SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

Minister van Justitie Donner 6 oktober 2003: "Iedere kritiek afzonderlijk is niet gevaarlijk, maar de druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door gestaag te vallen"

Minister van Justitie Donner: "Om hanteerbaar te blijven moet maatschappelijke onvrede over de rechtspraak politiek gekanaliseerd worden"

 

114 Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "In 1997 zorgde een site van ErmeloŽr Jan Hop met daarop informatie over nevenfuncties van rechters voor ophef. Zijn bijbanenregister is nog altijd online" Bron Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dinsdag 7 oktober 2003. Rechters en officieren van justitie klagen over Hop en willen dat privť-gegevens over hun nevenfuncties van internet worden gehaald

 

80 jaar Vereniging voor Rechtspraak

6 oktober 2003

Toespraak door minister van Justitie Donner ter gelegenheid van 80 jaar Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 6 oktober 2003 te Amersfoort 

Rechtspleging en rechtsbedrijf

Dames en Heren

'God houdt steeds meer van rechters' - en de Minister ook; haast ik mij daaraan toe te voegen. De eerste stelling ontleen ik aan Jan Leijten's theologisch-juridisch traktaat 'God houdt niet van rechters', waarin hij concludeert: 'Misschien houdt God de laatste tijd toch weer een beetje van rechters. Eindelijk staan ze onder vuur.' Mijn toevoeging berust op waardering voor de wijze waarop de rechter het onder vuur staan tot dusver verdraagt. Want dat ze onder vuur staan, kan men zeggen, als men de koppen leest waarmee de meer dan gebruikelijk aandacht voor het functioneren van de rechter wordt verkocht:

'Rechtspraak: blanke bastions' (29/1); 'Rechter laat winkeldief buit houden' (7/3); 'Trage rechtspraak brengt bedrijven in problemen' (10/3); 'Rechters drinken te vaak koffie' (16/5); 'Hoe rechters blindvaren op de getuige-deskundige' (24/5); 'Zaken duren onnodig lang' (21/6); 'Rechter straft vaak harder dan nodig' (28/7).

De hele tragiek van de rechter onder vuur, ligt eigenlijk besloten in de woorden die Leijten gebruikt; 'Eindelijk staan ze onder vuur'. Verstandige mensen gaan liggen als ze onder vuur komen. Zo niet de rechter, hij blijft staan. Hij heeft immers een onafhankelijk oordeel en laat zich niet beÔnvloeden. In de tijd van Montesquieu deden soldaten dat ook, maar die hebben inmiddels leren omgaan met modern geschut. Hebben rechters dat ook als het gaat om het geschut van de moderne democratie: de media? Die vraag knaagt, dat blijkt uit het thema van uw jubileumsymposium.

Uw vereniging bestaat dit jaar tachtig jaren. De leeftijd van de zeer sterken. Nog twintig jaren en kunt het predikaat koninklijk krijgen - hoewel dat zal wel niet stroken met de onafhankelijkheid. Mag ik u feliciteren met het bereiken van de leeftijd; u sterkte wensen voor de jaren die komen, en het land gelukwensen met het functioneren van de rechter in de afgelopen tachtig jaren. Sinds 1923 is er veel veranderd. Zij het ook weer niet zoveel; er was in dat jaar een kabinetscrisis; Colijn trad voor het eerst op als minister; de begrotingsdiscussie ging over bezuinigingen en het korten op de ambtenarensalarissen mocht korten - een ruzie die door Marchant tot voor de rechter werd uitgevochten en verloren (dat hun salaris niet werd gekort had daar uiteraard niets mee te maken). Maar 1923 was ook een andere wereld, die we ons nauwelijks meer voor kunnen stellen. Nederland liep op dat moment zelfs nog 19 minuten en enkele seconden uit de pas met de rest van de wereld. Die was al overgestapt op 'Greenwich mean time' en de indeling in tijdzones; Nederland nog niet. Het publiek debat dat jaar ging over de vraag of de zomertijd, die tijdelijk was ingevoerd tijdens de eerste wereldoorlog, weer afgeschaft moest worden.

Ook de rechtswereld en de rechtspleging waren in 1923 anders. Het nieuwe strafprocesrecht was net ingevoerd; het is nu al weer bijna verouderd. Het aantal gerechten was toen groter, maar de rechtspraktijk veel beperkter en het aantal rechters aanzienlijk geringer. De rechtspleging is in de afgelopen tachtig jaren, tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen, ingrijpend veranderd. De rechtsorde is geŽxpandeerd. De wet is instrument geworden van sturing, maatwerk en belangenafweging. Het recht is in dat proces gefragmenteerd en gedetailleerd. En naast het nationale recht is er een nog sneller groeiende Europese en internationale rechtssfeer. Recht is geen rustig bezit meer en autoriteit geen vanzelfsprekend uitgangspunt, en de rechtspleging is mede rechtsbedrijf geworden.

Die ontwikkelingen hebben de positie en het functioneren van de rechter veranderd; recht is nog notabel, maar de rechter is geen notabele meer. De mystiek van het ambt is verdwenen; de camera komt de rechtszaal binnen of de rechtszaal verhuist naar de studio. De rechter is gefamiliariseerd, ieder kent wel een rechter; met als gevolg dat iedereen over zijn schouder meekijkt. Het is als met een goochelaar die zijn trucs verklapt. Ieder denkt dat rechtspreken eenvoudig is, dat men het begrijpt en dat men het ook wel kan. Dan ligt kritiek niet ver meer.

Vandaar: De magistratuur onder vuur. Dat de rechterlijke macht thans feitelijk onder vuur ligt is heel zorgwekkend; bij de gijzeling in Arnhem, bij de bedreiging in het Amsterdams parket. Maar is de kritiek op de rechter ook zorgwekkend; of is het een zegen zoals Leijten meent? Kritiek op de rechter is niet nieuw. De huidige kritiek is zelfs matig en mild gelet op eerdere golven van kritiek. Zij lijkt ook sterk op eerdere kritiek; verwijten over gebrek aan contact met de samenleving, rechters die niet hard werken, ivoren torens, conservatieve bolwerken en verdediging van de status quo. Wellicht vallen die verwijten de huidige generatie rechters wat rauw op de maag na decennia bewierookt en geroemd te zijn geweest als waarborg van vrijheid en tegenwicht tegen de overheid; maar echt de geluiden zijn al ouder. Kritiek op de rechter is ook zo makkelijk en goedkoop. Er is altijd wel een partij te vinden die zijn zaak nog eens wil bepleiten, die zijn gram wil luchten of zijn ervaring in de rechtszaal kwijt wil. Er zullen dus ook altijd wel ijverige journalisten en media te vinden zijn, die kritiek zien als nieuws, die iedere andere mening zien als wijsheid en parels van diepzinnig inzicht, en die ieder afwijkend politiek geluid zien als een potentiŽle kabinetscrisis. En er zijn ook altijd wel enquÍtes onder de magistratuur te organiseren, die dit soort geluiden versterken. Is het dan gewoon en moeten we het maar over laten waaien? Nee; kritiek moet steeds bezien worden als mogelijk teken aan de wand. Bij alle ogenschijnlijke overeenkomsten is er thans bovendien een ondertoon die we niet mogen negeren. Steeds vaker en luider is er kritiek op de wijze waarop de rechter in een individueel geval beslist; dat hij te laag straft, dat hij personen vrijuit laat gaan die de publieke opinie al heeft gebrandmerkt, dat hij bewijs dat ieder overtuigend acht terzijde schuift, dat hij uitspraken die ieder kwetsend vindt niet strafbaar acht. Nog afgezien van het impliciete verwijt dat de rechter publieke verontwaardiging en vanzelfsprekendheid zou moet laten prevaleren boven de wet, raakt dit soort kritiek de essentie van onafhankelijke rechtspraak. Kritiek op individuele zaken is er altijd geweest; niet in de laatste plaats in juridische vaklitteratuur als het gaat om de redenering. Maar als we publieke kritiek op het oordeel zelf normaal gaan vinden, gewoon omdat men het niet eens is met de uitkomst of te gemakzuchtig is om uit te zoeken hoe het werkelijk zit, dan eindigen we met publieke veemgerechten. Die ontwikkeling stuiten is niet een kwestie van rechters of regering. In een voetbalwedstrijd wordt kritiek op de scheidsrechter bestraft met een gele of rode kaart. In het publieke leven hebben we die mogelijkheid niet gewild omwille van de vrijheid. Maar dat vereist dat de makers van publieke opinie zich zelf weten te beheersen en te matigen in hun commentaar. Want wezenlijker nog voor het behoud van vrijheid is, dat het rechterlijk oordeel in individuele zaken op een voetstuk blijft rusten dat niet wordt aangetast door voortdurende kritiek op het fundament van onafhankelijke rechtspraak, te weten dat we de uitkomst in het individuele geval aanvaarden, onverminderd de mogelijkheid om via de wet de rechtspraak te veranderen. Iedere kritiek afzonderlijk is niet gevaarlijk, maar de druppel holt de steen uit, niet door geweld, maar door gestaag te vallen.

Er is een tweede element in de kritiek dat aandacht behoeft; dat zijn verwijten over trage procedures, rechters die hun tijd verdoen, die het allemaal ook niet meer weten. Het is een oud geluid maar, gelet op de niet geringe verbetering op het terrein van doelmatige rechtspraak, een steeds minder steekhoudend verwijt. Die kritiek richt zich in wezen dan ook niet op de rechter, maar op de achterliggende rechtsorde en de overheersende rol die wet en recht in het maatschappelijk bestel innemen. We hebben de toegang tot de rechter steeds verder opengezet, de regeldichtheid ongebreideld laten toenemen, en procedures vermenigvuldigd. De complexiteit van de samenleving brengt een scala aan potentiŽle conflictsituaties met zich mee die - in combinatie met de groei van de bevolking, de individualisering en de toegenomen mondigheid van burgers - leiden tot steeds meer daadwerkelijke conflictsituaties waarvoor burgers een oplossing zoeken. Dan is het niet vreemd dat men de rechter steeds vaker tegenkomt.

De voortdurend groei in werklast is voor het kabinet aanleiding om extra middelen voor de rechtspleging uit te trekken op een moment dat vrijwel alle andere publieke sectoren moeten krimpen. Maar dat is niet voldoende. Het gaat om meer dan een probleem van overregulering en overbelasting van de rechtspraak. We zijn weldra twintig jaren bezig met dereguleren, maar in die tijd zijn er vooral meer regels gekomen. Dat is niet vreemd. Samenleven en maatschappelijke ontplooiing behoeven regelgeving om de veelheid van individuele belangen en autonome beslissingen om te zetten gemeenschappelijk handelen dat voor ieder vruchtbaar is en niet ten koste gaat van derden; en om betrouwbaarheid te scheppen in een wereld waarin we elkaar steeds minder kennen. Dat neemt niet weg dat we bij ongewijzigd beleid vastlopen in een steeds dichter net van regels en procedures, dat ons belemmert om adequaat op veranderingen in te spelen. Ook de WRR wijst daarop in het rapport over de toekomst van de nationale rechtsstaat. Anders dan de WRR meen ik echter dat de oplossing niet primair gezocht moet worden in minder en meer open normen, en meer rechters. Dat miskent de maatschappelijke behoefte aan regelgeving en stelt de rechter juist nog meer bloot aan kritiek. Ik zie dan ook drie andere aangrijpingspunten, te weten:

De samenleving behoeft regels om betrouwbaarheid te scheppen en om vruchtbaar te kunnen functioneren maar dat hoeven niet steeds wettelijke regels te zijn. De samenleving bestaat niet alleen uit individuen die slechts door de wet aan elkaar geklonken zijn; mensen werken op vele manieren samen zonder dat dit door de overheid of de markt geregeld is. Het wetgevingsbeleid moet daartoe ruimte scheppen en aanzet geven. Mensen moeten zoveel mogelijk zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid dragen in het publieke domein. Wet en recht moeten de burger primair in staat stellen om in onderlinge samenwerking en verbanden greep te houden op hun omgeving, hun zaken te regelen en hun geschillen te beslechten; kortom om het zelfoplossend vermogen van mensen te vergroten.

In het verlengde daarvan ligt het streven om de inzet van de rechter bij geschillenbeslechting te beperken. Overheidsrechtspraak is niet in alle situaties de meest geŽigende of meest doelmatige methode. Stelselmatig zal bezien moeten worden waar en in welke mate andere methoden van geschilbeslechting toepasbaar zijn teneinde de rechterlijke macht te ontlasten. Daarbij gaat het niet alleen om mediation, maar ook om andere mogelijkheden, zoals afdoening buiten rechte door politie en openbaar ministerie, bestuurlijke handhaving, of arbitrage, geschillen- of klachtencommissies. Een nog weer andere mogelijkheid is het afstoten van taken die geen betrekking hebben op de primaire functies van rechtspraak, zoals het bijhouden van registers, het beŽdigen en toezicht houden op functionarissen, het vaststellen van schade bij onteigening, en de taken inzake faillissement en schuldsanering van natuurlijke personen. Zo zou bijvoorbeeld de hoogte van onteigeningsvergoedingen door een ander orgaan dan de rechter kunnen worden vastgesteld. Alleen in geval van geschil zou de rechter daarin gemengd moeten worden. Zo kan het griffierechtenstelsel vereenvoudigd worden, kan het verplicht procuraat afschaft, de absolute competentiegrens van kantongerechten verhoogt en de tuchtrechtspraak op andere wijze ingericht. Ik hoop in samenspraak met de Raad voor de Rechtspraak hiervoor een plan van aanpak te ontwikkelen en dit in de eerste helft van het volgende jaar te presenteren.

Tenslotte zal het rechtsbedrijf verder moeten worden gestroomlijnd. De werkwijze binnen de gerechten is in de afgelopen jaren aangepakt. In de komende jaren zal ook de verdeling en werkwijze tussen de gerechten bezien moeten worden. De verdeling van rechtsmacht tussen de gerechten stelt beperkingen aan de mate waarin knelpunten bij een gerecht door herverdeling kunnen worden opgevangen. In de rechtswereld rond de gerechten is sprake van voortgaande concentratie en specialisatie teneinde de kwaliteit en de verwerkingscapaciteit te verbeteren; bij de politie, het OM en de advocatuur. Vraag is derhalve ůf en zo ja dit ook bij de zittende magistratuur wenselijk en mogelijk is. Bij voorbeeld in geval van ingewikkelde zaken, zaken die specialistische kennis of een bijzondere organisatorische aanpak vereisen. De Raad voor Rechtspraak heeft deze problematiek inmiddels onder de noemer van concentratie van rechtsmacht geagendeerd op een congres 21 oktober aanstaande. Ik zie de uitkomst daarvan met belangstelling tegemoet. Doel moet niet zijn om te komen tot een grootscheepse herschikking van gerechten of rechtsmacht, maar om de samenwerking tussen de gerechten et ontwikkelen en te bevorderen. Met de voorgenomen wijziging van het besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen wil ik de rechtsprekende macht het daartoe nodige instrument verschaffen.

Tot besluit

Duidelijk zal zijn dat de kritiek op de rechter niet door deze zelf moet of kan worden beantwoord; Het antwoord vergt meer dan een repliek. Gegeven haar aard en functie is de rechterlijke macht ook bij uitstek ongeschikt om te reageren op publiek onbehagen. De rechter die zelf tracht publieke instemming te herwinnen, verliest zijn onafhankelijkheid en dreigt te gaan meedeinen op de golven van maatschappelijke verontwaardiging, waardoor het recht zijn functie als drijfanker tegen de waan van de dag verliest. Het vergt bovendien dat de rechter politieke keuzen maakt, die hij politiek niet kan verantwoorden. Daardoor verscherpt hij op termijn de kritiek en ondergraaft het vertrouwen van wie het met die kritiek niet eens is. Om hanteerbaar te blijven moet maatschappelijke onvrede over de rechtspraak politiek gekanaliseerd worden. Als de rechter onder vuur ligt, zal in de Nederlandse politieke verhoudingen de Minister van Justitie dan ook in de eerste plaats het vuur moeten trekken; aan hem om tegengas te geven. Binnenskamers zullen we nog regelmatig met de koppen tegen elkaar staan; dat ligt in uw onafhankelijkheid en in mijn karakter besloten. Maar naar buiten toe sta ik onder vuur zodat u door kunt functioneren.

 

 

Politiek en "onafhankelijke rechtspraak" in Nederland. Het verdwenen strafdossier in de zaak Khan bij de rechtbank Amsterdam

 

Ruud Lubbers, destijds premier, verteld nu dat Khan niet verder vervolgd werd op verzoek van de CIA.

Op 9 september 2005 wordt via NOVA, Mirjam Bartelsman en Monique Wijnans, het volgende bekend.

"CIA mengde zich in strafzaak tegen Abdul Khan". "Ongehoord vindt ze het en verbijsterend, dat op verzoek van de CIA, met een politieke bedoeling, stukken zijn verdwenen uit de rechtbank. Het zijn de woorden van mr. Anita Leeser (32), die afscheid neemt als vice-president van de rechtbank in Amsterdam. Met NOVA praat ze over de meest curieuze zaak in haar loopbaan: het proces tegen de Pakistaanse atoomgeleerde Abdul Khan. Leeser veroordeelde Khan in 1983, maar de straf werd niet uitgevoerd. Later bleek ook het hele dossier Khan uit de rechtbank verdwenen. Leeser zag zich geplaatst voor tal van vragen. Het antwoord kwam deze zomer. Toen vertelde Ruud Lubbers, destijds premier, dat Khan niet verder vervolgd werd op verzoek van de CIA. De CIA wilde Khan nog langer in de gaten houden. Volgens minister Donner is het onzin, maar rechter Leeser begrijpt nu pas wat er aan de hand was." Anita Leeser nam afscheid als vice-president van de rechtbank in Amsterdam. Er zijn dus ook nog wel eerlijke ambtenaren in Nederland.

 

Voormalig vice-president van de Amsterdamse rechtbank Anita Leeser vertelde in het programma dat het dossier van Khan om 'onbekende reden' is zoekgeraakt

Op 10 september 2005 is er: "Verbijstering over vermissing strafdossier Khan

(Novum) - De voltallige linkse oppositie in de Tweede Kamer heeft minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) opheldering gevraagd over de vermissing van het strafdossier van de Pakistaanse atoomgeleerde en spion Abdul Khan. PvdA, SP en GroenLinks deden dat naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Nova vrijdag. 

 

Voormalig vice-president van de Amsterdamse rechtbank Anita Leeser vertelde in het programma dat het dossier van Khan om 'onbekende reden' is zoekgeraakt. Khan was in de jaren '70 werkzaam bij het Almelose Urenco, een bedrijf dat uranium verrijkt tot brandstof voor kerncentrales. Khan werd ervan verdacht geheime bedrijfsinformatie mee naar huis te hebben genomen en te hebben doorgegeven aan buitenstaanders. In maart 1979 meldde de Duitse televisie dat de Pakistaanse regering toegang had tot de technologie van Urenco. De Nederlandse justitie begon daarop een onderzoek. De inmiddels in Pakistan wonende Khan werd in maart 1983 door Leeser veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Het vonnis werd nooit uitgevoerd wegens een vormfout. Oud minister-president Ruud Lubbers (CDA) zei vorige maand dat verdere rechtsvervolging door 'de Amerikaanse inlichtingendiensten' (CIA, CD) werd tegengehouden. Donner ontkende dit in antwoord op Kamervragen. De oppositiepartijen zeggen 'verbijsterd' te zijn over de vermissing van het dossier. SP-Kamerlid Agnes van Velzen heeft Donner middels Kamervragen om opheldering gevraagd. Van Velzen zegt 'deze keer vast bereid te zijn de onderste steen boven te krijgen'. "Dit zet een slecht beeld neer van de rechtbank in Nederland, het lijkt wel of we in een bananenrepubliek wonen". Ook GroenLinks-kamerlid Farah Karimi en haar collega Aleid Wolfsen van de PvdA willen duidelijkheid over Donners eerdere reactie. De parlementariŽrs willen achterhalen wanneer de vermissing van het dossier is vastgesteld en hoe de minister daarop heeft gereageerd. VVD- parlementariŽr Hans van Baalen eist opheldering over de zaak van minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot (CDA). Van Baalen vindt dat 'een betere weg', vanwege de vermoedelijke invloed van de CIA. Het Kamerlid vraagt Bot eerst schriftelijk om een verklaring. Daarna zegt hij de minister naar de Kamer te willen roepen om hem 'flink aan de tand te voelen over deze buitengewoon ernstige zaak'."

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.