CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken over Mexicaanse Griep, door J. Hop Ermelo

 

 

LJN: BK7072 , Rechtbank Zutphen , 108481b / JE RK 09-1244

Datum uitspraak: 10-12-2009
Rechtsgebied: Personen-en familierecht Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Bureau Jeugdzorg verzoekt de kinderrechter ten behoeve van onder toezicht gestelde en in pleeggezin geplaatste minderjarigen vervangende toestemming te verlenen op grond van artikel 1:264 van het Burgerlijk Wetboek voor een noodzakelijke medische behandeling te weten de minderjarigen te vaccineren tegen de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)). Vervangende toestemming wordt niet verleend omdat in casu de verzochte vaccinatie tegen de Mexicaanse griep niet noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van de minderjarigen te voorkomen

Uitspraak RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Civiel – Afdeling Familie

Zaaknummer: 108481b / JE RK 09-1244

beschikking van de kinderrechter d.d. 10 december 2009

op het verzoek van:    Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland,
gevestigd te:      7001 BS Doetinchem,
adres:      Burgemeester van Nispenstraat 14,
verder te noemen:    de stichting,

inzake

de minderjarige:    [minderjarige],
geboren op:      [2008] te [plaats],

en

de moeder (ouderlijk gezag):  [moeder],
en
de vader:      [vader],
wonende te:      [adres],
adres:        [plaats] (Duitsland).Het procesverloop

Dit verloop blijkt uit:
-  het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen op 27 november 2009;
-  het faxbericht van de gezinsvoogdes van 1 december 2009;
-  het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting op 3 december 2009;
-  het faxbericht met bijlage van de gezinsvoogdes van 4 december 2009.


De feiten

Bij beschikking van de kinderrechter te Zutphen van 27 oktober 2009 staat voornoemde minderjarige onder toezicht van de stichting tot 31 oktober 2010.

Bij beschikking van de kinderrechter te Zutphen van 27 oktober 2009 is de minderjarige uit huis geplaatst in een voorziening voor verblijf pleegouder 24-uurs voor de duur van de ondertoezichtstelling.

Het verzoek

De stichting verzoekt de kinderrechter ten behoeve van de minderjarige vervangende toestemming te verlenen op grond van artikel 1:264 van het Burgerlijk Wetboek voor een noodzakelijke medische behandeling te weten de minderjarige te vaccineren tegen de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)).

De stichting brengt ter toelichting onder meer het volgende naar voren. [minderjarige] is ruim een jaar en valt daarmee onder het landelijk vaccinatieprogramma met betrekking tot de Mexicaanse griep. De stichting neemt het advies van de Gezondheidsraad over waarin het vaccineren van kinderen onder de vijf jaar geadviseerd wordt. Doordat de longen van kinderen onder de vijf jaar kwetsbaar zijn bij beademing ingeval de Mexicaanse griep zorgwekkend verloopt, kan er blijvende (ernstige) schade worden toegebracht aan het kind. Daarnaast hebben kinderen onder de vijf jaar onvoldoende weerstand opgebouwd in hun leven waardoor zij sneller vatbaar zijn voor de Mexicaanse griep. Over twee weken vindt de tweede vaccinatie ronde plaats. [minderjarige] heeft de eerste vaccinatie niet gehad omdat de gezaghebbende moeder geen toestemming geeft voor het vaccineren van [minderjarige]. De stichting verzoekt de kinderrechter derhalve vervangende toestemming te verlenen voor de vaccinatie van [minderjarige] tegen de Mexicaanse griep.


Het standpunt van de moeder

De moeder heeft verweer gevoerd tegen het verzoek van de stichting.

De moeder heeft onder andere aangegeven dat zij zich zorgen maakt over de gevolgen die de verzochte vaccinatie mogelijk op de gezondheid van haar zoon kan hebben. Volgens de moeder is het desbetreffende vaccin thans nog onvoldoende getest. Zij heeft vernomen dat er 2400 meldingen zijn gedaan van bijwerkingen die optraden na inenting. Negen personen, waaronder twee jonge kinderen, zijn overleden nadat zij werden gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. De door de stichting verzochte vaccinatie zou een verlaging van de weerstand tot gevolg kunnen hebben en mogelijk kankerverwekkend zijn. Omdat er vooralsnog weinig bekend is over de bijwerkingen van het vaccin op de langere termijn wil de moeder eerst de resultaten van verder onderzoek, die in december 2009 of januari 2010 beschikbaar komen, afwachten om zodoende een weloverwogen keuze te kunnen maken aangaande de vaccinatie van haar zoon.


Het standpunt van de vader

De vader heeft verweer gevoerd tegen het verzoek van de stichting.

De vader vreest net als de moeder voor de eventuele directe bijwerkingen en mogelijk toekomstige risico’s voor de gezondheid van de minderjarige als hij wordt ingeënt.


Het standpunt van de pleegouders

De pleegouders hebben onder meer aangegeven dat het hen zwaar valt een standpunt te bepalen temeer nu de huisarts hen evenmin een helder advies kon verschaffen.
Om deze reden staan de pleegouders neutraal tegenover het verzoek. Indien de pleegouders de vrije keuze hadden, zouden zij hebben geadviseerd [minderjarige] te laten vaccineren.


Het advies van de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: de Raad) ter zitting

De zittingsvertegenwoordigster van de Raad, die door de rechtbank is uitgenodigd omdat het onderhavige verzoek een kinderbeschermingsmaatregel betreft, heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de kinderrechter daar het al dan niet inenten van personen een lastig dilemma blijft waarop ook de wetenschap geen eenduidig antwoord beschikbaar heeft.


Het standpunt van de stichting

De stichting heeft ter zitting het verzoek gehandhaafd.

De stichting heeft hiertoe onder meer nog aangevoerd dat Bureau Jeugdzorg Gelderland als beleid heeft geformuleerd het advies van de Gezondheidsraad te volgen en bijgevolg de kinderrechter om vervangende toestemming te verzoeken ingeval gezaghebbende ouders niet instemmen met vaccinatie van hun kind tegen de Mexicaanse griep.


De beoordeling

De kinderrechter stelt vast dat de stichting haar onderhavige verzoek heeft gebaseerd op artikel 1: 264 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dit artikel bepaalt dat indien een medische behandeling van een minderjarige jonger dan twaalf jaar noodzakelijk is om ernstig gevaar voor diens gezondheid te voorkomen en de ouder die het gezag heeft zijn toestemming daarvoor weigert, deze toestemming op verzoek van de stichting kan worden vervangen door die van de kinderrechter. Het verzoek op grond van artikel 1: 264 BW moet worden gezien in het licht van de regeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (artikel 7: 446 BW en verder) zoals neergelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Ingevolge artikel 7: 446 lid 2 BW worden onder handelingen op het gebied van de geneeskunst verstaan: ‘alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen (…).’ Gelet op de inhoud van voormelde wetsbepaling waarin een medische behandeling ruim geïnterpreteerd wordt, dient vaccinatie tegen de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1)) derhalve te worden beschouwd als een medische behandeling.

Nu de gezaghebbende moeder weigert haar toestemming te verlenen voor de vaccinatie van de minderjarige tegen de Mexicaanse griep ligt ter beoordeling de vraag voor of de door de stichting verzochte vaccinatie noodzakelijk is om ernstig gevaar voor de gezondheid van [minderjarige] te voorkomen. De kinderrechter is op grond van de inhoud van de overgelegde stukken en het gehouden verhoor ter zitting van oordeel dat dit niet het geval is. Toepassing van artikel 1: 264 BW vereist een concreter gevaar voor de gezondheid van de minderjarige dan de stichting heeft gesteld.


De kinderrechter overweegt hierbij dat de doelstelling van het kabinet bij de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep is de bescherming van personen die een verhoogd gezondheidsrisico hebben. Weliswaar wordt [minderjarige] door het kabinet, op advies van de Gezondheidsraad, tot één van die risicogroepen gerekend aangezien hij ruim een jaar is – en daarmee behoort tot de doelgroep van kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar – zodat hij in aanmerking komt voor vaccinatie. Het kabinet heeft de vaccinatie voor personen behorende tot de doelgroepen echter niet verplicht gesteld. De vaccinatie tegen de Mexicaanse griep wordt hen slechts door het kabinet geadviseerd. Personen die niet tot de doelgroepen behoren, komen niet in aanmerking voor vaccinatie onder meer omdat de Mexicaanse griep tot nu toe een relatief mild verloop kent en de ziekteverschijnselen lijken op die van de gewone griep. De doelgroepen zijn vastgesteld omdat zij een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop van de Mexicaanse griep indien zij besmet raken. Enkel het lopen van een extra risico op een mogelijk ernstig verloop van de Mexicaanse griep is naar het oordeel van de kinderrechter onvoldoende om te kunnen spreken van een ernstig gevaar voor de gezondheid. Naar het oordeel van de kinderrechter heeft de moeder – en de niet-gezaghebbende vader – legitieme redenen aangevoerd waarom zij geen toestemming kan geven voor de vaccinatie van de minderjarige. De moeder heeft daarbij gewezen op de mogelijk schadelijke invloed van het vaccin tegen Mexicaanse griep op de gezondheid van [naam] nu er nog veel onduidelijkheid bestaat over de (eventuele) bijwerkingen van dit vaccin op de korte en lange termijn. De stichting heeft daartegenover noch middels overlegging van medische bescheiden noch ter zitting bijzondere redenen aangevoerd op grond waarvan [minderjarige] medisch gezien extra gevaar loopt ingeval hij niet gevaccineerd wordt en mogelijk besmet raakt met het virus. De door de stichting in haar plan van aanpak vermelde lichamelijke bijzonderheden van [minderjarige] geven geen aanleiding voor het aannemen van een extra risico. Gelet op het hiervoor overwogene zal het verzoek om vervangende toestemming worden afgewezen.


De beslissing

De kinderrechter:

wijst het verzoek tot vervangende toestemming af.

Deze beschikking is gegeven door mr. I.G.M.T. Weijers-van der Marck en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 december 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.

 

 

© (DDD) Denksport De Deur! Creatief nadenken met Hop over (DD) methodes die rechters en overheden gebruiken tegen gewone burgers in NL om ouders die overheid of rechtersleger te maken krijgen te kunnen demoniseren ©
DDD Citaat uitgangsformule website: "Dit is mogelijk omdat als norm voor de denk- en  werkwijze van deze beroepsgroepen het ongestoord gebruik van pertinente leugens is vastgesteld. Hierdoor ontbreekt het volgens mij niet alleen de jongere maar ook de oudere generaties aan het vermogen om nog kritisch te (kunnen) denken en aan ieder historisch besef."
LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
689 Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg  Bij het Bureau Jeugdzorg Amsterdam zijn de teamleiders zelfs verplicht om actief op zoek te gaan naar zwarte medewerkers. "Ze worden ook op hun vingers getikt als dat niet gebeurt," zegt stafmedewerker Linda van Laarhoven.
001 (DD) De Deur gaat dicht! Kinderrechter rechtbank Zutphen moet eerst nog met RVDK medewerker overleggen. De volgende partij die de zittingzaal binnen proberen te komen botsen tegen De Deur die door de bode wordt dichtgeslagen
710 (DD) De Deur gaat open! Hop maakt BEZWAAR tegen behandeling zaak rechtbank Zutphen tegen Hop achter gesloten deuren

5 november 2007 Rechtbank Zutphen tegen Hop: Hop krijgt GEEN aanklacht op schrift en GEEN afschrift procesdossier! Alle 3 rechters die de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop behandelen zijn alle drie ook de kinderrechters in de zaak van der Vee en ook ZELF belanghebbende in de zaak Rechtbank Zutphen tegen Hop!
Vraag 3 rechters: "Meneer Hop, klopt het dat u in uw procedures de passage: "Stasi werkwijze in strijd met het negende gebod" gebruikt?
Antwoord Hop: "Ja dat klopt!
Vraag Hop aan alle 3 rechters: "Heeft u tijdens het Stasi tijdperk in Oost-Duitsland gewerkt?"
Antwoord alle 3 rechters: "Nee!"
Antwoord Hop: "Nou ik wel, ik heb tien jaar gewerkt in Oost-Duitsland en ook in andere landen achter het ijzeren gordijn dus ik weet waar ik het over heb!"

156 (DD) De Deur! Vrijspraak Joep Zander in hoger beroep! Het naar De Deur van het politiebureau toelopen is NIET strafbaar
106 (DD) De Deur! Excuses President en parketwachten rechtbank die Joep Zander door  De Deur van de rechtbank die op slot zat heen probeerde te slaan omdat Joep inzage in zijn dossier wilde vragen aan de informatiebalie
012 (DD) De Deur! Managementteam Raad voor de Kinderbescherming schrijft Hop dat medewerkers RVDK niet ACHTER De GESLOTEN  Deur gezellig bij de KIR mogen blijven zitten maar samen met de andere partijen de zittingzaal moeten verlaten
OMG (DD) De Deur! Uitzending Omroep Gelderland BEWIJS dat jeugdzorg personeel nog steeds achter De GESLOTEN Deur bij de kinderrechter blijft zitten nadat ouders de zittingzaal hebben verlaten
JH5 (DD) De Deur! Rode kaart voor Hop kopt Ermelo's Weekblad omdat Hop richting De Deur van de persconferentie DVS33 liep
180 (DD) De Deur! Radboud Ziekenhuis Nijmegen weigert afschrift dossier! Radboud Ziekenhuis Nijmegen wil dossier achter De Deur houden om in gezellig onderonsje met SBJG en RVDK met een VOPO-verzoekschrift de ouders van A. Leenders/Nienhuis UIT HET GEZAG te zetten. Nienhuis/Leenders zijn NIET IN HET ZIEKENHUIS geweest! Welke "smerige streken" van dit Radboud Ziekenhuis Nijmegen moeten kost wat kost achter De Deur blijven dat hiervoor "OUDERS UIT HET GEZAG GEZET" worden?
070 (DD) De Deur! Kikkerkenner Dick Hillenius had achter De Deur een bijl klaar staan voor als de kinderbescherming komt
137 (DD) De Deur! Is het beroepsverbod tegen Hop door de gezinsvoogdij besproken achter De Deur van een Vedivo achterkamertje?
137 Informant kinderrechter de GROOT: "Procedure van Hop is juridische hogeschool en gaan we nu NIET behandelen" in het zaakje van een moeder die procedeerde met Hop tegen SBJAA bij de klachtencommissie met TWAALF KLACHTEN GEGROND!
051 Informant kinderrechter Mr. P.A.J.Th. Van Teeffelen: Ten aanzien van zijn deskundigheid heeft dhr. Hop niet ten onrechte naar voren gebracht dat diverse klachten waarin hij als gemachtigde is opgetreden door verschillende Provinciale Klachtencommissies in Nederland, waaronder die in Noord-Brabant, gegrond zijn verklaart.
547 Hoger beroep bij Raad van State tegen BARRAU beschikking GEGROND! Bezwaarschrift tegen Wob-verzoek WEL ontvankelijk
500 Het gevaar! Er zijn rechters en medewerkers van de jeugdzorg die "wat minder blij zijn met Hop". Door de redacteur zijn KEIHARDE MAATREGELEN getroffen om hem te beschermen tegen "smerige (De Deur) praktijken" van zijn (politieke) tegenstanders. (419)
DDD © (DDD) Denksport De Deur! Van welk land was DD de afkorting? Wat is de afkorting van VOPO? Wat is de afkorting van STASI? © 
   
De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
LIN Informant Stichting Lindenhout: "Jeugdzorg in Nederland is NIET kindgericht maar gericht op SCHAALVERGROTING"
689 Max Wattimena Stichting Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam Bij gelijke geschiktheid een allochtoon. Interculturele jeugdzorg  Bij het Bureau Jeugdzorg Amsterdam zijn de teamleiders zelfs verplicht om actief op zoek te gaan naar zwarte medewerkers. "Ze worden ook op hun vingers getikt als dat niet gebeurt," zegt stafmedewerker Linda van Laarhoven.
127 Telegraaf 251198: "Wie helpt eigenlijk ouders in nood?"
134 De Staat beschuldigd jaarlijks 107.000+ ouders van een kind van kindermishandeling. Wat is de omschrijving van een VERDACHTE?
215 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
262 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken over Mexicaanse Griep
303 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
348 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
463 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
441 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
445 De BEVEILIGING van burgers TEGEN "jeugdzorg" door ANDERS te gaan denken, door J. Hop Ermelo
HOP: Een schriftelijke aanwijzing (SA) is alleen een schriftelijke aanwijzing als die aan de NORM voor schriftelijke aanwijzing voldoet!
   

top