SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd

Verlenging ondertoezichtstelling zeilmeisje Laura Dekker afgewezen. Ondertoezichtstelling met onmiddelijke ingang opgeheven.
De rechtbank stelt echter wel vast dat
sinds de aanvang van de ondertoezichtstelling de standpunten van de ouders over de uitvoering van de ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg zijn verhard en dat de verhoudingen in toenemende mate onder druk zijn komen te staan. Tussen de gezinsvoogd en de jeugdige en haar ouders bleek geen constructief overleg meer mogelijk. Ter zitting heeft de vader in antwoord op de vraag van de rechtbank of hij mogelijkheden ziet voor samenwerking met Jeugdzorg Zeeland, meegedeeld dat iedere hulp van welke instantie dan ook zal worden geweigerd, als blijkt dat deze hulp er niet op is gericht de jeugdige te laten zeilen. Gelet op die mededeling is niet te verwachten dat bij een verlenging van de ondertoezichtstelling, met Jeugdzorg Zeeland wel van een werkbare verstandhouding sprake zal zijn. De moeder heeft Jeugdzorg en de Raad in een ingezonden brief in het Algemeen Dagblad van 17 juli 2010 criminele organisaties genoemd. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk dat de ouders niet in staat zullen zijn de jeugdige te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling indien de ondertoezichtstelling wordt verlengd.

 

LJN: BN2481, Rechtbank Middelburg , zaak/reknr: 73059 / JE RK 10-352
Datum uitspraak: 27-07-2010
Rechtsgebied: Personen-en familierecht
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Verlenging ondertoezichtstelling zeilmeisje afgewezen. Ondertoezichtstelling met onmiddelijke ingang opgeheven.

Uitspraak RECHTBANK MIDDELBURG
Sector civiel

zaak/reknr: 73059 / JE RK 10-352

beschikking van de meervoudige kamer d.d. 27 juli 2010

in de zaak met betrekking tot de onder toezicht gestelde jeugdige

Laura Dekker (hierna: de jeugdige),          
geboren te [adres], [geboorteplaats], op [geboortedatum],
advocaat: mr. P.A. de Lange te Barendrecht,

als kind van

[verzoeker] (hierna: de vader), wonende te [woonplaats], [adres],
advocaat: mr. P.A. de Lange te Barendrecht,

en

[belanghebbende] (hierna: de moeder), wonende te [woonplaats], [adres].

De ouders zijn belast met het gezag over de jeugdige. De jeugdige verblijft bij de vader.

1. Het procesverloop

1.1 Bij beschikkingen van 8 september 2009 van de rechtbank Utrecht (LJN: BJ7911) en 30 oktober 2009 (LJN: BK1598) is de (voorlopige) ondertoezichtstelling uitgesproken.

1.2   Bij beschikking van het hof te Amsterdam van 4 mei 2010 (LJN: BM2916) is de beschikking van de rechtbank Utrecht van 30 oktober 2010 bekrachtigd.

1.3   Bij beschikking van deze rechtbank van 17 juni 2010 (LJN: BM8125) is de termijn van de ondertoezichtstelling van de jeugdige met ingang van 1 juli 2010 en tot 1 augustus 2010 verlengd, met behoud van de Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht (hierna: Jeugdzorg Utrecht) als gezinsvoogdij-instelling. De beslissing op het resterende deel van het ter zitting van 14 juni 2010 door Jeugdzorg Utrecht gewijzigde verzoek is bij voornoemde beschikking aangehouden.

1.4   Per telefaxbericht van 19 juli 2010 heeft Jeugdzorg Utrecht het resterende deel van haar verzoek ingetrokken en daarbij tevens om tussentijdse beŽindiging van de huidige ondertoezichtstelling verzocht. Voor het geval de rechtbank op verzoek van een andere partij tot verlenging van de ondertoezichtstelling zou komen, heeft Jeugdzorg Utrecht in voornoemd telefaxbericht verzocht om niet haar maar een andere gezinsvoogdij-instelling met de uitvoering van de ondertoezichtstelling te belasten.

1.5   Per telefaxbericht van 19 juli 2010 heeft de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht (hierna: de Raad) geadviseerd de huidige ondertoezichtstelling te handhaven, alsmede verzocht de ondertoezichtstelling van de jeugdige te verlengen voor een periode van twaalf maanden, met benoeming van de Stichting Bureau Jeugdzorg Zeeland (hierna: Jeugdzorg Zeeland) tot gezinsvoogdij-instelling.

1.6   De rechtbank heeft op 19 juli 2010 een nader telefaxbericht ontvangen van Jeugdzorg Utrecht.

1.7   De rechtbank heeft op 19 juli 2010 een telefaxbericht, met bijlagen, ontvangen van mr. De Lange.

1.8   De rechtbank heeft op 19 juli 2010 aanvullende informatie ontvangen van de Raad.

1.9   De mondelinge behandeling heeft op 20 juli 2010 ter terechtzitting met gesloten deuren plaatsgevonden. De jeugdige en de vader zijn in persoon verschenen, bijgestaan door hun advocaat. Namens Jeugdzorg Utrecht zijn verschenen [belanghebbenden]

1.10 Mr. De Lange heeft ter zitting pleitaantekeningen, houdende een verweerschrift en een verzoek tot opheffing van de ondertoezichtstelling, overgelegd.

1.11 Voorafgaand aan de mondelinge behandeling op 20 juli 2010 is de jeugdige, in het bijzijn van haar advocaat, buiten aanwezigheid van de overige belanghebbenden gehoord.

2. De beoordeling

2.1 Resterende deel van het verzoek van Jeugdzorg Utrecht

Aangezien Jeugdzorg Utrecht het resterende deel van haar verzoek per telefaxbericht van 19 juli 2010 heeft ingetrokken, behoeft dit geen verdere beoordeling en beslissing meer.

2.2 Behandeling verzoek van de Raad ter zitting van 20 juli 2010

2.2.1 De jeugdige en de vader hebben bezwaar gemaakt tegen behandeling van het hiervoor sub 1.5 genoemde verzoek van de Raad ter zitting van 20 juli 2010. Zij hebben hiertoe aangevoerd dat behandeling van dit verzoek tijdens deze zitting in strijd is met de beginselen van een goede procesorde. Partijen zijn namelijk niet expliciet voor de behandeling van dit verzoek opgeroepen en niet kan worden vastgesteld dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van dit verzoek, aangezien de moeder van de jeugdige niet ter terechtzitting is verschenen. Bovendien maken zij bezwaar tegen de aanwezigheid van de gedragsdeskundige van de Raad, omdat zij stellen daardoor in hun verdediging te worden geschaad.

2.2.2 De Raad dringt aan op gelijktijdige behandeling met de al voorliggende verzoeken. Hij stelt dat het verzoek is gegrond op hetzelfde feitencomplex. Bovendien acht hij het in het belang van de jeugdige dat zo spoedig mogelijk duidelijkheid wordt verschaft omtrent de ondertoezichtstelling.

De gedragsdeskundige kan een nadere toelichting geven op hetgeen de Raad ten grondslag legt aan zijn verzoek en ingaan op meer specifieke vragen hieromtrent.

2.2.3 Jeugdzorg Utrecht heeft geen bezwaar tegen gelijktijdige behandeling van dit verzoek.

2.2.4 De rechtbank overweegt, gelet op de aard van het verzoek van de Raad en de onderlinge samenhang tussen dat verzoek en de overige verzoeken, dat het in het belang van de jeugdige is om deze verzoeken gelijktijdig te behandelen. Hoewel een formele oproeping voor de behandeling van het verzoek van de Raad ontbreekt, worden de jeugdige en haar vader niet in de verdediging belemmerd nu de feiten en omstandigheden, waarop dit verzoek is gegrond, dezelfde zijn als die ten grondslag liggen aan de overige te behandelen verzoeken. De aanwezigheid van de gedragsdeskundige leidt niet tot een ander oordeel. Het staat de Raad vrij zijn procesvertegenwoordiger bij te laten staan door een eigen deskundige. De rechtbank is verder met de Raad van oordeel dat het belang van de jeugdige is gediend met een beslissing op alle aanhangige verzoeken betreffende haar ondertoezichtstelling. De rechtbank overweegt daarbij dat het feit dat de moeder niet als belanghebbende ter terechtzitting is verschenen, daaraan niet in de weg staat, nu de moeder aan Jeugdzorg Utrecht te kennen heeft gegeven niet meer betrokken te willen worden bij de onderhavige procedure.

2.3 Aanwezigheid Jeugdzorg Zeeland ter zitting van 20 juli 2010

2.3.1 De jeugdige en de vader hebben bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Jeugdzorg Zeeland ter zitting. Zij hebben hiertoe aangevoerd dat Jeugdzorg Zeeland geen partij is in de onderhavige procedure.

2.3.2 De Raad en Jeugdzorg Utrecht hebben geen bezwaren geuit tegen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Jeugdzorg Zeeland ter zitting.

2.3.3 De rechtbank overweegt dat de Raad heeft verzocht om bij toewijzing van zijn verzoek Jeugdzorg Zeeland tot gezinsvoogdij-instelling te benoemen. Het is algemeen beleid van de rechtbank Middelburg de voorgestelde gezinsvoogdij-instelling bij de behandeling van het verzoek tot (verlenging van de) ondertoezichtstelling aanwezig te laten zijn. De rechtbank ziet geen reden om van dit beleid af te wijken.

2.4 Ondertoezichtstelling

2.4.1 De rechtbank verstaat het verzoek van Jeugdzorg Utrecht om de huidige ondertoezichtstelling tussentijds te beŽindigen als een verzoek tot opheffing van de ondertoezichtstelling in de zin van artikel 1:256 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit verzoek is gelijk aan het verzoek van de jeugdige en haar vader. De Raad verzoekt om verlenging van de ondertoezichtstelling. Gelet op de feitelijke samenhang tussen deze drie verzoeken, zal de rechtbank deze hier gezamenlijk beoordelen.

2.4.2 Jeugdzorg Utrecht heeft ter onderbouwing van haar verzoek gesteld dat er geen gronden meer aanwezig zijn die de ondertoezichtstelling rechtvaardigen. Er is in voldoende mate aan de gestelde voorwaarden voldaan. Jeugdzorg Utrecht heeft sinds december 2009 geen zorgelijke signalen omtrent de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige gezien of ontvangen. Zij stelt dat van een bedreiging van de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige geen sprake (meer) is en voelt zich door de informatie van de school van de jeugdige in deze conclusie gesterkt. De omstandigheid dat het contact tussen de gezinsvoogd en de jeugdige met haar vader moeizaam verliep en dat de jeugdige en haar vader weigerden mee te werken aan een nader psychologisch onderzoek door [psycholoog] doet daar niet aan af. Met de overlegging van het zeilplan heeft de jeugdige aan de elf eisen zoals vermeld in het verzoekschrift voldaan, hetgeen voor wat betreft de onder de nummers 3 en 5 tot en met 11 geformuleerde eisen wordt bevestigd door het door Jeugdzorg Utrecht overgelegde rapport van de door haar geraadpleegde zeildeskundige [deskundige].
In reactie op het verzoek van de Raad strekkende tot verlenging van de ondertoezichtstelling heeft Jeugdzorg Utrecht nog opgemerkt dat niet met zekerheid vooraf kan worden vastgesteld hoe de jeugdige tijdens een eventuele zeilreis met onverwachte situaties om zal gaan. Op basis van de inzinking die de jeugdige na de uitspraak van 30 oktober 2009 van de rechtbank Utrecht doormaakte, kan wel worden aangenomen dat verlenging van de ondertoezichtstelling, terwijl de jeugdige aan alle aan haar gestelde voorwaarden heeft voldaan, mogelijk schadelijk zal zijn voor haar ontwikkeling.

2.4.3 Het uitgangspunt van de Raad is dat het in zijn algemeenheid onverantwoord is een 14/15-jarige solo rond de wereld te laten zeilen. De identiteit en de daaraan gerelateerde copingsvaardigheden van jeugdigen van die leeftijd zijn nog niet zodanig ontwikkeld dat zelfstandig een goede inschatting gemaakt kan worden van de gevaren en risicovolle situaties die zich tijdens zo’n reis kunnen voordoen. Met name als een jeugdige van die leeftijd onder druk komt te staan, ontbreekt het vermogen planmatig tot een oplossing te komen. Dit geldt ook voor de jeugdige, nu uit het door [psycholoog] in het najaar van 2009 verrichte persoonlijkheidsonderzoek niet naar voren is gekomen dat de jeugdige in haar ontwikkeling vooruitloopt op haar leeftijdsgenoten. De Raad voorziet dan ook een ernstige bedreiging in de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling, wanneer de jeugdige de zeilreis nu zal ondernemen. De Raad onderkent dat mogelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdige ook in het gedrang komt door de spanning en onzekerheid die ontstaat door het telkens voor korte tijd verlengen van de ondertoezichtstelling en de nieuwe voorwaarden die daarbij worden gesteld. Mede gelet op die dreiging verzoekt de Raad de rechtbank om in het belang van de jeugdige zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent de vraag of zij onder verantwoordelijkheid van haar ouders de zeilreis kan aanvangen dan wel onder toezicht blijft van een gezinsvoogdij-instelling en haar reis niet kan aanvangen.

2.4.4 Jeugdzorg Zeeland heeft zich ter zitting bereid verklaard de uitvoering van de ondertoezichtstelling op zich te nemen indien de rechtbank tot verlenging van de ondertoezichtstelling zou beslissen.

2.4.5 De jeugdige en haar vader hebben betoogd dat er geen gronden aanwezig zijn die de ondertoezichtstelling rechtvaardigen. Om die reden verzoeken zij de rechtbank de huidige ondertoezichtstelling onmiddellijk te beŽindigen en het verzoek van de Raad tot verlenging van de ondertoezichtstelling af te wijzen. Zij hebben hiertoe primair aangevoerd dat de regels betreffende de ondertoezichtstelling niet op de onderhavige situatie van toepassing zijn. Subsidiair hebben zij gesteld dat de jeugdige in de gelegenheid moet worden gesteld om de zeilreis deze zomer aan te vangen daar zij volledig aan alle door de rechtbank gestelde voorwaarden heeft voldaan. De jeugdige en haar vader hebben - onder verwijzing naar de conclusie van de rechtbank Utrecht in haar beschikking van 30 oktober 2009 dat het in de onderhavige situatie gaat om een bijzondere ondertoezichtstelling met een bijzonder doel, namelijk het helpen en begeleiden van de jeugdige bij realisatie van de door haar voorgenomen zeilreis – gesteld, dat zij ten onrechte telkens met nieuwe eisen en voorwaarden worden geconfronteerd. Om die reden hebben zij ook geen gehoor gegeven aan het verzoek van Jeugdzorg Utrecht om mee te werken aan nader psychologisch onderzoek. Tot slot hebben de jeugdige en haar vader gesteld dat de toezegging is gedaan dat de jeugdige, wanneer zij aan de gestelde voorwaarden zou voldoen, zou mogen vertrekken. In reactie op het verzoek van de Raad hebben de jeugdige en haar vader bovendien aangevoerd dat het middel van de ondertoezichtstelling erger is dan de kwaal, daar de jeugdige ernstig te lijden heeft onder de ondertoezichtstelling en er vorig jaar bijna letterlijk aan onderdoor is gegaan. Te vrezen is voor de gevolgen voor de jeugdige indien de ondertoezichtstelling thans, ondanks de inspanningen die zij de afgelopen periode met goed resultaat heeft verricht, wederom zou worden verlengd.

2.5 De rechtbank overweegt als volgt.

2.5.1 Onder verwijzing naar hetgeen zij heeft overwogen onder 3.13 van haar tussenbeschikking van 17 juni 2010 passeert de rechtbank het verweer van de jeugdige en haar vader dat de regels betreffende de ondertoezichtstelling niet van toepassing zijn op de situatie van de jeugdige.

2.5.2 De rechtbank is met het hof van oordeel dat een zeilreis, zoals de jeugdige wil ondernemen, grote risico’s met zich brengt op het gebied van haar sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling, haar cognitieve ontwikkeling en haar fysieke welzijn. Het hof heeft vastgesteld dat het de taak van de ouders is de jeugdige voor deze risico’s te behoeden, dat de ouders dit niet zullen doen en dat op grond daarvan de jeugdige ernstig in haar ontwikkeling wordt bedreigd. Het hof heeft het denkbaar geacht dat er middelen kunnen zijn om de ernstige bedreiging weg te nemen.

2.5.3 Tot aan de beschikking van deze rechtbank van 17 juni 2010 hebben Jeugdzorg Utrecht, de jeugdige en haar vader zich vooral gericht op elf voorwaarden, die zien op de cognitieve ontwikkelingsdreiging (voorwaarde 1 en 2) en op de fysieke veiligheid (voorwaarde 3 tot en met 11). De rechtbank heeft in haar beschikking overwogen dat ten onrechte geen aandacht is besteed aan de dreiging voor de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige.

2.5.4 Thans gaan Jeugdzorg Utrecht, de jeugdige en haar vader ervan uit dat aan de elf voorwaarden is voldaan en dat geen sprake is van een dreiging voor de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige. De Raad wil aannemen dat aan de voorwaarden op het gebied van de cognitieve dreiging en de fysieke veiligheid is voldaan, maar dat de dreiging voor de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling, waaronder de copingsvaardigheden van de jeugdige onverminderd aanwezig is.

2.5.5 De rechtbank acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de jeugdige via de Wereldschool onderwijs zal volgen. Daarmee is een onmiddellijke dreiging van de cognitieve ontwikkeling voldoende afgewend.

2.5.6 Op grond van het zeilplan en het rapport van de door Jeugdzorg geraadpleegde zeildeskundige nemen alle partijen thans aan dat ten aanzien van de risico’s voor het fysieke welzijn van de jeugdige zodanige maatregelen zijn getroffen dat die risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van dit eensluidend door partijen ingenomen standpunt.

2.5.7 Resteert de dreiging op het gebied van de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige, waaronder haar copingsvaardigheden. Het standpunt van de Raad, dat het in het algemeen niet in het belang is van een 14/15-jarige om twee jaar alleen rond de wereld te gaan zeilen, onderschrijft de rechtbank.
Echter, gelet op hetgeen het hof heeft overwogen, namelijk dat het in bepaalde gevallen denkbaar is dat er middelen kunnen zijn om deze ernstige bedreiging weg te nemen, dient getoetst te worden of ook deze jeugdige ernstig in haar sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling wordt bedreigd. Bovendien moet aannemelijk zijn dat die dreiging door middel van de ondertoezichtstelling zal worden afgewend.

2.5.8 Voor de beantwoording van de vraag of de jeugdige in haar sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling wordt bedreigd, beschikt de rechtbank in de eerste plaats over het rapport van [psycholoog] van 15 oktober 2009. [Psycholoog] heeft op basis van haar onderzoek van de jeugdige geconstateerd dat de jeugdige zich op sociaal gebied redelijk adequaat ontwikkelt en dat zij op emotioneel gebied enige mate van scheefgroei laat zien. [Psycholoog] signaleert als “zorgpunt dat de geconstateerde emotionele scheefgroei vermoedelijk niet op adequate wijze zal worden beÔnvloed, c.q. eerder zal worden versterkt door de zeilreis. De aanwezige sterke kanten van (de jeugdige) zullen tijdens de reis worden bekrachtigd, hetgeen tot een eenzijdige ontwikkeling zou kunnen leiden. Anderzijds kan ook niet met zekerheid worden gesteld dat de scheefgroei kan of zal worden omgebogen als ze in Nederland zou blijven; (de jeugdige) ondervindt er zelf geen hinder van.”. Sinds dit rapport zijn inmiddels negen maanden verstreken. In die periode heeft de jeugdige aanvankelijk een ernstige emotionele terugslag gehad. Zij heeft vervolgens de draad weer opgepakt, hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat zij is voortgegaan met de voorbereidingen van de zeilreis en uit het feit dat zij op school goede resultaten heeft geboekt. In haar beschikking van 17 juni 2010 heeft de rechtbank Jeugdzorg Utrecht vervolgens verzocht haar nader te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de sociaal- emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige. Ter zitting heeft Jeugdzorg Utrecht toegelicht dat de jeugdige en haar vader niet hebben willen meewerken aan een nader psychologisch onderzoek. Verdere initiatieven om te komen tot een antwoord op de vraag of de jeugdige ook nu nog ernstig in haar sociaal- emotionele- en identiteitsontwikkeling wordt bedreigd, zijn niet genomen. Jeugdzorg Utrecht heeft verklaard op dit punt geen dreiging te zien. De stellingname van de Raad is onvoldoende toegespitst op de situatie van deze jeugdige. De rechtbank kan derhalve niet met zekerheid vaststellen of deze jeugdige ernstig in haar sociaal- emotionele- en identiteitsontwikkeling wordt bedreigd.

2.5.9 De rechtbank stelt echter wel vast dat sinds de aanvang van de ondertoezichtstelling de standpunten van de ouders over de uitvoering van de ondertoezichtstelling door Bureau Jeugdzorg zijn verhard en dat de verhoudingen in toenemende mate onder druk zijn komen te staan. Tussen de gezinsvoogd en de jeugdige en haar ouders bleek geen constructief overleg meer mogelijk. Ter zitting heeft de vader in antwoord op de vraag van de rechtbank of hij mogelijkheden ziet voor samenwerking met Jeugdzorg Zeeland, meegedeeld dat iedere hulp van welke instantie dan ook zal worden geweigerd, als blijkt dat deze hulp er niet op is gericht de jeugdige te laten zeilen. Gelet op die mededeling is niet te verwachten dat bij een verlenging van de ondertoezichtstelling, met Jeugdzorg Zeeland wel van een werkbare verstandhouding sprake zal zijn. De moeder heeft Jeugdzorg en de Raad in een ingezonden brief in het Algemeen Dagblad van 17 juli 2010 criminele organisaties genoemd. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk dat de ouders niet in staat zullen zijn de jeugdige te ondersteunen in haar verdere ontwikkeling indien de ondertoezichtstelling wordt verlengd.

2.5.10 Het voorgaande betekent naar het oordeel van de rechtbank dat bij een verlenging van de ondertoezichtstelling feitelijk geen verdere resultaten zijn te verwachten. Daarvan uitgaande is vervolgens, mede gelet op de door de ouders gekozen positie ten opzichte van de instelling die aan de ondertoezichtstelling uitvoering moet geven, niet uit te sluiten dat een verlenging van de ondertoezichtstelling juist leidt tot een bedreiging van de sociaal-emotionele- en identiteitsontwikkeling van de jeugdige. Dit is een omstandigheid waaraan de rechtbank ook betekenis moet toekennen.

2.5.11 Gelet op het voorgaande wijst de rechtbank het verzoek van de Raad tot verlenging van de ondertoezichtstelling af. Met deze beslissing ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdige weer waar deze hoort, namelijk bij de ouders. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de jeugdige de zeilreis wel of niet te laten maken.

2.5.12 Bovenstaande overwegingen leiden de rechtbank verder tot de conclusie dat er geen grond is de ondertoezichtstelling nog te laten voortduren tot 1 augustus 2010. De verzoeken tot onmiddellijke opheffing zullen worden toegewezen.


3. De beslissing

De rechtbank:

wijst het verzoek tot verlenging van de ondertoezichtstelling af;

heft de ondertoezichtstelling van de jeugdige op met ingang van heden.


Deze beslissing is gegeven te Middelburg door mrs. S. Kuypers, voorzitter, E.K. van der Lende - Mulder Smit en G.H. Nomes, kinderrechters, in tegenwoordigheid van mr. J.J. Visser-Hendriks als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 juli 2010.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.