CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Een gratis internet rechtbanktraining systematisch en procedureel procederen Hop voor minderjarigen die met kinderrechters te maken krijgen om de logica van een academisch opgeleide kinderrechter te begrijpen

 

279 De 1-ste A.M. Everts-norm. Weet u het verschil tussen een advocaat die volgens deze kinderrechter in haar beschikking "hoewel behoorlijk opgeroepen" NIET is verschenen vervolgens iets verderop in haar beschikking WEL is verschenen

Waarom denkt u hebben kinderrechters en gezinsvoogdij een voorkeur voor de advocatuur en zijn deze beroepsgroepen niet zo blij met systematisch en procedureel procederen met Hop?

Bron: KIR Nr. 63418 / JL RK 01-91

 

Inleiding. De Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij willen een minderjarig meisje opsluiten in een gesloten inrichting. Het minderjarige meisje en haar moeder nemen contact op met Hop voor weerwerk. Hop maakt de klachtzaken en stukken voor de kinderrechter klaar en voor de zitting bij het gerecht in Lelystad ontmoeten zij elkaar. Hop vroeg de minderjarige of er geen contact met haar opgenomen was door een advocaat die in zulke zaken wordt toegevoegd. Het antwoord was neen. Hop gaf de minderjarige rechtbanktraining en advies hoe te handelen als die advocaat toch nog zou komen opdagen.

 

Vlak voor de zitting komt de kantoorgenoot van de aan de minderjarige toegewezen advocate binnenstappen en stelt zich voor aan de moeder, de minderjarige en Hop. Hop kent hem uit een andere zaak en heeft meermalig met hem gesproken. Hij begroet Hop joviaal.................................

Reactie Hop.

Vindt u het normaal dat u een minderjarig meisje dat opgesloten dreigt te worden op deze manier haar belangen denkt te kunnen behartigen? U heeft nog niet eens met de minderjarige gesproken en de zitting begint zo!

Reactie minderjarige.

U BENT HIERBIJ ONTSLAGEN ALS MIJN TOEGEVOEGDE ADVOCAAT! Hop behartigt mijn belang in deze zaak.

 

Er is nu een probleem ontstaan en hoe lost kinderrechter mevrouw mevrouw A.M Everts dit probleem in haar beschikking op.

De zitting begint, de rechtbank Zwolle in de persoon van kinderrechter mevrouw A.M. Everts wordt geÔnformeerd over de advocaat die voor de zitting is ontslagen en dat de minderjarige nu door Hop wordt bijgestaan. Citaat " Op X heeft de minderjarige schriftelijk haar mening (met bijstand van Hop) aan de kinderrechter kenbaar gemaakt."

 

DE TEGENSTELLING IN DE BESCHIKKING VAN KINDERRECHTER MEVROUW A.M. EVERTS

De advocaat is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen.

OVERWEGINGEN

T.a.v. de machtiging tot uithuisplaatsing:

Ter zitting is gebleken dat de advocaat die is toegevoegd aan de minderjarige, vooraf geen contact heeft opgenomen met de minderjarige en ook geen poging daartoe heeft ondernomen. De minderjarige heeft dan ook bij verschijnen van de advocaat bij de rechtbank aan deze persoon te kennen gegeven, geen behoefte te hebben aan verdere bijstand, aangezien er voorafgaand aan de zitting geen voldoende tijd meer was om zich afdoende te kunnen voorbereiden.

Gezien het bovenstaande is de kinderrechter formeel niet bevoegd om een machtiging uithuisplaatsing in een gesloten voorziening af te geven en zal het verzoek dan ook afwijzen.

BESLISSING

Wijst het verzoek tot machtiging uithuisplaatsing in een gesloten residentiŽle voorziening af.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beslissing is gegeven te Lelystad door mr. A.M. Everst, kinderrechter, in bijzijn van mr. A.M. Witkop als griffier en uitgesproken ter openbare terechtszitting van X

 

Wat kunnen minderjarigen en hun ouders leren van deze les 1 gratis rechtbanktraining met Hop als gemachtigde van een minderjarig meisje?

1. Het verschil tussen een advocaat die NIET en WEL is verschenen volgens de logica van een academisch opgeleide kinderrechter!

2. Een advocaat die vlak voor de zitting komt opdagen GELIJK ONTSLAAN!

3. Bij sommige advocatenkantoren heeft Hop geen "vriendjes" gemaakt.............

 

Kind naar CEL? Wie is de ziektekostenverzekeraar? Heeft u compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?
685

PROBLEEMburgemeesters, helpt u mee met het indienen van verzoeken om hun (bestuurlijke) nevenfuncties?

655

Wie is de ziektekostenverzekeraar bij OTS en UHP? Heeft u als ouders compleet dossier ziektekostenverzekeraar van uw kind?

115

Vormverzuim ONRECHTMATIGE VRIJHEID ONTNEMING VERDACHTE DOOR OPENBAAR MINISTERIE! De politierechter is -met de officier van justitie- van oordeel dat er aldus sprake is van een onherstelbaar vormverzuim in het voorbereidend onderzoek, als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering

543

Logtenberg met Hop tegen SGJ: " Indien er geen sprake is van ernstige gedragsproblemen kan kind NIET in een kindergevangenis opgesloten worden! Verzoekschrift SGJ OTS/opsluiting kind in kindergevangenis door rechtbank Zutphen afgewezen!

471

Keiharde toezeggingen directie JJI Harreveld overleg met Hop tijdens schorsing zitting College Advies JustitiŽle Kinderbescherming

102

Vraag 1 in iedere zaak met kind naar JJI! Kloppen de ondertekeningsblokken onder ieder BESLUIT en/of VERZOEKSCHRIFT en worden juridisch juiste beroepsmogelijkheden vermeld? Vraag 2 heeft u een Wob 102 verzoeken ingediend? Vraag 3 heeft u gelijk een BEZWAARSCHRIFT ingediend tegen (iedere regel) in ieder Plan van Aanpak, Indicatiebesluit, HVP, behandelplan waar de ouders het NIET MEE EENS ZIJN? Indien neen, waarom niet?

653

Kind naar CEL? Staat NAAM RECHTER in oproep vermeld? Indien neen gelijk klacht 653 indienen en onderzoek doen naar de KIR

605

Wraking kinderrechter die weigert op een hoorzitting eerst de VOORVRAGEN te toetsen

664

In Nederland hoeft een raadsrapport niet sterk en overtuigend te zijn om een bijdehand ABN meisje dat de gezinsvoogd op haar fouten corrigeert op te sluiten in CEL 12 een eigen kamertje van een paar vierkante meter zonder raam (177)

435

Klopt de feitelijke chronologische weergave hoorzitting in het proces-verbaal na WRAKING (605) van een kinderrechter?

479

CIZ indicatiebesluit, wat is het verschil met een BJZ indicatiebesluit en hoe is de NORM voor het cijfer 84 tot stand gekomen?

491

Modelverzoek 491 om respect CIZ voor de ouders minderjarige met verzoek afschrift compleet (elektronisch) dossier

055

Klacht GEGROND met Hop als gemachtigde tegen JJI! Minderjarige mocht ten onrechte ALS STRAFMAATREGEL niet naar school

341

Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces in het voordeel van de overheid tegen burgers te komen

293

DNA-onderzoekminderjarigen in kindergevangenissen is gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken

319

Met Balkenende/Rouvoet aan het bewind zal ADHD medicijngebruik explosief toenemen als grond voor staatsopvoeding kinderen

392

Het gevaar! Na de rechterlijke macht wil ook de ADHD stichting de media aan een leidraad door de media aan te sturen! Worden door verkeerd ADHD medicijngebruik kinderen bij ouders weggehaald om als "proefkonijnen" opgesloten te worden in JJI of kindertehuis

374 Hoe worden persoonsgegevens van ouders en kinderen door verzekeraars gebruikt/misbruikt na contacten met "jeugdzorg"?
279 Hop Procederen met Hop! Minderjarige ontslaat haar advocaat op advies van Hop, opsluiting minderjarige in JJI wordt afgewezen!
055

Hop Werkaantekeningen en contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies JustitiŽle Kinderbescherming

086 Hop Bezwaarschrift Hop GEGROND inzake publicatie namen medewerkers overheid met hun telefoonnummer bij de overheid
669 Hop Klacht gegrond Stichting William Schrikker Groep ONBEGRIJPELIJK na bijna 1 jaar JJI/OTS nog geen Plan van Aan pak gemaakt
100 Voldoen rapporten "jeugdzorg" aan de kwaliteitseisen die aan een rapport kunnen worden gesteld om kind in JJI op te sluiten?
334 BOPZ Misbruik van bevoegdheden, wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
202 Kent u de juridische juiste naam van de kindergevangenis? Wie is juridische eigenaar van de kindergevangenis van uw kind?
444 Iedere Nederlander hoort de WET te kennen! Kent u alle wetten en regelgeving die gelinkt kunnen worden aan JJI?
472 Een kinderrechter hoort de WET te kennen maar heeft maling aan de WET om steeds in voordeel "jeugdzorg" te beslissen
276 13 november 2000 MvJ vraagt NVvR advies over concept reglement justitiŽle jeugdinrichtingen met bijbehorende nota van toelichting
427 Om vrijheid van meningsuiting te onderdrukken gebruikt de jeugdzorg een advocaat met baantjes bij kerk en school
540 Het gevaar! De Staat wil van ieder kind een risico analyse maken met de school als leverancier van kinderen voor "jeugdzorg" is een van de kenmerken van de griezelige bemoeizucht van een christelijk kabinet met de opvoeding van kinderen door ouders
383 Stemwijzer! Boycot de Raad voor de Kinderbescherming! STEM NIET OP CDA, Christen-Unie, SGP en VVD! Stem WEL op andere partij!

top