CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Verzoekschrift 245 wijziging omgangsregeling na verzoek wijziging omgangsregeling aan jeugdzorg binnen 14 dagen na beslissing op het verzoek of 14 dagen na ontvangst verzoek door jeugdzorg zonder beslissing op verzoek 226

GRIFFIER LET OP!

SPOEDVERZOEKSCHRIFT OMGANGSREGELING IVM VERLOPEN VAN TERMIJNEN
Dit verzoek is apart ingediend om de leesbaarheid te bevorderen! Verzoekers verwijzen naar het verzoek van de rechtbank Zutphen aan ouders en hun gemachtigde J. Hop op 17 juli 2007 in de zaak van der V. inzake het niet tijdig behandelen van verzoekschriften. Verzocht wordt dit verzoekschrift van de ouders te behandelen voordat de data waarop de schriftelijke aanwijzing omgang/verzoek ouder(s) OR betrekking heeft zal zijn verstreken.

Dankzegging. Ermelo, 11 augustus 2007. Aan de rechtbank Zutphen. T.a.v. de kinder(bestuurs)rechters mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck, mr. D. Vergunst, mr. R.A. Eskes (95)(710) De ouders van der V. met hun procesvertegenwoordiger J. Hop Ermelo hebben kennis genomen van het verzoek van de rechtbank Zutphen aan de ouders en hun gemachtigde J. Hop om verzoekschriften n.a.v. een schriftelijk aanwijzing omgangsregeling gezinsvoogdijinstelling per verzoek per kind steeds apart in te dienen zodat de rechtbank dit soort verzoeken kan behandelen voordat de data waarop deze verzoekschriften betrekking hebben zijn verstreken. Het apart indienen van ieder verzoek per kind bovendien de leesbaarheid van dit soort verzoeken zal bevorderen. Omdat dit verzoek van de rechtbank Zutphen aan de ouders en hun gemachtigde J. Hop op 17 juli 2007 een nationaal probleem betreft het door de kinder(bestuurs)rechters niet tijdig behandelen van schriftelijke aanwijzingen omgangsregelingen gedicteerd door jeugdzorg, verzoekschriften omgangsregelingen zal aan dit verzoek van de rechtbank Zutphen maximale bekendheid worden gegeven door publicatie op de websites van www.burojeugdzorg.nlom het indienen van dit soort verzoekschriften door ouders in Nederland conform de wens van de rechtbank Zutphen zoveel mogelijk te bevorderen. De communicatie tussen ouders en rechtbanken en het vertrouwen van ouders( die met jeugdzorg te maken) in de rechtspraak in Nederland te verbeteren wanneer rechtbanken inderdaad dit soort verzoeken van ouders onverwijld gaan handelen voordat de data waarop de startschriftelijke aanwijzing omgangsregeling waarop dit verzoekschrift omgang betrekking en binnen 14 dagen bij de kinderrechter is ingediend zal zijn verstreken. Het niet onverwijld behandelen van verzoekschriften wijziging omgangsregeling van ouders is een bekende vorm van "succesvolle tegenwerking ouders" door rechtbank in onderonsjes met jeugdzorg.

Memo voor de griffie! Beroepschrift waarop van toepassing zijn de Procesreglementen Familierecht Rechtbanken In werking getreden op 1 april 2006 Let op! In geval van beroepen ex artikel 5 lid 5 Wjz, jo 8.8 Awb en Wob dient de Landelijke Procesregeling Bestuursrecht als leidraad.

 

 

Aan de Kinder(bestuurs)rechter te............................................

Plaats/datum:.........................

Edelachtbare Heer/Vrouwe,

Geeft eerbiedig te kennen:

 

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

 

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag


hierna te noemen verweerder(s) en/of de ouder(s

 

tegen

Juridisch juiste naam stichting en adres:, ..................................................................................
(Postcode, adres en woonplaats locatie)

 

Het verweerschrift betreft de minderjarige:

.........................................................................................................................................
Naam minderjarige met adres,postcode en woonplaats met vermelding chronologisch overzicht (eerdere) kinderbeschermingsmaatregelen met zaaknummers

 

Verzoekschrift 245 wijziging omgangsregeling na verzoek wijziging omgangsregeling aan jeugdzorg binnen 14 dagen na beslissing op het verzoek of 14 dagen na ontvangst verzoek door jeugdzorg zonder beslissing op verzoek 226
ONTVANKELIJKHEID VERZOEKSCHRIFT KINDERRECHTER:

.........................................Datum verzoek 226 Productie 1

.........................................Datum verzoek 226 ontvangen door jeugdzorg, bij voorkeur gefaxt met ok bevestiging

.........................................Datum verzoek 226 termijn plus 14 dagen na ontvangst verzoek door jeugdzorg

.........................................Datum verzoek 226 geen beslissing binnen 14 dagen na ontvangst verzoek 226

.........................................Datum verzoek 226 wel beslissing binnen 14 dagen op verzoek 226 datum en kenmerk: ..............................Productie 2

.........................................Datum verzoekschrift 245 ontvangen door de rechtbank.
Verzoekschrift is tijdig ingeleverd en daarmee ontvankelijk.

VOORVRAAG. Verzocht is om toezending naam kinderrechter? Klop de naam van de kinderrechter die opgegeven is?

VOORVRAAG
Verzoek om een openbare hoorzitting met vermelding in het PV welke partijen wel of geen bezwaar hebben tegen een openbare hoorzitting Samengevat is dit dus een verzoek om een eerlijk rechtsproces in zaken van RvdK-jeugdzorg tegen burgers waarbij de burger zijn procedurele kansen kan benutten zonder repressiemaatregelen van jeugdzorg-RvdK/kinderrechter e.e.a. in overeenstemming met de zes wetten van Hop. Zie verzoek 227. Verzoek 227

VOORVRAAG
VERWEERDER HEEFT GEEN COMPLEET DOSSIER!
VERWEERDER HEEFT GEEN APART AFSCHRIFT INDICATIEBESLUIT VOOR OTS
VERWEERDER HEEFT GEEN APART AFSCHRIFT AANVRAAG RvdK INDICATIEBESLUIT OTS
VERWEERDER HEEFT GEEN AFSCHRIFT RVDK CONTACTJOURNAAL
VERWEERDER HEEFT GEEN AFSCHRIFT DOOR RVDK GEBRUIKTE ONDERTEKENDE INFORMANTENVERKLARINGEN
De kinderrechter wordt verzocht om aanhouding van de zaak zodat verweerders eerst over een compleet dossier beschikken. Inzake inzage compleet dossier, inclusief compleet contactjournaal RvdK en-of jeugdzorg, voor de hoorzitting? Indien er geen compleet contactjournaal RvdK in het dossier zit dan verzoek ik u het contactjournaal RvdK onverwijld op te vragen. Indien in het dossier stukken zitten die Raad voor de Kinderbescherming wel naar de kinderrechter heeft gestuurd maar niet naar mij als ouder van de betrokken minderjarige verzoek ik om gratis afschrift van die ontbrekende stukken. Ik verzoek dan ook om uitstel van de hoorzitting om mijn verzoekschrift/verweerschrift/pleitnotities zo goed mogelijk aan te passen aan de door de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdzorg in het geheim naar de kinderrechter toegestuurde stukken.

VOORVRAAG
Op de hoorzitting de bij de zaak betrokken medewerkers van de jeugdzorg ONDER EDE te horen. Zodra er sprake is van meineed de betrokken medewerkers ter plekke te laten arresteren wegens meineed. Zie verzoek 227. Verzoek 227

VOORVRAAG
Verzoek aan de kinderrechter om neutrale waarheidsvinding. De "vijfde WET van Hop".Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden afkomstig uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt.

VOORVRAAG
Hierbij verzoek ik aan het eind van de hoorzitting het proces-verbaal (PV) van die hoorzitting voor te laten lezen door de griffier en dit proces-verbaal voor akkoord door alle partijen te laten ondertekenen en mij van dit PV gelijk een kopietje te geven.

VERWEERDER heeft modelverzoek 102 bij de jeugdzorg ingediend om normen en gevaren vast te stellen en te kijken hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen. Op dit modelverzoek 102 heeft de jeugdzorg(nog) niet beslist.  De kinderrechter wordt verzocht om aanhouding van de zaak totdat de directeur RvdK op het ingediende WOB-VERZOEK heeft beslist.

VERWEERDER heeft hieronder de Tielse Checklist Risicofactoren ingevuld welke checklist met een Wob-verzoek 102 is verkregen in de zaak Nienhuis/Leenders (800) met een besluit van de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland op 28 mei 2008. Deze checklist is op 2 juni 2008 voor het eerst openbaar is gemaakt en op internet is gezet door de heer J. Hop, procesvertegenwoordiger in de zaak Nienhuis/Leenders om het modelverzoek 643 te verbeteren en de communicatie tussen ouders en bestuursorgaan te verbeteren waardoor het bestuursorgaan snel en gemakkelijk een beslissing kan nemen om een einde te maken aan de situatie van kinderen die ten onrechte uithuis zijn geplaatst.

O De checklist door een medewerker jeugdzorg/RvdK die niet aan de kwaliteitseisen voldoet, niet en/of foutief is ingevuld en/of de betrokken medewerker ten onrechte geen afschrift heeft toegestuurd van een ingevulde Tielse Checklist Risicofactoren en/of daarmee gelijkwaardige Checklist Risicofactoren aan bovenstaande belanghebbenden.

O Er sprake is van represaillemaatregelen van de RvdK/BJZ omdat er klachten zijn ingediend tegen een of meer van hun medewerkers welke klachten worden beantwoord met een of meer verzoeken van kinderbeschermingsmaatregelen. Toelichting (1)(148)(445)

O Er is sprake van jarenlange falende (vrijwillige)jeugdzorg en om de aandacht van falende jeugdzorg af te dekken wordt nu voor het slachtoffer van die falende jeugdzorg om een kinderbeschermingsmaatregeln verzocht om de aandacht af te leiden van falende jeugdzorg.

O Ten onrechte zit geen indicatiebesluit bij het verzoek en/of er is sprake van een (geheim) indicatiebesluit dat niet aan belanghebbenden is verzonden en/of in het indicatiebesluit staan verzonnen verhalen waarde de VIJFDE WET van Hop hier als herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Tielse Checklist Risicofactoren

Naam cliŽnt : Zie naam bovengenoemde minderjarige.

Naam invuller : Zie naam VERWEERDER.

Bron: Tielse Checklist RisicoFactoren, BJzG Rivierenland, December 2006

Aard van de problematiek

O De "vijfde WET van Hop".Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden afkomstig uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt. In oproepen van rechtbanken dient de naam van de behandeld rechter te staan t.b.v. onderzoek.

O NEE, er is geen sprake van Psychiatrische problematiek (ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, depressies, verslavingen, kortom DSM-IV classificaties)

O NEE, er is geen sprake van Traumatische ervaringen (scheiding,verlieservaringen, misbruik, mishandeling,levensbedreigende situaties)

O Nee, er is geen sprake van Extreme faseproblematiek(huilbaby's, koppigheid in de peuterfase, zich buitensporig afzetten in de puberteit) intellectuele beperktheid

O Nee, er is geen sprake van een Verstoorde sexuele ontwikkeling (sexueel misbruik (slachtoffer/ dader), loverboy problematiek)

O Nee, er is geen sprake van School(werk)verzuim

O Nee, er is geen sprake van Hoge lijdensdruk (veel hinder ervaren van de problematiek / situatie) Ernst van de problematiek

O Nee, er is geen sprake van Uitgebreidheid van de problematiek (betreft meerdere ontwikkelingsgebieden; in ťn externaliserende gedragsproblematiek)

O Nee, er is geen sprake van Langdurig bestaande problematiek

O Nee, er is geen sprake van Het voorkomen van school, buurt (de problematiek in meerdere situaties (thuis),

O Nee, er is geen sprake van Ontoegankelijkheid van ouders/verzorgers voor hulpverlening

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van psychiatrische/psychische problematiek bij de ouder(s) (persoonlijkheidsstoornis depressie, impulscontrole -en verslavingsproblematiek, 

O Nee, er is geen sprake van (belast verleden) resulterend in onvoldoende (emotionele) beschikbaarheid voor het kind)

O Nee, er is geen sprake van Het niet beschikken over adequate kennis over de opvoeding van kinderen en over pedagogische vaardigheden

O Nee, er is geen sprake van Het ontbreken van zicht op eigen handelen en op de consequenties hiervan voor het kind

O Nee, er is geen sprake van Bij ouders ontbreekt het zicht op het kind (bijv. door intellectuele beperktheid)

O Nee, er is geen sprake van Problemen in de interactie tussen de gezinsleden (partners,ouder/kind, kinderen onderling)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van belastende gezinsomstandigheden (ziekte/ overlijden; echtscheiding financiŽle problemen; werkloosheid)

O Nee, er is geen sprake van Afwezigheid van voldoende sociale steun vanuit de omgeving (onvoldoende sociaal netwerk en/of niet de mogelijkheid dit te organiseren)

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van geweld in het gezin (verbaal, fysiek, psychisch) Instabiliteit van de gezinssituatie (bijv. wisselende relaties/woonplaatsen)

O Nee, er is geen sprake van Verstoorde draagkracht/draaglastverhouding

O Nee, er is geen sprake van Aanwezigheid van complicerende culturele invloeden ( onvoldoende integratie,extreem religieuze opvattingen)

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een HOOG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een GEMIDDELD RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van een LAAG RISICO!

O Gelet op de bovenstaande risicofactoren die met NEE zijn aangekruist is er geen sprake van RISICO

O Vrijwillige hulpverlening, indien nodig, heeft niet gefaald, geen enkele grond voor OTS

O Gelet op de bovenstaande risicofacturen die met NEE zijn aangekruist dient de gevraagde (voorlopige) ondertoezichtstelling van de hierboven genoemde minderjarige ONVERWIJLD te worden beŽindigd om het risico dat de minderjarige schade oploopt door de gevraagde (voorlopige) ondertoezichtstelling en gedwongen contact met de jeugdzorg zoveel mogelijk te beperken.

 

Overige gronden verweerschrift.
Kopieer op deze plaats de klachten uit uw klachtzaak tegen de RvdK en maak van iedere klacht een grond voor verweerschrift en verzoek de kinderrechter als VOORVRAAG bij iedere grond of de kinderrechter wel bevoegd is om op deze grond voor het verweerschrift te beslissen of dat de regiodirecteur RvdK, landelijk directeur RvdK of klachtencommissie RvdK bevoegd is om deze deze grond uit dit verweerschrift te beslissen.

 

BEWIJSLAST!

Uit de weigering van de jeugdzorg om onverwijld een COMPLEET DOSSIER aan de ouder te verstrekken en de weigering van de jeugdzorg om inzicht te geven op verzoek van verweerder (Gespreksverslag 679) in normen en gevaren en hoe de vergelijkingsmethode tot stand is gekomen is er kennelijk sprake van VERONDERSTELLINGEN en/of VERZONNEN VERHALEN van de jeugdzorg met het oogmerk om een of beide ouders op een ernstige wijze te diskwalificeren.

Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de RvdK waar u mee te maken heeft! De RvdK en hebben commerciŽle belangen bij het handhaven van kinderbeschermingsmaatregelen. De bewijslast ligt dus bij de RvdK, waarbij er natuurlijk sprake zou zijn van zeer ernstige partijdigheid van de kinderrechter voor de jeugdzorg als de bewijslast omgedraaid zou worden en dat verweerder moet gaan bewijzen dat de VERONDERSTELLINGEN en/of VERZONNEN VERHALEN van de RvdK onjuist zijn.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat hiermee voldoende aannemelijk geworden is dat er sprake is van (gewijzigde) omstandigheden en/of VERONDERSTELLINGEN en/of VERZONNEN VERHALEN waardoor het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onverwijld dient te worden afgewezen.

Redenen waarom verzoeker(s) zich wenden tot de kinder(bestuurs)rechter met het verzoek om bij beschikking, gelet op artikel 120 grondwet en met toepassing van Verdrag van Lissabon en met toepassing van neutrale waarheidsvinding voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, te verklaren dat:

1. Het verzoek wijziging omgangsregeling wordt TOEGEWEZEN.

Op alle VOORVRAGEN uit dit verweerschrift met onderbouwing door de kinderrechter wordt ook tijdig beslist.

 


Handtekeningen

.........................................................................................................................................
Naam vader met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

.........................................................................................................................................
Naam moeder met adres,postcode en woonplaats met vermelding wel of niet belast met het gezag

 

Het VERZOEKSCHRIFT 663 met producties is in 3-voud door VERWEERDER(s) zelf rechtstreeks ingediend bij de kinderrechter zonder advocaat omdat er in de onderhavige zaak geen sprake is van een verplichte procureurstelling. Ook hoeven er geen griffierechten te worden betaald.

Producties:
ONTVANKELIJKHEID VERZOEKSCHRIFT KINDERRECHTER:

.........................................Datum verzoek 226 Productie 1

.........................................Datum verzoek 226 ontvangen door jeugdzorg, bij voorkeur gefaxt met ok bevestiging

.........................................Datum verzoek 226 termijn plus 14 dagen na ontvangst verzoek door jeugdzorg

.........................................Datum verzoek 226 geen beslissing binnen 14 dagen na ontvangst verzoek 226

.........................................Datum verzoek 226 wel beslissing binnen 14 dagen op verzoek 226 datum en kenmerk: ..............................Productie 2

.........................................Datum verzoekschrift 245 ontvangen door de rechtbank.
Verzoekschrift is tijdig ingeleverd en daarmee ontvankelijk. Overige producties:
Productie 418: RvdK/Stichting heeft commercieel belang bij kinderbeschermingsmaatregelen dus dient bewijslast bij RvdK/stichting te worden neergelegd

 

Handleiding procedureel weerwerk tegen verzonnen verhalen van jeugdzorg, RvdK, rechters, OM en gemeente:
003 De zes wetten van Hop, uitgangspunt in iedere procedure
080 De succesvolle tegenwerking van ouders door "jeugdzorg" bij kinderbeschermingsmaatregelen
123 Organisatiecriminaliteit. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude!
134 Zorg dat u de omschrijving van een verdachte goed kent en toepast!
007 U gaat systematisch werken en probeert jeugdzorgpersoneel uit te horen tijdens een gesprek
550 Model informatieverzoek justitieel informatieregister Info: (OM)
355 Model informatieverzoek politie
173 14-daags informatieverzoek school bij kinderbeschermingsmaatregelen
464 Model informatieverzoek school m.b.t. welzijn en ontwikkeling minderjarige
465 Model informatieverzoek school m.b.t. afschrift complete dossiers
102 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg Info: (20)(815)
226 Model informatieverzoek bureau jeugdzorg, incl. verzoek OR, beŽindiging UHP
575 Model informatieverzoek Voorziening voor Pleegzorg Info: (505)
110 Model informatieverzoek gemeente. Info: (623)
664 Model klacht geen ontvangstbevestiging binnen 14 dagen Info: (653)(470)
360 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om OTS van uw kind
361 Model verweerschrift tegen verzoekschrift RvdK om machtiging uithuisplaatsing van uw kind
679 Handleiding voor ieder gesprek tussen ouder en gezinsvoogd de lijst Tielse Risicofactoren
643 Verzoek aan "jeugdzorg" beŽindiging uithuisplaatsing (Vervolg met 663)
663 Verzoekschrift KIR beŽindiging UHP binnen 14 dagen na beslissing op 643
103 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP "jeugdzorg"
696 Verweerschrift tegen verzoekschrift verlenging UHP en OTS "jeugdzorg"
645 Verzoekschrift opheffing OTS wegens gewijzigde omstandigheden
In Memoriam Gerrie van der V. 095 710
226 Verzoek aan "jeugdzorg" wijziging omgangsregeling (Vervolg met 245)
245 Verzoekschrift KIR wijziging omgangsregeling binnen 14 dagen na beslissing op 226
647 Bezwaarschrift tegen vooraankondiging schriftelijke aanwijzing (SA)
657 Verzoekschrift KIR binnen 14 dagen tegen beslissing schriftelijke aanwijzing (SA)
658 Checklist ouder bij procederen tegen de kinderrechter, jeugdzorg en RvdK
128 Modelklacht tegen "indicatiebesluit" jeugdzorg bij kinderbeschermingsmaatregel
659 Modelklacht tegen plan van aanpak gezinsvoogd
366 Modelklacht tegen hulpverleningsplan zorgverlener
640 Modelklacht tegen niet vermelden beroepsmogelijkheden onder besluit "jeugdzorg"
642 Modelklacht vaststelling omgangsregeling per email en niet met een besluit
639 Modelklacht tegen raadsrapport RvdK
641 Verzoek om kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
499 Klacht tegen weigering kilometervergoeding bezoek kantoor jeugdzorg/kosten omgangsregeling
227 Faxverzoek aan de kinderrechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
756 Faxverzoek aan de kantonrechter/politierechter direct faxen na ontvangst van een oproep hoorzitting
418 Vervang parkeerbedrijf door jeugdzorg en/of RvdK mbt de bewijslast
Kloppen de nevenfuncties bestuurders gemeente
Info Hop:A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P&Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Welke kandidaten/bestuurders hebben niet opgegeven baantjes in de stembureaus verkiezingen gemeenteraad 2014?
Correcties, verbeteringen, aanvullingen internet informatie, procedureel weerwerk jeugdzorgindustrie
 

 

top
Censuur in Nederland ©
Stem Groep Hop in 2014
Politicus/redacteur/auteur: J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: J. Hop Ermelo.
Disclaimer 2013 en vrijwaring. Op alle websites Censuur in Nederland en Groep Hop is een "2013 disclaimer" van toepassing. Procedures inzake belemmering vrijheid van meningsuiting tegen politicus/redacteur/auteur J. Hop Ermelo uitsluitend via rechtbank Zutphen met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op internet en/of andere media. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. J. Hop streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. J. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan J. Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. J. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.