Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Tien troonredes uit twintiger jaren 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920 snel en gemakkelijk te bekijken op internet

Troonrede 17 september 1929

Leden van de Staten-Generaal, Te midden van U, Leden der Staten-Generaal, voel Ik Mij gedrongen uiting te geven aan ootmoedige erkentelijkheid voor den zegen, dien de Almachtige ook dit jaar over Mijn dierbaar Volk heeft verspreid. Die zegen zij een spoorslag te meer voor alle deelen van het Rijk en zijne inwoners van elken landaard, om hunne beste krachten bij voortduring te blijven geven aan de vreedzame ontwikkeling van het hechte geheel van Moederland en Overzeesche Gewesten. De betrekkingen, welke met de andere Mogendheden worden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard. Dat de hier te lande in het belang van den wereldvrede gehouden besprekingen tot overeenstemming hebben mogen leiden, stemt tot groote voldoening. De verwezenlijking der plannen van den Volkenbond ter vreedzame oplossing van internationale geschillen zal door Mij krachtig worden bevorderd, in de overtuiging, dat versteviging van de internationale rechtsorde den weg zal helpen banen tot gelijktijdige en wederzijdsche vermindering van bewapening. Pogingen, die zouden kunnen leiden tot wegneming van de belemmeringen in het handelsverkeer tusschen de volkeren, kunnen op Mijnen daadwerkelijken steun rekenen. De wensch naar totstandkoming eener nieuwe regeling met BelgiŽ kon nog niet worden vervuld. Ik vertrouw, dat een juister begrip van de wederzijdsche rechten en behoeften, waartoe de gedachtenwisseling, die in het vorige zittingjaar plaats had, bevorderlijk kon zijn, het bereiken van overeenstemming ten goede zal komen. De toestand van handel en nijverheid geeft in menig opzicht stof tot dankbaarheid. Niettegenstaande de oogst ook dit jaar over het algemeen niet onbevredigend mag heeten, zouden land– en tuinbouw zich breeder ontplooien, zoo de prijzen der voortbrengselen gelijken tred hielden met de productiekosten. Vertrouwd mag worden, dat de onlangs tot stand gekomen wettelijke maatregelen ter bevordering van onzen uitvoer heilzaam zullen werken op den afzet in het buitenland. Op Uwe medewerking zal een beroep worden gedaan ter behandeling van de thans aanhangige wetsontwerpen, voorzoover zij daartoe, gewijzigd dan wel ongewijzigd, in aanmerking komen. Het reeds ten vorigen jare aangekondigde ontwerp tot herziening van het huwelijksvermogensrecht zal U thans spoedig bereiken; ook overigens zal vemieuwing van recht op onderscheiden gebied worden bevorderd. Met krachtige bestrijding van de werkloosheid zal worden voortgegaan. Naar Ik vertrouw, zal het rapport der Staatscommissie voor de herziening van de Lager-Onderwijswet 1920 binnen niet te langen tijd worden ingediend. Met den meesten spoed zullen alsdan de vereischte voorstellen tot herziening van de Lager-Onderwijswet 1920 aanhangig worden gemaakt. Het zal Mijn ernstig streven zijn het financleel evenwicht te handhaven. Daartoe zal op den weg van versobering van ‘s Rijks dienst behooren te worden voortgegaan en zal voorzichtigheid geboden zijn ten opzichte van wettelijke maatregelen, welke lasten op ‘s Lands schatkist kunnen leggen. De uitgaven voor leger en vloot zullen beperkt blijven tot het beslist noodige voor handhaving van de onzijdigheid en verdediging der onafhankelijkheid van den Staat. Indiening van een wetsontwerp inzake de kanaalverbinding van Amsterdam met den Rijn wordt bespoedigd. Een voorstel tot wijziging van de Zuiderzeesteunwet zal U worden voorgelegd. De verbetering der wegen en rivierovergangen zal krachtig worden voortgezet. Een wetsontwerp betreffende de publlekrechtelijke regeling der collectieve arbeidsovereenkomsten zal worden ingediend. In voorbereiding is een wettelijke regeling omtrent de instelling van bedrijfsraden. Herziening van de sociale verzekering zal worden ter hand genomen. In voorbereiding is een wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering. Overwogen wordt verbetering der economische voorlichting van nijverheid en handel. Met den middenstand zal nog nauwer dan tot heden voeling worden gehouden. Voortgezet wordt het onderzoek in hoeverre, zoolang het vrije ruilverkeer niet internationaal gehuldigd wordt, door een onderhandelingstarief de nadeelen voor een deel van onze nijverheid en landbouw van elders geheven beschermende invoerrechten zouden kunnen worden getemperd. Ten aanzien van den politieken toestand in Nederlandsch-IndiŽ blijft waakzaamheid geboden. Intusschen valt te wijzen op de teekenen van een veldwinnend overzicht, dat slechts door daadwerkelijke deelneming van alle groepen der bevolking aan het opbouwend werk der Overheid het algemeen belang in waarheid wordt gediend. Het bedrijfsleven in Nederlandsch-IndiŽ ondervond den terugslag der voor sommige landbouwproducten ongunstige verhoudingen op de wereldmarkt. De algemeene toestand kan niettemin bevredigend worden genoemd. Op hetgeen in de laatste jaren op het gebied van de ontvoogding van Nederlandsch-IndiŽ is verricht, wordt niet teruggekomen. Afgcscheiden van andere vereischten, zal aan de beginselen der ontvoogding in de sfeer van het centraal bestuur geen uitbreiding worden gegeven vůůr en aleer de grondslagen van die ontvoogding zijn bevestigd door verdere uitvoering van de wet op de bestuurshervorming van 1922. Aan die uitvoering zal met voortvarendheid worden gewerkt zoo door uitbreiding, over de verdere deelen van den Archipel, van het gebied, waarop haar beginselen toepassing vinden, als door eene krachtige toepassing van die beginselen binnen dat gebied. De economische toestand van Suriname blijft emstige aandacht vorderen. Tegenover een voortgezette uitbreiding van de koffiecultuur en van de bauxietnijverheid staat een teruggang van de goud– en balatawinning. Ook voor de suikerrietteelt zijn de vooruitzichten minder gunstig. Reden tot verheugenis biedt de voortschrijdende opbloei van CuraÁao. Op een duurzame versterking van de ter plaatse aanwezige gezagsmiddelen tot handhaving van rust en orde blijft Mijne aandacht gevestigd. Met de innige bede, dat God Uw arbeid mildelijk moge zegenen, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 18 september 1928

Leden van de Staten-Generaal, Weder in Uw midden vertoevend, gevoel Ik dankbaarheid voor de zegeningen, waarmee ons volk ook in het afgeloopen jaar is omringd en die ons de moeilijkheden en zorgen, welke overblijven, met te meer moed en vertrouwen doen onder het oog zien. De algemeene toestand van het Land geeft in menig opzicht stof tot voldoening. Het voortschrijdend economisch herstel buiten onze grenspalen heeft, ondanks de kunstmatige belemmeringen in het internationaal ruilverkeer, een gunstigen invloed op handel en nijverheid. Een deel der scheepvaart lijdt echter bij voortduring onder een te veel aan scheepsruimte op de wereldmarkt. De toestand van land– en tuinbouw stemt tot erkentelijkheid. Wel is waar stelde de fruitteelt te leur, maar zoowel de omvang en de hoedanigheid van den oogst, als de prijzen der producten mogen bevredigend heeten. Langs den weg van ontwatering en ontginning wordt met kracht verhooging van het voortbrengingsvermogen van den bodem bevorderd. De financieele toestand blijft tot soberheid manen, niet het minst omdat de zware lasten, door de verschillende publieke lichamen op de bevolking gelegd, een duurzame verbetering van den economischen toestand belemmeren. De betrekkingen, welke wij met de andere Mogendheden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard. Met eenige Mogendheden werden arbitrage– en verzoeningsverdragen gesloten. Onze aandacht blijft op dit belangrijk onderwerp gevestigd. Betreurende, dat de pogingen om tot internationale vermindering van bewapening te geraken niet sneller tot tastbare resultaten vermogen te leiden, begroet Ik met voldoening de toenemende internationale samenwerking op velerlei, in het bijzonder ook op economisch gebied. Een voorstel tot toetreding tot het onlangs te Parijs geteekende verdrag tot uitbanning van den oorlog, waarin een nieuwe waarborg mag worden gezien voor de handhaving van den vrede, zal U binnenkort bereiken. Ik vertrouw, dat hernieuwde besprekingen met BelgiŽ zullen leiden tot een voor beide landen bevredigende uitkomst. Naast de in het afgeloopen jaar ingediende en nog aanhangige wetsontwerpen, op welker afdoening wordt prijs gesteld, zullen eenige andere aan Uw oordeel worden onderworpen. Daartoe behooren ontwerpen tot nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomsten van kapiteins en van schepelingen, en tot wijziging van het huwelijksgoederenrecht. Spoedige indiening is te verwachten van een wetsontwerp tot herziening van de Gemeentewet en van een voorstel tot technische wijziging van de Armenwet. Een ontwerp in zake het pachtcontract is in vergevorderden staat van voorbereiding. Te gemoet gezien kunnen worden ontwerpen van een natuurbeschermingswet en van een monumentenwet. Een voorstel tot herziening van de financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten zal Uw aandacht vragen. Wetsvoorstellen betreffende minimum loonen in de huisindustrie en betreffende de bescherming van jeugdige personen en vrouwen bij het verrichten van landbouwarbeid zijn in voorbereiding, evenals een voorstel van wet tot regeling der werkloosheidsverzekering. De politieke toestand in Nederlandsch-IndiŽ, hoewel voortdurende waakzaamheid vereischende, is, vergeleken bij dien van het vorige jaar, verbeterd. Het bedrijfsleven verheugt zich over het algemeen in een normalen bloei. De economische ontwikkeling van Suriname, hoewel nog steeds onzeker, vertoont enkele lichtpunten, welke beloften voor de toekomst kunnen inhouden. De cultuur van Liberia-koffie blijft gunstige resultaten opleveren, de bauxietwinning ontwikkelt zich krachtig en het houtbedrijf vertoont een onmiskenbare opleving. De economische opleving van CuraÁao blijft aanhouden. Met den wensch, dat Gods rijke zegen op Uw arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 20 september 1927

Leden van de Staten-Generaal! De plechtigheid van dit oogenblik heeft voor Mij eene meer dan gewone beteekenis. Mijn beminde Dochter aan Mijne zijde te zien bij het openen van Uwe vergadering vervult Mijn hart met dankbaarheid jegens God, die Haar leven gespaard en Haar jeugd in zoo vele opzichten gezegend heeft. Met erkentelijkheid gedenk Ik de wijze waarop ons volk heeft meegeleefd bij Haar intrede in het openbare leven. De algemeene toestand van het land geeft in menig opzicht reden tot voldoening. Dank zij voortschrijdende verbetering in de wijze van bedrijfsuitoefening en ontginning, neemt het voortbrengingsvermogen van land– en tuinbouw toe. Weinig loonende prijzen, bemoeilijking van den afzet in den vreemde en mingunstige weersgesteldheld leiden nochtans voor sommige takken van het bedrijf tot niet zeer bevredigende uitkomsten. Door handel en nijverheid worden, ondanks verschillende moedgevende verschijnselen, nog steeds groote moeilijkheden ondervonden, niet het minst door de kunstmatige belemmeringen die aan het internationaal ruilverkeer worden in den weg gelegd. De financiŽle toestand blijft zorgeischend, in de voornaamste plaats omdat de zware lasten, op de bevolking gelegd, de herleving der welvaart en de verruiming der werkgelegenheid vertragen. Met deelneming gedenk Ik de slachtoffers van de ramp, die eenige maanden geleden opnieuw het oostelijk deel van ons land teisterde. De spoedige en milde hulp, die ook nu van vele zijden verleend werd, was Mij een oorzaak van vreugde. Onze betrekkingen tot de andere Mogendheden bleven van den meest vriendschappelijken aard. Ik vertrouw, dat het mogelijk zal zijn met den buurstaat BelgiŽ in een geest van onderlinge samenwerking een regeling te vinden in een voor beide landen aannemelijken zin van de vraagstukken, die door de verwerping van het verdrag van 3 April 1925 aan de orde zijn gebleven. Het samenstel dier vraagstukken is thans nog het voorwerp van een nader onderzoek hier te lande. In de organen van den Volkenbond, in welks Raad ons land geroepen werd zitting te nemen, dragen de Nederlandsche vertegenwoordigers naar hun vermogen bij tot de ontwikkeling van de organisatie der volkerengemeenschap. Van de resultaten der door den Volkenbond bijeengeroepen Economische Conferentie heb Ik met voldoening kennis genomen; het verheugt Mij vast te stellen, dat de aldaar aangegeven richtlijnen der economische politiek overeenkomen met die, welke door Nederland worden gevolgd. Naast de reeds aanhangige wetsontwerpen zullen eenige andere aan Uw oordeel worden onderworpen. Daartoe behooren ontwerpen tot wijziging van het strafstelsel o.m. beoogende nadere voorzieningen betreffende de voorwaardelijke veroordeeling, invoering van de jeugdgevangenis en krachtiger bestrijding van de beroepsen gewoontemisdadigheid; een ontwerp strekkende tot wijzlging der bepalingen omtrent de ouderlijke macht en de voogdij; en een ontwerp houdende bepalingen betreffende den rechtstoestand der ambtenaren. Een voorstel om de uitoefening van het kiesrecht te vergemakkelijken voor hen, wier beroep hen noopt ten tijde van de stemming buitenslands te vertoeven, zal U spoedig bereiken. Aanhangig zullen worden gemaakt eene technische herziening van de Armenwet, en eene wijziging van de Gemeentewet, beoogende de samenwerking van naburige gemeenten te bevorderen. Een ontwerp tot vervroeging van den datum waarop het zevende leerplichtjaar in werking zal treden, zal spoedig worden ingediend. Een wetsontwerp tot verlaging der inkomstenbelasting zal U worden aangeboden, evenals een techifische wijziging van de vermogensbelasting en ťťn der verdedigingsbelastingen, in hoofdzaak bedoelende aan ongegronde verschilpunten tusschen de bepalingen van die beide heffingen een einde te maken. In aansluiting aan de in het achterliggende jaar tot stand gekomen Comptabiliteitswet zal eerlang het ontwerp van een Bedrijvenwet bij U worden ingediend. De voorbereiding van de herziening der financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten, waaromtrent Mij kortgeleden het rapport der betreffende Staatscommissie heeft bereikt, is door de Regeering ter hand genomen. Eene aanvulling van de wetgeving wordt voorbereid ten einde onder alle omstandigheden de mogelijkheid van het afsluiten van handelsverdragen te behouden en hierdoor het vrije ruilverkeer te bevorderen. Binnenkort zal aan Uw oordeel worden onderworpen het ontwerp eener Wegenwet. De indiening van een ontwerp-Electriciteitswet kan worden tegemoet gezien. Voorstellen tot herziening van de Veiligheidswet en de Invaliditeitswet zijn in voorbereiding. De ten vorigen jare reeds aangekondigde herziening van de Ziektewet, welke aan de invoering van deze wet moet voorafgaan, zal Uwe vergadering spoedig bereiken. Op Java en op de Westkust van Sumatra zijn betreurenswaardige onlusten voorgevallen, welke dank zij het doortastend optreden van bestuur, politie en leger spoedig werden bedwongen. Aan het eigen Indische volksleven zijn deze onlusten vreemd. Maatregelen zijn genomen om ook in de toekomst de bevolking tegen aanslagen op haar welvaart en veiligheid te beschermen. Daamaast wordt, zooveel de geldelijke omstandigheden toelaten, de cultureele en welvaartspolitiek in Nederlandsch-IndiŽ met kracht voortgezet. Met belangstelling wordt uitgezien naar de vruchten, welke de kortgeleden voor Suriname aanvaarde maatregelen ten bate van dat overzeesche gebiedsdeel zullen afwerpen. De economische toestand van CuraÁao blijft gunstig. Met den wensch, dat Gods milde zegen op Uwen arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 21 september 1926

Leden der Staten-Generaal, In Uw midden verkeerend, Leden van de Staten-Generaal, verheug Ik Mij, dat de toestand van ons volk in menig opzicht tot dankbaarheid stemt, al ontbreken de schaduwen niet. Niet dan zeer geleidelijk voltrekt zich het economisch herstel. Inzinkingen blijven daarbij niet achterwege. Handel en nijverheld, evenals een deel der scheepvaart, ondervinden nog steeds de ongunst der tijden. De onstandvastige waarde der munteenheid in verschillende landen vertraagt de gezondmaking van het internationaal ruilverkeer. De land– en tuinbouw wordt in verschillende van zijn takken bedreigd door ongewone, naar gehoopt mag worden tijdelijke, belemmeringen in den afzet van zijn producten elders. Er wordt met kracht naar gestreefd, dit euvel een einde te doen nemen. Sedert Ik de laatste maal in Uw midden verkeerde, is een ernstige beproevmg over een deel van ons land gekomen. Een vriendelijke zonnestraal is in dit leed gevallen door de groote deelneming in het lot der slachtoffers, die zich in wijden kring in woord en daad heeft geopenbaard. Deze uiting van nationale saamhoorigheid heeft Mij met dankbaarheid vervuld, evenzeer als de toewijding, zoowel van burgerzijde als door het personeel van land– en zeemacht in de ure van het gevaar betoond. De financieele toestand van het land blijft voortdurend zorg eischen. Verlichting van de lasten, op de bevolking gelegd, is een onmisbare voorwaarde voor een duurzame verbetering van den economischen toestand en is slechts mogelijk bij een zuinig beheer. Op politiek gebled zal, in afwachting van het herstel van normale verhoudingen, de lijn, in den loop van het achterliggende zittingjaar uitgegestippeld, blijven gevolgd. De betrekkingen, welke Wij met de andere Mogendheden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard. Het verheugt Mij, dat de Volkenbond door de toetreding van Duitschland aan beteekenis heeft gewonnen. Met verschillende Mogendheden worden besprekingen gevoerd over het sluiten van arbitrage– en verzoeningsverdragen. Naast de in den loop van dit jaar aangekondigde maatregelen en wetsvoorstellen worden nog eenige andere voorbereid. Daartoe behooren voorzieningen op het gebied der justitieele wetgeving; een wijziging van de Provinciale wet; een partieele herziening van de wettelijke bepalingen op de forensen; en eene wettelijke regeling van het handelsonderwijs. Voorstellen tot het wegnemen van enkele onnoodige beperkingen van de vrijheid op het gebied van het lager onderwijs zullen U binnenkort bereiken. Een wetsontwerp zal worden ingediend ten einde de niet binnen het Rijk wonende Nederlanders, die daarvoor in aanmerking komen, naar billijke regelen te doen bijdragen in de inkomsten-, vermogens– en verdedigingsbelastingen, en de nalatenschappen van dezelfde personen te betrekken in de successiebelasting. Tot bevordering van het behoud van natuurschoon zal U een voorstel worden aangeboden om zekere fiscale verzachtingen te verbinden aan eene vrijwillige beperking van het beschikkingsrecht over bepaalde landelijke eigendommen. Voorstellen zullen worden gedaan tot wijziging en aanvulling onzer sociale wetgeving ten einde te geraken tot ratificatie van sommige ontwerpverdragen der Internationale Organisatie van den Arbeid. Invoering der Ziektewet ligt in het voornemen, nadat deze gewijzigd zal zijn in het bijzonder in dien zin, dat meer plaats wordt ingeruimd aan voorzieningen, welke uit het maatschappelijk leven opkomen. De droevige ramp, die Nederlandsch-IndiŽ heeft getroffen, heeft Mij met deernis vervuld. De gevoelens, die ook daarbij velen tot leniging van nood hebben bewogen, waren Mij een oorzaak van blijdschap. De steun, in donkere dagen wederzijds verleend, heeft den band tusschen het Moederland en Nederlandsch-IndiŽ versterkt. In het aanstaande voorjaar zal de nieuwe Indische Staatsregeling ten volle in werking treden. Het streven zal zijn de grootere zelfstandigheid in inwendige aangelegenheden, welke zij aan Nederlandsch-IndiŽ geeft, zoo spoedig en zoo volledig mogelijk tot haar recht te doen komen. De ook in dit gebiedsdeel ter hand genomen welvaartspolitiek zal krachtig worden voortgezet, inzonderheid ten bate van de inheemsche bevolking. De te verwachten opening van een derde inrichting van hooger onderwijs, de medische hoogeschool te Batavia, zal van groot belang blijken voor de geestelijke ontwikkeling van IndiŽ. Suriname eischt nog steeds de bijzondere aandacht der Regeering, al is eenige verbetering in den economischen toestand van dat gewest te bespeuren. In CuraÁao blijft die toestand gunstig. Moge Gods milde zegen op Uwen arbeid rusten! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 15 september 1925

Leden der Staten-Generaal, In Uw midden, Leden der Staten-Generaal, herdenk Ik met voldoening, dat er voor ons Volk in zoo menig opzicht reden tot dankbaarheid bestaat. Innigge deelneming vervult Mij met de slachtoffers van de ramp, die in de afgeloopen maand verschillende deelen van het land teisterde. Het gevoel van saamhoorigheid, dat zich, waar het geldt geleden verlies te lenigen, weder zoo krachtig openbaarde, stemt echter tot erkentelijkheid. De toestand van land– en tuinbouw geeft in menig opzicht reden tot voldoening, al zijn de vooruitzichten voor de naaste toekomst niet geheel zonder schaduwen. Handel en nijverheid verkeeren nog in moeilijken toestand; in niet geringe mate is daarop van invloed de economische gesteldheid buiten onze grenspalen. Al blijven zorgen drukken, zoo kan niettemin van eenige verbetering in den algemeenen toestand des Lands worden gewaagd. Het gevaar voor de ontwrichting van den toestand van ‘s Lands geldmiddelen kan als afgewend worden beschouwd. Ingrijpende maatregelen zijn daarvoor noodig geweest. Blijft de financieele toestand zich gunstig ontwikkelen, dan zal, naast verlichting der aan de burgerij opgelegde lasten, ook verzachting van enkele der in de laatste jaren genomen maatregelen in overweging kunnen worden genomen. Zoo voor Bestuur als Wetgeving blijft handhaving van de Christelijke grondslagen van ons volksleven richtsnoer. Vereenvoudiging van den Staatsdienst, waar mogelijk inkrimping van Staatsbemoeiing, en betrachting van de uiterste soberheid in het beheer der publieke middelen blijven dringend geboden. Voorzieningen, die omvangrijke geldelijke offers van de schatkist vorderen, dienen dan ook vermeden te worden. Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van den meest vriendschappelijken aard. De geldelijke verhouding tusschen Rijk en gemeenten zal worden herzien. Met volstrekte handhaving van de grondwettelijke financieele gelijkstelling op het gebied van het lager onderwijs, blijft het oog gericht zoowel op het houden van de kosten van het onderwijs binnen redelijke grenzen, als op het wegnemen van onnoodige beperkingen van de vrijheid van het onderwijs. Een voorstel zal worden gedaan tot wijziging van de regeling van de schoolgeldheffmg. In afwachting dat de ontwikkeling van den internationalen toestand de verwezenlijking zal toelaten van de door den Volkenbond in uitzicht gestelde algemeene beperking van bewapening, zal reeds thans het streven er op gericht zijn om, bij behoud eener weermacht, welke met den bestaanden internationalen toestand rekening houdt, geleidelijk te geraken tot verlaging van de militaire uitgaven. Maatregelen zijn in overweging tot instelling van een Departement van Landsverdediging, waaraan de belangen van Land– en Zeemacht zullen worden toevertrouwd, voor zoover deze laatste niet naar het Departement van KoloniŽn moeten overgaan. De zorg voor de groote verkeerswegen te land vordert bijzondere aandacht. Ook hieromtrent zijn voorzieningen in overweging genomen. Op sociaal terrein blijft een omzichtig beleid noodzakelijk. Geleidelijk zal de in het verleden gevolgde lijn worden doorgetrokken. Naarmate de economische toestanden in ons land dit mogelijk maken zal de Arbeidswet 1919 verder behooren te worden doorgevoerd. Invoering der Ziektewet, nadat deze gewijzlgd is, Ook in dezen zin, dat meer ruimte wordt gelaten aan hetgeen in de maatschappij is opgekomen, is geboden. Wettelijke regeling van het collectieve arbeldscontract zal worden bevorderd. Ten aanzien van de Volkshuisvesting zal de Regeering zlch als regel beperken tot de taak, zooals de Woningwet zich die heeft gedacht. Maatregelen tot uitbreiding van werkgelegenheid zijn in overweging. Het beheer van ‘s Lands overzeesche gewesten zal worden voortgezet in een geest, welke met onze zedelijke roeping jegens die gewesten in overeenstemming is. Om in de toenemende behoeften van land en volk te kunnen voorzien, is ruime toevloeiing van kapitaal onmisbaar. Gewaakt zal worden dat de belangen der inlandsche bevolking niet door overwicht van dat kapitaal worden benadeeld. Moge God Zijn milden zegen aan Uw arbeid schenken! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 16 september 1924

Leden der Staten-Generaal, Het verheugt Mij, Leden der Staten-Generaal, weder in Uw midden te verschijnen. Schoon alle zorgen nog niet zijn weggenomen, mag gehoopt worden, dat de economische crisis thans haar diepste punt heeft bereikt. Zelfs valt voor het oogenblik in sommige opzichten eenige, zij het geringe opleving van handel, landbouw en nijverheid waar te nemen. Ook de verbetering in den toestand van ‘s Lands financiŽn kan als een lichtpunt worden beschouwd. Het vooruitzicht is gewettigd, dat, indien ook de thans bij de Staten-Generaal nog aanhangige maatregelen van financieelen aard zullen zijn tot stand gekomen, de gewone uitgaven en inkomsten voor het dienstjaar 1925 in evenwicht zullen zijn. Hoewel aldus het onmiddellijk dreigend gevaar voor ‘s Lands financiŽn zal zijn gestuit, moet niettemin met onverzwakten ijver naar verdere bezuiniging worden gestreefd, ten einde mede daardoor de noodzakelijke voorwaarden te scheppen, welke voor het herstel van de volkswelvaart onmisbaar zijn. De betrekkingen, welke Wij met de andere Mogendheden onderhouden, zijn van den meest vriendschappelijken aard. Andermaal zullen U voorstellen worden gedaan tot regeling van de sterkte en de samenstelling der zeemacht, en tot verdeeling van de kosten daarvan over de Staatsbegrooting en de begrooting van Nederlandsch-IndiŽ. Wetsontwerpen tot heffmg eener belasting op weelde-verteringen en tot verlaging van sommige te zeer drukkende directe belastingen zijn in voorbereiding. De indiening van een wetsontwerp tot nadere regeling van de verplichte ziekte– en ongevallenverzekering van arbeiders is spoedig te wachten, terwijl verdere ontwerpen van wet betreffende de herziening van de sociale verzekering in voorbereiding zijn. In den financieelen en economischen toestand van Nederlandsch-IndiŽ valt vooruitgang te bespeuren. De ontwerp-begrooting van dat gebiedsdeel, welke U eerlang ter overweging zal worden aangeboden, rechtvaardigt de verwachting, dat het tijdperk der tekorten op den gewonen dienst afgesloten is. Bij die begrooting zullen voorstellen aan Uw oordeel worden onderworpen, strekkende om te gemoet te komen aan de bezwaren, welke voor rechtspersonen aan de bestaande belastingregelingen verbonden bleken te zijn. Aan de voorbereiding der instelling, op de grondslagen der bestuurshervorming, van de provincie West-Java zal de laatste hand worden gelegd. De aanstaande opening der Rechtshoogeschool te Batavia is wederom een schrede op den weg der geestelijke ontwikkeling van IndiŽ. In Suriname blijft de staat der landsfinanciŽn zorgelijk en maken handel en bedrijf nog steeds moeilijke tijden door. De gang van zaken in CuraÁao stemt daarentegen in menig opzicht tot voldoening. Moge God Zijn zegen schenken aan Uwen arbeid! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 18 september 1923

Leden der Staten-Generaal, Te midden van U, Leden der Staten-Generaal, is het Mij een behoefte God te danken voor den zegen ons Volk beschoren. Moge Hij ons de kracht schenken om niet zonder hoop de veelszins duistere toekomst te gemoet te gaan. Zwaar is de druk der tijden. Handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart kwijnen ten gevolge van omstandigheden, die veerkracht noch vlijt vermogen te dwingen. Werkloosheid heerscht in ernstige mate. Ten gevolge van een en ander blijft de financieele en economische toestand des Lands zorgwekkend. De uitgaven gaan ver boven het bedrag der inkomsten uit. Zij hebben een peil bereikt, dat ligt boven de draagkracht van het Volk, terwijl het doorwerken van verschillende der geldende regelingen verdere stijging zal veroorzaken. Een blijvend herstel van het economisch leven wordt ook door sommige al te drukkende heffingen belemmerd. Onder deze omstandigheden zullen ingrijpende maatregelen getroffen moeten worden om binnen korten tijd het bedrag der uitgaven met dat der inkomsten overeen te brengen en zal met betrekking tot de uitoefening van de Staatszorg naar beperking zijn te streven., Onze betrekkingen met de andere Mogendheden zijn van vriendschappelijken aard en geven aanleiding tot voldoening. Intusschen blijft de internationale toestand onzeker en schrijdt de staatkundige en economische ontreddering, die de wereldoorlog heeft achtergelaten, voort. Het belang der geheele menschheld vordert, dat daarin verandering kome, en rechtvaardigt den wensch, dat voor de hangende vraagstukken eerlang oplossingen worden gevonden, die den weg opener tot het herstel, waaraan, zoowel geestelijk als stoffelijk, dringend behoefte bestaat. Aan herziening van de wetboeken zal verdere voortgang worden gegeven. Een wetsontwerp tot regeling van de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zal U dezer dagen bereiken. Tot het brengen van wijzigingen in het belastingstelsel zullen U verschillende wetsontwerpen worden aangeboden. Een voorstel zal worden ingediend tot opheffing van privaatrechtelijke belemmeringen, die aan de totstandkoming en de instandhouding van werken in het openbaar belang bevolen of ondernomen, in den weg worden gelegd. Wetsvoorstellen, strekkende tot het brengen van meer eenheid en vereenvoudiging in de sociale verzekerings-wetgeving, worden voorbereid, mede om te komen tot vermindering van de aan hare uitvoering verbonden lasten. Een wetsontwerp, strekkende om bestuur en wetgeving van Nederlandsch-IndiŽ te regelen in den geest van de herziene bepalingen der grondwet, zal U eerstdaags bereiken. Ook zal spoedig Uwe medewerking worden gevraagd voor een wet, krachtens welke de verdere exploitatie der tinertsen van Billiton zal geschieden in een gemeenschappelijk bedrijf met de Billiton-maatschappij, met overwegende zeggenschap van de Regeering. De bevordering van de geestelijke en stoffelijke belangen der bevolking, ook van die der overzeesche gebiedsdeelen, blijft, voor zoover de benarde geldelijke omstandigheden dit toelaten, een onderwerp van aanhoudende Regeeringszorg uitmaken. Moge Gods zegen op Uwen arbeid rusten! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

   

 

Troonrede 25 juli 1922

Leden der Staten-Generaal, De wenschelijkheid om in de Grondwet onderscheidene, belangrijke wijzigingen aan te brengen, is door de ontbonden Kamers der Staten-Generaal met groote meerderheid van stemmen erkend. Ter voldoening aan het Grondwettelijk voorschrift, zullen U onverwijld de noodige voorstellen bereiken om het aangevangen werk te voltooien. Uw arbeid in deze zitting, kort van duur als zij is, zal uiteraard een beperkt karakter dragen. Ik stel Mij voor Mij nader te verklaren nopens de maatregelen in ‘s Lands belang, die in de volgende zitting Uwe medewerking zullen behoeven. Het is Mijne vurige bede, dat God ons de wijsheid moge schenken, onmisbaar om ons dierbaar Vaderland in deze moeilijke tijden voor inzinking te behoeden. Ik verklaar de zitting der Staten-Generaal te zijn geopend.  

 

Troonrede 20 september 1921

Leden der Staten-Generaal, Mij wederom in Uw midden bevindende, Leden der Staten-Generaal, mag Ik niet verhelen, dat, zelfs thans, nu de wereldoorlog welhaast drie jaren tot het verledene behoort, zijne gevolgen zich nog in hevige mate doen gevoelen. Schoon God ons voor zware rampen spaarde, lijdt ook het vaderland onder de algemeene ontwrichting der economische verhoudingen. Met noesten ijver aan het herstel van de welvaart te arbeiden, angstvallig de spaarzaamheid te betrachten, is ons aller plicht. Zorgwekkend is de toestand der schatkist; de sterke groei der uitgaven in de laatst verloopen jaren heeft den verrassenden aanwas der middelen nog ver overtroffen, terwijl de laatste thans tot staan gekomen is en teruggang reeds plaats vindt. Aan belangrijke opvoering van de reeds zwaar drukkende heffingen valt, wegens de daaruit dreigende schade voor het algemeen belang, wel nauwelijks te denken. Het publieke leven op meer bescheiden voet dan tot dusver in te richten, zal noodzakelijk blijken. Ook in de overzeesche deelen van den Staat is een zuinig beheer geboden. Vooral de scherpe daling der prijzen van de producten van land– en mijnbouw baart, zoowel in Oost-IndiŽ als in Suriname, ernstige zorgen. De internationale toestand blijft ernstige aandacht vorderen. Intusschen geeft Mij de ontwikkeling van de betrekkingen die met vreemde Mogendheden worden onderhouden, in velerlei opzicht reden tot voldoening. Met waardeering en ingenomenheid maak Ik gewag van het door de in den Volkenbond vereenigde Mogendheden genomen besluit tot vestiging van het Permanent Hof van Internationale Justitie te ‘s-Gravenhage. De afdoening van de in het afgesloten tijdvak voorbereide wettelijke maatregelen, allereerst de herziening van de Grondwet, zal Uwe volle toewijding vorderen. Met partieele herzieningen van verschillende onzer Wetboeken zal worden voortgegaan. Een wetsontwerp tot regeling van het levensverzekeringbedrijf zal U zeer spoedig bereiken. Ter versterking van de Zeemacht, vooral met het oog op de verdediging van Nederlandsch-IndiŽ, zal een voorstel worden ingediend. In voorbereiding is een wetsontwerp dat beoogt de mogelijkheid te openen om vrijstelling van militairen dienst te verleenen aan hen, die daartegen ernstige gewetensbezwaren koesteren. Voorstellen tot wettelijke regeling van de ruilverkaveling en tot herziening van de bepalingen betreffende de pachtovereenkomst zullen worden ingediend. Ontwerpen tot wijziging en aanvulling van de Arbeidswet, de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet zullen U weldra bereiken. In afwachting van de totstandkoming der voorgestelde wijzlgingen van de Grondwet, wordt eene daarbij aansluitende herziening van het Regeeringsreglement voor Nederlandsch-IndiŽ voorbereid. Moge op Uwen arbeid Gods zegen rusten! Ik verklaar de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.  

 

Troonrede 21 september 1920

Leden der Staten-Generaal, Wederom valt Mij het voorrecht te beurt in Uw midden te mogen spreken van werken des vredes. Al is de oorlogsfakkel in Europa nog niet geheel gebluscht, zoo heeft God ons toch vergund voortdurend werkzaam te zijn tot herstel van het door den oorlog verbroken evenwicht. Desniettemin blijft de aanhoudende duurte van de eerste levensbehoeften, ook in hare gevolgen, zorgwekkend. Volle toewijding en groot beleid zullen alleen de oplossing kunnen brengen van de vraagstukken welke zij ons voorlegt. Met de vreemde Mogendheden worden betrekkingen onderhouden, die over het algemeen tot voldoening aanleiding geven. Intusschen blijft de toestand in Europa onzeker. Daarbij zijn vooruitzichten welke door den Volkenbond werden geopend ten aanzien van de toekomstige Statenverhoudingen nog niet in vervulling gegaan. Onder deze omstandigheden blijf Ik bedacht op maatregelen tot sterking van de weerkracht van ons volk, gepaard met vermindering van den persoonlijken en geldelijken druk van den militairen dienst. Ofschoon de Rijksmiddelen tot dusver boven verwachting vloeiden, zal toch versterking der inkomsten niet kunnen uitblijven. Eenerzijds mag stellig niet gerekend worden op een voortduren van de zoo belangrijke stijging der ontvangsten, anderzijds nemen de uitgaven in niet mindere mate toe, terwijl nog verschillende maatregelen in voorbereiding zijn, die ook belangrijke offers van ‘s Rijks schatkist zullen vragen. Overtuigd, dat de onderscheidene belastingen een zeer zwaren druk op Mijn Volk leggen, acht Ik de uiterste spaarzaamheid geboden. In het vertrouwen, dat ook de plaatselijke overheid zich doordrongen zal betoonen van dezen eisch, wordt eene verhooging van de algemeene Rijksuitkeering aan de gemeenten, bij wijze van noodmaatregel, voorbereid. Ontwerpen tot gedeeltelijke herziening van de Grondwet zijn in dit zittingjaar te verwachten. Een voorstel tot technische verbetering van de Kieswet zal u bereiken. Algeheele herziening van de Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs zal worden voorgesteld. Eene wettelijke regeling van het Middelbaar en Lager Landbouwonderwijs is in ver gevorderden staat van voorbereiding. Ingediend zal worden een wetsontwerp in zake de huisindustrie, een ontwerp-Landbouwongevallenwet en een ontwerp tot instelling van gezondheidsdiensten. Een wetsontwerp tot herziening van de grondslagen der gewestelijke en plaatselijke bestuursinrichting in Nederlandsch-IndiŽ is daar te lande in behandeling en zal U in den loop van dit zittingjaar ter overweging worden aangeboden. Mede zullen U voorstellen bereiken tot versterking der middelen van Nederlandsch-IndiŽ en tot ontginning van de aardoliebronnen van Djambi. Met de bede, dat Gods zegen op Uw arbeid moge rusten, verklaar Ik de gewone zitting der Staten-Generaal geopend.

 

 

 

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.