnet HBO
voorzitter Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland
voorzitter bestuur van de Stichting KCE (kwaliteitscentrum Examinering - BVG + (Olo)
voorzitter CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, Raad van Kerken in Nederland

lid bestuur The JJP Foundation (Japan Prizewinner Programme)
lid Raad van Advies Burgland Vastgoed BV te Stolwijk
lid Nederlands Helsinki Comitť te Den Haag
Voorzitterschap curatorium mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving
GOG2010

Dhr. A.J. Gerritsen (VVD) Burgemeester gemeente De Bilt
NEVENFUNCTIES
Lid Dagelijks BestuurRegio Utrecht (BRU)
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Vecht en Venen
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Plv. lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland
Plv. lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Plv. lid Algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Rdreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijngebied
Comitť van Aanbeveling Avondvierdaagse
Lid Commissie restauratie Maarschalkerweerdorgel
Lid Comitť van Aanbeveling Rover Croftsgroep
Lid Comitť van Aanbeveling AcademischHospice Demeter
Lid Comitť van Aanbeveling Zangkoor Zang Veredelt 125 jaar in 2009
Lid Comitť van Aanbeveling Rabobank Utrechtse Heuvelrug
Voorzitter Vereniging van afnemers van producten en diensten van Centric BV Gebruikersvereniging Centric BV
Lid algemeen bestuur Regiopolitie Utrecht
Voorzitter Kamercentrale Utrecht VVD
Voorzitter Jits Beeldenpark Beerschoten
Bron 01-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Plv. lid Algemeen BestuurGemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Zeist e.o.
Lid Comitť van Aanbeveling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Nevenfuncties als VVD burgemeester gemeente Haren
Stichting Scholtenfonds
Lid bestuur Stichting Kammingafonds
Lid bestuur Stichting Weltevreden
GR Meerschap Paterswolde
GR Zuidlaardermeergemeenten
GR Regio Centraal Groningen
Oranjevereniging Oranje Nassau Haren Beschermheer
GR Hulpverleningdienst en openbare gezondheidszorg
Regiopolitie Groningen
Landinrichting Haren
Voorzitter Comitť van aanbeveling Behouden Huijs
Lid Harener Historische Commissie

Dhr. mr. drs. G.A.A. (Bas) Verkerk (VVD) Burgemeester gemeente Delft 150708
Nevenfuncties op 24maart 2009
Lid Regionaal College Politie Haaglanden
Lid Algemeen Bestuur Hulpverleningsregio Haaglanden
Vice-voorzitter en voorzitter Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Brandweer Delft-Rijswijk
Voorzitter Willem van Oranjelezing
Commissaris van de Koninklijke Grafkelder van de Nieuwe Kerk te Delft
Auditeur van rekening van de Fundaties van de Vrijvrouwe van Renswoude
Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand
Lid / Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden, portefeuille Ruimtelijke Ordening, Vinex-Vinac en Grondbeleid. Hieruit vloeien voort:
Voorzitter Stuurgroep Waterkader Haaglanden
Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
Lid Commissie Stedenbaan van de Provincie Zuid-Holland
Lid Provinciaal Planologische Commissie
Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg in het stroomgebied Rijn West
Lid Stuurgroep Haalbaarheid Kustontwikkeling
Regiobestuur in het kader het project 4-sporigheid NS-rails Den Haag /Rotterdam van het Rijks Urgentie Programma Randstad
Lid Raad van Toezicht Delft Cluster
Lid Raad van Toezicht Legermuseum
Lidvan de Honorary Board van het South Holland-Sjanghai Pudong Co-innovation program
Lid Bestuur Stichting Nieuwe Delftse SociŽteit “Het Meisjeshuis”
Lid Advisory Committee Atlantic & Pacific Exchange Program
Lid Bestuur Stichting Connekt
Lid Algemeen Bestuur Stichting Leven met Water
Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten, Bestuurlijk Platform Europa
Lid Commissie Sociale Herovering
Lid van de Profielcommissie Leerstoel Knowledge Management and Regional Economy van de TU Delft
Lid Raad van Advies Stichting Universiteitsfonds Delft
Lid Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
Lid Commissie van Advies Werkplaats Spoorzone Delft
Voorzitter Delftse Kring
Voorzitter Platform Delft Center of Technology
Voorzitter Bestuur Stichting Vrienden van de Compaan
Voorzitter Vereniging Nederlandse Gemeenten, Commissie Vermindering Regelgeving en Toezicht
Voorzitter College van Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, uit dien hoofde voorzitter van de onderhandelingsdelegatie Gemeentelijke werkgevers bij de landelijke CAO-onderhandelingen ten aanzien van alle gemeente-ambtenaren (circa 185.000)
Lid Algemeen Bestuur Vereniging Nederlandse Gemeenten
Lid Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Beschermheer Businessclub Checkpoint
Ambassadeur Delftse Beursvloer
Creatief Ambassadeur van Delft vanuit de kring 40&Co
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Avalex
Plaatsvervangend lid Comitť van de Regio's van de EU

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006
Lid (sinds 2001) en in 2004 voorzitter bestuur Verbond Sectorwerkgevers Overheid VSO
Lid Raad van Overheidspersoneel ROP (sinds 2001)
Lid commissie innovatie openbaar bestuur (INAXIS) (sinds2002)
plv. lid AB regio Randstad
lid cie. Stedenbaan provincie ZH
Lid Raadvan Toezicht Reinier de Graaf Gasthuis Delft
lid bestuur st. Vrienden Medisch Centrum Reinier de Graaf
lid van de Raad van Advies van de st. World Art
Comitťs van aanbeveling:
Grotius college, Tweetalig onderwijs
Botanische Tuin
Electrotechnische Vereniging
Symposium Organic Electronics
Vliegtuigbouwkundige Studievereniging Leonardo da Vinci, 12e lustrum
Technologisch Gezelschap, 23e lustrum
Stichting Vrienden van Vermeer
Delftsche Studenten Weerbaarheid ter viering van de XXIIe Lustrum
Theater De Veste Business Club
Organisatie Matthaus Passion
Rode Kruis Benefiet Golftoernooi 25-05-05
8e Gustave Lorentzen Conferentie 2008
Stichting Residentie in bedrijf
Voorzitter College van Arbeidszaken CVA van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en uit dien hoofde voorzitter van de onderhandelingsdelegatie Gemeentelijke werkgevers bij de landelijke CAO-onderhandelingen ten aanzien van alle gemeente-ambtenaren (circa 185.000)

Voorzitter Stuurgroep Waterkader Haaglanden
Bestuur Panorama Haaglanden

F.H. Wiersma burgemeester gemeente De Marne
NEVENFUNCTIES
penningmeester CDA-bestuurdersvereniging afdeling Groningen
AB Regioraad Noord-Groningen
AB H&OG (Hulpverleningsdienst / GGD) lid
bestuurscommissie brandweer (H&OG) lid
bestuurscommissie GGD (H&OG) lid
AB Vereniging van Waddenzeegemeenten lid
Bestuurlijk Platform Visserij lid
Stuurgroep Beheerbureau GIS lid
vertegenwoordiger gemeente als aandeelhouder inWaterbedrijf Groningen en vennootschappen voormalig Essent
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. J.A.J. Stam (D66) Burgemeester gemeente De Marne GOG11-05-2010
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Kunstraad Groningen
Bestuurlid Noord Nederlands Toneel (NNT)
Voorzitter Kunststation
Commissaris Stichting Werkprojecten Commissaris IN (woningcorporatie stad Groningen)
Algemeen bestuurslid Groninger Archieven
Voorzitter plaatselijke commissie KNRM Lauwersoog
Voorzitter Stichting Eigen Huis Albertus Magnus Comitť van aanbeveling Domies Toen Comitť van aanbeveling Kerkje Vierhuizen
Lid Regionaal College Waddengebied (RCW)
Voorzitter Beheerscommissie CoŲrdinatie Rampenbestrijding Waddenzee (CRW)
Lid Stuurgroep Waterrand
Voorzitter Vereniging van Waddenzeegemeenten
Voorzitter Werkgroep Waddenfonds stand van zaken GOG11-05-2010

NIEUW GEZOCHT NEVENFUNCTIES
Mw. Albertine van Vliet-Kuiper (59 jaar, D66 wnd. burgemeester De Ronde Venen per 1 oktober 2011
NIEUW GEZOCHT NEVENFUNCTIES

Mw. A. van Vliet-Kuiper (D66)Burgemeester gemeente Amersfoort
Plaatsvervangend Korpsbeheerder en lid Regionaal College en Presidium van de Politie Regio Utrecht
Voorzitter bestuurlijke regiegroep Regio Amersfoort
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Voorzitter bestuur Hoefhamer / Johannastichting
Deken van het Capittel van St. Joris te Amersfoort
Provisor van de Stichting De Gecombineerde VicarieŽn
Lid van de Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut
Lid van de Commissie Aedescode
Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De Commissie AedesCode toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de AedesCode. De code biedt de basis voor de maatschappelijke ambitie van de corporaties en maakt deel uit van de lidmaatschapseisen voor Aedes
Bestuurslid Nationaal Restauratiefonds
Scout ten behoeve van diversiteit burgemeesters
Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) stelde in 2008 zes scouts aan. De groep, bestaande uit burgemeesters en oud-burgemeesters, gaat gericht op zoek naar talenten voor het burgemeesterschap, met name vrouwen en allochtonen
Lid van de Raad van Toezicht van Huize Het Oosten
Lid van de Raad van Toezicht van Huize Het Oosten, Centrum voor Senioren in Bilthoven
Voorzitter Raad van de Toezicht van de Gooise Scholen Federatie
Voorzitter Netwerk Mantelzorg
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Dijkgraaf van het Waterschap Veluwe (1997-2000)
Watergraaf van het Waterschap Oost-Veluwe (1990-1996)

WAARHEEN?

Mw. drs. M. Burgman (VVD) burgemeester De Ronde Venen per 1 oktober 2011 om ontslag als burgemeester van De Ronde Venen heeft gevraagd.
Nevenfuncties
Bestuurslid VNG afdeling Utrecht
Bestuursvereniging VVD Utrecht
VNG Commissie Ruimte en Wonen Den Haag
Programmaraad RTV-Utrecht
Voorzitter Theater Totaal Nieuwegein
Bron 31-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
AANDACHTSVESTIGING.
Tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 29 september 2011 kondigde burgemeester Marianne Burgman haar ontslag aan. Zij neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als voorzitter van het huidige en vorige college van De Ronde Venen. Ze had volgens eigen zeggen na het ontstaan van de economische crisis, eerder moeten aansturen op een gedegen onderzoek naar de projectenportefeuille. Met deze stap wil zij een juiste invulling geven aan haar verantwoordelijkheid. Ze spreekt haar vertrouwen uit in de overige collegeleden om de ontstane problemen samen met de organisatie op te lossen. Marianne Burgman is sinds 1 januari 2011 waarnemend burgemeester van de heringedeelde gemeente De Ronde Venen.

INVULLING VACATURE VERWACHT DOOR:

Dhr. R.T. de Groot  (CDA) burgemeester gemeente De Wolden

Dhr. R.T. de Groot  (CDA)Wethouder gemeente Raalte
Lid van de Raad van Advies Zorgkantoor
Lid commissie rechtspositie wethouders en raadsleden
Secretaris bestuur CDA Overijssel
Lid AB GGD IJsselland
Lid in het Algemeen Bestuur van de Recreatiegemeenschap Salland
Lid AB Wezo
Projectleider Bij Grontmij. rayon Twente
Ringcommandant vrijwillige dijkleger bij het waterschap Groot Salland
Bron 18-02-2012 www.burojeugdzorg.nl/1000.htm

Dhr. drs. Sjoerd Kremer burgemeester De Wolden GOG19-05-2010
1979 lid gemeenteraad Assen
1982 wethouder gemeente Assen
1993 burgemeester van (de toenmalige gemeente) Zuidwolde
(1998 samenvoeging van Zuidwolde, Ruinen, Ruinerwold en De Wijk Kremer werd burgemeester in de nieuw ontstane gemeente De Wolden)
bestuurslid van de Vereniging van Drentse Gemeenten
lid van het algemeen bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (en lid van de VNG-commissie (vernieuwing) Landelijke Gebieden
voorzitter van de Bestuurdersvereniging van de VVD, afdeling Drenthe
lid van de verenigingsraad van de AVRO (tevens voorzitter van de Provinciale Commissie)
voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Raad van Deelnemers van de Provinciale Bibliotheekcentrale Drenthe

Dhr. E.A. Groot (PvdA) burgemeester gemeente Delfzijl
Nevenfuncties
voorzitter Libau Monumentenzorg
voorzitter Stichting Bedreigd Bestaan
voorzitter Huis voor de Groninger Cultuur
voorzitter Vakgroep Risico Communicatie
commissaris Waterbedrijf Groningen
Lid Power Team Noord-Nederland
Lid landelijke werkgroep Bevolkingsdaling PvdA
Lid landelijke adviescommissie informatiebeheer Veiligheidsraad
Lid Stuurgroep “Het verhaal van Groningen”
Beschermheer Koningin Wilhelmina
Beschermheer Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus
Commissie van aanbeveling “Carmen”
Commissie van aanbeveling Stichting Kronkels door Fivelingo
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Cees Waal Burgemeester PvdA gemeente Delfzijl GOG12-05-2010
Nevenfuncties
Raadsheer-plv. Gerechtshof Amsterdam
vice-voorzitter commissie bezwaarschriften Ministerie OCW
voorzitter Raad van Toezicht VARA
voorzitter Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
voorzitter Stichting Mr. C.J.D.L. Waalfonds te Deventer
Regent Brouckhovenhofje c.a. Leiden
Voorzitter Stichting Leiden 4 januari 1944, waakzaamheid, democratie en mensenrechten
Lid subcommissie Gemeente Dienstverlening Informatiebeleid van de VNG
GOG12-05-2010

mr.dr. A.G.J.M. Rombouts, burgemeester gemeente Den Bosch
korpsbeheerder Politieregio Brabant-Noord
voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord
voorzitter algemeen bestuur Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
lid landelijk korpsbeheerdersberaad
lid dagelijks bestuur Veiligheidsberaad VNG
2009-heden voorzitter Gegevensautoriteit Natuur, Ministerie van LNV
2009-heden voorzitter Stichting E-laad.nl
2007-heden voorzitter Kennisplatform elektromagnetische velden en
gezondheid, Ministerie van VROM
2007-heden voorzitter Nederlandse Dans Dagen
2007-heden voorzitter Raad van Advies expertisecentrum Veiligheid, Avans Hogeschool
2006-heden lid algemeen bestuur Stichting Amici Almae Matris,
Katholieke Universiteit Leuven
2004-heden vice-voorzitter bestuur NOC/NSF
2002-heden lid Raad van Toezicht Ons Middelbaar Onderwijs
2000-heden lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
1997-heden lid Comitť van de Regio’s, Europese Unie, Brussel
1997-heden voorzitter Stichting Jan SchrŲderfonds
1992-heden lid College van Beroep van de Energie- en Nutsbedrijven
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingHulpverleningsdienst Brabant - Noord(tevens voorzitter)
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC)
Lid Comitť van de Regio’s en commissie EDUC /Brussel
Lid College van Beroep Nutsbedrijven
Voorzitter Nederlands Dans Theater
Voorzitter Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Lid raad van toezicht OMO
Lid Raad van Advies mr. Frans Perrick Stichting Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Nijmegen)

Dhr. K.F. Schuiling (VVD) burgemeester gemeente Den Helder
Nevenfuncties
Lid van Raad van Commissarissen Luchthaven Eelde-Groningen
Lid van Raad van CommissarissenGroningen Internetexchange te Groningen
Lid van Raad van Commissarissen N.V. Waterbedrijf Groningen. Betaald
Lid van Raad van Bestuur van ICT@NN
Lid van Raad van Bestuur van Stichting IndustriŽle en Handelsgebouwen Groningen
Aandeelhouder Essent
Aandeelhouder Martiniplaza Groningen
Lid van instellingsadviesraad van het Alfa College
Bestuurslid van de Groninger Ondernemers Prijs
Voorzitter van Het Behouden Huys in Haren (Groningen)
Voorzitter van Noorderlicht te Groningen
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. S.(Stefan) Hulman burgemeester gemeente Den Helder GOG12-05-2010
NEVENFUNCTIES
vice-voorzitter Regionale Achiefdienst
lid Comitť van Aanbeveling Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom
lid Comitť van Aanbeveling Stichting Tegen Zinloos Geweld
beschermheer Stedelijk Muziek Korps Den Helder
beschermheer Watersportvereniging Helder-Willemsoord-Nieuwediep
beschermheer Oud-Redders Moed Volharding en Zelfopoffering
lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Politieregio Noord-Holland Noord
lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Lid VVD Partijcommissie Verkeer & Waterstaat
Voorzitter/lid jury van AnaarBeter-prijs
GOG12-05-2010

Dhr.ir. C.J. Vriesman (PvdA) Burgemeester gemeente Den Helder GOG12-05-2010

Dhr. ir. A.P. Heidema (ChristenUnie) burgemeester gemeente Deventer
Voorzitter Regio Stedendriehoek
Lid Comitť EPD Oost-Nederland (EFRO)
Plaatsvervangend Korpsbeheerder Politieregio IJsselland
Lid (plaatsvervangend voorzitter) van het Regionaal College Politieregio IJsselland
Lid (plaatsvervangend voorzitter) van het Bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland
Lid Bestuurlijk Overleg Portefeuillehouders Informatievoorziening (Veiligheidsberaad)
Voorzitter Nederlandse Hanzesteden
Lid Hansekommission (= Dagelijks Bestuur van het Internationale Hanzeverbond)
Lid Regiegroep Grote Stedenbeleid Overijssel
Lid Platform Veiligheid van de G32
Lid Raad van Commissarissen NV Bergkwartier
Voorzitter Stichting Affiliatie Deventer Ziekenhuis
Lid van het Algemeen Bestuur Vereniging tot Beoefening van het Overijsselsch Reght en Geschiedenis
Lid Comitť van Aanbeveling Nationaal Fonds Kinderhulp
Lid Comitť van Aanbeveling Deventer Sportploeg
Lid Comitť van Aanbeveling Nederlandse Rode Kruis, afdeling Deventer
Lid Board of Ambassadors van het Orkest van het Oosten
Lid Nieuw Deventer Circuit
Lid Comitť van Aanbeveling Restauratie LebuÔnuskerk
Lid Comitť van Aanbeveling  Geert Groote Huis
Ambassadeur van het Kenniscentrum Oncologie
Voorzitter Stichting Criminee
Voorzitter Vereniging Stadswerk Nederland
Lid Regieraad Bouw Oost Nederland
Lid Platform Professioneel Opdrachtgeverschap
Lid Kwaliteitsteam Samenwerken (Regieraad Bouw Oost-Nederland)
Lid Programmaraad Ruimte voor de Rivier
Lid Stuurgroep (en dagelijks bestuur) Delta-Rijn
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm NEVENFUNCTIES
Lid van het Dagelijks Bestuur Regio IJssel-Vecht
Lid Plenair Bestuurlijk Overleg van de G27
Lid Commissie In Axis (2006)
Lid Deltacommissie (staatscommissie duurzame kustontwikkeling),(oktober 2007),
Lid Regieraad Bouw Oost Nederland, (najaar 2008)
OUD
Ir. A.P. Heidemastudeerde af aan deLandbouwuniversiteit Wageningen, afstudeerrichting Cultuurtechniek
Burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe 2004-2007
Raadslid en later als wethouder in Zoetermeer 1990-2004
Eerdere functies waren onder meer die van projectmanager bij het ministerie van VROM voor reconstructieprojecten landelijk gebied

Dhr. J.G.M. Daandels (CDA)Burgemeester gemeente Deurne
Verzorgingsverpleeghuizen regio Boxtel/St.Michielsgestel
Lid regioraad SRE
Lid DB SRE als portefeuiillehouder milieu, plattelandsontwikkeling recreatie en toerisme
Voorzitter Intergewestelijk Ovceleg Agarische Milieubeleid in Brabant Z) en NO en Midden-Limburg
Lid bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg PHO
Voorzitter Bestuurlijk handhavingsoverleg B-RHO
Lid stuurgroep Agrofood Community ZO-Brabant/Midden Limburg
Mede-oprichter, vice-voorzitter en voorzitter Stuurgroep Dynamisch Platteland
Voorzitter van de VNG-delegatie Agrarische Milieuwetgeving en Reconstructie,landelijk overleg over plattelandsontwikkeling ( reconstructie)
Platform Voortgang Uitvoering Reconstructie ( PVUR )
Voorzitter Commissie Milieuhygiene Rudel
Voorzitter Stichting Het Geleer Heeswijk-Dinther
Voorzitter Streekplatform De Peel
Voorzitter Stuurgroep Progres Plattelandsontwikkeling SRE
Lid bestuur Bureau In-koop en Aanbestedingen
Lid Algemeen Bestuur Regionaal College en Hulpverleningsregio ZO-Brabant en Iid adviescommissie financiŽn
Voorzitter Algemene VergadŤring van Aandeelhouders van Tuinbouwvestiging Deurne BV
Adviseur Peelcompagnie, bestuurlijk oyerleg Brabantse en Limburgse Peelgemeenten
Voorzitter Stuurgroep Innovatief Groen
Voorzitter reconstructiecommissie Maas en Meierij
Voorzitter bestuurscommissie Peelvenen
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw.drs. A.E. Koopmanschap (GroenLinks) Burgemeester gemeente Diemen
Voorzitter Federatie SOS-Telefonische hulpdiensten Nederland
Voorzitter landinrichtingscommissie Ade
Beschermvrouwe van de conferentie Macadam, een initiatief voor web-onderwijs aan ernstig zieke kinderen
Bron 02-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
plv.lid van het congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa
Secretaris bestuur NGXchange
Penningmeester bestuur Vereniging Noord-Hollandse Burgemeesters

Dhr. mr. R.S. Cazemier  (VVD) burgemeester gemeente Dinkelland
Voorzitter Raad van Commissarissen Stedin BV.
Voorzitter Taskforce multifunctionele landbouw
Beschermheer Koninklijke Muziekvereniging St. Caecilia
Voorzitter Stichting Agatha Laan Fonds te Denekamp
Voorzitter Schimmelpenninck van der Oyefonds
Lid Algemeen Bestuur werkvoorzieningschap Oost Twente
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

F.P.M. Willeme burgemeester gemeente Dinkelland ONTSLAGEN 29-02-08 door Min. Binnenlandse Zaken per 01-03-2008
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Ondersteuning Cultuur Denekamp
Adviseur advocatenmaatschappen
Gecommitteerde/deskundige HEAO Arnhem
Adviseur Festivals Limburg BV, statutair directeur Megaland beheer BV
Adviseur Pinkpop c.a.
Lid DB ECO
Vice voorzitter Raad van Commissarissen Cogas
Minister ontslaat burgemeester gemeente Dinkelland, 29 FEB 2008. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft burgemeester Frans Willeme van de gemeente Dinkelland ontslagen. Per 1 maart wordt hij uit zijn functie ontheven. Dat stelde een voorlichter van de gemeente woensdag. De gemeenteraad zegde 11 december vorig jaar met een nipte meerderheid het vertrouwen in de burgemeester op, nadat een vertrouwensbreuk was ontstaan tussen hem en de 3 wethouders. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is het ontslag gebaseerd op de verklaring van de gemeenteraad op 20 november vorig jaar dat de verhoudingen tussen de gemeenteraad en de burgemeester blijvend zijn verstoord. Incidenten. De 3 wethouders raakten in opspraak nadat Willeme vorig jaar november hun integriteit in twijfel trok. Volgens de burgemeester had wethouder Evert Jan Krouwel niet moeten worden aangesteld wegens enkele persoonlijke incidenten in zijn leven. Wethouder Rob Engbers had tegen de sollicitatiecommissie verzwegen dat zijn vrouw raadslid was in de naburige gemeente Oldenzaal. Onderzoek Willeme verweet wethouder Eric Kleissen dat hij zakelijke belangen met privťbelangen vermengde.

Dhr. J.G. Kristen (PvdA) Burgemeester waarnemend gemeente Dinkelland GOG 26-08-2010

Geassocieerde deskundige van BING

Dhr. drs. S. Stoop (SGP)
Burgemeester gemeente Dirksland
Voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)
Lid van de Portefeuillehoudersadviescommissie Openbare Orde en Veiligheid van het ISGO
Lid van het Regionaal College van de politie Rotterdam-Rijnmond
Lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Lid van het Algemeen Bestuur van Halt Rotterdam-Rijnmond
Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Hollandse eilanden
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Dirksland
Lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland
Lid van het bestuur van de Stichting Fractieondersteuning SGP/ChristenUnie provincie Zuid-Holland
Lid van de Commissie voor gewone geschillen, ingesteld door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, tevens zijnde commissie van beroep voor de stichting Dienstverlening Gereformeerd Schoolonderwijs
Lid van het Comitť van aanbeveling van "een handreiking" reformatorische vereniging voor familieleden van psychisch zieken
Voorzitter van bestuur Stichting Voorzieningenfonds hospice Calando te Dirksland
Voorzitter van de afdeling Dirksland/Herkingen/Melissant van het Nederlandse Rode Kruis
Lid van het comitť van aanbeveling van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Secretaris van het bestuur van de Stichting Dirkslandse Sas
Voorzitter van het Zorgberaad Rijnmond Zuid
Voorzitter van de Raad van Toezicht Protestants Christelijke Stichting Sjaloom Zorg op Goeree-Overflakkee e.o. (Stichting Sjaloom Zorg)
Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting CuraMare
Lid van de Raad van Advies van de Stichting De Overbrugging
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV Delta
Afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV ENECO
Afgevaardigde in de Algemene Vergadering van de NV Bank Nederlandsche Gemeenten
Lid van de commissie Communicatie, Voorlichting en Vorming van de Staatkundig Gereformeerde Partij
Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Zorg en verpleging Goeree-Overflakkee (Stichting ZVGO; ZorgSaam)
Lid van het bestuur Stichting Rien Poortvliet Museum

Dhr. drs. C.J.G. Luesink (GroenLinks) Burgemeester gemeente Doesburg
Lid College van Bestuur Stadsregio Arnhem Nijmgen (m.i.v. juni 2010)
Lid bestuur Gelders Genootschap Arnhem
Voorzitter werkgroep Carillon Marathon
Lid Archief Algemeen Bestuur Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
Lid Regionaal College Politie
Lid Raad van Portefeuillehouders Hulpverlening Gelderland Midden
Lid bestuur VNG Gelderland
Lid VNG commissie FinanciŽn Den Haag
Lid commissie Sociale Begeleiding GGNet Warnsveld (2002)
Lid ledenraad Zorgverzekeraar UVIT Arnhem (2007)
Lid Raad van Advies Gelderland UVIT Nijmegen (2007)
Lid Raad van Advies Sovov Utrecht (2008)
Voorzitter Nuonplatform Oud Gamog Aandeelhouders (NOGA)
Gemeentevertegenwoordiger in de commissie van Aandeelhouders van Vitens
Bron 19-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. H.J. Kaiser (CDA) burgemeester gemeente Doetinchem
Fortisbank Fondslid bestuur Regio Achterhoek voorzitter
Beveiliging Bedrijventerreinen Doetinchem lid bestuur
Vrienden v. TsjechiŽ lid bestuur
Politieregio Noord- en dagelijks bestuur Oost-Gelderland lid                                        
Veiligheidsregio Noord- en dagelijks bestuur Oost-Gelderland lid  
Afdeling Gelderland CDA  voorzitter
St. Christelijk Sociaal Congres  voorzitter
Bron 19-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Regio Achterhoek lid dagelijks bestuur
GGD Gelre-IJssel lid dagelijks bestuur
bestuurlijk intermedair VWS/IPO Inzake financiering jeugdzorg
adviseur en partner bij Rijnconsult BV

Wim Dijkstra PvdA burgemeester gemeente Doetinchem GOG19-05-2010

Mw. S.P.H.M. Dirven-van Aalst (CDA) Burgemeester gemeente Dongen Nevenfuncties
Lid Algemeen Bestuur Regionaal College
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lid Algemeen Bestuur ROM (Regionaal Orgaan Midden-Brabant)
Lid portefeuillehoudersoverleg ROM Personeel, Organisatie en Facilitaire Zaken
Lid portefeuillehoudersoverleg ROM Economische Zaken en Recreatie & Toerisme
Voozitter Burgemeesterskring Midden-Brabant
Bestuurlijk secretaris ROM (Regionaal Orgaan Midden-Brabant)
Lid stuurgroep RIO (Regionale Informatie Organisatie)
Lid Algemeen Bestuur RPC (Regionaal Platfom Criminaliteitsbeheersing)(namens de korpsbeheerder politieregio Midden- en West-Brabant
Lid Raad van Toezicht SDW, Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (Roosendaal)
Lid Klankbordgroep Cultuur, Recreatie en Toerisme van de Adviesraad CDA-Brabant
Lid College van AdviesKwadrant Scholengroep
Voorzitter Stichting Historische Brandweermaterialen gemeente Dongen
Ambassadeur Goederenbank Oosterhout e.o.
Aandeelhouder BrabantWaterN.V.,,s-Hertogenbosch
Aandeelhouder Beheersmaatschappij Zwemsport en Recreatie-objecten Dongen B.V., Dongen
Bron 07-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. Van Brummen burgemeester gemeente Dongen GOG 07-06-2010
Lid van het Regionaal College
Lid Dagelijks Bestuur van het Regionaal College
Lid FinanciŽle commissie Regionaal College
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Voorzitter Algemeen Bestuur Stichting Regionaal Opleidingscentrum Brandweer
Lid Algemeen Bestuur Regionaal Orgaan Midden-Brabant (ROM)
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur GGD Hart voor Brabant
Lid commissie tot onderzoek van rekening en begroting GGD Hart voor Brabant
Lid beraad van GHOR-burgemeesters (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Midden-Brabant)
Aandeelhouderschap gemeente
Brabant Water N.V., Den Bosch
Intergas NV, Oosterhout
Beheersmaatschappij Zwemsport- en Recreatie-objecten Dongen B.V
Voorzitter Interregionale Welstandscommissie HSL-Zuid en A12
Voorzitter Stichting Kinderen en PoŽzie (SKEP)
GOG 07-06-2010

Mw. drs. M.C.M. Waanders (PvdA)Burgemeester gemeente Dongeradeel
Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
Voorzitter Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
Lid Regionaal College Politie Friesland
Lid Team1 Politie Noordoost Friesland (voorheen Districtscollege)
Lid Raad van Commissarissen Dokkum Holding BV (Bedrijvencentrum)
Lid Raad van Commissarissen N.V. Kabeltelevisie Noordoost Friesland (Kabel Noord)
Afgevaardigde vergadering van aandeelhouders Eneco
Lid Districtscollege Brandweer Noordoost Friesland
Lid Algemeen Bestuur NOFA
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Friesland
Voorzitter IJswegencentrale Noordoost Friesland
Bron 10-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. Baas VVD waarnemend burgemeester gemeente Dongeradeel GOG10-06-2010
(Burgemeesterschap gemeente Opsterland na het vertrek van Sicko Heldoorn)
Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
Voorzitter Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
Lid Regionaal College Politie Friesland
Lid Team1 Politie Noordoost Friesland (voorheen Districtscollege)
Lid Raad van Commissarissen Dokkum Holding BV (Bedrijvencentrum)
Lid Raad van Commissarissen Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog
Lid Breed HandhavingsoverlegRegio Noord-Friesland
Lid Districtscollege Brandweer Noordoost Friesland
Lid Algemeen NOFA/ lid portefeuillehoudersoverleg
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Friesland
Voorzitter IJswegencentrale Noordoost Friesland
Lid Begeleidingscommissie gasboringen NAM
Lid Raad van Commissarissen Omrop Friesland
Lid Raad van Commissarissen Friesland Miljeu
GOG10-06-2010

Dhr. drs. A.A.M. Brok (VVD)Burgemeester gemeente Dordrecht
Lid comite van aanbeveling Prof. Feitsma Fonds
Lid kommitee fan oanrikkemendaasje foar it Feitsma Funs
Fryske Akademy zaterdag 1 januari 2005
Lid alg. bestuur schadevergoedingsschap HSL-Zuid A16, A4 zaterdag 14 augustus 2010
VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport Voorzitter woensdag 1 september 2010
VNG Bestuur donderdag 7 oktober 2010
Architectuur Lokaal Amsterdam Lid bestuur zaterdag 1 januari 2005
Stichting Dordtse Academie Voorzitter maandag 1 februari 2010
Bouw cultuurfonds Lid bestuur maandag 1 januari 2007
Cultuurfonds BNG dinsdag 1 januari 2008
VVD Hoofdbestuur, bestuursvereniging Voorzitter dinsdag 1 januari 2008
Raad van Toezicht Boekmanstichting Amsterdam zaterdag 1 januari 2005
Dhr. drs. A.A.M. Brok (VVD)Burgemeester gemeente Sneek GOG19-05-2010
2001 - heden: Vice-voorzitter Konsultatyf Orgaan
Adviesorgaan Minister van BZK inzake Europees handvest voor minderheidstalen
2003 - heden: Voorzitter AfŻk
Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Stichting ter bevordering van het Friese onderwijs (19 medewerkers, begroting 1,5 miljoen euro)
2003 - heden: Voorzitter Old Burger Weeshuis
2004 - heden: Voorzitter adviesraad opleiding Integrale Veiligheid Thorbecke Academie (NHL)
2005 - heden: Voorzitter Schorer
Kenniscentrum voor lesbisch- en homospecifieke gezondheidszorg (50 fte's)
2005 - heden: Voorzitter Stichting Stimulering Zuidwest Friesland
Stichting met als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen van initiatieven en het stimuleren van de economische en sociale ontplooiing van de Friese Zuidwesthoek
2006 - heden: Voorzitter van de VNG-onderhandelingsdelegatie namens ruim 450 gemeenten met de staatssecretaris Cultuur
2006 - heden: Voorzitter adviescommissie archieven VNG
1998 - heden: Lid VNG commissie Zorg, Welzijn, Sport en Cultuur
2000 - heden: Penningmeester Onclin-Eysink Smeets Stichting
Stichting heeft ten doel het instandhouden van de kunstcollectie van de Leeuwarder kunstenaar Kor Onclin (1918-2003)
2002 - heden: Lid VVD commissie cultuur
2003 - heden: Lid curatorium Magister Alvinus
2004 - heden: Lid Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland
2004 - heden: Lid polityke advyskommisje fan de Ried fan de Fryske Beweging
2005 - heden: Bestuur Boekmanstichting Stichting die kennis over kunst en cultuur in beleid en praktijk verzamelt en verspreidt
2005 - heden: Lid bestuuur Architectuur Lokaal
2005 - heden: Lidmaatschap Fryske Akademy
vanaf 2007:Lid Raad van Toezicht GGZ Friesland
vanaf 2007:Lid bestuur Bouwfonds (cultuur)
vanaf 2007: Lid commissie van aanbeveling "Theaterspektakel"
C27-08-2011 website gemeente Dordrecht

Dhr. R.J.G. Bandell (PvdA) Burgemeester Gemeente Dordrecht ????
Nevenfuncties
Korpsbeheerder Zuid-Holland Zuid
voorzitter Drechtstedenbestuur
voorzitter Zuid-Holland Zuid
Voorzitter platform VNG inzake asielzoeker-sproblematieken integratie
Voorzitter platform VNG Antillen
Voorzitter GHOR-beraad burgermeesters
Voorzitter Commissie stedenbaan van het bestuurlijkplatform Zuidvleugel
Lid Nederlandse Centrum Internationale Politiesamenwerking
Voorzitter stichting Dordt in Stoom.
Voorzitter Dordtse Academie
Voorzitter Stichting Dordtse Monumentendag
Lid Raad van toezicht “De Grote rivieren” te Dordrecht
Lid raad voor Economische aangelegenheden van het Bisdom Rotterdam
Voorzitter Dutch Commitee International Council on SocialWelfare
Voorzitter raad van Toezicht Koepel Behandelcentra Chronische Zieken
Voorzitter Platform FinanciŽn en Facilitaire Zaken Nederlandse Politie Instituut
Lid van de raad voor het Korps Landelijke Politiediensten
Lid van de commissie Aantrekken Leden Rechterlijke macht
Voorzitter van het bestuur van de Federatie Welstand Nederland
lid van de Raad van Advies v.h. College Bescherming Persoonsgegevens
lid jury voor de kwaliteits-prijs van het INK
lid commissie Veiligheid van de VNG
Voorzitter gemeenteraad en presidium
commissaris A. Z. N.V. (voetbalclub)
lid raad van commissarissen Investerings B.V. en Participatie B.V. Regionaal Oefenterrein Brandweer
GOG27-08-2011

mr. R.S. Cazemier
Directeur Omroep Friesland
mr. R.S. Cazemier ??? burgemeester gemeente Dongeradeel tot 01-04-????
Voorzitter Commissie voor Georganiseerd Overleg
Voorzitter Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
Lid Regionaal College Politie Friesland
Lid Team1 Politie Noordoost Friesland (voorheen Districtscollege)
Lid Raad van Commissarissen Dokkum Holding BV (Bedrijvencentrum)
Voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Kabeltelevisie Noordoost Friesland (Kabel Noord)
Voorzitter Raad van Commissarissen Eneco Netbeheer N.V. (per 1-7-2008 Stedin N.V.)
Lid Raad van Commissarissen Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog
Lid Breed Handhavingsoverleg Regio Noord-Friesland
Lid Districtscollege Brandweer Noordoost Friesland
Lid Algemeen NOFA/ lid portefeuillehoudersoverleg
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Friesland
Voorzitter IJswegencentrale Noordoost Friesland
Lid Begeleidingscommissie gasboringen NAM
Voorzitter Raad voor de Wadden
Voorzitter Boer en Natuur
Lid bestuur Natuurlijk Platteland Nederland
Voorzitter Sint Anthony Gasthuis Leeuwarden
Lid Bestuur Frysk Akademy FŻns

Dhr. R.J.H. van der Riet (CDA)Burgemeester gemeente Drechterland
lid commissie rampenbestrijding en crisis Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
lid algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord Holland Noord
lid algemeen en dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling Westfries Archief/Regionaal Historisch Centrum.
Bron 26-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland, marktplaats Algemeen Bestuurlijke Zaken
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN
Vereffenaar Stichting Floriade 2002
Beheer RK Begraafplaats Frans van Saleshof in Lijnden

D.W. de Cloe, burgemeester gemeente Drechterland GOG 26-08-2010
NEVENFUNCTIES
lid van de Raad van Commissarissen van Roosdom Tijhuis B.V.
voorzitter van de Raad van regionaal geneeskundig functionarissen
bestuurslid van het Nederlands Instituut voor brandweer en rampenbestrijding
lid van het Comitť van Aanbeveling van de uitvoeringen van Baselius door de Stichting de Vierschaar te Bergen op Zoom
beschermheer van de Jan van Beamontprijs (de Zilverstadprijs voor toegankelijk lokaal historisch onderzoek)

Roy Ho Ten Soeng burgemeester gemeente Venhuizen GOG 26-08-2010
De gemeente Venhuizen is per 1 januari 2006 opgeheven en bij de gemeente Drechterland gevoegd.

Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok (PvdA) burgemeester gemeente Drimmelen
Lid Regionaal College van de Regio Midden- en West-Brabant (politie)
Lid Algemeen Bestuur van GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lid van het portefeuillehoudersoverleg Algemene Zaken van de GR Overlegplatform Regio Breda (Regiobureau Breda)
Lid van de Bestuurlijke Regie Groep West-Brabant
Lid van de Redactiecommissie van het Burgemeestersblad (NGB)
Erevoorzitter van het Made's Mannenkoor
Hooftman van het Bijenhoudersgilde "Sint Ambrosius"
Eredeken van Kloveniersgilde St. Antonius Abt
Lid van het bestuur van de Stichting Cultuurhistorie West-Brabant (namens het SES)
Voorzitter van de Regionale Advies Commissie Recreactie en Toerisme (namens het SES)
Lid van het Comitť van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van Circonflex
Voorzitter Stichting Zuidelijke Dansvoorziening Station Zuid te Tilburg
Voorzitter van de Raad van Advies van het Zorgkantoor Zeeland
Voorzitter van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Lid van de Bezwaarschriftencommissie van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Brabant Water NV
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Intergas
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV Bank van Nederlandse Gemeenten
Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Beheersmaatschappij Jachthaven Drimmelen BV
Lid Algemeen Bestuur Stichting Inkoopbureau West-Brabant

Dhr. mr. A.B.L. de Jonge (CDA) burgemeester gemeente Dronten
lid algemeen bestuur Stichting Het Oversticht
RECHTER-PLAATSVERVANGER WAAR WORDT DOOR HEM NIET VERMELD!
lid klankbordgroep vernieuwing GBA namens Gebruikersvereniging Centric
lid comitť van aanbeveling Flevoboulevard
Voorzitter VNG, afdeling Flevoland
lid commissie Bestuur en Veiligheid VNG
lid klachtencommissie CVO
voorzitter gebruikersvereniging Oranjewoud
Comitť van aanbeveling Stichting tegen Zinloos Geweld
bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
lid stuurgroep Leren voor duurzame ontwikkeling
voorzitter stichting Les Extremes
vice-voorzitter Nieuw Land Erfgoedcentrum
bestuurslid Flevopenningen
DB lid algemeen bestuur VNG Flevoland
bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen

Dhr. drs. L.J.E.M. van Riswijk (CDA) Burgemeester gemeente Druten
Voozitter Stichting De Uivermeertjes
Lid AB Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Lid regionaal college politieregio Gelderland-Zuid
Lid AB GHOR Gelderland-Zuid
Lid Algemeen bestuur Euregio Rijn-Waal
Lid districtsoverleg politie
Voorzitter stuurgroep samenwerking Beuningen - Druten
Voozitter Maas en Waal Raad
Lid Euregionale stuurgroep Viking
Lid burgemeesterskring Nijmegen e.o.
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. H.J. Zomerdijk (VVD) Burgemeester gemeente Duiven
voorzitter curatorium bouwopleidingen ABW
lid examenraad bouwopleidingen
lid hoofdbestuur Nederlandse Bijenhouders Vereniging
lid Raad van Toezicht Marant
lid bestuur Bogo (brandweeropleidingen)
voorzitter Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
voorzitter gebiedscommissie De Liemers
lid Gilderaad Federatie Gelderse Schutterijen
Lid Stadsregioraad Arnhem Nijmegen
Lid adviescommissie Bestuur en FinanciŽn Stadsregio Arnhem Nijmegen
Lid beroepscommissie Stadsregio Arnhem Nijmegen
lid Dagelijks Bestuur Hulpverleningsregio Midden Gelderland
lid Dagelijks Bestuur Regionaal College politie
lid Algemeen Bestuur Liemers Museum
lid Dagelijks bestuur Streekarchief Doesburg Liemers
lid consultatiecommissie Betuweroute
lid Nationaal Wateroverleg
lid bestuur Stuurgroep Boven- en Beneden-Rivieren
voorzitter districtsoverleg regiopolitie Gelderland-Midden (2 de korpsbeheerder)
voorzitter werkgroep terugkeer ex-zedendelinquenten (NGB)
lid redactiecommissie burgemeestersblad (NGB)
lid Bestuurscommissie informatievoorziening Veiligheidsraad
lid Stuurgroep Nationaal Landschap Gelderse Poort
lid Commissie Water van de VNG
lid bestuur Vereniging Plattelandshuis
Bron 11-05-2010www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid KAN-raad Regio Arnhem Nijmegen
Lid adviescommissie Bestuur en FinanciŽn Regio Arnhem Nijmegen
voorzitter redactieraad P+G
lid redactie Burgemeestersblad
adviserend lid bestuurdersvereniging VVD
lid bestuurlijk overleg ruimte rivier Bovenrivieren
lid landelijk Bestuurlijk overleg Hoogwaterbescherming XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

wethouder R.J. van de Mortel

A. Aanwijzing op basis van B&W-besluit:
1.Lid bestuurscommissie openbaar vervoer Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag:4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2. Bestuurslid B7
Tijdsbeslag: 3 x per jaar
Vergoeding:geen

B.Overige nevenfuncties:

1.Lid commissie financiŽn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Tijdsbeslag:4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Bestuurslid Stichting October 1944 ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag:5x per jaar vergadering
Vergoeding: geen

3.Bestuurslid Stichting Model European Parliament Nederland
Tijdsbeslag: 3x per jaar vergadering
Vergoeding: geen

4.Voorzitter Stichting Model European Parliament Noord-Brabant
Tijdsbeslag: 3x per jaar vergadering
Vergoeding: geen

5.Lid College van Advies Sint-Janslyceum/Jeroen Bosch College
Tijdsbeslag: 2x per jaar vergadering (avond).\
Vergoeding:geen

6.Bestuurslid Vereniging Brabantse Gemeenten
Tijdsbeslag: 0,5 dag per kwartaal
Vergoeding: geen

7.Bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: 4x vergadering per jaar
Vergoeding: geen

8.Lid overleggroep G27 Economie
Tijdsbeslag:4 maal Ĺ dag per jaar
Vergoeding:geen

Overzicht nevenfuncties wethouder J. Eugster

A.Aanwijzing op basis van B&W besluit/raadsbesluit:
1.Lid bestuurscommissie openbaar vervoer Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: 4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant
Tijdsbeslag: Algemeen Bestuur Hart van Brabant 4 x per jaar
Tijdsbeslag: Dagelijks Bestuur Hart van Brabant 8 x per jaar
Vergoeding:geen

3.Bestuurslid Stichting Vestingwerken
Tijdsbeslag:3 tot 4 bijeenkomsten per jaar
Vergoeding:geen

4.Lid van de Raad van Europa (voordracht vanuit de VNG)
Tijdsbeslag: 6 tot 8 dagen per jaar
Vergoeding:reiskosten kunnen worden gedeclareerd

B.Overige nevenfunkties:
1.Lid Raad van Toezicht Zorgkantoor
Tijdsbeslag : 1 dagdeel per 8 weken
Vergoeding:geen

2.Lid overleg Grote Stedenbeleid G-27 Sociale Pijler
Tijdsbeslag : 4 tot 5bijeenkomsten per jaar
Vergoeding: geen

3.Lid Provinciaal overleg Klankbordgroep Veiliger Brabant
Tijdsbeslag :4 tot 5 bijeenkomsten per jaar
Vergoeding:geen

4. Voorzitter overleg Duurzame Driehoek
Tijdsbeslag : 7 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

5.Bestuurslidoverleg GBKN-Zuid (Grootschalige Basis Kaart Nederland)
Tijdsbeslag : 6 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen


6. Lid reconstructiecommissie Maas en Meierij.
Tijdsbeslag:10 Š 12 dagdelen per jaar
Vergoeding:vergoeding per vergadering

7. Lid Stichting Gereformeerd Frans van Udenhuis
Tijdsbeslag: 2 maal per jaar
Vergoeding : geen

NEVENFUNCTIES

1.Korpsbeheerder Politieregio Brabant-Noord
Korpsbeheerder Politieregio Brabant-NoordTijdsbeslag:0,5 dag per week
Vergoeding:geen

2.Lid algemeen bestuur Stadsgewest ’s-Hertogenbosch **
(tevens voorzitter)
Tijdsbeslag: 2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

3.Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingHulpverleningsdienst
Brabant - Noord(tevens voorzitter) **
Tijdsbeslag:1 dag per maand
Vergoeding:geen

4.Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord (GMC) **
(tevens voorzitter)
Tijdsbeslag:4 dagdelen per jaar
Vergoedingen:geen

5.Lid landelijk korpsbeheerdersberaad
Tijdsbeslag: 3 dagen per jaar
Vergoeding: geen

6.Lid Comitť van de Regio’s en commissie EDUC /Brussel.*
Tijdsbeslag:8 dagen per jaar
Vergoeding: onkosten

B.Overige nevenfuncties:

1. Lid van de Raad van Commissarissen Bank Nederlandse Gemeenten
Tijdsbeslag: 8 dagdelen per jaar
Vergoeding: vaste jaarvergoeding

2.Lid College van Beroep Nutsbedrijven
Tijdsbeslag:1 dag per jaar
Vergoeding: vast bedrag per arbitragezaak

3.Voorzitter Nederlands Dans Theater
Tijdsbeslag:6 avonden per jaar
Vergoeding:geen

4.Voorzitter Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Tijdsbeslag:4 avonden per jaar
Vergoeding:presentiegeld

5.Lid NOC/NSF
Tijdsbeslag: 1 avond per maand
Vergoeding: geen

6.Lid raad van toezicht OMO
Tijdsbeslag: 4 avondenper jaar
Vergoeding:vaste jaarvergoeding

7. Lid Raad van Advies mr. Frans Perrick Stichting
(Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Nijmegen)
Tijdsbeslag: 1 avond per jaar
Vergoeding: geen

8.Bestuurslid Stichting Jan Schroederfonds
Tijdsbeslag: 2 uur per jaar
Vergoeding:geen

9. Voorzitter Stichting Nederlandse Dansdagen
Tijdsbeslag: (nog) onbekend
Vergoeding: geen

* betreft benoeming door Vereniging van Nederlandse Gemeenten
**betreft benoeming door raad of college
Let op! www.burojeugdzorg.nl/685.htm weigering (bestuurlijke nevenfuncties) vanaf mei - augustus 2010! rekenkamercommissie

Gegevens nevenfuncties per 6 december 2007.

1. burgemeester ir. A. Heidema is voorzitter van de Vereniging Stadswerk (Openbare Werken) en lid van de Deltacommissie, een commissie voor duurzame kustontwikkeling. Deze functies heeft hij naar Deventer "meegenomen"' vanuit zijn vorige functie als burgemeester van Neder Betuwe.

2. wethouder mw. I.R. Adema is lid van het hoofdbestuur van de VVD en lid van het Committee on Culture and Education of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe.(als vertegenwoordiger lokale overheden).

3. gemeentesecretaris mr. Th. Bakhuizen is lid van de Raad van Toezicht van de Gelderse Roos, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg te Wolfheze. Deze functie heeft hij "meegenomen" uit Wageningen toen hij daar gemeentesecretaris was. Hij vervult die functie nu op persoonlijke titel, op basis van zijn grote ervaring met de instelling

ARCHIEF!

Burgemeester drs. J. van Lidth de Jeude (1994) (PvdA) Vertrokken naar? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CHECK Doetinchem

Dhr. B.H.M. Ernst  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. L.T.M. Steintjes  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. M.H.W. Thus  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. ing. B.F.M. Vonk  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. J. Grootjans-Doornbos  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. drs. H.J.G. Salemink-van der Burg  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. V.B.H.M. Heuthorst  (CDA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. W.J.M. Traag  (D66) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. D.C. Kuipers  (GroenLinks) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. F.H.T. Langeveld  (GroenLinks) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. R.A. van Dillen  (GroenLinks) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. S. Bali  (GroenLinks) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. E. KoÁyigit  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. E.M. Koestal  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. J. Larsen  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. J.O. van de Groep  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. P.J. Koning  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. R.G.W. Isselman  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. drs. D. Bos  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. J.H.A. Putman  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. M.A. Kock  (PvdA) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. H.G. Bulten  (SGP) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. H.M.M. Bosman  (SP) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. R. Ooms  (SP) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. M.B.W. Lukassen  (SP) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. A.J. Verhoeven  (VVD) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. C.F.P.M. van Pul  (VVD) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. J.E.L. de Rechteren van Hemert  (VVD) Raadslid gemeente Doetinchen

Dhr. P.C. Wieman  (VVD) Raadslid gemeente Doetinchen

Mw. M. Sluiter  (VVD) Raadslid gemeente Doetinchen

>Dhr. drs. P.C. Drenth  (CDA) wethouder gemeente Doetinchem

Dhr. S. Kroon  (PvdA) wethouder gemeente Doetinchem

Dhr. mr. O.E.T. van Dijk  (PvdA) wethouder gemeente Doetinchem

Mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar  (VVD) wethouder gemeente Doetinchem

Gemeente Doetinchem

Dhr. H. Laan (CDA) GOG23-11-2010

Dhr. P. Kiwitz (CDA)GOG23-11-2010

Mw. E.O. Berens - van der Pol (CDA) GOG23-11-2010

Dhr. A.C. Heij (ChristenUnie) GOG23-11-2010
H.L.G.MoÔzedeChateleux=Dhr. H.L.G. MoÔze de Chateleux (D66)
R.P.J.Blom=Dhr. R.P.J. Blom (D66)
M.Duijn-Visser=Mw. M. Duijn-Visser (Doetinchemse Sociaal-Democraten)
D.C.Kuipers=Dhr. D.C. Kuipers (GroenLinks)
F.H.T.Langeveld=Dhr. F.H.T. Langeveld (GroenLinks)
F.M.vanDoesum=Dhr. F.M. van Doesum (GroenLinks)
R.A.vanDillen=Dhr. R.A. van Dillen (GroenLinks)
B.B.M.Ebben=Mw. B.B.M. Ebben (GroenLinks)
A.D.Boland=Dhr. A.D. Boland (PvdA)
E.M.Koestal=Dhr. E.M. Koestal (PvdA)
P.J.Koning=Dhr. P.J. Koning (PvdA)
R.G.W.Isselman=Dhr. R.G.W. Isselman (PvdA)
Th.H.J.RŲttger=Dhr. Th.H.J. RŲttger (PvdA)
drs.D.Bos=Dhr. drs. D. Bos (PvdA)
J.H.A.Putman=Mw. J.H.A. Putman (PvdA)
M.-L.Moonen=Mw. M.-L. Moonen (PvdA)
A.J.Verhoeven=Dhr. A.J. Verhoeven (VVD)
C.F.P.M.vanPul=Dhr. C.F.P.M. van Pul (VVD)
J.A.Middelkoop=Dhr. J.A. Middelkoop (VVD)
J.E.L.deRechterenvanHemert=Dhr. J.E.L. de Rechteren van Hemert (VVD)
mr.F.A.Feller=Dhr. mr. F.A. Feller (VVD)
mr.H.M.Mourik=Dhr. mr. H.M. Mourik (VVD)
Gemeentesecretaris
ing.N.vanWaart=Mw. ing. N. van Waart ()
Wethouder
drs.P.C.Drenth=Dhr. drs. P.C. Drenth (CDA)
mr.W.Kuiper=Dhr. mr. W. Kuiper (CDA)
mr.O.E.T.vanDijk=Dhr. mr. O.E.T. van Dijk (PvdA)
drs.L.W.C.M.vanderMeijs-vandeLaar=Mw. drs. L.W.C.M. van der Meijs-van de Laar (VVD)
Bron gemeente Doetinchem 20 november 2008

A.D. Boland Graafschapcollege

B.B.M. Ebben IJsselkring

P.J. Koning Ulenhofcollege

E.O. Berens-van der Pol Gemeente Winterswijk

Onderstaande bestuurders hebben een dienstverband bij een onderneming of een organisatie waarmee de gemeente Doetinchem sporadisch betrekkingen onderhoudt

J. Grootjans-Doornbos Grootjans Advocaten

J.H.A. Putman DOC-Stap

A.J. Verhoeven St. Willibrord Abdij rentmeester

L.T.M. Steintjes Heijmans Techniek en mobiliteit

Onderstaande bestuurders hebben een bezoldigde nevenfunctie in een organisatie waarmee de gemeente Doetinchem betrekkingen onderhoudt

M. Duijn Waterschap Rijn en lid afdelingsbestuur IJssel midden
W.D. Stoel Torenstad Groep commissaris Zutphen
Kringloopgroep Aktief bestuurder
Stichting De Mars-
poort Zutphen voorzitter raad van toezicht

A.J. Verhoeven Aktief Groep lid raad van toezicht
Waterschap Rijn en lid afdelingsbestuur midden IJssel

H.G.J.M. Wubbels Waterschap Rijn en lid algemeen bestuur IJssel

D.C. Kuipers Wedeo lid algemeen bestuur

J. Grootjans-Doornbos lid algemeen bestuur

Onderstaande bestuurders hebben een onbezoldigde nevenfunctie in een organisatie waarmee de gemeente betrekkingen heeft
Drs. D. Bos Regio Achterhoek lid algemeenbestuur

G. Bouman Fortisbank Fonds lid bestuur

Mr. O.E.T. van Dijk Dierentehuis Oude IJssel lid bestuur lid bestuur

Drs. P.C. Drenth VVV Achterhoek en lid raad van toezicht Achterhoeks Bureau voorToerisme (ABT)

F.M. van Doesum Stichting Sport en lid bestuur
Cultuur Gaanderen

M. Duijn Vrouw & Raad4 voorzitter
Discriminatie Overleg voorzitter
B.H.M. Ernst Stichting Sport en Cultuur voorzitter
Gaanderen

W.H. Gotink Fortisbank Fonds lid bestuur

J. Grootjans-Doornbos N.V. Amphion lid raad vancommissarissen Catharina Cultureel voorzitter Stichting Behoud Stads- en lid bestuur Ambtsbegraafplaats Doetinchem Organisation Friendship penningmeester

V.B.H.M. Heuthorst Regio Achterhoek lid commissie grens
Mr. W. Kuiper N.V. Amphion lid raad van commissarissen
Stichting Stadsweb lid bestuur
Staringinsituut lid bestuur
Recreatieschap Achterhoek en Liemers lid bestuur

D.C. Kuipers Regio Achterhoek lid commissie grens Eurregioraad lid (fractievoorzitter kleine partijen)
Eurregio Adviserend lid dagelijks bestuur lid werkgroep openbare orde & veiligheid
ANBO afd. Doetinchem lid bestuur (voorzitter)

F.H.T. Langeveld Doetinchem en lid bestuur ontwikkelingssamenwerking
H. L. G. MoÔze
de Chateleux N.V. Amphion6"> lid raad van commissarissen
M-L. Moonen Stichting Sport en Cultuur lid bestuur
Gaanderen

J.H.A. Putman Muziekschool Doetinchem lid raad van toezicht
Streekarchivariaat lid bestuur De Liemers - Doesburg

L.T.M. Steintjes Sport en recreatie Wehl lid bestuur auto;
W. Stoel5"> N.V. Amphion5">1"> lid raad van auto; margin-left:323.25pt;text-indent:3.35pt">mso-bidi-font-size: "Gill Sans MT";
commissarissen auto;
M.W.M. Thus4"> Regio Achterhoek4"> lid algemeen auto;
bestuur auto;
A.J. Verhoeven Fortisbank Fonds5"> lid bestuur

auto; mso-list:l31 level1 lfo24;tab-stops:list 36.0pt">mso-ansi-language:

Onderstaande bestuurders hebben een onbezoldigde nevenfunctie in een organisatie waarmee de gemeente sporadisch betrekkingen heeft auto; margin-left:181.8pt;text-indent:2.8pt">mso-bidi-font-size: "Gill Sans MT";
1"> auto;mso-list:l12 level2 lfo25;tab-stops:list 72.0pt">mso-ansi-language:

F.M. van Doesum Oost-Nederlands auto; margin-left:181.8pt;text-indent:2.8pt">mso-bidi-font-size: "Gill Sans MT";
Kamerkoor7"> adviseur auto;mso-list:l2 level2 lfo26;tab-stops:list 72.0pt">mso-ansi-language:

M. Duijn6"> Alzheimer Nederland afd. lid1"> algemeen auto;
Doetinchem6"> bestuur auto;mso-list:l10 level2 lfo27;tab-stops:list 72.0pt">mso-ansi-language:

B.H.M. Ernst4"> Oranje Comitť Gaanderen1"> voorzitter auto;
Parochievergadering auto;
St. Martinus-5">1"> auto;
parochie Gaanderen4"> lid auto;mso-list:l28 level2 lfo28;tab-stops:list 72.0pt">mso-ansi-language:

W.H. Gotink4"> Vrienden van het Wehlse auto; margin-left:181.8pt;text-indent:2.8pt">mso-bidi-font-size: "Gill Sans MT";
Bos en landschap5"> voorzitter 12.0pt;mso-bidi-font-size:"Gill Sans MT"; "Times New Roman"; mso-ansi-language:#0013;mso-fareast-language:NL;mso-bidi-language:AR-SA">
auto;mso-list:l13 level2 lfo29;tab-stops:list 72.0pt">mso-ansi-language:

V.B.H.M. Heuthorst LTO Noord, Doetinchem lid bestuur auto;
SportverenigingWestendorp lid bestuur

D.C. Kuipers Qubergproducties/muziek- eigenaar
management
Zelhemse Hengelsport-controleur auto;
vereniging1"> auto;
VBC Oostgelderse Wateren monsternemer auto;
Partijraad GroenLinks namens lid auto;
Gelderland

M-L. Moonen Spindo8"> voorzitter

C.F.P.M. van Pul Vrienden van de6"> lid bestuur auto;
Bibliotheek in Wehl
J.H.A. Putman Radio Optimaal FM vrijwilliger Waterschap lid bestuur
A.J. Verhoeven Heerlijckheid Slangenburgh voorzitter
H.G.J.M. Wubbels Ondernemersacademie Oost lid bestuur Gebiedsgericht cultuurbeleid voorzitter Veluwe West Gebiedsgericht cultuurbeleid voorzitter

Veluwe Noord
Mr. H.M. Mourik geen nevenfuncties

Th.H.J. RŲttger geen nevenfuncties

J.E.L. de Rechteren van Hemert geen nevenfuncties XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gemeente Dalfsen
Raadsgriffier
Dhr. H.C. Lankman ()
Raadslid
A.J.Schuurman=Dhr. A.J. Schuurman (CDA)
A.J.vanDijk=Dhr. A.J. van Dijk (CDA)
A.J.vandeHoek=Dhr. A.J. van de Hoek (CDA)
Jhr.M.H.R.M.vonMartels=Dhr. Jhr. M.H.R.M. von Martels (CDA)
T.B.M.Logtenberg=Dhr. T.B.M. Logtenberg (CDA)
drs.J.W.Uitslag=Dhr. drs. J.W. Uitslag (CDA)
J.Schiphorst-KijkindeVegte=Mw. J. Schiphorst-Kijk in de Vegte (CDA)
A.Nijburg=Dhr. A. Nijburg (ChristenUnie)
L.M.Nijkamp=Dhr. L.M. Nijkamp (ChristenUnie)
P.G.K.Batterink-vanBerkum=Mw. P.G.K. Batterink-van Berkum (ChristenUnie)
J.G.Ramaker=Dhr. J.G. Ramaker (Gemeentebelangen Dalfsen)
N.L.Agricola=Dhr. N.L. Agricola (Gemeentebelangen Dalfsen)
R.W.J.vanLeeuwen=Dhr. R.W.J. van Leeuwen (Gemeentebelangen Dalfsen)
E.Keuvelaar-vanderSloot=Mw. E. Keuvelaar - van der Sloot (Gemeentebelangen Dalfsen)
I.G.J.Snijder-Haarman=Mw. I.G.J. Snijder-Haarman (Gemeentebelangen Dalfsen)
J.J.Wiltvank=Dhr. J.J. Wiltvank (PvdA)
K.M.Kaied=Dhr. K.M. Kaied (PvdA)
W.G.Smit=Dhr. W.G. Smit (PvdA)
J.M.A.Eilert-Herbrink=Mw. J.M.A. Eilert-Herbrink (PvdA)
G.Schoonhoven=Dhr. G. Schoonhoven (VVD)
Wethouder
G.Laarman-Hemstede=Mw. G. Laarman-Hemstede (CDA)
E.Goldsteen=Dhr. E. Goldsteen (ChristenUnie)
T.deVries=Dhr. T. de Vries (PvdA

Dalfsen, Dhr. drs. H. Zwartgemeentesecretaris gemeente Dalfsen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Dalfsen Sent:Thursday, February 12, 2009 2:39 PM

Dhr. H.C. Lankmanraadsgriffier gemeente Dalfsen sinds 6 januari 2003

NEVENFUNCTIES
Ouderling gemeenteopbouw en daarmee lid van de (kleine) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Balk
Bron gemeente Dalfsen 25 november 2008
Wethouder G. Laarman-Hemstede
Unicef, vrijwilligster
Algemene Kerkenraad PKN, voorzitter
Wethouder T. de Vries
Commissie Noordelijke Kampioenendag - Nerlandse Postduivenhouders Organisatie - afdeling NO-Nederland te Groningen, voorzitter (ob)
Wethouder E. Goldsteen
Staatsexamen HAVO/VWO, examinator (b)
A.J. van Dijk
Raadslid voor het CDA (fractievoorzitter)
Rabobank Noordoost-Veluwe te Nunspeet, Senior Accountmanager - Zakelijke relaties (b)
Plaatselijke groep Noordoost Overijssel Leader +, lid
Jeugdhonk 't Palthehonkte Nieuwleusen, lid dagelijks bestuur (ob)
A.J. van de Hoek
Raadslid voor het CDA
Rabobank Dalfsen-Hasselt te Dalfsen, medewerker
Stichting Nieuwleusener Evenement te Nieuwleusen, voorzitter
T.B.M. Logtenberg
Raadslid voor het CDA
RK Heilig Hart van Jezus-parochie te Lemelerveld, lid parochievergadering
RK Heilig Hart van Jezus-parochie te Lemelerveld, voorzitter tienerclub
M.H.R.M. von Martels
Raadslid voor het CDA
Schoolcommissie Willibrordusschool te Vilsteren, voorzitter
LTO-Noord te Dalfsen, voorzitter
Cehave Landbouwbelang te Veghel, voorzitter regiobestuur
J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Raadslid voor het CDA
Zorgcombinatie Zwolle eo te Zwolle, medewerker P&O
Stichting Ontmoetingscentrum De Wiekelaar te Oudleusen, adviseur personele zaken
A.J. Schuurman
Raadslid voor het CDA,
Gemeente Staphorst te Staphorst, ambtenaar
Buurtvereniging Ruitenveen, voorzitter
Buurtbuscomitť IJhorst, secretaris
J.W. Uitslag
Raadslid voor het CDA
Provincie Overijssel te Zwolle, beleidsmedewerker Europaloket
J.G.J. Ramaker
Raadslid voor Gemeentebelangen (fractievoorzitter)
VWA/KvW te Zutphen, senior-controleur
Stichting Landschapsconcerten te Dalfsen, bestuurslid
T. van den Brink
Raadslid voor Gemeentebelangen
Stichting Molen Massier te Dalfsen, penningmeester
G. Kamperman
Raadslid voor Gemeentebelangen
geen
R. van Leeuwen
Raadslid voor Gemeentebelangen
AOC de Groene Welle te Zwolle docent/unitmanager
I.G.J. Snijder-Haarman
Raadslid voor Gemeentebelangen
KBS de Polhaar te Dalfsen, secretaresse
Schoenmode Siero te Dalfsen, medewerkster
J.J. Wiltvank
Raadslid voor de PvdA (fractievoorzitter)
JustitiŽle Informatiedienst, directeur
J.M.A. Eilert-Herbrink
Raadslid voor de PvdA
Agnietencollege te Zwolle, roostermaker
De Lemelervelder te Lemelerveld, redactielid
K.M. Kaied
Raadslid voor de PvdA
Isala-klinieken te Zwolle, radiodiagnostisch laborant
W.G. Smit
Raadslid voor de PvdA
Zelfstandig ondernemer te Dalfsen
PvdA - afdeling Dalfsen te Dalfsen, lid kascommissie
L.M. Nijkamp
Raadslid voor de ChristenUnie (fractievoorzitter
Belastingdienst te Utrecht, projectleider
Ruwent te Zwolle, conuultant ICT
P.G.K. Batterink-van Berkum
Raadslid voor de ChristenUnie
Stichting Philadelphia Zorg, zorgkundige/coach
A. Nijburg, M.A.
Raadslid voor de ChristenUnie,
Vechtdal College te Hardenberg, docent
Imon Advies te Krimpen a/d IJssel, interim-manager
ETS te Nunspeet en Zwolle, bijbelschoolleraar
Diverse kerken in Nederland, voorganger
BEE te Zwolle, bijbelschoolleraar
World Servants te Wolvega, projectleider
IBB te Culemborg, voorzitter
"Aan de hand" te Deventer, lid Raad van Advies
Stichting "Op de Wan" te Dalfsen, bestuurslid
B&O te Amersfoort, bestuursadviseur en medewerker
Mw. M.H. Tempelman-Mulder (VVD) raadslid gemeente Dalfsen
Stichting Westermolen te Dalfsen, penningmeester
Stichting Behoud Voormalige Synagoge te Dalfsen, penningmeester
G. Schoonhoven
Raadslid voor de VVD,
Zelfstandig ondernemer te Nieuwleusen
Stichting Midzomerfestival te Nieuwleusen, penningmeester
Stichting Hand in hand te Nieuwleusen, bestuurslid
De Vechtdalkoetsiers te Nieuwleusen, bestuurslid

Gemeente Dantumadiel
Raadsgriffier
C.Vos=Dhr. C. Vos ()
Raadslid
H.Boskma=Dhr. H. Boskma (CDA)
R.Bos=Dhr. R. Bos (CDA)
W.Slomp=Dhr. W. Slomp (CDA)
A.L.Hiemstra-Meekma=Mw. A.L. Hiemstra-Meekma (CDA)
R.G.Dijksterhuis=Dhr. R.G. Dijksterhuis (ChristenUnie)
K.A.Visser-vandenAkker=Mw. K.A. Visser- van den Akker (ChristenUnie)
E.Peterson=Dhr. E. Peterson (Dantumadeel'82)
S.Heidstra=Dhr. S. Heidstra (Dantumadeel'82)
G.deBoer-Hilarides=Mw. G. de Boer-Hilarides (Dantumadeel'82)
M.Hofs-Hendriks=Mw. M. Hofs-Hendriks (Dantumadeel'82)
J.S.deBruin=Dhr. J.S. de Bruin (FNP)
P.Hoekstra=Dhr. P. Hoekstra (FNP)
F.Jagersma=Dhr. F. Jagersma (PvdA)
G.J.Postma=Dhr. G.J. Postma (PvdA)
H.W.L.Meijners=Dhr. H.W.L. Meijners (PvdA)
R.H.A.Teunissen=Dhr. R.H.A. Teunissen (PvdA)
W.Lodewijk=Dhr. W. Lodewijk (SGP)
Gemeentesecretaris
A.J.H.M.Stierhout=Dhr. A.J.H.M. Stierhout ()
Wethouder
A.vanderPloeg=Dhr. A. van der Ploeg (CDA)
S.M.Hijlkema=Mw. S.M. Hijlkema (PvdA)
De heer E.A. Martens
manager Provincie Drenthe
voorzitter Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
lid Algemene Commissie voor Bezwaar- en Beroepsschriften gemeente Hoogezand-Sappermeer
bestuurslid Openbare Bibliotheek Assen

De heer W. de Boer
senior beleidsmedewerker milieubeheer Milieudienst gemeente Groningen
lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)

De heer J.K. IJkema
adjunct-directeur gemeente Ooststellingwerf
lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
lid rekenkamercommissie gemeente Nijefurd

Dantumadeel, Dhr. A.J.H.M. Stierhoutgemeentesecretaris gemeente Dantumadeel NEVENFUNCTIES

Voorzitter vereniging Klooster Claercamp
Bron gemeente Dantumadeel Sent: Monday, March 09, 2009 9:57 AM
Algemeen directeur Jos Stierhout Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is niet dezelfde persoon alsDhr. A.J.H.M. Stierhoutgemeentesecretaris gemeente Dantumadeel

Dhr. C. Vosraadsgriffier gemeente Dantumadeel
NEVENFUNCTIES
Lid werkgroep Friese griffiers
Lid beroepingscommissie predikant
Mediator Scouting Fryslan Bron gemeente Dantumadeel 17 november 2008

Gemeente De Bilt
Raadsgriffier
mr.drs.J.L.vanBerkel-Vissers=Mw. mr. drs. J.L. van Berkel-Vissers ()
Raadslid
drs.E.RostvanTonningen=Dhr. drs. E. Rost van Tonningen (Bilts Belang)
C.E.Beringen=Dhr. C.E. Beringen (CDA)
D.Boer=Dhr. D. Boer (CDA)
H.H.vandenBroek=Dhr. H.H. van den Broek (CDA)
P.C.vanMaaren=Dhr. P.C. van Maaren (CDA)
N.Jansen=Dhr. N. Jansen (ChristenUnie)
F.A.Poot=Dhr. F.A. Poot (D66)
L.Kersten=Dhr. L. Kersten (D66)
dr.R.A.Woutersen=Dhr. dr. R.A. Woutersen (D66)
J.G.vanHeertum=Mw. J.G. van Heertum (D66)
A.A.deBoer=Dhr. A.A. de Boer (Groen Links/Partij van de Arbeid)
C.M.vanderMast=Dhr. C.M. van der Mast (Groen Links/Partij van de Arbeid)
H.P.M.Mutsaers=Dhr. H.P.M. Mutsaers (Groen Links/Partij van de Arbeid)
W.J.Mastop=Dhr. W.J. Mastop (Groen Links/Partij van de Arbeid)
A.V.W.vanDitzhuijzen=Mw. A.V.W. van Ditzhuijzen (Groen Links/Partij van de Arbeid)
C.M.vanBrenk-vanBarneveld=Mw. C.M. van Brenk-van Barneveld (Groen Links/Partij van de Arbeid)
D.H.Schmalschlšger=Mw. D.H. Schmalschlšger (Groen Links/Partij van de Arbeid)
J.F.Slootweg=Dhr. J.F. Slootweg (SGP)
E.vanBuren=Dhr. E. van Buren (SP)
M.W.Maarsen=Dhr. M.W. Maarsen (SP)
drs.A.M.C.Mineur=Mw. drs. A.M.C. Mineur (SP)
J.W.Los=Dhr. J.W. Los (VVD)
Jhr.ing.C.F.C.T.M.vanNispentotSevenaer=Dhr. Jhr. ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer (VVD)
P.H.Boos=Dhr. P.H. Boos (VVD)
dr.A.Doedens=Dhr. dr. A. Doedens (VVD)
E.J.Bruinse-Cox=Mw. E.J. Bruinse-Cox (VVD)
J.L.vanHulst-Mazirel=Mw. J.L. van Hulst-Mazirel (VVD)
Wethouder
E.T.Kamminga=Dhr. E.T. Kamminga (D66)
drs.H.P.Mittendorff=Dhr. drs. H.P. Mittendorff (Groenlinks/PVDA)
drs.A.J.Ditewig=Dhr. drs. A.J. Ditewig (VVD

Mw. G.J. (Gerrie) Schouten-Buijsraadsgriffier gemeente Breukelen
NEVENFUNCTIES

Lid cie. bezwaarschriften gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

Lid cie. bezwaarschriften gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Waarnemend griffier gemeente Abcoude
Bron gemeente Breukelen 11 november 2008
Interim-commissiegriffierin gemeente De Bilt vanaf december 2008

E.Th. Kamminga Wethouder gemeente De Bilt
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht [AVU]
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht
Plv. lid Commissie overleg en voorlichting milieuhygiŽne vliegveld Hilversum
Plv. lid Commissie overleg en voorlichting milieuhygiŽne vliegveld Soesterberg
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijngebied
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Woonwagenschap Regio Zeist
Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V.
Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Penningmeester Regiobestuur D66
Bestuurslid Bestuursvereniging D66
Drs. A.J. Ditewig Wethoudergemeente De Bilt
Lid Algemeen Bestuur ministeriŽle Commissie Eindexamens Voortgezet Onderwijs (CEVO)
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht (AVU)
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Milieudienst Zuidoost-Utrecht
Lid Commissie overleg en voorlichting milieuhygiŽne vliegveld Hilversum
Lid Commissie overleg en voorlichting milieuhygiŽne vliegveld Soesterberg
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN)
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Lid Algemeen BestuurGemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei- en Kromme Rijngebied
Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Woonwagenschap Regio Zeist
Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V.
Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van AandeelhoudersN.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
H.P. Mittendorff
Wethouder gemeente De Bilt
Plv. lid Algemeen Bestuur Bestuur Regio Utrecht (BRU)
Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden-Nederland
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Zeist e.o.
Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale Dienst Kromme-Rijn Heuvelrug
plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Vecht en Venen
plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Onderling Gebonden
Lid Regionaal Meld- en CoŲrdinatiepunt
Lid Portefeuillehoudersoverleg Educatie en Integratiedr. A. Doedens
VVD
Fractievoorzitter
Docent HBO
Nevenfuncties
Geen
Mw. J.L. van Hulst-Mazirel VVD
Raadslid
Telefoniste, receptioniste, gastvrouw bij Zonnehuizen Veldheim Stenia te Zeist
Nevenfuncties
Geen
Jhr. Ing. C.F.C.T.M. van Nispen tot Sevenaer
VVD
Raadslid
Partner manager Xerox Nederland
Nevenfuncties
Geen
P.H. Boos
VVD
Raadslid
Werkzaam bij Europcar autoverhuur, gedetacheerd bij Businesslease Zeist
Nevenfuncties
Geen
J.W. Los, MSc
VVD
Raadslid
Afdelingsmanager stadsbeheer gemeente IJsselstein
Nevenfuncties
Geen
Mw. E.J. Bruinse-Cox VVD
Huisvrouw
Nevenfuncties
bestuurslid Loge De Cirkel te Utrecht
bestuurslid SET (Stichting Exploitatie Tempel) te Bilthoven
telefonist Meldpunt Vrijwilligerswerk
J.H.L. de Jong Schouwenburg
VVD
Fractie-assistent
Nevenfuncties
Geen
C.E. Beringen CDA
Fractie-voorzitter
Nevenfuncties
Geen

H.H. van den Broek
CDA
Raadslid
Agrarisch ondernemer, melkveehouderij en verhuur
Nevenfuncties
Lid landinrichtingscommissie Noorderpark
Schouwmeester Stichtse Rijnlanden

P.C. van Maaren
CDA
Raadslid
Nevenfuncties
Missionair ouderling Hervormde wijkgemeente Dorpskerk (PKN)
Voorzitter Hervormde wijkgemeente Dorpskerk (PKN)
Vice voorzitter CDA De Bilt

D. Boer
CDA

Raadslid
Docent VSO
Nevenfuncties
Secretaris college van Kerk-rentmeesters Julianakerk (PKN)

Mw. B.M. van Eick

CDA

Fractie assistent
Nevenfuncties
Geen
Mw. D.H. Schmalschlšger
Groen Links & PvdA
Fractie voorzitter
Nevenfuncties
Geen

A. Houwer
Groen Links & PvdA
Raadslid
Nevenfuncties
Geen

Mw.

drs A.V.W. Van Ditzhuijzen Groen Links & PvdA

Raadslid
Secretaresse Makelaar Rijksen
Nevenfuncties
Geen

C.M. van Brenk-van Barneveld, MSc
Groen Links & PvdA

Raadslid

Landelijk onderhandelaar Abvakabo FNV
Nevenfuncties
Bestuurslid PGGM pensioenfondsbestuur (lid audit comitte) Zeist
Bestuurslid FCB, fonds coll. Belangen welzijn jeugdzorg en kinderopvang
Lid Bedrijfscommisse Welzijn CAOP Den Haag
drs. A.A de Boer
Groen Links & PvdA
Raadslid
Beleidsmedewerker Stichting Duurzame Solidariteit
Nevenfuncties
Plaatsvervangend lid Raad van Toezicht Nederlands Instituut voor Meer-Partijen Democratie (NIMD)
CoŲrdinator Green East-West Dialogue (GEWD
C.M. Van der Mast
Groen Links & PvdA
Raadslid
Universitair docent
Nevenfuncties
Bestuur Theater Achterom
W.J. Mastop
Groen Links & PvdA
Raadslid
Werkzaam bij de Stichting FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie)
Nevenfuncties
Secretaris Abvakabo FNV afdeling Utrecht-oost
Penningmeester Stichting Bouworde Nederland, Nijmegen.
Lid van de Parochievergadering Michael- en Laurensparochie
Lid van de werkgroep Oecumene De Bilt
Afgevaardigde in de Raad van Kerken De Bilt/Bilthoven e.o.

F.A. Poot D66 Raadslid
Fysiotherapeut
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Mens en zijn Natuur
Lid van het Platform Respectvol Samenleven
Mw. yes'>J.G. van Heertum
D66
Raadslid
Directeur Cosbo stad Utrecht
Nevenfuncties
Lid bestuur ME/CVS Stichting Nederland
Lid bestuur D66 De Bilt
Lid comite Open Monumentendag

L. Kersten
D66
Raadslid
Gepensioneerd
Nevenfuncties
Bestuursfunctie BSF
Bestuursfunctie FC De Bilt
Bestuursfunctie Jumelage
Bestuursfunctie van Ewijck fonds
Lid van platform Respectvol Samenleven
Bestuurslid Bedevaartgenootschap
Voorzitter commissie kerst zaalvoetbal
Adviseursfunctie KNVB
dr. R.A .Woutersen D66
Fractie voorzitter
Hoofd afdeling Toxiology&Applied Pharmacology TNO Zeist, toxicoloog
Nevenfuncties
Lid van de Gezondheidsraad
Mw.
T. Janssen
D66
Fractie assistent
Nevenfuncties
Geen
E. van Buren
SP
Fractie voorzitter
Filiaalmanager Gall&Gall
Nevenfuncties
Geen
drs. A.M. C. Mineur
SP
Raadslid
Wetenschappelijk onderzoeker
Nevenfuncties
Bestuurslid Sociale Werkvoorziening Zeist (SWZ)
M.W. Maarsen
SP
Raadslid
ICT Fortis
Nevenfuncties
Penningmeester SP afdeling De Bilt
Algemeen bestuurslid Stichting Rafiki Kenia
M. Oosterling
SP
Fractie assistent
Werkzaamheden in Jaarbeurs
Nevenfuncties
Geen
J.F. Slootweg
SGP
Fractie voorzitter
Ondernemer
Nevenfuncties
Geen
W. Hennipman
SGP
Fractie assistent
Nevenfuncties
Koster Hervormde Kerk te Westbroek
Algemeen bestuurslid mannenvereniging ‘Calvijn’
N. Jansen Christen Unie
Fractie voorzitter
Nevenfuncties
Adviseur en bemiddelaar (specifieke) warmtemetingen
Vrijwilliger internetcafť`s
A. Stofberg
Christen Unie
Fractie assistent
Nevenfuncties
Geen
drs E. Rost van Tonningen
ABBB
Fractie voorzitter
Interimbestuurder
Nevenfuncties
Geen
Mw. P.F. Middleton-Heijlen
ABBB
Fractie assistent
Nevenfuncties
Geen

Gemeente De Marne
Raadslid
H.Gesink=Dhr. H. Gesink (CDA)
K.P.Berghuis=Dhr. K.P. Berghuis (CDA)
M.H.J.Halsema=Dhr. M.H.J. Halsema (CDA)
B.S.H.Wiertsema=Dhr. B.S.H. Wiertsema (ChristenUnie)
T.M.deVries=Dhr. T.M. de Vries (ChristenUnie)
J.H.Vogel=Mw. J.H. Vogel (ChristenUnie)
H.W.vanGelder=Dhr. H.W. van Gelder (GroenLinks)
J.B.SchoutenvanSchagen=Dhr. J.B. Schouten van Schagen (GroenLinks)
H.vanderHeide=Dhr. H. van der Heide (PvdA)
J.Roffel=Dhr. J. Roffel (PvdA)
W.G.J.Limberger=Dhr. W.G.J. Limberger (PvdA)
drs.L.Smook=Dhr. drs. L. Smook (PvdA)
E.P.vandenBroek=Mw. E.P. van den Broek (PvdA)
F.P.vanderZee=Dhr. F.P. van der Zee (VVD)
J.P.vanderVis=Dhr. J.P. van der Vis (VVD)
Wethouder
M.vanDijk=Dhr. M. van Dijk (ChristenUnie)
J.L.Hiemstra=Dhr. J.L. Hiemstra (PvdA)
N.Bakker=Dhr. N. Bakker (VVD)

N. Bakker
Wethouder
nevenfuncties :
voorzitter muziekvereniging Orpheusbestuurslid dorpshuis Eenrum voorzitter provinciale bibiotheekcentrale

M. van Dijk
Wethouder
nevenfuncties :
projectleider provincie Groningenlid financiele commissie GKV

J.L. Hiemstra
Wethouder
nevenfuncties: geen

Raadsleden:

K.P. Berghuis
nevenfuncties :
Scriba gereformeerde kerk Leens
Lid financiŽle commissie classis Winsum
Lid praktijkpanel Dienstregelingen Ministerie van Landbouw
Lid Medezeggenschapsraad (MR) Christelijke scholengemeenschap Liudger Groningen

E.P. van den Broek
nevenfuncties :geen

H.W. van Gelder
nevenfuncties :
Voorzitter Dorpsbelang Warfhuizen
Bestuurslid Dorpshuis De Warf

H. Gesink
nevenfuncties :
Bestuurslid HZPC
Kerkvoogd Hervormde Gemeente Leens c.a.
Voorzitter Begrafenisvereniging Zuurdijk

M.H.J. Halsema
nevenfuncties :
Voorzitter dorpsbelangen “Rieg”
Secretaris/penningmeester IJsbaan Kloosterburen

H. van der Heide
nevenfuncties :
Bestuurslid Stichting Marathon Noordwest Groningen
Bestuurslid Adviesgroep Dorpsbelangen
Redactie dorpskrant D’Ollerommer

W.G.J. Limberger
nevenfuncties :
Invalleerkracht
Secretaris Dorpshuis Diekstaal te Westernieland

J. Roffel
nevenfuncties :
Directeur Onoron B.V.
Voorzitter Ondernemersvereniging Eenrum
Penningmeester World Ferret Union
Penningmeester Stichting Kreatie F
Penningmeester Gewest PvdA Groningen
Directeur Regionaal Samenwerkingsverband VO/SVO Noord- en Oost-Groningen
Projectleider Equal-ESF project 0029; zorgstructuren (V)MBO
Projectleider De Doorstart Delfzijl; rebound-schakelopvang

J.J. Schouten van Schagen
nevenfuncties :
Cordis Europa NV
penningmeester van de vereniging "de Zonnebloem", afdeling Kloosterburen
kaderlid Amnesty, afdeling Noord-West Groningen

L. Smook
nevenfuncties :
Voorzitter gebruikersvereniging financieel systeem FMS van IBS
Ambtenaar bij de gemeente Zuidhorn (sectorhoofd Middelen)

J.P. van der Vis
nevenfuncties :
Voorzitter IJsbaanvereniging De Marne

J.H. Vogel
nevenfuncties :
Boekhouder van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Leens

T.M. de Vries
nevenfuncties :
Ambtenaar bij de Koninklijke Marechaussee

B.S.H. Wiertsema
nevenfuncties :
Ambtenaar Regiopolitie

F.P. van der Zee
nevenfuncties :
Penningmeester Dorpsbelangen Kloosterburen

Gemeente De Ronde Venen De Ronde Venen,Mw. drs. E. de Langegemeentesecretaris gemeente De Ronde Venen
NEVENFUNCTIES
Lid van het AB en DB van UDITE (Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe) de Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen, namens de VGS (Vereniging van Gemeentesecretarissen)
Lid van de commissie CONS. De commissie heeft tot taak het verder ontwikkelen van de relaties en arrangementen met andere Europese lidstaten en het onderhouden van de kontakten met de Europese instellingen waaronder de COR (Commissie van de Regio's) en de Raad van Europa
Lid van de commissie UPIA (UDITE Peformance Improvement Award). Deze commissie regelt het hele traject naar de uitreiking van de 2 jaarlijkse Europese gemeentelijke kwaliteitsprijs.
Lid van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) adviescommissie FinanciŽn Lid van de VNG adviescommissie Internationale Samenwerking
Lid van de door de minister van BZK ingestelde commissie Innovatie Openbaar Bestuur, InAxis
Voorzitter SUW Bron gemeente De Ronde Venen Sent: Thursday, February 19, 2009 10:04 AM
Raadsgriffier
drs.E.Appel=Mw. drs. E. Appel ()
Raadslid
A.Hoogstraten=Dhr. A. Hoogstraten (CDA)
C.H.W.Versteegh=Dhr. C.H.W. Versteegh (CDA)
E.O.Hoogendijk=Dhr. E.O. Hoogendijk (CDA)
G.B.J.Verlaan=Dhr. G.B.J. Verlaan (CDA)
L.G.J.Rouwenhorst=Dhr. L.G.J. Rouwenhorst (CDA)
mr.J.C.K.vanLoo=Dhr. mr. J.C.K. van Loo (CDA)
C.F.Schouten=Dhr. C.F. Schouten (ChristenUnie/SGP)
H.W.Palm=Dhr. H.W. Palm (ChristenUnie/SGP)
C.A.J.Houmes=Dhr. C.A.J. Houmes (D66 de Ronde Venen)
A.M.J.Doezť=Dhr. A.M.J. Doezť (De Combinatie (PvdA-GroenLinks))
E.R.Schreurs=Dhr. E.R. Schreurs (De Combinatie (PvdA-GroenLinks))
W.R.Klaassen=Dhr. W.R. Klaassen (De Combinatie (PvdA-GroenLinks))
J.M.vanBuul=Mw. J.M. van Buul (De Combinatie (PvdA-GroenLinks))
L.H.vanBroekhuijsen=Dhr. L.H. van Broekhuijsen (Gemeentebelangen)
Y.Rasnabe=Dhr. Y. Rasnabe (Gemeentebelangen)
A.J.C.Goldhoorn=Dhr. A.J.C. Goldhoorn (RVB (Ronde Venen Belang))
J.W.A.C.Koedam=Dhr. J.W.A.C. Koedam (RVB (Ronde Venen Belang))
P.C.L.J.Hageman=Dhr. P.C.L.J. Hageman (RVB (Ronde Venen Belang))
A.C.Pieneman-Bosma=Mw. A.C. Pieneman-Bosma (RVB (Ronde Venen Belang))
R.Blans=Dhr. R. Blans (VVD)
S.Harmens=Dhr. S. Harmens (VVD)
M.M.C.Borst-Becker=Mw. M.M.C. Borst-Becker (VVD)
A.G.J.vanderMeer=Dhr. A.G.J. van der Meer (VVW voor Samenwerkende Kernen)
Gemeentesecretaris
drs.E.deLange=Mw. drs. E. de Lange ()
Wethouder
J.M.vanBreukelen=Dhr. J.M. van Breukelen (CDA)
I.M.Lambregts-vanNobelen=Mw. I.M. Lambregts- van Nobelen (CDA)
J.Dekker=Dhr. J. Dekker (RVB (Ronde Venen Belang))
ing.A.F.Rosendaal=Dhr. ing. A.F. Rosendaal (VVD)

Gemeente De Wolden
Raadsgriffier
drs.I.J.Gehrke=Mw. drs. I.J. Gehrke ()
Raadslid
H.vanNoord=Dhr. H. van Noord (CDA)
W.Kamphuis=Dhr. W. Kamphuis (CDA)
W.Laarman=Dhr. W. Laarman (CDA)
W.L.Lutgendorff=Dhr. W.L. Lutgendorff (CDA)
E.G.Laanstra=Dhr. E.G. Laanstra (ChristenUnie)
D.Oosterveen=Dhr. D. Oosterveen (Gemeentebelangen)
G.C.Leffers-Heeling=Dhr. G.C. Leffers-Heeling (Gemeentebelangen)
H.S.Benning=Dhr. H.S. Benning (Gemeentebelangen)
J.tenKate=Dhr. J. ten Kate (Gemeentebelangen)
J.R.van'tZand=Dhr. J.R. van 't Zand (Gemeentebelangen)
E.E.Pieterson-Laban=Mw. E.E. Pieterson-Laban (GroenLinks)
C.H.D.deRijk=Dhr. C.H.D. de Rijk (PvdA)
H.G.Otto=Dhr. H.G. Otto (PvdA)
M.P.Turksma=Dhr. M.P. Turksma (PvdA)
A.F.Assink=Mw. A.F. Assink (PvdA)
G.F.Timmerman=Dhr. G.F. Timmerman (VVD)
J.Nijboer=Dhr. J. Nijboer (VVD)
J.M.Dekker=Dhr. J.M. Dekker (VVD)
A.tenKate-Rijkenbarg=Mw. A. ten Kate-Rijkenbarg (VVD)
Gemeentesecretaris
T.N.Kramer=Dhr. T.N. Kramer ()
Wethouder
A.vanderZiel-Nauta=Mw. A. van der Ziel-Nauta (Gemeentebelangen)
drs.A.Damming=Dhr. drs. A. Damming (PvdA)
E.Koster-Sassen=Mw. E. Koster-Sassen (VVD)
De Wolden, Dhr. T.N. Kramergemeentesecretaris gemeente De Wolden
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente De Wolden 16 februari 2009

Adjunct-directeur
De heer F.R. Bork is aangesteld als adjunct-directeur. De heer Bork verricht de volgende nevenwerkzaamheden: presentator van het programma “Tussen de eerdappels en de brei” bij de streekradio De Wolden. Hij verzorgt de uitzending 1 keer per 3 weken, op zaterdag van 12.00 uur tot 14.00 uur. Het betreft hier vrijwilligerswerk. Met de redactieraad heeft de heer Bork afgesproken dat hij geen politieke zaken aan de orde zal stellen geen politieke gasten zal ontvangen in het programma. Vrijwilligerswerk.
bestuurslid van Museumboerderij De Karstenhoeve te Ruinerwold. Vrijwilligerswerk;
bestuurslid “Femmigje Karsten Stichting” te Ruinerwold. Vrijwilligerswerk.
Bron gemeente De Wolden 16 februari 2009

Mw. drs. I.J. Gehrkeraadsgriffier gemeente De Wolden NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Landelijke Vereniging griffiers
Vice voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Hoogeveen
Bron gemeente De Wolden 16 februari 2009<
OPGAVE HOOFDFUNCTIES/OPENBARE BETREKKINGEN EN NEVENFUNCTIES
Naam : A. van der Ziel-Nauta
Wethouder gemeente De Wolden
nevenfuncties bekleedt:
Recreatieschap Drenthe voorzitter dagelijks/algemeen bestuur
Stichting Monumentenwacht Drenthe lid bestuur namens VDG
Drents Plateau lid raad van Advies

Raad van Toezicht Stichting VVV Drenthe Plus lid, gestart vanuit recreatieschap/gemeente
Commissie Landelijk Gebied prov. Drenthe lid voor toeristische sector

Prov. Comm. Stedelijke Vernieuwing en Wonen lid ter advisering GS voor ISV/woonplannen
Gebiedsgericht beleid:
Oude Diep lid van de Stuurgroep
Samen over de Reest lid van de Stuurgroep
Leader +/Kompas voor het Noorden lid van de Stuurgroep
RAK Zuidwolde Noord Beneden Egge lid van de commissie
HBD Zuidwolde Zuid lid van de commissie
NV Rendo Holding lid van de raad van Commissarissen
Wethoudersvereniging lid van het bestuur
Zuidwolde, juni 2006
w.g. A. van der Ziel-Nauta
1
OPGAVE HOOFDFUNCTIES/OPENBARE BETREKKINGEN EN NEVENFUNCTIES
Naam : A. Damming
Wethouder gemeente De Wolden - lid Algemeen Bestuur Ggd Drenthe - lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Reestmond - lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Alescon - lid Algemeen Bestuur Centrum voor de Kunsten "Scala
2
OPGAVE HOOFDFUNCTIES/OPENBARE BETREKKINGEN EN NEVENFUNCTIES
Naam : E. Koster-Sassen
Wethouder gemeente De Wolden
verklaart dat zij de volgende nevenfuncties bekleedt:
1. Lid Algemeen Bestuur STIVAM
2. Lid Algemeen Bestuur Esgeva
3. Afgevaardigde Aandeelhoudersvergadering WMD
4. Afgevaardigde Aandeelhoudersvergadering Rendo
5. Lid Algemeen Bestuur DBL
6.Lid Algemeen Bestuur N.P.Dwingelderveld
Zuidwolde, april 2006
w.g. E. Koster-Sassen
3 4
OPGAVE HOOFDFUNCTIES/OPENBARE BETREKKINGEN EN NEVENFUNCTIES
Naam : A.A.N. van Walstijn
gemeente De Wolden
secretaris/directeur van de gemeente De Wolden
verklaart:
dat hij de volgende nevenfunctie bekleedt:
vice-voorzitter Raad van Toezicht Antonius Ziekenhuis, Sneek
Zuidwolde, april 2006
w.g. A.A.N. van Walstijn
Waterschap Reest deWieden

mevrouw M.M. Kool

Landelijk
Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Unie van Waterschappen
Bestuurslid Dagelijks Bestuur Unie van Waterschappen
- Voorzitter Commissie ZEE (Zuivering en Emissies) UvW
- Bestuurslid Uitvoeringsorganisatie IMT
- lid DUIV
Bestuurslid VBVW (Vereniging voor Belangenbehartiging Voorzitters van Waterschappen)
Bestuurslid Kring van Waterschapsvoorzitters
Bestuurslid Inaxis (Commissie Vernieuwing Openbaar Bestuur)

Regionaal
Lid ODO (Overijssels Dijkgraven Overleg)
Lid Bestuurlijk Waterplatform Overijssel ( Provincie, gemeenten, waterschappen)
Lid Bestuurlijk Overleg Provincies Algemeen (Gedeputeerden + waterschapsvoorzitters Drenthe, Groningen en Overijssel
Lid Bestuurlijk Overleg Zuid (Gedeputeerden + Waterschapsvoorzitters Drenthe en Overijssel)
Lid PCLG- Overijssel (Prov. Commissie voor omgevingsbeleid) namens Overijsselse waterschappen
Plv. Lid PCO Drenthe (Prov. Commissie voor omgevingsbeleid) namens Drentse waterschappen.
Agendalid van de overige Provinciale Commissies van Drenthe en Overijssel
Lid Bestuurlijk Platform Oude Diep
Lid Bestuurlijk Overlegorgaan Gebiedsgericht Beleid NoordWest Overijssel
Lid Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Gebiedsgericht Beleid Reestgebied (BAOR)
Voorzitter Stuurgroep Vledder Aa
Voorzitter Begeleidingscommissie Schaderegeling Zorgvlied
Lid Stuurgroep Terwisscha
Lid Bestuurlijk Calamiteitenoverleg
Lid Noordelijke Regieraad Bouw

Nevenfuncties, niet rechtstreeks voortvloeiend uit beroep van Dijkgraaf
Voorzitter IPO- Vernieuwingsnetwerk (informatieplatform dualisering) - onbezoldigd
Lid RMNO ( Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek) - presentiegeld
Voorzitter Regiobestuur D66-Drenthe - onbezoldigd
Schrijfster
Columniste Staatscourant (vanuit gremium decentrale overheden)
Voorzitter KNHM afdeling Drenthe (Koninklijke Nederlandse Heidemij) -onbezoldigd
Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer - presentiegeld
Lid ad-hoc Stuurgroep Hoogeveen Culturele Hoofdstad
Bestuurslid Drents Architectuurcentrum
de heer T.J. Boersma
(Hoogeveen)
Directeur van financieel adviesburau Teebee Beheer BV te Hoogeveen;
Penningmeester van het bestuur van Stichting Vliegveld Hoogeveen;
Bestuurslid van Stichting Informatica Drenthe Beheer te Assen;
Voorzitter van de Bedrijfshuuradviescommissie Kamer van Koophandel Drenthe;
Lid van de Raad van Toezicht Zorggroep Middenveld Drenthe te Hoogeveen;
Lid van de Raad van Toezicht ziekenhuis Bethesda en stichting Zorgpalet;
Lid van de financiŽle commissie van Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging Arnhem;
Lid dagelijks en algemeen bestuur van Lococensus te Zwolle;
Bestuurslid van de stichtingen DMP en DMM te Hoogeveen en Assen;
Enkele commissariaten (o.a. Borgesius Holding BV, J. Bralten Beheer BV, Idee ICT en Kreeft Hoogeveen).

de heer F.H. Brandsma
(Steenwijkerwold) l1lfo6
Vice-voorzitter van de Landinrichting Noord-West Overijssel; l1lfo6
Lid van de Rotary afdeling Steenwijk; l1lfo6
Bestuurslid van de Brandverzekering Steenwijkerwold; l1lfo6
Bestuurslid van de VVD afdeling Steenwijkerland.

de heer O.H. Brandsma
(Wannerperveen) l14lfo7
Beleidsmedewerker Natuur en Landschap bij de Provincie Overijssel.
de heer H. Brink
(Zwiggelte) l13lfo8
Lid van de Ondernemingsraad bestuur LTO Noord; l13lfo8
Voorzitter van NLTO Drenthe; l13lfo8
Lid van de Commissie Ruimte en Groen van de gemeene Midden-Drenthe;
Voorzitter van CoŲperatie Biogas Midden-Drenthe
mevrouw A. Doornbos
(Meppel)
Adviseur grondstof bij het Drinkwaterbedrijf Vitens.
mevrouw J.H.A Elting-Heres
(Nijensleek)
Commissaris van Woningcorporatie 'Beter Wonen Vechtdal' te Hardenberg
Voorzitter van de raad van Toezicht RABO Steenwijkerland;
Lid van de Raad van Toezicht 'De Stouwe' te Meppel
de heer A. Fokt
(Zwartsluis)

de heer R.M.P.M.J. van Gennip
(Assen)
Concern milieucoŲrdinator Friesland Foods.

mevrouw M.G. Gorte-Vedder
(Giethoorn) l10lfo12
Ambtenaar van de Burgelijke Stand Gemeente Steenwijkerland; l10lfo12
Voorzitter van de Kerkenraad van de Doopgezinde gemeente Giethoorn.
de heer P.A. Gunst
(Diever) Raadslid van de gemeente Westerveld.
de heer T. Haarman
(Baarlo)
Lid van de Landinrichtingscommissie Noord-West Ovwerijssel.
mevrouw H. Helmers-Brinke
(Giethoorn)
Raad van Toezicht Leader-plus (t.b.v. plattelandsvernieuwing
Lid ledenraad RABO Steenwijkerland.
de heer J. Jonker
(Ruinerwold)
Voorzitter van de Ruilverkaveling Ruinerwold/Koekange; l0lfo16
Voorzitter Univť Reest Aa en Linde te Meppel.
mevrouw A. ten Kate-Rijkenbarg
(Veeningen) l22lfo17
Raadslid van de gemeente De Wolden; l22lfo17
Buitengewoon Ambtenaar Burgelijke Stand gemeente De Wolden; l22lfo17
Voorzitter van de Landinrichting, Zuidwolde Noord/Beneden Egge.
de heer H. Kroes
(Zuidveen) l8lfo18
Voorzitter van de Commissie Leefbaarheid Zuidveen; l8lfo18
Voorzitter van de werkgroep Hongarije uit Dedemsvaart
de heer G. van Leussen
(Linde)
Lid van de Landinrichtingscommissie Zuidwolde-Zuid
de heer J. van Oorschot
(Hoogeveen) l15lfo20
Secretaris van de Vereniging van Chr. Scholen voor speciaal en voortgezet onderwijs te Hoogeveen e.o.; l15lfo20
Lid van het bestuur REC (Regionaal Expertise Centra) Friesland-De Vier ProvinciŽn. 19">
de heer L. Otten
(Fluitenberg) l6lfo21
Raadslid van de gemeente Hoogeveen, fractie CDA; l6lfo21
Secretaris van se Stichting 'Agspo' (Agrarische Spoelplaats); l6lfo21
Voorzitter van de Werkgroep Activiteiten voor Jongeren met een beperking. 20">
de heer H.J. Pereboom
(Paasloo)
21">
de heer H. Ramhorst
(Meppel) l19lfo22
Fractievoorzitter VVD van de gemeente Meppel; l19lfo22
Bestuurslid stichting Molen de Weert. 2
de heer A.J. Ruyne
(Tiendeveen) l18lfo23
Lid Klankbordgroep Rijn-Oost namens de Nederlandse Melkveehoudersvereniging (NMV) en wel als 2e lid (reservelid) l18lfo23
Regio contactpersoon van de NMV l18lfo23
Voorzitter Interkerkelijke Evangelisatie Commissie 2
de heer K.H. Smidt
(Dieverbrug) l4lfo24
Melkveehouder; l4lfo24
Lid van het overlegorgaan Drents-Friesche Wold; l4lfo24
Voorzitter Regioraad Friesland Foods; l4lfo24
Lid DB Lelykring (VVD-waterbestuurders); l4lfo24
Lid European Dairy Farmers. 24">
de heer K.B. Schelhaas
(Hoogeveen)
Voorzitter van de Rabobank Zuid-West Drenthe;
Voorzitter van het Kringbestuur Rabobank in Drenthe;
Voorzitter van het Parkmanagement Buitenvaart Hoogeveen;
Voorzitter van de Stichting Hospice Hoogeveen e.o.;
Lid van de Raad van Commissarissen Domesta Woonstichigting.
Bestuurslid Stichting Sponsors Tamboer te Hoogeveen.
de M.F. Strolenberg
(Hoogeveen)
Penningmeester Stichting Rusland kinderhulp, werkgroep Hoogeveen;
Fractielid VVD gemeente Hoogeveern (opvolgend raadslid);
Acount-/projectmanager internetbedrijf.
de heer G.F. Timmerman
(Ruinerwold)
Lid van de Ruilverkavelingscommissie Ruinerwold/Koekange;
Raadslid van de Gemeente De Wolden;
Voorzitter Tentoonstellingsvereniging Zuid-West Drenthe

Gemeente Delft
Raadslid
A.J.F.vanTongeren=Dhr. A.J.F. van Tongeren (CDA)
J.J.Keuvelaar=Dhr. J.J. Keuvelaar (CDA)
N.A.J.M.vanDoeveren=Dhr. N.A.J.M. van Doeveren (CDA)
M.Junius=Mw. M. Junius (CDA)
dr.M.D.T.M.deJong=Mw. dr. M.D.T.M. de Jong (CDA)
H.vanTil=Dhr. H. van Til (ChristenUnie/SGP)
P.F.Kuijper=Dhr. P.F. Kuijper (D66)
C.Tas=Dhr. C. Tas (GroenLinks)
R.C.A.Witsenboer=Dhr. R.C.A. Witsenboer (GroenLinks)
S.M.Brandligt=Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
K.F.Norbruis=Mw. K.F. Norbruis (GroenLinks)
J.P.deWit=Dhr. J.P. de Wit (Leefbaar Delft)
B.vanderWerf=Mw. B. van der Werf (Lijst Van der Werf)
A.J.Stoop=Dhr. A.J. Stoop (Onafhankelijk Delft)
M.H.J.M.Stoelinga=Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft)
B.MousaviGourabi=Dhr. B. Mousavi Gourabi (PvdA)
E.C.Damen=Dhr. E.C. Damen (PvdA)
G.H.Kroon=Dhr. G.H. Kroon (PvdA)
J.Buis=Dhr. J. Buis (PvdA)
P.Kiela=Dhr. P. Kiela (PvdA)
R.Clason=Dhr. R. Clason (PvdA)
R.D.Blinker=Dhr. R.D. Blinker (PvdA)
R.M.dePrez=Dhr. R.M. de Prez (PvdA)
W.J.deBie=Dhr. W.J. de Bie (PvdA)
F.M.Stolker=Mw. F.M. Stolker (PvdA)
M.vanHolst=Mw. M. van Holst (PvdA)
J.vanPagťe=Dhr. J. van Pagťe (SP)
M.J.W.Sipkema=Dhr. M.J.W. Sipkema (SP)
L.vanRossum=Mw. L. van Rossum (SP)
B.J.J.Bennebroek=Dhr. B.J.J. Bennebroek (STIP)
J.J.Veltman=Dhr. J.J. Veltman (STIP)
A.Meuleman=Dhr. A. Meuleman (Stadsbelangen)
W.M.deKoning=Dhr. W.M. de Koning (Stadsbelangen)
A.S.A.vanLeeuwen=Dhr. A.S.A. van Leeuwen (VVD)
L.B.Harpe=Dhr. L.B. Harpe (VVD)
L.J.vanderHoek=Mw. L.J. van der Hoek (VVD)
W.C.Steffen-Hoogendoorn=Mw. W.C. Steffen-Hoogendoorn (VVD)
Wethouder
S.C.C.M.Bolten=Mw. S.C.C.M. Bolten (GroenLinks)
J.D.Rensen=Dhr. J.D. Rensen (PvdA)
ir.A.L.Koning=Mw. ir. A.L. Koning (PvdA)
L.J.Merkx=Mw. L.J. Merkx (STIP)
R.Vuijk=Dhr. R. Vuijk (VVD)

Dhr. L. (Luuk) van Luyk raadsgriffier gemeente Delft
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Delft 18 november 2008
Toelichting
Luuk van Luyk uit Den Haag volgt per 1 april 2008 Yvonne van Delft op als griffier van de gemeenteraad van Delft. Van Luyk is 39 jaar en sinds 2003 plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeenteraad van Rotterdam. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij het Ministerie van FinanciŽn en de Algemene Rekenkamer. Hij studeerde Politieke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Aarhus Universitet in Denemarken. Yvonne van Delft blijft als sectorhoofd Bouw- en Milieutoezicht bij de gemeente Delft werken.

de heer R. Vuijk

q.q. nevenfuncties
lid van het Algemeen Bestuur Haaglanden

de heer H.J. Grashoff

q.q. nevenfuncties
plv. voorzitter commissie voor georganiseerd overleg
plv. lid DB Haaglanden
lid van het AB Samenwerkingsverband Afvalverwijdering ZH-West
lid van het AB Regionaal Openbaar Lichaam Haaglanden

de heer M.C. Mooiweer

q.q. nevenfuncties

niet q.q. nevenfuncties

commissaris van de raad van commissarissen WBE Europoort

commissaris van de raad van commissarissen Zuid-Hollands

Investeringsfonds

vertegenwoordiger van de gemeente Delft bij de algemene vergaderingen

van aandeelhouders van ENECO holding nv
lid AB Haaglanden

de heer J.D. Rensen, wethouder

q.q. nevenfuncties
lid van de deelnemersraad Regionale Commissie Gezondheidszorg

Delft/Westland/Oostland
lid van het AB en DB GGD Delfland
lid van het Gemandateerd Overleg
lid van de Bestuurscommissie RIO DWO
lid van de Stichting Uitvoering Regionale Indicatiestelling Delft

Westland Oostland
lid van de commissie voor Bestuurlijk Juridische Zaken / VNG
lid bestuur Weer Samen naar School
lid bestuur Stichting Onderwijs Techno Centrum i.o.
lid van de adviescommissie Geneeskundige aangelegenheden van de

Hulpverleningsregio Haaglanden
plv. lid regionaal bestuur arbeidsvoorziening Haaglanden
lid begeleidingscommissie onderzoek ‘Staat van de gezondheidszorg’

Inspectie Volksgezondheid .
voorzitter St. Werkplan Raad van Toezicht

secretaris/penningmeester stichting Lansbergfonds

Nevenfuncties wethouders Delft

J.P. Torenstra, PVDA wethouder gemeente Delft

Ik ben geboren op 13 juni 1945 en opgegroeid in het Westland, maar woon al weer tientallen jaren met veel plezier in Delft. Mijn eerste contact met de politiek was met Keerpunt mso-bidi-Verdana;color:black">’72, waarna ik al snel actief werd rond de Geerwegbuurt ten tijde van de Verdana;color:black"> stadsvernieuwing.

Hieronder kunt u in mijn c.v. zien wat ik zoal door de jaren heen heb gedaan.

C.V.

Naam: Jan Pieter Torenstra

Geboortedatum: 13-06-1945

Opleiding

1978-1980 Voorbereidend examen sociaal agogische arbeid

1980-1984 Part-time opleiding Opbouwwerk, Sociale Academie Den Haag

Werkzaamheden/Activiteiten

1974-1980  Voorzitter buurtcomitť Stadsvernieuwing Geerweg e.o.

1975-1980  Gastdocent Stadsvernieuwing, Sociale Academie Den Haag

1975-1979  Gastdocent Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, T.H. Delft

1976-1982  Projectlid Stadsvernieuwing Delft

1976-1980  Kaderlid Vredesbeweging

1978-1986  Voorzitter bureau Opbouwwerk Delft

1981-1985  Ondersteuning kadergroepen, Industriebond FNV

1986-1998  Raadslid/Fractievoorzitter Partij van de Arbeid, gemeente Delft

1998-heden  Wethouder, gemeente Delft

de heer J.P. Torenstra, wethouder gemeente Delft

q.q. nevenfuncties 
voorzitter van de commissie voor georganiseerd overleg
plv. lid van het AB van Hulpverleningsregio Haaglanden
lid van het AB van Midden-Delfland

bestuurslid stichting Groenfonds Midden-Delfland
voorzitter stichting Lansbergfonds
Wethouder J.P. Torenstra  (PvdA)
2519">Wethouder ir. H.J. Grashoff  (GroenLinks)<
2541">Wethouder drs. J.D. Rensen  (PvdA)
2547">Wethouder M.C. Mooiweer (STIP)
9703">Wethouder drs. R. Vuijk (VVD)

Raadsleden:
de heer M. AkŲzbek Senior beleidsmedewerker deelproject Examen & Onderwijs /min. v. justitie
de heer R.D. Blinker
beleidsmedewerker Directie Arbeidszaken Overheid (BZK)
Lid redactieArbeidsrecht bij de overheid
bestuurslid Bureau Discriminatiezaken Haaglanden
mevrouw S.C.C.M. Bolten
zelfstandig ondernemer (journalistiek / communicatieadviezen / interimmanagement)
vice-voorzitter Recreatieschap Midden-Delfland
(presentiegeld)
lid reconstructiecommissie Midden-Delfland
(presentiegeld)
voorzitter Promotieplatform Midden-Delfland
(presentiegeld)
lid Werkgroep Artikel 1
lid bestuur VNG
Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Verdana;
“Raadslid.nu” Verdana;color:black">
Lid bezwarencommissie Plan van Toedeling Midden-Delfland (presentiegeld)
de heer W. Bot
bestuurslid Stichting De Bruyn en Jeugdsport
bestuurslid st. Delft-Mamelodi/Tshwane
de heer A.L. van Breukelen
fractielid ORAS i de DSR, ledenorgaan van de VSSD
voorzitter Owee klankbordgroep
de heer J. van den Doel
leraar basisonderwijs
directeur/eigenaar bedrijf “Miniatures from Delft”

  ;
de heer N.A.J.M. van Doeveren Bezoldigd:

directeur van Desrives Holding BV te RVerdana; mso-bidi-Verdana;color:black">’dam ;

directeur van Desrives BV;

lid bestuur VNO-NCW West kring R'dam/Waterweg te R'dam;

lid bestuur Platform Maatschappelijk Ondernemen R'dam;

vz. St. Baangarantie Hogeschool Rotterdam / R'dam;

vz. klachtencommissie baangarantie Hogeschool R'dam;

lid parochiebestuur Adelbertparochie te Delft;

vz. bestuur St. "take off" te Den Haag;

Lid AB Bedrijvenschap Harnaschpolder (q.q.) ;
  ;
de heer R. Eduard
directeur Polle Eduard Producties V.O.F. (verzorging muzikale aktiviteiten)
  ;
de heer G. Engels
Direkteur adviesbureau  Engels-Enterprise
Voorzitter VvG-VGF Vereniging van Gepensioneerden Vereenigde Glasfabrieken
  ;
de heer H. Gabeler
directeur van het architectenbureau SG Architecten BNA
vennoot van bouwprojectontwikkeling K/S VOF
vennoot van projectontwikkeling Bousquet VOF
  tab-stops:10.7pt">Verdana;
 
mevrouw E.G.D. Geursen
jurist bij Luchtverkeersleiding Nederland
plv.lid AB Bedrijvenschap Harnaschpolder –
  ;
mevrouw L.J. van der Hoek
vz. departement Delft e.o. Maatschappij Nijverheid en Handel
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Delft
coŲrdinerend manager Stichting de Nieuwe Delftse SociŽteit Het Meisjeshuis
mevrouw S. Jšhnichen
Systeembeheerder TU-Delft
mevrouw M.D.T.M. de Jong
lid van de raad van toezicht van Innovia
voorzitter bestuur st. DEC-consult (Dier Experimenten Commissie) Verdana;

voorzitter DEC 2 st. DEC-consult
lid AB Haaglanden
  ;
de heer J.Ph. de Jong
voorzitter Kynologenclub Delft e.o.
mevrouw M.C. Junius
Accountmanager Yacht (voorheen Yacht Finance) te Rotterdam
Directeur/aandeelhouder M.C. Junius Holding BV te Delft
de heer P. Kiela
Projectleider moderniseringgeluidbeleid bij het ministerie van VROM (bezoldigd
lid AB Haaglanden
lid AB Bedrijvenschap Harnaschpolder
mevrouw A.L. Koning
Beleidsmedewerker faculteit technische wetenschap-pen, Technische Universiteit Delft
  ;
de heer W.M. de Koning
hoofd sociale zaken/burgerzaken gemeente Berkel & Roodenrijs
de heer R.H. Kroon chauffeur klein scholing vervoer
de heer A.S.A. van Leeuwen
zelfstandig ondernemer mso-bidi-Verdana;color:black">‘Computerhulp van Leeuwen’
penningmeester sv Delftski –
vrijwilliger Vermeercentrum
mevrouw C.E. Lourens
Sectorhoofd vergunningen en handhaving Hoogheemraadschap Delfland
mevrouw M.H.J.W. Manggaprow
voorzitster van Papua vereniging “Kobe Oser” (=;Eenheid)
leidster in kinderdagverblijf “Roezemoes” bij Octopus BV
de heer A. Meuleman
Teamleider Kwaliteit / UWV
de heer E.H. Otto

Docent techniek Holland Accent Onderwijsgroep
de heer R.M. de Prez
ministerie van justitie, BSG projectsecretaris
lid bestuurscommissie Grotiuscollege.
de heer J.B. van Putten
voorzitter DSR (ledenorgaan van de VSSD)
mevrouw W.C. Steffen-Hoogendoorn

Grotius College te Delft: lid Comitť van Aanbeveling Tweetalig Onderwijs (TTO)
lid Adviescommissie voor de Bezwaarschriften, Kamer I
de heer M.H.J.M. Stoelinga
directeur ITCKresto – Rucanor TjechiŽ
algemeen directeur Engelsman Beheer
directeur-grootaandeelhouder GEMA
eigenaar sporthuis Ruisch Delft, Wateringen en De Lier
GEMA Beheer
GEMA amusement
mevrouw F.M. Stolker
lid klachtencommissie DDS (De Delftsche Sport) roeivereniging
projectleider basiszorgcoŲrdinatie bij de GGZ-Delfland afdeling preventie
de heer B. Taeb
Tolk Farsi bij de st. Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
Assistent-docent bij de Sectie Filosofie van de faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU-Delft
de heer C. Tas
Adviseur Informatievoorziening en Automatisering ministerie van justitie
Eigenaar bedrijf‘Eye Correct’
Penningmeester ver. Pangeea
de heer A.J.F. van Tongeren
Beleidsambtenaar Directie Arbeidsverhoudingen (Ministerie van SZW) -
Freelance docent Management Kinderopvang (Inholland college)
Voorzitter stichting geschiedschrijving kinderopvang
mevrouw M.H. Welle Donker
Ingeschreven in Handelsregister KvK Haaglanden, afdeling Delft
HenriŽtte Welle Donker Vastgoedbemiddeling eenmansbedrijf.
olv. lid Midden-Delflandraad
mevrouw S. Wielens
plv.lid AB Haaglanden
de heer J.P. de Wit
chauffeur Regiotaxi / Deltax
voorzitter stichting Prodeo Advies Delft
bestuurslid 'Leefbaar Zuid Holland' in de Provinciale Staten
mevrouw L.C.A. Zweekhorst
leraar Maatschappijleer - Stanislascollege Delft
lid van de Raad van Toezicht St. Pieter van Foreest -
lid van de BegeleidingsCommissie Instituut Sociaal Raadslieden
lid van de Werkgroep Artikel 1

Gemeente Delfzijl
Raadslid
A.Brons=Dhr. A. Brons (CDA)
M.Kaptan=Dhr. M. Kaptan (CDA)
dr.P.vanHoogdalem=Dhr. dr. P. van Hoogdalem (CDA)
C.Buffinga=Dhr. C. Buffinga (ChristenUnie)
G.J.Steenbergen=Dhr. G.J. Steenbergen (ChristenUnie)
H.J.Schimmel=Dhr. H.J. Schimmel (ChristenUnie)
A.A.Wagenaar-Aikema=Mw. A.A. Wagenaar-Aikema (ChristenUnie)
H.Lameijer=Dhr. H. Lameijer (Fractie 2014)
J.H.Menninga=Dhr. J.H. Menninga (Fractie 2014)
L.Schumer=Dhr. L. Schumer (Fractie 2014)
M.M.Kil-Wolters=Mw. M.M. Kil-Wolters (Fractie 2014)
E.K.H.Stulp=Dhr. E.K.H. Stulp (Lijst Stulp)
R.Bouman=Dhr. R. Bouman (Lijst Stulp)
G.A.vanAmson=Dhr. G.A. van Amson (Partij voor het Noorden)
A.A.Zoethout=Dhr. A.A. Zoethout (PvdA)
J.Wierenga=Dhr. J. Wierenga (PvdA)
J.L.H.KŲller=Dhr. J.L.H. KŲller (PvdA)
M.G.Brouwer=Dhr. M.G. Brouwer (PvdA)
P.M.Valentien-Smit=Mw. P.M. Valentien-Smit (PvdA)
A.Heuvelman=Dhr. A. Heuvelman (VVD)
W.H.Snijder=Mw. W.H. Snijder (VVD)

Dhr. K.J. Havingagemeentesecretaris gemeente Delfzijl
NEVENFUNCTIES
Lid raad van commissarissen Rabobank Zuid en Oost Groningen ,
Voorzitter Stichting Terra Mater
Bron gemeente Delfzijl Sent: Friday, February 13, 2009 12:48 PM

Dhr. O. Rijkens, raadsgriffier gemeente Delfzijl
Voorzitter Badmintonclub Appingedam
Penningmeester en drager Begrafenisvereniging Eenum
Penningmeester Stichting Begraafplaats Eenum
Penningmeester Stichting Beth Ha Knesseth (Joodse stichting) te Delfzijl
Onno Rijkens
10 november 2008
Dhr. drs. J.R.A. Boertjens (VVD wethouder gemeente Delfzijl Nevenfuncties: zelfstandig ondernemer, directeur-eigenaar Joop R.A. Boertjens BV, management consultancy; voorzitter raad van Toezicht Technomatch Drachten; lid Stuurgroep Programma Perspectief Philips DAP Drachten; voorzitter Stichting IT-Atelier te Emmen, directeur IT-Atelier BV; voorzitter Stichting Acquisitie Glastuinbouw Noord-Nederland (SAGNN); voorzitter RvC HLB BV Bodemkundig Laboratorium te Wijster; lid betuur Vereniging van Eigenaren Vechtstraat Groningen; lid bestuur Stichting BIOMADE te Groningen; secretaris Stichting Delfsail
Dhr. M. Joostens (ChristenUnie)wethouder gemeente Delfzijl Nevenfuncties: lid Stichting keurmerk Sociale Veiligheid; lid Bondsraad ANWB
Dhr. R. van der Molen (PvdA)wethouder gemeente Delfzijl
Nevenfuncties: secretaris/penningmeester beheersstichting PBCG; bestuurslid Stichting i.o. BUR 2100; bestuurslid Nelli Coman Fonds; voorzitter welstandscommissie Libau.
Mw. T. vander Veen (PvdA)wethouder gemeente Delfzijl
Nevenfuncties: voorzitter van het bestuur van de Stichting Jongerencentrum Oosterparkwijk Groningen; medevennoot van Koeneman Reizen BV (kunst- en cultuurreizen); mede-eigenaar galerie Werfkade 16 (hedendaagse kunst); lid Verening van Eigenaren “de Zeilmakerij”, die een rijksmonument in eigendom heeft en exploiteert voor verhuur van ruimtes aan diverse maatschappelijke organisaties; vice-voorzitter van de Stuwkracht Rebekkahlogevan de IOOF te Hoogezand-Sappemeer.
George van Amson
Partij voor het Noorden

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Horeca-ondernemer
Robert Bouman Partij: Lijst Stulp

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuctie:Bestuurslid VV Holwierde;Kapper
Albert Brons CDA

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Materials Manager Teepak;Voorzitter Burgercomitť Delfzijl-Termunten;Secretaris stichting renovatie "Ons Centrum".
Mario Brouwer Partij PvdA

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfunctie:Inspecteur/controleur JCDecaux.
Cor Buffinga Partij: christenunie

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfunctie(s): inspecteur van politie; voorzitter Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen Delfzijl.
Arie Heuvelman Partij: VVD

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties: directeur Heuvelman Beheer + de BV’s die hieronder vallen; directeur Dokwaerdt BV + de BV’s die hieronder vallen.
Piet van Hoogdalem CDA

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenficties: geen
Mahmut Kaptan CDA

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Brigadier Regiopolitie Groningen; Contactfunctionaris minderheden Regiopolitie Groningen;Voorzitter Nederlandse Politiebond afdeling Groningen;Voorzitter Turkse culturele vereniging Ataturk-Der Delfzijl;Ambassadeur diversiteit en gewenst gedrag Regiopolitie Groningen;Lid Landelijke Expertisegroep diversiteit (NPA);Mede-eigenaar Halal North 'Islamitische Slachterij' te Farmsum;Organisator groepsreizen naar Turkije.
Margie Kil-Wolters Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties: Coach bewonersraad en trainer sociale vaardigheden bij Stichting 's Heeren Loo Opmaat in Bedum; Lid klachtencommissie GGD/GSO, seksuele intimidatie;Bijzonder ambtenaar burgerlijke stand.
Jan KŲller Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfunctie(s): voorzitter Stichting Museumgemaal Cremer; secretaris/penningmeester Stichting ’t Buurthoes Termunterzijl; bestuurslid Verainen Grunneger Sproak; lid Provinciale Staten.
Henk Lameijer Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Docent Hanzehogeschool;Lid adviesgroep Lokale Agenda gemeente Groningen;Lid projectgroep Samenwerken aan een duurzame stad (gemeente Groningen);Lid klankbordgroep Zwembad.
Jan Menninga Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfucties:Voorzitter VV Appingedam;Voorzitter Stichting Exploitatie en onderhoud sportvelden en sponsorruimte Appingedam;Secretaris VV Wagenborgen;Lid landelijke werkgroep KNWB "optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal";Adviseur ANBO Wagenborgen;Lid activiteitencommissie BCD;Voorzitter stichting Double You;Freelance sportverslaggever De Eemslander.
Luc Schumer Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties: geen.
Willemien Snijder Partij: VVD

Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Intern accountmanagerRabobank;Lid maatschap veehoudersbedrijf;Provinciaal bestuurslid GroningsAgrarisch Jongeren Kontakt;Lid sectoradviesraad AOC Terra.
Gerrit Jan Steenbergen Partij: christenunie
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfunctie(s): teamleider/relatiebeheerder Flanderijn & Bouwman gerechtsdeurwaarders Appingedam; Penningmeester VVE Rijksweg/Piet Heinstraat te Delfzijl.
Henk Schimmel Partij: christenunie
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Senior Asset Engineer Essent Netwerk BV.
Edward Stulp Partij: Lijst Stulp
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Adviseur Telematica;Bestuurlid TV Oldencate;Lid Medezeggenschapsraad CBS Bierum;Secretaris Vereniging Lijst Stulp.
Pia Valentien-Smit Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand.
Annemiek Wagenaar-Aikema Partij: christenunie
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Hypotheekacceptant NIA Hypotheken in Assen.
Jan Wierenga Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Veiligheidskundige AKZO Nobel.
Auke Zoethout Partij PvdA
Raadslid gemeente Delfzijl
Taken: Nevenfuncties:Parttime adviseur Stichting Welzijn Oldambt.

Gemeente Den Haag
Raadsgriffier
M.F.Stein=Mw. M.F. Stein ()
Raadslid
K.P.Klein=Dhr. K.P. Klein (CDA)
drs.M.Smits=Dhr. drs. M. Smits (CDA)
ir.M.J.J.Santbergen=Dhr. ir. M.J.J. Santbergen (CDA)
A.W.Pastoor=Mw. A.W. Pastoor (CDA)
W.A.Vonk=Mw. W.A. Vonk (CDA)
W.J.Pijl=Dhr. W.J. Pijl (ChristenUnie)
R.Guernaoui=Dhr. R. Guernaoui (D66)
M.D.deJong=Mw. M.D. de Jong (D66)
M.D.Rietveld=Dhr. M.D. Rietveld (GroenLinks)
B.Bozbey=Mw. B. Bozbey (GroenLinks)
H.M.Weening=Mw. H.M. Weening (GroenLinks)
W.vanderVelden=Dhr. W. van der Velden (Groep Van der Velden)
G.H.M.Wijsmuller=Dhr. G.H.M. Wijsmuller (Haagse Stadspartij)
A.Khoulani=Dhr. A. Khoulani (Islam Democraten)
A.F.vanderZwan-Hoekman=Mw. A.F. van der Zwan-Hoekman (Politieke Partij Scheveningen)
A.Kajouane=Dhr. A. Kajouane (PvdA)
F.Poppe=Dhr. F. Poppe (PvdA)
G.A.Verspuij=Dhr. G.A. Verspuij (PvdA)
I.D.Sepers=Dhr. I.D. Sepers (PvdA)
J.deJong=Dhr. J. de Jong (PvdA)
K.Baart=Dhr. K. Baart (PvdA)
M.Okcuoglu=Dhr. M. Okcuoglu (PvdA)
W.A.Minderhout=Dhr. W.A. Minderhout (PvdA)
H.M.M.Vos=Mw. H.M.M. Vos (PvdA)
L.Zandstra=Mw. L. Zandstra (PvdA)
R.K.Muradin-Abdoel=Mw. R.K. Muradin-Abdoel (PvdA)
S.CohenJehoram=Mw. S. Cohen Jehoram (PvdA)
T.J.vanderReijt=Mw. T.J. van der Reijt (PvdA)
T.Colijn=Dhr. T. Colijn (SP)
H.vanDriel=Mw. H. van Driel (SP)
I.M.GyŲmŲrei-Agelink=Mw. I.M. GyŲmŲrei-Agelink (SP)
W.S.Moes=Mw. W.S. Moes (SP)
R.Bouchtaoui=Mw. R. Bouchtaoui (Solidair Nederland)
A.A.Lakerveld=Dhr. A.A. Lakerveld (VVD)
B.A.Revis=Dhr. B.A. Revis (VVD)
B.C.deLiefde=Dhr. B.C. de Liefde (VVD)
I.GŁlsen=Dhr. I. GŁlsen (VVD)
R.vandeLaar=Dhr. R. van de Laar (VVD)
I.N.Michels-Spee=Mw. I.N. Michels-Spee (VVD)
M.Propstra=Mw. M. Propstra (VVD)
Th.Oosterholt-Eekhout=Mw. Th. Oosterholt-Eekhout (VVD)
drs.E.L.vanDijk-Staats=Mw. drs. E.L. van Dijk-Staats (VVD)
Wethouder
H.P.G.vanAlphen=Dhr. H.P.G. van Alphen (GroenLinks)
H.P.M.Kool=Dhr. H.P.M. Kool (PvdA)
R.S.Baldewsingh=Dhr. R.S. Baldewsingh (PvdA)
drs.J.M.Norder=Dhr. drs. J.M. Norder (PvdA)
drs.M.Bolle=Mw. drs. M. Bolle (PvdA)
S.Dekker=Dhr. S. Dekker (VVD)
drs.G.Ph.Huffnagel=Dhr. drs. G.Ph. Huffnagel (VVD)
drs.P.W.M.Smit=Dhr. drs. P.W.M. Smit (VVD)

Drs. R. van der Brug, secretaris Raad van State, Geboren in Rijswijk (Z-H) op woensdag 24 januari 1945
Economie aan de Universiteit van Amsterdam
Docent Statistiek
Unesco associate expert in public administration
Projectleider Commissie Ontwikkeling Beleidsanalyse
Beleidscoordinator gewest 's-Gravenhage
Loco-secretaris gewest 's-Gravenhage
Hoofd Bureau Gemeentesecretaris Den Haag
Directeur Bestuurszaken Den Haag
Plaatsvervangend gemeentesecretaris Den Haag
Secretaris Raad van State
Huidige nevenfuncties Geen

Mw. M.F. Steinraadsgriffier gemeente Den Haag NEVENFUNCTIES
* vicevoorzitter van de Vereniging van Griffiers
* Voorzitter van de commissie Openbaar Bestuur van de VvG
* lid van de commissie Bestuur en Veiligheid en Informatie van de VNG
Bron gemeente Den Haag November 27, 2008 12:14 PM

Wethouder Jetta Klijnsma

Persoonlijke gegevens: Naam: Klijnsma
Voornaam: Jetta
gemeente Den Haag Titulatuur: drs

Opleidingen: Doctoraal Geschiedenis Groningen
Hogere Bestuursacademie Den Haag

Huidige functie: april 2006
Portefeuille: wethouder Cultuur en FinanciŽn,
Stadsdeelwethouder voor Segbroek.

Eerdere functies: 2002-2006
Portefeuille: wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie,
Stadsdeelwethouder voor Segbroek
1990-1998
Lid van de gemeenteraad van de gemeente Den Haag (PvdA)

tot 1998
Hoofd BeleidsafdelingPvdA Tweede Kamerfractie

Uit hoofde van mijn functie als wethouder Cultuur en FinanciŽn vervul ik een aantal nevenfuncties. Hier treft u een overzicht aan.

Plv. AB-lid (plv. van dhr. Kool) van de gemeenschappelijke regeling bedrijvenverenigingrijswijk van het industrieschap Plaspoelpolder

Plv. AB-lid (plv. van dhr. Norder) gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg

Plv.AB-lid (plv. van dhr. Norder) Stadsgewest Haaglanden

Aandeelhouderschap van:
* N.V. bng.nl Bank Nederlandse Gemeenten;
* N.V. ebase.nl Bouwfonds Nederlandse Gemeenten;
* N.V.Duinwaterbedrijf Zuid-Holland;
* N.V.Eneco;
* HTMHaagsche Tramweg Maatschappij (HTM)Personenvervoer N.V.;
* N.V. Haagsche Buurtspoorwegen;
* N.V. Haagse Milieu Services;
* Stichting Nederlandse Gemeenten Energie;
>United Fish Auctions N.V.

Voorzitter Centrum voorLokaal Bestuur PvdA

Lid curatorium van de Wiardi Beckman Stichting

Wethouder Sander Dekker

Uit hoofd van mijn functie als wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport vervul ik een aantal nevenfuncties:
voorzitter Stichting OTC Haaglanden
AB-lid gemeenschappelijke regeling bedrijvenverenigingrijswijk Industrieschap Plaspoelpolder
AB/DB-lid gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg
AB-lidstadsgewest Haaglanden

Daarnaast ben ik, los vande nevenfuncties die voortvloeien uit mijn wethouderschap: mso-list:l10lfo5

Voorzitter Stichting Groenmarkt Liberaal mso-list:l10lfo5

Docent Bestuurskunde Universiteit Leiden (0,0 aanstelling) mso-list:l10lfo5

Voorzitter van de Vereniging Bevordering Liberale Beginselen
Sander Dekker (geb. 9 februari 1975)

Werkervaring

2003-2006
Docent Bestuurskunde, Departement Bestuurskunde, Universiteit Leiden
Onderzoek en onderwijs op het gebied van beleidsanalyse, strategische besluitvorming en management in de publieke sector. Trainingen aan beleidsambtenaren en overheidsmanagers op het gebied van crisismanagement en politiek-bestuurlijke gevoeligheid. Ontwikkeling van een internationale Master of Public Administration in samenwerking met de VN en enkele buitenlandse universiteiten. Internationaal onderzoeksproject naar de bestrijding van bioterrorisme in samenwerking met het Center for Strategic and International Studies in Washington, D.C.

2001
Visiting researcher, Centre for European Politics, Economics and Society, University of Oxford
Onderzoek naar de instelling en het functioneren van de Royal Commission on Criminal Justice en het politiek-bestuurlijke proces rond de besluitvorming over institutionele veranderingen in het politie- en justitiesysteem van Engeland en Wales.

1999-2003
Promotieonderzoeker, Departement Bestuurskunde, Universiteit Leiden
Internationaal-vergelijkend onderzoek naar de rol van (onderzoeks)commissies tijdens beleidscrises. Het onderzoek spitst zich toe op de politieke dynamiek rond beleidsveranderingen en institutionele hervormingen in de politie- en justitiesystemen van Nederland en Engeland/Wales. (Promotoren: prof.dr. C.J.C.F. Fijnaut en prof.mr.dr. E.R. Muller)

1998-1999
Onderzoeker in de staf van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (commissie-Kalsbeek), Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag
Evaluatieonderzoek naar de implementatie van de aanbevelingen voortvloeiend uit de parlementaire enquÍte opsporingsmethoden (commissie-Van Traa).

1997-1998
Assistent-onderzoeker, Crisis Onderzoek Team Universiteit Leiden (COT), Den Haag
Opzetten en verzorgen van onderzoek, opleidingen en trainingen op het gebied van rampenbestrijding en crisismanagement voor o.a. politieregio Amsterdam-Amstelland, Openbaar Ministerie, Stichting Studiecentrum Rechtshandhaving, Nederlandse Politie Academie, Nederlands Instituut Clingendael.

Opleidingen en cursussen
1994-1999Doctoraal Bestuurskunde, Universiteit Leiden
Specialisaties: Management van Organisatieverandering, Human Resource Management, Veiligheidsmanagement
1994-1995Propedeuse Nederlands Recht, Universiteit Leiden
1993-1994Propedeuse Bestuurskunde, Universiteit Leiden
1987-1993Atheneum, Oranje Nassau College, Zoetermeer

Relevante politieke en bestuurlijke ervaring
2006 - heden
Wethouder Onderwijs, Jeugdzaken en Sport
2003-2006
Lid Gemeenteraad Den Haag (sinds 2004 voorzitter VVD-fractie)
2002-heden
Lid VVD-partijcommissie voor Justitie

C2008-110609 J. Hop bijbanenregister gemeente Den Haag (In die periode zijn geen wijzigingen info aangetroffen!)

Wethouder Bert van Alphen

Uit hoofde van mijn functie als wethouder vervul ik een aantal nevenfuncties:

pLv. AB-lid (plv. voor M. Rietveld) Stadsgewest Haaglanden

Aandeelhouderschap van:
*OCW Panden C.V.
*OCW Panden B.V.

Wethouder Marnix Norder

Persoonlijke gegevens Naam: Norder
Voornamen: Joan, Marnix
gemeente Den Haag Titulatuur: drs.

Opleidingen Tot 1983 VWO
1983-1988 Scheikunde, Rijksuniversiteit Groningen, doctoraal
1987-1990 Filosofie, Rijksuniversiteit Groningen, doctoraal
1991 Stralingsdeskundige (niveau C)

Eerdere functies 1990-1994
Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM). Beleidsmedewerker straling

1994-1998
Ministerie VROM, DGM. CoŲrdinator veiligheid en transport

1998-1999
B&A groep, onderzoek en advies, Den Haag

1999 Hoofd staf parlementaire enquÍte 'Vliegramp Bijlmermeer'

(okt.) 1999- (okt) 2004
Lid van het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Portefeuille: Mobiliteit, Bestuurlijke Zaken, Interprovinciaal Overleg (IPO), Regio en Streekplan West, eerste plaatsvervanger Commissaris der Koningin.

Als wethouder Bouwen en Wonen, vervul ik een aantalnevenfuncties:
Vertegenwoordiger van de gemeente Den Haag in deVerenigingDeltrametropool
Lid van het algemeen bestuur/plaatsvervanger van dhr. Smit voor het informeel bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Randstad
Lid van de Bestuurlijk Stuurgroep Zwakke Schakels Zeewering Zuid-Holland
Lid van het Bestuurlijk Overleg Duinen
Lid van de zuid-holland provincie zuid-holland stuurgroep Nieuwe Driemanspolder
Lid Platform Zuidvleugel Randstad
Lid DB/AB gemeenschappelijke regeling het Industrieschap Plaspoelpolder
Voorzitter AB/DB gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg
AB-lid stadsgewest Haaglanden
Plv. DB-lid (voor dhr Smit) stadsgewest Haaglanden
Lid van het bestuur stichting midden-delfland Groenfonds Midden-Delfland
Lid van de Advisory Committee website van publiek private samenwerking kenniscentrum PPS, ministerie van FinanciŽn
Lid van het Algemeen Bestuur van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing
Lid van de werkgroep Duurzame ontwikkelingsbeoordeling van de commissie M.E.R.
Voorzitter van de Stichting Hoogbouw
Participant in het Comitť van Aanbeveling van het Nederlands Instituut voor de Bouw
Lid van de Regieraad Bouw
Lid van de Projectgroep MIRT van Neprom
Lid van Platform Ruimte In Ontwikkeling (PRIO)
Lid Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
Lid portefeuilleoverleg Ruimtelijke Ordening, Wonen, Groen en Water van haaglanden stadsgewest Haaglanden
Voorzitter stuurgroep Deltanet.

- Aandeelhouderschap van:
-N.V. Woningbeheer
-stadshersteldenhaag n.v. Stadsherstel Den Haag - Winkelpanden Den Haag C.V.
- Winkelpanden Den Haag B.V.
- Starterspanden Den Haag C.V.
- Starterspanden Den Haag B.V.
- N.V. Stedelijk Belang

Wethouder Frits Huffnagel

Huidige functie: Sinds april 2006
Wethouder Citymarketing, Internationale zaken, ICT en Organisatie
Stadsdeelwethouder Loosduinen

Leiden is de stad waar Godfried Philip (roepnaam Frits) Huffnagel op 15 juli 1968 wordt geboren als jongste zoon van Hans en Tini Huffnagel. Als kleine jongen loopt hij al aan zijn ouders hand door Madurodam en over het Binnenhof, wanneer zijn vader - die zijn hele leven werkzaam was in de ontwikkelingssamenwerking - weer eens buitenlandse gasten op bezoek heeft. Frits kiest in 1987 voor de studie Politicologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam waarbij hij zich specialiseert in politieke communicatie en informatie.

Huffnagel combineert zijn studietijd in Amsterdam met een actief studentenleven. Daarnaast is hij in die tijd onder andere werkzaam bij Veronica waar hij betrokken is als interviewer en redactiemedewerker bij Club Veronica en later bij Veronica Nieuwsradio.

Huffnagel vervult zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine als luitenant-ter-zee en doceert in die periode Fundamentele Voorlichting. Na zijn diensttijd gaat hij werkenbij VNO-NCW in Den Haag. Zijn eerste functie is die van secretaris van Jong Management; een vereniging van ondernemers, directeuren en managers tot 40 jaar. Tot 2004 werkt hij als programmamanager en trainer bij De Baak; het opleidingscentrum van VNO-NCW.

Naast zijn baan is Huffnagel actief als lid van de Kerkenraad van de Westerkerk in Amsterdam, de stad waar hij ook jarenlang Politiek Cafť Libertijn organiseert en presenteert; het wekelijkse politiek cafť van de VVD Amsterdam. Bekendheid verwerft Huffnagel in die jaren met zijn optredens als panellid van Het Lagerhuis, het succesvolle debatprogramma van de VARA met Marcel van Dam en Paul Witteman.

In 1998 wordt Frits Huffnagel gemeenteraadslid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) in Amsterdam waarvoor hij tot 2002 onder meer woordvoerder is voor Economische Zaken en Verkeer, Vervoer & Infrastructuur. Na de verkiezingen van maart 2002 wordt hij door de VVD-fractie gekozen tot voorzitter en is hij woordvoerder Openbare Orde & Veiligheid.

Frits werkt ook nog ruim twee jaar interim bij de gemeente Zoetermeer als persvoorlichter en speechschrijver voor burgemeester Luigi van Leeuwen.

Tijdens de landelijke verkiezingscampagne van januari 2003 maakt Huffnagel deel uit van het campagneteam van lijsttrekker Gerrit Zalm. Ook hier is Huffnagel speechschrijver van de latere vice-premier en hij bereidt de lijsttrekker voor op televisieoptredens.

Na het vertrek van Geert Dales - hij gaat naar Leeuwarden om daar burgemeester te worden - volgt Frits Huffnagel op voorspraak van de gemeenteraadsfractie van de VVD Dales op als wethouder. Hij is net als zijn voorganger verantwoordelijk voor de portefeuilles FinanciŽn, Inkoop, Deelnemingen, Economische Zaken en neemt daarnaast van zijn VVD-collega in het college van burgemeester & wethouders, Mark van der Horst, de portefeuilles Luchthaven en ICT over.

Eind 2005 gaat Frits werken als Managing Consultant bij Berenschot Communicatie als specialist op het terrein van positionering en city marketing. Voor de stad Leiden schrijft hij samen met collega Carolien Gehrels het rapport De ontdekking van Leiden

Een overzicht van de nevenfuncties die ik uit hoofde van mijn functies als wethouder vervul:

lid van het dagelijks bestuur van deVereniging van Zuidhollandse Gemeenten (VZHG)

voorzitter van de Raad van Participantenvan dewfia west-holland foreign investment agency WFIA

lid van het bestuur The Hague Joint Conferences on International Law

voorzitter Haagse Promotie Awards

Plv. AB-lid (plv. van dhr Dekker) van de gemeenschappelijke regeling bedrijvenverenigingrijswijk Het Industrieschap Plaspoelpolder

Plv. AB-lid (plv. van dhr. Kool) gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg

AB-lidstadsgewest Haaglanden

PLv. AB-lid (plv. van de heer Smit) van het Samenwerkingsverband Regio Randstad
Voorzitter ReŁnistenbestuur studentenvereniging L.A.N.X. van de Vrijde Universitetit van Amsterdam
Lid Stichting Onroerend goed L.A.N.X.

Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Amsterdam

Lid bestuur Het Syndicaat ToneelgezelschapGr.

Lidbestuur van de Stichting Holland Art Cities

Wethouder Rabin Baldewsingh

CV Rabin S. Baldewsingh

Persoonlijke gegevens Naam: Rabin S. Baldewsingh
gemeente Den Haag

Opleiding Mavo, Havo, VWO
Enkele jaren Engelse Taal en Letterkunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden

Politiek Sinds 1986 lid van de Partij van de Arbeid.
Van 1998 tot 2006 lid van de Haagse gemeenteraad
Vanaf april 2006 wethouder in Den Haag

Motto Verdana; ‘Daar waar het mij goed gaat is mijn vaderland’

“Deze fantastische stad verdient een ongebreideld enthousiasme en een
tomeloze inzet van iedereen die er woont en werkt. Hagenaars mogen -
nee, moeten trots zijn op hun straat, buurt en stad. Net als Louis
Couperus moeten zij het gevoel krijgen en behouden dat ze in de eerste
plaats Hagenaar zijn en pas daarna iets anders. Dat geeft verbondenheid
en betrokkenheid. Immers, daar waar het mij goed gaat is mijn vaderland.
In Den Haag gaat het mij goed... Den Haag is mijn VaderlandVerdana;”.

Eerdere werkzaamheden Vanaf 1985 initiatiefnemer van diverse culturele festivals in Den Haag.
Sinds 1986 actief in de mediawereld. Eerst als redacteur en later programmamaker. Zijn werk in de omroepjournalistiek is gestart bij de lokale migrantenomroep in Den Haag.
Daarna heeft hij meegewerkt aan enkele grote documentaires voor de NOS/FEDUCO.
In 1991 wordt hij directeur/hoofdredacteur van omroep MozaÔek, de lokale migrantenomroep van Rotterdam.
Sinds 1993 heeft hij als freelance programmamaker gewerkt voor verschillende omroepen en productiemaatschappijen. Hij heeft enkele tientallen programmaVerdana;’s en documentaires op zijn naam staan, als scenarist/redacteur, programmamaker en regisseur.

Baldewsingh heeft verschillende toneelstukken geregisseerd.
Ook heeft hij diverse novelles en dichtbundels in het Nederlands en in SarnŠmi op zijn naam staan.

Uit hoofde van mijn functie als wethouder vervul ik een aantal nevenfuncties:

Bestuurslid van de Stichting Binnenstadsmanagement

Lid van het recreatiegebied-midden-delfland. recreatieschap Midden-Delfland VNG-commissie asiel en integratie

Lid commissie Rijn- en Maasmond

Wethouder Henk Kool

Uit hoofde van mijn werk vervul ik de volgende nevenfuncties:
Bestuurslid van de Stichting Binnenstadsmanagement
Plv. lid van de heer Norder in het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Randstad
Lid van het bestuur van de Stichting Netwerkorganisatie Panorama Haaglanden
Lid van het Comitť van de Regio

Voorzitter Stichting Werkbij
Lid rpa Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Lid van het DB/ABbedrijvenschap Harnaschpolder
DB/AB-lid gemeenschappelijke regeling bedrijvenverenigingrijswij het Industrieschap Plaspoelpolder
AB-lid gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Ypenburg
AB-lidstadsgewest Haaglanden
Aandeelhouderschap van:
- Zuid Hollands Investeringsfonds N.V.

Lid van de commissie Werken Inkomen VNG
Lid van de RaadWerk en Inkomen
Lid van Comitť van Toezicht D2 :stedelijke gebieden Nederland
Vice-voorzitter van het Economic PlatformEurocities

BestuurslidStichting Transforma

Wethouder Peter Smit

Peter Smit (1956, Laren)

Opleiding Gymnasium B, St. Vituscollege te Bussum,
Studie Geschiedenis te Utrecht, afstudeerrichting contemporaine geschiedenis, bijvakken staatsrecht en economie (1974-1981)
Postdoctorale opleiding ontwerpen en evalueren van beleid, Universiteit Twente 1987-1988 (niet voltooid)
Vervolgcursus Frans, Universitť Lille III.

Loopbaan 1979 Onderzoeker bij de VVAA, onderwerp: ontwikkeling van gezondheidscentra.
1982-1987 werkzaam voor VVD-Tweede kamerfractie, tot 1985 persoonlijk medewerker, daarna beleidsmedewerker WVC, specialisaties systeem ziektekostenverzekering ('plan Dekker') en euthanasiewetgeving.
1987-1990 medeweker public affairs kantoor ICN, Den Haag
1990-2000 maat in Stallen & Smit, maatschap voor milieubeleid.
Beleidsadviezen op het gebied van milieu- en veiligheidsriciso's aan
bedrijvencombinaties (o.a. Stuurgroep PVC en milieu), departementen (EZ, VROM en
V&W) en bedrijven (o.a. Luchthaven Schiphol).
1998-2003 Lid van gemeenteraad Den Haag voor de VVD, vanaf 2000 als fractievoorzitter, in 2002-2003 voorzitter van het raadspresidium.
2004- april 2006 Wethouder FinanciŽn, Openbare Ruimte, Kernenbeleid gemeente Westland.

Nevenfuncties: 2004 Verdana; - heden lid Permanente Scoutingscommissie van de VVD Per september 2006 lid toezichtcommissie preventief fouilleren Den Haag
In 2005 lid selectiecommissie VVD-Den Haag i.v.m. kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezing 2006

Voorts in het verleden diverse bestuursfuncties binnen de VVD (o.a. lid Nieuwe Kiezerswerkgroep 1976-1982, vanaf '79 als voorzitter, en bestuurslid/voorzitter onderafdeling 4 in Den Haag, 1993-1998).
Met Arno Visser initiatiefnemer Haagse Masterclass (2000), lid Stuurgroep Opleiding en Training van de Haya van Somerenstichting.

Publicaties (geen columns en opinieartikelen):
De Eerste Kamer als zorgenkind, in Liberaal Reveil, oktober 1987
Procedureafspraken vergemakkelijken doelgroepenoverleg milieu, in Het FinanciŽle Dagblad, 2 november 1990
Verspilling: Risico's en retorica, (met dr. P.J. Stallen, dr. W. Biesiot en R. Herngreen), Publicatiereeks Milieustrategie, 1996/8
Cultuur en constitutievorming rond Schiphol, (met prof. dr. H. van Gunsteren), in Beleid en Maatschappij, 1997-2
Ruimte, risico's en retorica, (met dr. P.J. Stallen en R. Herngreen) in Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, 1997/4
Ruimte als Forum, (met dr. P.J. Stallen en R. Herngreen), werkdocument 100,Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1998
Nieuwe gronden, (met dr. P.J. Stallen en prof. dr. H. van Gunsteren) Publicatiereeks Milieustrategie, 1999/9
Ayaan Hirsi Ali en 'onze Maastrichtse kiezers', in Liberaal Reveil, 2003, 1

Gemeentesecretaris mw. mr.drs. A.W.H. Bertram

MevrouwBertram is gemeentesecretaris van Den Haag

M. Bolle (Marieke)
FractievoorzitterPvdA
Raadslid gemeente Den HaagNevenfuncties (incl. beroep)
:
- Adviseur/manager
-Directeur eigen adviesbureau

- Voorzitter Raad van toezichtStichting Wende
- Voorzitter bestuur Stichting Standbeeld Nelson Mandela

T.J. Van der Reijt (Taetske)
RaadslidPvdA
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-CoŲrdinerend senior beleidsmedewerker bestuurlijke juridische zaken van de directie Politie van het ministerie BZK

S. Cohen Jehoram (Susanna)Raadslid PvdA gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
Beleidsmedewerker Stichting Ondersteuning Tweede Kamer Kamerfractie PvdA
Voorzitter oudercommissie NSO Kameleon

Mw. S. Mulder(Saskia) Raadslid PvdA gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
Adviseur APS (landelijk adviesbureau onderwijs)
Lid van de outcircle van Van Ede en Partners
AANDACHTSVESTIGING INFORMATIE PVDA RAADSLID SASKIA MULDER OVER STICHTING BUREAU JEUGDZORG HAAGLANDEN
Van: Saskia PvdA [mailto:saskia.pvda@gmail.com]
Verzonden: zondag 23 oktober 2011 14:41
Aan: K
Onderwerp: RE: Jeugdzorg
Geachte K,
Als woordvoerder Jeugdzorg heb ik uw schrijven met belangstelling gelezen. Eerlijk gezegd was ik er – zonder de diverse analyses – al lang achter dat er behoorlijk wat mis is bij bureau jeugdzorg.
In mijn dagelijkse praktijk als raadslid, maar ook in mijn werk, kom ik regelmatig situaties tegen waarvan ik me afvraag of de wereld nog gekker kan worden.
Ik moet overigens wel zeggen dat ik met name in mijn werk ook toppers bij BJZ tegenkom. Kunt u mij nog laten weten of uw voorbeeld zich in Haaglanden heeft voorgedaan?
Met vriendelijke groet,
Saskia Mulder Raadslid Den Haag

Van: Saskia PvdA [mailto:saskia.pvda@gmail.com]
Verzonden: zondag 23 oktober 2011 18:22
Aan: K
Onderwerp: Re: Jeugdzorg
Hallo K,
Dank voor die snelle reactie. Even voor de helderheid. Ook ik vind dat er heel veel verkeerd gaat bij de jeugdzorg. Vandaar dat ik al jaren aan het knokken ben.
Ook politiek kan ik ongelooflijke verhalen vertellen. Ik weet zeker dat, als ik die op zou schrijven, mensen zeggen dat ik een eindeloze fantasie heb.
Het leek jarenlang of BJZ een soort monopolie had waar niemand iets over mocht zeggen.
Over goede mensen: ik weet niet hoe het in andere regio' s is maar hier lopen echt een aantal goede rond. Die doen wat er voor kinderen van belang is en hebben maling aan regels en hun bazen.
En dat geeft me nog enigszins hoop op een verbetering van de jeugdzorg als de centen straks naar de steden gaan.
Maar ik moet zeggen dat ik me, als je zulke verschrikkelijke dingen meemaakt, kan voorstellen dat je niet kunt geloven dat dit zo is.
Ook in deze regio gebeuren vreselijke dingen. Daar krijg ik regelmatig bericht van.
Het is soms zo erg dat de ouders " in het geheim" met me moeten praten omdat ze mogelijk verder in problemen komen. Geen goede zaak dus.
En dan als laatste: heb je al contact opgenomen met Jeroen van Dijsselbloem in de tweede kamer? Zou ik zeker doen!
Met vriendelijke groet,
Saskia Mulder Raadslid Den Haag

J. de Jong (Jos)Raadslid PvdA gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
Communicatieadviseur Provincie Zuid Holland
Bestuurslid (secretaris) van de Stichting VO Haaglanden

F. Poppe (Frank)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Senior consultant/programmeur PW Consulting


- Voorzitter Stichting Landschapsbeheer Zuid-Holland
- Voorzitter Stichting Gered Gereedschap Den Haag

G.A. Verspuij (Gerard)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Implementatiemanager KPN

K. Baart (Koen)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag
Wie is...
56 jaar, gehuwd en 2 kinderen.
Lid van de Raad sinds januari 2001 voor de Partij van de Arbeid.
Opleiding, HBS, niet voltooid.
Woordvoerder Verkeer en Vervoer, Sport en Werkwijze Raad
Secretaris van Partij van de Arbeid fractie.
"Na jarenlang als "vrijwilliger" werkzaam te zijn geweest voor de Partij van de Arbeid leek het mij een goed plan te proberen lid te worden van de Gemeenteraad. Vanuit mijn werk, Griffie Eerste en Tweede Kamer, altijd betrokken geweest bij de ondersteuning van het politieke proces. Neem nu deel aan dat proces als volksvertegenwoordiger. Tot nu toe bevalt dat goed."

Nevenfuncties (incl. beroep)

- Voorzitter commissie van beroep H.B.V. The Jumpers

M. Okcuoglu (Mustafa)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)

:
- OnderwijscoŲrdinator op een V.O.school in Den Haag

A. Kajouane (Abderrahim)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Manager MCI, onderdeel van de Stichting MOOI
- BeŽdigd tolk/vertaler (op freelance-basis

L. Zandstra (Lobke)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Ambtenaar ministerie SZW

- Actief PvdA & Jonge Socialisten (verschillende werkgroepen)

I.D. Sepers (Bas)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Algemeen directeur Boekel de Nerťe
-Vice voorzitter Raad van Commissarissen Wooninvest


- Adviseur Stichting The English Theatre (STET)

H.M.M. Vos (Hedwig)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Huisarts
-Oproepkracht als arts bij de crisisdienst Parnassia

-NHG werkgroep Vrouwen en Huisartsgeneeskunde
- Denktank GGZ van de Huisartsen Kring Haaglanden
- Arts onderzoeker UMC St. Radboud afdeling huisartsgeneeskunde, vrouwenstudies medische wetenschappen te Nijmegen
-Denktank subsitutie van Lijn 1

G. DŲll(Gisela)
Waarnemend raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Lid Algemeen Bestuur Hoogheemraadschap Delfland
- Directeur AandeelhouderAdviesbureau Lauterbach BV

W.A. Minderhout (Willem)
Raadslid PvdA
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Medewerker Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie PvdA


-Bestuurslid Stichting "De Nieuwe Slag"
Dhr. A. Mulder (VVD)raadslid gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
Senior adviser public affairs bij Pauw Sanders Zeilstra Van Spaendonck
Lid Hoogeschoolraad Erasmus Universiteit Rotterdam
Docent - Veteraan Ministerie van Defensie
Bestuurslid Stichting Groenmarkt Liberaal

B.C. de Liefde
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Beleidsadviseur Technologie en Innovatie bij werkgeversorganisatie FME-CWM


-Bondscheidsrechter KNHB (onkostenvergoeding kilometers)

I.N. Michels-Spee
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)

Geen nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

E.L. Van Dijk-Staats
Raadslid VVD

Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
Geen nevenfuncties

A.A. van den Heuvel
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Lid redactie C&O Magazine


-Bestuurslid Stichting Groenmarkt Liberaal
- Bestuurslid Stichting Bevordering Liberale Beginselen
-Lid Redactie Haags VVD Nieuws

M. Propstra
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den HaagNevenfuncties (incl. beroep)
:
-Consultant coach (adviezen overheden bij loopbaanprojecten)

-Bestuurslid Stichting Groenmarkt Liberaal
-Lid land. adviescommissie SZW van de VVD
- Bestuurslid humanistische stichting voor groepswonen ouderen

R. van de Laar
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)

- Voorzitter VVE Heliotrooplaan-Narcislaan
-Erelid BedrijvensociŽteit Haaglanden (BSH)
-Bestuurslid Stichting Residentie in Bedrijf
-Voorzitter VMHA-ARWI
-Voorzitter Stichting Nationale Herdenking 's Gravenhage
-Voorzitter van de Stichting Sportcomplex Groenendaal SGG
-Ambassadeur van het toneelgezelschap Drang

Th. Oosterholt-Eekhout
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag

Wie is...
- Sinds 2002 raadslid voor de VVD.
- Geboren in Den Haag, opgegroeid in Hilversum en rechten gestudeerdin Utrecht.
- Daarnaals advocaat teruggekeerd in Den Haag. Later overgestapt naar een management functie in het bedrijfsleven, gevolgd door free-lance werk als public relations adviseur.
- Zowel tijdens de studie als loopbaan vele nevenfuncties bekleed. Onder andere als studentlid van de faculteitsraad en het faculteitsbestuur, bestuurslid van de Jonge Balie in Den Haag, van culturele instellingen en in de bewonersorganisaties op Scheveningen.
- Binnen de fractie (mede)woordvoerder FinanciŽn, Cultuur en Scheveningen.
"Die maatschappelijke betrokkenheid en een al van jongs af aan 'liberaal kloppend hart' hebben de aanloop gevormd naar de actieve partijpolitiek. Met de wens om als raadslid in deze stad concreet vorm te geven aan de idealen van de VVD. Waarin burgers en ondernemers hun individuele vrijheid wordt gegund, maar zij ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Voor zichzelf, voor anderen en de stad. En dat alles met respect voor de vrije ruimte van anderen."

Nevenfuncties (incl. beroep)

-Secr./Penn. Stichting Steun Kon. Academie v. Beeldende Kunsten
-Lid Raad van Advies St. Grote Kerk Den Haag

I. GŁlsen (Ibo)
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Marketing manager bij Wolters Kluwer


- Bestuurslid Stichting Haagse Hammam

A.A. Lakerveld
Raadslid VVD
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Senior beleidsadviseur zorg NVZ (Vereniging van Ziekenhuizen)

M.J.J. Santbergen (Michel)
Fractievoorzitter CDA
Raadslid gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Raadgevend ingenieur bij Santbergen Advies & Ingenieursbureau

- Lid Raad van Advies van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG)
- Lid Stichtingsraad van de Stichting Selam Netwerk Nederland
- Lid KIVI-NIRIA
- Lid NAG
- Lid CDA bestuursvereniging

A.W. Pastoor (Aline)
Raadslid CDA
Raadslid gemeente Den HaagNevenfuncties (incl. beroep)
:
-Zelfstandig ondernemer (adviseur en tekstschrijver voor onderwijsorganisaties)


- Lid van de Programmaraad Innovatie van het Voortgezet Onderwijs (=Raad van toezicht van de VO-raad)

K.P. Klein (Karsten)
Raadslid CDA
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Senior beleidsadviseur bij de DG Rijksbegroting van hetMinisterie van FinanciŽn


- Lid Vereniging van Register Operational Auditors

M. Smits (Ries)
Raadslid CDA
Raadslid gemeente Den HaagNevenfuncties (incl. beroep)
:
n:
-Bestuurslid STEK
-Secretaris ReŁnisten Oud CDA Tweede Kamerleden
- Bestuurslid "Duiventil"organisatie van oud CDA Tweede Kamerleden en medewerkers
- Vice voorzitter van de Nationale Groeistichting
- Voorzitter Commissie SPA van de confessionele vereniging binnen de PKN
- Vice voorzitter Mandela Stichting

W.A. Vonk (Wil)
Raadslid CDA
Raadslid gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Part-time zorgmedewerker Stichting MHG


- Voorzitter Stichting Moedige Moeders Den Haag

I.M. GyŲmŲrei (Ingrid)
FractievoorzitterSocialistische Partij
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-SP beleidsmedewerkerintegratie


-Lid Stichting ondersteuning fractie Den Haag
-Bestuurslid SP afdeling Den Haag
-Lid VVE Copernicusplein/Edisonstraat e.a.

H. van Driel (Hiek)
Raadslid Socialistische Partij
Raadslid gemeente Den HaagNevenfuncties (incl. beroep)

-Bestuurslid SP Den Haag

J. Tiernego (Jelle)
RaadslidSocialistische Partij
Raadslid gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Adviseur Ministerie VWS

T. Colijn (Tijmen)
Raadslid Socialistische Partij
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)

-Bestuurslid SP Den Haag
-Lid Stichting fractieondersteuning SP Den Haag

B. Bozbey (Bircan)
FractievoorzitterGroenLinks
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Projectmanager MKB-loket bij Hogeschool INHOLLAND

M.D. Rietveld(David)
Raadslid GroenLinks
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Portefeuille secretaris Min. V&W
- DG Transport en luchtvaart, directie Continentaal Transport

-Voorzitter VVE de Carpentierstraat

Weening, H.M. (Heleen)
Raadslid GroenLinks
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Programmaleider NICI Netherlands Institute City Innovation


- 0-aanstelling faculteit techniek bestuur & Management van de TU Delft te Delft

M.D. de Jong (Marjolein)
FractievoorzitterD66
Raadslid gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Mede eigenaar horecapanden in Den Haag en Heel (Limburg)

drs. J.E. Brink (Jan)
RaadslidD66
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Zelfstandig ondernemer

A. Khoulani(Abdoe)
Fractievoorzitter
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Verzekeringsadviseur bij Evers Assurantiegroep

H. Kucuk (Hasan)
Fractievertegenwoordiger (Commissie)
Raadslid gemeente Den Haag
GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

W.J. Pijl (Wim)
Fractievoorzitter Christenunie-SGP
Raadslid gemeente Den Haag

Wie is...
Willem Jan Pijl (roepnaam: Wim) is geboren enopgegroeid op Scheveningen. Hij is gehuwd en woont in de wijk Leyenburg (Stadsdeel Escamp). Wim heeft de voormalige MULO doorlopen. Vervolgens heeft hij in de avonduren de Middelbare Handelsavondschool, Gemeente-Administratie I en Gemeente-Administratie II gevolgd. Uit persoonlijke interesse heeft hij tevens een tijd lang HBO-Theologie gedaan. Zijn hobbies zijn: lezen, geschiedenis, politiek, theologie, muziek (klassiek en licht-klassiek) en fietsen.
Wim's professionele loopbaan bestrijkt 33 jaar, waarvan 32 jaar bij de gemeentelijke overheid. Eerst bij de gemeente Den Haag later bij de voormalige gemeente Sint Philipsland in Zeeland, waar hij gemeentesecretaris was.
"Na mijn vertrek uit Sint Philipsland terug naar Den Haag bleef ik verknocht aan het lokaal bestuur en is de liefde voor de gemeente gebleven. Zie hier in het kort de motivatie voor mijn keuze voor het raadslidmaatschap."

Betrokkenheid Haagse gemeentepolitiek
- lid steunfractie m.i.v. mei 1996 (vanaf april 2000: voorzitter);
- fractievertegenwoordiger (april 1998 - april 2000);
- raadslid (april 2000 - heden).

Politieke Partij
- SGP; ('eigen' politiek profiel: verbondenheid en verwantschap met ChristenUnie).
- lokaal-politieke aandachtsvelden/beleidsvelden: alle.

Vrijwilligerswerk
omvat periode van om en nabij 40 jaar; kerkelijk en algemeen (plaatselijk en regionaal). Betrokken bij jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk en welzijnswerk. Bestuurslidmaatschap basisscholen, instelling maatschappelijkwerk en gezinszorg, lokale afdeling SGP en vereniging SGP-jongeren. Volledig afgebouwd bij aantreden als raadslid.

Nevenfuncties (incl. beroep)

-Bestuurder Stichting Fractie-ondersteuning SGP/GPV/RPF

M. Suurmond (Michiel)
Fractievertegenwoordiger (Commissie)
Raadslid gemeente Den Haag
Ir. Michiel Suurmond is beŽedigd tot fractievertegenwoordiger van fractie ChristenUnie-SGP en zal de fractie in drie commissiesgaan vertegenwoordigen.

Michiel Suurmond, afgestudeerd aan de Universiteit Wageningen, is op dit moment werkzaam als control engineer bij een tuinbouwautomatiseringsbedrijf in Pijnacker als ontwikkelaar en als voorzitter OR. Naast zijn werk was hij al lid van de steunfractie ChristenUnie-SGP. Hij staat nr.3 op de kandidatenlijst.

W. van der Velden (Willem)
Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn
Raadslid gemeente Den HaagNevenfuncties (incl. beroep)
:
- Directeur MSCL Logistic Supplychain consultants
- Commissaris Intercapital Investment Management NV
- Commissaris Caladi Logistics Investment Ltd.

- Bestuurder Stichting Pro-auto

T. Fontijn - van Beesterveld (Trees)
Fractievertegenwoordiger (Commissie)
Raadslid gemeente Den Haag
Geen nevenfuncties opgegeven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A.F. Van der Zwan-Hoekman (Arina)FractievoorzitterPolitieke Partij Scheveningen
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)
:
-Eigen onderneming in financiŽle dienstverlening (verzekeringen, hypotheken, pensioenen)

- Onderhoud en beheer van een boerderij van Staatsbosbeheer met als doel de originele staat (moestuin, siertuin boomgaard) van 100 jaar geleden terug te brengen
A. Pronk- den Dulk (Alida)
Fractievertegenwoordiger (Commissie)
Raadslid gemeente Den Haag
Nevenfuncties (incl. beroep)
Vice-voorzitter CIPO (vrijwilligerswerk)

R. Bouchtaoui (Rabia)
FractievoorzitterSolidair Nederland
Raadslid gemeente Den Haag


Nevenfuncties (incl. beroep)

-Trajectbegeleidster bij het Centrum voor dienstverlening
- Lid medezeggenschapsraad openbare basisschool De Baanbreker

M.C. Meyers (Marijke)
Fractievertegenwoordiger (Commissie)
Raadslid gemeente Den Haag

Nevenfuncties (incl. beroep)
:
- Docent vo/remedail teacher

G.H.M. Wijsmuller (Joris)
Fractievoorzitter Haagse Stadspartij
Raadslid gemeente Den Haag
Wie is...
Geboren in 1965. Voorheen werkzaam als fotograaf, timmerman, videotechnicus en slotenmaker, nu naast het raadslidschap huisvader. Alweer bezig aan de tweede termijn in de gemeenteraad voor de Haagse Stadspartij, en daarvoor actief bij de Blauwe Aanslag, de Kern GeWond en de Nieuwe Krant van Den Haag.
"Gemotiveerd door de ervaring dat het lokale bestuur een wereld op zich is die mijlen ver van de maatschappelijke realiteit staat. Nieuwe ideeen, kritische controle en een praktische aanpak zijn daarom meer dan noodzakelijk."

Nevenfuncties (incl. beroep)

-Voorzitter Stichting Het Volle Leven
-Stichting ondersteuning fractie Haagse Stadspartij

E. Van Santen (Elly)
Fractievertegenwoordiger (Commissie)
Geen nevenfuncties opgegeven!

Gemeente Den Helder
Namen en nevenfuncties Den Helder wordt momenteel nagekeken en bijgewerkt

Mw. W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch (CDA) Wethouder gemeente Den Helder

Dhr. J. Boskeljon (PvdA)Wethouder gemeente Den Helder

Dhr. P.H.H. Kragt (PvdA)Wethouder gemeente Den Helder

Dhr. B. fritzsche (VVD)Wethouder gemeente Den Helder

Mw. L.R.E.P. Smit (VVD)Wethouder gemeente Den Helder

Dhr. W. Burggraaff (CDA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. drs. J.D. de Bruin (CDA)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven (CDA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. W. Koning (ChristenUnie)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. T. Biersteker-Giljou (ChristenUnie)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. F.C. Klut (D66)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. P.N. Bruin (D66)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. C.J. Dol-Cremers (GroenLinks)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. J.K. Visser (KiesKees)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. ir. R.T.G. Prins (PRINS-Voor behoorlijk bestuur)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. H.H. Abbenes (Progressief Den Helder)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. J. Wijker (Progressief Den Helder)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. A.J. Pruiksma (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. C.E. Koopman (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. J.C. Kasander (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. P. Blank (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. P. de Vrij (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. T. Rijnten (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. W.A. Rossen (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. F.F. van der Paard (PvdA)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. M. van Nijendaal (SP)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. R. Post (SP)Raadslid gemeente Den Helder

hr. P. Bakker (Stadspartij Den Helder)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. A. van der Schans (VVD)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. B.J. Reiff (VVD)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. J.J. Roelofsen (VVD)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. W.F. Bellinga (VVD)Raadslid gemeente Den Helder

Mw. Y. Berckmoes-Duindam (VVD)Raadslid gemeente Den Helder

Dhr. J.C. van Dongen (van Dongen & van Dongen)Raadslid gemeente Den Helder

Nevenfuncties leden Gemeenteraad

PvdA

Theo Rijnten
- Voorzitter Watersportvereniging HWN

Pieter Blank
- Voorzitter stichting ‘De Oranjerie' (Botanische Tuin)

John Kasander
- Secretarisvan de Lokale Omroep Stichting Den Helder

Trees van der Paard
Geen nevenfuncties

Andries Pruiksma
Geen nevenfuncties

Wim Rossen
Geen nevenfuncties

Peter de Vrij
- Dienstbetrekking: Nurse Practitioner i.o bij Omring verpleeghuis Den Koogh
- Voorzitter stichting Tour de Lasalle
- Lid van carnavalsverening ‘De Krabbetukkers'

Cor Koopman
Geen nevenfuncties

VVD

Freek Bellinga
- Voorzitter Neptunus Loge (mannelijke afdeling OddFellows)
- Bestuurslid ‘Zomerdromen'

Ybeltje Berckmoes-Duindam
- Lid ouderwerkgroep JIA vereniging Nederland (jeugdreuma/juveniele idiopatische artritis)
- Lid raad van toezicht Stichting Bezoekerscentrum Duinen Noordkop (de stichting is officieel nog niet in gebruik, maar dit zal binnen afzienbare tijd wel het geval zijn)

Hanneke Kaamer van Hoegee
- Dienstbetrekking: Sales Engineer Burners bij Elco-Rendamax te Naarden
- Bestuurslid Kamer Centrale VVD Noord Holland Noord, portefeuille ‘Vorming en scholing'
- Bestuurslid VVD Waterschapscentrale Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ben Reiff
Geen nevenfuncties

Jan Roelofsen
- Directeur/bestuurder regio-VVV Kop van Noord-Holland
- Bestuurslid schouwburg De Kampanje
- Bestuurslid Den Helder Airport
- Bestuurslid stichting ‘Het Getij'
- Stichting waterrecreatie Wieringen

Ton van der Schans
- Voorzitter vakbond voor Defensiepersoneel, VBM/NOV, afdeling Den Helder
- Voorzitter Vereniging van Eigenaren ‘Jan Verfailleweg 94 t/m 140'

CDA

Wiltrude Turnhout-van den Bosch
- Bestuurslid Openbare Bibliotheek Den Helder

fractie
fractielid sinds 1998
fractievoorzitter sinds december 2004
lijsttrekker verkiezingen 2006

onderwijs
onderwijs VWO te Den Helder (Johannes College)
hogere beroeps opleiding Jeugdwelzijnswerk te Leeuwarden

loopbaan
groepsleidster kindertehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen te Leeuwarden
groepsleidster bewonersgroep Noorderhaven op vormingscentrum De Boeg te Den Helder
bestuurslid en penningmeester CDA-afdeling Den Helder, 1990-1998
gemeenteraadslid CDA, 1998 tot heden
fractievoorzitter CDA, 1 december 2004 tot heden

nevenfuncties
bestuurslid Openbare Bibliotheek Den Helder

Greet Kolhorn-Blijleven
- Lid Raad van Toezicht van Ouderenzorg ‘De Nieuwstad'
- Lid Raad van Commissarissen Stichting Woontij
- Bestuurslid Internationaal Vrouwencentrum

onderwijs
mulo te Haarlem
verpleegkundige-A te Haarlem 1963-1966 en Kraamopleiding te Haarlem
management voor non-profit organisaties ISW, Secretaresse opleiding Scheidegger
diverse trainingen: beoordelingen, praktijkbegeleiding, A.D.L. cursus
gerontologie voor verpleegkundigen, platform verpleegkundigen: methodisch werken
kunstacademie 4 jaar te Utrecht: schilderen, experimenteel schilderen, beeldhouwen

loopbaan
typiste en telefoniste: Inspectie Invoerrechten en Accijnzen te Haarlem
leerling verpleegkundige: R.K. Ziekenhuis “Mariastichting” te Haarlem
kraamopleiding in kraamkliniek “Uytdenbosch” te Haarle
Verpleegkundige A, subhoofd gynaecologie en chirurgie, subhoofd interne in het Lidwina Ziekenhuis
avondhoofd, nachthoofd, afdelingshoofd, praktijkbegeleider, opleidingscoŲrdinator, coŲrdinerend hoofdverpleegkundige psycho-geriatrie en dagbehandelingverpleeghuis “Den Koogh”
hoofd Zorg in Verpleeginrichting “Convalesco” te Bloemendaal
oproepverpleegkundige in bejaardenhuis “Lommerlust”te Beverwijk en in verpleeghuis “Den Koogh”
kunstenaarscollectief “Zephyrus” te Den Helder

nevenfuncties
2003-heden lid van de Raad van Commissarissen Algemene Woningbouw Vereniging Nieuwediep (AWN) te Den Helder
1995-heden lid van de Raad van Toezicht van Stichting Ouderenzorg “De Nieuwstad”te Den Helder
2000- heden lid van het bestuur van Internationaal Vrouwencentrum (IVC) te Den Helder
vrijwilligerwerk Franciscus Romana werk te Haarlem (maatschappelijk jeugdwerk)
voorzitter en bestuurslid Noorder Kunstkring te Den Helder
lid van het platform van Verpleegkundigen Bestuurslid Biomedisch Centrum te Den Helder
redactielid “Noodkopstukken” tijdschrift van de Genealogische Vereniging Den Helder
secretaris van de CDA Vrouwen Kop van Noord Holland en Belangenvereniging voor stacaravanbewoners “’t Haasje”
bestuurslid Katholiek Vrouwen Gilde en CFO senioren/anders aktieven te Den Helder
2000- heden Stuurgroep: Inter Cultureel Beraad CDA Noord Holland
2002- heden werkgroep Grote Stedenbeleid CDA, Mantelzorg –respijtzorg en Oosters Badhuis voor Nieuw Den Helder
lid geweest van de werkgroep Wijksteunpunten en Wonen-Plus,

drs. John de Bruin
- Voorzitter Raad van Toezicht zorgcentrum Saenden te Zaanstad
- Trainer/coach Steenkamp Instituut (CDA)
- Lid referendumcommissie gemeente Wormerland
drs., de Bruin, Johan (John) Dirk gemeentesecretaris Den Helder
opleiding

dotoraal rechten ( bestuurswetenschappelijke richting) aan de Rijksuniversiteit te Utrecht(bestuursjurist);
hbs b, behaald aan het Chr.Lyceum te Zwolle;
GA I (Gemeenteadministratie) aan Bestuursacademie Overijssel (3 jaar);
GA II (4,5 jaar) aan Bestuursacademie Noord-Holland;
diverse managementtrainingen;
opleiding tot mediator aan het Mediation Trainingsinstituut (MTI) te Amersfoort; geregistreerd NMI- mediator.

loopbaan
voor en na diensttijd in particulier bedrijf;
gemeente Zwolle: medewerker Interne Zaken
gemeente Heerde: beleidsmedewerker Algemene Zaken
gemeente Voorhout: wnd. afdelingschef Algemene- en Juridische Zaken
gemeente De Bilt: chef van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Welzijn, Voorlichting en Kabinet
gemeente Den Helder, 1978-2003, waarvan hoofd afd. Algemene Zaken/ eerste loco-gemeentesecretaris, gemeentesecretaris tevens directeur Bestuursdienst en vervolgens algemeen adviseur.
fpu 1 april 2003

nevenfunctie
voorzitter van de Raad van Toezicht van het zorgcentrum Saenden te Zaanstad.
lid van de redactiecommissie van het regiokatern Noord-Holland van de CDA-krant
docent Steenkampinstituut (incidenteel)
interim-management en trainer
lid werkgroep educatie Vereniging van oud-gemeentesecretarissen en ex-griffiers van Provinciale Staten

Willem Burggraaff
- Rijksambtenaar bij Defensie
- Voorzitter hoofdbestuur van de Omnivereniging HCSC

onderwijs
- mts te Alkmaar (avond onderwijs)
- diverse opleidingen in de techniek, o.a.
- fijnemechanisch bankwerken, Frezen, Hydraulica, Pneumatiek, Elektrotechniek
- hbo opleiding Kwaliteitszorg
- groot aantal opleidingen van uit de vakbond, m.n.
- vergadertechniek, interview techniek, selectief luisteren, spreken in het openbaar enz.
- diverse managementcursussen.

loopbaan
- machinebankwerker Machinefabriek Philips in Alkmaar
- onderhoudsmonteur Bewapeningswerkplaatsen Den Helder
- chef kwaliteitscontrole Bewapeningswerkplaatsen Den Helder
- bedrijfsleider Centrale werkplaatsen Bewapeningswerkplaatsen Den Helder
- fusiebegeleider Machinale afdelingen Bewapeningswerkplaatsen en Rijkswerf
- bedrijfstechnicus afdeling scheepsbouw Rijkswerf
- hoofd Onderhoudsdiensten Marinebedrijf
- unit Hoofd Centrale Oppervlaktebehandeling Marinebedrijf (tegenwoordig)

nevenfuncties
- lld van de ondernemingsraad van Philips (Machine fabriek Alkmaar)
- 2e / 1e Voorzitter Dienstcommissie Bewapeningswerkplaatsen
- secretaris CFO afdeling Den Helder
- lid ouderraad De Trimaran 1985 – 1989 en Voorzitter ouderraad De Suylen 1989 – 1992
- voorzitter HCSC afdeling Veldvoetbal 1992 – 2002
- begeleider bij allerlei activiteiten waar m.n. kinderen in mee doen.

Wim Bouw (commissielid)
- Voorzitter PCOB afdeling Den Helder/Julianadorp.
- Voorzitter Beheerstichting Vredeskerk.
- Bestuurlid (penningmeester) Christelijk Mannenkoor Den Helder.
- Kerkrentmeester PKN in Den Helder.

M. Bakker (commissielid)
- Voorzitter Helderse Redersvereniging
- Voorzitter Visserij CoŲperatie
- Bestuur Groepscontingent Nieuwe Diep
- Bestuur ProducentenorganisatieWest
- Bestuur Federatie van Visserijverenigingen

Stadspartij

Pieter Bakker
- Bestuurslid Helderse Historische Vereniging.

P. Koopman (commissielid)
Geen opgave ontvangen

S. Graafeijland (commissielid)
Geen opgave ontvangen

P. Reenders (commissielid)
Geen opgave ontvangen

A. Riekwel (commissielid)
Geen opgave ontvangen

K. Schmitz (commissielid)
Geen opgave ontvangen

Progressief Den Helder

Loek Wijker
Geen nevenfuncties

Henny Abbenes
- Waarnemend secretaris afdelingsbestuur ABVA/KABO

ChristenUnie

Tjitske Biersteker-Giljou
- Zelfstandig ondernemer: testbureau (psychodiagnostiek)
- Mede-eigenaar van een winkel in mandwerk en woonaccessoires

Willem Koning
- Projectleider bij aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel B.V.
- Voorzitter jeugdvereniging Christelijke Gereformeerde Kerk

E. van Wensveen (commissielid)
- Afdelingsmanager Quality Assurance bij Mallinckrodt Medical BV in Petten

P.F. Bras (commissielid)
- Assistent budgetbeheerder bij het Marinebedrijf, afdeling Planning & Control
- Bestuurslid (secretaris) van de Lokale ChristenUnie in Den Helder
- Redacteur van het maandblad van de Vrije Evangelische Gemeente

mevrouw M.H. Faas (commissielid)
Geen opgave ontvangen

D66 Pia Bruin
- Werkzaam in onderneming van partner: Oostendorp PR, communicatiebureau
- Mede-eigenaar van uitgeverij Nederland in Ontwikkeling

Frans Klut
- Bestuurslid Stichting Kunstzinnige Vorming Triade

J.P. Verhoef (commissielid)
- (Onderzoek)medewerker Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) - Petten
- Voorzitter Helderse Molenstichting 'De Onderneming'
- Bestuurslid Helderse Cooperatieve Windmolenvereniging 'De Eendragt' u.a.
- Eigenaar Uitgeverij 't Marsdiep

Maria Pruiksma-Slort (commissielid)
Geen opgave ontvangen

GroenLinks

Nel Dol-Cremers
Geen nevenfuncties

Marije Boessenkool (commissielid)
Secretaris van GroenLinks-Den Helder

Ria Gijsberts (commissielid)
Geen opgave ontvangen

Gerard Hoekmeijer (commissielid)
Geen opgave ontvangen

Francis Williams ( commissielid)
Geen opgave ontvangen

PRINS-Voor behoorlijk bestuur

Ir. Roel Prins
- Voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren Regenboogappartementen Prins Hendriklaan
- Lid KVMO

mevrouw G.H. van Gent-Kamperman (commissielid)
- Human Resource Manager bij de Defensie Telematica Organisatie in Den Helder
- Lid van de ouderraad van de Mavo aan zee

Ton Wendel (commissielid)
Geen opgave ontvangen

KiesKees.nl

Kees Visser
Geen nevenfuncties

T. Borgart (commissielid)
Geen opgave ontvangen

P. Dassen (commissielid)
Geen opgave ontvangen

mevrouw M. Schouten (commissielid)
Geen opgave ontvangen

R. Woort (commissielid)
Geen opgave ontvangen

SP

Rachel Post
- Orthopedagoog bij Esdege-Reigersdaal

Mariska van Nijendaal
- Docent levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer bij Beroepsonderwijs aan Zee

mevrouw M. Blaauwbroek (commissielid)
Geen opgave ontvangen

Kees de Jager (commissielid)
- Grafisch ontwerper, tekstschrijver en adviseur voor bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties
- Helders Gehandicaptenraad
- Project ‘Agenda 22'
- Allerlei activiteiten op het gebied van gehandicaptenbeleid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, etcetera

R. Trap (commissielid)
Geen opgave ontvangen

Van Dongen & Van Dongen

Koos van Dongen
Geen nevenfuncties
wethouder Cornelis Johannes Maria Hienkens Hienkens
2005-heden: Fulltime wethouder van de gemeente Den Helder
2004 (vanaf dec): Zelfstandig ondernemer als Hienkens consultants bv
oorzitter portefeuillehoudersoverleg EZ&T IJmond en lid van het CoŲrdinerend Beraad (dagelijks bestuur van de vier IJmondgemeentes).
1998-heden: Zelfstandig ondernemer als Hienkens consultants bv (zie bijlage)
1990-1998: Landelijk secretaris van de Stichting Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf
1985-1990: Voorzitter bij een prijsregelende organisatie, Sponwest, in de bouwnijverheid (fulltime)
1982-1985: Parttime docent bij het CBB (Centrum voor BeroepsoriŽntatie en Beroepsoefening).
1978-1982: Wethouder van de gemeente Beverwijk (fulltime)
Portefeuilles: sociale zaken, volksgezondheid, woonruimteverdeling en economische zaken. Bijzondere activiteiten: herstart Algemeen Maatschappelijk Werk, oprichting drie gemeenschappelijke regelingen (District Gezondheidsdienst, Dienst Geestelijke Gezondheid en de Centrale Post Ambulancevervoer) deconcentratie woonwagenkamp, reorganisatie Sociale Werkvoorziening De Tunnel, invoering eerste woonruimtepunten-systeem, samenwerking gemeente versus bedrijfsleven, komst Zwarte Markt.
1965-1978: Zelfstandig ondernemer (detailhandel en bouwbedrijf).

Nevenactiviteiten (heden)
2005-heden: Voorzitter Raad van Toezicht Rabobank Beverwijk
2004-heden: Adviseur CDA Beverwijk; bestuur en fractie
2000-heden: voorzitter BIC (Business Implementation Centre) IJmond; een organisatie van de vier IJmondgemeentes voor startende ondernemers
2002-heden: Vice-voorzitter van de Parochie Sint Eloy.
2001-heden: Voorzitter van een Regionale Commissie Beroepsonderwijs Bouw (RCB Bouw)
2000-heden: Voorzitter van Wereldwinkel Beverwijk
1997-heden: Voorzitter van de Steunstichting van het NOVA College
1986-heden: Bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand

Nevenactiviteiten (verleden)
2000: Penningmeester van het Dekenaat Haarlem-Beverwijk
2000-2003: Bestuurslid ParochiŽle Caritas Instelling (PCI).
1998-2001: Lid van een Examencommissie voor veiligheidsexamens.
1996-2003: Secretaris / penningmeester tevens vice-voorzitter van de Stichting NOVA College, een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC).
1995-1997: Voorzitter Vormingswerk KAM (Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden).
1990-1995: Bestuurslid, vanaf 1992 voorzitter van de Stichting Wijkermeercentrum IJmond; vormingswerk in de regio Kennemerland.
1992-1998: Bestuurslid SWAP, een instelling voor ontwikkelingsprojecten..
1990-1994: Voorzitter van de Stichting Stedenband Beverwijk -Wronki (Polen).
1988-2002: Lid van de Lions Club Amsterdam-Overamstel.(waarbij twee keer een jaar als president)
1987-1992: Secretaris AVBO (Aannemersvereniging Beverwijk en Omstreken).
1984-1989: Secretaris, later voorzitter ,van een samenwerkingsverband van drie parochies.
1982-1988: Adviseur van de BOC (Beverwijkse Ondernemers Centrale).
1980-1986: Voorzitter van de Stichting Jeugd en Gezin in de Arrondissementen Amsterdam en Haarlem, een instelling voor pleegkinderen en gezinsvoogdij.
1978-1999: Raadslid van de gemeente Beverwijk; recente portefeuille via de raadscommissies:
- financiŽn, arbeidsmarkt, sociale zaken, economie en onderwijs,
- ruimtelijke ordening, infrastructuur, ouderen en sport,
- Rekenkamer (tevens voorzitter),
- algemeen bestuurslid van de sociale werkvoorziening in de IJmond.
Daarvoor per raadsperiode andere commissies gekozen.
Namens de gemeenteraad met nog een raadslid gewerkt aan herstructurering bij de Beverwijkse muziekschool; als enig raadslid betrokken bij een nieuwe organisatie voor het Sportbeleid.
1974-1975: Penningmeester van de Stichting Brasil op Weg, een landelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking BraziliŽ.- Nederland
1974-1978: Voorzitter van de Combi Noord-Holland, een inkooporganisatie voor de IJzerwaren- en Gereedschaphandel (30 leden).
1970-1978: Bestuurslid van de KVP (later CDA) in Beverwijk en van de Kamerkring Haarlem.
1966-1976: Secretaris van het KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond) afdeling Beverwijk.
1999: Ridder der zesde graad - lid - in de Orde van Oranje Nassau.
wethouder Bernard Fritzsche

Opleidingen
1972: HAVO diploma, RSG Breukelen
1972 - 1973: Hogere Zeevaartschool, Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam
1987- 1988: 4e en 5e jaar KIM, Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder
1995 - 1996: Hogere Krijgskundige Vorming Instituut Def. Leergangen te Rijswijk

Werkervaring
1973 - 1977: Koopvaardij-officier bij Shell Tankers
1977 - heden: Diverse functies bij de Koninklijke Marine waaronder drie beleidsfuncties bij drie verschillende directies
2000 - 2002: Commandant van Vliegtuigsquadron 7 op Marine Vliegkamp de Kooy
2003 - april 2006: Hoofd van de School voor NBCD en Bedrijfsveiligheid

Bestuurlijke ervaring
1986 - 1990: Lid afdelingsbestuur KVMO te Den Helder
1990 - 1993: Hoofdbestuurslid Koninklijk Vereniging voor Marineofficieren (KVMO) en belast met arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie
1986 - 1998: Bestuurslid Vereeniging Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam
2005: Secretaris Vereeniging Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (onbetaald)

Partijfuncties
1988 - 1991: Secretaris afdeling Den Helder
2000 - 2005: Voorzitter afdeling Den Helder
2001 - 2002: Lid VVD gemeenteraadsfractie Den Helder
2004 - heden: Lid VVD- Defensie commissie
2006: Lid VVD gemeenteraadsfractie Den Helder
wethouder Johannes Boskeljon (Hans)

Opleiding en werk:
Na een technische vooropleiding en een aantal vakgerichte vervolgopleidingen ben ik vanaf 1986 werkzaam bij ECN en haar dochteronderneming NRG te Petten. De laatste 10 jaar in de functie van “mechanical testing engineer”, welke op HBO-werk en denk niveau is gewaardeerd. In deze periode regelmatig co-auteur geweest van verantwoordingsrapportages aan de EU en wetenschappelijke publicaties in vakbladen.
Binnen ECN-NRG naast een aantal vakgerelateerde opleidingen in 1989 het diploma Stralingsdeskundige niveau 5 behaald. In 1990 de studie bedrijfs & bestuurskunde via de Open Universiteit aangevangen zonder deze ooit succesvol af te ronden.
Vanaf het jaar 2000 tot heden heb ik zitting gehad in de ondernemingsraad van NRG namens de Abva Kabo, waar ik, uit hoofde van deze functie, tevens kaderlid ben. Naast diverse aanvullende korte cursussen in relatie tot OR werkzaamheden op het gebied van financiŽn, onderhandelen, effectief vergaderen en personeelsbeleid ben ik de laatste 2 jaren in stuur/ projectgroepverband intensief betrokken geweest bij het ontwikkelen en implementeren van functie en competentieprofielen voor de totale organisatie.

Nevenfuncties: (allen onbetaald)
- In mijn vrije tijd heb ik vanaf 1992 (tot 11 mei 2006) zitting in het hoofdbestuur van de Helderse Vereniging voor Buurt,- Wijk en Speeltuinwerk (HVBWS) een overkoepelende vereniging met 9 laagdrempelige buurthuizen in Den Helder. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid en de noodzaak vanuit dit perspectief regelmatig commissievergaderingen te bezoeken is mijn latent aanwezige politieke belangstelling verder ontwaakt.
- Hoofdbestuurslid HVBWS (wordt op 11 mei 2006 beŽindigd in de ALV van HVBWS)
- Lid paviljoen oudercommissie Noorderhaven (is inmiddels beŽindigd)

Politiek:
In het seizoen 2000/2001 heb ik de landelijke Rosa Leergang van de PvdA gevolgd ter voorbereiding op de functie van gemeenteraadslid.
Na begin 2001 toegetreden te zijn tot het afdelingsbestuur van de PvdA afdeling Den Helder ben ik kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 geÔnstalleerd als PvdA raadslid van de Gemeente Den Helder.
Hier heb ik tot op heden zitting gehad in drie van de vijf raadscommissies en ben door de raad benoemd als voorzitter van een vierde raadscommissie Educatie Sport & Cultuur.
De raadscommissies waar ik de afgelopen periode in participeerde zijn:
- Stadsontwikkeling en beheer (SOB),
- Bestuur-Personeel-Openbare orde en Veiligheid (BPOV),
- FinanciŽn en economische zaken (FEZ)
Ook nam ik in de afgelopen raadsperiode regelmatig deel aan diverse ad-hoc werkgroepen ter voorbereiding aan de besluitvorming zoals: programmabegroting, speciale commissie Stadshart en meer recent de onderzoekscommissie naar het bestuurlijk handelen van B&W inzake ORW/Cape Holland.
Binnen de fractie functioneerde ik, een deel de afgelopen periode, als vice fractievoorzitter en voerde vanuit commissie-expertise regelmatig het woord in de raadsvergadering.
wethouder Kragt Naam: Paul Kragt
Gezocht zijn nevenfuncties
wethouder SmitNaam: Linda Rose Eveliene Patricia Smit 1973 – OSG Nieuwediep Havodiploma
1974 – Schoevers Amsterdam, directiesecretaresse
1976 – HZVS Noorderhaaks Den Helder, BS 2
1977 – SIII
1981 – SII
1984 – RTA
1988 – Pre Sea
diverse trainingen en cursussen, presentatietechniek, discussietechniek, pr & mediatraining. 1976 – 1984: Stuurmansleerling, vierde, derde en tweede stuurman GHV, tweede en eerste stuurman KHV bij diverse Nederlandse Scheepvaartmaatschappijen.
1985 – 1993: Stuurman/mede-eigenaar ms Jehan
Directeur Smit- Zijm bv en Smit - Zijm pensioen bv
Beide BV’s zijn eind 2005 opgeheven.

Nevenfuncties verleden:
- Lid Redactie Clublad Golfclub Ooghduyne
- Bestuurslid HVBWS 2003 – 2004
- Begeleider Vrijwilligers kunstmanifestatie De Spiegeling, Alkmaar

Nevenfuncties heden:
- Bestuurslid Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) – vice-voorzitter
- Bestuurslid NGV afd. West Friesland - pr
- Bestuurslid Triade – vice-voorzitter *
- Bestuurslid Vrienden van Schouwburg De Kampanje – voorzitter*
- Bestuurslid WVL – vice-voorzitter*
- Beleidsadviescommissie Schouwburg De Kampanje - lid
- Vrijwilliger Plan Nederland - van 1995 tot 2003 scholenvoorlichter, thans evenementen medewerker
- Vrijwilliger AZC Den Helder – docent Nederlands tot september 2005
- Vrouwengroep computercursus*
- Oprichter Werkgroep Dialoog – 2004 (opgeheven 2005)
- Oprichter RHAZ – 2005
- CoŲrdinator/initiator Kunstfestival Helder Gekaapt 2004, 2005*
* = beŽindigd per 19 april 2006

Politiek:
Lid VVD sinds 1993
1998 – april 2006 Lid Gemeenteraad Den Helder VVD fractie
2002 – maart 2006 vice-voorzitter VVD fractie
1998 – fractiepenningmeester
1999 - Lid bestuur kenniscentrum VVD*
1998 – 2002 Redactielid Onder de Lange Jaap
Deelgenomen aan verschillende werkgroepen o.a. op gebied van toekomstvisie 2015, kerntakendiscussie, programmabegroting (gemeentelijk)
Lid werkgroep FinFun Duaal in aanloop naar dualisering (landelijk)

Opleidingen politiek:
- Kadercursus VVD 1999 en 2001
- Cursussen Haya Van Somerenstichting o.a.:
GemeentefinanciŽn, Discussietechniek I & II, Mediatraining, Presentatietechniek I & II, Onderhandelen, Gemeenteraad, Liberalisme I & II, Introductiecursus besturen
- Diverse cursussen gemeentefinanciŽn (landelijk)
- Debattraining (landelijk)
NEVENFUNCTIES Leden Gemeenteraad 2007
PvdA

de heer T. Rijnten
Lid van Raad van Toezicht Triton;
Voorzitter Watersportvereniging HWN.

de heer P. Blank
Voorzitter stichting “De Oranjerie” (Botanische Tuin) "Arial Standaard";mso-bidi-font-weight: bold">; 1"> Voorzitter HSC Hermes (Hockeyvereniging) Voorzitter HHV (Helderse Historische Vereniging)
de heer J.C. Kasander Geen nevenfuncties

mevrouw F.F. van der Paard Geen nevenfuncties

de heer A.J. Pruiksma Geen nevenfuncties

de heer W.A. Rossen Geen nevenfuncties

de heer P. de Vrij Dienstbetrekking: Nurse Practitioner i.o bij Omring verpleeghuis Den Koogh.
Voorzitter Lokale Omroep Stichting (tot 31 december 2007) Vice voorzitter stichting Tour de Lasalle lid van CV de Krabbetukkers
de heer J.L. Hummel Dienstverband: Officier Koninklijke Marine met FLO Medewerker ledenservice van de Vakbond voor defensiepersonee VBM/NOV en BBTV (parttime dienstbetrekking) Penningmeester Lokale Omroep Stichting Den Helder Deelnemer project van Ministerie van defensie: "Veteraan voor de klas".
VVD 1. de heer W.F. Bellinga Voorzitter Dag van de Muziek Bestuurslid “Zomerdromen”"Arial Standaard" 2.
mevrouw Y. Berckmoes-Duindam Lid ouderwerkgroep JIA vereniging Nederland (jeugdreuma/juveniele idiopatischeartritis)

mevrouw J.F.L. Kaamer van Hoegee 1"> text-indent:35.4pt">
Dienstbetrekking: Sales Engineer Burners bij Elco-Rendamax te Naarden. Geen nevenfuncties

de heer B.J. Reiff Geen nevenfuncties 5. de heer J.J. Roelofsen Bestuurslid Schouwburg De Kampanje (vertegenwoordiging van de Gemeente) Bestuurslid Den Helder Airport (vertegenwoordiging van de Gemeente) Bestuurslid Stichting “Het Getij”"Arial Standaard" Stichting waterrecreatie Wieringen Stichting Strandspektakel DH (t/m 1 april 2006) Directeur/bestuurder regio-VVV Kop van Noord-Holland
de heer T. van der Schans
Voorzitter Vakbond voor Defensiepersoneel, VBM/NOV, afdeling Den Helder. ;
Voorzitter Vereniging van Eigenaren, "JAn Verfailleweg 94 t/m 140"
CDA mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch
Bestuurslid Openbare Bibliotheek Den Helder. mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven
Lid Raad van Toezicht van Ouderenzorg “De Nieuwstad”"Arial Standaard";
;
Lid van Raad van Commissarissen Algemene Woningbouwvereniging1"> Nieuwediep;
Bestuurslid Internationaal Vrouwencentrum.

drs. J.D. de Bruin
Oud ambtenaar gemeente Den Helder, nu met FPU;
Voorzitter Raad van Toezicht zorgcentrum Saenden te Zaanstad

de heer W. Burggraaff
Voorzitter hoofdbestuur van de Omni vereniging HCSC;
Rijksambtenaar bij Defensie
Stadspartij

de heer J.C. van Dongen 1; font-size: Arial Standaard;Arial Standaard"> "Arial Standaard";Geen nevenfuncties

de heer P. Bakker
Bestuurslid van de Helderse Historische Vereniging

Progressief Den Helder

de heer J. Wijker
Geen nevenfuncties

de heer H.H. Abbenes
Waarnemend secretaris afdelingsbestuur ABVAKABO.
ChristenUnie

mevrouw T. Biersteker-Giljou
Zelfstandig ondernemer: testbureau (psychodiagnostiek)
1"> Mede-eigenaar van een winkel in mandwerk en woonassecoires.

de heer W. Koning
Projectleider bij Aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel B.V. Voorzitter jeugdvereniging Christelijke Gereformeerde Kerk
D66
1. mevrouw P.N. Bruin
Werkzaam in onderneming van partner: Oostendorp PR, communicatiebureau;
Medeeigenaar van uitgeverij: Nederland in Ontwikkeling

de heer F.C. Klut
Bestuurslid Stichting Kunstzinnige Vorming Triade
GroenLinks

mevrouw C.J. Dol-Cremers
Geen nevenfuncties

PRINS-Voor behoorlijk bestuur
de heer Ir. R.T.G. Prins
Voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren Regenboogappartementen Prins Hendriklaan

de heer J.K. Visser SP
mevrouw R. Post
Dienstbetrekking: orthopedagoog bij Esdege-Reigersdaal

mevrouw M. van Nijendaal
Dienstbetrekking docente levensbeschouwelijke vorming en maatschappijleer 1 en 2 voor 0,8 fte bij Scholen aan Zee locatie Beroepsonderwijs aan Zee

Gemeente Deurne
Raadsgriffier
R.J.C.M.Rutten=Dhr. R.J.C.M. Rutten ()
Raadslid
A.M.J.Aldenzee=Dhr. A.M.J. Aldenzee (CDA)
P.B.S.A.Strijbosch=Dhr. P.B.S.A. Strijbosch (CDA)
ing.J.J.W.M.Gijsbers=Dhr. ing. J.J.W.M. Gijsbers (CDA)
ing.L.H.P.Cuijpers=Dhr. ing. L.H.P. Cuijpers (CDA)
ing.T.H.H.Aarts=Dhr. ing. T.H.H. Aarts (CDA)
J.P.M.vanderZwaan=Mw. J.P.M. van der Zwaan (CDA)
A.W.M.Geven=Dhr. A.W.M. Geven (DOE!)
H.vanDijk=Dhr. H. van Dijk (DOE!)
M.A.Claassen=Dhr. M.A. Claassen (DOE!)
P.J.C.vanderHorst=Dhr. P.J.C. van der Horst (DOE!)
mr.M.P.Dankers=Dhr. mr. M.P. Dankers (DOE!)
W.A.Verhees=Dhr. W.A. Verhees (DeurneNu)
W.A.M.Tielemans=Dhr. W.A.M. Tielemans (DeurneNu)
F.C.P.Groenen-Borg=Mw. F.C.P. Groenen-Borg (DeurneNu)
I.M.H.vanLaarhoven=Mw. I.M.H. van Laarhoven (DeurneNu)
W.F.C.vanDoorn=Dhr. W.F.C. van Doorn (Fractie Van Doorn)
/W.H.J.H.M.Sengers=W.H.J.H.M. Sengers (Progressief Akkoord)
F.P.J.M.Aarts=Dhr. F.P.J.M. Aarts (PvdA)
J.M.G.Adriaans=Dhr. J.M.G. Adriaans (PvdA)
P.F.M.deVries=Mw. P.F.M. de Vries (PvdA)
A.W.R.A.Verbruggen=Dhr. A.W.R.A. Verbruggen (VVD)
J.P.G.vanSomeren=Dhr. J.P.G. van Someren (VVD)
M.J.P.M.Bergmans=Dhr. M.J.P.M. Bergmans (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.G.J.Kusters=Dhr. mr. G.J. Kusters ()
Wethouder
H.P.A.Kerkers=Dhr. H.P.A. Kerkers (CDA)
ing.N.G.J.Lemlijn=Mw. ing. N.G.J. Lemlijn (DOE!)
drs.J.Ragetlie=Dhr. drs. J. Ragetlie (PvdA)

Gemeente Deventer
Raadsgriffier
drs.A.G.M.Dashorst=Dhr. drs. A.G.M. Dashorst ()
Raadslid
A.Emens=Dhr. A. Emens (ADB (Algemeen Deventer Belang))
mr.M.J.G.deJager-Stegeman=Mw. mr. M.J.G. de Jager-Stegeman (ADB (Algemeen Deventer Belang))
A.M.Koot=Dhr. A.M. Koot (Algemeen Plattelands Belang)
M.W.H.Elferink=Dhr. M.W.H. Elferink (Algemeen Plattelands Belang)
T.W.Stegink=Dhr. T.W. Stegink (Algemeen Plattelands Belang)
A.Zandstra-Keijl=Mw. A. Zandstra-Keijl (Algemeen Plattelands Belang)
E.G.Grijsen=Mw. E.G. Grijsen (Algemeen Plattelands Belang)
H.G.Jansen=Dhr. H.G. Jansen (CDA)
J.Oggel=Dhr. J. Oggel (CDA)
M.Yazici=Dhr. M. Yazici (CDA)
M.J.M.Oosterwegel=Dhr. M.J.M. Oosterwegel (CDA)
J.Lamberts-Grotenhuis=Mw. J. Lamberts-Grotenhuis (CDA)
drs.W.deJong=Dhr. drs. W. de Jong (ChristenUnie)
M.J.Ahne=Dhr. M.J. Ahne (D66)
I.Sipman-Jansen=Mw. I. Sipman-Jansen (D66)
G.LutjeHulsik=Mw. G. Lutje Hulsik (Fractie Lutje Hulsik)
A.J.Krabbendam=Dhr. A.J. Krabbendam (GroenLinks)
C.J.Verhaar=Dhr. C.J. Verhaar (GroenLinks)
O.Arslan=Dhr. O. Arslan (GroenLinks)
C.M.tenBulte-Herrebrugh=Mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh (GroenLinks)
G.Tomruk-Kisi=Mw. G. Tomruk-Kisi (GroenLinks)
K.J.J.Obdeijn=Mw. K.J.J. Obdeijn (GroenLinks)
C.Yildrim=Dhr. C. Yildrim (PvdA)
J.Goejer=Dhr. J. Goejer (PvdA)
J.P.H.M.Pierey=Dhr. J.P.H.M. Pierey (PvdA)
M.H.Nijboer=Dhr. M.H. Nijboer (PvdA)
R.S.deGeest=Dhr. R.S. de Geest (PvdA)
Y.Yabas=Dhr. Y. Yabas (PvdA)
A.Spa=Mw. A. Spa (PvdA)
G.Brouwer-Knol=Mw. G. Brouwer-Knol (PvdA)
M.Dijkshoorn=Mw. M. Dijkshoorn (PvdA)
W.J.M.vanderOuderaa=Mw. W.J.M. van der Ouderaa (PvdA)
L.Mook-Matualatupauw=Mw. L. Mook-Matualatupauw (SP)
B.Rolloos=Dhr. B. Rolloos (VVD)
J.C.M.Schaap=Dhr. J.C.M. Schaap (VVD)
T.R.Poppens=Dhr. T.R. Poppens (VVD)
B.J.T.H.Westerbeek-Spin=Mw. B.J.T.H. Westerbeek-Spin (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.A.L.C.S.Lantain=Dhr. drs. A.L.C.S. Lantain ()
Wethouder
mr.M.J.G.deJager-Stegeman=Mw. mr. M.J.G. de Jager-Stegeman (ADB (Algemeen Deventer Belang))
G.Hiemstra=Dhr. G. Hiemstra (CDA)
M.J.Ahne=Dhr. M.J. Ahne (D66)
drs.G.A.J.Berkelder=Dhr. drs. G.A.J. Berkelder (GroenLinks)
M.P.Swart=Dhr. M.P. Swart (VVD)

mr. Th. (Theo) Bakhuizen,gemeentesecretaris Gemeente Deventer NEVENFUNCTIES
Voorzitter Raad van Toezicht GGZ instelling De Gelderse Roos (Wolfheze/Arnhem)
Lid Bestuur Deventer Oranjevereniging
Lid Bestuur Stichting Elisabethfonds Adhesie
Secretaris Bestuur Nieuw Deventer Circuit
Bron: gemeente Deventer 10 februari 2009

Dhr. drs. A.G.M. Dashorstraadsgriffier gemeente Deventer
NEVENFUNCTIES Bestuurslid VNG, afdeling Overijssel Contactpersoon griffiers van de provincie Overijssel

Bron gemeente Deventer 11 november 2008

Wethouder G. Hiemstra, Gosse Benoemingen en nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Deventer Digitaal
Voorzitter Federatie Wijkwinkel Keizerslanden
Penningmeester Stichting Beheer CAI-gelden
Secretaris/Penningmeester Stedenlink
Lid Bestuurlijk Gebieds Overleg Salland (BGO)
Lid provinciale reconstructiecommissie Salland-Twente
Lid Centrum voor Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO)
Aandeelhouder namens de gemeente Deventer
NVVastgoedmaatschappijCultureelCentrum, NV Milieucentrum, NVSchouwburg, NVCirculus, Essent, Vitens, NVTeuge, NVBergkwartier, NVDOS, NV Wonen Boven Winkels, NVParkeergarage(Sijzenbaan), BankNederlandseGemeenten(BNG), Wadinko
Lid portefeuilleoverleg Middelen regio Stedendriehoek
Lid portefeuilleoverleg Plattelandsontwikkeling regio Stedendriehoek
Lid Raad van Toezicht Stichting Breedned
Hoofddocent Saxion Hogescholen (onbetaald, met volledig politiek verlof)

Wethouder mr. I.R. Adema, Ina
nevenfuncties
Lid Algemeen Bestuur Regioraad Stedendriehoek
Lid VNG-commissie Ruimte en Wonen
Lid van de Raad van Toezicht voor Deltares
Lid Landelijk Bestuurlijk Overleg Water
(als vertegenwoordiger van de VNG-commissie Ruimte enWonen)
Lid Stuurgroep Boven- en Benedenrivieren
Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (vanuit de VNG-Overijssel)
Lid VNG-platform Ruimtelijk Domein
Lid Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving
Lid Stichting Deventer Onderwijsconvenant
Lid AB Het Oversticht
Lid portefeuilleoverleg Ruimtelijke ontwikkeling en wonen regio Stedendriehoek
Lid AB en DB Fysieke pijler G27
Lid en vice-voorzitter van het Hamermolenbeleg (voorheen het SubsidiŽntenoverleg Schoolbegeleiding
Lid Provinciaal Bouwberaad
Lid stuurgroep HBO Stedendriehoek
Voorzitter Stedelijk Netwerk 0-23jarigen
Lid van The Committee on Culture and Education of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Lid van de Raad van Toezicht Landschap Overijssel
Vice-voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD
Lid werkgroep Burgerlijke en Utiliteitsbouw van de regieraad Bouw

Wethouder J.J.T. Fleskes, Jos
nevenfuncties
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Sallcon/WSW en aandeelhouder NV Sallcon
Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt
Lid VNG-platform Asielzaken en Inburgering
Lid VNG-platform Arbeidsmarktbeleid
Lid Adviescommissie 65+ van de Sociale Verzekerings Bank
Lid van de Raad van Advies Zorgkantoren
Lid van het Algemeen Bestuur en plv. voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel
Lid portefeuilleoverleg Sociaal regio Stedendriehoek 1
Lid Sociale Pijler G27 1
Voorzitter Lokaal Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt 14">
Voorzitter convenantoverleg Verslavingszorg
Lid Federatie Wijkwinkel Keizerslanden

Wethouder G.A.J. Berkelder, Gerrit normal">Benoemingen en nevenfuncties voortvloeiend uit de hoofdfunctie
Plv. Lid Regioraad Stedendriehoek
Lid Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg
Lid Bestuurlijk Vervoersberaad
Lid Veiligheids- en verkeersoverleg
Lid portefeuilleoverleg Milieu regio Stedendriehoek
Lid portefeuilleoverleg Verkeer en Vervoer regio Stedendriehoek
Lid Stuurgroep Regiorail

Wethouder A. van den Berg, Andries
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Recreatiegemeenschap Salland
Lid Bestuur Stichting Stadsmarketing
Plv.Lid Algemeen Bestuur Sallcon/WSW
Lid Stichting Bedrijvenparkmanagement
Voorzitter Georganiseerd Overleg
Lid portefeuilleoverleg Economie regio Stedendriehoek
Lid Bestuurlijk Economisch platform regio Stedendriehoek
Lid stuurgroep EPD-Overijssel (VNG Overijssel)
Lid pijler Economie en Werk G27
Geen.

G. Hiemstra, Gosse
Wethouder
Nevenfunctie(s)
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Deventer Digitaal (in opheffing)
Voorzitter Federatie Wijkwinkel Keizerslanden
Penningmeester Stichting Beheer CAI-gelden
Secretaris/Penningmeester Stedenlink
Lid Bestuurlijk Gebieds Overleg Salland (BGO)
Lid provinciale reconstructiecommissie Salland-Twente
Lid Centrum voor Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO)
Aandeelhouder namens de gemeente Deventer in: NVVastgoedmaatschappijCultureelCentrum, NV Milieucentrum, NVSchouwburg, NVCirculus, Essent, Vitens, NVTeuge, NVBergkwartier, NVDOS, NV Wonen Boven Winkels, NVParkeergarage(Sijzenbaan), BankNederlandseGemeenten(BNG), Wadinko
Lid portefeuilleoverleg Middelen regio Stedendriehoek
Lid portefeuilleoverleg Plattelandsontwikkeling regio Stedendriehoek
Lid Raad van Toezicht Stichting Breedned
Hoofddocent Saxion Hogescholen

mr. I.R. Adema, Ina
Wethouder
Nevenfunctie(s)
Lid Algemeen Bestuur Regioraad Stedendriehoek
Lid VNG-commissie Ruimte en Wonen

Lid van de Raad van Toezicht voor Deltares
Lid Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (als vertegenwoordiger van de VNG-commissie Ruimte en Wonen)
Lid Stuurgroep Boven- en Benedenrivieren
Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (vanuit de VNG-Overijssel)
Lid VNG-platform Ruimtelijk Domein
Lid Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving
Lid Stichting Deventer Onderwijsconvenant
Lid AB Het Oversticht
Lid portefeuilleoverleg Ruimtelijke ontwikkeling en wonen regio Stedendriehoek
Lid AB en DB Fysieke pijler G27
Lid en vice-voorzitter van het Hamermolenbeleg (voorheen het SubsidiŽntenoverleg Schoolbegeleiding IJsselgroep
Lid Provinciaal Bouwberaad
Lid stuurgroep HBO Stedendriehoek
Voorzitter Stedelijk Netwerk 0-23jarigen

Lid van The Committee on Culture and Education of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Lid van de Raad van Toezicht Landschap Overijssel
Vice-voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD
Lid werkgroep Burgerlijke en Utiliteitsbouw van de regieraad Bouw

J.J.T. Fleskes, Jos
Wethouder
Nevenfunctie(s)

Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Sallcon/WSW en aandeelhouder NV Sallcon

Lid VNG-platform Arbeidsmarktbeleid

Lid Adviescommissie 65+ van de Sociale Verzekerings Bank

Lid van de Raad van Advies Zorgkantoren

Lid van het Algemeen Bestuur en plv. voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel

Lid portefeuilleoverleg Sociaal regio Stedendriehoek

Lid Sociale Pijler G27

Voorzitter Lokaal Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt

Voorzitter convenantoverleg Verslavingszorg

Lid Federatie Wijkwinkel Keizerslanden

G.A.J. Berkelder, Gerrit
Wethouder
Nevenfunctie(s)

Plv. Lid Regioraad Stedendriehoek
Lid Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg
Lid Bestuurlijk Vervoersberaad
Lid Veiligheids- en verkeersoverleg
Lid portefeuilleoverleg Milieu regio Stedendriehoek
Lid portefeuilleoverleg Verkeer en Vervoer regio Stedendriehoek
Lid Stuurgroep Regiorail

A. van den Berg, Andries
Wethouder
Nevenfunctie(s)
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Recreatiegemeenschap Salland
Lid Bestuur Stichting Stadsmarketing
Plv.Lid Algemeen Bestuur Sallcon/WSW
Lid Stichting Bedrijvenparkmanagement
Voorzitter Georganiseerd Overleg
Lid portefeuilleoverleg Economie regio Stedendriehoek
Lid Bestuurlijk Economisch platform regio Stedendriehoek
Lid stuurgroep EPD-Overijssel (VNG Overijssel)
Lid pijler Economie en Werk G27

Neder-Betuwe weigert tot 070808 (bestuurlijke) nevenfuncties raadsgriffier en gemeentesecretaris openbaar te maken!
NEVENFUNCTIES BRON ONDERZOEK HOP: website M.J. Ahne en zijn opgave als raadslid in de gemeente Deventer en verificatie met Top-ambtenaren gemeente Neder-Betuwe
de heer M.J. Ahne (waarnemend) raadsgriffier gemeente Neder-Betuwe
de heer M.J. Ahne D66 raadslid gemeente Deventer
Trainer/adviseur werkzaam voorGemeenteraad.nl, ik train en adviseer gemeenteraden enColleges van B&W op het gebied van politiek bestuurlijke processen. Ook ben ik betrokken bij het detacheren van griffiers en griffiemedewerkers vanuit de griffierspool die Gemeenteraad.nl heeft opgezet.
Bestuurslid van de landelijke bestuurdersvereniging D66

Is het de bedoeling van de wet dat een D66 Raadslid uit Deventer zijn baan raadsgriffier gemeente Neder-Betuwe

NIET hoeft op te geven? Hoeveel bedrijven leveren eigenlijk de TOPambtenaren raadsgriffier en gemeentesecretaris?

Hoeveel macht en invloed hebben deze bedrijven op de BURGERVIJANDIGE HOUDING van sommige gemeentes zoals

de gemeente Neder-Betuwe en hoeveel invloed hebben deze bedrijven op "HET UITOEFENEN VAN GEZAG" op de

gemeentepolitiek? Alle reden dus om alle nevenfuncties van griffiers en gemeentesecretarissen nauwgezet te onderzoeken!

D66/fractievoorzitter
Marc-Jan Ahne

Bron: Website Marc-Jan Ahne 4 augustus 2008

Ik ben sinds 1991 lid van D66 en heb me binnen de partij op verschillende manieren ingezet, als campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 in Enschede en de Provinciale Staten verkiezingen van 1995 in Overijssel. Tijdens mijn studententijd ben ik gemeenteraadslid in Enschede geweest (1997-1998).

Mijn professionele loopbaan tot op heden is gestart bij Wolters Kluwer te Deventer, gevolgd door Business Consultant en lid van de Ondernemingsraad bij Xerox.Vanaf 2005 wasik Senior Beleidsadviseur/Lobbyist bij Vereniging Eigen Huis. Binnen Vereniging Eigen Huis hield ik me met name bezig met gemeentelijk woonbeleid, grondpolitiek, de woningmarkt en vrije beroepen. Op dit moment ben ik als trainer/adviseur werkzaam voor gemeenteraad.nl, ik train en adviseer gemeenteraden enColleges van B&W op het gebied van politiek bestuurlijke processen. Ook ben ik betrokken bij het detacheren van griffiers en griffiemedewerkers vanuit de griffierspool die Gemeenteraad.nl heeft opgezet.

D66 is in 2002 in Deventer, tegengesteld aan de landelijke trend, op sterkte gebleven! Dat jaar heb ik mij kandidaat gesteld voor het raadslidmaatschap in Deventer en ben gekozen. Door de gemeentelijke herindeling met Bathmen zijn in 2004 wederom verkiezingen gehouden. Ik ben sindsdien lijsttrekker en we hebben wederom twee zetels bereikt; samen met Inge Sipman vormen wij de fractie in Deventer. Naast fractievoorzitter ben ik lid van het Presidium en voorzitter binnen de Politieke Markt. Op dit moment ben ik tevens binnen D66 bestuurslid van de landelijke bestuurdersvereniging.

Onze ervaringen

Gemeenteraad.nl is in 2007 gestart met het bieden van detacheringen en begeleiding van werving & selectie. Hieronder ziet u een selectie van de griffies waar wij in 2007 onze diensten via detacheringsuccesvol hebben aangeboden Rijswijk
Commissiegriffier
Amsterdam Oud-West
Griffier
Blaricum
Medewerker griffie
Oostzaan
Griffier
Almelo
Commissiegriffier
Zoetermeer
Medewerker griffie
Neder-Betuwe
Griffier en plaatsvervangend griffier
Andijk
Griffier
Utrecht
Medewerker griffie
Bergen (NH)
Griffier, commissiegriffier, medewerker griffie
Weesp
Griffier
Nieuw-Lekkerland
Griffier
Graafstroom
Griffier
Pijnacker-Nootdorp
Commissiegriffier
Sittard-Geleen
Commissiegriffier

nevenfuncties raadsleden per 18-06-2008

dhr. M.J. Ahne

D66

trainer/adviseur gemeenteraad.nl

Bestuurslid Stichting Tijdelijke Noodopvang Asielzoekers Deventer

dhr. O. Arslan

GL

ass. technicus

Sociale Dienstverlener 3;
mw. G. Brouwer-Knol
PvdA
Lerares ROC / Aventus
mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh
GL
secretaris Stokvisrijders / Scootmobielclub Deventer

mw. M. Dijkshoorn

PvdA

Journalist/cultureel ondernemer

journalist weekblad De Roskam

freelance medewerker Kunst en Cultuur Overijssel

bestuurslid Theatergroep Gajes
dhr. M.W.H. Elferink
APB
Risk Consultant MKB ABN AMRO

dhr. A. Emens

ADB

Voorzitter Buurt- en Speeltuinvereniging Wijk 16

Penningmeester Wijk 16

Penningmeester Woonunie Platform

Penningmeester Deventer Speeltuin Verbond

Voorzitter Buurtcommissie Knutteldorp

Bestuurslid landelijke unie van speeltuin-verenigingen

dhr. R.S. de Geest

PvdA

Beleidsmedewerker / inhoudelijk medewerker

Tweede Kamerfractie PvdA, Den Haag

Bestuurslid Jonge Socialisten afdeling Deventer

(werkgebied regio Stedendriehoek)

Bestuurslid en secretaris Stichting Politieke Jongerenorganisaties Deventer e.o. (PJO Deventer)

Bestuurslid Stichting Fractie-assistentie PvdA 9;
dhr. J. Goejer
PvdA
Beleidsmedewerker gemeente Dalfsen
Lid Rekenkamercommissie gemeente Deventer

mw. E.G. Grijsen

APB

melkveehouder

Lid werkgroep marketing SRDB

onderwijscoach

mw. M.J.G. de Jager-Stegeman

ADB

Senior adviseur

Adviesbureau Deventer / Den Haag

Lid Regioraad Stedendriehoek

VNG-commissie Welzijn/Volksgezondheid

Lid agendacommissie Netwerk Gezonde Gemeenten

Lid Klankbordgroep WMO Provincie Overijssel

Lokaal ambassadeur Gezondheidsbeleid, Beter Voorkomen

Lid Programmacommissie ZonMw Preventiekracht Thuiszorg

Lid Raad van Toezicht De Goede Zorg te Apeldoorn

Bestuurslid Federatie gemeentegroeperingen Stedendriehoek

Secretaris curatorium Public Health Forum

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting de Goede Zorg A’ doorn

dhr. H.G. Jansen CDA
Consultant Stichting Agri Business
voorzitter raadscommissie BM 13;

dhr. W. de Jong

CU

Ambtenaar gemeente Hengelo

lid Rekenkamercommissie gemeente Deventer

Secretaris Stichting Present Deventer 14;mso-yfti-lastrow:yes;

dhr. A.M. Koot

APB

Directeur/bestuurder


’t Dijkhuis Bathme
n

Voorzitter St.Oranjecommissie Bathmen/Loo

Lid bestuur R.K.Parochie Lettele
dhr. A.J. Krabbendam
GL
Consultant medische systemen Madbase

mw. J. Lamberts-Grotenhuis

CDA

veehouder

Bestuurslid stichting Bathmen promotie

Voorzitter LTO-noord Overijssel

Bestuurslid RTV Oost

adviseur SER overijssel

Lid Raad Landelijk Gebied 19-01-2006

voorzitter LTO Nederland recreatie en toerisme

adviseur agrarisch en industrieel erfgoed werkgroep van de provincie Overijssel

lid van de reconstructie commissie provincie Overijssel

- begeleidingscommissie erven consulent provincie Overijssel 2;
mw. G. Lutje Hulsik
SP
Fulltime raadslid 3;
dhr. M.H. Nijboer
PvdA
Adviseur TAUW
Penningmeester St. Woodbrookershuis Barchem 4;
mw. K.J.J. Obdeijn
GL
communicatie-adviseur provincie Overijssel 5;

dhr. J. Oggel

CDA

zelfstandige l4lfo4
lid bestuurlijk Economisch Platform Stedendriehoek (bEPS) l4lfo4
voorzitter platform MKB Nederland regio Stedendriehoek/NW Veluwe

lid platform criminaliteitsbeheersing IJsselland

lid algemeen bestuur Kamer van Koophandel Oost Nederland l5lfo5
lid regiocommissie Stedendriehoek KvK Oost Nederland l5lfo5
lid raad van advies opleiding Small Business & Retail Management aan Saxion Hogescholen Deventer l5lfo5
lid van de Raad van Toezicht van het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente l5lfo5
bestuurslid Stichting Hanzesteden aan de IJssel

commissaris Recreatie Centra Nederland

bestuurslid van de Maatschappij van Welstand en de daaraan verbonden bestuursfuncties:
Vereniging Cleefswit, BR> ECLOF (Oecumenische Stichting voor Hulp aan Kerken)
Cor van de Craats Stichting,
Stichting Bianchi
Stichting Griendtsveen

commissaris N.V. Verpachtbedrijf Kampereiland 6;

dhr. M.J.M. Oosterwegel

CDA

Senior Beleidsmedewerker Ministerie van LNV te Den Haag
mw. W.J.M. van der Ouderaa
PvdA
n.v.t. WAO
Secretaris smartlappengroep zanggroep ‘leedvermaak’

dhr. J.P.H.M. Pierey

PvdA

consultant DHV Ruimte & Mobiliteit BV Amersfoort 9;mso-yfti-lastrow:yes;
dhr. T.R. Poppens
VVD
Clustermanager Bouwen & Milieu
Bestuurslid VVD Kamercentrale Overijssel
Gemeente Enschede 1;

dhr. B. Rolloos

VVD

Directeur UWV te Amsterdam

Bestuurslid van Sallcon

lid Rekenkamercommissie gemeente Deventer

dhr. J.C.M. Schaap VVD

Lid Raad van Commissarissen NV Deventer Sportcentrum

Lid van het Presidium van de raad

Bestuurslid St. Gilde Deventer

Voorzitter Distr. Overijssel KNLTB (Tennisbond)

Bestuurslid Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Deventer

Adviseur voor de Sesam Academie Apeldoorn

mw. I. Sipman-Jansen

D66

CoŲrdinator applicatiebeheer Lindenhout (jeugdhulpverlening)

Lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Salland

mw. A. Spa

PvdA

secretaresse

advocatenkantoor Schoemaker en Van Rhijn

Bestuurslid Volkskoffiehuis

Lid bestuur Theater Bouwkunde

Lid bestuur Deventer gastvrije Hanzestad

Bijzonder bestuurslid Horeca Nederland

dhr. T.W. Stegink

APB

Agrarisch ondernemer

For Farmers

plv. lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Salland

Bestuur ABCTA Lochem

Bestuur Openluchtspel Bathmen

Diverse studiegroepen en verenigingen in Holten en Bathmen

mw. G. Tomruk-Kisi

GL

Projectleider Vluchtelingenwerk Overijssel locatie Deventer

CoŲrdinator Lokale Participatieteam Deventer

Lid ledenraad coŲperatie Salland

Lid ondersteuning Vrouwencentrum
dhr. C.J. Verhaar
GL
Tekstschrijver Carlo Verhaar Contact 8;
mw. B.T. Th. Westerbeek-Spin
VVD
Jurist
Dameswedstrijdcie. Sallandsche Golfclub 9;
dhr. Y. Yabas
PvdA
Maatscahapppelijkwerker De Tender 10;

dhr. M. Yazici

CDA

afd.hoofd Allochtonenzorg VTE Thuiszorg Stedendriehoek

Afdelingshood VTE Thuiszorg

dhr. C. Yildirim

PvdA

Leraar/leerlingbegeleider St. Carmel College

Secretaris groep allochtoon onderwijspersoneel in Algemene Onderwijsbond (AOb)
mw. A. Zandstra-Keijl
APB
Ambtenaar provincie Overijssel

dhr. M.J. Ahne D66 trainer/adviseur gemeenteraad.nl Bestuurslid Stichting Tijdelijke Noodopvang Asielzoekers Deventer dhr. O. Arslan GL ass. technicus Sociale Dienstverlener mw. G. Brouwer-Knol PvdA Lerares ROC / Aventus mw. C.M. ten Bulte-Herrebrugh GL secretaris Stokvisrijders / Scootmobielclub Deventer mw. M. Dijkshoorn PvdA Journalist/cultureel ondernemer journalist weekblad De Roskam freelance medewerker Kunst en Cultuur Overijssel bestuurslid Theatergroep Gajes
dhr. M.W.H. Elferink

APB
Risk Consultant MKB ABN AMRO dhr. A. Emens ADB Voorzitter Buurt- en Speeltuinvereniging Wijk 16 Penningmeester Wijk 16 Penningmeester Woonunie Platform Penningmeester Deventer Speeltuin Verbond Voorzitter Buurtcommissie Knutteldorp Bestuurslid landelijke unie van speeltuin-verenigingen dhr. R.S. de Geest PvdA Beleidsmedewerker / inhoudelijk medewerker Tweede Kamerfractie PvdA, Den Haag

dhr. A.M. Koot APB Directeur/bestuurder
’t Dijkhuis Bathmen Voorzitter St.Oranjecommissie Bathmen/Loo Lid bestuur R.K.Parochie Lettele 15"> dhr. A.J. Krabbendam GL Consultant medische systemen Madbase 16"> mw. J. Lamberts-Grotenhuis CDA veehouder

- Bestuurslid stichting Bathmen promotie margin-left:13.15pt;text-indent:-13.15pt;tab-stops:11.4pt">- Voorzitter LTO-noord Overijssel margin-left:13.15pt;text-indent:-13.15pt;tab-stops:11.4pt">- Bestuurslid RTV Oost

-1"> adviseur SER overijssel

-1"> Lid Raad Landelijk Gebied 19-01-2006

-1"> voorzitter LTO Nederland recreatie en toerisme

-1"> adviseur agrarisch en industrieel erfgoed werkgroep van de provincie Overijssel

-1"> lid van de reconstructie commissie provincie Overijssel

-1"> begeleidings commissie erven consulent provincie overijssel 17"> mw. G. Lutje Hulsik SP Fulltime raadslid 18"> dhr. M.H. Nijboer PvdA Adviseur TAUW Penningmeester St. Woodbrookershuis Barchem 19"> mw. K.J.J. Obdeijn GL communicatie-adviseur provincie Overijssel 20"> dhr. J. Oggel CDA zelfstandige

- lid bestuurlijk Economisch Platform Stedendriehoek (bEPS)

- voorzitter platform MKB Nederland regio Stedendriehoek/NW Veluwe

- lid platform criminaliteitsbeheersing IJsselland

- lid algemeen bestuur Kamer van Koophandel Oost Nederland

- lid regiocommissie Stedendriehoek KvK Oost Nederland

- lid raad van advies opleiding Small Business & Retail Management aan Saxion Hogescholen Deventer

- lid van de Raad van Toezicht van het Integraal Kankercentrum Stedendriehoek Twente

- bestuurslid Stichting Hanzesteden aan de IJssel

-1"> commissaris Recreatie Centra Nederland

-1"> bestuurslid van de Maatschappij van Welstand en de daaraan verbonden bestuursfuncties:

- Vereniging Cleefswit,

- ECLOF (Oecumenische Stichting voor Hulp aan Kerken)

- Cor van de Craats Stichting,

- Stichting Bianchi

- Stichting Griendtsveen

- commissaris N.V. Verpachtbedrijf Kampereiland 21"> dhr. M.J.M. Oosterwegel CDA Senior Beleidsmedewerker Ministerie van LNV te Den Haag

mw. W.J.M. van der Ouderaa PvdA WAO Secretaris smartlappengroep zanggroep‘leedvermaak’

dhr. J.P.H.M. Pierey consultant DHV Ruimte & Mobiliteit BV Amersfoort

dhr. T.R. Poppens VVD< Clustermanager Bouwen & Milieu Gemeente Enschede Bestuurslid VVD Kamercentrale Overijssel

dhr. B. Rolloos VVD Directeur UWV te Amsterdam Bestuurslid van Sallcon lid Rekenkamercommissie gemeente Deventer dhr. J.C.M. Schaap VVD Lid Raad van Commissarissen NV Deventer Sportcentrum Lid van het Presidium van de raad Bestuurslid St. Gilde Deventer Voorzitter Distr. Overijssel KNLTB (Tennisbond) Bestuurslid Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Deventer Adviseur voor de Sesam Academie Apeldoorn

mw. I. Sipman-Jansen D66 CoŲrdinator applicatiebeheer Lindenhout (jeugdhulpverlening) Lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Salland

mw. A. Spa PvdA< secretaresse advocatenkantoor Schoemaker en Van Rhijn< Bestuurslid Volkskoffiehuis
Lid bestuur Theater Bouwkunde
Lid bestuur Deventer gastvrije Hanzestad
Bijzonder bestuurslid Horeca Nederland

dhr. T.W. Stegink APB Agrarisch ondernemer For Farmers plv. lid Algemeen Bestuur Recreatiegemeenschap Salland Bestuur ABCTA Lochem Bestuur Openluchtspel Bathmen Diverse studiegroepen en verenigingen in Holten en Bathmen 30"> mw. G. Tomruk-Kisi GL Projectleider Vluchtelingenwerk Overijssel locatie Deventer CoŲrdinator Lokale Participatieteam Deventer Lid ledenraad coŲperatie Salland Lid ondersteuning Vrouwencentrum

dhr. C.J. Verhaar Tekstschrijver Carlo Verhaar Contact
mw. B.T. Th. Westerbeek-Spin VVD Jurist Dameswedstrijdcie. Sallandsche Golfclub dhr. Y. Yabas PvdA Maatscahapppelijkwerker De Tender

dhr. M. Yazici CDA< afd.hoofd Allochtonenzorg VTE Thuiszorg Stedendriehoek Afdelingshood VTE Thuiszorg

dhr. C. Yildirim PvdA Leraar/leerlingbegeleider St. Carmel College Secretaris groep allochtoon onderwijspersoneel in Algemene Onderwijsbond (AOb) mw. A. Zandstra-Keijl APB Ambtenaar provincie Overijssel

Gemeente Diemen
Raadsgriffier
G.Nottelman=Mw. G. Nottelman ()
Raadslid
Dhr. M.G.F. Tokkie (CDA)
Dhr. R.L.A. Budhu Lall (CDA)
Dhr. M.J. IsraŽl (Democraten Diemen)
Dhr. R.M. Smit (GroenLinks)
Mw. G.H. Uiterdijk (GroenLinks)
Mw. G. Smit-van der Wal (Leefbaar Diemen)
Mw. R. Herder (Leefbaar Diemen)
Dhr. J.P: Texier (PvdA)
Dhr. N.C. Portegijs (PvdA)
Dhr. R. Verheuvel (PvdA)
Mw. F.A.L. Polsbroek (PvdA)
Mw. M. Sikkens (PvdA)
Dhr. K. Verhofstad (SP)
Dhr. P. Visser (SP)
Mw. dr. M. Haak (SP)
Dhr. J.A. Jšgers (VVD)
Mw. B.H.M. Wielage (VVD)
Mw. Y.N. de Baay (VVD)
Wethouder
Dhr. R.P. Grondel (GroenLinks)
Dhr. A.J.M. Scholten (PvdA)
Dhr. L.W.M. Worm (VVD)

Rekenkamer
Voorzitter:
Mr. Drs. F. (Frouwke) J.R. de Boer

Ambtelijk Secretaris:
drs. A.G. Bekker

Leden:
Mr. J. (Jan) G.M. Reerink
Dhr. Gerrits Jans

Mw. G. (Gritta) Nottelman, raadsgriffier gemeente Diemen NEVENFUNCTIES
Coordinator van het pvda vrouwennetwerk Amsterdam. Meer bestuurlijke nevenfuncties heb ik niet.
Bron gemeente Diemen 101108

>Wethouder A.J.M. Scholten , PvdA wethouder gemeente Diemen
Zelfstandig ondernemer Korian BV, advisering op gebied van organisatie en ict in de volkshuisvesting
Wethouder R.P. Grondel , GroenLinks wethouder gemeente Diemen Voorzitter Stichting Westergasfabriek (culturele ontwikkeling)
Gemeentevertegenwoordiger in het kader van de Kaderrichtlijn Water in Regionaal Bestuursorgaan Rijn -West
Lid ILG commissie Amstel, Gooi en Vechtstreek

L.W.M. Worm
VVD wethouder gemeente Diemen
Voorzitter Commissie beroep-en bezwaarschriften gemeente Harenkarspel
Voorzitter Commissie Sociale Wetgeving gemeente Harenkarspel Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Y.N. (Yvonne) de Baay
Nevenfuncties
Personal assistant to the executive director of IMD (Institute for multiparty democracy)
Dhr. F.J. Mulder (VVD)raadslid gemeente Diemen
Nevenfuncties
Teamleider beleid en kwaliteit GKB-Zaanstreek bij de gemeente Zaanstad
Directeur Mulder Investments BV
Docent Progress Hogeschool voor de sociale zekerheid.

M.H.M. (Michiel) Thissen
Nevenfuncties
Psycholoog/eigenaar werving-selectiebureau
Medewerker Amsterdam Fashion Institute

B.H.M. (Brigitte) Wielage (fractievoorzitter)
Lid Ouderraad basisschool de Duif.

A.A.P. Doeser (fractieopvolger)
Nevenfuncties:
Product manager KLM
xSocialistische Partij
M. (Martine) Haak (fractievoorzitter)
Nevenfuncties:x
beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij het ROC van Amsterdam
K. (Koen) Verhofstad
Nevenfuncties:
Medewerker HR afdeling bij een verzekeraar.
P. (Peter) Visser
Nevenfuncties:
Geen.
T. (Tanja) Schmitz
Nevenfuncties:
lid cliŽntenraad Diemen

Leefbaar Diemen
R. (Rosali) Herder (fractievoorzitter)
Nevenfuncties:
Lid van de buurtpreventiegroep Akkerland
G. (Gerda) Smit
Nevenfuncties:
secretaris bij de Buurtpreventie Polderland
eindredacteur Buurtkrant Polderland
wijkhoofd Diemen Zuid Koningin Wilhelmina Fonds
M.A.B. (Maurits) Rietveld (fractieopvolger)
Nevenfuncties:
Directeur Public Affairs Groep
Directeur Rietveld Communicatie
Christen Democratisch Appel
R.L.A. (Rajen) Budhu Lall
Nevenfuncties: Ambtenaar bij de Belastingdienst Bestuurslid Knowledge Network
M.G.F. (Martin) Tokkie (fractievoorzitter)

Nevenfuncties: Werkzaam bij de ABN AMRO Bank als migration manager Voorzitter van de ABN AMRO Computerclub Voorheen actief geweest in ondernemingsraadswerk w.o. voorzitter van een
Europese ondernemingsraad en actief bij het CNV.
Partij van de Arbeid
Lid Raad van Toezicht Stichting Breedned
Hoofddocent Saxion Hogescholen onbetaald', 'met volledig politiek verlof) <p> Wethouder mr. I.R. Adema', 'Ina
nevenfuncties
Lid Algemeen Bestuur Regioraad Stedendriehoek
Lid VNG-commissie Ruimte en Wonen
Lid van de Raad van Toezicht voor Deltares
Lid Landelijk Bestuurlijk Overleg Water
(als vertegenwoordiger van de VNG-commissie Ruimte enWonen)
Lid Stuurgroep Boven- en Benedenrivieren
Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost vanuit de VNG-Overijssel)
Lid VNG-platform Ruimtelijk Domein
Lid Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving
Lid Stichting Deventer Onderwijsconvenant
Lid AB Het Oversticht
Lid portefeuilleoverleg Ruimtelijke ontwikkeling en wonen regio Stedendriehoek
Lid AB en DB Fysieke pijler G27
Lid en vice-voorzitter van het Hamermolenbeleg voorheen het SubsidiŽntenoverleg Schoolbegeleiding
Lid Provinciaal Bouwberaad
Lid stuurgroep HBO Stedendriehoek
Voorzitter Stedelijk Netwerk 0-23jarigen
Lid van The Committee on Culture and Education of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe
Lid van de Raad van Toezicht Landschap Overijssel
Vice-voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD
Lid werkgroep Burgerlijke en Utiliteitsbouw van de regieraad Bouw

Wethouder J.J.T. Fleskes', 'Jos
nevenfuncties
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Sallcon WSW en aandeelhouder NV Sallcon
Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt
Lid VNG-platform Asielzaken en Inburgering
Lid VNG-platform Arbeidsmarktbeleid
Lid Adviescommissie 65+ van de Sociale Verzekerings Bank
Lid van de Raad van Advies Zorgkantoren
Lid van het Algemeen Bestuur en plv. voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelre-IJssel
Lid portefeuilleoverleg Sociaal regio Stedendriehoek 1
Lid Sociale Pijler G27 1
Voorzitter Lokaal Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt

J. (Jaap) van Loenen (fractieopvolger)
Nevenfuncties:
Geen
F.A.L. (Farida) Polsbroek
Nevenfuncties:
Ambtenaar op het Ministerie van FinanciŽn
Secretaris van de gezondheidscentra Diemen-Zuid en Diemen-Noord
N.C. (Nico) Portegijs
Nevenfuncties:
Redacteur Lokaal Bestuur
Beleidsmedewerker Stichting MaDi
CoŲrdinator signalering en profilering van de maatschappelijke dienstverlening en de sociaal raadslieden van de Samenwerkende Organisaties van Maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam (SOM)
R. R. (Richard) Rohlof
Nevenfuncties:
Medewerker Pensioenadministratie.
R. (Rob) Verheuvel (fractievoorzitter)
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting AGO zwembad Diemen
Directeur van de Nederlandse Culturele Sportbond
groephop.nlsitemap/page.asp?action=persdet&pid=71&partijid=18&page=Bestuur%20-%20Gemeenteraad%20-%20Samenstelling">M. (Mirugia) Sikkens
Nevenfuncties:
Zelfstandig docent Nederlands als tweede taal
Bestuurslid PvdA Diemen
Bestuurslid the Language Professionals
groephop.nlsitemap/page.asp?action=ppdet&pid=16&page=Bestuur%20-%20Gemeenteraad%20-%20Samenstelling">GroenLinks
groephop.nlsitemap/page.asp?action=persdet&pid=54&partijid=16&page=Bestuur%20-%20Gemeenteraad%20-%20Samenstelling">R.M. (Ruben) Smit
Nevenfuncties:
Student commerciŽle economie
Parttime medewerker Super de Boer
Afstudeerder bij GeniO Ingenieurs en Adviseurs
Partijraadslid GroenLinks

G. (Gepke) Uiterdijk (fractievoorzitter)
Nevenfuncties:
Beleidsmedewerker onderzoek AMC/UvA 2;mso-yfti-lastrow:yes">
groephop.nlsitemap/page.asp?action=persdet&pid=75&partijid=16&page=Bestuur%20-%20Gemeenteraad%20-%20Samenstelling">I. H. M. (Inge) den Heijer-Bodeutsch (fractieopvolger)
Nevenfuncties:
Secretaris Juridische Zaken GVB Amsterdam
Secretaris ANBO, Huba, WMO en ANBO
Medewerkster Wereldwinkel
Medewerkster het Gilde/Samenspraak Anderstaligen
Medewerkster het Gilde/Coaching anderstalige studenten

Democraten Diemen<

P.A. (Piet) van Diemen (fractieopvolger)
Nevenfuncties:
Geen november 2007
M.J.(Maarten) IsraŽl (fractievoorzitter)
Nevenfuncties:
Geen november 2007

Gemeente Dinkelland
Raadsgriffier
Dhr. mr. O.J.R.J. Huitema ()
Raadslid
F.G.J.Hartman=Dhr. F.G.J. Hartman (CDA)
G.B.Heijne=Dhr. G.B. Heijne (CDA)
G.J.J.Borggreve=Dhr. G.J.J. Borggreve (CDA)
H.J.H.Goorhuis=Dhr. H.J.H. Goorhuis (CDA)
J.G.A.Mollink=Dhr. J.G.A. Mollink (CDA)
J.G.M.Meinders=Dhr. J.G.M. Meinders (CDA)
J.H.Gehring=Dhr. J.H. Gehring (CDA)
R.J.M.Blokhuis=Dhr. R.J.M. Blokhuis (CDA)
C.M.E.Duursma-Wigger=Mw. C.M.E. Duursma-Wigger (CDA)
A.B.J.Steggink=Dhr. A.B.J. Steggink (Lokaal Dinkelland)
H.J.Wolbers=Dhr. H.J. Wolbers (Lokaal Dinkelland)
H.J.M.Luttikhuis=Dhr. H.J.M. Luttikhuis (Lokaal Dinkelland)
J.G.Johannink=Dhr. J.G. Johannink (Lokaal Dinkelland)
H.D.Kortink-Schiphorst=Mw. H.D. Kortink-Schiphorst (Lokaal Dinkelland)
J.B.M.Zwiep-Rosens=Mw. J.B.M. Zwiep-Rosens (Lokaal Dinkelland)
L.M.Stokkelaar-Fila=Mw. L.M. Stokkelaar-Fila (Lokaal Dinkelland)
S.F.Slots=Dhr. S.F. Slots (PvdA)
V.B.C.Blokhuis=Dhr. V.B.C. Blokhuis (PvdA)
M.G.W.Ossenvoort-Beijerink=Mw. M.G.W. Ossenvoort-Beijerink (PvdA)
E.A.Dierick-Reinke=Mw. E.A. Dierick - Reinke (VVD)
J.H.M.Rikkink-Knippers=Mw. J.H.M. Rikkink-Knippers (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.A.B.A.M.Damer=Dhr. drs. A.B.A.M. Damer ()
Wethouder
J.G.A.Kleissen=Dhr. J.G.A. Kleissen (CDA)
ing.R.H.J.Engbers=Dhr. ing. R.H.J. Engbers (CDA)
J.terSchegget=Dhr. J. ter Schegget (PvdA
Wie zitten er in de rekenkamercommissielosser van de gemeente Losser?
De gemeente Losser heeft gekozen voor een rekenkamercommissie en niet voor een rekenkamer. Een verschil tussen deze twee is dat er in een rekenkamercommissie ook raadsleden zitting hebben, een rekenkamer bestaat alleen uit externe leden.

De gemeenteraad heeft bepaald dat de rekenkamercommissie uit vijf leden bestaat, die zijn geselecteerd op grond van hun kennis, ervaring en onafhankelijkheid. De rekenkamercommissie telt drie raadsleden en twee externe leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De Losserse rekenkamercommissie bestaat uit: R.R. Malag, uit Zenderen, die zal optreden als voorzitter en drs. A. J. Kamstra, afkomstig uit Hengelo die leiding zal geven aan de onderzoeken die worden uitgevoerd.

Vanuit de gemeenteraad hebben zitting genomen in de commissie: J. Tijdhof, E. Oude Voshaar en P. Hendriks. De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: E. Meerenburgh-van den Akker.

De externe leden van Losser vervullen dezelfde functies in de buurgemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Dhr. drs. A.B.A.M. Damer, gemeentesecretaris gemeente Dinkelland
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Dinkelland 15 december 2008

Dhr. mr. O.J.R.J. Huitema, raadsgriffier gemeente Dinkelland
NEVENFUNCTIES
Nevenfuncties ontvangen moeten nog op internet worden gezet
Bron gemeente Dinkelland 15 december 2008

LIJST NEVENFUNCTIES BESTUURDERS GEMEENTE DINKELLAND

TTE1A1FF90t00">J.G.A. Kleissen Ledenraadslid DOC Hoogeveen Nee

TTE1A1FF90t00">Plv. lid Regioraad

TTE1A1FF90t00">J. ter Schegget Voorzitter commissie bezwaar en beroep regio IJssel-Vecht Ja

TTE1A1FF90t00">Voorzitter CliŽntenraad SoZaWe Zwolle Nee

TTE1A1FF90t00">Voorzitter wijk- en speeltuinvereniging Wipstrik Nee

TTE1A1FF90t00">Voorzitter toetsingscommissie functiewaardering gemeente

TTE1A1FF90t00">Vlagtwedde

TTE1A1FF90t00">Ja

TTE1A1FF90t00">Voorzitter POCO, Provinciaal Overleg CliŽntenraden Nee

TTE1A1FF90t00">Ing. R.H.J. Engbers Lid AB werkvoorzieningschap Oost-Twente Nee

TTE1A1FF90t00">Lid AB Stadsbank Oost Nederland Nee

TTE1A1FF90t00">Voorzitter commissie campagne CDA Overijssel Nee

TTE1A1FF90t00">Adviserend lid Algemeen CDA Overijssel Nee

TTE1A1FF90t00">Bestuurslid Dr. Schaepmancentrum Tubbergen Nee

TTE1A1FF90t00">Secretaris CDA Euregioverband Overijssel-Gelderland Nee

TTE16A66C8t00">

TTE16A66C8t00">LIJST HOOFD- EN NEVENFUNCTIES RAADSLEDEN DINKELLAND

Raadsperiode 2006-2010 (stand per 1 september 2008)

TTE16A66C8t00">Naam hoofdfunctie/nevenfunctie bezoldigd ja/nee

dhr. J.G.M. Meinders penningmeester Heemkunde Denekamp nee

bestuurslid HBV Oldenzaal ja

voorzitter St. Mortuarium Denekamp nee

klein advieskantoor ja

gepensioneerd ja

raadslid gemeente Dinkelland ja

Fractievoorzitter CDA Dinkelland nee

dhr. J.H. Gehring beleidsmedewerker gemeente Almelo

(hoofdfunctie)

ja

raadslid gemeente Dinkelland ja

voorzitter Stadsraad Ootmarsum nee

dhr. G.J.J. Borggreve vutter ja

voorzitter Buurtbusvereniging Weerselo e.o. nee

voorzitter Buurtbusvereniging Denekamp-

Ootmarsum

nee

Contactpersoon / coŲrdinator Nederlandse

Hartstichting voor Ootmarsum e.o.

nee

mevr. C.M.E. Duursma-

Wigger

P&O adviseur Carint ja

dhr. H.J.H. Goorhuis onderzoeker bij het CTZ in Diemen ja

bestuurslid (secretaris) bij KONOT in Oldenzaal nee

bestuurslid (voorzitter) bij WSNS in Oldenzaal nee

bestuurslid bij Onderwijs Bureau Twente in Borne nee

dhr. F.G.J. Hartman docent ROC van Twente ja

dhr. G.B. Heijne geen

dhr. R.J.M. Blokhuis

dhr. J.G.A. Mollink verkoper bij J. Boomkamp Boomkwekerijen BV in

Hengelo

ja

lid galacommissie CV De WaterpŲnskes in Tilligte nee

medewerker Internationale oldtimerdag Twente in

Tilligte

nee

mevr. E.J. Bosch voorzitter Trias Zottika nee

voorzitter werkgroep Stadsraad Ootmarsum nee

zelfstandig ondernemer ja

mevr. J.H.M. Rikkink-

Knippers

ondernemer / schoonheidsspecialiste ja

raadslid gemeente Dinkelland / lid presidium ja

BABS ja

voorzitter Stichting Profronde Denekamp nee

vrijwilliger museum Ton Schulten nee

mevr. M.G.W. Ossenvoort-

Beijerink

medewerker afdeling Public Relations Medisch

Spectrum Twente

ja

secretaris bestuur / fractie PvdA afdeling

Dinkelland

nee

dhr. V.B.C. Blokhuis

Dhr. S.F. Slots

dhr. H.J. Wolbers voorzitter ledenraad Rabobank Weerselo-

Oldenzaal-Losser afdeling Weerselo

ja

penningmeester/bestuurslid Stg. Behoud

Ziekenhuis Noordoost Twente gezond

nee

penningmeester/bestuurslid van de Vrienden van

de Stg. Remigius harmonie te Weerselo

nee

dhr. A.B.J. Steggink raadslid gemeente Dinkelland ja

fractievoorzitter Lokaal Dinkelland nee

voorzitter toneelvereniging Ootmarsum nee

lid algemeen bestuur volleybalvereniging Set-Up
‘6 5

nee

voorzitter sponsorcommissie volleybalvereniging

Set-Up ‘6 TTE168A690t00">5

nee

mevr. L.M. Stokkelaar-Fila lerares basisonderwijs (deeltijd) ja

raadslid gemeente Dinkelland ja

mevr. J.B.M. Zwiep-Rosens locatieraad TCC nee

dhr. H.J.M. Luttikhuis beleidsadviseur Interne Kwaliteit KAM bij Vitens ja

penningmeester Aquamusant nee

manager LUVE ontwikkelingswerk nee

dhr. J.G. Johannink voorzitter Raad van Toezicht Univť Twente nee

voorzitter stichting Vrienden van Dorpsfeest nee

lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cogas nee

mevr. H.D. Kortink-

Schiphorst

lerares Engels/wiskunde Twents Carmelcollege,

locatie De Thij

ja

raadslid gemeente Dinkelland ja

secretaris Lokaal Dinkelland nee

kindernevendienstleiding Protestantse kerk

Denekamp

neeJ.G.A. Kleissen
Wethouder

Nevenfuncties
Ledenraadslid DOC Hoogeveen
Plv. lid Regioraad


Drs. E.J. Krouwel
Wethouder

Nevenfuncties
Voorzitter Monumentencommissie gemeente Hengelo
Lid Supervisieteam Hart van Zuid in Hengelo
Lid Raad van Commissarissen Stedelijk Wonen in Enschede


Ing. R.H.J. Engbers
Wethouder

Nevenfuncties
Lid AB Werkvoorzieningschap Oost-Twente
Lid AB Stadsbank Oost Nederland
Voorzitter Commissie Campagne CDA Overijssel
Adviserend lid Algemeen CDA Overijssel
Bestuurslid Dr. Schaepmancentrum Tubbergen
Secretaris CDA Euregioverband Overijssel-Gelderland


J.G.M. Meinders
Raadslid
Nevenfuncties
Penningmeester Heemkunde Denekamp
Bestuurslid HBV Oldenzaal
Voorzitter St. Mortuarium Denekamp
Klein advieskantoor
Vutter


J.H. Gehring
Raadslid

Nevenfuncties
Beleidsmedewerker gemeente Almelo
Voorzitter Stadsraad Ootmarsum


G.J.J. Borggreve
Raadslid

Nevenfuncties
Vutter
Voorzitter Buurtbusvereniging Weerselo e.o.
Voorzitter Buurtbusvereniging Denekamp-Ootmarsum
Contactpersoon/coŲrdinator Nederlandse Hartstichting voor Ootmarsum e.o.


C.M.E. Duursma-Wigger
Raadslid

Nevenfuncties
P&O adviseur Carint


H.J.H. Goorhuis
Raadslid

Nevenfuncties
Onderzoeker bij het CTZ in Diemen
Bestuurslid (secretaris) bij KONOT in Oldenzaal
Bestuurslid (voorzitter) bij WSNS in Oldenzaal
Bestuurslid bij Onderwijs Bureau Twente in Borne


F.G.J. Hartman
Raadslid

Nevenfuncties
Docen ROC van Twente


G.B. Heijne
Raadslid

Geen nevenfuncties


J.M. Temmink
Raadslid

Nevenfuncties
Senior adviseur BMC
Voorzitter lokale Toneelvereniging


J.G.A. Mollink
Raadslid

Nevenfuncties
Verkoper bij J. Boomkamp Boomkwekerijen BV in Hengelo
Lid galacommissie CV De WaterpŲnskes in Tilligte


Mevr. E.J. Bosch
Raadslid

Nevenfuncties
Voorzitter Trias Zottika
Voorzitter werkgroep Stadsraad Ootmarsum
Zelfstandig ondernemer


J.H.M. Rikkink-Knippers
Raadslid

Nevenfuncties
Ondernemer/schoonheidsspecialiste


M.G.W. Ossenvoort-Beijerink
Raadslid

Nevenfuncties
Medewerker afdeling Public Relations Medisch Spectrum Twente
Secretaris bestuur / PvdA afd. Dinkelland


J.H.J. Sombekke
Raadslid

Nevenfuncties
Manager Bedrijfsbureau Woongroep Twente


C. van Ravensberg
Raadslid

Nevenfuncties
Directeur AVO de Marke BV


H.J. Wolbers
Raadslid

Nevenfuncties
Voorzitter ledenraad Rabobank Weerselo-Oldenzaal-Losser afdeling Weerselo
Penningmeester / bestuurslid Stg. Behoud Ziekenhuis Noordoost Twente gezondheid
Penningmeester / bestuurslid van de Vrienden van de Stg. Remigius harmonie te Weerselo
Lid euregioraad
Plv. lid AB Openbaar Lichaam Crematoria Twente


A.B.J. Steggink
Raadslid

Nevenfuncties
Fractievoorzitter Lokaal Dinkelland
Voorzitter toneelvereniging Ootmarsum
Lid algemeen bestuur volleybalvereniging Set-Up Verdana; ‘65
Voorzitter sponorcommissie volleybalvereniging Set-Up ‘6 5L.M. Stokkelaar-Fila
Raadslid

Nevenfuncties
Lerares basisonderwijs (deeltijd)


J.B.M. Zwiep-Rosens
Raadslid

Nevenfuncties
Locatieraad TCC


H.J.M. Luttikhuis
Raadslid

Nevenfuncties
Beleidsadviseur Interne Kwaliteit KAM bij Vitens
Penningmeester Aquamusant
Manager LUVE ontwikkelingswerk


J.G. Johannink
Raadslid

Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht Univť Twente
Voorzitter stichting Vrienden van Dorpsfeest
Lid Algemene Vergadering Aandeelhouders Cogas


H.D. Kortink-Schiphors
Raadslid

Nevenfuncties
Lerares Engels / wiskunde Twents Carmelcollege, locatie De Thij
Secretaris Lokaal Dinkelland
Kindernevendienstleiding Protestantse Kerk Denekamp

Gemeente Dirksland
Raadsgriffier
P.J.dePagter=Dhr. P.J. de Pagter ()
Raadslid
J.Sandee=Dhr. J. Sandee (CDA)
J.Toes=Dhr. J. Toes (ChristenUnie)
J.Wolfert=Dhr. J. Wolfert (ChristenUnie)
drs.J.H.A.Leenders=Dhr. drs. J.H.A. Leenders (Gemeentebelangen)
D.G.P.Boelen=Mw. D.G.P. Boelen (Gemeentebelangen)
H.T.Huber=Dhr. H.T. Huber (Onafhankelijk Sociaal Democraat)
D.vanderVlugt=Dhr. D. van der Vlugt (PvdA)
P.Keuker=Dhr. P. Keuker (PvdA)
H.C.Ju=Dhr. H.C. Ju (SGP)
J.H.Kalle=Dhr. J.H. Kalle (SGP)
drs.M.H.Baan=Dhr. drs. M.H. Baan (SGP)
ir.D.A.Markwat=Dhr. ir. D.A. Markwat (SGP)
ing.H.Zwanenburg=Dhr. ing. H. Zwanenburg (VVD)
Gemeentesecretaris
K.Kasteleijn=Dhr. K. Kasteleijn ()
Wethouder
G.W.Robijn=Dhr. G.W. Robijn (PvdA)
P.J.Koningswoud=Dhr. P.J. Koningswoud (SGP)

J.W. Bruggeman (ChristenUnie) Wethouder gemeente Dirksland
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)
Lid van de Portefeuillehoudersadviescommissie Maatschappelijke Aangelegenheden van het ISGO
Lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap "Binnenhof"
Lid van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap "Binnenhof"
Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden
Lid van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden
Lid van de Stuurgroep Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ)
Lid van de Stuurgroep OGGZ+ (inclusief verslavingszorg)
Lid van de Stuurgroep Jeugd GezondheidsZorg (JGZ)
Vertegenwoordiger in het Regionaal Zorgoverleg (REZO)
Lid van de werkgroep Wonen, zorg en welzijn in Dirksland
Directeur van de christelijke basisschool Prins Maurits te Dirksland
Directeur Eben-HaŽzerschool Goedereede-Havenhoofd

Gemeente Doesburg
Raadsgriffier
W.Stoppels=Dhr. W. Stoppels ()
Raadslid
J.C.Baerveldt=Dhr. J.C. Baerveldt (CDA)
W.M.M.Hoogstraaten=Dhr. W.M.M. Hoogstraaten (D66)
A.G.Schrader=Dhr. A.G. Schrader (PvdA)
Dhr. K. Gerritsen (PvdA)
P.J.Bollen=Dhr. P.J. Bollen (PvdA)
A.Sahin=Dhr. A. Sahin (SP)
E.Kaya=Dhr. E. Kaya (SP)
G.J.J.Hammink=Dhr. G.J.J. Hammink (SP)
J.H.M.M.vanderBeek=Dhr. J.H.M.M. van der Beek (SP)
H.Pieters-Renkers=Mw. H. Pieters-Renkers (SP)
P.J.M.Senhorst=Mw. P.J.M. Senhorst (SP)
D.J.C.A.M.vanSommeren=Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren (Stadspartij Doesburg)
P.B.Vree=Dhr. P.B. Vree (Stadspartij Doesburg)
C.C.J.vanElk=Mw. C.C.J. van Elk (VVD)
G.Oosten-Bloemendal=Mw. G. Oosten-Bloemendal (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.F.J.Wester=Dhr. drs. F.J. Wester ()
Wethouder
F.Hofman=Dhr. F. Hofman (D66)
J.W.Bouman=Dhr. J.W. Bouman (SP)
F.W.Jansen=Dhr. F.W. Jansen (Stadspartij Dhr. drs. F.J. Westergemeentesecretaris gemeente Doesburg
NEVENFUNCTIES

Secretaris – penningmeester Stichting Fonds voor Culturele Doeleinden Doesburg
Bron: Gemeente Doesburg Sent: Thursday, February 12, 2009 4:05 PM

Nevenfuncties college B&W en gemeentesecretaris Doesburg (februari 2008)

Burg. H.G. Overweg: voorzitter Carillon Marathon Hanzesteden langs de IJssel
voorzitter Streekarchivariaat “De Liemers en Doesburg”
voorzitter Welstandscommissie XI Gelders Genootschap
voorzitter Stichting Cultuurfonds Doesburg
secretaris Monumentenwacht Gelderland

wethouder J.W. Bouman docent St Ludgercollege Doetinchem
voorzitter SP afdeling Doesburg
lid Partij bestuur SPwethouder F. Hofman geen nevenfuncties


wethouder F.W. Jansen1"> geen nevenfuncties


22 februari 2008 Bijgaand de namen van de raadsleden met hun eventuele nevenfuncties:

dhr.J.H.M.M. van der Beek, SP, lid afdelingsbestuur SP
dhr. P.J. Bollen, PvdA, geen nevenfuncties
mevr. C.C.J. van Elk, VVD, bestuurslid verenigingsraad AVRO, medewerkster VVV als stadsgids
dhr. K.F. Gerritsen, PvdA, bestuurslid vereniging van eigenaren appartementen IJsselkade
de heer G.J.J. Hammink, SP, geen nevenfuncties
dhr. W.M.M. Hoogstraaten, D 66 , geen nevenfuncties.
dhr. E.Kaya, SP, geen nevenfuncties
mevr. G. Oosten-Bloemendal, VVD, voorzitter 4/5 mei comite Doesburg
mevr. H. Pietersz-Renskers, SP,lid afdelingsbestuur SP
dhr. A. Sahin, SP, geen nevenfuncties
dhr. A.G. Schrader, PvdA, Havenmeester ( vrijwillig), voorzitter KIEM-grafisch afd. Doetinchem en omstreken
mevr. P.J.M. Senhorst,SP,geen nevenfuncties
dhr. D.J.C.A.M van Sommeren, Stadspartij Doesburg, geen nevenfuncties
dhr.P.B. Vree, Stadspartij Doesburg, geen nevenfunctie.
dhr.W. Stoppels, raadsgriffier, bestuurslid Stichting Raadskelder Doesburg.

Met vr. groeten,
W. Stoppels, griffier.

Gemeente Dongen
Raadsgriffier
drs.W.Vulto=Dhr. drs. W. Vulto ()
Raadslid
G.H.M.deJong=Dhr. G.H.M. de Jong (CDA)
K.deGeus=Dhr. K. de Geus (CDA)
G.S.L.C.Roomer-deJaeger=Mw. G.S.L.C. Roomer-de Jaeger (CDA)
M.Allard-Nieuwkamp=Mw. M. Allard-Nieuwkamp (CDA)
L.A.M.Snoeren=Dhr. L.A.M. Snoeren (DP (Democratisch Podium))
M.H.vanIersel=Dhr. M.H. van Iersel (DP (Democratisch Podium))
D.W.Ebbers=Dhr. D.W. Ebbers (PvdA)
J.J.H.vanVorstenbosch=Dhr. J.J.H. van Vorstenbosch (PvdA)
B.vanBeers=Mw. B. van Beers (PvdA)
E.Zom-Jansen=Mw. E. Zom-Jansen (PvdA)
E.vanDongen=Dhr. E. van Dongen (SP)
dr.G.Draisma=Dhr. dr. G. Draisma (SP)
A.M.A.vanOsta=Mw. A.M.A. van Osta (SP)
M.T.J.vanBroekhoven=Mw. M.T.J. van Broekhoven (SP)
A.Turkyilmaz=Dhr. A. Turkyilmaz (VPD (Volkspartij Dongen))
P.A.J.M.vanHoppe=Dhr. P.A.J.M. van Hoppe (VPD (Volkspartij Dongen))
W.C.M.vanDelft=Dhr. W.C.M. van Delft (VPD (Volkspartij Dongen))
B.Koreman-duFossť=Mw. B. Koreman-du Fossť (VPD (Volkspartij Dongen))
C.J.vanBaar-Steenis=Mw. C.J. van Baar-Steenis (VPD (Volkspartij Dongen))
L.L.M.L.Huijsmans=Dhr. L.L.M.L. Huijsmans (VVD)
P.Brooijmans=Dhr. P. Brooijmans (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.H.L.M.vanNoort=Dhr. mr. H.L.M. van Noort ()
Wethouder
J.Velthoven=Dhr. J. Velthoven (CDA)
Dhr. A.H. Stoop (PvdA)
P.C.A.R.Panis=Dhr. P.C.A.R. Panis (VPD (Volkspartij Dongen))

Dongen, Dhr. mr. H.L.M. van Noort gemeentesecretaris gemeente Dongen
NEVENFUNCTIES
Arial;color:navy">Lid van de bezwaarschiftencommissie gemeente Zaltbommel.
Bron gemeente Dongen Sent: Friday, February 20, 2009 12:01 PM

Dhr. drs. W. Vulto raadsgriffier gemeente Dongen NEVENFUNCTIES
bestuurslid Stichting de PeeŽnstekers Bron gemeente Dongen november 2008

Lid Vaste commissie advies bezwaar- en beroepschriften
SPREUWENBERG, F.G.P.M. (burojeugdzorg.nl/39.htm">39)

7.5pt;
Versie juni 2005
Lijst van nevenactiviteiten bestuurders gemeente Dongen


Wethouder Panis
Lid bestuurscommissie Diamant Groep
Voorzitter muziekinstituut Dongen, Gilze en Rijen
Lid bestuurscommissie Regionaal Indicatie Orgaan
Nevenfuncties
Geen


Wethouder Velthoven
Functies uit hoofde van het wethouderschap (q.q.)
Lid van de Reconstructiecommissie De Meierij
Lid van de Gebiedscommissie De Wijde Biesbosch
Voorzitter van de Monumentencommissie gemeente Dongen
Lid van de Welstandszorg Noord-Brabant
Lid Regionaal Overlegorgaan Midden-Brabant (ROM): Economische Zaken, Recreatie en Toerisme
Lid ROM: Ruimtelijke Ordening
Lid ROM: Milieu en afval
Lid Uitwerking Stedelijke regio Breburg

7.5pt;
Versie juni 2005
Nevenfuncties
Geen


Wethouder Van Beek
Functies uit hoofde van het wethouderdschap (q.q.)
Voorzitter portefeuillehouderoverleg Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM): Verkeer en Vervoer
Lid van de kerngroep Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Midden-Brabant
Lid Platform Verkeer en Vervoer Provincie Noord-Brabant namens de GGA Midden-Brabant,
Lid stuurgroep Bestuurlijke Schaalvergroting Openbaar Primair Onderwijs Noordelijk deel West- en
Midden-Brabant
Lid Onderwijscommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Nevenfuncties
Arbeidsovereenkomst met het Koning Willem 1 College in Den Bosch (politiek verlof)
Mede eigenaar van VOF ADKA Interim-management en Advies


Secretaris Spaan
Nevenfuncties (q.q.)
Lid secretarissenoverleg Regionaal Overleg Midden-Brabant (ROM)
Voorzitter werkgroep GIS van ROM
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Topschaatsen Nederland
Secretaris/penningmeester Vereniging voor Professioneel Schaatseen
Begeleider fusie twee handbalverenigingen in Geertruidenberg
Bestuurslid Lionsclub Donge Vallei

7.5pt;
Versie juni 2005
Overzicht hoofd- en nevenfuncties raadsleden, zittingsperiode 2002-2006
Partij Raadsleden Hoofd- en nevenfuncties
VPD
Mw. C. van Baar-Steenis • SymbolMT"> Administratief medewerkster huisartsenpost Tilburg
• Manager huisartsenpraktijk Procureurweg
VPD
J. de Cocq • SymbolMT"> Bestuurslid van de Muziekschool Dongen, Gilze en
Rijen
• Redactielid clubblad
VPD
W. van Delft • SymbolMT"> Adjunct-directeur RK basisschool Teresia in Waalwijk
• Bestuurslid Stichting Katholiek Basis- en Speciaal
Onderwijs Waalwijk
• Voorzitter biljartvereniging ONA in Dongen

• Voorzitter stichting Dorpsfeest Klein-Dongen-Vaart

VPD
A. de Jong • SymbolMT"> Medewerker werkstraffen en Arbeidstoeleider bij
Reclassering Nederland
• Bestuurslid Basisschool St. Jan
• Bestuurslid Caritas Dongen
VPD
J. van Nispen • SymbolMT"> Gepensioneerd
• Internationaal jurylid Wielrennen
• plaatsvervangend consul Koninklijke Nederlandsche
Wielren Unie (KNWU)
• Districts bestuurslid Brabant Zuid West KNWU
VPD
J. Theeuwes • SymbolMT"> Directeur van een stamrecht bv Jacoli Advies B.V.
VPD
A. TŁrkyilmaz • SymbolMT"> Planning manager Jardin Netherlands BV
CDA
Mw. A. Allard-Nieuwkamp • SymbolMT"> Radiologisch laborante Stichting
Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid
• Eigenaar Gap Graphic Arts Products; eenmansbedrijf
inzake import/export van grafische producten.
CDA
K. de Geus • SymbolMT"> Handelsonderneming de Geus Vof.
• Voorzitter K.E. Vissersvereniging ‘Visserslust’ in ’s
Gravenmoer
• Voorzitter Federatie van Hengelsportverenigingen
‘De Dongestroom’
• Voorzitter Ondernemersvereniging ’s Gravo
• Lid klankbordgroep Handel en Industrie en Middenen
Kleinbedrijf van de Rabo-bank Midden-Langstraat
CDA
J. Jansen • SymbolMT"> Geen nevenfuncties
CDA
G. de Jong • SymbolMT"> Lid algemeen bestuur waterschap De Brabantse
Delta (deelname in ‘categorie gebouwd’)
• Waterportefeuillehouder ZLTO, afdeling Dongen
CDA
Mw. G. Roomer-de
Jaeger
• Medewerker gemeente Hardinxveld-Giessendam

7.5pt;
Versie juni 2005
VVD
L. Huysmans • SymbolMT"> Gepensioneerd
• Lid van de werkgroep Postactieven van de
Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)
• (Na)zorgfunctionaris van de NOV
• Lid van de organisatie voor de 64-jarigen dag van de
NOV
• Voorzitter Rode Kruis afdeling Dongen
• Lid van het Districtsbestuur, de Amerstreek, van het
Nederlandse Rode Kruis
• Redactielid van het Golfblad ‘Pardoes’ van Golfclub
Efteling
• Lid van het algemeen bestuur van de Muziekschool
Dongen, Gilze en Rijen
VVD
A. Driessen • SymbolMT"> Penningmeester VVD-Dongen
• Lid toneelvereniging Kunst naar Kracht
• Lid Katholieke Bond van Ouderen
• Erelid Vrijwillige Brandweer Dongen
SP
Mw. C. van Dongen • SymbolMT"> Hoofdverpleegkundige TweeSteden ziekenhuis in
Waalwijk
SP
G. Draisma • SymbolMT"> Wetenschappelijk onderzoeker Erasmusuniversiteit in
Rotterdam
SP
G. van Osch • SymbolMT"> Geen nevenfuncties
SP
Mw. J. de Nijs Bik-
Plasman
• Gastouder
• Eigenaar Kennel Emmie’s
• Lid Jeugdcommissie TC Bas in Dongen

• Lid commissie waterwerken Perro de Agua Espanol
Club Nederland
• Webmaster SP afdeling Dongen
PvdA
Mw. A. Van Beers-Van
den Boogaard
• Mede-eigenaar van de Maatschap voor Fysiotherapie
Van Beers en Hultermans te Tilburg
• Voorzitter Adviescommissie Wonen
PvdA
D. Ebbers •
Beleidsmedewerker wonen/volkshuisvesting
gemeente Waalwijk
PvdA
A. Stoop • SymbolMT"> Geen nevenfuncties

Gemeente Dongeradeel
Raadsgriffier
A.J.Folbert=Dhr. A.J. Folbert ()
Raadslid
P.L.Braaksma=Dhr. P.L. Braaksma (Algemeen Belang Dongeradeel)
M.Nagtegaal=Mw. M. Nagtegaal (Algemeen Belang Dongeradeel)
A.J.Meinema=Dhr. A.J. Meinema (CDA)
G.J.Hiemstra=Dhr. G.J. Hiemstra (CDA)
J.Halbesma=Dhr. J. Halbesma (CDA)
J.D.deVries=Dhr. J.D. de Vries (CDA)
K.vanderGaliŽn=Dhr. K. van der GaliŽn (CDA)
G.J.Schoorstra-Boeijenga=Mw. G.J. Schoorstra-Boeijenga (CDA)
J.H.Dreves-Veer=Mw. J.H. Dreves-Veer (CDA)
D.vanderMeulen=Dhr. D. van der Meulen (ChristenUnie)
A.Klaassens-Fennema=Mw. A. Klaassens-Fennema (ChristenUnie)
E.Bilker=Dhr. E. Bilker (Fryske Nasjonale Partij)
F.Breeuwsma=Dhr. F. Breeuwsma (Fryske Nasjonale Partij)
J.Visser=Dhr. J. Visser (Fryske Nasjonale Partij)
P.H.deGraaf-vanderMeer=Mw. P.H. de Graaf-van der Meer (Fryske Nasjonale Partij)
B.van'tVeer=Dhr. B. van 't Veer (PvdA)
G.T.Geertsma=Dhr. G.T. Geertsma (PvdA)
J.S.W.Ozenga=Dhr. J.S.W. Ozenga (PvdA)
J.M.Klinkenberg-Franken=Mw. J.M. Klinkenberg-Franken (PvdA)
A.R.vanderAar=Dhr. A.R. van der Aar (VVD)
Gemeentesecretaris
F.vanDijk=Dhr. F. van Dijk ()
Wethouder
T.Willemsma=Mw. T. Willemsma (FNP)
R.J.Boersma=Dhr. R.J. Boersma (PvdA)

Gemeente Dordrecht
Raadsgriffier
mr.M.vanHall=Mw. mr. M. van Hall ()
Raadslid
H.P.A.Wagemakers=Dhr. H.P.A. Wagemakers (BETER VOOR DORDT)
O.Soy=Dhr. O. Soy (BETER VOOR DORDT)
P.H.Sleeking=Dhr. P.H. Sleeking (BETER VOOR DORDT)
D.Koppens-vanLeeuwen=Mw. D. Koppens-van Leeuwen (BETER VOOR DORDT)
D.F.M.Schalken-denHartog=Mw. D.F.M. Schalken-den Hartog (BETER VOOR DORDT)
L.J.Kuhlemeier-Booij=Mw. L.J. Kuhlemeier-Booij (BETER VOOR DORDT)
J.C.C.Bruggeman=Dhr. J.C.C. Bruggeman (CDA)
S.Tasgin=Dhr. S. Tasgin (CDA)
W.vanderKruiff=Dhr. W. van der Kruiff (CDA)
E.C.vanWenum-Kroon=Mw. E.C. van Wenum-Kroon (CDA)
B.Staat=Dhr. B. Staat (ChristenUnie/SGP)
H.Mostert=Dhr. H. Mostert (ChristenUnie/SGP)
drs.A.G.Hoogerduijn=Dhr. drs. A.G. Hoogerduijn (ChristenUnie/SGP)
ing.J.J.W.vanDongen=Dhr. ing. J.J.W. van Dongen (D66)
K.J.Schellekens-vanderMeijde=Mw. K.J. Schellekens-van der Meijde (ECO-Dordt)
T.Tiebosch=Dhr. T. Tiebosch (ECO-Dordt/D66)
N.deSmoker-vanAndel=Mw. N. de Smoker-van Andel (ECO-Dordt/D66)
A.Karapinar=Dhr. A. Karapinar (Fractie Karapinar)
W.J.M.Nederpelt=Dhr. W.J.M. Nederpelt (GroenLinks)
M.C.Ruisch=Mw. M.C. Ruisch (GroenLinks)
Y.A.J.vandenBerg=Mw. Y.A.J. van den Berg (GroenLinks)
A.G.vanZanten=Dhr. A.G. van Zanten (PvdA)
C.A.Verk=Dhr. C.A. Verk (PvdA)
D.G.E.Cobelens=Dhr. D.G.E. Cobelens (PvdA)
H.S.Weidema=Dhr. H.S. Weidema (PvdA)
W.vanderSpoel=Dhr. W. van der Spoel (PvdA)
C.Safranti=Mw. C. Safranti (PvdA)
G.Yanik=Mw. G. Yanik (PvdA)
J.Heijmans=Mw. J. Heijmans (PvdA)
J.vandenBergh=Mw. J. van den Bergh (PvdA)
K.M.Rusinovic=Mw. K.M. Rusinovic (PvdA)
V.I.Versluis=Mw. V.I. Versluis (PvdA)
D.Pols=Dhr. D. Pols (VVD)
D.E.Vermeulen=Dhr. D.E. Vermeulen (VVD)
J.C.Rakhorst=Dhr. J.C. Rakhorst (VVD)
M.P.P.M.Merx=Dhr. M.P.P.M. Merx (VVD)
C.M.L.Lambrechts=Mw. C.M.L. Lambrechts (VVD)
J.L.M.vanBenthem=Mw. J.L.M. van Benthem (VVD)
H.J.Tazelaar=Dhr. H.J. Tazelaar (Verenigde Senioren Partij)
S.M.Wemmers-Wanrooy=Mw. S.M. Wemmers-Wanrooy (Verenigde Senioren Partij)
Gemeentesecretaris
drs.H.W.M.Wesseling=Dhr. drs. H.W.M. Wesseling ()
Wethouder
drs.ing.D.A.vanSteensel=Dhr. drs. ing. D.A. van Steensel (CDA)
drs.A.T.Kamsteeg=Dhr. drs. A.T. Kamsteeg (ChristenUnie)
J.H.Lagendijk=Dhr. J.H. Lagendijk (PvdA)
J.W.Spigt=Dhr. J.W. Spigt (PvdA)
F.J.vandenOever=Dhr. F.J. van den Oever (VVD

Gemeente Drechterland
Raadsgriffier
W.G.Westhoff=Dhr. W.G. Westhoff ()
Raadslid
G.C.M.Lakeman=Dhr. G.C.M. Lakeman (CDA)
T.N.Wijnker=Dhr. T.N. Wijnker (CDA)
M.M.Boon-Visser=Mw. M.M. Boon-Visser (CDA)
H.J.vanderMeulen=Dhr. H.J. van der Meulen (D/GroenLinks)
J.C.N.Wagenaar=Dhr. J.C.N. Wagenaar (D/GroenLinks)
Mw. E.M.T. Ligthart-Broersen (D/GroenLinks)
B.Bosma=Dhr. B. Bosma (Gemeentebelangen Drechterland)
H.M.J.Nouwen=Dhr. H.M.J. Nouwen (Gemeentebelangen Drechterland)
P.Keersemaker=Dhr. P. Keersemaker (Gemeentebelangen Drechterland)
T.N.Oud=Dhr. T.N. Oud (Gemeentebelangen Drechterland)
L.Bregman-deReus=Mw. L. Bregman-de Reus (Gemeentebelangen Drechterland)
N.Janssen-Fedoroff=Mw. N. Janssen-Fedoroff (Gemeentebelangen Drechterland)
A.E.Campfens=Dhr. A.E. Campfens (PvdA)
G.C.A.M.Ruitenberg=Mw. G.C.A.M. Ruitenberg (PvdA)
H.A.Schraa=Dhr. H.A. Schraa (VVD)
ir.J.Klasen=Dhr. ir. J. Klasen (VVD)
J.H.Besseling-Buis=Mw. J.H. Besseling-Buis (VVD)
Gemeentesecretaris
E.L.C.M.Mol=Dhr. E.L.C.M. Mol ()
Wethouder
D.teGrotenhuis=Dhr. D. te Grotenhuis (CDA)
L.M.B.C.Wagenaar-Kroon=Mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon (Gemeentebelangen Drechterland)
Z.Homan=Dhr. Z. Homan (PvdA

Gemeente Drimmelen
Raadsgriffier
mr.M.Schetters-Schuurbiers=Mw. mr. M. Schetters-Schuurbiers ()
Raadslid
J.C.J.deGroot=Dhr. J.C.J. de Groot (Bakker)
C.J.M.Brouwer-denBoer=Mw. C.J.M. Brouwer - den Boer (Bakker)
P.A.M.Roijackers-Janssens=Mw. P.A.M. Roijackers - Janssens (Bakker)
P.J.D.Damen-Krijnen=Mw. P.J.D. Damen - Krijnen (Bakker)
R.M.E.L.Heijmans=Mw. R.M.E.L. Heijmans (Bakker)
S.C.B.Hoevenaar-Dubbelman=Mw. S.C.B. Hoevenaar - Dubbelman (Bakker)
drs.K.vandenBerg=Mw. drs. K. van den Berg (Bakker)
A.J.H.Buijs=Dhr. A.J.H. Buijs (CAB)
J.Praat=Dhr. J. Praat (CAB)
J.Rullens=Dhr. J. Rullens (CAB)
G.Thijssen=Dhr. G. Thijssen (CDA)
P.D.Schouenberg=Dhr. P.D. Schouenberg (CDA)
J.A.M.deRidder=Mw. J.A.M. de Ridder (CDA)
/VACANT=VACANT (CDA)
J.Kuijpers=Dhr. J. Kuijpers (Goed Drimmelen)
J.G.M.Vissers=Dhr. J.G.M. Vissers (Groen Drimmelen)
J.H.vanGurp=Dhr. J.H. van Gurp (PvdA)
ing.C.H.vanGils=Dhr. ing. C.H. van Gils (PvdA)
ing.H.N.vanDijk=Dhr. ing. H.N. van Dijk (PvdA)
A.A.M.vanOosterhout=Dhr. A.A.M. van Oosterhout (VVD)
L.vanDongen=Dhr. L. van Dongen (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.C.Smits=Dhr. drs. C. Smits ()
Wethouder
drs.J.Krook=Dhr. drs. J. Krook (CDA)
M.Vos-Kroeze=Mw. M. Vos - Kroeze (Groen Drimmelen)
J.P.B.deJong=Dhr. J.P.B. de Jong (PvdA)
J.A.vanMeggelen=Dhr. J.A. van Meggelen

Overzicht functies naast lid rekenkamercommissie D.V. Hindriks per 1 juli 2007
1. Directeur/eigenaar Hindriks Management B.V.
Participeert in:
a. Hinson B.V. - onderzoek, innovatie, subsidies 100% b. Culture Travel B.V. - culturele evenementen & tentoonstellingen 100% c. Wiking B.V. - ICT implementaties en systemen 100% d. Trisquare B.V. Interim Management – 15% e. Ambrosya B.V. horeca
2. Directeur Rekenkamer Dordrecht
Uit hoofde van samenwerkingsverbanden met rekenkamer Dordrecht
a. Voorzitter rekenkamercommissie Alblasserdam
b. Voorzitter rekenkamercommissie Drimmelen
c. Voorzitter rekenkamercommissie Sliedrecht
Voorzitter rekenkamercommissie Uden (via Hinson B.V.)
Voorzitter rekenkamercommissie Mill & St. Hubert (via Hinson B.V.)
De heer W. Schneider, secretaris/onderzoeker
Even voorstellen... Graag wil ik me even voorstellen. Per 1 februari 2007 ben ik in dienst van de Lokale Rekenkamer te Dordrecht. De Dordtse Rekenkamer heeft een contract met de Rekenkamercommissie Drimmelen gesloten. In dat kader ben ik in de regel ťťn dag (woensdag) in de week gedetacheerd bij jullie commissie. In samenwerking met hen zal ik twee onderwerpen onderzoeken.
In het verleden heb ik vele jaren bij een fractie in de Tweede Kamer gewerkt. Daarnaast heb ik ook deelgenomen aan onderzoeksprojecten van het Onderzoeks- en Verificatiebureau (OVB) van de Tweede Kamer en was ik stafmedewerker bij enkele Vaste Kamercommissies van de Tweede Kamer. Verder had ik ook een baan bij het regiobureau Drechtsteden in Dordrecht.We wonen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht waar ik al meer dan tien jaar raadslid ben.

Raadsleden De heer J. Praat
De heer P. Schouenberg
Mevrouw K. v.d. Berg
De heer C. van Gils

C. Wortel, gemeentesecretaris gemeente Drimmelen NEVENFUNCTIES

  auto; mso-list:l5 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
  Voorzitter Juridisch Genootschap 's-Hertogenbosch auto; mso-list:l5 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">
  Voorzitter Stichting ToonArt
  NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
  ?

  Mw. mr. M. Schetters-Schuurbiers, raadsgriffier gemeente Drimmelen
  NEVENFUNCTIES
  lid dorpsraad Ulvenhout
  Bron gemeente Drimmelen 20 november 2008

  Griffiemedew: Joanita van Oosterwijk-Razenberg Plv.griffier:Judith van den Hoogen-Stallen

  Karin van den Berg Fractievoorzitter en raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties
  Lid van de VNG commissie Ruimte & Wonen

  Nel Damen Raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties
  Parttime groepsbegeleider op een sociowoning bij Sovak
  Nevenfuncties wethouder H. Bakker

   auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Welstandszorg Noord-Brabant auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening van GR Overlegplatform Regio Breda auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid van het portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting van GR Overlegplatform Regio Breda auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Milieu & Afval Regio Breda (onderdeel Milieu) auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lidvan de Monumentencommissie auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   SEPH (Servicepunt Handhaving) auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid van de Gebiedscommissie Wijde Biesbosch auto; mso-list:l2 level1 lfo3;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid van het Algemeen Bestuur van GR Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten

  Nevenfuncties wethouder drs. J. Krook
   auto; mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Algemeen BestuurG.G.D. West-Brabant auto; mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid CliŽntenplatform Wet Maatschappelijke Ondersteuning auto; mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Stichting Provinciaal platform informele zorg auto; mso-list:l4 level1 lfo4;tab-stops:list 36.0pt">
   Voorzitter Platform Belangenbehartiging Mantelzorg

  Nevenfuncties wethouder M. Vos-Kroeze
   auto; mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">
   Natuur- en Recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch
   A. Bestuurslid Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch
   B. Bestuurslid Recreatieschap De Biesbosch auto; mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Algemeen Bestuur SES West-Brabant auto; mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Algemeen Bestuur !GO/WAVA auto; mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Vliegveld Seppe auto; mso-list:l1 level1 lfo5;tab-stops:list 36.0pt">
   Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NV Rewin West-Brabant

  Sarien Hoevenaar-Dubbelman Raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties
  Werkzaam bij vervoersbedrijf VTO Dubbelman als interieurverzorgster

  Vrijwilliger jongerenwerk het Verdana; ‘Honk’ .

  Hans de Groot Raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties
  Vrijwillige brandweer
  Bestuurslid Jeugdbrandweer Drimmele n

  Roxanne Heijmans Raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties
  geen

  Carla Brouwer-den Boer Raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties Geen

  Ella Roijackers Raadslid Lijst Harry Bakker

  Nevenfuncties
  Actief in de plaatselijk Harmonie O.V.U. en “De Leutband”.

  J.J. Praat Fractievoorzitter en raadslid Combinatie Algemeen Belang

  Nevenfuncties
  Bestuurslid Heemkundekring “Willem Snickerieme”

  Ad Buijs Raadslid Combinatie Algemeen Belang
  `Geen nevenfuncties opgegeven 31 oktober 2007

  Jos Rullens Raadslid Combinatie Algemeen Belang

  Nevenfuncties Geen

  Mark van Oosterhout Raadslid Combinatie Algemeen Belang

  Nevenfuncties: auto;
  Adviseur Verkeer en Vervoer (Oranjewoud B.V.); auto;
  Lid harmonie St. Ceacilia;
  Lid Orkest Familie Van Geel;
  Lid c.s. de MayenŤrs (prinselijke hofkapel “de Blaoskaffers”)

Bart van Dijk Fractievoorzitter en raadslid PvdA

Nevenfuncties
Presentator TV extra
Bestuurslid Vluchtelingenwerk Drimmelen
Dagelijks bestuur van de PvdA Gewest Noord-Brabant

Cornť van Gils Raadslid PvdA

Nevenfuncties Veel tijd houdt je niet over als je een voltijd baan hebt en daarnaast nog politiek beoefend. Naast mijn werk, OR-lidmaatschap en het nodige wat ik nog aan mijn huis moet doen, heb ik op dit moment geen tijd voor nevenfuncties.

Jan van Gurp Raadslid PvdA Drimmelen

Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen (SWO Drimmelen)
Vice-voorzitter Heemkundekring Made en Drimmelen

Mieke de Ridder Raadslid CDA

Nevenfuncties Geen. Dat was een bewuste keuze toen ik raadslid werd.

Gert-Jan Thijssen Raadslid CDA

Nevenfuncties:
Geen. Dit was voor mij een hele bewuste keuze toen ik raadslid werd.

John van Oosterhout Fractievoorzitter en raadslid VVD

Geen informatie over nevenfuncties opgegeven als voorbeeld van VVD democratie

Leon van Dongen Raadslid VVD

Nevenfuncties Geen.

Hans Kuijpers Fractievoorzitter en raadslid Groen Drimmelen

Nevenfuncties Met mijn baan bij Interpolis, mijn hobby ’s en nu het raadswerk heb ik geen tijd meer voor nevenfuncties. Mijn dagen zijn goed gevuld.

JŁrgen Vissers Raadslid Groen Drimmelen

Nevenfuncties
Assistent-accountant bij De Wolf& Partners
Jeugdleider bij vv Madese Boys

Gemeente Dronten
Raadsgriffier
D.Petrusma=Dhr. D. Petrusma ()
Raadslid
A.Maris=Dhr. A. Maris (CDA)
B.Kunnen=Dhr. B. Kunnen (CDA)
J.deGraaf=Dhr. J. de Graaf (CDA)
J.R.Aasman=Dhr. J.R. Aasman (CDA)
M.L.vanderStar=Dhr. M.L. van der Star (CDA)
P.C.J.Bleeker=Dhr. P.C.J. Bleeker (CDA)
J.W.Kempenaar-vanIttersum=Mw. J.W. Kempenaar-van Ittersum (CDA)
A.Goudswaard=Dhr. A. Goudswaard (ChristenUnie)
G.H.Corjanus=Dhr. G.H. Corjanus (ChristenUnie)
J.Oosterveld=Dhr. J. Oosterveld (ChristenUnie)
C.R.Korteweg=Dhr. C.R. Korteweg (GroenLinks)
J.A.Ammerlaan=Dhr. J.A. Ammerlaan (Leefbaar Dronten)
O.Bakker=Dhr. O. Bakker (Leefbaar Dronten)
H.W.Dorreboom=Dhr. H.W. Dorreboom (PvdA)
P.vanBergen=Dhr. P. van Bergen (PvdA)
R.Raterink=Dhr. R. Raterink (PvdA)
W.Esselink=Dhr. W. Esselink (PvdA)
J.M.G.vanderMeulen=Mw. J.M.G. van der Meulen (PvdA)
P.H.Nijssen=Dhr. P.H. Nijssen (SP)
K.Veuger=Mw. K. Veuger (SP)
N.vanHerwaarde-vanRavenzwaaij=Mw. N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP)
B.Rosing=Dhr. B. Rosing (VVD)
F.F.Bronsgeest=Dhr. F.F. Bronsgeest (VVD)
J.L.Kodde=Dhr. J.L. Kodde (VVD)
K.E.Sikkema=Dhr. K.E. Sikkema (VVD)
Wethouder
B.Braaksma=Dhr. B. Braaksma (CDA)
H.A.Langeweg=Dhr. H.A. Langeweg (CDA)
F.M.vanAs=Dhr. F.M. van As (ChristenUnie)
drs.H.Koning=Dhr. drs. H. Koning (PvdA)

P. van Bergen (PvdA)

J.L. Kodde (VVD)


D. (Djimmer) Petrusma, raadsgriffier gemeente Dronten
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Griffier Petrusma en website gemeente Dronten op 10 november 2008

Dronten
J. R.Aasman (CDA)
directeur ASN bv

J.N.Ammerlaan (LD)
assistent supermarktmanager Dirk van den Broek BV

F. van As (Wethouder ChristenUnie) O. Bakker (LD)
docent biologie Ichthus College lid Stichting Milieugroep Dronten

P. van Bergen (PvdA)
senior beleidsmedewerker gemeente Haarlemmermeer
verder
secretarisbestuurDe Driemaster
voorzitter a.i. zwemvereniging Zuiderzeezwemmers

P.C.J.Bleeker (CDA)
Register Risicodeskundigebij Nationale-Nederlanden, afdeling Acceptatie en Beheer
F.F. Bronsgeest (VVD)
particulier belegger G.A. Corjanus (Christen Unie) vrijwilliger Meerpaal bestuurslid Schokland belastingadviseur FNV H.W. Dorreboom (PvdA)
directeur/partner Van der Hilst Communicatie

J. Ph. Engelvaart (wethouder CDA)
bondsafgevaardigde KNVB

W. Esselink (PvdA)
assistent accountant
penningmeester Stichting Warmonderhof G. J. Ferwerda (SP) technische dienst Weidemann Nederland b.v. penningmeester SP afdeling Dronten
A. Goudswaard (ChristenUnie)
bestuurslid KSB Nederland
directeur Care for Care voorzitter Huurders Belangen Vereniging Dronten

J. de Graaf (CDA)
lid Raad van Commissarissen woningbouwcorporatie Centrada Lelystad
voorzitter Vereniging van Eigenaren Buitenplaats Flevostrand Biddinghuizen
verder:
voorzitter PCOB, afdeling Dronten
voorzitter AMCBB (milieu coŲperatie voor boer en milieu) te Dronten
ouderling-kerkrentmeester PKN gemeente Dronten

N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP)
statenlid provincie Flevoland, commissielid
verder:
secretaris bestuur SP, afdeling Dronten
penningmeester EHBO vereniging Swifterbant

J.W. Kempenaar-Van Ittersum (CDA)
jurist Rabobank Flevoland
verder:
lid van de raad van commissarissen van het Verpachtbedrijf Kampereiland N.V. lid van de Raad van Toezicht Careander
secretaris Bestuurdersvereniging CDA Flevoland
lid financiŽle commissie Nederlandse Tuinenstichting
lid Begeleidingscommissie Rabobank Flevoland

J.L. Kodde (VVD)
akkerbouwer
directeur aardappelgroothandel Flevostar

H. Koning (wethouder PvdA)
senior beleidsmedewerker provincie Flevoland (non-actief wegens wethouderschap)
bestuurslid Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij afd. Flevoland

R.Kool (gemeente secretaris)

C.R. Korteweg (GL)
landbouwer
verder:
lid bestuur Stichting administratiekantoor Noordenwind BV
lid P.O.V.Flevoland/Overijssel van de PKN
lid comitť van aanbeveling Stichting De Herberg

B. Kunnen (CDA)
agrarisch ondernemer
verder:
voorzitter Stichting Faunabeheer Flevoland
lid lag. Leader provincie Flevoland
lid Faunabeheereenheid provincie Flevoland

H.A. Langeweg (wethouder CDA) voorzitter begeleidingscommissie Rabobank Flevoland

A. Maris (CDA)
afdelingshoofd gemeente Lelystad

J.M.G. van der Meulen (PvdA)
docentGroenhorst College Lelystad
freelance journalist J. Oosterveld (ChristenUnie)
bezwaar-arbeidsdeskundige
register-mediator
verder:
deputaat appŤlzaken Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, classis Hattem .
coŲrdinator Eigen Kracht

D. Petrusma (griffier)
docent Bestuursacademie
R. Raterink (PvdA)
hoofd afdeling Burgerzaken en BelastingenGemeente Emmen
directeur Raterink Management
redacteurReed Business
voorzitter drentse vereniging "ThriŽnte"
B. Rosing (VVD)
manager Rijksbelastingdienst

K.E. Sikkema (VVD)
penningmeester Kaatsvereniging Flevoland
voorzitter Federatie van Buitenafdelingen

M.L. van der Star (CDA)
manager Volwassenzorg GGZ Meerkanten
verder:
kerkrentmeester PKN Biddinghuizen

6">ARCHIEF VOOR 19 september 2009

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

Nevenfuncties 2008

Mr. F.M. (Filip) van As Wethouder (CU), geen nevenfuncties gevonden in 2008

J. R.Aasman (CDA)
directeur ASN bv

O. Bakker (LD)
hoofd laboratorium AMC Amsterdam
voorzitter Vereniging Bevordering Bijenteelt in Nederland (VBBN), afdeling Oost Flevoland
redacteur Bijen, vakblad VBBN
lid Stichting Milieugroep Dronten

P. van Bergen (PvdA)
senior beleidsmedewerker gemeente Haarlemmermeer
bestuurslid PvdA, afdeling Dronten
secretarisbestuurDe Driemaster

P.C.J.Bleeker (CDA)
specialist Bouw Vervoer en Transport Nationale Nederlanden

F.F. Bronsgeest (VVD)
particulier belegger

H.W. Dorreboom (PvdA)
directeur/partner Van der Hilst Communicatie

Ing. J. Ph. Engelvaart (wethouder CDA)
bondsafgevaardigde KNVB

W. Esselink (PvdA)
assistent accountant
penningmeester Stichting Warmonderhof

A. Goudswaard (CU)
medewerker Kruispunt Producten BV te Dronten

J. de Graaf (CDA)
lid Raad van Commissarissen woningbouwcorporatie Centrada Lelystad
voorzitter Raad van Toezicht Flevomeer bibliotheek (bezoldigd, tot 1-7-'06)
voorzitter Vereniging van Eigenaren Buitenplaats Flevostrand Biddinghuizen
voorzitter PCOB, afdeling Dronten
voorzitter Flevoland's Overlegorgaan Gewestelijke Ouderenbonden
voorzitter diaconie PKN gemeente Dronten
vice-voorzitter kerkenraad PKN gemeente Dronten (ombezoldigd)
voorzitter milieu coŲperatie voor boer en bodem Dronten

S. de Graaf (wethouder CU)
ambtenaar rijksbelastingdienst (buitengewoon verlof wegens wethouderschap)

N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP)
secretaris bestuur SP, afdeling Dronten

J.W. Kempenaar-Van Ittersum (CDA)
jurist Rabobank Flevoland
lid diaconie en lid commissie ZWO van de PKN Dronten
secretaris Bestuurdersvereniging CDA Flevoland
lid kascontrolecommissie Nederlandse Tuinenstichting

J.L. Kodde (VVD)
akkerbouwer
directeur aardappelgroothandel Flevostar

H. Koning (wethouder PvdA)
senior beleidsmedewerker provincie Flevoland (non-actief wegens wethouderschap)

C.R. Korteweg (GL)
landbouwer
lid bestuur Stichting administratiekantoor Noordenwind BV
lid P.O.V.Flevoland/Overijssel van de PKN
lid comitť van aanbeveling Stichting De Herberg

B. Kunnen (CDA)
agrarisch ondernemer
vice voorzitter provinciaal bestuur LTO Noord
voorzitter Stichting Faunabeheer Flevoland
lid lag. Leader provincie Flevoland
Lid Faunabeheereenheid provincie Flevoland
Lid commissie economie en landbouw provincie Flevoland

H.A. Langeweg (wethouder CDA)
bestuurder CNV Dienstenbond (bezoldigd, tot 1 juni 2006)

A. Maris (CDA)
afdelingshoofd gemeente Lelystad

J.M.G. van der Meulen (PvdA)
docentGroenhorst College Lelystad

F.D.Meijer (CU)
toezichthouder bij Reset National Doorn voor toezicht bij geldautomaten
scriba Nederlands gereformeerde kerk tot juni 2006
lid cliŽntenraad IJsselmeerziekenhuizen tot mei 2006
ledenadministratie PCOB Dronten

P.H. Nijssen (SP)
zelfstandig ondernemer
organisatiesecretaris SP, afdeling Dronten

J. Oosterveld (CU)
bezwaar-arbeidsdeskundige
register-mediator
deputaat appŤlzaken Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, classis Hattem .

A. Osinga (LD)
voorzitter coŲrdinatiegroep Ontspanning en Recreatie Ouderensteunpunt Het Pluspunt Swifterbant
lid bestuur Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen
secretaris Probus I Dronten

R. Raterink (PvdA)
hoofd afdeling Burgerzaken en BelastingenGemeente Emmen
directeur Raterink Management
redacteurReed Business

B. Rosing (VVD)
manager Rijksbelastingdienst

K.E. Sikkema (VVD)
penningmeester Kaatsvereniging Flevoland
voorzitter Federatie Buitenafdelingen

M.L. van der Star (CDA)
manager GGZ Meerkanten
ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006

J. R. (Andrť) Aasman (CDA)

Y. G de Boer-Bierman (Leefbaar Dronten) coŲrdinator Prinses Beatrix Fonds

B. Braaksma (wethouder CDA)

F.F. Bronsgeest (VVD)
particulier belegger

J.W. Cone (Leefbaar Dronten)
senior wetenschappelijk medewerker Animal Sciences Group

J. Dennenbroek (VVD)
commissaris Raad van Commissarissen De Meerpaal BV

J. Ph. Engelvaart (CDA)
bedrijfsadviseur Aequor, consulent / docent Groenhorst college en examinator trekkerrijbewijzen , bondsafgevaardigde KNVB, voorzitter Stichting Evenementen Dronten en voorzitter Stichting Recreatiepark Dronten

W. Esselink (PvdA)
assistent accountant , penningmeester Stichting Warmonderhof

S. de Graaf (wethouder ChristenUnie)
ambtenaar Belastingdienst (buitengewoon verlof wegens wethouderschap)

A.I.L. Haverkort-Cortvriendt (wethouder VVD)
bestuurslid Stichting Gastvrije Meren

F. Henkels (PvdA)
vice-voorzitter Stichting Het Gesprek

J.W. Immink (CDA)
apotheker, bestuurslid I&M, bestuurslid W&G Leger des Heils Almere


J.W. Kempenaar-Van Ittersum (CDA)
jurist Rabobank

J.L. Kodde (VVD)

C.R. Korteweg (GroenLinks)
boer, lid bestuur Stichting administratiekantoor Noordenwind BV, lid P.O.V. RDC Flevoland/Overijssel van de PKN, lid comitť van aanbeveling Stichting De Herberg

B. Kunnen (CDA)
agrarisch ondernemer, lid algemene vergadering waterschap Zuiderzeeland, lid provinciaal bestuur NLTO, voorzitter Stichting Fauna Beheereenheid Flevoland

H.A. Langeweg (CDA)
bestuurder CNV Dienstenbond

A. Maris (CDA)
afdelingshoofd gemeente Lelystad

A. Osinga (Leefbaar Dronten)
secretaris Raad van Kerken Swifterbant, voorzitter coŲrdinatiegroep Ontspanning en Recreatie Ouderensteunpunt Het Pluspunt Swifterbant

J. Oosterveld (ChristenUnie)
reÔntegratiedeskundige UWV, register mediator

M.T.C. Plasschaert-Teeuwisse (Leefbaar Dronten)
Prosu agrarische adressen, agrarisch ondernemer

P.T. de Raat (Leefbaar Dronten)
aquisiteur Maris Grondverzet Dronten, lid Raad van Toezicht De Anger Lelystad

R. Raterink (PvdA)
hoofd afdeling Burger- en Publiekszaken Gemeente Leeuwarden, eigenaar / directeur Raterink Management Consultancy, docent Bestuursacademie, freelance auteur Reed Business Information BV

B. Rosing (VVD)
manager Rijksbelastingen

R.W.J. Simon (VVD)
zelfstandig ondernemer / eigenaar Adviesbureau CSMC, voorzitter Gamersvereniging PCZB

G.J. Stegeman (wethouder VVD)
directeur Flevoland Consultancy (niet actief)

G. Vinke-Bos (ChristenUnie)

J.C. IJzerman (Leefbaar Dronten

G.K. Zijlstra (gemeentesecretaris)
lid algemeen bestuur Vereniging van Gemeentesecretarissen, coŲrdinerend secretaris Crisisbeheer en Rampenbestrijding Flevolandse gemeenten, voorzitter interne klachtencommissie politie Flevoland, lid hoofdbestuur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse kerk in Nederland , lid Stichtingraad Wetenschappelijk Instituut voor het CDA , lid Raad van Advies Stichting Glascentrum Leerdam .

Gemeente Druten
Raadsgriffier
J.W.Meerbeek=Mw. J.W. Meerbeek ()
Raadslid
L.J.M.Korenromp=Dhr. L.J.M. Korenromp (AKKOORD '94)
A.vanLangen=Mw. A. van Langen (AKKOORD '94)
J.G.W.R.Dekkers=Dhr. J.G.W.R. Dekkers (CDA)
E.M.vanHemmen-Geerdinck=Mw. E.M. van Hemmen-Geerdinck (CDA)
G.M.vanElk=Dhr. G.M. van Elk (Dorpslijst Afferden)
E.Thomassen=Mw. E. Thomassen (Dorpslijst Deest)
L.W.Poncin=Dhr. L.W. Poncin (Dorpslijst Druten)
P.G.J.Geurts=Dhr. P.G.J. Geurts (Dorpslijst Druten)
P.M.Haverkamp=Dhr. P.M. Haverkamp (Dorpslijst Druten)
L.R.Kwakernaak-VanManen=Mw. L.R. Kwakernaak- Van Manen (Dorpslijst Druten)
C.J.M.Diebels=Dhr. C.J.M. Diebels (Dorpslijst Horssen)
A.Springveld=Dhr. A. Springveld (Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid)
G.C.M.vanElk=Dhr. G.C.M. van Elk (Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid)
W.vandenDobbelsteen=Dhr. W. van den Dobbelsteen (SeniorenPartij Druten)
W.J.vanArnhem=Dhr. W.J. van Arnhem (VVD)
C.M.Koppers=Dhr. C.M. Koppers (Welzijn Druten)
W.T.J.Cornelissen=Dhr. W.T.J. Cornelissen (Welzijn Druten) CAULJX+Utopia-Regular;
Wethouder
drs.H.A.M.vanRensen=Dhr. drs. H.A.M. van Rensen (AKKOORD '94)
drs.M.H.T.Lepoutre=Dhr. drs. M.H.T. Lepoutre (Dorpslijst Druten)
J.J.M.vanDongen=Dhr. J.J.M. van Dongen (Welzijn Druten)

Macht is recht! Geldstromen, netwerken en welstandscommissies. Groep Hop wil veel burgerleden in iedere welstandscommissie!
Welke genootschap heeft in uw provincie een monopolypositie bij welstandcommissies gemeentes? Wie maken daar de dienst uit?
Wie met welke nevenfuncties zitten in de welstandcommissie? (Macht om te bepalen wie waar hoe en wanneer mag bouwen?)
J. Hop zoekt namen en nevenfuncties leden welstandcommissie in deze gemeente. Worden nevenfuncties geweigerd?
Welstandscommissie X
Gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen
Voorzitter: P. van Veen
Architect-leden: G.J. Thuijs, J.A.H. Hendriks
Landschapsarchitect (op afroep): mevr. ir. A.G.S.M. Kho
Rayonarchitecten: mevr. E. de Wilde de Ligny en mevr. ir. W. Broer (Groesbeek, Millingen, Ubbergen

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Rekenkamercommissie.

LucidaSansUnicode">BESTUURSLEDEN STICHTING ONDERSTEUNING REKENKAMERFUNCTIES TUSSEN RIJN, MAAS, WAAL

Mr. Ing . J.G.T.M. Kersten, voorzitter

Dhr. W. van den Dobbelsteen, wnd. secretaris

Dhr. S. Reichgelt, penningmeester

Drs. H.J.J.M. Smeets

Dhr. P. J. Wassink

Dhr. P.J.M. Ekelschot

Dhr. R.G.C.M. Cruijsen

Wingdings-Regular">? INTERNE LEDEN REKENKAMERCOMMISSIES
Rekenkamercommissie Druten

Drs. C.J.M. Diebels

Mw. L.R. Kwakernaak – van Manen
Rekenkamercommissie Groesbeek

Dhr. J.G.M. Poelen

Dhr. E.H.A. Weijers
Rekenkamercommissie Heumen

Drs. F.J.A.M. van WijkDhr. J.C.G.M.M. Arts
Rekenkamercommissie Millingen aan de RijnDhr. G.P.M.A. Berns

Dhr. T.H. van der Velden

LucidaSansUnicode">EXTERNE LEDEN REKENKAMER(COMMISSIE)S

Mw. B.J. Cornielje AA, voorzitter

Drs. M.H.J.M. Knapen

Drs. N.J.J.M. Bakker
Vertrokken voor 10 november 2008 Mw. Y.C. Onderdelinden raadsgriffier gemeente Druten
K.G.J.P. van Aanholt

projectleider bij Nederzand Projectmanagement BV te Beuningen
W.J. van Arnhem
Ex-ondernemer MKB te Druten
Voorzitter Seniorenvereniging Druten
Interim voorzitter Kringberaad Ouderenbonden gemeente Druten
Dagelijks Bestuur KBO Gelderland
Voorzitter Huurdersvereniging Midden Maas en Waal
Penningmeester Kring Rivierenland Oost KNHS
Lid 4-mei comitť Druten
J.W.G.R. Dekkers
Beleidsambtenaar economische zaken gemeente Venlo, Bestuursadviseur Stichting Stadsmanagement Venlo, Secretaris N.V. Regio Venlo
Penningmeester Cuypersgenootschap, Vereniging tot behoud van 19e- en 20ste-eeuws cultuurgoed in Nederland
Bestuurslid Stichting Oude Gelderse Kerken, lid van de plaatselijke commissie herv. kerk Batenburg, Bestuurslid Vrienden van de Kerk van Leur
Voorzitter 4 mei comitť Druten
Penningmeester Stichting Gedenkteken Synagoge Druten
Lidmaatschap PBO RTV6
C.J.M. Diebels
Secretaris st. Carnavalsorg. Gemeente Druten
Penningmeester stg. Horssen Vocaal
Voorzitter Initiatiefgroep Burg. Luskebank
Voorzitter Dorpslijst Horssen
W.T.H. van den Dobbelsteen
Freelance schrijver Wegener
Bestuurslid streekhistorisch museum
Bestuurslid KBO afdeling Druten
Eindredacteur Senioren Regio Nieuws
Voorzitter Werkgroep Kunstbus Druten
Lid 4 Mei-comitť Druten
Lid Klankbordgroep Afferdense en Deestse Waarden
Secretaris bestuur Stichting Ondersteuning Rekenkamerfuncties tussen Rijn, Maas, Waal
G.C.M. van Elk
Medewerker van de gemeente Buren
Voorzitter van een welstandscommissie bij het Gelders Genootschap
Voorzitter van de Werkgroep Anders Vergaderen
Secretaris van de vereniging "Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid"
G.M. van Elk
Voorzitter Schietvereniging ’t Gulden Schot
Voorzitter Muziekvereniging The Steelmasters
E. van Hemmen Geerdinck
Accountmanager Private Banking, Rabobank Rijk van Nijmegen
P.G.J. Geurts
Projectleider bij Bis Industrial Services te Zwartewaal. Afdeling steigerbouw en isolatie.
P.M. Haverkamp
Onderwijs adviseur bij Dyade dienstverlening onderwijs te Ede. Als onderwijsadviseur bij de gemeente Druten ingehuurd als extern adviseur / coŲrdinator voor het gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid (via de werkgever)
Voorzitter en penningmeester van het herdenkingscomitť 4e mei Puiflijk / Druten Zuid
C.M. Koppers
PM
L.J.M. Korenromp
Directeur De Kom
Voorzitter Centraal Management MeTander
Penningmeester Regionaal Expertise Centrum Rivierenland
Voorzitter Muziekvereniging Excelsior
Lid 4 mei comitť Horssen
L.R. Kwakernaak van Manen
Verpleegkundige
Penningmeester buurtvereniging Het Centrum
J.M.E. Langen
Advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
W.F.J.M. Mermans
Geen
L.W. Poncin
Eigenaar (communicatie adviesbureau)
Lid medezeggenschapsraad basisschool De Kubus
PR functionaris Filmhuis den Bogerd
Bestuurslid Jane Goodall Nederland
Bestuurslid stichting vriendschapsverband Witnica
A. Springveld
Directeur/bestuurder VCC Oost
Directeur/eigenaar adviesbureau “de Raadsheer”
Voorzitter
van de vereniging "Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
Y.C. Onderdelinden
(raadsgriffier)
Geen
A.P.M. Aelberts
Voorzitter vrienden museum het Valkhof, Nijmegen
Voorzitter Raad van Commissarissen Recreatiemaatschappij Rivierengebied
Voorzitter bestuur Rogierfonds, Nijmegen
Voorzitter bestuur Nuyensfonds, Nijmegen
Lid dagelijks bestuur veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Voorzitter GHOR Gelderland-Zuid
Lid dagelijks bestuur Euregio Rijn-Waal, Kleve
Voorzitter Guyot stichting
Lid bestuur Gelderse commissie calamiteiten-bestrijding grote rivieren

P.A.J.M. vd Hurk
Bestuurder management bureau
J.W.M. Koppers
Voorzitter Cent. Clientenraad Hostend/Sivoz
M.H.T. Lepoutre
Bestuurder Art World Collection BV
Bestuurder van 1 Stg. Administratie Kantoor (niet in Druten)
Bestuurder Management BV
H.A.M. van Rensen
Lid Zangkoor Enjoy / Muziekcommissie
President Raad van Elf, Vrolijke Golf Deest
J.J. Driessen
(gemeentesecretaris)
Voorzitter CDA afdeling Beuningen (tot 19 mei 2008)

Gemeente Duiven
Raadsgriffier
M.P.M.Gijsbers=Dhr. M.P.M. Gijsbers ()
Raadslid
B.vanLoon=Dhr. B. van Loon (CDA)
H.Pruim=Dhr. H. Pruim (CDA)
H.J.M.Albers=Dhr. H.J.M. Albers (CDA)
W.F.W.M.vanHeugten=Dhr. W.F.W.M. van Heugten (CDA)
W.J.T.Kersten=Dhr. W.J.T. Kersten (CDA)
B.H.J.M.Bisseling-Bus=Mw. B.H.J.M. Bisseling-Bus (CDA)
C.W.H.M.Jansen-Bisschop=Mw. C.W.H.M. Jansen-Bisschop (CDA)
J.M.W.Cremer=Dhr. J.M.W. Cremer (Gemeente-Belangen)
P.A.M.Arends=Dhr. P.A.M. Arends (Gemeente-Belangen)
C.R.Baltjes=Dhr. C.R. Baltjes (GroenLinks)
P.Mekkink=Dhr. P. Mekkink (GroenLinks)
W.Brons=Dhr. W. Brons (GroenLinks)
M.Snaas=Mw. M. Snaas (GroenLinks)
D.J.G.M.vanDalen=Mw. D.J.G.M. van Dalen (Lijst Groessen)
H.C.M.Knuiman=Mw. H.C.M. Knuiman (Lijst Groessen)
A.F.Reebergen=Dhr. A.F. Reebergen (Lijst Pim Fortuyn)
K.H.J.M.Schols=Dhr. K.H.J.M. Schols (PvdA)
W.R.Bosch=Dhr. W.R. Bosch (PvdA)
C.E.Jager=Mw. C.E. Jager (PvdA)
H.Nijland=Dhr. H. Nijland (VVD)
P.C.A.Verhoef=Dhr. P.C.A. Verhoef (VVD)
Gemeentesecretaris
H.J.Blom=Dhr. H.J. Blom ()
Wethouder
drs.J.Goossen=Dhr. drs. J. Goossen (CDA)
ir.C.J.vandeWater=Dhr. ir. C.J. van de Water (CDA)
mr.N.Verlaan=Dhr. mr. N. Verlaan (CDA)
S.T.A.Elfrink=Dhr. S.T.A. Elfrink (GroenLinks)

Dhr. H.J. Blomgemeentesecretaris gemeente Duiven
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: gemeente Duiven Sent: Tuesday, February 24, 2009 9:22 AM

Dhr. M.P.M. Gijsbers raadsgriffier gemeente Duiven
NEVENFUNCTIES

Voorzitter van het plaatselijke Jumelagecomitť Duiven - GemŁnden a. Main.
Bron: Gemeente Duiven 10 november 2008-250809

Mr. N. Verlaan (wethouder CDA)
Lid Streekcommissie Achterhoek Liemers
Liemers 2020
Lid Raad Stadsregio Arnhem - Nijmegen
Lid P.O. Mobiliteit c.a. Stadsregio Arnhem - Nijmegen
Lid P.O. Ruimte c.a. Stadsregio Arnhem - Nijmegen
Lid algemeen bestuur Bedrijfsschap Arnhem-Liemers
Commissaris Woningstichting Alphons AriŽns
Adviseur (aflopend)
S.T.A. Elfrink (wethouder GroenLinks)
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Achterhoek-Liemers
Lid gemeenschappelijk orgaan gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking regio
Arnhem
Lid Stuurgroep en Commissie Liemerse Muziekschool
Lid Euregioraad
Lid Raad van Toezicht Staring Instituut (namens De Liemers)
Drs. J. Goossen (wethouder CDA)
Senior Projectmedewerker Prot. Dienstencentrum Gelderland te Arnhem
Voorzitter St. Politieke Jongeren Projecten te Utrecht
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
Penningmeester Protestantse Gemeente te Duiven
Lid kerkenraad Protestantse Gemeente te Duiven
Secretaris St. Logeerproject Uit & Thuis
Ir. C.J. van de Water (wethouder CDA)
Zelfstandig consultant
Associate research Technische Universiteit
Voorzitter PCI Duiven


g/overzicht nevenfuncties gemeenteraad 2006-2010 (04-10-2007)/4-10-07
Overzicht nevenfuncties gemeenteraad Duiven, raadsperiode 2006-2010.
B. van Loon (CDA)
lid adviescommissie voor Ruimte en Wonen regio Arnhem Nijmegen
C.H.W.M. Jansen-Bisschop (CDA)
Oproepkracht wijkverpleegkundige St. Thuiszorg Midden-Gelderland
Voorzitter vrijwilliger palliatieve terminale thuiszorg
Secretaris/penningmeester regionale VPTZ
lid Stuurgroep meldpunt vrijwillige thuishulp
Oproepkracht huisartsassistente
Lid commissie Muziekschool de Liemers
W.F.W.M. van Heugten (CDA)
Bestuurslid Liemers-Niederrhein
Voorzitter stichting Vrienden Remigiuskerk Duiven
Bestuurslid stichting Noord-Zuid
Secretaris stichting De Roos Gesink
H.J.M. Albers (CDA)
Hoofd P&O Presikhaaf Bedrijven Industrie
Docent Hogeschool Arnhem-Nijmegen te Arnhem
H. Pruim (CDA)
Wnd. Voorzitter P.C.O.B. Prot.Chr. Ouderenbond Duiven-Westervoort
B.H.J.M. Bisselink-Bus (CDA)
Geen nevenfuncties.
W.J.T. Kersten (CDA)
Projectleider bouw
M.Snaas (GroenLinks)
Geen nevenfuncties.
C.R. Baltjes (GroenLinks)
onderwijs-/onderzoeksmedewerker werkzaam bij Wageningen Universiteit en
Researchcentrum
P. Mekkink (GroenLinks)
Docent Hogeschool Van Hall / Larenstein
Lid adviescommissie Mobiliteit en Werken regio Arnhem Nijmegen
Lid Milieuvrienden Duiven
Voorzitter commissie voorbereiding jubileumjaar Kon.Rosendaalsche Kapel
Contactpersoon Prot. Gem te Duiven met Evang. Lutherse Gemenente in GemŁnden
Contactpersoon MVD met ÷kokreis GemŁnden
W. Brons (GroenLinks)
Penningmeester Vereniging Wereldwinkel Duiven
g/overzicht nevenfuncties gemeenteraad 2006-2010 (04-10-2007)
pagina: 2
K.H.J.M. Schols (PvdA)
Hoofd CNME Gemeente Arnhem
Freelance trainer
Voorzitter Schols foundations
Voorzitter Stichting Duiven Calafat
Voorzitter Humanitas afd. Liemers
C.E. Jager (PvdA)
Manager huishoudelijke verzorging Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
W.R. Bosch (PvdA)
Freelance adviseur
B.G.M. ter Brake (Gemeente-Belangen)
Geen nevenfuncties.
J.M.W. Cremer (Gemeente-Belangen)
beleidsmedewerker afd. Sociale Zaken gemeente Overbetuwe
D.J.M.G. van Dalen (Lijst Groessen)
Management assistent Inter Design
Lid Uniformencomitť muziekvereniging Sint Andries
Lid Actiegroep GRIP
H.C.M. Knuiman (Lijst Groessen)
Lid adviesraad Liemers museum Zevenaar
Voorzitter Pastoraatsgroep Groessen
Secretaris stichting Goede doelen
WMO-ambassadeur
Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Duiven
P.C.A. Verhoef (VVD)
Adj. Directeur aannemingsbedrijf Komen BV
Bloemendetailhandel Faas Vlaardingen
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Duiven
Bestuurslid Stichting Duiven-Calafat
Bestuurslid Stg. Burgemeester Lichtenbergfonds
H. Nijland (VVD)
Rode Kruis, voorzitter van het district Rijn en IJssel
Bestuurslid Stichting Loopevenementen Duiven, EvenementencoŲrdinator o.a. Power Horse
Duiven, Grote Rivierentocht en de Nuon halve marathon van Duiven
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Duiven
Bestuurslid van korfbalvereniging Duko uit Duiven
Bestuurslid van de Stichting Trekpaard en Recreatie, (Ster)
A.F. Reebergen (LPF)
Geen nevenfuncties.

De Ronde Venen

De Ronde Venen, dhr. M. (Martin) de Graaf raadsgriffier gemeente De Ronde Venen
lid van de raad van toezicht Stichting Zorgcentra De Ronde Venen Bron gemeente De Ronde Venen 09090

Lijst met nevenfuncties van Directieleden van de gemeente De Ronde Venen

R. Blans
Directeur Synfolog B.V. Mijdrecht. Voorzitter Stichting Scouting Vinkeveen. M. Borst – Becker Docent Biologie College de Meer Amsterdam. Bestuurslid Stichting Leefbaarheid Mijdrecht
J.M. van Breukelen Lid DB Pauwbedrijven Breukelen. Lid bestuur Stichting Pauwwerk. Lid DB GGD Zeist. Voorzitter SZZW van SUW. Geen nevenfuncties. 20">

M. Vogelaar-

Kuunders

Voorzitter Oudervereniging Basisschool

Zeilberg

Opleidingsfunctionaris Savant

T.M. Welten - Voorzitter bezwarencommissie ROC Ter

AA te Helmond

Incidenteel enkele

uren

J.P.M. van der

Zwaan

ProjectcoŲrdinator PION

Maatschap Gebr. vd. Zwaan

Vof Rundveebedrijf Groot Spraeland

Deelname in Vof Zuidhoeve

Van der Zwaan Advies

Lid Streekplatform De Peel

ZLTO Portefeuillehouder Milieu Regio

Oost

Lid Uitvoeringscommissie Middengebied

Peelvenen
Dirksland

Dhr. K. Kasteleijn gemeentesecretaris gemeente Dirksland
NEVENFUNCTIES
Lid van de Bestuurscommissie Streekarchief Goeree-Overflakkee
Lid van de kerkenraad (scriba) van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp
Voorzitter van de diaconie van Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp
Voorzitter/eindredacteur van de Kerkbodecommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp
Lid van de websitecommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp
Voorzitter van de commissie van beroep (onregelmatigheden bij examens) van de Christelijke Scholengemeenschap "Prins Maurits" te Middelharnis
Lid van de Voorlopige Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de drie scholen ressorterende onder het bestuur van de Stichting van Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag in de regio Zuid-Holland Zuid.
Bron: Gemeente Dirksland Sent: Wednesday, February 11, 2009 2:32 PM

Dhr. P.J. de Pagterraadsgriffier gemeente Dirksland
NEVENFUNCTIES
1. medewerker (parttime) bij Zorgberaad Rijnmond Zuid (tot 17 december 2008);
2. lid van de inpassingscommissie van de Stichting onder ťťn dak,
gevestigd te Maassluis;
3. lid van de bezwarencommissie van de Stichting onder ťťn dak,
gevestigd te Maassluis.
Bron gemeente Dirksland 11 november 2008

Bron gemeente Dirksland 11 februari 2009

Wethouder P.J. Koningswoud
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)
Voorzitter van de Portefeuillehoudersadviescommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van het ISGO
Lid van de Portefeuillehoudersadviescommissie Milieu van het ISGO
Lid van de Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland-Zuid (REOZHZ)
Lid van de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing
Lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap "De Grevelingen"
Lid van de Stuurgroep Kierbesluit
Vennoot Administratie- en Assurantiekantoor Koningswoud v.o.f. te Dirksland

Wethouder G.W. Robijn
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO)
Lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap "Binnenhof"
Lid van de Stichtingsraad van de Stichting Zorgcentrum "Geldershof"
Voorzitter van Koelhuisexploitatie Spuikolk BV

Sectorhoofd Ruimtelijke Zaken/1e loco-secretaris J.P. Zuidweg

  mso-list:l4 level1 lfo6;tab-stops:list 36.0pt"> Wingdings">?

Vice-voorzitter van MSV & AV Flakkee te Middelharnis
Voorzitter van de atletiekcommissie van MSV & AV Flakkee

Sectorhoofd Maatschappelijke Zaken/2e loco-secretaris drs. H.T. van Oostenbrugge
Lid van de gemeenteraad van de gemeente Goedereede
Voorzitter van de medezeggenschapsraad christelijke basisschool Het Kompas te Stellendam
Voorzitter van het Platform Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs Getronics Pink Roccade Local Government
Lid van het algemeen bestuur Gebruikersvereniging Getronics Pink Roccade Local Government
Dirksland Overzicht nevenfuncties wethouders
Wethouder J.W. Bruggeman
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-
Overflakkee (ISGO)
Lid van de Portefeuillehoudersadviescommissie Maatschappelijke Aangelegenheden van het
ISGO
Lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap “Binnenhof”
Lid van het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap “Binnenhof”
Lid van het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden
Lid van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zuid-Hollandse Eilanden
Lid van de Stuurgroep Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ)
Lid van de Stuurgroep OGGZ+ (inclusief verslavingszorg)
Lid van de Stuurgroep Jeugd GezondheidsZorg (JGZ)
Vertegenwoordiger in het Regionaal Zorgoverleg (REZO)
Lid van de werkgroep Wonen, zorg en welzijn in Dirksland
Voorzitter van de Stichtingsraad van de Stichting Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis te
Dirksland
Directeur van de christelijke basisschool Prins Maurits te Dirksland
Wethouder P.J. Koningswoud
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-
Overflakkee (ISGO)
Voorzitter van de Portefeuillehoudersadviescommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Economische Zaken van het ISGO
Lid van de Portefeuillehoudersadviescommissie Milieu van het ISGO
Lid van de Stuurgroep Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland-Zuid (REOZHZ)
Lid van de Provinciale Commissie Stedelijke Vernieuwing
Lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap “De Grevelingen”
Lid van de Stuurgroep Kierbesluit
Voorzitter Projectgroep Sam-plusproject (tijdelijk)
Vennoot Administratie- en Assurantiekantoor Koningswoud v.o.f. te Dirksland
Wethouder G.W. Robijn
Lid van het Algemeen Bestuur van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-
Overflakkee (ISGO)
Lid van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap “Binnenhof”
Lid van de Stichtingsraad van de Stichting Zorgcentrum “Geldershof”
Voorzitter van Koelhuisexploitatie Spuikolk BV


GEMEENTE DIRKSLAND
Nevenfuncties raadsleden
CDA
Dhr. J. Sandee Geen
ChristenUnie
Dhr. M.W. Struik Geen
Dhr. J. Wolfert Geen
Fractie Huber
Dhr. H.T. Huber Geen
Gemeentebelangen
Dhr. J.H.A. Leenders Geen
Dhr. B.J. Overweg Geen
Partij van de Arbeid
Dhr. P. Keuker Geen
Dhr. D. van der Vlugt Secretaris/plv. voorzitter Stichtingsraad Geldershof
SGP
Dhr. M.H. Baan Ouderling en Scriba van de Chr. Geref. Kerk te Middelharnis
Lid werkgroep Oost Europa te Middelharnis
Afgevaardigde Synode Chr. Geref. Kerk
Voorzitter Mannendagen Geref. Gezindte regio Zuid-Holland en Zeeland
Reserve voorganger schipperskerkdiensten te Mannheim te Duitsland
Bestuurlid commissie ter voorbereiding van landelijke ambtsdragers
conferenties van de Chr. Geref. Kerken.
Dhr. H.C. Ju Secretaris/penningmeester kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te
Herkingen
Dhr. J.H. Kalle Hoofdingeland Waterschap Hollandse Delta.
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
Secretaris Stichting tot behoud der molens op Goeree Overflakkee
Secretaris/penningmeester van de Vereniging ter bevordering van de
verkrijging van onroerend goed voor landarbeiders te Herkingen.
Bestuurslid Vereniging Streekmuseum Goeree Overflakkee.
Bestuurslid Stichting Genealogisch Centrum Goeree Overflakkee.
Bestuurlid Filatelistenvereniging afd. Goeree Overflakkee.
Dhr. D.A. Markwat Bestuurslid On’Wijs.
VVD
Dhr. H. Zwanenburg Secretaris van de zwemvereniging De Gooye
Dongeradeel

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
De heer E.A. Martens
manager Provincie Drenthe
voorzitter Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
lid Algemene Commissie voor Bezwaar- en Beroepsschriften gemeente Hoogezand-Sappermeer
bestuurslid Openbare Bibliotheek Assen

De heer W. de Boer
senior beleidsmedewerker milieubeheer Milieudienst gemeente Groningen
lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)

De heer J.K. IJkema
adjunct-directeur gemeente Ooststellingwerf
lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
lid rekenkamercommissie gemeente Nijefurd

Dongeradeel, Dhr. F. van Dijkgemeentesecretaris gemeente Dongeradeel
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Dongeradeel Sent: Thursday, February 19, 2009 9:01 AM

Dhr. A.J.Folbertraadsgriffier gemeente Dongeradeel
NEVENFUNCTIES Griffier
A.J. Folbert
Voorzitter Voetbalvereniging Ternaard
Voorzitter Stichting Dorpshuis TŁnawerth Ternaard
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Friese Milieu Federatie Leeuwarden
Voorzitter ABVAKABO afd. Friesland-Noord Leeuwarden
Regioafgevaardigde KNVB district Noord Heerenveen 6. Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Kerkrentmeesters afd. Friesland Leeuwarden 7. Lid Bondsraad ABVAKABO Zoetermeer 8. Lid Verenigingsraad ANWB Den Haag

Bron gemeente Dongeradeel 17 november 2008
wethouder
J. Appelhof
Voorzitter Lokaal onderwijsoverleg
Vertegenwoordiger in Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Basisonderwijs
Voorzitter overleg directies openbaar basisonderwijs
Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg HŻs en Hiem
Lid portefeuillehoudersoverleg NOFA 6. Lid Stuurgroep Centrale As 7. Lid Gebiedscommissie Centrale As Provincie Friesland 8. voorzitter Regionaal Meldpunt CoŲrdinatie Leeuwarden 9. Voorzitter Stichting Lauwerspas 10. Lid Stuurgroep Bedrijfsverzamelgebouw (BVG) 1
Voorzitter Onderwijs NOFA 1
Bestuurslid CWI
wethouder
R.J. Boersma
Lid Raad van Commissarissen N.V. Kabeltelevisie Noordoost Friesland (Kabel Noord)
Vertegenwoordiger Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog
Lid stuurgroep Leader
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Milieuadviesdienst
Lid commissie Besluit Woninggebonden Subsidies 6. Afgevaardigde vergadering van aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV (OMRIN) 7. Lid commissie Milieuaangelegenheden Regio Noord-Friesland 8. Voorzitter Algemeen Bestuur Oostergo 9. Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Welstandszorg HŻs en Hiem 10. Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Streekarchivariaat Noordoost Friesland 1
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Marrekrite 1
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten 1
Lid portefeuillehoudersoverleg NOFA 1
Lid Gebiedscommissie Nye Maaie 1
Lid Platform Plattel‚nsprojekten 4;mso-yfti-lastrow:yes">
wethouder
mevr. T. Willemsma
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
Lid Algemeen Bestuur Vervoerregio Friesland
Voorzitter overleg warenmarkt (marktcommissie)
Lid overlegorgaan Nationaal Park
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Marrekrite 6. Lid bestuur Stichting Het Dokkumer Stadsfonds 7. Voorzitter Algemeen Bestuur Streekarchivariaat Noordoost Friesland 8. Lid adviescommissie OGZ 9. Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur NOFA/ lid portefeuillehoudersoverleg 10. Plv. voorzitter Algemeen Bestuur Oostergo
Lid Stuurgroep Lauwersmeer
wethouder J. Appelhof
Ambtenaar Burgerlijke Stand
Kaderlid CNV Overzicht functies en nevenfuncties leden gemeenteraad en griffier
mevr. J.H. Dreves-Veer
docente ROC Friese Poort Dokkum
Lid Vriendschapscomitť Dokkum-Fulda-Crediton
Vice-voorzitter Muziekschool Opus 3 Dokkum
nee
nee
J. Halbesma
strategisch beleidsmedewerker gemeente Sneek
geen
K. van der GaliŽn
geen
geen

G. Hiemstra
gepensioneerd
geen

A.J. Meinema

geen

mevr. G.J. Schoorstra-Boeijenga
juridisch beleidsmedewerker Romte detacheringen Dokkum
geen

J.D. de Vries
9.0pt;onderwijsadviseur CEDIN / Taalsintrum Frysk Leeuwarden
geen
9">10">
9.0pt;background:
PvdA – Partij van de Arbeid9.0pt;background:
11">
G.T. Geertsma
gepensioneerd
Lid CliŽntenraad CWI-Noord Groningen
Lid werkgroep Provinciaal Overleg CliŽntenraden sociale zekerheid
nee
nee 1
mevr. J.M. Klinkenberg-Franken
geen
Secretaris Vereniging Raadslid.Nu Den Haag
Bestuurslid Dorpsbelang Morra
J.S.W. Ozenga
Analist managementinformatie CJIB Leeuwarden
B. van ‘t Veer
Administratie/Budgetbegeleider Bureau Tandem Dokkum
Instructeur Fitworld Dokkum
Penningmeester Stichting PGB (PersoonsGebonden Budget) Beheer Friesland Dokkum
Penningmeester Stichting Wereldwinkel Dokkum
neenee 16"> <
FNP – Fryske Nasjonale Partij9.0pt;background:
18">
E. Bilker
ConciŽrge Dockinga College Dokkum
Lid ledenraad Zorgverzekeraar De Friesland Leeuwarden
Columnist / schrijver korte verhalen Friesch Dagblad Leeuwarden
Lid kerkenraad PKN Dokkum-Aalsum-Wetsens
F. Breeuwsma
Arbo milieu-/veiligheidscoŲrdinator Zorggroep Pasana Dokkum
Lid kerkenraad PKN Dokkum
Lid werkgroep RoemeniŽ-Hongarije Dokkum
nee
nee 20">
mevr. P. de Graaf-van der Meer

geen
Lid Provinciale Staten Friesland
Bestuurslid Tresoar Leeuwarden
Lid Adviesraad AfŻk Leeuwarden
Docente AfŻk Leeuwarden
Voorzitter 4 mei-comitť Ternaard 6. Lid beheerscommissie Sint Annakerk Hantumhuizen 7. Secretaris Steunfonds Zorgcentra Dongeraheem Dokkum
J. Visser
Adviseur/specialist Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland Buitenpost
mevr. A. Klaassens-Fennema
Sargas – Assistent controller Gemeente Het Bildt
Facilitair medewerkster Dockinga College Dokkum
D. van der Meulen
Facilitair manager Gemeente Leeuwarderadeel
Docent Evangelische Bijbelschool Ede
A.R. van der Aar
Eigenaar Administratiekantoor AA Facility Dokkum

P.L. Braaksma
Plv. lid Algemeen bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten Delfzijl
F. Breeuwsma
Plv. lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
mevr. J.H. Dreves-Veer
Lid Bestuur Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
G.T. Geertsma
Lid Bestuur Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
mevr. P. de Graaf-van der Meer
Lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
J. Halbesma
Lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
mevr. A. Klaassens-Fennema
Lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
mevr. G.J. Schoorstra-Boeijenga
Gemachtigde Vergadering van aandeelhouders N.V. Kabeltelevisie Noordoost Friesland Dokkum
J. Visser
Lid Algemeen bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten Delfzijl
wethouder J. Appelhof
Voorzitter Lokaal onderwijsoverleg
Vertegenwoordiger in Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Basisonderwijs
Voorzitter overleg directies openbaar basisonderwijs
Lid Algemeen Bestuur Welstandszorg HŻs en Hiem
Lid portefeuillehoudersoverleg NOFA
Lid Stuurgroep Centrale As
Lid Gebiedscommissie Centrale As Provincie Friesland
voorzitter Regionaal Meldpunt CoŲrdinatie Leeuwarden
Voorzitter Stichting Lauwerspas
Lid Stuurgroep Bedrijfsverzamelgebouw (BVG)
Voorzitter Onderwijs NOFA
Bestuurslid CWI
wethouder R.J. Boersma
Vertegenwoordiger Exploitatiemaatschappij Havencomplex Lauwersoog
Lid stuurgroep Leader
Lid Algemeen Bestuur Milieuadviesdienst
Lid commissie Besluit Woninggebonden Subsidies 5.
Afgevaardigde vergadering van aandeelhouders Afvalsturing Friesland NV (OMRIN) 6.
Lid commissie Milieuaangelegenheden Regio Noord-Friesland 7.
Voorzitter Algemeen Bestuur Oostergo 8.
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Welstandszorg HŻs en Hiem 9.
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Streekarchivariaat Noordoost Friesland
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Marrekrite
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
Lid portefeuillehoudersoverleg NOFA
Lid Gebiedscommissie Nye Maaie
Lid Platform Plattel‚nsprojekten
wethouder
mevr. T. Willemsma 1.
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten 2.
Lid Algemeen Bestuur Vervoerregio Friesland 3.
Voorzitter overleg warenmarkt (marktcommissie) 4.
Lid overlegorgaan Nationaal Park 5.
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Marrekrite 6.
Lid bestuur Stichting Het Dokkumer Stadsfonds 7.
Voorzitter Algemeen Bestuur Streekarchivariaat Noordoost Friesland 8.
Lid adviescommissie OGZ 9.
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur NOFA/ lid portefeuillehoudersoverleg 10.7.0pt;
Plv. voorzitter Algemeen Bestuur Oostergo 11.7.0pt;
Lid Stuurgroep Lauwersmeer
wethouder
J. Appelhof
Ambtenaar Burgerlijke Stand
Kaderlid CNV
CDA – Christen Democratisch Appel
mevr. J.H. Dreves-Veer
docente ROC Friese Poort Dokkum 1.
Lid Vriendschapscomitť Dokkum-Fulda-Crediton 2.
Vice-voorzitter Muziekschool Opus 3 Dokkum 1.
nee 2.
nee
J. Halbesma
strategisch beleidsmedewerker gemeente Sneek
geen

K. van der GaliŽn
geen
geen

G. Hiemstra
gepensioneerd
geen

A.J. Meinema

geen

mevr. G.J. Schoorstra-Boeijenga
juridisch beleidsmedewerker Romte detacheringen Dokkum
geen

J.D. de Vries
onderwijsadviseur CEDIN / Taalsintrum Frysk Leeuwarden
geen
PvdA – Partij van de Arbeid background:

G.T. Geertsma
gepensioneerd
Lid CliŽntenraad CWI-Noord Groningen
Lid werkgroep Provinciaal Overleg CliŽntenraden sociale zekerheid
mevr. J.M. Klinkenberg-Franken
Secretaris Vereniging Raadslid.Nu Den Haag
Bestuurslid Dorpsbelang Morra
Dhr. K. Mulder (PvdA)raadslid gemeente Dongeradeel
Aandeelhouder/directeur Optima Recruitment Europe (Praag)
Directeur Optima Nederland Personeelsbemiddeling Dokkum
Gemachtigde Vergadering van aandeelhouders N.V. Kabeltelevisie Noordoost Friesland Dokkum
J.S.W. Ozenga
Analist managementinformatie CJIB Leeuwarden
B. van ‘t Veer
Administratie/Budgetbegeleider Bureau Tandem Dokkum 2.
Instructeur Fitworld Dokkum 1.
Penningmeester Stichting PGB (PersoonsGebonden Budget) Beheer Friesland Dokkum 2.
Penningmeester Stichting Wereldwinkel Dokkum 1.
nee


2.
nee 16">

FNP – Fryske Nasjonale Partij
E. Bilker
ConciŽrge Dockinga College Dokkum
Lid ledenraad Zorgverzekeraar De Friesland Leeuwarden
Columnist / schrijver korte verhalen Friesch Dagblad Leeuwarden
Lid kerkenraad PKN Dokkum-Aalsum-Wetsens
F. Breeuwsma
Arbo milieu-/veiligheidscoŲrdinator Zorggroep Pasana Dokkum
Lid kerkenraad PKN Dokkum
Lid werkgroep RoemeniŽ-Hongarije Dokkum
mevr. P. de Graaf-van der Meer

geen 1.
Lid Provinciale Staten Friesland 2.
Bestuurslid Tresoar Leeuwarden 3.
Lid Adviesraad AfŻk Leeuwarden 4.
Docente AfŻk Leeuwarden 5.
Voorzitter 4 mei-comitť Ternaard 6.
Lid beheerscommissie Sint Annakerk Hantumhuizen 7.
Secretaris Steunfonds Zorgcentra Dongeraheem Dokkum 1.
ja 2.
nee 3.
nee 4.
ja 5.
nee 6.
nee 7.
nee 21">
J. Visser
Adviseur/specialist Rijkswaterstaat Dienst Noord-Nederland Buitenpost
geen
nee 2
CU
ChristenUniebackground:silver;mso-highlight: silver">
mevr. A. Klaassens-Fennema 1.
Sargas – Assistent controller Gemeente Het Bildt 2.
Facilitair medewerkster Dockinga College Dokkum
geen
D. van der Meulen
Facilitair manager Gemeente Leeuwarderadeel
Docent Evangelische Bijbelschool Ede
VVD – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
A.R. van der Aar
Eigenaar Administratiekantoor AA Facility Dokkum
geen
A.J. Folbert
Voorzitter Voetbalvereniging Ternaard 2.
Voorzitter Stichting Dorpshuis TŁnawerth Ternaard 3.
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur Friese Milieu Federatie Leeuwarden 4.
Voorzitter ABVAKABO afd. Friesland-Noord Leeuwarden
Regioafgevaardigde KNVB district Noord Heerenveen
Lid Algemeen Bestuur Vereniging van Kerkrentmeesters afd. Friesland Leeuwarden
Lid Bondsraad ABVAKABO Zoetermeer
Lid Verenigingsraad ANWB Den Haag
P.L. Braaksma
Plv. lid Algemeen bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten Delfzijl
F. Breeuwsma
Plv. lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
mevr. J.H. Dreves-Veer
Lid Bestuur Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
G.T. Geertsma
Lid Bestuur Stichting Het Dokkumer Stadsfonds
mevr. P. de Graaf-van der Meer
Lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
J. Halbesma
Lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
mevr. A. Klaassens-Fennema
Lid Algemeen Bestuur Oostergo Dokkum
mevr. G.J. Schoorstra-Boeijenga
Gemachtigde Vergadering van aandeelhouders N.V. Kabeltelevisie Noordoost Friesland Dokkum
J. Visser
Lid Algemeen bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten Delfzijl

Dordrecht

H.W.M. Wesseling, gemeentesecretaris gemeente Dordrecht
NEVENFUNCTIES


Columnist Digitaal Bestuur
1 uur per maand


Lid redactie Bestuurskunde
1 uur per week - Datum ingang juni 2001


Bestuurslid Stichting Beheer opbrengst verkoop NQA
1 uur per maand - bezoldigd, vergoeding naar gemeentekas -
Datum ingang april 2002


Lid Raad van Toezicht Bestuursacademie
2 uur per maand - bezoldigd, vergoeding naar gemeentekas -
Datum ingang november 2001

-Lid beroepencommissie Bestuurskunde van Hogeschool InHolland
1 uur per maand


Lid Maatschappelijke Adviesraad IND
2 uur per maand

Lid van de cie Dienstverlening van de VNG
1 uur per week - bezoldigd, vergoeding naar gemeentekas


Voorzitter Huis van de Benchmark
2 uur per week

Lid van de Stuurgroep PIP (Persoonlijke Internet Pagina)
1 uur per maand


Lid Manifestkwadraat
1 uur per maand, onbezoldigd


Voorzitter GovUnited
2 uur per week- onbezoldigd


Lid Raad van Toezicht NICIS
2 uur per maand - gemeentekas


Gastcolleges / Spreekbeurten
4 uur per week - soms bezoldigd, vergoeding naar gemeentekas, of in verloftijd of privťvergoeding

Dordrecht mw. mr. Merel van Hallraadsgriffier gemeente Dordrecht miv 010609
NEVENFUNCTIES
Griffie
drs.J.G.A. Paans


Arlman-Rosier, mw. L.D.H .

Heus, J.T. de

Scherpenzeel, J.W.

Hendrickx, M.J.W.T. Mw.

Verboom, Mw. W.V.E.

Tjan K. Dhr.

Geldere-Kuipers, K. Mw.
9">
Graaf, Mw. K.A. de <
Wijnen, M.J.A. van
>Wesseling, H.W.M. Gemeentesecretaris gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Gemeentesecretaris


Nevenfunctie(s)


Bestuurslid Vereniging Bestuurskunde
2 uur per week – Datum ingang juni 2001


Lid redactie Bestuurskunde
2 uur per week – Datum ingang juni 2001


Bestuurslid NQA (kwaliteitsbeoordeling HBO-Opleiding
2 uur per week – Bezoldigd Vergoeding naar gemeentekas - Datum ingang april 2002


Lid bestuur Bestuursacademie
2 uur per week – Bezoldigd Vergoeding naar gemeentekas - Datum ingang november 2001


Lid beroepencommissie Bestuurskunde van Hogeschool InHolland
1 uur per week


Lid Maatschappelijk Adviesraad IND
2 uur per maand


Lid InAxis
4 uur per week – Bezoldigd Vergoeding naar gemeentekas


Lid van de cie Dienstverlening van de VNG
4 uur per week – Bezoldigd Vergoeding naar gemeentekas


Lid raad van Toezicht Micis
2 uur per maand per maand


Gastcolleges / Spreekbeurten
4 uur per week – soms bezoldigd vergoeding naar gemeentekas, of in verloftijd of privťvergoeding


Visitator Raeflex
Spigt, J.W. Wethouder gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
wethouder
fulltime Datum ingang 16-04-2002

Nevenfunctie(s):


kaderlid Hout&Bouwbond FNV
8 uur per maand Datum ingang 01-01-2000


voorzitter van de commissie sociale zaken en werkgelegenheid (VNG-commissie)
12 uur per maand Datum ingang 01-02-2004


voorzitter van het forum van het platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond
8 uur per maand Datum ingang 01-12-2004


voorzitter raad van commissarissen Dordtmij B.V.
1 uur per maand Datum ingang 16-04-2002


lid algemene vergadering aandeelhouder Buurt Service team (BST)
1 uur per maand Datum ingang 16-04-2002


lid algemeen bestuur VNG
4 uur per maand Datum ingang 01-02-2004


lid Raad voor Werk en Inkomen
8 uur per maand – ja, t.b.v. gemeente - Datum ingang 15-02-2004


Ambassadeur Taskforce Jeugdwerkloosheid
2 uur per maand Datum ingang 01-07-2004


Lid Kerngroep G27-Sociale pijler
4 uur per maand Datum ingang 16-04-2004


lid bestuurlijke commissie Sociaal beleid Drechtsteden
4 uur per maand Datum ingang 16-04-2004


Voorzitter bestuurlijke commissie ISD
4 uur per maand Datum ingang 28-05-2006


Lid bestuurlijke commissie Drechtsteden Ruimte, Groen en Milieu
4 uur per maand Datum ingang 28-05-2006


Oever, F.J. van denWethouder gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

Wethouder
Fulltime Datum ingang 13-05-2003

Nevenfunctie(s):Lid bestuur KMR (Kennisinfrastructuur Rijnmond)
4 dagdelen per jaar Datum ingang 13-05-2003


voorzitter sectorkamer Bouw Platform Arbeidsmarktbeleid
4 dagdelen per jaar Datum ingang 13-05-2003


voorzitter BEM (Bureau Eerlijke Mededingen)
4 dagdelen per jaar Datum ingang Mei 2002


vice -voorzitter Horeca Branche Instituut
1 dagdeel per kwartaal Datum ingang 01-01-2005


Voorzitter Sociaal Fonds Horeca
1 dagdeel per kwartaal- Bezoldigd- Datum ingang 01-01-2005


bestuurslid Beveiliging Bedrijventerreinen
4 dagdelen per jaar Datum ingang 13-05-2003


president commissaris Regionale Ontwikkelings-maatschappij (ROM-D)
2 dagdelen per jaar Datum ingang 13-05-2003


aandeelhouder GEM de Hoven
2 dagdelen per jaar Datum ingang 24-11-2004


Voorzitter Stg. Breedband Drechtsteden
2 dagdelen per jaar Datum ingang 22-08-2005


Bestuurslid Vervoers CoŲdinatie Centrum(VCC)
10 uren per jaar- Onbezoldigd- Datum ingang 15-09-2006


bestuurslid Bestuurdervereniging VVD
Steensel, D.A. vanWethouder gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

Wethouder
40 per week Datum ingang 25 april 2006

Nevenfunctie(s):


Lid van het Algemeen en Dagelijks bestuur, portefeuille Milieu en Middelen Zuid-Holland Zuid
Onbezoldigd - Datum ingang 25 april 2006


Voorzitter algemeen dagelijks bestuur GR Gevudo
Onbezoldigd – Datum ingang 25-04-2006


Plv. lid algemeen bestuur Openbaar lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid en plv. voorzitter algemeen bestuur Wegschap Dordtse Kil
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Voorzitter St. “De Biesbosch”
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Gemachtigde in aandeelhoudersvergadering Netwerk
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Gemachtigde in aandeelhoudersvergadering N.V. Eneco
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Commissaris en Voorzitter algemene vergadering van aandeelhouders. Buurt Service Team b.v.
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid algemene vergadering van aandeelhouders B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid G27 Algemeen
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Gemachtigde algemene vergadering van aandeelhouders Dordtmij BV
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Commanditair vennoot in de vennotenvergadering GEM De Hoven C.V.
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid Drechtstedenbestuur met als portefeuille kennisinfrastructuur, RBL en VSV
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid algemeen bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten
Onbezoldigd - Datum ingang 8-06-2006


Voorzitter Stuurgroep vorming LOC in West-Alblasserwaard
Onbezoldigd - Datum ingang 28-02-2007


Commissaris bij de HVC groep Alkmaar
Bezoldigd - Datum ingang 07-07-2006


Lid Raad van Toezicht Stichting de Hoop
Onbezoldigd - Datum ingang 06-2006
Kamsteeg, A.T. Wethouder gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

wethouder
Fulltime Datum ingang 16-04-2002

Nevenfunctie(s):


lid Onderwijsraad (op persoonlijke titel)
4 per week Datum ingang 01-02-2003
Lagendijk, J .H. Wethouder gemeente Dordrecht
Nevenfuncties


Wethouder
Bezoldigd - datum ingang 12 juni 2007

Nevenfunctie(s):


Voorzitter van het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch
Onbezoldigd - datum ingang 12 juni 2007


Lid van het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch
Onbezoldigd - datum ingang 12 juni 2007


Lid van de Agendacommissie Nationaal Park De Biesbosch
Onbezoldigd - datum ingang 12 juni 2007
BETER VOOR DORDT
Goos, C.E.S.J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Chauffeur/medewerker Bibliobus
32 uur per week Datum ingang september 2002
Koppens-van Leeuwen, mw. D. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
therapeut, eigen praktijk i.o. (zelfstandig ondernemer)
16 uur per week Datum ingang 03-04-2006

Nevenfunctie(s):

lid van de commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs- onbezoldigd-
Datum ingang 25-04-2006

voorzitter van de MR op de Statenschool - onbezoldigd-
Datum ingang 01-06-2007
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
fysiotherapie”Vijverlaan” man/vrouw maatschap
variabel

Nevenfunctie(s):

bestuurslid Belangenvereniging Funderingsproblematiek variabel
variabel Datum ingang November 2000


Ambassadrice Chello festival
Ca. 1 per maand Datum ingang 06-02-2005


lid van het wegschap Tunnel de Dordtse kil


Bestuurslid Vereniging Beter voor Dordt
Aantal uren per maand Variabel Datum ingang 14-03-2005
Schalken-den Hartog, D.F.M. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Ondernemer/Drogist
40 per week Datum ingang 18-07-1995

Nevenfunctie(s)

plv lid algemeen bestuur “Natuur en recreatieschap De Hollandse Biesbosch”
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2002


(plv) Lid Drechtraad
ca 1 tot 4 per maand Datum ingang 16-03-2006


Bestuurslid Vereniging Beter voor Dordt
ca. 4 uren per maand Datum ingang 14-03-2005


Lid MR van de Bavinckschool
2 uur per maand Datum ingang maart 2006


lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting "de Biesbosch"
onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006
Sleeking, P.H. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

Adjunct directeur ROC Zadkine
fulltime aanstelling Datum ingang Mei 2002

Nevenfunctie(s):

Bestuurslid vereniging BETER VOOR DORDT
1 per maand Datum ingang 14-03-2005


Lid Drechtraad
Onbezoldigd - Datum ingang 16-03-2006
Soy, O. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Assistent Accountant

Nevenfunctie(s):

plaatvervangend lid van het raadsledenplatform regio Zuid- Holland zuid
Wagemakers, H.P.A. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Zelfstandig arbo-adviseur
20 uur per week Datum ingang 01-01-2001

Nevenfunctie(s):

Wetenschappelijk onderzoeker
8 uur Datum ingang 1-2-2002


lid MR obs Dubbeldam
2 uur Datum ingang 1-10-2005


Lid CR Rijndam
2 uur Datum ingang 1-2-2005


Lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- Recreatieschap "de Hollandse Biesbosch"
Onbezoldigd - Datum ingang 25-05-2006


Bestuursvoorzitter van het Regionale Genootschap Fysiotherapie Midden Holland & Rotterdam
bezoldigd - 8 uur per week - datum ingang 9 mei 2007
Witsen Elias-Kool, Mw. N.E. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Directeur-eigenaar huiswerkinstituut "Damiate"
20 uur Datum ingang september 2000

Nevenfunctie(s):

Secretaris belangenvereniging Wolwevershaven


Regiovertegenwoordiger Johanniter orde
Christen Democratisch AppŤl (CDA)
Bruggeman, J.C.C. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Manager Airport Strategy,KLM
Eijkel, D. van den Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Directeur Liefde+van Gemeren BV
Kruijff, W. van der Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Practicemanager Capgemini
40 per week Datum ingang 2001

Nevenfunctie(s):

lid Drechtraad
Riet, F. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
directeur basisonderwijs
40 uur Datum ingang 01-04-2002

Nevenfunctie(s):


Docent jeugdscheidsrechters KNKV
40 Datum ingang 01-01-1980


VrijwilligerscoŲrdinator KNKV-ZW
50 Datum ingang 01-08-2003


Spreker IKAA Gehandicaptendiensten
Schmidt, mw. G.A. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Sector-directeur VMBO sch.gem. De Lage Waard Papendrecht
fulltime Datum ingang 01-08-2003
Tasgin, S. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Technisch Operator
40 per week Datum ingang 01-08-1998

Nevenfunctie(s):

lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- Recreatieschap "de hollandse Biesbosch"
Wenum-Kroon, mw. E.C. van Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Nevenfunctie(s):

bestuurslid Youth for Christ NL
Onbezoldigd - Datum ingang 01-03-2004


Lid Drechtraad
ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
Doornik, W. van Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Teamleider VMBO
Hoogerduijn, drs. A.G. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Interim-manager
24-32 per week Datum ingang 1999

Nevenfunctie(s):

(plv) Lid Drechtraad
Datum ingang 25-04-2006


lid van commissie voor de beroep-en bijzondere bezwaarschriften
Krauwinkel, P. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Fiscalist Rijksbelastingdienst
36 per week Datum ingang 01-11-1976

Nevenfunctie(s)

Tekstschrijver (freelance)
Mostert, H. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Gepensioneerd

Nevenfunctie(s):

lid commissie van toezicht op de politiecellen in Zuid- Holland Zuid
6 per maand Datum ingang november 1998


lid van het bestuur Internaat voor Schippersjeugd "Eben-HaŽzer"te Dordrecht
55 per jaar Datum ingang 1 oktober 1978


bestuurslid Nederlandse Vereniging van internaatbesturen Schippersjeugd (NEVIS)
5 per maand Datum ingang 1 januari 2001


bestuurslid Centrale Stichting van internaten voor Schippers- en Kermisjeugd (CENSIS)
6 per maand Datum ingang 1 januari 2001


Lid Drechtraad
ca. 20 uur per jaar Datum ingang 01-12-2004 verlengd op 16-03-2006


bestuurslid van de SGP te Dordrecht
Comitť van aanbeveling kam.orgel Grote Kerk

Staat, B. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Projectmedewerker bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland
36 per week Datum ingang 01-08-1981

Nevenfunctie(s):

Lid OR RWS directie Zuid-Holland
In werktijd - Datum ingang 01-12-2004


Voorzitter kerkelijke jongerenvereniging
ca. 5 per week Datum ingang 01-04-2004


lid algemeenbestuur stichting “de Biesbosch”
ca. 1 per maand Datum ingang 16-04-2002


Lid van de OR van RWS directie Zuid-Holland
Verhoeve, P. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
docent Geschiedenis en Maatschappijleer, voortgezet onderwijs Wartburg Dordrecht
25-30 uur per week -Bezoldigd- Datum ingang: 01-08-1999

docent Recht lerarenopleiding Economie, Hogeschool Driestar Gouda
D66
Bonnema-Tekelenburg, mw. T.I.V. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Medewerker Waterschap Hollandse Delta (Dordrecht)
Borsten, J.F.M. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Ambtenaar bij inspectie V&W
Dongen, J.J.W. van Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Rijksambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
40 per week Datum ingang 16-08-2004

Nevenfunctie(s):

Lid commissie NVVB persoonsinformatie en privacy
8 uur per maand Datum ingang 01-12-2004


Lid Drechtraad
ca. 2 per maand Datum ingang 01-12-2004 verlengd op 16-03-2006


lid algemeen bestuur “Natuur en recreatieschap De Hollandse Biesbosch
ca. 10 per jaar Datum ingang 25-05-2002


lid van het wegschap Tunnel dordtse Kil
Elias, Mw. I.C. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Secretaris-rapporteur
Linnert, E. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Projectdirecteur bij Imtech
ECO-Dordt
Jansen-Marseille, mw. C.R. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties geen - Datum melding 11-06-2002
Moedt, B.C. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
KAM adviseur
Roosendaal, L.A. Raadslid gemeente Dordrecht

Geen nevenfuncties opgegeven november 2007
Schellekens-van der Meijde, mw. K.J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Geen

Nevenfunctie:

lid Drechtraad
Smoker-van Andel, mw. N. de Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
medewerkster slijterij
15 uur per week Datum ingang 18-11-2004


lid wijkbeheer het Reeland
4 per maand Datum ingang 1992


lid buurtkomitť Transvaalbuurt
ca. 8 per maand Datum ingang 1989


(plv)lid Drechtraad
Tiebosch, P.J.T. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Manager beheer buitenruimte gemeentewerken Rotterdam
40 Datum ingang 01-01-2001

Nevenfunctie(s):

Lid bouwcommissie Scoutinggroep AROODA
2,5 per week Datum ingang 01-03-1998


Bestuurslid/penningmeester vereniging ECO-Dordt
Onbezoldigd</I)


Bestuurslid Stichting Leefbaar Dordt
GroenLinks
Berg-Pupovic, mw. Y.A.J. van den Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Teamleider Sociaal beleid Gemeente Ridderkerk
28 uur per week per 08-2006

Nevenfunctie(s):
-lid algemeen bestuur “Natuur en recreatieschap De Hollandse Biesbosch”
Onbezoldigd - Datum ingang 25-06-2006

-(plv)lid van de Drechtraad
Bogerd, M.C.E. van den Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Ontwerper milieucommunicatie (NME/C) Gemeente Den Haag
Loon, Mw. P.M. van Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Clusterleider PAD
36 per week Datum ingang 1998

Nevenfunctie(s):

Bestuurslid NOV
1 per week Datum ingang 2005


Bestuurslid HOWU-HOWU
4 per week Datum ingang 1997


Bestuurslid NECP
Nederpelt, W.J.M. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Projectleider Leren en werken bij de gemeente Rotterdam
36 uur per week 01-02-2006


lid van de commissie voor de beroep en de bijzondere bezwaarschriften
Datum ingang 25-04-2006


Lid Drechtraad
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


Lid Auditcommissie Drechtraad
Ruisch, M.C. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Zelfstandig adviseur
fulltime Datum ingang Augustus 2002

Nevenfunctie(s):

voorzitter landelijk Netwerk Educatie (ROC’s)
4 per week Datum ingang Januari 2001


lid Drechtraad
Onbezoldigd - Datum ingang 16-03-2006


lid van de commissie van toezicht op het openbaar onderwijs
Stevens, mw. I.E. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Teamleider Jeugdzorg
36 uur per week - 36 uur/week Datum ingang mei 2002

Nevenfunctie:

Bestuurslid St. Leergeld Dordrecht
Fractie Karapinar Karapinar, A. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Adviseur bij Stimulans-CIB Dordrecht
Partij van de Arbeid (PVDA) Bergh-Wapperom, mw. J. van den Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

Eigen bedrijf in vormgeving/DTP
40 uur per week Datum ingang 1990

Nevenfunctie(s):

raadslid
22 uur per maand Datum ingang 16-03-2006


Lid Drechtraad
ca. 7 per maand Datum ingang 16-3-2006


Lid Clientenraad InterNOS
Ca. 5 per maand

lid van de clientenraad Albert Schweitzer Ziekenhuis


Lid Bestuur Bedrijvenkring Dordrechtse Ondernemers Vereniging
Ca. 5 per maand

lid van het raadsledenplatform van de regio Zuid-Holland Zuid
onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


48">
Cobelens, D.G.E. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Sociaal juridisch medewerker bij de gemeente Oosterhout
36 uur per week per 23-04-2005

Nevenfunctie(s):
-(plv.)lid van het Natuur en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch”
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006

-lid van het wegschap Tunnel de Dordtse kil
Heijmans, mw. J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
-Teammanager juridische zaken bij de gemeente Tilburg
36 uur per week Datum ingang 16-07-2007

Nevenfunctie(s):

lid van de Commissie voor de beroep- en bijzondere bezwaarschriften<

Rusinovic, mw. K.M. Raadslid gemeente Dordrech
Nevenfuncties

Wetenschappelijk onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
38 per week Datum ingang 01-01-2002

Nevenfunctie(s):

lid van de commissie van toezicht op het openbaar onderwijs
Datum ingang 25-04-2006


51">
Safranti, Mw. C. Raadslid gemeente Dordrecht 1.5pt">
Nevenfuncties

Beleidsmedewerker jeugdbeleid
24 uur per week Datum ingang 01-05-2006

Nevenfuncties:

Gastdocente Hogeschool Rotterdam afd. Pedagogiek
3 uur per week - Datum ingang oktober 2006


5
Spoel, W. van der Raadslid gemeente Dordrecht

Geen nevenfuncties opgegeven november 2007
5
Verk, C.A. van 1.5pt">
Nevenfuncties

CoŲrdinator Stichting Woonkeus
36 uur per week Datum ingang 01-10-1999
Versluis, mw. V.I. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Maatschappelijk werker
Weidema, H.S. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Manager Milieudienst Zuid-Holland Zuid
36 per week Datum ingang 01-12-2002

Nevenfunctie(s):


Lid bezwarenschriftencommissie gemeente Zwijndrecht
2 per maand Datum ingang 01-01-2006


Lid geschillencommissie Woondrecht
2 per maand Datum ingang 01-01-2006


Lid klachtencommissie woningcorporatie. Hoekse Waard
2 per maand Datum ingang 01-01-2006


(plv) lid van het Wegschap Tunnel de Dordtse Kil
Datum ingang 25-04-2006

Yanik, mw. G. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
TeamcoŲrdinator afdeling wonen gemeente Spijkenisse
36 uur Datum ingang 01-02-2007
Nevenfunctie(s):

Student masteropleiding bestuurskunde Erasmus Universiteit

Zanten, A. G. van Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
beleidsmedewerker Geldermalsen
27 per week Datum ingang 01-01-2007

Nevenfunctie(s):

lid van het Algemeen BEstuur van het Natuur- Recreatieschap "de Hollandse Biesbosch"
Onbezoldigd - Datum ingang 25-05-2006

Zengin-Bagci, M. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Lid interventieteam interetnische spanningen
4-8 per maand Datum ingang november 2004

Nevenfunctie

Bestuurslid Stichting integratie Werkaanbod
4 per kwartaal Datum ingang decmber 2004

Nevenfunctie(s)

Stichting Telemaat

Verenigde Senioren Partij
Bouter, J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Adviseur kermissen in Nederland plaatsingsindeling salonwagenterrein
Afhankelijk van duur kermis
Romijnsen, H.J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
FPU
Bezoldigd - Datum ingang 01-12-2006

Nevenfunctie(s):

ABP
Bezoldigd - Datum ingang 01-12-2006


Leerlingenbegeleider bij Hans Petrisschool
Onbezoldigd - Datum ingang 01-10-2006
Stolk, Mw. M.G. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
ReÔntegratiebegeleider
Tazelaar, H.J. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

Bouwtoezichter voor Two-o-Four
op afroep Datum ingang 22-08-2006

Nevenfunctie(s)

lid Drechtraad
ca. 12 per jaar Datum ingang 01-12-2004


plv. lid algemeen bestuur natuur en receatieschap “de Hollandse Biesbosch”
Wemmers-Wanrooij, mw. S.M. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties

ondernemer
20 per week

Nevenfunctie(s):

Plv. lid Drechtraad
Onbezoldigd - Datum ingang 16-03-2006


lid van het Algemeen Bestuur van het Natuur- Recreatieschap "de Hollandse Biesbosch"
Onbezoldigd - Datum ingang 25-05-2006
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Beem, C.A. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
FPU

Nevenfunctie(s):

erelid Stichting Oost-Europa projecten (STOEP)
ca. 3,5 per week Datum ingang 16-5-2006


Vice-voorzitter koninklijke maatschappij voor tuinbouw en Plantkunde
ca. 5,5 per week Datum ingang 16-5-2002
Benthem, mw. J.L.M. van Raadslid gemeente Dordrecht Nevenfuncties
Vestigingsmanager (ReÔntegratiebedrijf) Work2 te Dordrecht
Fulltime Datum ingang januari 2005

Nevenfunctie(s):

lid bestuur St. Dominicus Savio
8 per jaar Datum ingang december 1992


lid bestuur Sint Laurens Instituut
20 per jaar Datum ingang april 1996


(plv) lid Drechtraad
Onbezoldigd - Datum ingang 16-3-2006


lid van de commissie van toezicht op het openbaar onderwijs
Datum ingang 25-04-2006
Koene, mw. I. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Ondernemer
1500 uur per jaar Datum ingang 31-12-1997

Nevenfunctie(s)

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
180 per jaar Datum ingang 01-09-2000


Fractieassistent
7 per week Datum ingang 01-04-2004
Lambrechts, mw. C.M.L. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Geen

Nevenfunctie(s):

Bestuurslid (intern voorzitter) van de Stichting Dordrecht-Bamenda
parttime Datum ingang 01-01-2003
Merx, M.P.P.M. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Beleidsadviseur bij Ministerie van Justitie
36 per week Datum ingang 01-01-2005

Nevenfunctie(s):

lid algemeen bestuur “Natuur en recreatieschap De Hollandse Biesbosch
Datum ingang 25-04-2006

Mol, J.W.A. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Projectleider Waterpas, civiel adviesbureau Rotterdam
36 per week Datum ingang 01-07-2006

Pols, D. Raadslid gemeente Dordrecht
Nevenfuncties
Afdelingshoofd bij de RET
38 per week Datum ingang 01-03-1989

Nevenfunctie(s):

penningmeester Molen Kyck over den Dyck
2 per week Datum ingang 01-04-1994


Kerkrentmeester Grote Kerk
2 per week Datum ingang 01-01-2006


plv. lid algemeen bestuur “Natuur en recreatieschap De Hollandse Biesbosch”
Onbezoldigd - Datum ingang 25-04-2006


lid wegschap tunnel Dordtse Kil
Datum ingang 25-04-2006


Lid Drechtraad
Onbezoldigd - Datum ingang 01-12-2004


Lid van het algemeen bestuur van de Stichting 'de biesbosch'
Datum ingang 25-04-2006>

Rakhorst, J.C. Raadslid gemeente Dordrecht

Finance Controller bij Eneco Netbeheer
Fulltime Datum ingang 15-01-1981

Nevenfunctie(s):

lid van het wegschap Tunnel de Dordtse kil

>Schmeink,B.C. Raadslidgemeente Dordrecht
adjunct directeur Prorail Inframanagement

Vermeulen, D.E. Raadslid gemeente Dordrecht

Ondernemer (oprichter bedrijf TWO-O-FOUR) in jan. 1994
40 per week Datum ingang november 1999

Directeur /eigenaar beheeermaatschappij TWO-O-FOUR
40 per week Datum ingang 31-05-2007

Nevenfunctie(s):

Algemeen bestuur Hollandse Delta

Dordrecht

Nevenfuncties leden en griffier rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).

H. Pieterson, voorzitter rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Directeur/eigenaar Adebar B.V.
Directeur/eigenaar H. Pieterson Management en Advies
Financial Advisor CFC
Gemeenteraadslid VVD te Bloemendaal, voorzitter commissie Grondgebied
Penningmeester bestuur Spaarnezicht
Penningmeester bestuur Bloemenhove
Lid algemeen bestuur werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Amstelveen

A. Huisman-Vlaar (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Sectorhoofd Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Middelen gemeente Stede Broec
Secretaris commissie Regionale en Algemeen Bestuurlijke Zake gemeente Stede Broec
Loco-secretaris gemeente Stede Broec

Mr. A.V.N.M. Steur (lid) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Lid Rekenkamercommissie gemeente Waterland

A. Abma (griffier) rekenkamercommissie gemeente Wervershoof, Enkhuizen, Drechterland en Andijk (WEDA).
Loco-griffier in de gemeenten Langedijk en Lemsterland, penningmeester van Ried foar de Fryske Beweging.

E.L.C.M. Mol gemeentesecretaris gemeente Drechterland
GEEN NEVENFUNCTIES! Bron gemeente Drechterland 2008

Dhr. W.G. Westhoff, raadsgriffier gemeente Drechterland en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
GEEN NEVENFUNCTIES! Bron 11 november 2008 gemeente Drechterland!
E.L.C.M. Mol (gemeentesecretaris) Geen
Z. Homan
Lid van de Raad van Toezicht Esdťgť-Reigersdaal
Lid van bestuur (secretaris) Zuster Schoenmaker Fonds
Dagelijks Bestuur CAW
D. te Grotenhuis
Eigenaar Te Grotenhuis b.v. (interimmanagement, coaching en training)
Penningmeester DB Opmaat
L.M.B.C. Wagenaar - Kroon
Voorzitter Dagelijks bestuur GGD (uit hoofde functie)
Algemeen bestuur GGD (uit hoofde functie)
Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland
Bestuur VNG, secretaris
Bestuur Milieufederatie Noord-Holland
J.H. Besseling - Buis
Verkoopster bij Gall&Gall
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand

M.M. Boon - Visser
Lid pastoraatgroep St. Lucasparochie
Voorzitter WSW Omnisport
Vrijwilliger bibliotheek
Lectrice R.K. Kerk
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

B. Bosma
Adviseur Bedrijven van Veilig Verkeer Nederland
Penningmeester Overleg Lokale Partijen van de 9 Westfriese gemeenten
N. Janssen-Fedoroff
Lid van de Derde Kamer 2008/2009
L. Bregman – de Reus
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand auto;mso-list:l19 level1 lfo10;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Jumelagecommissie stedenband Drechterland-Bardowick-Skoki auto;mso-list:l19 level1 lfo10;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter NBvP “Vrouwen van Nu” afdeling Venhuizen
P. Keersemaker auto;mso-list:l8 level1 lfo11;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter ANBO afdeling Drechterland auto;mso-list:l8 level1 lfo11;tab-stops:list 36.0pt">Bestuurslid Stichting Hervormd Weeshuis te Grootebroek auto;mso-list:l8 level1 lfo11;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter drafsport Stichting Prins Johan Friso Drechterland auto;mso-list:l8 level1 lfo11;tab-stops:list 36.0pt">Leraar basisonderwijs o.b.s. ’t Skitteljacht te Hoogkarspel
T.N. Oud
Chauffeur gehandicaptenvervoer (uitgevoerd door Connexxion)
T.N. Wijnker
Voorzitter Stichting dorpshuis de Schalm
Voorzitter Stichting Jeugdwerk Westwoud
Medewerker Syngenta Seeds bv Enkhuizen
Lid Koelemij-Kroesfonds
G.C.M. Lakeman
Lid toernooicommissie tennisvereniging Santana
Auteur wiskundeboeken
Voorzitter MR
Docent Martinuscollege
G.C.A.M. Ruitenberg
Docent / onderzoeker Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
Voorzitter Stichting Zikomo
J. Klasen
Bestuurslid Vereniging Serviceflat “De Hobbemaflat” Bilthoven
Secretaris Penningmeester Regio West-Friesland VVD
H.J. van der Meulen
Secretaris van de afdeling West-Friesland van de Nederlandse Vereniging van Postzegel Verzamelaars
J.C.N. Wagenaar
Verpleegkundige cardiologie Waterland ziekenhuis
E.M.T. Ligthart - Broersen
Opleidingsmanager Horizoncollege
A.E. Campfens
Voorzitter kerkenraad protestantse gemeente Hoogkarspel/Lutjebroek
Voorzitter college van kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoogkarspel / Lutjebroek
Lid CAO commissie voedingsbond FNV
Pilleerder
H.M.J. Nouwen
Administrateur Bouwmij. Visser & Mol

H.A. Schraa
Secretaris visclub Klokkeweel
Secretaris afdeling VVD Drechterland
Postagentschap Bovenkarspel
W.G. Westhoff (griffier)
Geen

R.J.H. van der Riet
Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland, marktplaats Algemeen Bestuurlijke Zaken
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio NHN
Vereffenaar Stichting Floriade 2002
Beheer RK Begraafplaats Frans van Saleshof in Lijnden

Z. Homan
Lid van de Raad van Toezicht Esdťgť-Reigersdaal
Lid van bestuur (secretaris) Zuster Schoenmaker Fonds

D. te Grotenhuis auto;mso-list:l32 level1 lfo27;tab-stops:list 36.0pt">Eigenaar Te Grotenhuis b.v. (interimmanagement, coaching en training) auto;mso-list:l32 level1 lfo27;tab-stops:list 36.0pt">Penningmeester DB Opmaat

L.M.B.C. Wagenaar - Kroon auto;mso-list:l44 level1 lfo28;tab-stops:list 36.0pt">Voorzitter Dagelijks bestuur GGD (uit hoofde functie) auto;mso-list:l44 level1 lfo28;tab-stops:list 36.0pt">Algemeen bestuur GGD (uit hoofde functie) auto;mso-list:l44 level1 lfo28;tab-stops:list 36.0pt">Algemeen bestuur Recreatieschap Westfriesland auto;mso-list:l44 level1 lfo28;tab-stops:list 36.0pt">Bestuur VNG, secretaris

Nevenfuncties raadsleden

J.H. Besseling - Buis
Verkoopster bij Gall&Gall
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand

M.M. Boon - Visser
Lid pastoraatgroep St. Lucasparochie
Voorzitter WSW Omnisport
Vrijwilliger bibliotheek
Lectrice R.K. Kerk
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand

B. Bosma
Adviseur Bedrijven van Veilig Verkeer Nederland
Penningmeester Overleg Lokale Partijen van de 9 Westfriese gemeenten

A.J. Groot - Vernet
Vrijwilliger WNF

L. Bregman- de Reus
Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand
Voorzitter Jumelagecommissie stedenband Drechterland-Bardowick-Skoki
Voorzitter NBvP “Vrouwen van Nu” afdeling Venhuizen

P. Keersemaker
Voorzitter ANBO afdeling Drechterland
Bestuurslid Stichting Hervormd Weeshuis te Grootebroek
Voorzitter drafsport Stichting Prins Johan Friso Drechterland
Leraar basisonderwijs o.b.s.
’t Skitteljacht te Hoogkarspe

T.N. Oud
Chauffeur gehandicaptenvervoer (uitgevoerd door Connexxion)

T.N. Wijnker
Voorzitter Stichting dorpshuis de Schalm
Voorzitter Stichting Jeugdwerk Westwoud
Medewerker Syngenta Seeds bv Enkhuizen
Lid Koelemij-Kroesfonds

G.C.M. Lakeman


Lid toernooicommissie tennisvereniging Santana
Auteur wiskundeboeken
Voorzitter MR
Docent Martinuscollege

G.C.A.M. Ruitenberg
Docent / onderzoeker Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam
Voorzitter Stichting Zikomo

J. Klasen
Bestuurslid Vereniging Serviceflat “De Hobbemaflat” Bilthoven
Secretaris Penningmeester Regio West-Friesland VVD
docent HBO

H.J. van der Meulen
Secretaris van de afdeling West-Friesland van de Nederlandse Vereniging van Postzegel Verzamelaars

J.C.N. Wagenaar
Verpleegkundige cardiologie Waterland ziekenhuis

E.M.T. Ligthart - Broersen
Opleidingsmanager Horizoncollege

A.E. Campfens
Voorzitter kerkenraad protestantse gemeente Hoogkarspel/Lutjebroek
Voorzitter college van kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoogkarspel / Lutjebroek
Lid CAO commissie voedingsbond FNV
Pilleerder

H.M.J. Nouwen
Administrateur Bouwmij. Visser & Mol

H.A. Schraa
Secretaris visclub Klokkeweel
Secretaris afdeling VVD Drechterland
Postagentschap Bovenkarspel

Tonny van de Vondervoort PvdA-bestuurder die ťťn van de vijf vrouwelijke staatssecretarissen in het eerste kabinet-Kok was. Maakte carriŤre in de Groningse gemeentepolitiek als wethouder van onderwijs en cultuur en later van financiŽn en P&O. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met de bestuurlijke reorganisatie en financiŽn lagere overheden. Bracht wel enkele grootschalige herindelingen tot stand, maar zag haar pogingen om stadsprovincies rond Rotterdam en Den Haag te vormen, mislukken. Miste de nodige soepelheid om hierover compromissen te bereiken. Slaagde er wel in om een nieuwe FinanciŽle-Verhoudingswet in te voeren.
Antonia Geertruida Maria (Tonny) PvdA (Partij van de Arbeid)
medewerker Provinciaal Bureau Groningen van de Stichting spel- en opvoedingsvoorlichting, van 1973 tot 1986
lid gemeenteraad van Groningen, van 5 september 1978 tot 22 augustus 1994
wethouder (van onderwijs, cultuur en emancipatie) van Groningen, van 29 april 1986 tot 1 mei 1990 (vanaf 1991 tevens locoburgemeester)
wethouder (van financiŽn, personeel en organisatie en emancipatie), van 12 april 1994 tot 22 augustus 1994
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met bestuurlijke en financiŽle organisatie lagere overheden, financiŽn lagere overheden en gemeentelijke herindeling), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
senior adviseur Deloitte & Touche Bakkenist managament consulting, vanaf 1999
waarnemend burgemeester van Drechterland (N.H.), van 1 januari 2004 tot 15 april 2006 (in afwachting van herindeling; 1 januari 2006 voortgezet na samenvoeging van de gemeenten Drechterland en Venhuizen)
waarnemend burgemeester van Zaanstad, van 15 april 2006 tot 25 april 2007
lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (belast met samenleving en zorg, sport, grondbeleid, Integrale ruimtelijke projecten: Oude Rijnzone), vanaf 25 april 2007
fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Groningen, van 1981 tot 1986
lid PvdA-commissies inzake financiŽn en binnenlands bestuur
lid Raad voor de financiŽle verhoudingen, vanaf 1 april 1999
voorzitter partijenoverleg Convenant Welzijn-Jeugdhulpverlening, vanaf 1999
lid Raad voor het openbaar bestuur, vanaf 1 september 2001
lid Regionale Raad voor de Arbeidsmarkt van de SER (Sociaal-Economische Raad)
lid bestuur scholengemeenschap "De Kranepoort"
voorzitter regionaal orgaan gemeentelijk voortgezet onderwijs
lid Centraal Orgaan Gemeentelijk Voortgezet Onderwijs
lid VNG-commissie onderwijs
vicevoorzitter Bestuursraad RHG (Rijks Hogeschool Groningen)
lid bestuur IZA Groningen-Drenthe
lid College van Arbeidszaken VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
lid Raad voor het openbaar bestuur, van 1 april 1999 tot 1 september 1999
vicevoorzitter Rob (Raad voor het Openbaar Bestuur), van 1 september 1999 tot 1 september 2001
Sociale Academie te Enschede, tot 1972
voortgezette opleiding Sociale Academie te Groningen

Den Bosch

Mw. mr. drs. I.A.M. (Irma) Woestenberg, gemeentesecretaris gemeente ’s-Hertogenbosch
NEVENFUNCTIES
1. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Lid commissie Bestuur en Veiligheid (2007)
2. Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)
Lid commissie bestuurlijke ontwikkelingen (2006)
3. Landelijk Veiligheidsberaad, Gemeentesecretaris in Veiligheidsberaad Irma Woestenberg, gemeentesecretaris van 's Hertogenbosch maakt, namens de VGS sinds dit jaar deel uit van het Veiligheidsberaad, het landelijk overlegorgaan voor de burgemeesters/korpsbeheerders van de 25 veiligheids- en politieregio's aangevuld met vertegenwoordigers van de politie, brandweer en GHOR.
Lid Managementraad van Gemeentesecretarissen (2009)2" face="
Bron gemeente Den Bosch 17 december 2008 - 21 februari 2009

Dhr. A. van der Jagt, raadsgriffier gemeente ’s-Hertogenbosch GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Den Bosch 17 december 2008
2009
Overzicht nevenfuncties directeur Bestuurszaken
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie van directeur:
B. Overige nevenfuncties:
Overzicht nevenfuncties directeur FinanciŽn, Informatievoorziening en Belastingen
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie van directeur:
1. NV Bossche Investeringsmaatschappij (BIM)
Commissaris
Tijdsbeslag: 6 uur per maand
Vergoeding: geen
2. BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier
Commissaris
Tijdsbeslag: 4 uur per maand
Vergoeding: geen
3. 100.000 plus gemeenten
Bestuurslid (2004)
Tijdsbeslag:
Vergoeding: geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties directeur Stadsbedrijven
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie van directeur:
1. NV Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen (NV MEI)
Commissaris (2006)
Tijdsbeslag: zes dagdelen per jaar
Vergoeding: geen
2. CoŲperatieve Vereniging Midwaste
Commissaris (2009)
Tijdsbeslag: zes dagdelen per jaar
Vergoeding: geen
B. Overige nevenfuncties:
1. SDU-uitgevers
Lid redactie tijdschrift Publieke Werken (2008)
Tijdsbeslag: 1 dagdeel per kwartaal
Vergoeding: geen
Overzicht nevenfuncties directeur Stadsontwikkeling
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie van directeur:
1. NV Bossche Investeringsmaatschappij (BIM)
Commissaris (1993)
Tijdsbeslag: 6 dagdelen per jaar
Vergoeding: geen
2. Haverleij BV
Commissaris (1998)
Tijdsbeslag 4 dagdelen per jaar
Vergoeding: geen
3. BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier
Lid directie (1998)
Tijdsbeslag 15 dagdelen perj aar
Vergoeding: geen
B. Overige nevenfuncties:
1. Stichting promotie straatbaksteen
Lid Raad van Advies (2003)
Tijdsbeslag: 1 dagdeel per jaar
Vergoeding: geen
Overzicht nevenfuncties directeur Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie van directeur:
geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties sectorcontroller Bestuurszaken en FinanciŽn,
Informatievoorziening en Belastingen
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
geen
B. Overige nevenfuncties:
1. Gemeenten Oisterwijk, Boxtel, Vught en Sint-Oedenrode
Lid rekenkamercommissies gemeenten (2006)
Tijdsbeslag: 8 uur per maand
Vergoeding: vast bedrag per vergadering
Overzicht nevenfuncties sectorcontroller Stadsbedrijven
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie van directeur:
geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties sectorcontroller Stadsontwikkeling
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
1. NV Maatschappij tot Exploitatie van Industriegebouwen (NV MEI)
Commissaris (2002)
Tijdsbeslag: 6 dagdelen per jaar
Vergoeding: geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties sectorcontroller Cultuur, Welzijn en Sociale Zaken
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties hoofd afdeling Wonen en Grondzaken
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties hoofd afdeling Weener Groep
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
B. Overige nevenfuncties:
Overzicht nevenfuncties griffier
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
geen
B. Overige nevenfuncties:
geen
Overzicht nevenfuncties plv. griffier
A. Uit hoofde of in het verlengde van de functie:
B. Overige nevenfuncties:

Overzicht nevenfuncties wethouder L.W.L. Pauli
1. Lid bestuurscommissie openbaar vervoer Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: 4 dagdelen per jaar
Vergoeding: geen

B. Overige nevenfuncties:

1. Bestuurder stichting Agro & Co Brabant
Tijdsbeslag: 12 maal Ĺ dag per jaar
Vergoeding: vaste jaarvergoeding

2. Lid van de Raad van Commissarissen bij Agro & Co Kapitaalfonds BV
Tijdsbeslag: 6 maal Ĺ dag per jaar
Vergoeding: (zie 1)

3. Lid overleggroep G27 Economie
Tijdsbeslag: 4 maal Ĺ dag per jaar
Vergoeding: geen

Overzicht nevenfuncties wethouder J. Eugster

A.Aanwijzing op basis van B&W besluit/raadsbesluit:
1.Lid bestuurscommissie openbaar vervoer Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: 4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant
Tijdsbeslag: Algemeen Bestuur Hart van Brabant 4 x per jaar
Tijdsbeslag: Dagelijks Bestuur Hart van Brabant 8 x per jaar
Vergoeding:geen

3.Bestuurslid Stichting Vestingwerken
Tijdsbeslag:3 tot 4 bijeenkomsten per jaar
Vergoeding:geen

4.Lid van de Raad van Europa (voordracht vanuit de VNG)
Tijdsbeslag: 6 tot 8 dagen per jaar
Vergoeding:reiskosten kunnen worden gedeclareerd

B.Overige nevenfunkties:

1.Lid Raad van Toezicht Zorgkantoor
Tijdsbeslag : 1 dagdeel per 8 weken
Vergoeding:geen

2.Lid overleg Grote Stedenbeleid G-27 Sociale Pijler
Tijdsbeslag : 4 tot 5bijeenkomsten per jaar
Vergoeding: geen

3.Lid Provinciaal overleg Klankbordgroep Veiliger Brabant
Tijdsbeslag :4 tot 5 bijeenkomsten per jaar
Vergoeding:geen

4. Voorzitter overleg Duurzame Driehoek
Tijdsbeslag : 7 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

5.Bestuurslidoverleg GBKN-Zuid (Grootschalige Basis Kaart Nederland)
Tijdsbeslag : 6 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

6. Lid reconstructiecommissie Maas en Meierij
Tijdsbeslag:10 Š 12 dagdelen per jaar
Vergoeding:vergoeding per vergadering

7. Lid Stichting Gereformeerd Frans van Udenhuis
Tijdsbeslag: 2 maal per jaar
Vergoeding : geen

Overzicht nevenfuncties wethouder drs. B.S. Eigeman

A.Aanwijzing op basis van B&W Besluit:

1. Voorzitter bestuurscommissie openbaar vervoer Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: 4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant
Tijdsbeslag:onbekend
Vergoeding:geen

B.Overige nevenfuncties:

1.Lid algemeen bestuur VNG
Tijdsbeslag:12 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Voorzitter Commissie Onderwijs/Welzijn en Zorg van de VNG
Tijdsbeslag:6 vergaderingen per jaar
Vergoeding:geen

3.Bestuurlijk overleg VNG/IPO
Tijdsbeslag:6 vergaderingen per jaar
Vergoeding:geen

4.Stuurgroep Netwerkanalyse Brabantstad
Tijdsbeslag: 3 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

5.GGA (Gebieds gebonden aanpak) betreffende openbaar Vervoer
Tijdsbeslag: 4 vergaderingen per jaar
Vergoeding:geen

6.Lid van het Arrondissementaaljeugdplatform Politie/Justitie Brabant Noord
Tijdsbeslag:3 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

7. Lid PACT Brabant
Tijdsbeslag:4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

8. Lid Comitee van aanbeveling “Kleurrijk Brabant”
Tijdsbeslag:2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

9.Voorzitter Stuurgroep School & Veiligheid
Tijdsbeslag:3 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

10.Voorzitter Stuurgroep Leren & werken kennisontwikkeling ‘s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag:5 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

Overzicht nevenfuncties drs. R. Weterings

A.Aanwijzing op basis van B & W besluit

1. Bestuurslid Stichting Heineken Cultuurprijs
Tijdsbeslag: 2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Bestuurslid Stichting Culturele Heineken Evenementen
Tijdsbeslag: 2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

B.Overige nevenfuncties:

1. Lid van de werkveldadviesraad studierichting Management Economie en Recht van de Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: onbekend
Vergoeding:geen


Overzicht nevenfuncties wethouder G.J. Snijders

Geen nevenfuncties

Voor het laatst bijgewerkt 12 november 2007.

OVERZICHT (NEVEN)FUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD VAN 'S-HERTOGENBOSCH
C.A.H.A. Aben
Senior-adviseur HRM Thuiszorg Brabant Noord-Oost te Uden

H.G.J.M. Beckers

Adviseur Raad van Bestuur Kadaster te Apeldoorn
Bestuurslid van de Vereniging voor Agrarisch Recht te Amsterdam
Lid van de Raad van Advies People at Strategy, opleidingscentrum De Baak
Eigen organisatie- en coachingbureau
Adviseur Ondernemersklankboord (VNO NCW)

J.H.C.M. van Beers

1">
Student International Business aan Universiteit van Tilburg

A.C.W. van Bussel
Ambtenaar bij de gemeente Oss
J.J.E.L. van Creij
Automonteur in eenmansbedrijf
Actief in wijktafel Rosmalen Noord
mevrouw J.P.M. van Doremalen-Welten
Adviseur mobiliteit bij VM2 (Vereniging Mobiliteit) te ‘s-Hertogenbosch Voorzitter ondernemersvereniging De Herven
Lid van klankbordgroep Bereikbaarheid ’s-Hertogenbosch
PR-functionaris Club van 111, sponsorclub financiering Rosmalens carnaval
P.T.M. van Doremalen
Gemeenteambtenaar in de gemeente Uden in de functie van wijkambtenaar
Voorzitter van statutaire Vereniging ’t Voorpand (huurdersvereniging)

mevrouw J. Hendrickx Geen (neven)functies
J.A.M. van Heijningen -
Advocaat en procureur bij Van Leeuwen Van der Eerden Advocaten -
Directeur Vangnet b.v. te ’s-Hertogenbosch (Personal holding)
Directeur Heijbos b.v. te ’s-Hertogenbosch
Lid van de Rotary ’s-Hertogenbosch West
Lid van de Orde van den Prince

N.G.L. Heijmans
Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant
Scholingsmedewerker Scholingsteam Socialistische Partij
J.W.F. Hoskam
Juridisch Adviesbureau Hoskam
Commissielid Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
Commissielid Vrijkomende gebouwen en gebieden BAI Bestuurslid Acta est fabula
P.E. Kagie
Algemeen programmamanager GSB/MOP gemeente Lelystad
plv. hoofd afdeling beleid gemeente Lelystad
Projectleider WMO gemeente Lelystad
mevrouw C.G.E.M. Katoen-de Graaf
Secretaris Stichting Vrouwennetwerk (tot ongeveer half juni 2006)
mevrouw P.W.M. van de Korput
Directeur/mede-eigenaar van de V.O.F. Pieternell van de Korput
Bestuurslid ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch
P.M. van der Krabben
DAF Trucks manager Corperate Communications
Voorzitter Stichting Welzijnszorg ’s-Hertogenbosch
Voorzitter Hou DAF op de weg
Voorzitter Winstdelingsfonds DAF
Voorzitter Stichting Recreatiefonds DAF
Voorzitter Stichting Molenberg
Bestuurslid Kamer van Koophandel
Bestuurslid Rabobank ’s-Hertogenbosch
Lid van diverse werk c.q. braingroepen
Bestuurslid Waterschap Aa en Maas
G.L. Kruiswijk
(nog geen opgave ontvangen)
J.C.P. Marcelis
Parttime personeelsfunctionaris bij Stichting Bronlaak-Heimdal te Oploo
Parttime personeelsfunctionaris bij Drukkerij Revon b.v. te Leerdam
Bestuurslid Vereniging Huurdersbelangen appartementen Meester Spoermekerlaan
P.H.A.M. Masselink Medewerker bij SenterNovem (agentschap van Economische Zaken ter uitvoering van overheidsbeleid op het gebied van innovatie, milieu en duurzaamheid en het bevorderen van de samenhang daartussen)
H.C. van Olden
Partner van de maatschap Holland van Gijzen advocaten en notarissen te Utrecht en aldus directeur van “Van Olden advocatenpraktijk b.v.” en “Van Olden Beheer b.v.”
Lid Raad van Toezicht UtreÁhtse Orde van Advocaten
Bestuurslid sectorgroep Lokale Overheid Ernst & Young
Secretaris Stichting de voormalige Katholieke Spaarbank
Bestuurslid Stichting Huijbert van Olden

mevrouw H.P. van Ommeren

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad Rechtbank ‘s-Hertogenbosch
Lid adviesraad tijdschrift “OR-informatie” een uitgave van uitgeverij Kluwer
Redacteur “Toolkit Medezeggenschap” een publicatie van uitgeverij Kluwer
mevrouw J.J. M. van Osch-van den Wildenberg

Organisatie secretaris SP ’s-Hertogenbosch
Vice-voorzitter SP ‘s-Hertogenbosch

D. ÷zkanli
Directeur/eigenaar Public People
Bestuurslid Stichting Wereld Kinderfeest
Bestuurslid Raadslid.nu
Bestuurslid Noord-Zuid Bevrijdingsfestival
D.G. ÷ztŁrk
geen nevenfuncties
mevrouw E. Pauel
locatie-manager VanHarteresto ‘s-Hertogenbosch
bestuurslid Voedselbank ’s-Hertogenbosch
M.I. Pieters xx

Zelfstandig adviseur milieu- en bedrijfsontwikkeling te ‘s-Hertogenbosch
Voorzitter van de Stichting Groepsaccommodatie Zonnewende in St. Michielsgestel
Lid bewonersbeheergroep wijkspeelplaats het Heijmansveldje (Sparrenburg)
Secretaris van de Stichting De Groene Vesting te ‘s-Hertogenbosch
M.J. van de Pol
Beleidsmedewerker bestuurszaken bij de gemeente Waalwijk
Bestuurslid Stichting D’n Mengelmoes
E.A. de Rooij

sector manager volwassenen bij Stichting Divers
vice-voorzitter van Brabantse Verenging Welzijn Ouderen
G.T. Schermers
Adviseur bij Partners+PrŲpper te Vugt met betrekking tot het binnenlands bestuur.
R.G.J. Schouten Manager jongeren en manager preventie en nazorg bij Stichting Maatschappelijke en Vrouwenopvang ’s-Hertogenbosch
mevrouw J.C. Schults
1"> Directeur ASQUA communicatietrainingen -1"> Bestuurslid van de Oeteldonkse Club van 1882 -1"> Bestuurslid Bambergers 55+ carnaval
Bestuurslid Stichting Gedenkteken IndiŽgangers ‘s-Hertogenbosch
A.J.M. van Son

Financieel adviseur bij Freebird Aluminium b.v.
mevrouw M.P.S. Tetteroo
Adviseur stichting PRODAS (deze stichting bestuurt 28 basisscholen in de regio Deurne, 1"> Asten en Someren)
vrijwilliger parochie San Salvator
voorzitter Huurdersraad BrabantWonen (tot eerstvolgende huurdersvergadering)
trainer PvdA (landelijk en regionaal)

mevrouw I.W. Thelissen-Jansen

Bestuurslid seniorenvereniging KBO/HEVO Rosmalen
Secretaris Stichting De Uitlok
Secretaris Nationale Vereniging De Zonnebloem, regio Rosmalen
Secretaris Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Hintham
Bestuurslid CDA Vrouwenberaad Noord-Brabant
Bestuurslid Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant
Secretaris Stichting Vrienden van de muziekvereniging “St. Cecilia”
Redactielid wijkkrant “De Hint”
G.W.J.H. van der Tol
Voorzitter van het ’s-Hertogenbosch Muziekkorps
F.H. van Valkenburg
Docent Helicon Opleidingen ‘s-Hertogenbosch
Docent Huisdier Kennis Instituut in Bunnik
Examinator Diveto Eindhoven
Penningmeester Stichting De Groene Hoeve ’s-Hertogenbosch
CoŲrdinator ontwikkeling stadspark in een samenwerkingsovereenkomst tussen Groenschool ’s-Hertogenbosch en Grupur Scolar Agricol in RoemeniŽ
Voorzitter kledingmagazijn St. Vincentius
Secretaris goederenmagazijn St. Vincentius
mevrouw C.K.J. Visscher
Medewerker provinciale SP fractie
Voorzitter van de SP afdeling’s-Hertogenbosch
lid van het bestuur van het Dierentehuis ‘s-Hertogenbosch

W.A.M. Vugs
Adviseur Arbobeleid bij GGZ Oost Brabant
Arbeidsvoorwaarden adviseur AbvaKabo FNV
Voorzitter Sociale Begeleidingscommissie Reinier van Arkelgroep
Lid bezwarencommissie functiewaardering Zorggroep Noord Limburg
Bestuurslid Socialistische Partij
B.J.M. Wagemakers
Manager Franchise/Flagships bij TUI Nederland
Voorzitter ProVoet (landelijke branche-organisatie voor pedicure)
Lid Stichting ProCert en Stichting facilitairbedrijf Provoet
Lid Sichting Bevordering Onderwijs
Lid algemeen bestuur Vereniging VNO-NCW
Lid algemeen bestuur HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten
P.J.A. de Wildt
Jurist/vakbondsconsulent Schoonmaaksector bij FNV Bondgenoten te Weert en
OR lid FNV Bondgenoten te Utrecht
Lid algemeen bestuur Kamer van Koophandel Brabant namens de FNV
Lid muziekcommissie Rosmalens Mannenkoor
Lid Popkoor Tune

Overzicht nevenfuncties en wethouders 2006. Overzicht nevenfuncties wethouder drs. B.S. Eigeman

A.Aanwijzing op basis van B&W Besluit:
1. Voorzitter bestuurscommissie openbaar vervoer Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: 4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling
voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart van Brabant
Tijdsbeslag:onbekend
Vergoeding:geen

B.Overige nevenfuncties:

1.Lid algemeen bestuur VNG
Tijdsbeslag:12 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Voorzitter Commissie Onderwijs/Welzijn en Zorg van de VNG
Tijdsbeslag:6 vergaderingen per jaar
Vergoeding:geen

3.Bestuurlijk overleg VNG/IPO
Tijdsbeslag:6 vergaderingen per jaar
Vergoeding:geen

4.Stuurgroep Netwerkanalyse Brabantstad
Tijdsbeslag: 3 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

5.GGA (Gebieds gebonden aanpak) betreffende openbaar Vervoer
Tijdsbeslag: 4 vergaderingen per jaar
Vergoeding:geen

6.Lid van het Arrondissementaaljeugdplatform Politie/Justitie Brabant Noord
Tijdsbeslag:3 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

7. Lid PACT Brabant
Tijdsbeslag:4 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

8. Lid Comitee van aanbeveling “Kleurrijk Brabant”
Tijdsbeslag:2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

9.Voorzitter Stuurgroep School & Veiligheid
Tijdsbeslag:3 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

10.Voorzitter Stuurgroep Leren & werken kennisontwikkeling ‘s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag:5 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

Overzicht nevenfuncties drs. R. Weterings

A.Aanwijzing op basis van B & W besluit
1. Bestuurslid Stichting Heineken Cultuurprijs
Tijdsbeslag: 2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

2.Bestuurslid Stichting Culturele Heineken Evenementen
Tijdsbeslag: 2 dagdelen per jaar
Vergoeding:geen

B.Overige nevenfuncties:

1. Lid van de werkveldadviesraad studierichting Management Economie en Recht van de Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch
Tijdsbeslag: onbekend
Vergoeding:geen


Overzicht nevenfuncties wethouder G.J. Snijders

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.