Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter F BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

 

Dhr. mr. W. van den Berg (CDA) Burgemeester gemeente Ferwerderadiel
Bestuurlijk secretaris van de bestuurdersvereniging van het CDA
Secretaris van het bestuur van de VVE van Brunston Castle Holiday Resort Dailly/Scotland
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Oostergo
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Bestuursacademie
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling “HŻs en Hiem”; Lid Breed
Bestuurlijk Handhavingoverleg
Lid algemene vergadering “Vereniging Friese Gemeenten”
Lid algemeen bestuur regionale brandweer en centrale post ambulancevervoer Frysl‚n
Vertegenwoordiger van de gemeente bij de algemene vergadering van aandeelhouders van ENECO
Lid algemeen bestuur De Marrekrite
Lid stuurgroep Noordelijke Elfsteden Vaarroute
Vertegenwoordiger gemeente in VVV Lauwersland
Bron 28-07-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid algemeen bestuur“Regionale Milieuadviesdienst
Lid Gemeenschappelijk AfstemmingsorgaanOnderwijsbegeleiding Friesland

Dhr. F. Veenstra  (CDA)burgemeester gemeente Franekeradeel
Voorzitter districtscollege Brandweer Noord West Friesland
Voorzitter Friese burgemeesterskring
Lid ledenraad Raad van Toezicht Ouders en Coo,landelijke ouderorganisatie in PC-onderwijs
Secretaris/vice-voorzitter CDA Friesland
Lid Commissie van beroep Eindexamens PCVO Friesland
Lid Commissie van bezwaar en geschillen PKN Friesland
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter CJDA Friesland
lid gemeenteraad Enschede
lid gemeenteraad Smallingerland
voorzitter adscommissie EZ/Fin.
Fractievoorzitter CDA
lid klachtencommissie woningbouwvereniging Arqin Heerenveen
voorzitter klachtencommissie Chr. Hogeschool Noord-Nderland
lid Commissie Waayer CDA-bcstuurdersvereniging ter advisering over de gekozen burgemeester

RECHTER!!!!!!
Mw. mr. M.J. Haveman (D66) burgemeester gemeente Franekeradeel GOG27-08-2010
Voorzitter van de commissie Beleids- en Beheerscyclus van de Politie regio Frysl‚n

Lid van de Commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Lid van de Commissie Bestuur,Openbare Orde en veiligheid van de Vereniging van Friese Gemeenten

Commissaris van de Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV (uitbreiding haven Harlingen)

Lid van de Commissie Professionaliseringsfonds van het Nederlands Genootschap Burgemeesters

Voorzitter van de G.R.Bestuursacademie Noord-Nederland

Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Kinderopvang Humanitas

Rechter-plaatsvervanger in het Arrondissement Leeuwarden en Assen

Voorzitter DB GGD/GHOR (vanaf 1-8-2005)

Ambassadeur Foreingn Child (vanaf 10-08-2005)

Gemeente Ferwerderadiel

Dhr. mr. R.M. (Ruud)Kammer, gemeentesecretaris gemeente Ferwerderadeel
NEVENFUNCTIES
Lid algemeen bestuur Bestuursacademie Noord Nederland
C28-07-2010 Hop Bron gemeente Ferweradeel

Dhr. C.J. CorsŤl raadsgriffier gemeente Ferwerderadeel
NEVENFUNCTIES
lid van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Boarnsterhim
Bron gemeente Ferweradeel 16 december 2008
De volgende nevenfuncties heeft hij NIET OPGEGEVEN!
secretaris van de commissie voor de bezwaarschriften Ferwerderadiel
beleidsmedewerker juridische zaken Ferwerderadiel

Dhr. W.J. Aarts (CDA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Bestuur voetbalclub Wykels
Hallum; Adviseur natuurvereniging “Om ‘e
koaien”; Werkgroep CBM
Friesland Foods; Deskundige
commissie Friesland Foods
Lid algemeen bestuur Stichting Zwembad
Ferwerderadiel Veehouder

Dhr. J. Buenk (PvdA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Vereniging Contact Waddenzeegemeenten

Dhr. B. van der Heide (FNP)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Lid algemeen bestuur Vereniging Contact Waddenzeegemeenten

Dhr. J. Heslinga (PvdA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Bestuurslid CAO Commissie Zuivel (FNV-bondgenoten)
Teamleider Verpakken bij RoyalFriesland Foods

Dhr. T. Hijlkema (VVD) raadslid gemeente Ferwerderadiel
Voorzitter nuts departement Hallum
Lid algemeen bestuur Stichting Zwembad Ferwerderadiel

Dhr. J. Hoogsteen (CDA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Dagelijkse arbeid bij Metrium onderwijsdienstverlening Leeuwarden
Commissielid van het Polen comitť Ferwerderadiel Nova Miasto

Mw. H. Jouta (FNP)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Mede-eigenaar attractie verhuur bedrijf;
Medeeigenaar op- en overslagbedrijf;
Medeeigenaar openhaardhout

Dhr. S.L. Papma (Gemeentebelangen Ferwerderadiel)
Penningmeester Stichting Noarderheech
Secretaris Stichting “De Zwaluw”
Burdaard; Field Sales Manager bij de firma Leaf

Mw. A. Terpstra-Vellinga (PvdA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Secretaris ANBO Ferwerderadiel
Lid van CliŽntraad WZC Interzorg
Secretaris van de Dag van de Ouderen
Jury secretaris Friese Bond Paarden/Pony’s Indoor Friesland

Dhr. J.J. van der Tol (ChristenUnie)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Locatiedirecteur van de gereformeerde basisscholen van Blije en Harlingen (VGPO Frysl‚n)
Voorzitter vakgroep onderwijs GMV/GVOLK te Zwolle
Bestuurslid Verenigde Gereformeerde Kerkorganisten afdeling Frysl‚n
Lid algemeen bestuur Oostergo

Dhr. S. van der Velde (CDA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Leraar basisonderwijs bij de Ver. PCBO Ferwerderadiel
Lid algemeen bestuur dienst sociale zaken werkgelegenheid;
Voorzitter rekenkamerfunctie

Dhr. J.W. de Vries (CDA)raadslid gemeente Ferwerderadiel
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Oostergo
Leraar Dockinga College
Voorzitter PCBO Ferwerderadiel

Mw. B.H. Wijbenga-Kleinschmidt (GemeentebelangenFerwerderadiel)
Projectleider Thuiszorg Friese Wouden te Drachten

Dhr. drs. R. Ruben (PvdA Wethouder gemeente Ferwerderadiel
Penningmeester Vereniging tot
Bevordering van de studie de
Pedagogiek; Secretaris
Stichting Instandhouding
Erediensten Opstandingskerk
en
Neen; Neen;
Prinsekerk; Lid algemeen
bestuur dienst sociale zaken
en werkgelegenheid; Lid
algemeen bestuur Oostergo;
Lid algemeen bestuur
Stichting Zwembad
Ferwerderadiel; Lid algemeen
bestuur Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Frysl‚n.

Dhr. H. Talsma (CDA)Wethouder gemeente Ferwerderadiel ICT-medewerker Friesland
Food; Lid algemeen bestuur

“HŻs en Hiem”;
Plaatvervangend lid algemeen
bestuur “De Marrekrite”; Lid
algemeen bestuur Regionale
Milieu Advies Dienst; Lid
algemeen bestuur Afvalsturing
Friesland NV; Lid Overleg
Verkeer en Vervoer Friesland;
Lid algemeen bestuur Frysl‚n
Miljeu BV; Lid
Woningmarktoverleg
Noordwest Friesland;
Voorzitter Hallum oer de
Feart; Voorzitter v.o.f. De
Haven; Voorzitter reŁnie
commissie Burdaard

H. Talsma  Wethouder (CDA) Nevenfunctie
ICT-medewerker Friesland Food;
Lid algemeen bestuur “HŻs en Hiem”;
Plaatvervangend lid algemeen bestuur
“De Marrekrite”;
Lid algemeen bestuur Regionale Milieu Advies Dienst;
Lid algemeen bestuur Afvalsturing Friesland NV;
Lid Overleg Verkeer en Vervoer Friesland;
Lid algemeen bestuur Frysl‚n Miljeu BV;
Lid Woningmarktoverleg Noordwest Friesland  

 

 


Drs. Roel Ruben Wethouder
Nevenfunctie
Penningmeester Vereniging tot Bevordering van de studie de Pedagogiek;
Secretaris Stichting Instandhouding Erediensten Opstandingskerk en Prinsekerk;
Lid algemeen bestuur dienst sociale zaken en werkgelegenheid;
Lid algemeen bestuur Oostergo;
Lid algemeen bestuur Stichting Zwembad Ferwerderadiel;
Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Frysl‚n

Raadsleden

 

Kees Corsťl
Raadsgriffier
Nevenfunctie

 


Willy Aarts
CDA
Nevenfunctie
Bestuur voetbalclub Wykels – Hallum;
Adviseur natuurvereniging “Om ‘e koaien”;
Werkgroep CBM Friesland Foods;
Deskundige commissie Friesland Foods;
Lid algemeen bestuur Stichting Zwembad Ferwerderadiel;
Veehouder

 

 


Sybren van der Velde
CDA
Nevenfunctie
Leraar basisonderwijs bij de Ver. PCBO Ferwerderadiel;
Lid algemeen bestuur dienst sociale zaken werkgelegenheid;
Voorzitter rekenkamerfunctie

 

 


Jelle de Vries (fractievoorz.)
CDA
Nevenfunctie
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Oostergo;
Leraar Dockinga College;
Voorzitter PCBO Ferwerderadiel

 

 


Jan Hoogsteen
CDA
Nevenfunctie
Dagelijkse arbeid bij Metrium onderwijsdienstverlening te Leeuwarden;
Commissielid van het Polen comitť Ferwerderadiel Nova Miasto

 

 


Annie Terpstra-Vellinga
PvdA
Nevenfunctie
Secretaris ANBO Ferwerderadiel;
Lid van CliŽntraad WZC Interzorg;
Secretaris van de Dag van de Ouderen;
Jury secretaris Friese Bond Paarden/Pony’s Indoor Friesland

Teamleider Verpakken bij Royal Friesland Foods

 

 


Bauke van der Heide (fractievoorz.)
FNP
Nevenfunctie
Lid algemeen bestuur Vereniging Contact Waddenzeegemeenten

 Hanneke Jouta
FNP
Nevenfunctie
Mede-eigenaar attractie verhuur bedrijf;
Mede-eigenaar op- en overslagbedrijf;
Mede-eigenaar openhaardhout handel

 

 


Sjak Papma (fractievoorz.)
Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF)
Nevenfunctie
Penningmeester Stichting Noarderheech;
Secretaris Stichting “De Zwaluw” Burdaard;
Field Sales Manager bij de firma Leaf

 

 


Barbara Wijbenga-Kleinschmidt
Gemeentebelangen Ferwerderadeel (GBF)
Nevenfunctie
Projectleider Thuiszorg Friese Wouden te Drachten

 

 


Taekele Hylkema (fractievoorz.)
VVD
Nevenfunctie
Voorzitter nuts departement Hallum;
Lid algemeen bestuur Stichting Zwembad Ferwerderadiel

 

 


Eric Nab (schaduwfractielid)
VVD

 

 


Mient Holwerda (schaduwfractielid)
Christen Unie

 

 


Jan Jarig van der Tol
Christen Unie
Nevenfunctie
Locatiedirecteur van de gereformeerde basisscholen van Blije en Harlingen (VGPD Frysl‚n);
Voorzitter vakgroep onderwijs GMV/GVOLK te Zwolle;
Bestuurslid Verenigde Gereformeerde Kerkorganisten afdeling Frysl‚n;
Lid algemeen bestuur Oostergo
 
 
 

 

 

Leden van de rekenkamercommissie:


 
Raadsleden 
J. Buenk
S. van der Velde 
J.J. van der Tol

 


Ambtelijk secretaris Kees Corsel raadsgriffier

 


 
Rekenkamercommissie gemeente Ferwerderadeel bestaat uit de raadsleden J. Buenk, S. van der Velde en J.J. van der Tol.
Ambtelijk secretaris Kees Corsel raadsgriffier

 

 

Gemeente Franekeradeel
Raadsgriffier Dhr. B. Tolman  ()
Raadslid Dhr. J. Swart  (CDA)
Dhr. S.D. Cnossen (CDA)
Mw. A.B. Terpstra-Attema (CDA)
Mw. D. Travaille-Hibma (CDA)
Mw. J.A.C.M. Vroonland-Brandsen (CDA)
Dhr. K.B. Stelma (ChristenUnie)
Dhr. G.H. van der Mei (FNP)
Dhr. J. Dijkstra (FNP)
Dhr. J. Hiemstra (FNP)
Dhr. D. Kamstra (Gemeentebelang Franekeradeel)
Dhr. H. Hof  (Gemeentebelang Franekeradeel)
Mw. E. Terpstra (Gemeentebelang Franekeradeel)
Dhr. A.N. Verduin (GroenLinks)
Dhr. B. van Dijk (PvdA)
Dhr. M. de Bok  (PvdA)
Mw. G. Postma  (PvdA)
Mw. M.G. Jansma (PvdA)
Mw. D. Osinga  (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. H.J.J. de Jong ()
Wethouder Dhr. L. Miedema (CDA)
Dhr. A. Bonnema (FNP)
Dhr. T. Twerda  (PvdA)
Franekeradeel, Dhr. H.J.J. de Jong gemeentesecretaris gemeente Franekeradeel 
NEVENFUNCTIES
- coŲrdinerend gemeentesecretaris in de veiligheidsregio Fryslan (een van de twee regio's)
- bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Bestuursacademie Nederland.
 bestuurslid van de Stichting Toon Hermanshuis Fryslan.

Bron gemeente Franekeradeel Sent: Thursday, February 19, 2009 4:03 PM 

Dhr. B. Tolman raadsgriffier gemeente Franekeradeel
 
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Franekeradeel 11 november 2008

De heer T. Twerda - pvda

Hoofdfunctie: wethouder

Nevenfuncties: geen

De heer L. Miedema - cda

Hoofdfunctie: wethouder

Nevenfuncties: geen

De heer A. Bonnema - fnp

Hoofdfunctie: wethouder

Nevenfuncties: voorzitter volleybalclub SST Tzummarum

 

: L i j s t n e v e n f u n t i e s r a a d s l e d e n (artikel V 3, lid 1 Kieswet; artikel 12, lid 1 Gemeentewet):

06-09-2007

De heer M.G.M. de Bok - pvda

Hoofdfunctie: directeur bureau De Bok

Nevenfuncties: lid comitť van aanbeveling voor

restauratie ramen Martinikerk

Mevrouw G. Postma - pvda

Hoofdfunctie: Indicatiefunctionaris kraamzorg

Friesland

Nevenfuncties: voorzitter Gaaf, Friesland.

De heer B. van Dijk - pvda

Hoofdfunctie: adviseur infra KPN Zwolle

Nevenfuncties: geen

Mevrouw M.G. Jansma - pvda

Hoofdfunctie: Personeelsfunctionaris taxicentrale

Zuid-west / noord-west Friesland

(Sneek/Franeker).

Nevenfuncties: geen.

Mevrouw D. Zwart - pvda

Hoofdfunctie: Projectleider GGZ Friesland

Nevenfuncties: geen.

Mevrouw J.A.C.M. Vroonland-Brandsen - cda

Hoofdfunctie: geen

Nevenfuncties: geen

De heer S.D. Cnossen - cda

Hoofdfunctie: veehouder

Nevenfuncties: directeur CNAL bv Tzum

Voorzitter LTO-noord afd. Frd/Hrl

Penningmeester ijsclub Tzum

Mevrouw D. Travaille-Hibma - cda

Hoofdfunctie: geen

Nevenfuncties: bestuurslid COV ImmanuŽl Franeker

notuliste H&N Franeker

lid toerusting HVG Friesland

lid landelijke toerusting HVG/GVB

organiste

voorzitter P.C.O.B.

Mevrouw A.B Terpstra-Attema - cda

Hoofdfunctie: eigenaar bouwbedrijf Terpstra Tzum

Nevenfuncties: bestuurslid dorpsbelang Tzum

bestuurlijk beheer website Tsjom.nl

De heer J. Swart - cda

Hoofdfunctie: specialist akkerbouw Agrifirm Meppel

Nevenfuncties: Penningmeester uitvaartver. “De

Laatste Eer” Sexbierum

C’sielid WBE “Tusken Waed en StÍd”

De heer G.H. van der Mei - fnp

Hoofdfunctie: geen

Nevenfuncties: penningmeester Stichting

Slachtemarathon

De heer J. Hiemstra - fnp

Hoofdfunctie: ondernemer

Nevenfuncties: Voorzitter stichting Luitzen-van der

Zee Studiefonds Franeker

Lid examencommissie MBA,Amersfoort

De heer J. Dijkstra - fnp

Hoofdfunctie: maatsch.werker RNN Leeuwarden

Nevenfuncties: Voorzitter windmolenver. Hitzum

Secretaris Toneelclub Hitzum

Foarsitter fan de stifting Frysk

Sjongspektakel Frjentjerteradiel

De heer D. Kamstra - gb

Hoofdfunctie: sales manager north safety products

Middelburg

Nevenfuncties: best.lid St.Sportpromotie Franekeradl

De heer F. Kuperus - gb

Hoofdfunctie: horeca-ondernemer

Nevenfuncties: geen

Mevrouw E. Terpstra - gb

Hoofdfunctie: verkoper binnendienst Oostwoud bv

Franeker

Nevenfuncties: geen

Mevrouw J. Osinga-Bonnema - vvd

Hoofdfunctie: lerares basisonderwijs St.Radius

Nevenfuncties: geen

De heer A.N. Verduin - gl

Hoofdfunctie: maatschappelijk werker jeugdhulp

Friesland Leeuwarden

Nevenfuncties: geen

De heer K. Stelma - cu

Hoofdfunctie: ondernemer

Nevenfuncties: geen

 

 

 

 

 

Achtkarspelen

 


LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

De heer E.A. Martens
- manager Provincie Drenthe
- voorzitter Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
- lid Algemene Commissie voor Bezwaar- en Beroepsschriften gemeente Hoogezand-Sappermeer
- bestuurslid Openbare Bibliotheek Assen

De heer W. de Boer  

senior beleidsmedewerker milieubeheer Milieudienst gemeente Groningen
- lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)

De heer J.K. IJkema
- adjunct-directeur gemeente Ooststellingwerf
- lid Rekenkamercommissie(s) Achtkarspelen, Dantumadeel en Dongeradeel (AchDanDon)
- lid rekenkamercommissie gemeente Nijefurd

 
mr. E. (Eise) van der Sluis, gemeentesecretaris gemeente Achtkarspelen  
NEVENFUNCTIES

klankbordgroep Veiligheidsregio Frysl‚n

voorzitter Kring van Friese gemeentesecretarissen (VGS kring Friesland)

commissaris Gemeentelijke kredietbank Amsterdam

lid van de Nofa-directieraad

Bron gemeente Achtkarspelen Sent: Thursday, February 12, 2009 9:45 AM font-size:12.0pt;
margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
Comitť van aanbeveling voor behoud Melkmarkt 1-5, 7 en 9 te Zwolle

margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast- -mso-fareast- font-size:12.0pt;
NOFA algemeen bestuur margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
NOFA dagelijks bestuur (vicevoorzitter) margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
NOFA portefeuillehoudersoverleg Veiligheid margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
NOFA portefeuillehoudersoverleg Bedrijfsvoering margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
NOFA burgemeestersoverleg margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
Algemeen bestuur Hulpverleningsdienst Frysl‚n margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
Adviescommissie OGZ (Openbare Gezondheidszorg) Hulpverleningsdienst Frysl‚n margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
Regionaal College van Politie Frysl‚n margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- font-size:12.0pt;
Districtscollege Brandweer Noordoost Frysl‚n margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">Verdana;mso-fareast--mso-fareast- Aandeelhouderscommissie ENECO margin-left:53.25pt;text-indent:- tab-stops:list 53.25pt">NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?


 
Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?


Gemeente Achtkarspelen  d.d. maart 2008font-size:12.0pt;

Sjon Stellinga
Wethouder (PvdA) 

Nevenfuncties:

 
Freelance trainer communicatievaardigheden

 
NOFA Algemeen Bestuur
NOFA PFO Sociaal (onderdelen Stuurgroep Jeugd, Huiselijk geweld, WMO, Sociale Zaken en Sociale Werkvoorziening)
VFG Portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn
VFG Portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen
VFG Portefeuillehoudersoverleg FinanciŽn
overleggroep Onderwijs en Jeugd (LEA)
Dagelijks Bestuur Omrin/Frysl‚n Miljeu
Algemeen Bestuur GR SW Frysl‚n
WMO Stuurgroep en Projectgroep
Stichting Lauwerspas (vice-voorzitter)
Stuurgroep Breedtesport (NOFA plus Tytsjerksteradiel)
Pieter van der Veen
Wethouder (CU) 
Nevenfuncties:
 
commissaris Omrin (NV Frysl‚n Miljeu-organisatie voor afvalinzameling)

 
NOFA Algemeen Bestuur
NOFA PFO Fysiek (onderdeel Infra)
aandeelhoudersvergadering Omrin
aandeelhoudersvergadering GR SW Frysl‚n
commissie VNG Milieu en Mobiliteit
PBOW breed en smal (provinciaal bestuurlijk overleg water, namens VFG)
Platform Plattelandsprojecten Noord Oost
Dagelijks Bestuur Servicebureau De Friese Wouden
OVVF 
– Overlegfont-size:12.0pt;
Verkeer en Vervoer Frysl‚n ROV – Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid

  FOM – Fries Overleg Milieuhandhaving

  KRW – Kaderrichtlijn Water

  Algemeen Bestuur HŻs en Hiem

 
Stuurgroep Schuilenburg
Willem van der Wal
Wethouder (CDA) 
Nevenfuncties:
 
Ambtenaar van de burgerlijke Stand

 
NOFA algemeen bestuur
NOFA Dagelijks bestuur
NOFA PFO Economie (onderdeel Recreatie en Toerisme en onderdeel Economie)
NOFA PFO Sociaal (onderdeel: onderwijsoffensief)
NOFA PFO Fysiek/Landbouw (voorzitter) en Wonen
VFG Portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn
VFG Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
ONOF/MKB Noord kwartaaloverleg
overleggroep Onderwijs en Jeugd (LEA)
Bedrijven Centrum Achtkarspelen
Werkgroep Lauwersland (VVV)
Landinrichtingscommissie Twijzel/Buitenpost
Landinrichtingscommissie Achtkarspelen Zuid
ABC (Achtkarspelen Bedrijven Contact)  

 


Raadsleden:

 J. Wolters
(Fractievoorzitter) CDA
Nevenfunctie
- Secretaris ONOF
- Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Rabobanken (VGR)
- Scriba Chr. Geref. Kerk Surhuisterveen

 

 M. Claus 
CDA (Raadslid)
Directeur Bouwbedrijf
Nevenfunctie
Voorzitter Evangelisatiecommissie Harkema

 Mw T.J. Krol-Buma 
CDA (Raadslid)
Juriste Gemeente Dantumadeel
Vennoot educatieve boerderij ‘Hamster Mieden’ Drogeham
Nevenfunctie
Geen

 

 S.O. Miedema 
CDA (Raadslid)
Docent (Van Hall Instituut Leeuwarden)
Nevenfunctie
- Scriba Geref. Kerk Twijzel (PKN)

 F. Roorda 
CDA(Raadslid)
Veehouder
Aankoper Taxateur agrarisch onroerend goed Dienst Landelijk Gebied
Nevenfunctie
Geen

S. van der Velde 
CDA (Raadslid)
Ondernemer DGA
Nevenfunctie
- Voorzitter tennisvereniging TSO
 

A. IJtsma 
Christen Unie (Fractievoorzitter)
Financial Consultant
Nevenfunctie
- Secretaris voetvalvereniging Drogeham

 K.H. Antuma 
CU
Lead-engineer Procestechniek
Nevenfunctie
Voorzitter bouwcommissie Geref. kerk

 M. van der Veen 
FNP (Fractievoorzitter)
Politicus
Nevenfuncties
- Lid Provinciale Staten Frysl‚n
- Voorzitter Stichting Thuisfront RoemeniŽ-Kootstertille
- Voorzitter Stichting Dorpshuis Twijzelerheide
- Voorzitter Stichting Begraafplaats Twijzelerheide
- Bijzonder Ambenaar Burgerlijke Stand (BABS) gemeente Achtkarspelen  

T.O. Brinkman 
FNP (Raadslid)
Cateringmedewerker
Nevenfunctie
- Bestuurslid Stichting Twislum
- Lid hoofdbestuur FNP Frysl‚n
 

S. Groenhof 
FNP (Raadslid)
Quality Engineer Philips Drachten
Nevenfuncties
- Voetbal coach jeugd Harkema-Opeinde
- Bestuurslid en voorzitter Plaatstelijk Belang Harkema  
 

 Mw A. Sietzema-de Haan 
FNP (Raadslid)
Nevenfuncties
Geen

 

 M. de Haan 
GBA (Fractievoorzitter)
Schoolmeester
Nevenfunctie
Geen

H. de Jong 
GBA (Raadslid)
Nevenfuncties
Geen

 J. Kronenburg 
PvdA (Fractievoorzitter)
Nevenfuncties
Geen 

 

 J. Bekkema 
PvdA (Raadslid)
Nevenfuncties
- Bestuurslid Plaatstelijk Belang

 
- Bestuurslid Braderie Commissie

 
- Bestuurslid Regio noord Korfbal

 
- Scheidsrechter korfbal

 
- Trainer korfbal

 
- PvdA Ombudsteam   

 


B. Helfrich 
PvdA (Raadslid)
Begeleider (gehandicapten bij Talant)
Nevenfuncties
- Chef badmeester openluchtzwembad Surhuisterveen
- Voorzitter Sociaal Kultureel Werk Surhuisterveen (SOKS)
- Lid activiteitencommissie voetbalvereniging Surhuisterveen
- Interimleider 1e elftal vv Surhuisterveen
- Ombudsman PvdA

S.J. Hoekstra 
PvdA (Raadslid)
Eigenaar / directeur installatiebedrijf
Nevenfunctie
Geen

Mw A. Jongejan-Veenstra 
PvdA (Raadslid)
Weigert opgave nevenfuncties in te leveren tot 25 augustus 2008

 Mw G. Postma 
PvdA (Raadslid)
Hoofd financiŽn & Support
Nevenfunctie
Geen

 D. Pool 
VVD (Fractievoorzitter)
Zelfstandig ondernemer
Nevenfuncties
- Uitzendkracht Postbank
- Leraar
- Lid bestuur Plaatstelijk Belang Harkema
 


 

 

 

 

 

 

 

 

Alblasserdam


LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Rekenkamer Dordrecht /Alblasserdam / Sliedrecht

Directeur:
Drs. D.V. (Rik) Hindriks

Onderzoekers:
D. (Daan) Massie
L. (Lars) Wouters
S. (Sanne) Djojosoeparto

Sliedrecht:

Leden:
J.P. Tanis
M. Sneijder
W. Schneider (ambtelijk secretaris/onderzoeker)

Dhr. A.B. Blase, gemeentesecretaris gemeente Alblasserdam
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Papendrecht
Bron: Gemeente Alblasserdam 2008


Dhr. J.J. ’t Lam raadsgriffier gemeente Alblas
serdam
en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Vrijwilliger Stichting Seniorweb Dordrecht 
Vrijwilliger KNVB district Zuid I (waarnemer scheidsrechters)
Bron: Gemeente Alblasserdam 2008Mw. A.D. Zandvliet, raadsgriffier gemeente Alblasserdam en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

Mw. L.M. Huizer PvdA burgemeester gemeente Alblasserdam en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Stichting Promotie Zoetermeer, Floravontuur
Voorzitter Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
Lid Klachtencommissie intimidatie op het werk (Holland-Rijnland)
Lid Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Lid Regio Zuid-Holland Zuid (m.u.v. raadsledenplatform)
Lid Veiligheidsbestuur Zuid-Holland Zuid
Lid Driehoeksoverleg
Lid Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden, Middelen
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
Lid Raad van Toezicht Horizon (Jeugdzorg)
?
 
 
Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
Overzicht functies A.L. Cardon naast die van wethouder per 28 augustus 2007
1. Lid dagelijks bestuur Willem de Zwijgercollege
2. Lid algemeen bestuur Logopedische Dienst
3. Voorzitter dagelijks bestuur en algemeen bestuur Sportpark Souburgh
4. Lid algemeen bestuur Drechtwerk

 


5. Plaatsvervangend lid algemeen bestuur HVC Afvalcentrale

 


6. Lid Stuurgroep Wipmolen

 


7. Lid Portefeuillehoudersoverleg jeugdbeleid
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

 


8. Lid GGD Zuid-Holland Zuid

 


9. Lid Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

 


10. Lid Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden, Sociaal
Overzicht functies S.J. Veerman naast die van wethouder per 28 augustus 2007
1. Voorzitter Stichting Molenwereld
2. Voorzitter Provinciaal Bestuur Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij afdeling Zuid-Holland

 


3. Lid Algemeen bestuur Stichting tot Instandhouding van Molens in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (SIMAV)

 


4. Lid Raad van Toezicht Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
5. Lid Portefeuillehouders overleg Drechtsteden:
-PFO Ruimte, Groen en Milieu
-PFO Wonen en Stedelijke Vernieuwing
-PFO Economie en Bereikbaarheid

 


6. Lid Algemeen Bestuur Willem de Zwijger College
7. Plaatsvervangend lid bestuur Logopedische dienst
8. Plaatsvervangend lid bestuur Drechtwerk
9. Lid bestuur Woonwagenschap Drechtsteden
10. Lid Stuurgroep Transformatie Merwedezone
11. Voorzitter Stuurgroep Wipmolen
12. Lid Bestuurlijk overleg Woningstichting Westwaard Wonen
Overzicht functies J.M. Dekker naast die van wethouder per 28 augustus 2007
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Willem de Zwijger College

 


Lid Middenstandscommissie

 


Lid algemeen bestuur Netwerk

 


Vertegenwoordiger algemene aandeelhoudersvergadering ENECO
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regio Zuid-Holland Zuid

 


Lid bestuur De Alblashof

 


Lid algemeen bestuur HVC Afvalcentrale (via GR Gevudo)

 


Vertegenwoordiger algemene aandeelhoudersvergadering Oasen

 


Vertegenwoordiger algemene aandeelhoudersvergadering Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten

 


Vertegenwoordiger algemene aandeelhoudersvergadering Bank
Nederlandse Gemeenten

 


Lid algemeen bestuur Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en
Waardebepaling (SVHW)

 


Lid Bestuurlijk overleg Woningstichting Westwaard Wonen
Lid Stuurgroep Wipmolen
Lid Portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden:
-Ruimte, Groen en Milieu
-Middelen
-Economie en Bereikbaarheid
-Provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad Zuid-Holland (PVVB)

 

 


Lid Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland-Zuid

 


Lid Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Drechtsteden
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap A.C.C.M. Ruikes per 17 mei 2006
1. Tandarts

 


2. Lid afdelingsbestuur Rivierenland NMT

 


3. Voorzitter/regiocoŲrdinator regionaal overleg TRIAS-NMT

 


4. Voorzitter Dordrechtse Tandartsen Verenging

 


5. WeekenddienstcoŲrdinator West-Alblasserwaard NMT

 


6. Voorzitter commissie Bestuur

 


7. Plaatsvervangend lid Drechtraad
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap L. Sundquest-van Solingen per 7 juni 2006
Geen
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap J.H. Wesselius per 1 januari 2007

1. Philips Medical Systems, Business Unit X-Ray, BL Components,

Development Manager X-Ray BackEnds

2. Lid Drechtraad
3. Voorzitter Auditcommissie

 


Theo de Gelder
Niet nevenfuncties opgegeven op 31 oktober 2007
 


 


Overzicht functies naast het raadslidmaatschap A.J. Zwaan per 26 mei 2006
1. Conclusion BV
2. Stichting PCO Alblasserdam-Zwijndrecht
3. Plaatsvervangend lid Drechtraad
4. Lid algemeen bestuur Sportpark Souburgh

 


Overzicht functies naast het raadslidmaatschap A.G. Clements per 26 juni 2006
1. Fiscalist Belastingdienst

 


2. Lid Drechtraad
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap R. van Lavieren per 24 maart 2007
1. Seabrex Rtd.b.v

 


2. Lid Drechtraad
3. Lid algemeen bestuur Sportpark Souburgh
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap M.J.H. Barra-Leenheer per 13 april 2007
1. Plaatsvervangend lid Drechtraad

 


2. Lid adviescommissie werk, zorg en inkomen SDD

 


Overzicht functies naast het raadslidmaatschap J.J.G. Lok per 10 januari 2007
1. Drechtwerk

 


2. Nepusoft
3. Plaatsvervangend lid raadsledenplatform Regio Zuid-Holland Zuid
4. Lid werkgroep Sered
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap P.M. Wennekes per 12 mei 2006
1. Inval wv-OKZ Vierstroom
2. Inval wv via Vedion
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap O.Yilmaz per 23 mei 2006
1. Loodsmedewerker A. de Haan Opslag & Distributie Alblasserdam
2. Vice-voorzitter Turkse culturele vereniging
3. Vertegenwoordiger Turkse Gemeenschap bij de SWOA
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap L. Verwoert per september 2007
geen

 


Dhr. mr. A. Boele, SGP gemeentesecretaris gemeente Krimpen aan de IJssel 
NEVENFUNCTIES

1. Ambtenaar gemeente Krimpen a/d IJssel WAARSCHUWING hij geeft op ambtenaar maar is de gemeentesecretaris!

2. Waarnemend raadsvoorzitter Onbezoldigd

3. Voorzitter commissie Grondgebied Onbezoldigd

4. Plaatsvervangend lid Drechtraad Onbezoldigd

5. Voorzitter kring gemeentesecretarissen Rotterdam e.o. Onbezoldigd

6. SGP Raadslid gemeente Alblasserdam
Bron gemeente Alblasserdam 27 februari 2009

 
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap dr.ir. H. Boersma per 13 mei 2006
1. Universitair hoofddocent klinische cardiovasculaire epidemiologie,
Erasmus MC

 


2. Freelance docent aan Hogeschool Rotterdam
3. Freelance docent voor DOCS-international

 


4. Lid van de safety-committee van diverse studies op cardiovasculair
gebied

 


5. Plaatsvervangend lid Drechtraad

 


6. Lid adviescommissie werk, zorg en inkomen SDD

 


Overzicht functies naast het raadslidmaatschap P.J. Verheij per 19 april 2007
1. Senior-beleidsadviseur, directie CoŲrdinatie Auditbeleid
Departementen van het Ministerie van FinanciŽn

 


2. Organist Gereformeerde Gemeente in Nederland
3. Lid Drechtraad
4. Lid Auditcommissie Drechtsteden
5. Lid werkgroep Sered
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap F.C. de Gier per 17 mei 2006
1. Salesmanager Royal Sens

 


2. Lid Drechtraad
3. Voorzitter commissie Ad hoc
Overzicht functies naast het raadslidmaatschap C.E.J. Leeuwis per 21 april 2007
1. Docente voortgezet onderwijs (Develsteincollege Zwijndrecht)

 


2. Vrijwilligster bij inloopavonden jeugdwerk Alblasserdam
3. Plaatsvervangend lid Drechtraad
4. Plaatsvervangend lid raadsledenplatform Regio Zuid-Holland Zuid

 

 

 

 


Albrandswaard
LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter:
MrN. van Eck

Ambtelijk secretaris:
G. Gijzendorffen
 

Leden:
E. Schieven
Drs. J.W. Verheij
DrsA.L.C. Leijs


Dhr. J.C.M. Cats, gemeentesecretaris gemeente Albrandswaard
 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Albrandswaard Sent: Thursday, February 19, 2009 4:29 PM

Dhr. A. Aarssen, raadsgriffier gemeente Albrandswaard
 
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Albrandswaard 20 november 2008
Els Meijers - Snelders (assistent-griffier) en Linda den Hartog - Wiedijk (secretaresse griffie). Bovenste rij: Wim Noordzij (adjunct-griffier) en Aad Aarssen (griffier)

H.M. Bergmann
Lid algemeen bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond
Lid dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond
Lid algemeen bestuur Intergemeentelijke Brandweer Zuid
Lid bestuur Regionaal College Rotterdam Rijnmond
Lid algemeen bestuur Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond
Lid algemeen bestuur Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Lid dagelijks bestuur Natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Lid algemeen bestuur HALT
Secretaris stichting Distripark

Voorzitter bestuur Stichting Het Kasteel van Rhoon

D.C. Roelse
DGA DeCeR Beheer B.V. Poortugaal (bez)
Penningmeester Radio Omroep Stichting Albrandswaard (onbez)
Voorzitter afdeling Hoogvliet Poortugaal van Rabobank Rotterdam (onbez)
Voorzitter Rotaryclub Rotterdam Bernisse (onbez)
Commissaris B.V. Essendael

G.A.D. Brussaard
Lid algemeen bestuur Koepelschap Buitenstedelijk Groen
Lid algemeen bestuur Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling
Lid dagelijks bestuur Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling
Lid dagelijks bestuur Samenwerkingsverband Midden IJsselmonde
Voorzitter en penningmeester stichting Recreatie Nieuw Helvoet
Commissaris B.V. Essendael

J.L.M.J. Backbier
Lid algemeen bestuur Voorzieningen Gezondheidszorg Rotterdam e.o.
Lid algemeen bestuur Volwasseneneducatie Rijnmond
Vice voorzitter dierenbescherming
Voorzitter Dierenopvangcentrum Rijnmond
Voorzitter landelijke Kascommissie dierenbescherming
Directeur (naam organisatieadviesbureau)

Nevenfuncties gemeenteraadsleden

R.A. Driece
Lid commissie van beroep tuchtrechtspraak KNVB district 1.

A.A. Kweekel
Lid Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Volksbelang Rhoon

H. Ender
Trainer coach hockeyvereniging Tempo Verdana;
’34.

B.G. Euser
Directeur Widenhorn IndustriŽle Automatisering B.V.
Directeur Wihold B.V.
Voorzitter Basisberaad Rijnmond.
Voorzitter VOICE Nederland.
Penningmeester landelijk platform GGZ.
Voorzitter stichting Vrienden van Ruwaard van Putten ziekenhuis.
Voorzitter stichting ABRi voor kleinschalig wonen met zorg in Albrandswaard.

M.C.C. Goedknegt
Secretaris stichting Behartigen financiŽle belangen van het Milieu Platform Zorg.
Bestuurslid stichting Vrienden van Zwembad Albrandswaard.

R.F.A.C.M. van Meijbeek
Lid bezwarencommissie veiligheidsonderzoeken Defensie

Dhr. drs. H.J. van der Graaff raadsgriffier gemeente Pijnacker-Nootdorp en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft deze TOPambtenaar?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de raadsgriffier geweigerd? Indien ja, waarom dan?
NEVENFUNCTIES
Raadslid gemeente Albrandswaard
Lid werkgroep 4-mei deelgemeente Hoogvliet.
Vrijwilliger stichting kindervakanties Apeldoorn.
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?

P.B. Rooimans
Lid actiegroep De Kijvelanden

E.L. Smit
Sectiehoofd Juridisch Beheer provincie Zuid Holland DBI

J. van Wolfswinkel
Voorzitter OR GTI West Industrie
Jeugdleider v.v. Oude Maas

L. Zevenbergen
Lid vrijwillige brandweer
Voorzitter vereniging vrijwillig brandweerpersoneel Albrandswaard
Lid bestuur Sportstichting Albrandswaard
Directeur Leen Zevenbergen Beheer B.V.
Directeur Intratuin Rhoon B.V.
Directeur M. Zevenbergen Beheer B.V.
Importmanager Intratuin Trade & Logistics B.V.
Manager rep office Intratuin Shanghai
Manager Rhoon Groenprojecten B.V.

 

 

 

 

 

 


Almelo

Voorzitter:
Drs. W.J. (Wil) Oosterveld-Sanders

Secretaris Onderzoeker:
Drs. A.A. (Andrť) de Boer 

Leden:
Drs. A.B.M. (Fons) Gloerich (extern lid)
Dr. C.G.M. (Ineke) Jenniskens (extern lid)
J. (Jan) Brand (intern lid)
Mr. Th.O.J. (Thoj) Lucardie (extern lid

Voorzitter:

Drs. W.J. (Wil) Oosterveld-Sanders

Secretaris Onderzoeker:

Drs. A.A. (Andrť) de Boer 

 

Leden:

Drs. A.B.M. (Fons) Gloerich (extern lid)
Dr. C.G.M. (Ineke) Jenniskens (extern lid)
J. (Jan) Brand (intern lid)

Mr. Th.O.J. (Thoj) Lucardie (extern lid)

 

 


Dhr. mr. G.H. de Haan, gemeentesecretaris gemeente Almelo


VERKLARING OMTRENT NEVENFUNCTIES


Naam: G.A. de Haan


Verklaart hierbij naast de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente


ALMELO de volgende betaalde en onbetaalde nevenfuncties te vervullen.


functie betaald/onbetaald*


Lid raad van toezicht NIRPA onbetaald


Voorzitter CDA Hellendoorn


(tot april ’09
)


onbetaald


Lid provinciaal bestuur CDA Overijssel


(tot april ’09
)


onbetaald

 

dhr J.H. de Baas, gemeentesecretaris gemeente Almelo per 010807-GOG100209
VERTROKKEN?
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

Mw. drs. C.M. (Corrie) Steenbergen raadsgriffier gemeente Almelo  
NEVENFUNCTIES margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt">
-7.0pt"> Voorzitter vrouwennetwerk regio Arnhem en Nijmegen margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt">
-7.0pt"> Bestuurslid alumni vereniging open universiteit Nederland 
Bron: Gemeente Almelo 25 november 2008

 

Bestuurslid AV OUNL: drs. C.M. Steenbergen (Corrie) Msc;
Corrie Steenbergen woont in Arnhem. In 2004 studeerde zij af bij de OUNL na een volledige studie Bedrijfseconomie, externe verslaggeving. De ‘scriptie titel luidt: ‘een machtiger raad, programmeert?’. Binnen de OUNL was zij zeven jaar studentlid van de ‘opleidingscommissie economie’. Per 1 september 2008 gaat zij een nieuwe uitdaging aan als griffier bij de gemeente Almelo. Daarvoor werkte zij vanaf 1992 bij de gemeente Arnhem bij meerdere diensten in diverse management- en staffuncties, laatstelijk als secretaris a.i. van de Rekenkamer Arnhem. Diverse artikelen verschenen van haar hand. In 1979 startte zij haar loopbaan in het bedrijfsleven. Momenteel is zij voorzitter van VrouwenNetwerk regio Arnhem en Nijmegen. In maart 2008 werd zij lid van de AV-OUNL. Zij gaat zich inzetten om met de Alumni te gaan netwerken zowel landelijk als regionaal in samenwerking met de OUNL. Om de ambassadeursrol voor de OUNL te verlevendigen, elkaar daarin ontmoeten en te stimuleren

 

 


M.A.J. Knip, burgemeester gemeente Almelo en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
Voorzitter van het Overlegorgaan Water en Noordzee van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 2004 tot 1 oktober 2008
Voorzitter van de Adviesraad Lokale Overheid Corgwell-Annext te Houten
Lid van de Raad van Advies van het Nederlandse Verbond Toelevering Bouw te Den Haag
Vertegenwoordiger stuurgroep bestrijding voetbalvandalisme van gemeenten met een betaald voetbal organisatie
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 

 


Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

?
J.M.M. Kuik-Verweg, wethouder gemeente Almelo
Voorzitter Supporters Vereniging Hart voor Heracles
Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Soweco 

Naam: B. Kuiper, wethouder gemeente Almelo
Lid VNG commissie Rechtspositie wethouders/raadsleden 
Ambtenaar Burgerlijke Stand vergoeding
Commissaris CONET (netbeheerder Centraal Overijssel b.v.) 
Aandeelhouder Twente Milieu onbetaald
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. 24 april 2007 
 
T.J. Schouten, wethouder gemeente Almelo
lid dagelijks bestuur Regio Twente
lid DB Crematoria Twente
wnd. Secretaris Stichting Breedband Twente
commissaris N.V. Industriegebouwen Maatschappij
secretaris, tevens plv. voorzitter Nationaal Bestuur De Zonnebloem te Breda
voorzitter Stichting restauratie Goors
monument Toren en NH Kerk
voorzitter parochieverband Zuidwest-Twente
(r.k. kerk; t/m 31 december 2006)
geen
voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Dagcentra Twente voor verstandelijk gehandicapten te Hengelo 
voorzitter Raad van Toezicht Steunpunt Minderheden Overijssel te Almelo
 
naam: R.J.M. van Broekhoven, wethouder gemeente Almelo
Bestuurslid Stichting Tigru Mures 
Lid van de Praktijkraad Bedrijfskunde 
Dagelijks- en Algemeen Bestuur van XL-Park (RBT)
Aandeelhouder van de Cogas

naam: Anthon Sjoers, wethouder gemeente Almelo 
Ambtenaar burgerlijke stand Almelo 
voorzitter Bestuurlijk Afstemmingsberaad
Ruimtelijk Fysiek Netwerkstad Twente
vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering
Aandeelhouders Stadstoezicht Almelo 

 


G.W.L. Stork
ALA Raadslid gemeente Almelo
Fractievoorzitter ALA
Lid Netwerkstad commissie Twente
Pool raadsleden horen zienswijzen  
Voorzitter St. Lamine
Voorzitter St. Ruiterbelangen
Voorzitter St. Twentsche Jacht Vereniging
Penningmeester Peitsch Stichting
Directeur Financieel Advies en begeleiding BV (FAB BV margin-left:36.0pt;text-indent:-18.0pt
 


H.J. (Henk) Koster
Almelose Ouderen Verbond ( A.O.V.) Raadslid gemeente Almelo
Penningmeester en vice Voorzitter Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen  
 
J. (Jan) Veenstra  
ChristenUnie Raadslid gemeente Almelo
Fractievoorzitter
Lid Algemeen Bestuur Soweco  
Freelance projectleider bij Stichting De Luisterpost]Bralectah  
 
F.J. (Fred) Gerritsen  
D66 Almelo Raadslid Almelo
Werkzaam als salesmanager bij Ford Bloemendal te Almelo  
 
 
Bert HŁmmels
Leefbaar Almelo Raadslid gemeente Almelo
Adviseur regiobestuur De Zonnebloem
Vrijwilliger SV Rietvogels 
Horecamedewerker proeflokaal BelgiŽ  
 
 
Bert Kozijn  
Partij van de Arbeid Raadslid gemeente Almelo
Unitleider VMBO,CSG Reggesteyn, Nijverdal
Voorzitter Commissie van Toezicht, P.I. Overijssel, locatie Karelskamp
Predikant Protestantse Kerk Nederland
 


N. Nazan KirkagaÁ  
Partij van de Arbeid raadslid gemeente Almelo
ROC van Twente: docent  
 
Ibrahim Mercanoğlu  
Partij van de Arbeid raadslid gemeente Almelo
Raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming
Aysen Alcicek-Subasi  
PvdA raadslid gemeente Almelo
Vrijwilligster bij het project “”Ayna”” (spiegel). Het doel van dit project is de integratie tussen allochtonen en autochtone vrouwen bevorderen.  
 
 
S, Sezgin Apbak  
PvdA raadslid gemeente Almelo
Werkzaam bij de gemeente Wierden
Lid van de Ondernemersrad bij de gemeente Wierden  
 
P.B.G. Peter Elbertse  
PvdA raadslid gemeente Almelo
Grafisch ontwerper/eigenaar Bureau Peter Elbertse BNO

Tekenaar/Grafisch ontwerper
- Algemeen Bestuurslid CHEA

E.A. Emmy Weel-Kroon

GroenLinks gemeenteraadslid: Emmy Weel (fractie voorzitter)
mso-fareast-
Hoofd onderwijs afdeling SPW, school voor OV&W. ROC van Twente

A. Aram Yilan

gemeenteraadslid GroenLinks

Lid 24 april Comitť voor de herdenking van de Armeense genocide
R.M, Reinette
KiŤs
Raadslid gemeente Almelo


Partij van de Arbeid
www.almelo.pvda.nl

PvdA raadslid gemeente
PvdA wijkvertegenwoordiger Kerkelanden
Lid Rekenkamer Almelo
Lid Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening
Beleidsmedewerker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Algemeen Bestuurslid Waterschap Regge en Dinkel
Ruud Borgman
Raadslid gemeente Almelo PvdA
Lid gemeenteraad  
Penningmeester van de fractie


Bedrijfsleider van een autobedrijf
J. J. H. (Jan) Hammink
Raadslid gemeente Almelo
PvdA
Functies binnen de Raad
Woordvoerder Economische Zaken, Toeristische Beleid, Grootschalige Recreatie, Grote Steden Beleid, Regio Twente en Netwerkstad
Wijkvertegenwoordiger Nieuwland, De Riet, Boomsplaats, Boomshoek, Paradijs en Nijrees
Nevenfuncties
Voorzitter van de Stichting Rugby for Jan en Niek
Sir Skipper van rugby club The big Bull
Eigenaar van De Planthof Communicatie, management overeenkomst met Van der Noordt Media (deeltijd
H.L.(Henk) Stapper Raadslid gemeente Almelo
PvdA
Raadslid
Voorzitter Presidium
Werkgeversvertegenwoordiger
vice-voorzitter gemeenteraad
Stapper Advies en Mediation
Bestuur Wereldwinkel Almelo
Bestuur Stichting Sajocah
M. (Manuela)
Nijhuis
Raadslid gemeente Almelo
PvdA
Lid gemeenteraad, Fractiesecretaris en wijkvertegenwoordiger voor de Ossenkoppelerhoek en Beeklust
Medewerker bestelafdeling bij Boekhandel HilariusBroekhuis in Almelo
J.L. (Luc) Schuur
 
Raadslid gemeente Almelo
PvdA
Lid Gemeenteraad

Wijkvertegenwoordiger: Nieuwland, de Riet, NijreesSenior Adviseur ARCADIS Infra B.V.
Michiel
Rotteveel
Raadslid gemeente Almelo
PvdA
Lid gemeenteraad
Docent informatica ICT college Almelo (onderdeel ROC van Twente)

Voorzitter stichting KanoleuVerdana;
“t”

Voorzitter werkgroep kanoroutes CHE
Lid bestuur CHE
Mede organisator Euregio Kano Rally
I. A. M. (Irene) ten Seldam – EvenRaadslid gemeente Almelo
CDA
Lid Presidium
Nevenfuncties
Secretaris VHIG regio Twente en Achterhoek
CoŲrdinator Infectiepreventie Ziekenhuisgroep Twente
Freelance docent o.a. ROC
N. (Nazir)
BiÁici
Raadslid gemeente Almelo
CDA
Lid gemeenteraad.
 GEEN NEVENFUNCTIES OPGEGEVEN 22 oktober 2007!!!!!!
L.G.L. (Lily) Altena-Cominotto Raadslid gemeente Almelo CDA Fractiesecretaris CDA
Docente bij het ROC van Twente
G.H. (Henk) Slettenhaar Raadslid gemeente Almelo
CDA
Fractievoorzitter CDA
Werkgeversvertegenwoordiger
Hoofdfunctie: beleidsmedewerker strategie en beleid bij het waterschap Regge en Dinkel te Almelo
Voorzitter bezwarencommissie, kamer Samenlevingszaken gemeente Twenterand
Lid van de commissie van advies voor de behandeling bezwaar-en beroepschriften te Ommen
Lid van de klachtencommissie van Reggeland, zorgvoorzieners te Almelo
H.J. Harm Jan Van der Veen Raadslid gemeente Almelo
CDA
Vice voorzitter CDA-fractie
Beleidsadviseur ROC van Twente
J. (Jan) Brand Raadslid gemeente Almelo
CDA
Lid gemeenteraad
Pool raadsleden horen zienswijzen
Werkgroep RIS
Lid rekenkamercommissie
Secretaris St. Spelonk van Adullam
Beleidsmedewerker gemeente Hellendoorn
F.E. Fred
Van der Horst    
Raadslid gemeente AlmeloCDA fractie Almelo
www.cda-almelo.nl


Onderwerpen binnen de fractie: Grondzaken, Middenstand, Markt en haven, Toerisme, Recreatie, Verkeer en vervoer, Openbare werken en stadsbeheer, Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht, Stadsontwikkeling en stedelijke vernieuwing, Milieu, Water en waterwegen, Agrarische zaken.

Pool raadsleden horen zienswijzen


Zelfstandig ondernemer; Erve Pezie Arts en Crafts, Bureau van der Horst organisatie en presentatie van agrarische activiteiten, African Granite Holland, V.O.F Europafrica Group.
H. Henk
Kikkert
Raadslid gemeente Almelo
CDA

Lid gemeenteraad
Lid commissie Netwerkstad Twente
Voorzitter GvB PCO Noord Twente Almelo
BestuurscoŲrdinator VPCPO Groenlo/Winterswijk
G.H.( Gerrit) van Woudenbergh Raadslid gemeente Almelo
VVD Almelo
Fractievoorzitter VVD
Lid presidium
Lid radencommissie netwerksteden voor de VVD
Nevenfuncties
Voorzitter St. De boodschappenmand Almelo
Voorzitter St. Nomen Nescio Almelo
Voorzitter raad van Toezicht, afd Paardenhouderij AOC-Enschede
Begeleider van een minionderneming Saxion Hogeschool Enschede
Lid Rotary-club Almelo . Lid Societeit Almelo
Commissaris verzekeringsmij. Mercurius Nijkerk
Lid medezeggenschapsraad pensioenfonds slagersbedrijf De Meern
Vice-Voorzitter St. Slavakto Utrecht
Voorzitter Food-Board, VNU-Exhibitions, Utrecht
Freelance journalist maandblad Vlees en Vers, Velp
H.A. Henk
Sijgers
Raadslid gemeente Almelo
VVD
Lid gemeenteraad
Werkvertegenwoordiger Raadsgriffie
Directeur/eigenaar H.A. Sijgers Almelo Holding BV
Lid Ontslagadviescommissie CWI
Voorzitter Detailhandel Platform MKB/KvK Twente
Lid/Adviseur Bestuur MKB Almelo
Bestuurslid Regioraad MKB Twente
Lid Lionsclub Almelo
H. K. Nijhuis Raadslid gemeente Almelo
Politieke partij
VVD
Functies binnen de Raad
Lid gemeenteraad
Werkgroep RIS
Vice fractievoorzitter
Nevenfuncties
Voorzitter stichting LANSIA Almelo
Lid bestuur Nacht van Almelo
Stichting Scholengroep Twente Speciaal; Hengelo: bestuursmanager
DGA HKN Investment Almelo
Israa
Abdullatif
Raadslid gemeente Almelo
VVD
Gemeenteraadslid VVD
mede eigenaresse Boekhandel Almelo
F.J. Javier
Cornelissen
Raadslid gemeente Almelo
SP
Fractievoorzitter SP
Fractiesecretaris SP
Werkgroep RIS
Lid commissie Netwerkstad Twente
DTP’er en systeembeheerder Catapult creatieve communicatie Hellendoorn

E. Mia
Aaldenberg-Ring
Raadslid gemeente Almelo
SP
Lid gemeenteraad.
- Thuiszorg Noord West Twente: medewerker personeelsadministratie
Mineke Heitink
 Raadslid gemeente Almelo
SP Almelo
Gemeenteraads lid
Sociale zaken en gehandicapten beleid
UWV CliŽntenpanel
Technische commissie
Zwemmen De Klup
(voor mensen met een beperking)

hr. drs. J.C.M. Cox gemeentesecretaris gemeente Alkmaar 
NEVENFUNCTIES
voorzitter Stichting Vrienden van Westerhout (Alkmaarse verzorgingshuizen)
2008
bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB)
2008
-
lid Archiefcommissie van de VNG
2006
voorzitter van de Vereniging SOD (beroepsvereniging archiefmedewerkers bij de overheid)
2006
-
voorzitter Stichting SOD en Stichting HMDI (MBO- en HBO- archiefopleidingen overheid)
2006
-
lid commissie Governance VNG
2006
-
vice-voorzitter Raad van Toezicht Monumentenwacht Noord-Holland
2003
-
voorzitter Stichting Vrienden van het Regionaal Archief Alkmaar
2002
-
voorzitter bestuur (jaarlijkse) ‘Van Foreest publiekslezing’ in de Grote Sint Laurenskerk te Alkmaar (samenwerking Medisch Centrum Alkmaar, Univť, hogeschool InHolland en gemeente Alkmaar)

2000
-
voorzitter Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland - Noord-Holland
1999
-
 lid Raad van Toezicht Regio VVV Noord-Hollands Schiereiland Midden
1997

adjunct-gemeentesecretaris  ir. J.A.M. Krieckaert
lid van de Commissie van Toezicht P.I. Noord Holland Noord, locatie Schutterswei
2006
-
bestuurslid van de Stichting "Fonds tot behoud van de Kaasmarkt te Alkmaar"
2000 Sent: Tuesday, March 03, 2009 2:20 PM

Gemeentesecretaris drs. J.C.M. Cox is algemeen directeur en als zodanig eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Hij wordt bij de integrale aansturing van de organisatie terzijde gestaan door het Alkmaars Management Team (AMT). De leden van het AMT fungeren ook als projectdirecteur van de gemeente voor de grote projecten en programma's.

Naast de gemeentesecretaris/algemeen directeur als voorzitter bestaat het AMT uit:
ir. J.A.M. Krieckaert, adjunct-secretaris tevens hoofd Concernstaf
dr. M. Bosch, sectorhoofd Stadsontwikkeling
drs. J. Brouwer, sectorhoofd Stadsbeheer
mw. J. Knippen, sectorhoofd Publiekszaken
J. "La Brijn La Brijn , sectorhoofd Concernondersteuning
drs. H. Nieuwenhuijs, sectorhoofd Realisatie
M. Stempher, sectorhoofd Samenleving.

 

 

Dhr. drs. A.P.A. (Sander) Koolen raadsgriffier gemeente Alkmaar  
NEVENFUNCTIES
bestuurslid van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten.
Bron gemeente Alkmaar November 26, 2008 12:40 PM

 

 

P.M. BruinoogeVerdana; , burgemeester gemeente Alkmaar en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
- Korpbeheerder Politieregio Noord-Holland Noord
- Voorzitter Regionaal Beheersoverleg (Beheersdriehoek) Politieregio NHN
- Voorzitter Kernberaad (DB Regionaal College)
- Voorzitter Regionaal college Politieregio NHN
- Lid districtsdriehoek Politie NHN
- Voorzitter Lokale driehoek (geÔntegreerd in lokaal veiligheidsoverleg)

Voorzitter stichting RAP (Regio Alkmaar Promotie)
- Voorzitter AUC (Alkmaars Uitwisselingscomitť)
- Lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum
- Lid Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

Bron nevenfuncties februari 2009

 
Burgemeester P.M. Bruinooge

Functies voortvloeiend uit het ambt:

korpbeheerder Politieregio Noord-Holland Noord

voorzitter Regionaal Beheersoverleg (Beheersdriehoek) Politieregio NHN

voorzitter Kernberaad (DB Regionaal College)

voorzitter Regionaal college Politieregio NHN

lid districtsdriehoek Politie NHN

voorzitter Lokale driehoek (geÔntegreerd in lokaal veiligheidsoverleg)

voorzitter stichting RAP (Regio Alkmaar Promotie)

voorzitter AUC (Alkmaars Uitwisselingscomitť)

voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum

voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 

Wethouder S.H. Binnendijk
Functies voortvloeiend uit het ambt:

voorzitter DB/AB van de gemeenschappelijke regeling milieudienst regio Alkmaar

lid VNG commissie milieu en mobiliteit 

lid Altal-Er Alliantie (Tata, Hongarije)

lid regionaal bestuurlijk overleg kaderrichtlijn Rijn west

commissaris GasKop

commissaris HVC

voorzitter taakgroep benchmark riolering

lid N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

lid Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar

lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
 

Wethouder J.C. Meijer
Functies voortvloeiend uit het ambt:

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Regiohuis Noord-Kennemerland

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

plv. lid Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland
 
Wethouder N.M.C. Alsemgeest

Functies voortvloeiend uit het ambt:

plv. lid N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
 
Wethouder W.A.J. van Veen

Functies voortvloeiend uit het ambt


plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

lid Adviescommissie ambulancezorg/GHOR

lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

voorzitter AB/DB Gemeenschappelijke Regeling WNK

lid AB GGD Hollands Noorden

lid van het DB GGD Hollands Noorden

lid regiegroep OGGZ

voorzitter stuurgroep OGGZ

lid Raad van Advies Zorgkantoor

voorzitter Begeleidingsgroep Toegankelijkheidsgids Alkmaar
 
Wethouder A. van Dam

Functies voortvloeiend uit het ambt:

lid Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum

lid Gemeenschappelijke Regeling Regiohuis Noord-Kennemerland

lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

lid Gemeenschappelijke Regeling Gem. Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland

lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken 13-11-2008 13:15

27.11.2008

Hoofd- en nevenfuncties raadsleden

Overzicht openbare betrekkingen en andere functies (artikel 12 lid 1 Gemeentewet)

H. Adriaanse


bestuurslid Business and Development Dorcas Hulp Nederland
directeur/100% aandeelhouder A&K Stamrecht B.V.
financieel directeur Tetrix Holding B.V.
directeur Tetrix Bedrijfsopleidingen B.V.
directeur Tetrix Metaalpool B.V.

P. de Baat


segmentmanager gemeente Haarlemmermeer
interim-manager herstructurering, SADC B.V./RON B.V.
bestuurslid beheervereniging Daalmeer-Midden 5

B. Bilbal


verkoopcoŲrdinator Initial Hokatex te Amsterdam
voorzitter Stichting Vuurtoren Alkmaar

M.N. Bolte

J.C. de Bont


leidinggevend verpleegkundige AMC te Amsterdam
zelfstandig ondernemer Gezondheidszorg

Y. van den Brakel Visser


ambtelijk secretaris Ondernemingsraad Woonzorggroep Wilgaerden Hoorn
bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden van de Omroep en andere media (VGO-M)
bestuurslid IVN Noord-Kennemerland
secretaris Stichting Cultuurprijs Alkmaar e.o.

C. de Bruijn-Eriks


bureaumanager bij Prť Wonen in Velserbroek

B. Bijl


ondernemer
lid buurtvereniging SOS/Samba

M.L.M. Delahaij


verpleegkundige Brijderstichting
onafhankelijk orgnaisatieadviseur DPO (Delahaij Project en Organisatieondersteuning)


 

Wethouder S.H. Binnendijk Verdana;
Functies voortvloeiend uit het ambt:

Voorzitter DB/AB van de gemeenschappelijke regeling milieudienst regio Alkmaar

Lid VNG commissie milieu en mobiliteit 

Lid Altal-Er Alliantie (Tata, Hongarije)

Lid regionaal bestuurlijk overleg kaderrichtlijn Rijn west

Commissaris GasKop

Commissaris HVC

Voorzitter taakgroep benchmark riolering

Lid N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

Lid Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar

Lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken  

Wethouder J.C. MeijerVerdana;
Functies voortvloeiend uit het ambt:

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Regiohuis Noord-Kennemerland

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

Lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

plv. lid Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland   Wethouder F.H. Hansen

Functies voortvloeiend uit het ambt:

plv. lid N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst Regio Alkmaar

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

plv. lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geemsterambacht   Wethouder W.A.J. van Veen

Functies voortvloeiend uit het ambt:

lid Gemeenschappelijke Regeling Gem. Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland

lid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

voorzitter AB/DB Gemeenschappelijke Regeling WNK

Lid AB GGD

Als de fusie straks rond is wordt hij ook lid van het DB gefuseerde GGD-en

Lid regiegroep OGGZ

Voorzitter stuurgroep OGGZ

Lid Raad van Advies Zorgkantoor

Voorzitter Begeleidingsgroep Toegankelijkheidsgids Alkmaar Wethouder A. van Dam

Functies voortvloeiend uit het ambt:

lid Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum

lid Gemeenschappelijke Regeling Regiohuis Noord-Kennemerland

lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

lid Gemeenschappelijke Regeling Recreatiegebied Geestmerambacht

lid Gemeenschappelijke Regeling Gem. Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland

lid Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken 27 februari 2007

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006 Nevenfuncties burgemeester mevrouw drs. M. van Rossen

Functies voortvloeiend uit het ambt:

Korpbeheerder Politieregio Noord-Holland Noord

Voorzitter Regionaal Beheersoverleg (Beheersdriehoek) Politieregio NHN

Voorzitter Kernberaad (DB Regionaal College)

Voorzitter Regionaal college Politieregio NHN

Lid districtsdriehoek Politie NHN

Voorzitter Lokale driehoek (geÔntegreerd in lokaal veiligheidsoverleg)

Vice voorzitter AB/DAB Veiligheidsregio NHN

Lid taskforce ambulance voorziening NHN

Voorzitter AB/DB van de gemeenschappelijke regeling voor het SNK

Voorzitter AB/DB van de gemeenschappelijke regeling meldkamer brandweer/CPA

Voorzitter AB/DB Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Voorzitter Stuurgroep Interregionale Samenwerking (SIS)

Lid VNG Commissie Veiligheid

Lid van de stuurgroep HAL

Voorzitter stichting RAP (Regio Alkmaar Promotie)

Lid van de bedrijfsregio HAL

Voorzitter AUC (Alkmaars Uitwisselingscomitť)

Voorzitter raad van toezicht stichting beheer CAI 

- Overige functies:

Lid Commissie Tegemoetkoming Rampen en Calamiteiten; adviescommissie Minister BZK

Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden

Voorzitter Raad van Advies Inholland, vestiging Alkmaar    

Nevenfuncties wethouders  

Wethouder C.G. van Vliet Verdana;
Functies voortvloeiend uit het ambt:

Loco-burgemeester

Lid sub commissie VNG Regionale Platforms

Dblid SNK

Plv. lid van de landelijke Raad voor werk en inkomen

Plv. vertegenwoordiger in subsidiŽntenraad v.d. Stg. Onderwijsbegeleidingsdienst

Plv. lid Algemene raad van "Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o."

Lid bestuur Beheersstichting voor gebouw SNK

Neven functies:

Voorzitter Stichting Sporters voor sporters

Voorzitter bestuur Stichting Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland-Noord

Voorzitter RvA SAVE

Lid AB Stichting Uitenhage

Beschermeer: De Dierenambulance Noord-Kennemerland (DANK)  

Wethouder S.H. Binnendijk Verdana;
Functies voortvloeiend uit het ambt:

Voorzitter DB en lid Algemene raad van "Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o."

Voorzitter DB/AB van de gemeenschappelijke regeling milieudienst regio Alkmaar

Voorzitter regionaal milieu-overleg handhaving

Lid VNG project commissie water

Lid Altal-Er Alliantie (Tata)

Lid regionaal bestuurlijk overleg kaderrichtlijn Rijn west

Lid Raad van toezicht van Regionaal Indicatie Orgaan

Voozitter DB/AB Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

Commissaris GasKop

Lid AB en DB van de GGD

Lid subsidiŽntenraad stichting onderwijs begeleidingsdienst Noord-Kennemerland

Plv. lid AB ANK

Lid bestuur Stichting Technocentrum

Commissaris HVC

Voorzitter taakgroep benchmark riolering

Lid RvA zorgkantoor NHN

Lid bestuurlijke begeleidingscommissie Provinciaal Waterplan

Wethouder A.M. GodijnVerdana;
Functies voortvloeiend uit het ambt:

Voorzitter nieuwe stichting RTC

DB lid Algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht

DB lid Algemeen bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Lid Algemene raad van "Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o."

Plv. lid AB van de gemeenschappelijke regeling milieusamenwerking regio Alkmaar

Lid stichting monumentale kerken

Lid commissie wonen en bouwen vng

Lid stichting agrarisch centrum

Voorzitter stichting fonds tot behoud van de kaasmarkt

Voorzitter ere gilde noord hollandse kaas

Lid stichting het hollands kaasmuseum

Lid g26 pijler economie en werk

Voorzitter projectgroep blauwe loper

DB lid algemeen bestuur halter in balans

Lid bestuur bedrijfsregio NW

Lid bestuurscommissie uitbreiding Geestmerambacht

Lid bestuur Stichting KIK-NWH

Wethouder J.C. Meijer
Functies voortvloeiend uit het ambt:

Plv. lid van het algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht

Plv. lid van het algemeen bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Plv. lid van het algemeen bestuur van het werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

Plv. lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNK

Plv. lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling meldkamer 
brandweer/CPA11

Neven functies:

Lid bestuur Stichting MateriŽle activiteiten PvdA, Alkmaar  

Wethouder V.H. Kloos
Functies voortvloeiende uit het ambt:

Plv. lid AB van de gemeenschappelijke regeling voor het SNK

Lid CVA (VNG)

Overige functies:

Voorzitter landelijke vakbond voor bestuurders van decentrale overheden

Voorzitter werkgroep Toekomst Vakcentrale MHP

Raadsleden Alkmaar

De heer N.M.C. Alsemgeest
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
- lid Alkmaars Uitwisselings Comitť
Functies
- ondernemer
- directeur Tromp & Peperkamp BV
- lid algemeen bestuur Intergemeentelijke Stichting voor Openbaar Basisonderwijs (ISOB)
- bestuurslid Stichting Belangenbehartiging Ondernemers Wachtgelder

De heer mr. P. de Baat MPM
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid Algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht
Functies
- programmamanager veiligheidsregio Kennemerland
- bestuurslid stichting stadstoezicht Haarlem
- lid VVD partijcommissie politie

De heer G.J.P. Bannink
Functies
- voorzitter trampolinevereniging Triffis
- vrijwilliger NIVON
- organisator fiets- en wandelclub

De heer R.C. van Beckhoven
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
- voorzitter raadscommissie stedelijke ontwikkeling en beheer
Functie
- lid bestuur Seniorenraad

De heer B. Bilbal
Functies
- accountmanager Bondis B.V. Heemskerk
- algemeen bestuurslid CDJA Alkmaar

Mevrouw W. Bokhove
Functie
- sociotherapeut bij TBS-kliniek te Amsterdam

Mevrouw M.N. Bolte
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland

Mevrouw Y. van den Brakel Visser
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid bestuur Stichting Alkmaar Agrarisch Centrum
Functies
- stafmedewerker MEE Noordwest-Holland
- lid bestuur van de Stichting Alkmaarse Cultuurprijs
- lid bestuur Stichting Natuur en Milieu Educatie Westfriesland

De heer J.J.A. Brons
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
Functie
- orderacceptant/medewerker customer service groep Corus IJmuiden

Mevrouw C. de Bruijn-Eriks
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- Bestuurslid Stichting Terra
Functie
- Projectleider afd. Fabricage Technologie

Mevrouw K.M. Dielemans Verdana;
Functie
- directieassistente bij Eagle en Tsuru Motors bv

De heer R. Diktas
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
- lid vriendschapsband Bergama
Functies
- ondersteuner Kerngroep Samenwerkende CliŽntenraden van GGZ-NHN
- bewonersvertrouwenspersoon cliŽnten GGZ-NHN
- voorzitter comitť vriendschapsband Alkmaar-Bergama
- secretaris algemeen bestuur Alevitiesche Vereniging Alkmaar e.o.

De heer A.J. Douma
Functies
- directeur Douma Consultants
- commercieel directeur Trinity Projectontwikkeling BV, Zaandam

Mevrouw S.C.G.M. den Dulk-Winder
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Mevrouw I. van Exter
Functie
- beleidsmedewerker welzijn, gemeente Langedijk

Mevrouw J. van den Haak
Functie
- telefoniste/receptioniste Nic. Oud BV

De heer L. Hagenaar
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
- lid rekenkamercommissie gemeente Alkmaar

Mevrouw J.M.H.T. Houtman
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
- lid stuurgroep Alkmaar 750 jaar
Functie
- als vrijwilliger werkzaam als coŲrdinator Projectbureau Beursorganisatie Grote Sint Laurenskerk Alkmaar

Beverwijk, Dhr. ing. D.H.J. Hulskes gemeentesecretaris gemeente Beverwijk check 110709
NEVENFUNCTIES
PvdA raadslid gemeente Alkmaar
Afdelingshoofd wijkzaken gemeente Beverwijk Verdana;
Bron gemeentes Alkmaar en Beverwijk op 15 juli 2009 CHop

De heer drs. J.W.G.J. Jansen Eur. Chem.
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht
- lid rekenkamercommissie gemeente Alkmaar
- lid Onderwijsparlement van de tweede Kamerfractie van de PvdA

De heer G.P. Klink
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid algemene vergadering van de N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland
Functies
- F.P.U.
- Freelance adviseur onderwijs (ZZP)

Mevrouw A.O. van Menen-van Lienen
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid stuurgroep Alkmaar 750 jaar
Functie
- reÔntegratieconsulent

Mevrouw T. Opdam-Pieterse
Nevenfunctie ingevolge van het ambt (raadslid):
- buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Functies
- FPU-onderwijs

De heer A. ÷zÁelik
Functie
- voorzitter van de Islamitische Stichting Alkmaar

Mevrouw M.E. Pieterse
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht
Functie
- adviseur klimaatbeleid NOVEM

De heer J. van der Rhee B.Ha
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemene vergadering van de N.V. Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord-Holland
- plv. lid algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht 
Functie 
- Griffier in de gemeente Noordwijk 

De heer J. van Schaik
Functie
- productie Vakman B (Corus)

De heer drs. J. Sikkens

De heer H.J.F. Tanger
Nevenfunctie in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland

Mevrouw A.J.A. van de Ven
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
- lid stuurgroep Alkmaar 750 jaar
- lid rekenkamercommissie gemeente Alkmaar
Functies
- beleidsadviseur GGZ Noord-Holland Noord
- voorzitter Stichting Alkmaarse cultuurprijs
- voorzitter Stichting Vriendendienst
- voorzitter Stichting Basisberaad West-Friesland

De heer F.H.M. Vleugel
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland
- plv. lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor het Samenwerkingsgebied Noord-Kennemerland
Functie
- lid raad van toezicht ’t Rekerheem

De heer H.J. Verboom

- lid algemeen bestuur Vereniging Belangen Militairen-Nederlandse Officieren vereniging (VBM-NOV)

De heer M.J. Wijkhuizen
Functie
- taxi-ondernemer

Mevrouw E.M. Wiggermans
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- lid Woonadviescommissie
- plv. lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland
Functies
- beeldend kunstenaar
- vakdocent brede school
- presentaties en rondleidingen bij de huisvuilcentrale
- lid van de cliŽntenraad van Parlan

De heer C.W.F. Wortel
Functie
- leraar Nederlands

De heer Ing. S.P.A.M. Wokke Eur Ing
Nevenfuncties in gevolge van het ambt (raadslid):
- plv. lid Algemene Raad van Verdana;‘Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.’Verdana;
- plv. voorzitter gemeenteraad
Functies
- penningmeester Seniorenbond Unie KBO Oudorp 
- penningmeester Stichting Middelenbeheer CDA-fractie
- secretaris Tennisvereniging Oudorp (TVO)
- voorzitter Stichting Tennispark Oudorp
- penningmeester Sportraad Alkmaar


Bijgewerkt tot 11 juli 2005.

 

 

 

Almere


Verdana;
>Almere, Mw. A.J. Brink-Grootoonk gemeentesecretaris gemeente Almere  
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Stichting Preferente aandelen Nedap

Lid raad van inspiratie Mensit.

Bron gemeente Almere Sent: Wednesday, February 18, 2009 1:24 PM
Eerste vrouwelijke korpschef benoemd ROTTERDAM, 25 MAART 2000., Noord-Holland Noord is vanaf 1 april van dit jaar de eerste politieregio in Nederland met een vrouwelijke korpschef. Gisteren is de benoeming van Anja Brink-Grootonk (39) tot hoofdcommissaris bekendgemaakt

Dhr. J.D. Pruim raadsgriffier gemeente Almere
NEVENFUNCTIES TimesNewRoman;

TimesNewRoman;Nevenfuncties J.D.Pruim

TimesNewRoman;- Lid adviescommissie VNG Governance

TimesNewRoman;- Adviserende lid bestuur VNG afdeling Flevoland.

TimesNewRoman;- Lid bestuur stichting Agora Europa

TimesNewRoman;- Lid raad van advies van de stichting regisserende gemeente

TimesNewRoman;- Lid adviesraad binnenlands bestuur Corgwell

TimesNewRoman;- Voorzitter sponsorcommissie ASVD AgroMedia Dronten

Bron gemeente Almere 24 november 2008

Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?


Verdana;34) Dhr. R.C. van NunspeetVerdana;
Gemeentesecretaris gemeente Zeewolde
Raadslid gemeente Huizen
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Almere
Lid bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Hilversum
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Eemnes
Lid algemeen bestuur Vereniging gemeentesecretarissen (VGS)


?

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

Q:\BEST\RGR\RGR\Raad divers\Raad 2006 - 2010\Nevenfuncties\Functies Raadsleden2006 2010.doc

3 juli 2009

Naam Raadslid Partij Functie Nevenfunctie

Dhr. L. Adahchour GL - Onderwijsbeleidsmedewerker

bij ISBO (Islamitische

Scholen Besturen

Organisatie).

- Bestuurslid van de Stichting

de Samenhang

- Bestuurslid NBEF (Nieuwe

Bestuurlijke Elan Flevoland).

Dhr. J. Barwari PvdA Ondernemer

Mevr. A.A.L.S. Begeer PvdA Senior consultant bij Cap Gemini Consulting,

Practice Public, marktgroep Rijksoverheid

Dhr. R.J. Beuse PvdA Algemeen directeur revalidatiecentrum De

Hoogstraat in Utrecht

- Voorzitterschap Kon. Ned.

Vereniging ter bestrijding

van Tuberculose.

- Lid van Raad van Toezicht

Netherland School of Public

and Occupational Health

Amsterdam

Mevr. G.H. Blokland VVD Commercieel specialist pensioen- en

inkomensverzekering bij Delta Lloyd

Mevr. R Bosch CU - Lid van Raad van Toezicht

van stichting Agapi te Doorn

- Lid van het bestuur van de

Evangelische Basisschool De

Oase te Almere

Dhr. J.J. Bouwma SP Hogeschooldocent - Hogeschool van

Amsterdam – Onderwijs en Opvoeding

- OpleidingscoŲrdinator

Technische beroepen

- Lid centrale

examencommissie VO/BVE

Mevr. J.M. Degenhardt Euthanasie

Toetsingcommissie Noord

Holland (ministerie van

Justitie.

Dhr. B. Fonhof AP AOW - Voorzitter Oranje Comitť

Almere

- Voorzitter

Bewonerscommissie

Dhr. W.M. Gasman VVD BeleidscoŲrdinator bij ministerie van VROM - Penningmeester Stichting

Kamermuziek Festival

Almere

- Penningmeester van de

Stichting Klassieke Muziek

Almere

Dhr. H.J. Hasper CDA Emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland - Lid van het bestuur van de

VMCA

- Voorzitter protestants

christelijke ouderenbond

Almere

Mevr. W.A.T. Van der Heijden GL Afdelingsmanager Vergunningen en

Handhaving, Dienst Wonen Amsterdam

Dhr. F. Huis Leefbaar

Almere

- Voorzitter VNG commissie

Sport en Recreatie

- Lid van het Algemeen

Bestuur VNG

- Voorzitter Stichting Jeugd in

beweging

- Voorzitter Stichting

Q:\BEST\RGR\RGR\Raad divers\Raad 2006 - 2010\Nevenfuncties\Functies Raadsleden2006 2010.doc

3 juli 2009

Historisch Almere

- Voorzitter Stichting Joods

LEF

Dhr. J.F. Huizenga CU - Secretaris Leda Partenariat

Association en deelnemer in

de Europese projecten

Eufacinet en ReSyFac

- Lid commissie bezwaar/

beroep Ger. Kerken in

Gelderland-flevoland

Mevr. B. Hulscher VVD Zelfstandig ondernemer / interim manager en


consultant marketing & cultural


changemanagement, personal coach/trainer

leiderschap en performance verbeteraar van stad

en bedrijf

Dhr. K.C. Jongejan VVD FLO "Courier New";- Voorzitter KWF,

(Kankerfonds Afdeling

Almere)

- Voorzitter ROSA, eerstelijns

gezondheidszorg regionale

ondersteuningsstructuur

Almere

Dhr. A.L.P.A. Kasbergen Leefbaar

Almere

Leerkracht/ coŲrdinator openbaar onderwijs

gemeente Almere

Dhr. L.M.M. Kokhuis PvdA Ambtenaar Stadsdeel Amsterdam-Noord

Dhr. J. van der Kroef CDA

Dhr. F.N.J. de Kruif Almere Partij Politieambtenaar / Juridisch kennisintermediair

Regiopolitie Amsterdam - Amstelland

Mevr. C.J. Kuipers D66 Uitvoerend kunstenaar, directeur”Cocky


Kuipers Show Productions” theaterevenementen


t.b.v. instellingen

- Commissielid

“Kunst&Cultuur- Goede

Rede 2005”

- Vrijwillig lid “Stichting

kamer Muziekfestival

Almere”

- Bestuurslid van het

Q:\BEST\RGR\RGR\Raad divers\Raad 2006 - 2010\Nevenfuncties\Functies Raadsleden2006 2010.doc

3 juli 2009

Nederlands Astmafonds

Dhr. M. El Madkouri PvdA Beleidsmedewerker/ coŲrdinator FORUM - Lid programmaraad NPS

- Bestuurslid stichting

Marmoucha te Amsterdam

- Lid bestuur 4/5 mei comitť

Almere

Dhr. R.L.M. Maertens VVD Docent aan OSG Echnaton - Lid van topsportplatform

Almere

- Lid van bewonersvereniging

Tussen de Vaarten


- Actief voor foundation


champions for children

Mevr. E.M. Molina Fractie

Molina

- Supervisor aan de HVA

Dhr. W.F. Mulckhuijse SP Medewerker Nieuwland opleidingen, medeeigenaar

R&D Bureau Hydrion B.V.

- Voorzitter SP te Almere

Mevr. E. MŁller VVD Beleidmedewerker gemeente NOP, afdeling

welzijn, onderwijs, sport en recreatie

Dhr. A.J.M. Muurlink PvdA Hoofd Juridische Zaken in stadsdeel Slotervaart,

Gemeente Amsterdam

Dhr. E. Naaktgeboren SP - Penningmeester van ASV

Giram te Amsterdam

Dhr. J.B. Van der Pauw PvdA Teammanager Sociaal raadslieden/ sociaal

raadsman bij stichting Zorggroep Almere

- Lid en secretaris van de

ondernemingsraad bij Stichting

Zorggroep Almere

- Plaatsvervangend lid van de

klachtencommissie personeel

van Stichting Zorggroep Almere

- LId van de Interne Bezwaren

Commissie functiewaardering

- Secretaris van het CliŽnten

Beraad Almere

- Voorzitter van de

klachtencommissie van

Stichting Kompaan te Almere

- Lid van het OR-panel van

Q:\BEST\RGR\RGR\Raad divers\Raad 2006 - 2010\Nevenfuncties\Functies Raadsleden2006 2010.doc

3 juli 2009

Ondernemingsraad, praktijkblad

voor medezeggenschap

- Lid van de klachtencommissie

Rechtsbijstand van de Raad

voor rechtsbijstand te Arnhem.

Dhr. R. Pet GL Directeur in dienst van Bestuurscommissie

Openbaar Onderwijs/ rechtspositie

- Lid Algemeen bestuur

“landelijke vereniging voor

speciaal

onderwijsverzorging”te

Utrecht.

Dhr. C. Pot VSP AOW

Mevr. K.C. van Rijn PvdA Hoofd financiŽle administratie bij Graficol B.V.

in Almere

- secretaris Stichting Fopa

(fractieondersteuning PvdA

Almere)

Mevr. M. Seighali PvdA Unitmanager Reclassering Nederland, regio

Midden Nederland Oost en verantwoordelijk

voor unit Flevoland

- Bestuurslid van ‘de Tocht’

een Almeerse theaterstichting

- Bestuurslid stichting CAD,

verslavingszorg Flevoland en

Veluwe

- Lid van programma Advies

Raad (PAR) van stichting

Defence for Childeren


International Nederland


DCL-NL


Mevr. B. Steunenberg CDA Directeur IRDA (International Rights Collecting


and Distribution Agency).

- Bestuurslid National Fonds

Ouderenhulp

- Vice voorzitter Vereniging

voor Intellectueel Eigendom

voor uitvoerende kunstenaars

- Secretaris Algemeen Bestuur

Stichting IRDA

- Musicus

Dhr. J. Thakoerdin PvdA Organisatieadviseur/ managementtrainer - Bestuurslid Axion Flevoland

- Bestuurslid Miramedia

Dhr. V.C. van der Velde Leefbaar

Almere

Advocaat/ partner bij Alpha Advocaten in

Almere

- Lid raad van toezicht

Stichting De Reeve

- Lid commissie van toezicht

Q:\BEST\RGR\RGR\Raad divers\Raad 2006 - 2010\Nevenfuncties\Functies Raadsleden2006 2010.doc

3 juli 2009

jeugdinrichting Rentray

Lelystad

- Bestuurslid vereniging

Leefbaar Almere

Dhr. K. Wolzak PvdA Directeur Stichting Veiligheidszorg Almere - Directeur Projectbureau

landelijke

belangenvereniging

Stadstoezicht

- Lid werkgeversdelegatie

CAO-overleg voor

toezichthouders, sector

Veiligheid en Toezicht

- Bestuurslid stichting

Flevodromec

ARCHIEF NEVENFUNCTIES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 7 MAART 2006
A. Jorritsma-Lebbink

Annemarie Jorritsma (1950) was van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003 Tweede-Kamerlid voor de VVD. In de periode 1982-1994 was mevrouw Jorritsma eveneens lid van de Tweede Kamer. Mevrouw Jorritsma was secretaresse en exportmanager. In het eerste kabinet-Kok i was zij minister van Verkeer en Waterstaat. In het tweede kabinet-Kok i was zij minister van Economische Zaken en vice-premier. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met defensie, sociale zaken en onderwijs. Zij was voorzitter van de vaste commissie voor Defensie.

VVD
in de periode 1982-2003: lid Tweede Kamer, minister, vice-minister-president

voornaam (roepnaam)
Annemarie (Annemarie)

personalia
wijziging in naam en/of titulatuur
A. Lebbink

geboorteplaats en -datum
Hengelo (Gld.), 1 juni 1950

levensbeschouwing
Doopsgezind

partij/stroming
partij(en)
V.V.D. (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1973

loopbaan
- medewerkster reisbureau te Wolvega, van 1969 tot 1971
- secretaresse van een exportmanager te Dieren, van 1971 tot 1974
- free-lancemedewerker VVV Friesland, van 1974 tot 1982
- lid gemeenteraad van Bolsward, van 5 september 1978 tot 1988
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 4 juni 1986
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 juli 1986 tot 22 augustus 1994
- minister van Verkeer en Waterstaat, van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 3 augustus 1998
- minister van Economische Zaken en vice-minister-president, van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 januari 2003
- waarnemend burgemeester van Delfzijl, vanaf 11 februari 2003

partijpolitieke functies
- lid adviesraad Vrouwen in de V.V.D., van 1978 tot 1982
- secretaris Provinciale Vrouwen in de V.V.D., van 1980 tot augustus 1994
- plaatsvervangend lid adviesraad Vrouwen in de V.V.D., van 1980 tot augustus 1994

nevenfuncties
huidige
lid Raad van Commissarissen Priority, vanaf februari 2003

vorige
- lid algemeen bestuur Maatschappelijke dienstverlening Zuid-West Friesland
- lid kerkeraad
- ambtenaar burgerlijke stand te Bolsward
- lid programmacommissie emancipatie Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid commissie eigen Woningbezit Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
- lid Curatorium Thorbecke Akademie
- lid Berre foar it Frysk (adviesorganisatie Provincie Friesland)
- lid Raad van Bestuur Perscentrum Nieuwspoort
- lid bestuur Stichting Hoogbouw

voorzitterschappen kamercommissies e.d.
- voorzitter bijzondere commissie voor de nota Alcohol en Samenleving (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1987 tot september 1989
- voorzitter Kamerbreed vrouwenoverleg
- voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 2002 tot 30 januari 2003

opleiding(en)
lager onderwijs
lager onderwijs Prot.Chr. lagere school te Hengelo (Gld.)

soort en plaats middelbaar onderwijs
m.m.s. bijzonder lyceum "Baudartius Lyceum" te Zutphen tot juni 1967

soort en plaats (hoger-)beroepsonderwijs
- opleiding School voor Toeristische Vorming te Breda, van juni 1967 tot 1969
- Frans (M.O.-A), van 1974 tot 1977

cursussen
- stenografie Nederlands, Engels, Frans, Duits Instituut Schroevers
- kadercursus discussie en vergadertechniek, 1979
- landelijke vormingscursus V.V.D., 1980

wetenswaardigheden
- Was woordvoerster verkeer en waterstaat van de V.V.D.-Tweede-Kamerfactie; hield zich ook bezig met onderwijs en volkshuisvesting
- Bracht in 1995 de Deltawet grote rivieren tot stand; door onder meer dijkverhogingen en verbreding van rivieren moesten overstromingen in het rivierengebied worden voorkomen
- Bracht in 1995 met minister De Boer de Planologische kernbeslissing over de aanleg van de Betuwe-lijn tot stand
- Bracht in 1995 met minister De Boer de Planologische kernbeslissing over de uitbreiding van Schiphol met een vijfde landingsbaan tot stand
- Verdedigde in 1995 met succes de afspraken over de verzelfstandiging van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Daarbij wordt voortgebouwd op het in 1993 genomen besluit tot verzelfstandiging. NS moet in vijf jaar financieel en zakelijk op 'eigen benen' staan en grotere reizigersstromen nastreven. Concurrentie op het spoor wordt mogelijk. De overheidsbijdragen worden tot 2000 afgebouwd naar nul. Vanaf 1 januari 1996 mag NS zelf de tarieven en algemene voorwaarden bepalen. Daarna is ook het voorzieningenniveau een zaak van NS. NS mag onrendabele lijnen aan de overheid verkopen. De minister blijft verantwoordelijk voor de infrastructuur en voor de toegang van maatschappijen op het spoornet.
- Bracht in 1996 de Wet op de Waterkeringen tot stand. Deze wet stelt regels inzake de te waarborgen mate van beveiliging en de verlening van financiŽle bijdragen door het Rijk m.b.t. de kosten van waterkeringen. Beoogd wordt het niveau van beveiliging tegen overstromingen te waarborgen.
- Verdedigde in 1996 met succes het besluit om een tunnel onder de Westerschelde aan te leggen
- Bracht in 1996 de Nota Veiligheidsbeleid Burgerluchtvaart uit
- Verdedigde in 1996 met succes het besluit om vliegveld Beek uit te breiden en om op beperkte schaal nachtvluchten toe te staan
- Verdedigde resp. in 1996 en 1997 samen met minister De Boer in Tweede en Eerste Kamer met succes het door het kabinet gekozen tracť voor de Hogesnelheidslijn (HSL), waarvan onder meer een tunnel onder het Groene Hart deel uitmaakt
- Bracht in 1997 de Nota regionale-luchthavenstrategie (Relus) uit
- Bracht in 1997 samen met minister De Boer een discussienota over de toekomst van de luchtvaart in Nederland uit
- Bracht in 1997 de Vergunningenwet Westerschelde tot stand, waardoor Vlaanderen alle bestuursrechterlijke vergunningen krijgt die nodig zijn op grond van het in 1996 tot stand gekomen Verdrag inzake de verruiming van de Westerschelde.
- Nam in 1997 het besluit het aantal nachtvluchten op Schiphol te beperken
- Bracht in 1997 de Wet veilen van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele telecommunicatie tot stand. Hierdoor kan bij deze veiling het principe van de vrije concurrentie worden toegepast.
- Bracht in 1997 de Zeevaartbemanningswet tot stand, die voorschriften bevat voor de bemanning van zeeschepen die onder Nederlandse vlag varen. De reder is verantwoordelijk voor de samenstelling van de bemanning.
- Bracht in 1998 de Planwet verkeer en vervoer tot stand, die de verhoudingen tussen Rijk, provincie en gemeente op het gebied van verkeer en vervoer regelt, alsmede de planning op dit gebied
- Bracht in 1998 de Tunnelwet Westerschelde tot stand, die machtigt tot oprichting van een NV voor het bouwen, onderhouden en exploiteren van een tunnel onder de Westerschelde
- In het rapport van de enquÍtecommissie Bijlmerramp werd ernstige kritiek geuit op de wijze waarop die ramp onder haar verantwoordelijkheid als minister van Verkeer en Waterstaat was afgehandeld, met name ten aanzien van de lading van het verongelukte vliegtuig. Na een 18 uur durend debat verwierp de Tweede Kamer echter op 3 juni 1999 een motie van afkeuring.
- Bracht in 2000 de Gaswet tot stand, waardoor de gassector geleidelijk zal worden geliberaliseerd. De mogelijkheden voor levering en in- en uitvoer van gas voor het gebruik van infrastructuur voor gastransport worden verruimd. De minister houdt toezicht op de tarieven en bewaakt dat de gaslevering op peil blijft. De Nederlandse Gasunie blijft belast met de planmatige winning van gas in Nederland.
- Had een belangrijk aandeel bij de beslissing om de F16 op termijn te vervangen door de Amerikaanse Joint Strike Fighter. Daarbij waren de mogelijkheden voor de Nederlandse industrie om te participeren in de 'System Development and Demonstration' (ontwikkelingsfase) een doorslaggevende factor.
- In mei 2002 beschuldigde het Algemeen Dagblad haar van belangenverstrengeling. In het bestuur van de stichting die sinds 1994 haar belang beheerde in het familiebedrijf zat haar dochter en aan het bedrijf was subsidie verstrekt. Een onderzoek door de Algemene Rekenkamer wees uit dat zij, noch haar ministerie, een rol hadden gespeeld bij de subsidieverstrekking. De beheersstichting bleek geen invloed op de koers van het familiebedrijf te hebben gehad.
- Werd in mei 2002 bij de verkiezing van een Tweede-Kamervoorzitter verslagen door haar fractiegenoot Weisglas. Zij kreeg 41 stemmen, Weisglas 80 stemmen.

overige bijzonderheden
woonplaats
Bolsward

onderscheidingen
Jacoba van Beierenprijs, 7 oktober 1997; vanwege de slagvaardige aanpak van de verbetering van de rivierdijken

publicaties van en bronnen over
meer informatie
- De Groene Amsterdammer, 21-02-1990
- Volkskrant Magazine, 03-02-2001
- Wie is Wie in de Tweede Kamer? 1983, 1988

familie/gezin
naam vader
B.J. Lebbink Berend Jan

naam moeder
M.W. Tulp Maria Wilhelmina

samenlevingsvorm
gehuwd te Arnhem, 9 oktober 1971

kinderen
2 dochters


Nevenfuncties Arie-Willem Bijl q.q. / bezoldigd
- lid VNG commissie Culturele Zaken en Mediabeleid x
- bestuurslid Stichting Art and Engagement
- bestuurslid Stichting Somali Foundation
- bestuurslid Buro voor rechtshulp Zwolle-Flevoland
- bestuurslid Stichting Omniworld (aandeelhouder NV Omniworld) x
- lid stuurgroep Waterplan Almere x
- vertegenwoordiger International Urban Development Association x
en European New Towns Platform
- vertegenwoordiger ledenraad Vereniging Deltametropool x


Nevenfuncties Frits Huis q.q. / bezoldigd
- voorzitter VNG commissie sport, recreatie en toerisme x
- penningmeester vereniging van participanten Stadslandgoed de Kemphaan
- lid van het College van Arbeidszaken van de VNG x
- lid algemeen bestuur VNG x
- lid commissie voor het georganiseerd overleg x
- (plv) bestuurslid Hulpverleningsdienst Flevoland x


Nevenfuncties Heleen Visser q.q.
- lid VNG commissie verkeer x
- voorzitter Stichting Veiligheidszorg Almere x
- bestuurslid Tomingroep x
- bestuurslid Stichting Kompaan x
- bestuurslid Stichting Stadsbank Midden Nederland x
- bestuurslid Stichting Maatschappij tot aanleg Zuiderzeespoorlijn x
- lid stuurgroep Zuiderzeespoorlijn x
- lid stuurgroep Waterplan Almere x
- lid regionaal platform arbeidsmarktbeleid x


Nevenfuncties Jan Lankreijer q.q. bezoldigd
- lid VNG commissie GemeentefinanciŽn en belastingen x
- voorzitter Stichting Drakenburgh te Baarn
- lid raad van toezicht ECB Flexdiensten BV


Nevenfuncties Johanna Haanstra q.q.
lid VNG werkgroep diversiteiten x


Nevenfuncties Wim Faber q.q. / bezoldigd
- lid VNG commissie Welzijn en Volksgezondheid x
- (plv) bestuurslid Tomingroep x
- lid raad van advies Stichting duurzaam ondernemen x
- lid raad van advies Stichting local association WTC Almere x
- lid comitť van aanbeveling WTC x
- lid comitť van toezicht Europees vervolgprogramma voor Flevoland x
- bestuurslid Stichting Omniworld (aandeelhouder NV Omniworld) x
- bestuurslid Stichting Amsterdam Promotion x
- bestuurslid Stichting Platform Almere I-city x
- bestuurslid Stichting Technocentrum Flevoland x
- vice-voorzitter Stedenlink (platform van ICT-steden) x
- vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering NV Hydron en NV NUON x
- vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Stichtings Omniworld x
- vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering van Kunstgoed Almere BV x
- lid portefeuillehoudersoverleg EZ Randstad x
- voorzitter stuurgroep Proton x
- voorzitter marktcommissie Almere x
- lid jeugddriehoek Almere x
- lid Bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg van de Hulpverleningsdienst Flevoland x
- voorzitter stuurgroep regiovisie ouderen Flevoland x
- lid platform Regionale Geestelijke Gezondheidszorg x
- lid onderhandelingsteam VNG bij ministerie WVC x
- lid projectgroep professionalisering interactief beleid ministerie BZK x
- lid werkgroep Grotestedenbeleid CDA
- lid hoofdbestuur landelijke bestuurdersvereniging CDA

Nevenfuncties Hans Ouwerkerk q.q. / bezoldigd
- voorzitter Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere x
- voorzitter VNG afdeling Flevoland x
- bestuurslid Sociaal Historisch Centrum Flevoland
- bestuurslid AB en DB VNG (sinds 2001) x
- voorzitter Consumentenoverleg Nederlandse Spoorwegen (sinds 1997)
- voorzitter SKB (sinds augustus 2001)
- voorzitter Bestuursacademie Randstad (sinds januari 2001) x
- voorzitter Taskforce Slagen voor Veiligheid (sinds juni 2001)
- vice-voorzitter cie. MER (sinds januari 2002)
- voorzitter CCBH (sinds juni 1998)
- lid Regionaal College Politie Flevoland x
- voorzitter bestuur Hulpverleningsdienst Flevoland (per 1-1-2003) x
- lid Bestuurscie brandweerzorg openbare veiligheid en rampenbestrijding
Dhr. L. Adahchour
GL
Niets ingevuld

Onbekend 2
Mevr. W.C. Akkerhuis
LA
Hoofd cursusbureau Zorggroep Almere


Lid van BVSA (Stadsweides Almere) 3
Dhr. R.J. Beuse
PvdA
Directeur GGD Nederland


Bestuurslid Kon. Ned. Vereniging ter bestrijding van Tuberculose
Bestuurslid van de Nederlandse Public Health Federatie 4
Dhr. J.H. Boone
D66
Lid commissie van toezicht P.I. Almere Binnen, een door de minister benoemde functie


Geen 5
Dhr. S. Bossink
LA
Credit controller bij Talkline/Debitel


Geen 6
Mevr. L.T. Bouwmeester
PvdA
Student


Geen 7
Mevr. J.M. Degenhardt
LA
Zorggroep Almere, afdeling opleidingen


COR-lid en OR-lid 8
Mevr. J.W. van Dijk
GL
Beleidsmedewerker gemeente Lelystad


Geen 9
Dhr. J.J.T.M. van den Donk
PvdA
Beleidsmedewerker ICT, kwaliteit en opleidingen bij GGD Nederland


Geen 10
Dhr. N.P. van Duijn
LA
Huisarts in dienst van Zorggroep Almere


Diverse nevenfuncties op medisch gebied 11
Mevr. T. Fokkens
CDA
Bibliothecaresse


Geen 12
Dhr. B. Fonhof
AP
AOW


Voorzitter Oranje Comitť Almere 13
Dhr. W.M. Gasman 
VVD
BeleidscoŲrdinator bij de Rgd Ministerie VROM


Penningmeester Stichting Kamermuziek Festival Almere 14
Dhr. R.H. van Gellekom 
LA
Niets ingevuld


Onbekend 15
Dhr. A.T.Y. de Haas 
CDA
Directeur basisschool in Naarden


Geen 16
Dhr. D. Halbesma
VVD
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Pluimvee Verwerkende Industrie


Geen 17
Dhr. H.J. Hasper
CDA
Emeritus predikant SoW-kerken


Lid van de raad van Toezicht Synforagroep
Voorzitter van de PCOB. 18
Mevr. W.A.T. van der Heijden 
GL
Adjunct afdelingsmanager stedelijke vernieuwing en woonbeleid, Dienst Wonen, gemeente Amsterdam


Geen 19
Dhr. J.R. Hoving 
CU
Niets ingevuld


Onbekend 20
Dhr. G.A.A. de Jong 
VVD
Beroepsjurist bij de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam

Geen 21
Dhr. K.C. Jongejan
VVD
FLO


Bestuur Kamercentrale Flevoland
Lid landelijke propagandacie 22
Mevr. J. Knop-van Oers
Stadspartij
Part-time medewerkster bij onderzoeksbureau Intomart DataCall BV


Geen 23
Dhr. L.M.M. Kokhuis
PvdA
Beleidsmedewerker Ruimtelijk & Economisch Beleid, sector Wonen & Werken, stadsdeel Amsterdam-Noord


medewerker Studio Almere TV (lokale omroep) 24
Mevr. C.J. Kuipers
 
D66
Uitvoerend kunstenaar
Directeur Verdana;
“Cocky Kuipers Show Producties” Theaterevenementen tbv. instellingen


Commissielid Verdana;
“Kunst
& Cultuur-Goede Rede 2005”
Vrijwillig lid Verdana;
“Stichting Kamer-muziekfestival Almere”
  25
Dhr. R.M. van der Linden 
LA
Gemeente-ambtenaar Brandweer Amsterdam


Geen 26
Dhr. J. Mulder
LPA
Manager P&O Koninklijke Landmacht


Geen 27
Dhr. R.Pet
GL
Directeur in dienst van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs/onderwijsrechtspositie


Lid algemeen bestuur Verdana;
“landelijke vereniging voor speciaal onderwijs-verzorging” te Utrecht 28
Dhr. C. Pot
VSP
AOW


Geen 29
Dhr. G.J. Raven 
VVD
Persoonlijk medewerker van lid Tweede Kamer


Geen 30
Dhr. F.H. Rietbergen 
AP
Werkzaam bij Fortis AMEV Utrecht


Geen 31
Dhr. M. Roders
LA
Niets ingevuld


Onbekend 32
Mevr. M. Seighali 
PvdA
Teamlleider Ambulant Crisisteam Flevoland (Bureau Jeugdzorg Flevoland)
Familie/systeemtherapeut, vrijgevestigde praktijk te Almere
Voorzitter Ondernemingsraad Bureau Jeugdzorg Flevoland

Freelance
Trainer
Freelance – projectleider
Freelance – docent Hogeschool Holland
  33
Dhr. M. Sinke
VVD
CoŲrdinator ROC Amsterdam (onderwijs)


Geen 34
Dhr. H.J.A.M. Smeeman 
VVD
Ex-wethouder (wachtgeld)


Lid aanjaagteam Vinex-locaties, extern adviseur (min. VROM)
Lid projectteam Verdana;
“Housing in Jablanica” BosniŽ i Herzegovina
Lid commissie Regionaal Verkeer en Vervoer van het ROA 35
Mevr. B. Steunenberg
CDA
Directeur IRDA (International Rights Collecting and Distribution Agency)
Secretaris Algemeen Bestuur Stichting IRDA


Vice voorzitter Vereniging voor Intellectueel Eigendom voor uitvoerende kunstenaars
Musicus 36
Dhr. M. Vlug
LA
ICT ondernemer
l2 3
Geen 37
Dhr. M. Wiegertjes
PvdA
Fulltime dienstverband bij Xerox (Nederland) BV


Penningmeester Stichting Verdana;
“Fonds Mooi Zo Goed Zo Almere”
Voorzitter Stichting Klassieke muziek Almere
Voorzitter Stichting Kamermuziek-festival Almere
Voorzitter Stichting Filmhuis Die Blechtrommel 38
Dhr. K. Wolzak
 
PvdA
Directeur Stichting Veiligheidszorg Almere

Directeur Projectbureau landelijke belangenvereniging Stadstoezicht
Lid werkgeversdelegatie CAO-overleg voor toezichthouders, sector Veiligheid en Toezicht
Mevr. E.M. van den Worm
VVD
Manager Evenementen & Relatiebeheer bij de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere)

Penningmeester Stichting GALA (Almere)
Secretaris Stichting Behoud Oude Landbouwtechnieken(Almere)

Almere
Voorzitter :


V.C. van der Velde (raadslid)


Vice-voorzitter:


K.G. van Rijn (raadslid)


Ambtelijk Secretaris:


Dhr. J.A. Eshuis


 


Leden:


Samenstelling varieert per onderzoek

 

 

 

 

Alphen-Chaam Alphen-Chaam, dhr. mr. M.M. Hendrickx,
gemeentesecretaris gemeente Alphen-Chaam  
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Alphen-Chaam Date: Mon, 13 Jul 2009 14:04:34 +0200 mw. J.J.F. Knippen - van den Bouwhuijsen Alphen-Chaam, dhr. M.J.A. Luijben raadsgriffier gemeente Alphen-Chaam  
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Alphen-Chaam 13 november 2008

B&W

drs.H.W.S.M. Nuijten (Harrie)

Burgemeester
portefeuille:Burger, bestuur en veiligheid
Algemeen

:Bestuurlijke coŲrdinatie en samenwerking, communicatie, internebedrijfsvoering, openbare orde en veiligheid, sociale zaken,werkgelegenheid en economische zaken,
Specifiek

:communicatie, informatiebeleid en automatisering, P&O, facilitairezaken, planning&control,burgerzaken,brandweer, rampenbestrijding, integraal veiligheidsbeleid, evenementen,kabinetszaken, Monumentenzorg, Handhaving, mondiale bewustwording.
Projectverantwoordelijk

voor Programma Verdana;
“andere overheid” en organisatieontwikkeling
Vertegenwoordigtde gemeente in
:
BENEGO,GR Regionale Brandweer, GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,Regionaal college korpsbeheerders, GR Diamantgroep, NV Intergas, NVBrabant Water, GR Hypotheekfonds N.Br. gemeenten, GMK/RAV/GHOR, GR SES,STG Inkoopbureau West-Brabant, Servicepunt handhaving Breda
Iscontactbestuurdervoor: De ondernemersverenigingen

Nevenfuncties

Lidraad van Toezicht Stichting De Werver

Secretarisstichting Willibrord te Deurne

Lidvan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van SES (Sociaal EconomischeSamenwerking West Brabant) q.q.

Expertvoor VNG International i.z. ontwikkelingssamenwerking

LidOmbudscommissie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Medewerkeraan trainingen The Hague Academy for local Governance A.L.J.Braspenning(Ton) (CDA) Wethouder wordtvervangen door wethouder Mols 1eloco-burgemeester portefeuille:Leefomgeving
Algemeen

:Ruimtelijke ordening en beheer
Specifiek

:Bouwzaken, ruimtelijke ontwikkeling en bestemmingsplannen,reconstructie, openbare werken, verkeer en vervoer,volkshuisvesting, milieu en afvalstoffen, natuur en landschap, landbouw,toerisme en recreatie, grondbeleid en exploitatieopzetten.
Projectverantwoordelijk

voor recreatieve driehoek, LOG en ruilverkavelingprojecten.
Vertegenwoordigt

de gemeente in:
GROverlegplatform volkshuisvesting Regio Breda, GR overlegplatformruimtelijke ordening regio Breda, GR regionaal overlegplatform verkeer envervoer Regio Breda, GR Welstandszorg N.Brabant
GRMilieu en afval regio Breda, OVK milieustraat Baarle-Nassau/Hertog,Brabants Bureau voor Toerisme, Reconstructiecommissie,landinrichtingscommissie.
Iscontactbestuurdervoor:
Marken Leij, ZLTO, Recreatiebedrijven ,woningcorporaties.
Lid van de raad voor commissarissen vande RABO Breda
A.C.P.M.Mols (Ton) (Lijst-6)
Wethouder
portefeuille:Maatschappelijke voorzieningen, financiŽn

Algemeen

:Welzijn, onderwijs en sport, FinanciŽn.
Specifiek

:WVG, volksgezondheid, accommodatiebeleid, jeugdbeleid, kunst en cultuur,educatieve voorzieningen,ouderenbeleid,vrijwilligersbeleid, huisvesting onderwijs, lokaal onderwijsbeleid,uitvoering leerplicht, vluchtelingenbeleid, sport, mediabeleid, financiŽnen belastingen.
Projectverantwoordelijk

voor WMO.
Vertegenwoordigt

de gemeente in:
BureauHALT, GR Kleinschalig collectief vervoer, Regionaal overleg educatieMidden Brabant, Reg. Samenwerking jeugdbeleid, Regionale samenwerking WMO.
Iscontactbestuurdervoor:
Onderwijsinstanties,Verenigingen, Welzijns- en zorginstellingen Nevenfunctie Geen

mr.M.M. Hendrickx
gemeentesecretaris

Raadsleden:J.S.A.S. Rombouts
GemeenschapsbelangenSamenwerkingsverband, fractievoorzitter
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen

F.P.M. van Gestel
Gemeenschapsbelangen Samenwerkingsverband
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:
Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen


A.P.C.M. van den Heijning

Gemeenschapsbelangen Alphen,fractievoorzitter
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen

 Mw M.A.J.A. Hessels-Brock

Gemeenschapsbelangen Alphen
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen


A.J.M. van Hoek
Gemeenschapsbelangen Alphen
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen
Mw C.F. Janssen-Janssen

CDA, fractievoorzitter
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenenMw J.C. Schram-Wouterse

CDA
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen
C.A.J. Vromans
CDA
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenenJ.P.M. Vergouwen
CDA
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen
A.P.W.M. Huijben
VVD, fractievoorzitter
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen
W.J.A.M. van den Brandt

Gemeentebelangen Galder,Strijbeek,UlvenhoutAC, fractievoorzitter

Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen

F.G.A. van Raak
Lijst 6, tevens fractievoorzitter
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen

 
L.J.C.M. Wouters
Lijst 6
Nevenfuncties
De griffier Michel Luijben schrijft op 19maart 2008:

Reeds eerder heb ik als griffier bijverzoeken om informatie gemeld dat de gemeenteraadsleden van de gemeenteAlphen-Chaam op verzoek hebben aangegeven geen nevenfuncties te vervullennaast de hoofdfunctie die zij beroepsmatig uitoefenen

M. Luijben

Raadsgriffier

Leden van de rekenkamercommissie:
DeRekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau is per 1 januari 2006opgericht om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheidvan het gemeentelijk beleid.
drs. G.T. (Geeske)Wildeman (voorzitter)

directeur 3Namiek
Nevenfuncties
Lid van de Rekenkamercommissie
Penningmeester van de LeidseAlumnivereniging van Politicologen

C.J.M. (Cees)Raats
Nevenfunctie
Penningmeester van de regionale stichtingVerdana;
“dood en rouw West-Brabant”
∑ Secretaris/penningmeester van de lokale stichting “dood en rouwBaarle”
∑ Lid van het CDA Ouderen Platform Noord-Brabant
∑ Lid van BENEGO
∑ Lid van de rekenkamercommissie Baarle-Nassau / Alphen-Chaam(onbezoldigd, namens de gemeenteraad)
∑ Vice-voorzitter van het parochiebestuur Baarle-Nassau
∑ Secretaris van de KBO Baarle-Nassau
C.A.M. (Ad)Severijns
Geen nevenfunctie
J.P.M. (Jan)Vergouwen
Geen nevenfunctie
A.P.C.M. (Ad)van de Heijning
Geen nevenfunctie

Alphen-Chaam / Baarle-Nassau

Rekenkamercommissie Alphen-Chaam,

Baarle-Nassau

Postbus 105

5110 AC 5110 AC Baarle-Nassau

Voorzitter:

G.T. (Geeske) Wildeman

Ambtelijk secretaris - onderzoeker:

M. (Marleen) Laverman

Leden:

C.J.M. (Cees) Raats (raadslid Baarle-Nassau)

C.A.M. (Ad) Severijns(raadslid Baarle-Nassau)

A.P.C.M. (Ad) van den Heijning(raadslidAlphen-Chaam)

J.P.M. (Jan) Vergouwen(raadslidAlphen-Chaam)

 

Amersfoort 
LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter:


M. (Marinus) Snijder

Ambtelijk secretaris:


drs. M.P. (Marleen) van den Nieuwendijk
 

Leden:


ir. F.T. (Ine) van de Vlierd
drs. S.J. (Steven) Oostlander
G.J.A. (RaphaŽl) Smit (raadslid)
drs. D. (DaniŽlle) van Wijngaarden (raadslid)

 

Henk Huitink gemeentesecretaris gemeente Amersfoort
NEVENFUNCTIES
Lid bestuur Stichting Amersfoort 750
Lid bestuur Stichting Amersfoort Prominent op de kaart
Bron gemeente Amersfoort 2008

Mw. mr. A.M. van Omme raadsgriffier gemeente Amersfoort
NEVENFUNCTIES Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 2. Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Mobile Arts (De Parade) te Amersfoort

Bron gemeente Amersfoort 21 november 2008

 
Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
?
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
? 
Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

?

Nevenfuncties Albertine van Vliet-Kuiper

 

Nevenfuncties

Hoofdfunctie

Qualitate qua

Overige


Burgemeester
Plaatsvervangend Korpsbeheerder en lid Regionaal College en Presidium van de Politie Regio Utrecht
Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Gewest Eemland
Vice-voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Plaatsvervangend voorzitter Bestuurlijke Kern G27
Voorzitter brede stuurgroep Vathorst
Voorzitter bestuur Hoefhamer / Johannastichting
Deken van het Capittel van St. Joris te Amersfoort
 
Voorzitter Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kunst Centraal
Voorzitter bestuur Cultuurfonds Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Lid van de Taskforce Management Overstromingen
Voorzitter Stichting Landschapsmanifest
Lid Regiegroep ICT en Overheid
Lid Regionaal Platform Criminaliteit
Lid Raad van Toezicht CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie enVeiligheid)
Bestuurslid IPP Instituut voor Publiek en Politiek
Lid van de Raad van Toezicht van het Trimbosinstituut
Lid van de Commissie Aedescode
Lid Algemeen Bestuur Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing

Nevenfuncties Hans van Daalen
Wethouder Stedelijk Beheer, Zorg en Volksgezondheid
Lid Stuurgroep Schammer
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, Bestuurlijke Begeleidingscommissie Reconstructie
Lid Algemeen Bestuur Gewest Eemland
Lid Brede Stuurgroep Vathorst
Lid bestuurscommissie GGD-Eemland
Lid Raad van Advies Zorgkantoor Utrecht
Lid Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Maatschappelijk Werk
Lid Regionaal Bestuur Rijn Midden
Lid Stuurgroep Gelderse Vallei
Bestuurslid VNG afdeling Utrecht
Lid Stuurgroep Arkemheen Eemland
Lid Regiegroep Overleg Geestelijke Gezondheidszorg
Lid Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug
Lid Stuurgroep Laakzone
Lid stuurgroep Grebbelinie

Nevenfuncties Gerda Eerdmans
Wethouder Milieu, Onderwijs en Integratiebeleid
Lid Bestuurlijk Beraad HU Amersfoort
Voorzitter Overlegstructuur LOPO, BOVO, Meerkring
Lid Algemeen Bestuur Gewest Eemland
Lid Dagelijks Bestuur Gewest Eemland
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu
Gewest Eemland
Voorzitter Regionaal Milieu Overleg (RMO)
Lid Provinciaal Milieu Overleg (PMO)
Lid Dagelijks Bestuur AVU 
Lid Commissie voor overleg en voorlichting inzake milieuhygiŽne voor de vliegbasis Soesterberg
Plaatsvervangend lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Midden
Voorzitter stuurgroep Natuurboerderij Vathorst
Voorzitter stuurgroep Ecologische Verbindingszone Valleikanaal
Voorzitter ketenoverleg onderwijs Arbeidsmarkt
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)
Kerngroeplid Sociale Pijler G27
Lid Stuurgroep Studentenhuisvesting

Nevenfuncties Jelle Hekman nevenfuncties
Wethouder FinanciŽn, Binnenstedelijke Vernieuwing en wijkontwikkeling
Aandeelhouder NV Remu Houdstermaatschappij
Aandeelhouder NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Aandeelhouder NV Bank Nederlandse Gemeenten
Aandeelhouder NV Hydron Midden-Nederland
Aandeelhouder NV Nuon
Aandeelhouder ROVA
Aandeelhouder De Flint
Aandeelhouder SRO
Aandeelhouder NV Wonen boven Winkels
Aandeelhouder Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV
Aandeelhouder NV Parkeerservice Amersfoort
Aandeelhouder NV Observant
Commissaris NV Remu Houdstermaatschappij
Lid Stichting A.I.G.E.N.G. (Arbeids Integratie Gehandicapten en Niet-Gehandicapten)
Lid Samenwerkingsstuurgroep Eemkwartier
Lid Samenwerkingsstuurgroep Vathorst
Lid brede stuurgroep Vathorst
Lid portefeuillehoudersoverleg FinanciŽn Gewest Eemland
Bestuurslid G27 fysieke pijler
Provisor Stichting ‘De gecombineerde VicarieŽn’
Voorzitter Stichting Parkeer- en Verkeersvoorzieningen Binnenstad Amersfoort

Nevenfuncties ArriŽn Kruyt nevenfuncties
Wethouder Sociale Zaken, Cultuur en Sport
Voorzitter algemeen- en dagelijks bestuur Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)
Lid VNG College van Arbeidszaken
Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid

President-Commissaris van Amfors Holding BV
Aandeelhouder Vathorst Beheer BV
Aandeelhouder Eemkwartier Beheer BV
Lid Bestuur Stichting Stedenlink
Lid Diaconie van de Johanneskerk
Bestuurslid in buitengewone dienst Stichting Steun Remigranten
Lid van de Taakgroep Vrede van de Remonstrantse Broederschap
Lid van de commissie van onafhankelijke deskundigen inzake internationaal straf-, vreemdelingen- en vluchtelingenrecht (commissie Meijers)
Lid van de Raad van advies van Van Ede & Partners Oost-Nederland

Nevenfuncties Ruud Luchtenveld< Nevenfuncties Ruud Luchtenveld
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verkeer
Aandeelhouder Grondexploitatiebedrijf Amersfoort BV
Lid Samenwerkingsstuurgroep Eemkwartier
Lid Samenwerkingsstuurgroep Vathorst
Lid brede stuurgroep Vathorst
Lid Bestuur Stichting Woonkompas
Lid Bestuurscommissie Volkshuisvesting Gewest Eemland
Lid Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening Gewest Eemland
Lid Bestuurscommissie Verkeer en Vervoer Gewest Eemland
Lid Vereniging Openbaar Vervoer Centrumsteden (VOC)
Lid Bestuurlijks Overleg Randstadspoor (BORS)
Lid Utrechts Verkeer- en Vervoersberaad (UVVB)
Plv.-Lid Stichting A.I.G.E.N.G. (Arbeids Integratie Gehandicapten en Niet-Gehandicapten)
Voorzitter Monumentencommissie
Voorzitter Commissie Open Monumentendag
Lid Stuurgroep Spoorwegzone
Lid Stuurgroep Regiotaxi
Lid Stuurgroep Amersfoort Bereikbaar

Nevenfuncties Mirjam van 't Veld
Wethouder Jeugd, Welzijn en Economische Zaken
Lid kerngroep G27 – pijler Economie en Werk
Lid Brede Stuurgroep Vathorst
Lid Smalle Stuurgroep Vathorst
Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied
Voorzitter VOF Kantorenlocatie Podium
Lid Economisch Platform Eemland
Lid Task Force Innovatie Programmaraad
Lid Portefeuillehoudersoverleg EZ NV Utrecht
Lid Raad van Toezicht Stichting Parkmanagement Amersfoort
Lid Raad van Toezicht Stichting Veiligheidszorg Amersfoort
Lid Raad van Toezicht Binnenstadsmanagement
Lid Pieken in de Delta

Nevenfuncties Piet Buijtels
Gemeentesecretaris
VGS-voorzitter
VNG-bestuur
Commissie VNG dienstverlening
NICIS/NSOB –curatorium masteropleiding
Stichting Amersfoort 750
Stichting Amersfoort Prominent op de kaart
S. (Said) Adli<
ReÔntegratieadviseur bij Amfors Groep
M.C. (Mirjam) Barendregt
Manager Sales, Trigion, Schiedam
Plaatsvervangend voorzitter Gemeenteraad
Voorzitter Raad van Advies Amersfoort 750
Secretaris Stadsring 51
H. (Henk-Jan) Barske
Adviseur bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed van Rijkswaterstaat, Regionale Dienst IJsselmeergebeid
W.M. (Wim) van Bekkum


Accountmanager Medica-Europe, Oss
-
Kaderlid CNV
Lid Bestuur KBO
B. (Bets) Beltman


Stafmedewerker financiŽn ROC De Amerlanden
Lid werkgroep Begroting en Verantwoording
Lid Raad van Toezicht VAC punt Wonen
Penningmeester Stichting Hilversum 24 (Uitgeverij (blad) muziek amateurs)
Lid afdelingsbestuur SP Amersfoort

drs. ing. P. (Pim) van den Berg


P.I.M.:Proces en Interm Management (zelfstandig interim manager)
-
Jeugdleider Voetbalvereniging Quick 1890
Bestuurslid Jouw Amersfoort

H.G. (Hetty) van Berkum-Admiraal


Maatschappelijk werker Verpleeghuis Zilverschoon, Nijkerk
Lid Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei-en Kromme Rijngebied
Voorzitter Regionaal Opname Overleg Verpleeghuizen Eemland
Lid hoofdbestuur vereniging 'dit Koningskind'

A.W.J. (Annemiek) de Crom


Informatie en adviesbureau voor zingeving, spiritualiteit en persoonlijke groei
-
 
S.W. (Sebastiaan) van 't Erve
Beleidsmedewerker Ministerie LNV, Den Haag
A.H. (Guus) van Garderen
Directeur Gardo BV te Amersfoort
Lid Presidium
Bestuurslid Amersfoortse Contact Commissie (ACC)
Bestuurslid Groot Stad St. Joris
G.W. (Geert) Groeneveld
Senior P&O consulent NSR netwerk Randstad Noord, Amsterdam
M.M. (Margreet) van Hensbergen
Psychotherapeut (eigen praktijk)
-
Bestuurder Stichting Burgerweeshuis Amersfoort
Lid Klachtencommissie Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten
Penningmeester/secretaris Stichting ter bevordering van de ZijnsoriŽntatie, Utrecht
Bestuurslid Stichting Inspiratiekring ZijnsoriŽntatie, Utrecht
E. (Edwin) Hinloopen
Hoofd Statistisch Onderzoek Nederlandse Spoorwegen, Utrecht
Lid werkgroep Begroting en Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding accountantsdiensten
F.G. (Fleur) Imming
Communicatieadviseur stadsdeel Zuideramstel, Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
Voorzitter presidium
Lid partijpresidium PvdA
drs. S.J. (Simone) Kennedy-Doornbos
Lid ouderraad PO van Ouders & CO

Lid medezeggenschapsraad basisschool De Regenboog

Lid curatorium Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie
F. (Fethi) Killi
Trainer/adviseur bij Odyssee BV te Baarn
C.W. (Kees) Kraanen
Systeemmanager Equens Nederland B.V.
D.C. (Dico) Kuiper (MBA)
Bedrijfsleider Gescheiden Inzameling Stadswerken Utrecht
R. (Rob) van Muilekom
Senior adviseur Ruimte, Organisatieadviesbureau BMC, Leusden
A.E.M. (Angeliek) Noortman-Nieuwendijk
Voorzitter activiteitencommissie Langenoordschool >
R.P. (Roland) Offereins

Consultant Scanmar b.v., Houten
Lid werkgroep Begroting en Verantwoording
 

M. (Mustafa) ÷zcan


Consultant AA & Zorg (consultancy zorg en allochtonen), Amersfoort, Projectmedewerker laaggeletterdheid, CWI, Zeist
-
Penningmeester Stichting De Verre Hand
Voorzitter Asagi Hasirli Koyie

ir. M.J. (Micheline) Paffen-Zeenni


Projectmanager Arcadis Infra BV, Amersfoort
-
-

I. (Ismail) Parmaksiz


Managing Consultant, Capgemini Nederland BV, Utrecht
Bestuurslid Stichting Parkeer en Verkeersvoorzieningen Binnenstad Amersfoort
Secretaris Stichting Steun bij Rampen

H.B.M. (Henk) van Rooijen


Freelance procesmanager
-
Voorzitter AIJV

R. (Ruud) Schulten


Communicatie adviseur, Gemeente Naarden (Buitengewoon Verlof)
 
Jeugdtrainer voetvalvereniging ASC Nieuwland

drs. M. (Menno) Tigelaar


Manager Development HI-Systems, Oosterhout Projectmanager PharmaPartners BV, Oosterhout
Lid werkgroep Begroting en Verantwoording
Voorzitter Commissie Beheer Gereformeerde Kerk Amersfoort Centrum

G. (Gerard) van Vliet


ondernemer/investeerder, spreker, auteur, schrijver, adviseur
Lid Werkgroep Begroting en Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding accountantscontrole
Bestuurslid Stichting Part Invest
E.D. (Erik) van Vliet


zelfstandige, Vertaalbureau
drs. M. (Manfred) Vogels


Manager, Accenture outsourcing Services, Amsterdam
Secretaris VVD-afdeling Amersfoort
Vice-voorzitter VVE Barkentijn
Lid bewonersplatform Warmteconsumenten Vathorst
mr J.F.H. (Koos) Voogt


-
Lid Presidium
Voorzitter Nederlandse Vereniging Audicien Bedrijven (NVAB)
Penningmeester Stichting Hearing for All
Voorzitter bezwarencommissie Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
ing. J.J.W. (Hans) van Wegen


-
Lid presidium
Directeur Intela International (consultancy)
A.J. (Anya) Wiersma


Budgetconsulent, De Tussenvoorziening, Utrecht
Lid presidium
Penningmeester IģL
Voorzitter FNV Vrouwenbond
Lid bestuursafdeling SP Amersfoort
Coordinator SP Hulpdienst
Voorzitter VVE Lambert Heijnricstraat
drs. D. (Danielle) van Wijngaarden


Manager, Fortis Bank, Utrecht
Lid Rekenkamercommissie
Lid landelijke partijcommissie VVD "Maatschappelijke Participatie" 
H.J. (Joke) van Woudenberg-Tenge drs M.B.L.E. (Maurits) Wygman
Officier Koninklijke Landmacht (majoor), Commando Diensten Centrale, `s Gravenhage
-
Bestuurslid bewonersvereniging Achter de Kamp/Waltoren
Lid AMHC
Lid VVD partijcommissie van advies Defensie
Buitengewone fractieleden
H.C.A. (Henri) Braakenburg
Senior adviseur internationale projecten, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Utrecht
-
Directeur Stichting Edukatieve Projekten, Amersfoort
Vice-voorzitter OR NIZW

Adviseur Youth Psychological Advisory Centre Vilnius
G.H. (Gert) Hunink
Adviseur Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging (LEVV), Utrecht
-
Lid Kerkenraad St. Joriskerk, Amersfoort

Lid Commissie Onderwijs CNV Publieke Zaak
drs. P.J. (Patrick) Nederkoorn
Student Koningstheaterakademie, Den Bosch
-
Student-assistent Faculteit Katholieke Theologie Universiteit Tilburg
Weekendportier Zorggroep Laak en Eemhoven
S.B. (Steven) van Rheenen
Controller, Trimbos Instituut voor verslavingszorg
Lid werkgroep Begroting & Verantwoording
Penningmeester oudervereniging Caeciliaschool te Amersfoort
F. (Frits) Schoenmaker
Boormeester, Van der Poel Consult BV, Laren (Gld.
 
 
AMERSFOORT nr. 2032175 v7
OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD EN BUITENGEWONE FRACTIELEDEN
Geactualiseerd per 20 september 2006
LEDEN GEMEENTERAAD
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
S. Adli
PvdA
Consultant arbeid bij Stichting
Banenplan te Amersfoort
Lid Stuurgroep Buurtvaders
Amersfoort
Lid Stuurgroep Netwerk Inzicht
(Jusitie en Marokaanse Sleutelfiguren
Amersfoort)
Bestuurslid en Secretaris NMKA
(Netwerk Marokkaanse Sleutelfiguren)
mevr. M.C. Barendregt
JA
Senior Salesmanager Trigion te
Amsterdam
Bestuurslid Stichting Parkeer en
Verkeersvoorzieningen Binnenstad
Amersfoort
Secretaris Stadsring51
mevr. B. Beltman
SP
Stafmedewerker financiŽn ROC
Midden Nederland te Amersfoort
Lid werkgroep Begroting en
Verantwoording
Lid Raad van Toezicht VACpunt
Wonen
Penningmeester Stichting Hilversum
24 (Uitgeverijtje (blad)muziek
amateurs)
Lid afdelingsbestuur SP Amersfoort
Drs. Ing. P. van den Berg
JA
Zelfstandig Interim Manager
Jeugdleider Voetbalvereniging Quick
1890
Bestuurslid Jouw Amersfoort
mevr. H.G. van Berkum-Admiraal
CU
Maatschappelijk werker verpleeghuis
Zilverschoon te Nijkerk
Lid Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei –en Kromme
Voorzitter Regionaal Opname Overleg
Verpleeghuizen Eemland
AMERSFOORT nr. 2032175 v7
OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD EN BUITENGEWONE FRACTIELEDEN
Geactualiseerd per 20 september 2006
LEDEN GEMEENTERAAD
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
S. Adli
PvdA
Consultant arbeid bij Stichting
Banenplan te Amersfoort
Lid Stuurgroep Buurtvaders
Amersfoort
Lid Stuurgroep Netwerk Inzicht
(Jusitie en Marokaanse Sleutelfiguren
Amersfoort)
Bestuurslid en Secretaris NMKA
(Netwerk Marokkaanse Sleutelfiguren)
mevr. M.C. Barendregt
JA
Senior Salesmanager Trigion te
Amsterdam
Bestuurslid Stichting Parkeer en
Verkeersvoorzieningen Binnenstad
Amersfoort
Secretaris Stadsring51
mevr. B. Beltman
SP
Stafmedewerker financiŽn ROC
Midden Nederland te Amersfoort
Lid werkgroep Begroting en
Verantwoording
Lid Raad van Toezicht VACpunt
Wonen
Penningmeester Stichting Hilversum
24 (Uitgeverijtje (blad)muziek
amateurs)
Lid afdelingsbestuur SP Amersfoort
Drs. Ing. P. van den Berg
JA
Zelfstandig Interim Manager
Jeugdleider Voetbalvereniging Quick
1890
Bestuurslid Jouw Amersfoort
mevr. H.G. van Berkum-Admiraal
CU
Maatschappelijk werker verpleeghuis
Zilverschoon te Nijkerk
Lid Recreatieschap Utrechtse
Heuvelrug, Vallei –en Kromme
Voorzitter Regionaal Opname Overleg
Verpleeghuizen Eemland
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
Rijngebied
G. Boeve
CDA
Beleidsmedewerker economische
zaken gemeente Harderwijk
R.A.D. van der Borch tot Verwolde
VVD
Directeur bij E-concern te Utrecht
Directeur van Profin financiŽle en
assurantie-adviseurs te Amersfoort
Lid College Duurzame Ontwikkeling
Nederlandse Antillen en Aruba
Bestuurslid Stichting Amersfoort
Beiaardstad
Bestuurslid Stichting Anton Sweelinck
1562
Bestuurslid Stichting Poortersfestival
Penningmeester Stichting We@Sea te
Amsterdam
Adviseur CMC te Amsterdam
Commissielid SCVM
mevr. mr. M. Cooijmans
VVD
Directeur Good Company te
Amersfoort
Lid Rekenkamercommissie Lid Raad van Toezicht Stichting
Zorginstellingen Loosdrecht
mevr. A. de Crom
GrL
Drs. D.R. Dekker
VVD
Financieel Analist bij SHV Holdings te
Utrecht
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding
accountantscontrole
Lid werkgroep jaarrekening VNONCW
Lid werkgroep banken RJ
S. van ’t Erve
GrL
Beleidsmedewerker Ministerie LNV te
Den Haag
A.H. van Garderen
CDA
Directeur Gardo B.V. te Amersfoort Bestuurslid Stichting Parkeer- en
Verkeersvoorzieningen Binnenstad
Bestuurslid Amersfoortse Contact
Commissie (ACC)
Bestuurslid Groot Stad St. Joris
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
Rijngebied
G. Boeve
CDA
Beleidsmedewerker economische
zaken gemeente Harderwijk
R.A.D. van der Borch tot Verwolde
VVD
Directeur bij E-concern te Utrecht
Directeur van Profin financiŽle en
assurantie-adviseurs te Amersfoort
Lid College Duurzame Ontwikkeling
Nederlandse Antillen en Aruba
Bestuurslid Stichting Amersfoort
Beiaardstad
Bestuurslid Stichting Anton Sweelinck
1562
Bestuurslid Stichting Poortersfestival
Penningmeester Stichting We@Sea te
Amsterdam
Adviseur CMC te Amsterdam
Commissielid SCVM
mevr. mr. M. Cooijmans
VVD
Directeur Good Company te
Amersfoort
Lid Rekenkamercommissie Lid Raad van Toezicht Stichting
Zorginstellingen Loosdrecht
mevr. A. de Crom
GrL
Drs. D.R. Dekker
VVD
Financieel Analist bij SHV Holdings te
Utrecht
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding
accountantscontrole
Lid werkgroep jaarrekening VNONCW
Lid werkgroep banken RJ
S. van ’t Erve
GrL
Beleidsmedewerker Ministerie LNV te
Den Haag
A.H. van Garderen
CDA
Directeur Gardo B.V. te Amersfoort Bestuurslid Stichting Parkeer- en
Verkeersvoorzieningen Binnenstad
Bestuurslid Amersfoortse Contact
Commissie (ACC)
Bestuurslid Groot Stad St. Joris
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
mevr. drs.M. van Hensbergen
PvdA
Psychotherapeut (eigen praktijk) Bestuurder Stichting Burgerweeshuis
Amersfoort
Stichting Voorzieningenfonds
Vluchtelingenwerk Eemland
Amersfoort
Lid Klachtencommissie
Beroepsvereniging van
Hypnotherapeuten
E. Hinloopen
PvdA
Hoofd Statistisch Onderzoek bij NS te
Utrecht
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding
accountantsdiensten
mevr. F.G. Imming
PvdA
Redactiemedewerker Wiardi Beckman
Stichting te Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter
gemeenteraad
Lid presidium
Secretaris Stichting Vrienden van de
JS
Mevr. drs. S.J. Kennedy-Doornbos
CU
- Lid ouderraad PO van Ouders & CO
Lid medezeggenschapsraad
basisschool De Regenboog
Lid curatorium Wetenschappelijk
Instituut ChristenUnie
Lid stuurgroep Inclusief ChristenUnie
Voorzitter Liturgiecommissie
Gereformeerde Kerk Amersfoort-
Centrum
mevr. S.C. Kesler
GrL
- WijkcoŲrdinator nierstichtingcollecte
F. Killi
PvdA
Trainer/Adviseur bij Odyssee BV te
Baarn
Bestuurder Ardella BV te Oosterhout
(Gld)
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
mevr. drs.M. van Hensbergen
PvdA
Psychotherapeut (eigen praktijk) Bestuurder Stichting Burgerweeshuis
Amersfoort
Stichting Voorzieningenfonds
Vluchtelingenwerk Eemland
Amersfoort
Lid Klachtencommissie
Beroepsvereniging van
Hypnotherapeuten
E. Hinloopen
PvdA
Hoofd Statistisch Onderzoek bij NS te
Utrecht
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding
accountantsdiensten
mevr. F.G. Imming
PvdA
Redactiemedewerker Wiardi Beckman
Stichting te Amsterdam
Plaatsvervangend voorzitter
gemeenteraad
Lid presidium
Secretaris Stichting Vrienden van de
JS
Mevr. drs. S.J. Kennedy-Doornbos
CU
- Lid ouderraad PO van Ouders & CO
Lid medezeggenschapsraad
basisschool De Regenboog
Lid curatorium Wetenschappelijk
Instituut ChristenUnie
Lid stuurgroep Inclusief ChristenUnie
Voorzitter Liturgiecommissie
Gereformeerde Kerk Amersfoort-
Centrum
mevr. S.C. Kesler
GrL
- WijkcoŲrdinator nierstichtingcollecte
F. Killi
PvdA
Trainer/Adviseur bij Odyssee BV te
Baarn
Bestuurder Ardella BV te Oosterhout
(Gld)
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
C.W. Kraanen
BPA
CoŲrdinator bedrijfsbeveiliging
Interpay Nederland B.V. te
Amsterdam
D.C. Kuiper MBA
PvdA
Bedrijfsleider Gescheiden Inzameling
Stadswerken Utrecht
Ir. J.F. van Leersum
VVD
Client Engagement Manager
Capgemini Outsourcing B.V. te
Utrecht
R.G.H. van Muilekom
PvdA
Senior adviseur Ruimte bij
organisatieadviesbureau BMC te
Leusden
mevr. A.E.M. Noortman-Nieuwendijk
CDA
- Voorzitter activiteitencommissie
Langenoordschool
R.P. Offereins
CDA
Consultant Scanmar b.v. te Houten Lid presidium
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Voorzitter Ducosim, landelijke
spellenvereniging
M. zcan
GrL
Assistent manager zmarcan
Kantoormeubelen te Amersfoort
Penningmeester Stichting De Verre
Hand
Voorzitter Asagi Hasirli Koyie
Mevrouw M.J. Paffen-Zeenni
CDA
Projectmanager bij Arcadis Infra te
Amersfoort
I. Parmaksiz
PvdA
Managing Consultant bij Capgemini
Nederland BV te Utrecht
Bestuurslid Stichting Parkeer en
Verkeersvoorzieningen Binnenstad
Amersfoort
Secretaris Stichting Steun bij Rampen
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
H. van Rooijen
PvdA
Projectleider Provincie Utrecht te
Utrecht
Voorzitter AIJV
F. Schoenmaker
SP
Boormeester bij Van der Poel Consult
BV te Laren (gld)
R. Schulten
BPA
Communicatieadviseur Gemeente
Naarden (buitengewoon verlof)
G.J.A. Smit
JA
Free-lance Journalist Lid Rekenkamercommissie
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
mevr. G.S.I.A. Tanamal
PvdA
Bestuurder Vakbond de Unie te
Culemborg
Plaatvervangend lid Recreatieschap
Utrechtse Heuvelrug, Vallei
– en
Kromme Rijngebied
Voorzitter comitť van aanbeveling
matchcafť stageplekken voor mbo en
vmbo
Mentoring Molukse leerlingen
landelijk steunpunt educatie
Molukkers
drs. M. Tigelaar
CU
Manager Development HI-Systems te
Oosterhout
Projectmanager PharmaPartners BV te
Oosterhout
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Voorzitter van de Commissie van
Beheer van de Gereformeerde Kerk
Amersfoort Centrum
G. van Vliet
BPA
Ondernemer/Investeerder
Spreker
Auteur diverse uitgaven
Schrijver
Adviseur
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Lid selectiecommissie aanbesteding
acountantscontrole
Bestuurslid Stichting Part Invest
mr. J.F.H. Voogt
VVD
-
ing. J.J.W. van Wegen - Lid presidium Directeur INTELA International
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA (uit hoofde van
funtie)
OVERIGE
BPA (consultancy)
Mevr. mr. A. Wiersma
SP
Trainer/trajectbegeleidster bij een
reintegratiebureau bij Centrum BOA te
Utrecht
Voorzitter FNV Vrouwenbond
Mevr. drs. D. van Wijngaarden
VVD
Manager bij Fortis Bank te Utrecht
Mevr. J. van Woudenberg-Tenge
BPA
-
BUITENGEWONE FRACTIELEDEN
NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA OVERIGE
H-J. Barske
VVD
Juridisch adviseur Rijkswaterstaat
Regionale Dienst IJsselmeergebied
W. van Bekkum
CDA
Accountmanager bij Medica-Europe
te Oss
Kaderlid CNV
H. Braakenburg
PvdA
Senoir adviseur internationale
projecten bij Nederlands Instituut
voor Zorg en Welzijn te Utrecht
Directeur Stichting Educatieve
projecten
Vice voorzitter OR NIZW
Adviseur Youth Psychological
Advisory Centre Vilnius
G. Groeneveld
SP
Personeelsconsulent NS Reizigers
Amsterdam CS
Voorzitter Comitť tegen
Vergunningparkeren
Voorzitter straatcomitť
Verhoevenstraat
Drs. G.H. Hunink Teamleider, docent en onderzoeker Lid Raad van Toezicht Amant,

NAAM HOOFDFUNCTIE QUALITATE QUA OVERIGE
CU Christelijke Hogeschool Ede wonen, zorg en dienstverlening
S. van Rheenen
GrL
Controller bij Trimbos Instituut voor
verslavingszorg
Lid werkgroep Begroting &
Verantwoording
Voorzitter CliŽntele raad Stichting
Kinderdagverblijven Amersfoort
E-J. D. van Vliet
GrL
Eigenaar vertaalbureau Fractiemedewerker GroenLinks
Amersfoort
P. Nederkoorn
JA
Student Religiewetenschappen
Weekendportier Zorggroep Laak en
Eemhoven
R. van Ravenzwaaij
VVD
Vlieger ANWB traumahelikopter van
St. Radboudziekenhuis te Nijmegen
Eigen bedrijf RvR advies
(opleidingen en trainingen op gebeid
van luchtvaart) te Amersfoort
Lid VVD partijcommissie voor
Defensie
NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD BUITENGEWONE LEDEN RAADCOMMISSIES nr. 2023175v7

 

 

 

 


Amstelveen Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter:

H. (Hans) Pieterson

Ambtelijk secretaris:

J. (Joost) in 't Veld

 

Leden:

drs. G.T. (Geeske) Wildeman

dr. C.P. (Cor) Visser

R.K. (Ruud) Oord (raadslid)

mr. J.G. (Hans) Bulsing (raadslid) Dhr. mr. R.J.T. Schurink, gemeentesecretaris gemeente Amstelveen
NEVENFUNCTIES
Schurink RJT
adviseur Stichting Cobra museum
01-03-2007<
lid selectiecommissie LMD Brandweer
Bureau Landelijk Management Devellopment Brandweer
voorzitter secretarissenkring Amstel-Rijn
Secretarissenkring Amstel-Rijn
01-03-2007

voorzitter secretaris overl. Amstel- en Meerlanden
Secretarissenoverleg Amstel- en Meerlanden

01-03-2007

lid beheercie. gem. processen crisisbestrijding
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
01-03-2007

lid stuurgroep multidisciplinaire crisisbeheersing
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Bron gemeente Amstelveen Sent: Monday, February 16, 2009 4:12 PM

 

 

 

mevrouw Pascale Georgopoulou raadsgriffier gemeente Amstelveen
NEVENFUNCTIES
De raadsgriffier, mevrouw Pascale Georgopoulou, is afdelingsvoorzitter van GroenLinks Waterland (actief), lid Welzijnsraad gemeente Waterland (beŽindigd per 1 januari 2008) en voorzitter van de Stichting DOUW-ondersteuning rekenkamercommissie (beŽindigd per 1 september 2007).
Bron gemeente Amstelveen 24 november 2008

Het voorstel aan de gemeenteraad is mevrouw Georgopoulou met ingang van 1 september 2007 tot griffier van de raad van Amstelveen te benoemen. Pascale Georgopoulou is geboren op 13 september 1966 te Heerlen en woonachtig te Monnickendam. Op dit moment is zij griffier van de gemeente Weesp. Daarvoor was zij onder meer werkzaam als senior projectmedewerker voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Amsterdam. Zij is ook raadslid geweest in de gemeente Utrecht.


1e Assistent griffier. Verder heeft de gemeenteraad op 21 mei 2003 besloten om met ingang van 1 juni 2003, de heer Joost in ’t Veld te benoemen tot 1e assistent griffier tevens plaatsvervangend griffier

 


.H.C. van Zanen Burgemeester gemeente Amstelveen

Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES

Geboren in 1961 en bracht zijn jeugd door in Edam-Volendam.Na het Gymnasium voltooide hij zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aan Cornell Law School in Ithaca, New York, USA. Zijn dienstplicht vervulde hij als reserve-officier bij de Koninklijke Luchtmacht en hij ging daarna onder meer aan het werk als bestuurs- en directiesecretaris bij een landelijke ondernemingsvereniging. Vanaf 1998 was hij namens de VVD wethouder financiŽn, economische zaken, openbare ruimte en monumenten in Utrecht. Sinds juli 2005 is hij burgemeester van Amstelveen.

Nevenfuncties:

auto;Voorzitter van de landelijke VVD auto;Voorzitter stichting Regres Bouwfraude auto;Amsterdam Partners- Lid Raad van Advies auto;Reddingsbrigade Amstelveen - beschermheer auto;Ziekenhuis Amstelland - comitť van aanbeveling auto;Hermann Wesselink College - comitť van aanbeveling auto;Muziek en dansschool Amstelveen - comitť van aanbeveling auto;Stichting 650 jaar Edam-Volendam - comitť van aanbeveling auto;Sinai Centrum - comitť van aanbeveling auto;Stichting Vrienden van het Pontje - beschermheer auto;Nederlands Jeugdinstituut - lid Raad van Toezicht auto;Christelijk koor Alegria - comitť van aanbeveling auto;Stichting Kenniskring Amsterdam - lid Algemeen Bestuur auto;Stichting Dag van Respect - comitť van Aanbeveling auto;Stichting Geschiedenis Griftpark - comitť van Aanbeveling auto;Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld - comitť van Aanbeveling

 

 

 


Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?
?

 

 
mevrouw J.E.M. Tabak Verdana" class="ondertekst">Wethouder Mobiliteit

Joss Tabak werd in 1956 geboren in Amsterdam en woont sinds Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg.

Yeter Tan is geboren op 1 april 1970 in de gemeente Zijpe. Hij studeerde CommerciŽle Economie in Alkmaar en Algemene Economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie ging hij werken in de financiŽle sector, zowel in de bancaire- als in de verzekeringswereld. Hierna werkte hij bij het Ministerie van Economische Zaken als parlementair coŲrdinator. Zijn belangstelling voor de politiek onstond op jonge leeftijd. Sinds 1996 is hij actief in de Amstelveense politiek. Jan-Willem is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Portefeuille:

l7 6

Economische zaken l7 6

Werk en inkomen l7 6

Sociale voorzieningen l7 6

Wijk- en buurtbeheer l7 6

Milieubeleid

Nevenfuncties:

l2 7

Community and Buisiness - lid

 

de heer drs. F. Hellendall Wethouder FinanciŽn

Frans Hellendall werd in 1960 geboren in Amsterdam en woont sinds
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Bankras Kostverlor

heer R.K. Oord raadslid voor BBA
Zelfstandig adviseur voor integriteitsvraagstukken o.a. ten behoeve van project beveiliging en publieke veiligheid Schiphol
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Algemeen bestuur en middelen, Lid Rekenkamer
Woordvoerder voor
Financieel economische en veiligheidszak

 

heer H.A. Pijnenborg raadslid voor BBA
Gepensioneerd
Nevenfuncties
Voorzitter O.CNV Postact Rayon ZAAG, Penningmeester O.CNV Postact afdeling Noord-Holland, Vice voorzitter Sp. Martinus, Voorzitter KRO Open Hof, Lid KRO Gardanus
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Burgers en samenleving, plv Lid Ruimte, wonen en natuur
Woordvoerder voor
Jeugd, Onderwijs, Sport en recreatie

 

de heer T.P. Ponjee raadslid voor de VV Geen opgave nevenfuncties

 

heer H.J.W. Raat raadslid voor de VVD Herbert Raat is senior bestuursvoorlichter van het college van B&W van Amsterdam sinds 2001. Hiervoor was hij werkzaam als voorlichter bij de VVD Tweede Kamerfractie en als persoonlijk medewerker van VVD-kamerlid S.A. Blok.

Van 1993 tot 1998 actief als secretaris van de VVD Afdeling Centrum en van 1998 tot 2001 raadslid voor de VVD in stadsdeel Westerpark in Amsterdam. Hij is getrouwd en vader van twee jonge dochters.
Bestuursvoorlichter voor het college van B&W in Amsterdam
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Burgers en samenleving
Woordvoerder voor
Onderwijs, Zorg en Jeugd

 

de heer drs. P.J.M. Regouin raadslid voor GroenLinks
Docent AmstelveenCollege
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht SOCROS
Lid van de RegioRaad
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Burgers en samenleving, plv Lid Algemeen bestuur en middelen
Woordvoerder voor
o.a. Cultuur, Onderwijs, Sociale aangelegenheden
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Westwijk

heer drs. M.M. Rietdijk raadslid voor de VVD
Universitair docent VU (bedrijfskunde)
Nevenfuncties
Rietdijk Gedragsverandering (organisatieadvies)
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Algemeen bestuur en middelen, plv Lid Ruimte, wonen en natuur
Woordvoerder voor
Economie

 

de heer N. Rodrigues Pereira raadslid voor de PvdA

Geen opgave nevenfuncties

 

 

mevrouw L. Roos raadslid voor BBA
Raadslid, Regioraadslid
(plv) Lid commissie(s)
Lid Ruimte, wonen en natuur, plv. lid Algemeen bestuur en middelen
 


Stadsregio Amsterdam (voorheen ROA), Werkwijze, Ruimtelijke ordening
Fractievoorzitter
Fractievoorzitter Burgerbelangen Amstelveen

 

de heer dr. A.H. Siegmann raadslid voor het CDA
Universitair Docent aan de Economische Faculteit van de VU, afdeling Financiering
Onderzoeker bij de afdeling Economisch Beleid en Onderzoek (EBO) van De Nederlandsche Bank

Nevenfuncties
Lid bestuur Educatis, vereniging voor Reformatorisch Primair Onderwijs
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Ruimte, wonen en natuur, plv lid Algemeen bestuur en middelen
Woordvoerder voor
Groen, Ruimtelijke Ordening, Openbaar vervoer, Regio, Verkeer en vervoer, Wegen
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Keizer Karelpark

 

de heer drs. R. Smits raadslid voor de PvdA< Roeland Smits (1956) is bestuurskundig jurist. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij het openbaar ministerie als hoofd van de afdeling Verwerving van het Arrondissementsparket Amsterdam. Als raadslid is hij woordvoerder op de terreinen verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Roeland woont sinds 1995 in Amstelveen
Hoofd Verwerving, Arrondissementsparket Amsterdam
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Ruimte, wonen en natuur, plv lid Burgers en samenleving, plv lid Algemeen bestuur en middelen
Woordvoerder voor
Mobiliteit, Verkeer en vervoer, Ruimtelijke projecten, Volkshuisvesting
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Stadshart en Groenelaa

 

mevrouw J.C.E. Tang raadslid voor OCA/VSP Een partij voor ouderen, maar beslist geen "one issue"-partij. Wij voelen ons net zo betrokken bij jongeren als bij ouderen en bij alle groepen burgers daar tussenin.
Raadslid voor Ouderen Combinatie Amstelveen OCA/VSP
Nevenfuncties
Steunfractielid Ouderenpartij NH/VSP
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Ruimte, wonen en natuur, plv. lid Burgers en samenleving
Fractievoorzitter
Fractievoorzitter OCA/VSP

 

de heer drs. A.G.S.M. Veenboer raadslid voor de PvdA
OpleidingscoŲrdinator Hogeschool Inholland
(plv) Lid Commissie(s)
Voorzitter Ruimte, wonen en natuur, Lid Burgers en samenleving
Woordvoerder voor
Sport en recreatie, Cultuur, Accommodatiebeleid, Werk en Inkomen (WWB), Sociale voorzieningen
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Bovenkerk en Oude dorp
Fractievoorzitter
Vice-fractievoorzitter PvdA

 

mevrouw mr. E.C. Veenboer raadslid voor de PvdA Esther Veenboer vliegt sinds 1992 bij KLM. Sinds juni 2001 maakt zij deel uit van de interne medezeggenschap (OR) van KLM, op bedrijfsonderdeelniveau (Inflight Services = Cabinepersoneel). Zij heeft Nederlands recht gestudeerd en is afgestudeerd op de juridische gevolgen van agressief gedrag van passagiers aan boord van burgerluchtvaartuigen. Ze is getrouwd en heeft een zoon en een dochter.
Bussiness Class Stewardess KLM (deeltijd). Vice voorzitter Groepscommissie (onderdeel van het OR bestel) van Inflight Services (Cabinepersoneel).
Nevenfuncties
Lid Medezeggenschapsraad OBS Martin Luther King, Lid (vicevoorzitter) KLM Ondernemingsraad bestel/groepscommissie 31, Incidenteel freelance juridisch onderzoek op het gebied van luchtvervoerrecht
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Burgers en samenleving
Woordvoerder voor
Sociale aangelegemheden (in het bijzonder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Onderwijs
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Bankras/kostverloren

 

de heer W.B. Vervenne raadslid voor de VVD Walter Vervenne is gehuwd en opa van vijf kleinkinderen.
Vervulde tot 2001 allerlei functies binnen het concern Engelhard-Clal zoals: research en development als chemisch-metaalkundig technoloog; directeur R&D en productie en logistiek van Drijfhout te Amsterdam en in dee periode werd ook een nieuwbouwproject gerealiseerd in Amsterdam-Zuidoost; vervolgens vanaf 1991 tot 2001 als director business development platinagroepmetalen in Asia en in het bijzonder Japan, China, Taiwan en Thailand.
Algemeen bestuurslid van de Vakschool Schoonhoven in de periode 1978-1990
(plv) Lid Commissie(s)
Lid Ruimte, wonen en natuur en plv Lid Burgers en samenleving en Algemeen bestuur en middelen
Woordvoerder voor
Groen waaronder ook NME-Elsenhoven, Milieu(aspecten) zoals Schiphol en de A9 en Lid StadsRegioAmsterdam
Vertegenwoordigt fractie in wijkplatform
Groenelaan en Dorpsraa

Amsterdam

 

 

 

 

Anna Paulowna


Op grond van artikel 15:1e lid 4 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) worden de nevenwerkzaamheden van diverse ambtenaren openbaar gemaakt. Het gaat hierbij om nevenwerkzaamheden waarvoor ter bescherming van de integriteit van de openbare dienst openbaarmaking gewenst is.
Griffier


Geen


n.v.t.


Secretaris


Voorzitter cliŽntenraad Geminiziekenhuis Den Helder


1 maart 2006


Sectorhoofd Grondgebiedzaken


Lid medezeggenschapsraad basisschool 'De Meerpaal' Anna Paulowna.


oktober 2007


Sectorhoofd Inwonerzaken


Geen


n.v.t.


Sectorhoofd Middelen


Ambtenaar van de burgerlijke stand Gemeente Anna Paulowna
 mei 2008


Controller


Geen<
Programmamanager

C 2 juli 2009

Voorzitter:

Drs. C. van den Berge

Ambtelijk Secretaris:
H. (Hein) Daalmijer

Leden

Mr. Drs. E. Thomas

Verdana" class="SpellE">G.C. van Weelden


Dhr. M.H.A. (Rien) Hazebroek g font-weight: bold">emeentesecretaris gemeente Anna-Paulowna
NEVENFUNCTIES
Voorzitter CliŽntenraad Geminiziekenhuis Den Helder
Bron: gemeente Annapaulowna

Dhr. H.J.C. Daalmeijer raadsgriffier gemeente Anna Paulowna
 
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemenete Anna Paulowna 12 noevmebre 2008

Wat is de naam van de burgemeester en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES


De fractie Leal schat dat Pennink per week 28 uur bezig is met zijn andere taken
Burgemeester A. Pennink heeft twaalf nevenfuncties. Dit antwoordt de burgervader van Anna Paulowna op vragen van de Lijst Leal.

Verdana" class="SpellE">Pennink is als privť-persoon

bestuurslid van de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia.
Als uitvloeisel van zijn ambt zit hij in de

Raad van Commissarissen van het ROC van de Kop van Noord-Holland en is hij

bestuurslid van het plaatselijk Rode Kruis. Vanuit zijn functie is Pennink

lid van het bestuur van het Gewest en tevens

voorzitter portefeuillehouderoverleg Jeugd en Educatie.

Hij is bestuurslid van de Veiligheidsregio,

de Regionale Ambulancedienst,

het Regionaal Archief, het

Regionaal College (politie), de Driehoek, district Noordkop (politie) en de Meldkamer. De Wieringerwaarder functioneert ook

als voorzitter van de Stuurgroep Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kop van Noord-Holland en van de

Stuurgroep iJGZ.
Leveren al deze activiteiten nog wat extra duiten op? In zijn brief aan Leal geeft Pennink aan dat het hierbij op jaarbasis om een bedrag van niet meer dan Verdana;
€ 250 aan onkostenvergoeding gaat.

Verdana" class="SpellE">Leal spreekt de vrees uit dat de burgemeester door zijn nevenfuncties onvoldoende tijd heeft dan wel zal hebben voor het besturen van de gemeente. De fractie schat dat Pennink per week z8 uur bezig is met zijn andere taken

Functies van de burgemeester en de wethouders van de gemeente

Anna Paulowna, anders dan die voortvloeiend uit het burgemeesterresp.

wethouderschap

(artt. 12, 41b en 67 Gemeentewet)

Functies

Burgemeester J.J. Sylvester Senator PvdA

Lid commissies Economische Zaken, FinanciŽn

Arial" class="GramE">en Landbouw

Contactpersoon vanuit PvdA-fractie voor de

Arial" class="GramE">regio’s Limburg en Zeeland

Ambassadeur Stichting d’ONS

Lid Groepsadviesraad Pieter Nieuwland College

Amsterdam

Lid Delta Lloyd Adviescollege

Lid Raad voor Microfinanciering Nederland

Lid RvC Woningcorporatie De Alliantie

Lid Raad van Toezicht Nederlands

Arial" class="SpellE">Philharmonisch Orkest

Lid Raad van Advies Connexxion Academy

Lid van de Strategische Beleidsgroep Diversiteit /

Ministerie van Biza ter bevordering van diversiteit

Arial" class="GramE">in het politieapparaat

Lid Raad van Advies Nederlandse Maatschappij

Arial" class="GramE">voor Nijverheid en Handel

Lid van de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa)

Lid van de Vereniging voor Bestuurskunde

Directeur Spirit organisatieadvies bv

Wethouder F.T.S. van der Laan Lid gewestelijk bestuur Noord-Holland van de

PvdA

RegiocoŲrdinator PvdA-afdelingen Kop van

Noord-Holland

Voorzitter bestuur Stichting Stelling Den Helder

Voorzitter Stichting Vrienden van het

Marinemuseum

Lid bestuur Stichting De Nollen Den Helder

Lid ledenraad RABO-bank Kop van Noord-

Holland

Lid bestuur Stichting Comitť Groningen en de

Koninklijke Marine

Wethouder L.A.C. Franken-de Vries lid Raad van Toezicht van Scholen aan Zee in

Den Helder

Arial" class="GramE">oktober 2008Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

?Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

?
A.J. Pennink
Burgemeester

Lid van de Raad van Commissarissen van het Regionaal Opleidingscentrum Kop van Noord-Holland
Lid van het bestuur van het Rode Kruis, afd. Anna Paulowna
Lid van het AB van het Gewest Kop van Noord-Holland in liquidatie
Lid van het AB van de Veiligheidsregio
Lid van het AB van het Regionaal Archief
Lid van het Regionaal College (politie)
Lid van de Driehoek, district Noordkop (politie)
Voorzitter van de Stichting voor gemeenschappelijke belangen van gezondheidszorg


L.A.C. Franken-de Vries
Wethouder

Lid van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland (Noorderkwartier)
Lid van de Raad van Advies van het Zorgkantoor namens de 9 voormalige Gewestgemeente
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg WMO plus Kop van Noord-Holland
Voorzitter van de stuurgroep van de 6 Koppuntgemeenten
Lid van het Dagelijks en Algemeen bestuurs Intergemeentelijke Sociale Dienst (Isd)
Lid van het Algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
Overige vakoverlegsituaties
10.0pt" class="GramE">Schooladviesraad (SAR) van het Lyceum aan Zee te Den Helder (het Lyceum aan Zee is een onderdeel van “de scholen aan Zee”


Fijck van der Laan
Wethouder

Lid van het Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afval
Lid van het Algemeen Bestuur Vereniging van Waddengemeente
Lid bestuur Stichting Molen De Hoop
Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf NHN
Lid van Regionaal Economisch Overleg NHN namens kleinere regiogemeenten
Aandeelhoudersvergadering N.V. Huisvuilcentrale
Bestuurslid STIVAS (Stichting ter verbetering van de Agrarische Stuctuur) Noord-Hollland namens Den Helder en Anna Paulowna
Landelijk Milieuoverleg Bloembollen namens de VNG
 Portefeuillehoudersoverleggen economische zaken en VROM Gewest
Lid van de Commissie Overleg en Voorlichting MilieuhygiŽne Marinevliegkamp De Kooy (COVM De Kooy)
Overige vakoverlegsituaties F.T.S. van der Laan
Wethouder
Lid Gewestelijk bestuur Noord-Holland van de PvdA
RegiocoŲrdinator PvdA-afdelingen Kop van Noord Holland
Lid bestuur Stichting Stelling Den Helder
Voorzitter Stichting Vrienden van het Marinemuseum
Lid bestuur Stichting De Nollen Den Helder
Lid ledenraad RABO-bank Kop van Noord-Holland
Lid bestuur Stichting Comitť Groningen en de Koninklijke Marine
Lid Comitť van aanbeveling van Stichting 400 jaar admirael De Ruyter, consulaat Noorderkwartier


J.F. Looijestein
Raadslid

Vereniging van Waddenzeegemeente


Mevrouw M. Lonterman
Raadslid

Bibliotheekcommissie van de Openbare Bibliotheek


Mevrouw M. Lonterman-van Beek
Raadslid

Freelance arbeidsconsulente
Vice-voorzitter Belangenvereniging Oostpolder
Bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen Anna Paulowna
Voorzitter bestuur Gastoudercentrale
Ledenraadslid woningbouwvereniging Anna Paulowna
RegiocoŲrdinator Vrouwennetwerk Noord-Holland
Lid bibliotheekcommissie namens de raad


Mevrouw E.A.C. Vlaming-Kroon
Raadslid

AB Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Adviseur CNB Kwaliteit+
Kwaliteitsbegeleider koel- en preparatiebedrijf CNB


H.E. van Gameren
Raadslid

Medewerker GGZ
Medewerker Slachtofferhulp Nederland
Voorzitter huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard
Voorzitter Huurderskoepel Schagen e.o.


M. Versteeg
Raadslid

Medewerker publiekszaken Rechtbank Alkmaar
Lid ondernemingsraad Rechtbank Alkmaar


J.A. Veul
Raadslid

Senior beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken


R. de Vroome
Raadslid

Leraar exacte vakken aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen
Vennoot VOF Maria Hoeve Creatieve Producten te Anna Paulowna
Auteur wiskunde methode Getal en Ruimte, uitgegeven door uitgeverij EPN te Houten


Mevrouw C.G. Dijkstra
Raadslid

Algemeen bestuurslid SKAP
Docent economie Clusius College Schagen
(mede)eigenaar HAKAP


C. Dorsman
Raadslid

Teamleider Rijksbelastingen
Algemeen voorzitter Omnisportvereniging S.V.A.P.


R. Huiberts
Raadslid

Afdelingsmanager Ministerie van Defensie
Vrijwilliger ZAP


J.W.P. van Tongerlo
Raadslid

Directeur Spoorbuurtschool Anna Paulowna
Bestuurslid Oranjevereniging Kleine Sluis
Medewerker Radio Tsarina
 Toerooiorganisator handbalvereniging ZAP


Th. Meskers
Raadslid

Directeur Meskers Media Affairs BV


M. Hruska
Raadslid

Directeur Mirko Holdin BV
Directeur Dicon Beheer BV
Directeur Dicon Automatisering BV
Directeur DDC BV
Bestuurder Hruska-Almeida Inc.


Mevrouw M.J.C. Cluitmans
Raadslid

Secretaresse bedrijfsbureau De Vries & Van de Wiel
Voorzitter Liberaal Vrouwennetwerk VVD KC Noord-Holland Noord
Voorzitter Liberaal Vrouwennetwerk VVD Provinciaal Contact Noord-Holland
Bestuurslid VVD KC Noord-Holland Noord


J.F. Looijesteijn
Raadslid
Geen nevenfuncties
Mevrouw H.L.M. van Zaal
Raadslid

Eigenaar EntrŠcte
Lid deelouderraad onderbouw HAVO/VWO van de GSG Schagen

 

 

 

 

Appingedam

 


Mevrouw J.G. de Jonge, gemeentesecretaris gemeente Appingedam
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Appingedam Sent: Thursday, February 12, 2009 3:13 PM
Mw. E.P. Faber, raadsgriffier gemeente Appingedam
NEVENFUNCTIES
Tot medio 2009 secretaris is van de rekenkamercommissie Ten Boer. Bron: Gemeente Appingedam 10 november 2008

NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 


OUD: E.A. Groot, burgemeester gemeente Appingedam
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen
Lid Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen
Voorzitter Stichting Huis van de Groninger Cultuur
Lid Raad van Commissarissen van de Woningcorporatie IN
Lid Stuurgroep digitaal erfgoedplein Provincie Groningen
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Meander
Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg
Vertegenwoordiging gemeente in CoŲperatieve Vereniging Fivelpoort
Lid bestuurscommissie Brandweer HVD
Vertegenwoordiging gemeente in Stichting Groninger Bedrijfslocaties
Vertegenwoordiging gemeente in Leader Actie Groep Hoogeland
Vertegenwoordiging gemeente in Stuurgroep Noord
Vertegenwoordiging gemeente in Stuurgroep Eemsdelta

 


NIEUW: Mw. H.K. Pot PvdA waarnemend burgemeester gemeente Appingedam
NEVENFUNCTIES
lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezonds≠heids≠zorg (g.r. H. &OG.) normal">lid bestuurscommissie Regionale brand≠weer van de g.r. H. &OG. normal">lid bestuurscommissie GGD van de g.r. H. & G.

lid Regionaal Overleg College Politie

lid Driehoeksoverleg Politie-Justitie-Bestuur District Noord, Regio Groningen
Lid Commissie Milieu en Mobiliteit, VNG
lid dagelijks Bestuur van de Regioraad Noord Groningen normal">lid Algemeen Bestuur ARCG (Afvalverwijdering)
lid stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen
lid dagelijks bestuur Regiovisie Groningen
Vz. Portefeuillehoudersoverleg wonen, zorg en welzijn(WMO)
Vc. Vz Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg plv. lid van het Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Fivelingo plv. lid van het AB SOVSO(speciaal onderwijs) Vz. LAG leader Hoogeland
lid van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling EDR
Vz. Raad van Toezicht ‘Het Poortje’,
justitiŽle inrichting
Vz. Raad van Toezicht woonzorgcentrum Westerkwartier
Vz. Stichting CMK-fonds voor kinderopvang
Vz. bestuur Stichting Ommelander College

Voorzitter burgemeesterskring Provincie Groningen
Voorzitter CMO-Groningen. Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling te Groningen
Comitee van aanbeveling: Witte Meul<
Comitee van aanbeveling: Somaliland Bouwen
districtsvoorzitter van Veilig Verkeer Nederland
lid bestuur Prins Bernard Cultuurfonds, afdeling Groningen
NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

 


Wethouder P. Manning
Vertegenwoordiging gemeente bij de OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid)
Vertegenwoordiging gemeente Bank Nederlandse Gemeenten
Plv. lid gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg, tevens lid bestuurscommissie GGD
Plv. lid Algemeen Bestuur Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Lid Algemeen Bestuur IVAK
Lid Algemeen Bestuur Regioraad Noord-Groningen
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs
Plv. lid Algemeen Bestuur Sanog
Lid Algemeen Bestuur Vereniging Internationale Dollard-route
Lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling indicatieorgaan Noord-Groningen
Plv. lid ISD Noordoost
Plv. lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap Fivelingo
Lid gemeenschappelijk orgaan toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs
wethouder "Courier New";
A. Usmany-Dallinga
Vertegenwoordiging gemeente in CV Fivelport
Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Fivelingo
Lid algemeen bestuur SANOG
Lid algemeen bestuur EDR
Lid Algemeen Bestuur VKB Noord-Oost Groningen
Plv. lid algemeen bestuur IVAK
Plv. lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs
Vertegenwoordiging gemeente bij Essent
Vertegenwoordiging gemeente bij Waterbedrijf Groningen
Vertegenwoordiging gemeente in Stuurgroep Eemsdelta
Lid algemeen bestuur ISD Noordoost
Plv. lid algemeen bestuur Regioraad Noord-Groningen LIJST VAN NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD
M. van Bostelen
RundveepedicureVoorzitter Stichting Hippos AppingedamVoorzitter Vereniging voor Rundveepedicure in Nederland

H.P. Brantsma
Regiopolitie Groningen
G. Bijleveld
Teamleider instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool
L.A. Dieters
Statenlid provincie GroningenAmbtenaar Rijksuniversiteit
Groningen
J. Draijer
Geen nevenfunctie
H.J. Dijkstra
Gemeentelijke Monumentencommissie
Secretaris Stichting Damster klokkenspel
Rotaryclub
H.Doedens
Provinciemanager MOA
J. van der Lei
Manager bedrijfsvoering Zorggroep MeanderLid MR Ommelander college
E.W. Raangs
Toa Fivelcollege DelfzijlStichting HMN secretaris/penningmeester
J.G. Schoonhoven
Sociaal pedagogisch werkerKIDS 2b functieleidster
H. Swiersema
Hoofd financiŽle administratie Datema Delfzijl
Volleybaltraine PV gemeente Delfzijl
G.A. Tuil
Christelijke Oranjevereniging Appingedam
ANBO afdeling Appingedam
J. Wolthof
Docent Ommelandercollege
Kerkorganist Vereniging Vrijzinnig Hervormden Appingedam
Voorzitter MR Ommelander College
Lid Stichting “ Damster Klokkenspel” B. H. Zuur
Senior beleidsmedewerker Bsb/bodem gemeente Veendam
Gastd
Diverse muziekactiviteitenVrijwilliger VVV B. Zwart
J.B. Mencke, gemeentesecretaris gemeente Assen
Voorzitter van Ambtsgroep Drentse gemeentesecretarissen
Bestuurslid van Vereniging Bestuurskunde - Noord
Bestuurslid van GR BANN (liquidatie)
coŲrdinator van Vertrouwenspersonen VGS
Bron gemeente Assen 2008

 

 

Dhr. T.H. Vlieger raadsgriffier gemeente Assen

NEVENFUNCTIES
Lid van de Commissie Besluit Begroting Verantwoording provincies en gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Diaken van de Protestantse Kerk Assen, wijk Centrum-Witterholt
Bron gemeente Assen 13 november 2008
 

Verdana;

K.S. Heldoorn, burgemeester gemeente Assen
en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Naam burgemeester
NEVENFUNCTIES
voorzitter
voorzitter van

Regionaal College Regiopolitie Drenthe
voorzitter van

Beheersdriehoek Regiopolitie
voorzitter van

Lokaal districtelijk driehoeksoverleg
vice-voorzitter van font-weight: bold">AB en DB RBD Verdana;


bestuurslid van KorpsbeheerdersberaadVerdana;


bestuurslid van Programma College Politie en Beleid Verdana;


bestuurslid van commissie Landelijk Management Developmentbeleid PolitieVerdana;


bestuurslid van Samenwerkingsverband Integriteit & Werk Verdana;


bestuurslid van stuurgroep Regio Groningen (plv. lid) Verdana;


bestuurslid van AB van de gemeenschappelijke regeling GHOR DrentheVerdana;


bestuurslid van VDG
bestuurslid van Bestuurlijk Platform Sensor Universe

lid van Platform middelgrote gemeente
Voorzitter van de Combinatie van Beroepsvissers
Voorzitter van de steunstichting Friese TjottervlootVerdana;

M.A.M. Berends

was in dienst van de Hanzehogeschool te Groningen, faculteit Economie, als docent sociologie/psychologie en staflid voor onderwijskundige zaken (fulltime) en heeft een "terugkeerregeling" 
bestuurslid Anti Discriminatie Bureau Drenthe margin-left:180.0pt;text-indent:-9.0pt;tab-stops:162.0pt 171.0pt list 180.0pt">-
lid AB gemeenschappelijke regeling Openbaar Voortgezet Onderwijs (Dr. Nassau College) 
bestuurslid Stichting HAP (Huisvesting Asser PvdA)

tab-stops:162.0pt 180.0pt"> 
C.M.V. Boonzaaijer , raadslid gemeente Assen geen nevenfuncties

tab-stops:162.0pt 180.0pt"> tab-stops:162.0pt 171.0pt">J. Bosma , raadslid gemeente Assen

baliemedewerker bij het postkantoor (betaald)

 
 
J. Broekema , raadslid gemeente Assen


student hogeschool Drenthe (pabo de Eekhorst Assen) 
 
invalkracht woonbegeleiding St. de Trans, MariŽncamp

tab-stops:162.0pt 180.0pt">
M. Bruins , raadslid gemeente Assenvoorzitter Stichting Ondersteuning Wielersport 
adviseur Stichting De Hofstede
 adviseur Stichting WielerdrŰme

 plaatsvervangend lid AB Recreatieschap Drenthefont-size: 8.0pt;


mw. A. Dekker - van het Hof
, raadslid gemeente Assen
 

adm.medewerker, ADOP administratiekantoor Assen   - MR-lid, OBS de Veldkei Assen

F.P. Duut , raadslid gemeente Assen


adviseur Vuilverbrander Westo Coevorden (betaald)

 
hoofd Communicatie GGZ Drenthe/De Meander Groningen (betaald) 
 
vrijwilliger Arboretum - Assen
 
voorzitter VVE De Kern - Assen

 

mw. I.J.M. Eshuis - Hermens , raadslid gemeente Assen

bestuurslid Kinderderboerderij Beekdalhoeve (Marsdijk)

 mw. C.B. Franken , raadslid gemeente Assen

groepsleerkracht basisonderwijs Christelijke Onderwijsgroep Drenthe

 
H.H. Hoff , raadslid gemeente Assen
eigen bedrijf Globeplotter BV Verdana;
– freelance concultancy opdrachten op gebied van internettoepassingen

 

mw. A. Joustra - Schuiling , raadslid gemeente Assen
 


activiteiten begeleidster, van Boeijen 
interim organisatie secretaris SP Assen

 
;
mw. C.C.A. Klinkenberg
, raadslid gemeente Assen


adviseur verkeer en vervoer Rijkswaterstaat Noord Nederland in Leeuwarden 
voorzitter van rotaryclub Assen Noord

 
 
E.J. Krebs , raadslid gemeente Assen 

spiritueel therapeut, op declaratiebasis 
 
afdelingsbestuurder ABVAKABO FNV, op onkostenbasis 
 
bestuurslid Antroposofische Vereniging

 
 
D.D. Kuils , raadslid gemeente Assen
docent bij Dr. Nassau College

 
 
J. Kuin , raadslid gemeente Assen

Vagron industrial VOF
 
voorzitter zeilvereniging Leekstermeer
 
regio vertegenwoordiger

S.J. Lagendijk , raadslid gemeente Assen

material Manager bij FanoFineFood te Oosterwolde

 
 
H.A. Matthijsse , raadslid gemeente Assen

projectLeider ICT bij de Informatie Beheer Groep (betaald)

 

H. Medema , raadslid gemeente Assen

coŲrdinator Begeleid Werken & Detacheringen bij ALESCON (betaald)
penningmeester van de landelijke Bestuurdersvereninging van ChristenUnie-bestuurders, Amersfoort

G. Meijer , raadslid gemeente Assen
directeur VluchtelingenWerk provincie Groningen

J.E. van der Noord , raadslid gemeente Assen
bestuurslid Stichting Drentse 5 mei Viering - penningmeester

bestuurslid Stichting Jonkgoůd - penningmeester

J.F. van Oostrum , raadslid gemeente Assen 
geen nevenfuncties

E. Prent , raadslid gemeente Assen 
geen nevenfuncties

mw. L.E. Punt , raadslid gemeente Assen

leidinggevende Muziekcafe de Amer

onderzoeksmedewerkster MO(ndiaal) C(entrum) Drenthe

kok Jeugdzorg Drenthe

L.G.J. Rengers , raadslid gemeente Assen
zelfstandig hypotheekadviseur (betaald)

 

E. SengŁl , raadslid gemeente Assen

Hbo Nederland - student Financieel Management

Turkse vereniging - controlerend penningmeester

Kpn - part-time administratief medewerker (betaald)  

P.J. Sturing , raadslid gemeente Assen
directeur/mede-eigenaar H.R.S.-groep (hypotheken/assurantiŽn/ makelaardij) (betaald)

diaken kerkgenootschap

lid duikvereniging Miramar

mw. M.A. van Toor , raadslid gemeente Assen

Leveste - ambtelijk secretaris

 
Gezondheidscentrum Assen-Noord - klachtencommissie

S.J. Vegter , raadslid gemeente Assen
medewerker Corporate Finance bij Meeuwsen Ten Hoopen  mso-tab-count:4"> Verdana;

-
Verdana;

financieel adviseur Kalsbeek Assen BV

Verdana;

financieel adviseur Drukkerij Bariet BV te Ruinen

Verdana;

financieel adviseur BEFO BV te Beilen

Verdana;

directeur Christal Beheer Assen BV

Th.C. Verdegem raadslid gemeente Assen
penningmeester Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
lid Toekennings- en afrekencommissie Lotto-gelden van de NOC*NSF
voorzitter Raad van Bestuur Stichting VVV Drenthe Plus
voorzitter Raad van Bestuur Stichting Marketing Drenthe
vice-voorzitter Motorclub Assen en Omstreken
voorzitter Stichting IJsspeedway Assen
voorzitter Stichting Bevordering Motorsport Assen
voorzitter Stichting Centrum Werkend Leren

mw. H.A. Vlieg - Kempe raadslid gemeente Assen
kernredactielid van een nieuw te ontwikkelen catechesemethode bij EB-media
catecheet, werkgever: Geref. kerk Assen-marsdijk

mw. H. Vrieling raadslid gemeente Assen 
geen nevenfuncties

B. Wiegman , raadslid gemeente Assen
voorganger Verdana;mso-fareast-Batang">in kerkdiensten in de noordelijke provincies (reiskosten)

Verdana;mso-fareast-Batang">"weeksluiter" in het verzorgingscentrum De Wijde Blik   Verdana; mso-fareast-Batang">voorzitter van de afdeling Assen van Het Nederlands Bijbelgenootschap

J.R. Wiersema , raadslid gemeente Assen :  voorzitter STA Assen

 
 

?

F. APPEL
1. Voorzitter Vereniging van oud-docenten DNCQuintus
2. Voorzitter Probus Assen
Verdana; Bestuurslid Molenstichting Drenthe.

 
MW. D. VAN AS - KLEIJWEGT
1.Raad van Toezicht St. Wilhelmina Ziekenhuis
2. Bestuur Noorderlijk Muziek Centrum
3. Stichting "Vrienden van Noorderbreedte"
4.Comitť van aanbeveling landelijke Stichting tegen zinloos geweld
5.Comitť van aanbeveling gemeentecompetitie
6.Comitť van aanbeveling kinderboerderij Marsdijk
7.Comitť van Fraterman Amusement Toernooien
8.Comitť van scholen voor duurzaamheid
Verdana;
Comitť van Stichting Vrienden van het Stoottroepenmuseum.

 

M.A.M. BERENDS 


1. Was in dienst van de Hanzehogeschool te Groningen, faculteit Economie, als docent sociologie/psychologie en staflid voor onderwijskundige zaken (fulltime) en heeft een "terugkeerregeling"
2. Bestuurslid Anti Discriminatie Bureau Drenthe
3. Lid AB gemeenschappelijke regeling Openbaar Voortgezet Onderwijs (Dr. Nassau College)
Verdana; Bestuurslid Stichting HAP (Huisvesting Asser PvdA)

 
H.A.M. VAN HOOFT
Bestuurslid, penningmeester van de KRO te Hilversum, met vergoeding.
Verdana; Bestuurslid van de Stichting BSP te Borger.

 
G.J. PIEK  margin-left:14.15pt;text-align:justify;text-indent:-14.15pt">1. Voorzitter Stichting HAP (Huisvesting Asser PvdA).

 
DHR. Th.C. Verdegem 
1. Motorclub Assen en Omstreken
Stichting Bevordering Motorsport Assen 3.Stichting IJsspeedway Assen 4.Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging 5.Stichting Centrum Werkend Leren.  Verdana; color: black">Asten

 


 
 
LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!
Welke personen zijn lid van de rekenkamercommissie van uw gemeente met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?
Welke personen zijn griffier/secretaris van de rekenkamercommissie met welke nevenfuncties? Worden nevenfuncties geweigerd?

Voorzitter:

Drs. G.J.J. (Ger) Schinck

Ambtelijk secretaris:

M.H.M.J. (Tjeu) Lammers

 

 

Leden:

Drs. G.A.G.H. (Giovanni) Wouters

Ir. G.C. (Frits) Stevens

Drs. J.P.M. (Jan) Houba

 


 

Dhr. mr. W.M.A. Verberkt gemeentesecretaris gemeente Asten
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Asten augustus 2008-Sent: Wednesday, February 18, 2009 10:11 AM

, Dhr. ir. C.W.J.B. Verborg raadsgriffier gemeente Asten
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Asten November 27, 2008 3:49 PM

Dhr. Ir. J. Beenakker, VVD burgemeester gemeente Asten en welke (bestuurlijke) nevenfuncties heeft de burgemeester?
Worden de (bestuurlijke) nevenfuncties van de burgemeester geweigerd? Indien ja, waarom dan?
Iedere burgemeester behoort te weten dat in Nederland burgers door het rechtersleger worden genaaid zonder aanklacht op schrift en de burger krijgt geen (compleet) procesdossier!
NEVENFUNCTIES
Bestuurslid Vereniging
Brabantse Gemeenten
Beschermheer
Heemkundekring De Vonder
Beschermheer Gilde St. Joris
Nevenfuncties College van burgemeester en wethouders


(inventarisatie november 2007).


2. T. M. Martens,
wethouder
Medewerker gemeente Geldrop-Mierlo
Lid Reconstructie-commissie De Peel
3. J.C.M. Huijsmans
wethouder
Leraar Varendonck-college Lid urgentiecie. BOW 

Lid  AB , GGD-Z-O-Brabant 
Lid AB Atlantgroep
Lid AB Welstandszorg N-Br.
4. P.H.R.M. Gerrits
wethouder
Advies bureau: Gevam advies Secr. Stichting
Gemeenschapshuis Asten
(tot 1-1-2008)

 


Nevenfuncties gemeenteraadsleden en burgercommissieleden

(inventarisatie december 2007).


Gemeenteraad en
Raadscommissies

 


Gemeenteraadsleden 1. F
1. F
.A.A.M. v.d.
Kerkhof
Systeembeheerder
Diskjockey
2. P.M. Rijkers Ambt. secr. OR, Super de Boer CoŲrdinator Nederlandse
Hartstichting.
3. J. G. Leenders Verkoper/vertegenwoordiger
Akkerbouwer
Vz, progr.-cie. ZLTO Zuid-Oost.
Lid vakgroep akkerbouw ZLTO
4. E.P.M. van Zeeland Vodafone, Netherlands:
marktanalist.
Penn.m. Eerste Zaalvoetb.
Comp. Asten
5. J.H.G. de Groot Medewerker CommerciŽle
Binnendienst Rabobank
Eindhoven en Veldhoven
Voorzitter Vereniging van
Astense Starters
6. S.G.M. van Erp Manager Advies Casade
Woondiensten
Redactie “de NWC’er”. 7. M
7. M
.M.P. Grein Sportinstructeur Secr. P.V. ’t Lover
Beheerder Samsara
Lid bestuur buurtver.
Paddestoel
Lid wedstrijdteam EHBOAsten
Lid bestuur A.I.K.
Lid bestuur
Kindervakantiewerk Asten. 8. A
8. A
.H.H. Beniers Docent Consumptieve technieken
9. J.G. Janssen Juridisch adv. Gem. Deurne Vz. klachtencie. ORO
Penn. Meester PvdA
Asten/Someren

M.A.T.M. van den
Boomen
Senior medewerker Realisatie,
gemeente Valkenswaard
Penn.meester VVN Asten-
Heusden-Ommel

M.J.H. Vankan Manager zorggroep Maxima
Medische Centrum
Vz. HartpatiŽnten.ver.
Hartentroef Asten/Someren
Bestuurslid KNGV (sectie
keurturnen jeugd)
-2-
Gemeenteraad en
Raadscommissies

 


12. J.C. Berkvens Chauffeur OefenwedstrijdcoŲrdinator

F.G.A. Hurkmans Proj. leider/BureaucoŲrdinator
Bouwadviseur
Vz. Sportver. ONDO
14. J.H.J. van Bussel Senior Proj. Manager Rabobank
Lid + cie. voorzitter OR Rabobank
Nederland
15. P.W.J.M. van de
Ven-Schriks
Medew. Framar B.V.
Dir. EMSAMACH beleggingen B.V.
16. J. Bazuin DGA Management en advies
bureau.
Lid Tuchtgerecht PVE
Penn.m. TV ’t Root
Lid Rotary DAS
VZ beleggingsclub
17. P.J. Feijen GPR, communicatiemanagement
Junior Project Manager
Burgercommissieleden
.C. van Helmond Bedrijfsleider Secr. Voetb. Ver. NWC
2. P.P.M. Kessels Projectleider Kuijpers Helmond
.T.I.P. Mikkers Product Manager Vz. CDA Asten
4. J.T.H.M. Berkers Zelfst. ondernemer, PCondersteuning
en -advisering
Vz. PGA/PvdA
5. P.A.J.M. Berkers-
Coolen
Verpleegkundige
Lid werkgroep Gilde-opleidingen
zorg, niveau 3-4
Vz. Leefbaar Asten
.C.H.Timmermans
-Hollestelle
7.
Locatiemanager Savant
8. R.T.M. van Dijk WoonhuiscoŲrd.
(verpleegkundige/locatiehoofd)
Secr. Ouderraad b.s. St.
Antonius
Secr. Leefbaar Asten
PR-cie. TV de Meijvink
Actief lid Amnesty
International.
.P.A.J. Verhoeven. Medew. ABAB
10. J.P.G. Beekers Manager tankstation Interim vz. C.V. de Plekkers

Amsterdam

 

Rekenkamercommissie Amsterdam Noord

Voorzitter :

J. Oost

Ambtelijk secretaris :

Drs. M.G.J. Veeger

Leden :

E.I. Boender

D.W.S. Peters

C.Y. Poldervaart

W. van Soest

G. Vergeer

Mechtild Rietveld griffier Amsterdam (Centrum)
>Lid van de adviesraad bestuursacademie Nederland (Bestuursacademie Nederland wil graag samen met griffiers discussiŽren over het aanbod van de Bestuursacademie)
Bron Hop/gemeente Amsterdam 2008
en "meneer google" 2008-3 september 2009 

Jouke Vis - Boxtel 

Jan Jaap Rochat - Zoetermeer

Bart Schutte - Zwolle

Jaap Woltjer - Lelystad

Karen Pijenburg - Bronckhorst

Gerrit-Jan Eeftink - Hengelo

Jan Bouke Zijlstra - Raalte

Marin de Zwarte - Zeeland

 

 

Amsterdam-Centrum. Stadsdeel Amsterdam-Centrum bij verordening de Rekenkamer Amsterdam-Centrum ingesteld. De heer V.L. Eiff is benoemd als directeur. Het bureau van de Rekenkamer Amsterdam is vanaf die datum ook werkzaam als bureau van de Rekenkamer Amsterdam-Centrum

Amsterdam-Zaanstad. De gemeenteraad van Zaanstad de heer Eiff Verdana;
– bij verordening – benoemd als directeur van de Rekenkamer Zaanstad. Het bureau van de Rekenkamer Amsterdam verricht vanaf die datum ook werkzaamheden in haar functie als bureau van de Rekenkamer Zaanstad.

Stadsdelen-Amsterdam.

4 januari 2008 heeft de directeur van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, de heer dr. V.L. Eiff zijn functie in stadsdeel Zuidoost neergelegd. 

PERSBERICHT

4 januari 2008

Directeur Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam legt functie in stadsdeel Zuidoost neer

De directeur van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam, de heer dr. V.L. Eiff, legt zijn functie in stadsdeel Zuidoost per direct neer. Belangrijkste reden hiervoor is dat hij gebrek aan vertrouwen in het functioneren van deze rekenkamer in dit stadsdeel waarneemt bij een belangrijk deel van de stadsdeelraad. Dit is met name tot uitdrukking gekomen na afronding van het rekenkameronderzoek naar de subsidies in Zuidoost (juni 2007): de wijze waarop het onderzoek is opgepakt in de vorm van een
‘contra-expertise’ en een advies van font-size:
een commissie van een politieke partij gecombineerd met de wijze waarop een aantal fracties dit hebben aangegrepen om hun gebrek aan vertrouwen in en onvrede met deze rekenkamer in de stadsdeelraad en in de media uit te spreken. Dit vertrouwen is van essentieel belang voor een goed en effectief functioneren van een lokale rekenkamer, die in het ‘dualistisch bestel’ de stadsdeelraad door middel van informatie ondersteunt in haar controlerende taak ten opzichte van het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Als gevolg van dit besluit zal de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam met ingang van heden bestaan uit 8 in plaats van 9 stadsdelen: de Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Oud-West, Slotervaart, Westerpark, Zeeburg, ZuiderAmstel. De rekenkamer zal haar lopende werkzaamheden voortkomend uit het onderzoeksprogramma 2007 voor het stadsdeel Zuidoost afronden. Noot voor de redactie: voor informatie mevr. Y Huizinga, tel: 020
—5522897.

 

 

Henk de Jong gemeentesecretaris gemeente Amsterdam
 
NEVENFUNCTIES
Adviesraad Universiteit Nyenrode Breukelen sinds maart 2008
Bron Nevenwerkzaamhedeneindverantwoordelijke topfunctionarissen gemeente AmsterdamVersie 120-10-2008

 

Representant en ambassadeur

Als ambassadeur van de gemeente bouwt, beheert en benut Henk de Jong uiteenlopende netwerken en samenwerkingsverbanden in de regio, het land, Den Haag en Brussel. Via deze netwerken vergroot hij contact en samenwerking met de gemeentelijke organisatie.

Henk de Jong

Henk de Jong begon zijn carriŤre in 1991 als onderzoeker aan de Universiteit Leiden, na een studie Bestuurskunde aldaar. Vanaf 1992 werkte hij als adviseur voor B&A groep en vervolgens Berenschot aan uiteenlopende bestuurlijke en overheidsvraagstukken. In 2000 richtte hij Lysias Consulting Group op en gaf daar zes jaar leiding aan. Daarna werd De Jong directeur Beleid bij de Bestuursdienst Rotterdam, waar hij ook loco-gemeentesecretaris was. In oktober 2007 maakte hij de overstap naar Amsterdam.

Henk de Jong gemeentesecretaris
8 oktober 2007 Mirjam Otten

Het college van B&W heeft Henk de Jong benoemd als nieuwe gemeentesecretaris. Per 1 oktober zal hij Erik Gerritsen opvolgen.

Henk de Jong is geboren in 1966. Hij is gehuwd en heeft twee kinderen.

De heer De Jong studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Zijn loopbaan bij de Universiteit Leiden begon in 1991 als onderzoeker bij het Crisis Onderzoeksteam (COT).
In 1992 stapte hij over naar de B&A groep als onderzoeker en adviseur voor vraagstukken op de terreinen binnenlands bestuur, economie, energie, grotestedenbeleid en communicatie.
Vanaf 1998 tot 2000 was hij adviseur beleids- en organisatieprojecten op de terreinen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, mobiliteit, sociale zekerheid, energie en economische zaken bij Berenschot.
De Jong richtte in 2000 Lysias Consulting Group in Amersfoort op en gaf daar zes jaar leiding aan. Hij adviseerde steden, regio’s en de rijksoverheid over beleids- en organisatievraagstukken.
In 2006 verliet hij Amersfoort om directeur Beleid bij de Bestuursdienst Rotterdam te worden. Hij is daar momenteel ook loco-gemeentesecretaris.

Henk de Jong over zijn benoeming: “De vraag om me beschikbaar te stellen voor deze prachtige functie kwam volledig onverwacht en eigenlijk ongelegen. Ik was net lekker bezig in Rotterdam. Maar Amsterdam heeft mij deskundig en gepassioneerd verleid. Ik ben me volledig bewust van de positie die de gemeentesecretaris in Amsterdam inneemt. ‘Hoogste ambtenaar’, maar van een verzameling van autonome organisaties en in samenspel met de stadsdelen. Er valt veel te doen en ik proef de gezamenlijke ambitie om te presteren voor de stad. De modernisering en bundeling van de ondersteunende processen loopt voorspoedig. We zijn nu toe aan versterking van de samenhang in de kern van het werk: onze beleidsprestaties. Dat spreekt me aan en daar lever ik vol overtuiging een bijdrage aan. De Bestuursdienst zal zich de komende periode onder mijn leiding verder moeten ontwikkelen. Daar heb ik zin in. Bovendien zullen we vol overtuiging de samenwerking in de regio en in de Randstad verder versterken.”

 

 

 

Verdana;color:black">Mw. mr. M. (Marijke) Pe raadsgriffier gemeente Amsterdam

GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Amsterdam Wednesday, December 31, 2008 1:39 PM

Raadsgriffier Mr. Marijke Pe

Griffiesecretaris (plv. Raadsgriffier
)

Dolf van Baarlen 11 augustus 2008

Sian-Lie Thio Raadsgriffie Raadsvoorlichter/communicatie-adviseur

Job Cohen, PvdA burgemeester gemeente Amsterdam
NEVENFUNCTIES


Voorzitter College Burgemeester en Wethouders
Korpsbeheerder Politie Regio Amsterdam/Amstelland
Voorzitter Korps Beheerders Beraad
Voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur Regionale Brandweer
Voorzitter Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GHOR
Voorzitter Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA)
Voorzitter AB Stichting Amsterdam Partners
Voorzitter Stichting Kenniskring Amsterdam
EN-GB" class="langblock">President Union des Capitals de l”Union Europťenne (UCUE)
Voorzitter Stichting Koninklijk Paleis (Paleis op de Dam)
Vice-voorzitter Taskforce Handicap en Samenleving
Lid van diverse commissies, zoals Commissie Veiligheid VNG en Bestuurlijke en Juridische Zaken VNG 
Voorzitter Curatorium Wiardi Beckman Stichting
Voorzitter Raad Politiekkennis van het LSOP (Politie Onderwijs- en Kenniscentrum)

Nevenfunctie(s) l27 2
font-size:
Student-lid bestuur Juridische Faculteit Rijksuniversiteit Groningen (1970) l27 2
font-size:
Ambtelijk secretaris vaste commissie voor het onderwijs Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Leiden (1975-1981) l27 2
font-size:
Lid bestuur Vereniging voor Onderwijsrecht (1982-1997) l27 2
font-size:
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (1983-1985) l27 2
font-size:
Redacteur Jaarboek Onderwijsrecht (1986-1990) l27 2
font-size:
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (1989-1990) l27 2
font-size:
Redacteur serie Onderwijsrecht (1989-1993) l27 2
font-size:
Voorzitter Stichting Intro, podium voor de moderne muziek, Maastricht (1989-1998) l27 2
font-size:
Voorzitter Stichting Cellebroederskapel, Maastricht (1989-1998) l27 2
font-size:
Lid Onderwijsraad (1992-1993) l27 2
font-size:
Lid Onderwijsraad (1994-1995) l27 2
font-size:
Lid bestuur Stichting Lezen (1994-1996) l27 2
font-size:
Lid bestuur European Journalism Centre (1995-1998) l27 2
font-size:
Lid Raad van Toezicht TNO (1995-1998) l27 2
font-size:
Lid bestuur Jan van Eyck Academie (1995) l27 2
font-size:
Lid bestuur VPRO (1996-1998) l27 2
font-size:
Lid Raad van Toezicht Felix Meritis (1997-1998) l27 2
font-size:
Voorzitter Nationaal Comitť Europees Jaar van mensen met een handicap (2003-2004) l27 2
font-size:
Lid commissie Bestuurlijke evaluatie AIVD (2004-) l27 2
font-size:
Lid comitť van aanbeveling Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad l27 2
font-size:
Ambassadeur Ronald McDonald Centre Only Friends l27 2
font-size:
Lid stuurgroep Evaluatie en Herziening Budgetverdeelsysteem Nederlandse Politie (2004-) l27 2
font-size:
Vicevoorzitter Taskforce Handicap en Samenleving (2004-) l27 2
font-size:
Lid College van Advies Hersenstichting Nederland (2004-) l27 2
font-size:
Voorzitter Korpsbeheerdersberaad (2004-) l27 2
font-size:
Voorzitter dagelijks bestuur Regioraad van het Regionaal Orgaan Amsterdam (2006-) l27 2
font-size:
Voorzitter Commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen, (2007-)

NEVENFUNCTIES GELINKT AAN "JEUGDZORG" en/of ELEKTRONISCH KINDDOSSIER?
?

 

Klopt de onderstaande lijst van bestuurders met al hun nevenfuncties? Indien neen, wilt u een recent overzicht aan de redacteur sturen?

?

 

Lodewijk Asscher

Wethouder

Loco-burgemeester. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de portefeuille FinanciŽn, Economische Zaken, en de (Lucht)haven.

Nevenfunctie(s)

2004 – heden: Bestuur stichting Hans Vonk

28 augustus 2008 Open brief J. Hop aan Wiel Jansen directeur Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

 

 

 

Hennah Buyne

Wethouder

Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit en Grote Stedenbeleid (GSB)

Nevenfunctie(s)

Huidige nevenfuncties

Lid van het presidium van de Partij van de Arbeid.

Examinator van de opleiding gerechtstolken in Strafzaken.

 

In het verleden vervulde nevenfuncties.

Tot maart 2007 Lid van de Onderzoekscommissie Van Thijn inzake fractie en afdeling Partij van de Arbeid Amsterdam Zuidoost.

Tot maart 2007 Vice-voorzitter van de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam.

Tot maart 2007 Lid van de Raad van Toezicht van de zorginstelling Cordaan, tevens voozitter van de auditcommissie Zorg (Amsterdam en regio).

2003 Project Huiselijk Geweld; bijscholen rechters, officieren van justitie, advocaten te Suriname.

1995-2000 Voorzitter van de Raad van Toezicht van BOA te Utrecht (reÔntegratie ongeschoolde vrouwen provincie Utrecht).

1995-1996 Project "Stroomlijnen" Rechtbank Amsterdam (samen met de hoofdofficier).

1994-1998 Voorzitter van de Commissie van Toezicht "Bijlmerbajes".

1991-1994 Bestuurslid van het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.

1985 Lid van de onderzoekscommissie Stichting Kinderdagverblijven Groningen.

1983-1988 Voorzitter van de Medezeggenschapsraad Groningse Schoolvereniging.

1978-1983 Bestuurslid van de Stichting voor Antillianen en Surinamers te Groningen (welzijnsinstelling).

 

 

Carolien Gehrels

Wethouder

Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop.

Nevenfunctie(s)

Geen nevenfunctie(s) opgegeven 19 maart 2008

 

 

Tjeerd Herrema

Wethouder

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (incl. Noord/Zuidlijn), Dienstverlening, Volkshuisvesting, Monumenten en Archeologie.

Nevenfunctie(s)

Van 2002 tot 2006 was hij portefeuillehouder veiligheid, buurtbeheer, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en wonen, economie en dienstverlening. Daarnaast was hij onder andere voorzitter van het overleg voor stadsdeelvoorzitters en lid van de gemeentelijke commissie integriteit.

Voordat Tjeerd Herrema stadsdeelvoorzitter in Zeeburg werd, was hij negen jaar werkzaam bij FNV vakcentrale, ondermeer in adviescommissies van de Sociaal Economische Raad en in besturen van uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Tevens was hij hoofd regionaal werk Noord Holland. Voor de FNV-periode was hij beleidsmedewerker bij de provincie Friesland en lid van de gemeenteraad van Leeuwarden

 

 

 

Maarten van Poelgeest

Wethouder

Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, Waterbeheer en ICT (incl. glasvezel).

Nevenfunctie(s)

Maarten van Poelgeest begon zijn politieke carriŤre in de studenten politiek. Hij was bestuurslid van de studentenvakbond van de UvA en later voorzitter van de landelijke studentenvakbond, de LSVb.

In 1990 werd hij lid van het landelijk bestuur van de nieuwe partij GroenLinks.

Maarten van Poelgeest werkte vervolgens bij het Komitee Zuidelijk Afrika dat later opging in het Nederlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (het NiZA).

Vanaf 1998 was hij raadslid voor GroenLinks in Amsterdam, in 2001 werd hij fractievoorzitter

 

 

 

Marijke Vos

Wethouder

Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen.

Nevenfunctie(s)

1976 - 1983: vrijwilligster buurtcentrum (jongerenwerk) te Wageningen

1978 - 1979: lid Universiteitsraad Landbouw Universiteit te Wageningen

1980 - 1984: actief in anti-kernenergiebeweging en vredesbeweging

1989 - 2000: bestuurslid Milieucontact Oost Europa te Amsterdam

1993 - 1994: bestuurslid Mayday, informatiecentrum voormalig Joegoslavie te Amsterdam

2003 - april 2006: lid Raad van Advies ASKV: Amsterdamse SteunpuntVluchtelingen

1995 – heden: penningmeester en mede-eigenaar van Cooperatie de Franse Slag (een cooperatieve vereniging die een vakantiehuis in Frankrijk bezit en beheert)

2004 – heden: Mede-eigenaar van Domaine de Bellevue (SCEA Domaine de Bellevue), een landbouwbedrijf in Zuid-Frankrijk, met wijn (7,5 ha), akkerbouw (14 ha) en ruigte/bos (10 ha) 

 

 

Henk de Jong Gemeentesecretaris Nevenfunctie(s)

De heer De Jong studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Zijn loopbaan bij de Universiteit Leiden begon in 1991 als onderzoeker bij het Crisis Onderzoeksteam (COT).

In 1992 stapte hij over naar de B&A groep als onderzoeker en adviseur voor vraagstukken op de terreinen binnenlands bestuur, economie, energie, grotestedenbeleid en communicatie.

Vanaf 1998 tot 2000 was hij adviseur beleids- en organisatieprojecten op de terreinen ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, mobiliteit, sociale zekerheid, energie en economische zaken bij Berenschot.

De Jong richtte in 2000 Lysias Consulting Group in Amersfoort op en gaf daar zes jaar leiding aan. Hij adviseerde steden, regioVerdana;
’s en de rijksoverheid over beleids- en organisatievraagstukken.

In 2006 verliet hij Amersfoort om directeur Beleid bij de Bestuursdienst Rotterdam te worden. Hij was in Rotterdam ook loco-gemeentesecretaris

 

 

Raadsleden:

mevr. drs. Remine Alberts

SP

Nevenfunctie(s)

l66 3
Bestuurslid SP, afdeling Amsterdam l66 3
Voorzitter Comitť Buurtbelang

 

 

Hans Bakker

Verdana" class="inli">SP

Nevenfunctie(s)

auto; l56 4
Bestuurslid Stichting Drugsbeleid Nederland

 

 

Mw. Myriam Bergervoet

Verdana" class="inli">PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l60 5
Bedrijvenadviseur MKB/detailhandel bij de gemeente Utrecht auto; l25 6
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam auto; l25 6
Verkiezingswaarnemer (Short Term Observer) voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (onkostenvergoeding in geval van uitzending) 

auto; l65 7
Voorzitter afdeling Amstelveen/Ouder-Amstel van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren auto; l65 7
Lid Landelijk Presidium PvdA

 

 

 

Mw. Jesse Bos

Verdana" class="inli">PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l86 8
Zelfstandig adviseur (Jesse Bos Advies Maatschappelijke Ontwikkeling)   auto; l28 9
Lid Commissie van Toezicht van HVB De Weg (presentiegeld) auto; l28 9
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

auto;
Voorzitter bewonersorganisatie Buiksloterdijk auto;
Voorzitter Stichting Noorderijkunst auto;
Lid Raad van Advies van de directie van het Bredero College in Amsterdam-Noord auto;
Lid algemeen bestuur van Recreatieschap Het Twiske auto;
Lid P-team Amsterdam-Noord auto;
Secretaris Stichting Bestuursassistentie PvdA Amsterdam 

 

 

 

Eric van der Burg

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l92 11
Regiodirecteur NoordZuid Osiragroep. Daaronder vallen Vreugdehof, Het Schouw, dienstencentrum Ananasplein en dienstencentrum en wooncomplex De Albatros

auto; l91 12
Voorzitter Stichting 'Bij de tijd' auto; l91 12
Voorzitter De Nieuw Amsterdam auto; l91 12
Voorzitter Ondernemingscentrum Watergraafsmeer auto; l91 12
Voorzitter Vrolikstraatondernemingscentrum auto; l91 12
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

 

Mw. Peggy Burke

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l76 13
Zelfstandig trainer, adviseur, coach    auto; l31 14
Eigenaar CreatAbility auto; l31 14
Partner 'Governance & Integrity Works'

auto;


Lid algemeen bestuur van Recreatieschap Groengebied Amstelland auto;


Lid Gebiedscommissie ILG Amstel, Gooi en Vechtstreek auto;


Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand auto;


Programmamaker Radio M.A.R.T. auto;


Bestuurslid 'Notorious Film'

 

 

 

Mw. Pauline Buurma-Haitsma

VVD

Nevenfunctie(s)

Geen nevenfunctie opgegeven 19 maart 2008

 

 

Mw. Karina Content

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Auteur
Lid landelijk platform jeugdprostitutie

 

 

Mw. Marieke van Doorninck

Groen Links

Nevenfunctie(s)

auto; l103 18
Lobbyist La Strada International

auto; l94 19
Bestuurslid ICRSE, Amsterdam

 

 

 

A.H. van Drooge

CDA

Nevenfunctie(s)

Beroep: l61 20
Directeur adviesbureau - organisatie- en managementadvies l47 21
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Topsport Amsterdam l57 22
Voorzitter provinciale sportraad Sport Service Noord-Holland l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Stadion Velodrome (het wielerstadion in Amsterdam Slotervaart)  l57 22
Voorzitter bestuur Interprovinciale Organisatie Sport (IOS)  l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Olympisch Steunpunt Noord-Holland l57 22
Voorzitter bestuur Stichting PEGUZIN  l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Woongroep Marnix van Sint Aldegonde l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Sportshake l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Sport Service Net l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Waarborgfonds Sport Service l57 22
Voorzitter bestuur Stichting Sport Service Holland  l57 22
Vice-voorzitter / penningmeester bestuur Stichting Theaterzaal Zuidelijk Amstelkanaal l57 22
Directeur Sportkantines Jaap Eden IJsbanen BV l57 22
Erelid Amsterdamsche Studentenroeivereniging Nereus l57 22
Erelid Amsterdamsche Roeibond l57 22
Nationaal kamprechter Koninklijke Nederlandsche Roeibond

 

 

Robert Flos

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l26 23
CoŲrdinerend senior beleidsmedewerker, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties auto; l98 24
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

auto; l53 25
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Amsterdam

 

 

 

Mw. Manon van der Garde

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l58 26
Lerares Nederlands op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer

auto; l12 27
Bestuurslid van het Centrum voor Lokaal Bestuur (WBS)

 

 

 

Mw. Sabina Gazic

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Webmaster
Webmaster op het partijbureau van de PvdA
Webmaster Stichting Central and East European Book Projects

 

Barn Geurts

Groen Links

Nevenfunctie(s)


Voorzitter Stichting Minitiatief

 

Marco de Goede

Groen Links

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l102 31
Directeur advies- en organisatiebureau 'De Goede Raad' auto; l82 32
Huisbaas Mentrum

auto; l42 33
Bestuursvoorzitter Stichting Jazz auto; l42 33
Bestuurslid Regionale Brandweer Amsterdam en omstreken auto; l42 33
Bestuurslid Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

 

 

 

Mw. Anne Graumans

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: l44 34
Adviseur bij Andersson Elffers Felix (AEF)

 

 

Mw. Petra Hoogerwerf 

D66

Nevenfunctie(s)

Beroep: l17 35
Directeur / lid Raad van Bestuur van Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling in Utrecht

 

 

Laurens Ivens

SP

Nevenfunctie(s)

auto; l50 36
Fractiemedewerker SP - Tweede Kamer

auto; l87 37
Bestuurslid NV Reizigers auto; l87 37
Bestuurslid Stichting LOAZ auto; l87 37
Voorzitter SP, afdeling Amsterdam

 

 

 

Mw. Derva Kaplan

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l80 38
Student auto; l6 39
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

auto; l39 40
Bestuurslid Recreatieschap Spaarnwoude auto; l39 40
Plaatsvervangend lid Juridische Zaken auto; l39 40
Vrijwilliger zweminstructie auto; l39 40
Vrijwilliger verpleeghuis

 

 

Maurice Limmen

CDA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l79 41
Werkzaam bij CNV Dienstenbond, Hoofddorp: landelijk bestuurder zakelijke dienstverlening, verantwoordelijk voor het collectieve-arbeidsvoorwaardenbeleid in de ICT- en accountancysector, met als belangrijkste taken: onderhandelen over bedrijfstak-CAO en grote-onderneming-CAO's, functioneel aansturen van districtsbestuurders en het besturen van Vut- en pensioenfondsen

 

 

Mw. Ria Logtenberg

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l51 42
Business Unit Manager bij Triple B (ASP investmentgroup).

auto;
Bestuurslid bij VVE Geuzenhof 1; auto;
Vrijwilliger bij Wakker Dier.

 

 

Mw. Yman Mahrach

PvdA

Nevenfunctie(s)

auto; l106 44
Voorzitter Dansgroep Multiple Arts auto; l106 44
Studente politicologie

 

 

Ivar Manuel

D66

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l77 45
Bioloog / politicus auto; l14 46
Docent Gerrit van der Veen College (tijdelijk verlof tot 1 augustus 2008) auto; l14 46
CoŲrdinator Kennisplein Artis (projectbaan tot 1 augustus 2008) auto; l14 46
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

auto; l8 47
Lid dagelijks bestuur van het Gooisch Natuurreservaat

 

 

Mw. Lupe Manuela

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l111 48
Leraar TM (Transcendente Meditatie Techniek) auto; l111 48
Freelance jurist auto; l15 49
Lid Raadgevend Orgaan NiNsee (Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis)

auto; l20 50
Lid PPAAA (Politiek Platform voor Antilliaanse en Arubaanse Politici in Nederland)

 

 

Maarten van der Meer

Groen Links

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l109 51
Directeur cultureel projectadviesbureau RMVDM

auto; l37 52
Voorzitter Stichting ‹berhaupt auto; l37 52
Bestuurslid Stichting Future Society auto; l37 52
Zakelijk leider van Souterrain Amsterdam, centrum voor hedendaagse kunst (stichting in oprichting) auto; l37 52
Penningmeester Stichting De Musjes

 

 

 

Mw. Meta Meijer

SP

Nevenfunctie(s)

auto; l40 53
Vice-voorzitter SP, afdeling Amsterdam

 

 

Michiel Mulder

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l19 54
Onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB)

auto; l11 55
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 

 

 

Ruud Nederveen

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l29 56
Directeur van het DOD, brancheorganisatie voor de dans   auto; l7 57
Vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen auto; l7 57
Lid van de Regioraad van de Stadsregio Amsterdam 

  auto; l32 58
Lid van het algemeen bestuur van de Facilitaire Dienst Utrechtse Recreatieschappen auto; l32 58
Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied auto; l32 58
Lid van het bestuur van de Stichting Seamen's Centre Amsterdam auto; l32 58
Lid van het bestuur van de Stichting Omscholingsregeling Dansers auto; l32 58
Lid van het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds Theater auto; l32 58
Lid van het bestuur van de Stichting Code Cultuursponsoring auto; l32 58
Deelnemer EWPPP-project Federalism and Regional Legislative Assemblies in the Russian Federation  auto; l32 58
Voorzitter van de Stichting Lumen Travo Gallery auto; l32 58
Penningmeester van de Stichting De Wijze Nathan  auto; l32 58
Secretaris van de Theatergroep Stichting Dood Paard auto; l32 58
Webmaster www.i-tjing.nl

 

 

Bouwe Olij

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l36 59
Directeur/eigenaar van OSO (Olij Stedelijke Ontwikkeling), advies- en managementbureau voor stedelijke ontwikkeling, wonen en vastgoed

 

 

Mw. Marijn Ornstein

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l88 60
Manager security policy & projects Schiphol Nederland BV

auto; l95 61
Lid commissie van aanbeveling Stichting Sabanapeti, gevestigd te Utrecht auto; l95 61
Bestuurslid Stichting Amsterdamse Cello BiŽnnale, gevestigd te Amsterdam

 

 

 

Willem Paquay

SP

Nevenfunctie(s)

auto; l68 62
Bestuurslid MUG auto; l68 62
Bestuurslid Vereniging Oud-raadsleden

 

 

Mw. Jeanine van Pinxteren

Groen Links

Nevenfunctie(s)

auto; l97 63
Voorzitter Welstandscommissie Zaanstad/Oostzaan/Wormerland

auto; l3 64
Voorzitter Stichting Vizier Amsterdam

 

 

Mw. Maureen van der Pligt

SP

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l81 65
Docent Kingmaschool (VSO) auto; l18 66
Projectleider Trainee+ / Langerlust

auto; l110 67
Bestuurslid SP, afdeling Amsterdam auto; l110 67
Secretaris Stichting Columbus (voor arbeidsparticipatie van verstandelijk gehandicapten)

 

 

Mw. Charlotte Riem Vis

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Theater- en televisieregisseur

auto; l0 69
Voorzitter Stichting Dansity, Amsterdam auto; l0 69
Voorzitter Raad van Toezicht van Theater de Kleine Komedie auto; l0 69
Lid tevens voorzitter programmacommissie van de Amsterdamsche Kring auto; l0 69
Bestuurslid Stichting Lange Poten, Amsterdam auto; l0 69
Bestuurslid Stimuleringsfonds van Nederlandse Culturele Omroepproducties

 

 

DaniŽl Roos

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l21 70
Hoofd/manager van het programmabureau van de Campus Nieuw-West

auto; l113 71
Penningmeester Stichting Public Amusement auto; l113 71
Voorzitter en penningmeester van het bestuur van de Stichting Bestuursassistentie PvdA Amsterdam

 

 

 

Daniel Sajet

PvdA

Nevenfunctie(s)

Betaald auto; l4 72
(Op afroep) in geval van zware calamiteiten: Air Operations & Transportation Coordinator bij het United Nations Joint Logistic Center (UNJLC) auto; l4 72
Adviseur bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) auto; l4 72
(Op afroep) Consultant bij IATA (International Air Transport Association) Environment Management System Onbetaald auto; l1 73
PUM Nederlandse Senior Experts auto; l1 73
Bestuurslid Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

 

 

Mw. Judith Sargentini

Groen Links

Nevenfunctie(s)

auto; l38 74
Voorzitter Stichting Ni-producties (een Amsterdamse stichting die theaterproducties opzet en begeleidt); auto; l38 74
Voorzitter Stichting GroenLinks Amsterdam.

 

 

Jerry Straub

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Psycholoog/senior consultant Abell & Erselina bv
Diversity Consultancy auto; l71 76
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

auto; l63 77
Voorzitter Stichting Foe Ooi Leeuw auto; l63 77
Bestuurslid IBO auto; l63 77
Lid FNV 

 

 

 

Mw. Fenna Ulichki

Groen Links

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l5 78
Programmamaker Festival WOMEN Inc auto; l46 79
Projectleider Landelijk Marokkaanse Vrouwen Netwerk bij Emcemo (betaald per opdracht) auto; l46 79
Adviseur FNV-Vrouwenbond (deels vrijwilligerswerk, deels betaald per opdracht) 

 

 

Emre Unver

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l24 80
Student

auto; l69 81
Penningmeester stichtingsbestuur gemeenteraadsfractie PvdA Amsterdam

 

 

 

Huub Verweij

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l99 82
Zelfstandig ondernemer

auto; l96 83
Bestuurslid Stichting World Pride Amsterdam auto; l96 83
Voorzitter Raad van Toezicht Sjoerd Dijkstra Foundation te Amsterdam

 

 

Mw. Hetti Willemse

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep: auto; l34 84
Directeur/eigenaar Publicarea/GinS bv auto; l22 85
Lid Regioraad van de Stadsregio Amsterdam

auto; l116 86
Bestuurslid 'ICLZorg voor Later' auto; l116 86
Contactpersoon Werkgroep PatiŽnt Centraal (verbonden aan de PvdA) auto; l116 86
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie PvdA Amsterdam 

 

 

Jos de Wit

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Clusterdirecteur Openbaar Primair Onderwijs Haarlem
Voorzitter Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs
Voorzitter Regionale Verwijzingscommissie Primair Onderwijs br>Bestuurslid R.E.C. III (Noord-Holland)

 

Frank de Wolf

PvdA

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Medisch-microbioloog, viroloog en directeur Stichting HIV Monitoring
Visiting professor virology, Department of Infection Disease Epidemiology, Imperial College, London
Voorzitter/lid bestuur van de AIDS Foundation East-West (AFEW), gevestigd te Moscow, Russia

 

Bas van 't Wout

VVD

Nevenfunctie(s)

Beroep:
Senior communicatieadviseur bij Maes Okhuijsen

 

 

 

 

 

 1. Kan de Burgemeester de Gemeenteraad thans volledige en openbare
inzage bieden in alle nevenfuncties van politiemensen, inclusief de
korpsleiding, van het Amsterdamse korps, opdat de Gemeenteraad de
vervolgserie niet opnieuw uit de kranten behoeft te vernemen?
 
2. Welke maatregelen neemt de Burgemeester op korte termijn om aan
alle ongewenste nevenfuncties kennelijk voortvloeiend uit het politiewerk
een einde te maken?
 
Ter beantwoording van deze vragen wordt het volgende medegedeeld.
 
1. Bij de wijziging van het Ambtenarenreglement Gemeentepolitie (ARG)
begin 1993 is de meldingsplicht voor nevenfuncties komen te vervallen.
Art. 91 van het ARG verbiedt politiefunctionarissen nevenfuncties en
-betrekkingen indien daardoor de behoorlijke vervulling van hun plichten
als ambtenaar in gevaar kan worden gebracht of het aanzien van het ambt kan
worden geschaad.
Voor zover het de korpsleiding betreft, wordt in het hierna volgende een
door de hoofdcommissaris verstrekt overzicht van nevenfuncties verstrekt.
De nevenfuncties als bedoeld in dit artikel die door de korpsleiding
worden vervuld, zijn alle onbezoldigd. Geen van deze functies schaadt het
aanzien van het ambt of brengt de vervulling van de plichten als ambtenaar
in gevaar.
 
Nevenfuncties als bedoeld in art. 91 van het ARG en art. 90 van het ARRP
van drs. E.E. Nordholt:
 
Raad van Advies van de Stichting Samen voor een Veilig Amsterdam.
Voorzitter: J. Asscher.
Functie: adviserend lid.
Onbetaald.
 
Algemeen Bestuur van de Stichting Maatschappij en Politie.
Voorzitter: mr. Pieter van Vollenhoven.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Klankbordgroep voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Voorzitter: secretaris-generaal J.J. van Aartsen, Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing.
Voorzitter: mr. A. Kosto, staatssecretaris van Justitie.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten.
Voorzitter: drs. R.J. de Wit, voormalig Commissaris van de Koningin in
Noord-Holland.
Functie: adviserend lid.
Onbetaald.
 
Raad van Advies van de Stichting Studie-verzameling Het Rijkspolitie-
museum.
Voorzitter: J.E. de Wijs, korpschef landelijke Politiediensten.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Redactieraad van het Tijdschrift voor de Politie.
Voorzitter: drs. N.H.E. van Helten, Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Stichting TRANSPOL Management Consult voor het Koninkrijk der
Nederlanden.
Functie: voorzitter.
Onbetaald.
 
"Prof. dr. W.H. Nagel-prijs", uitgegeven door de Nederlandse Vereniging
voor Kriminologie.
Voorzitter: prof. F. Bovenkerk.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Nevenfuncties als bedoeld in art. 91 van het ARG en art. 90 van het ARRP
van J. Kuiper:
 
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP).
Voorzitter: drs. A.J. Lems.
Functie: bestuurslid.
Onbetaald.
Benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken.
 
Beleidsadviesgroep Informatie en Automatisering (CPB).
Voorzitter: B. Lutken.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Commissie-Hermans (taak en positie Politieverbindingsdienst in het
nieuwe politiebestel).
Voorzitter: drs. L.M.L.H.A. Hermans.
 
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Raad van Advies van de Stichting Samen voor een veilig Amsterdam.
Voorzitter: J. Asscher.
Functie: adviserend lid.
Onbetaald.
 
Stichting TRANSPOL Management Consult voor het Koninkrijk der
Nederlanden.
Voorzitter: drs. E.E. Nordholt.
Functie: directeur.
Onbetaald.
 
Korfbalvereniging Celeritas.
Voorzitter: R. Vergaay.
Functie: bestuurslid.
Onbetaald.
 
Oudercommissie Dagverblijf De Regenboog (dagopvang geestelijk
gehandicapten).
Voorzitter: vacature.
Functie: secretaris.
Onbetaald.
 
Algemeen bestuur Protestant-Christelijke Stichting Gooi- en Vechtstreek
(exploitatie van gezinsvervangende tehuizen voor geestelijk
gehandicapten).
Voorzitter: B. van der Veer.
Functie: bestuurslid.
Onbetaald.
 
Nevenfuncties als bedoeld in art. 91 van het ARG en art. 90 van het ARRP
van J.C. van Riessen:
 
Raad van Advies van de Stichting Samen voor een veilig Amsterdam.
Voorzitter: J. Asscher.
Functie: adviserend lid.
Onbetaald.
 
Stichting Hulpverlening Marokkaanse Jongeren.
Voorzitter: C. Cassteen.
Functie: bestuurslid.
Onbetaald.
 
Interbestuurlijke Regiegroep Nieuwe Perspectieven.
Voorzitter: drs. E. van Thijn.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Co
”rdinerend Beleidsoverleg.

Voorzitter: mr. R.A. Gonsalves.
Functie: lid.
Onbetaald.
 
Nevenfunctie als bedoeld in art. 91 van het ARG en art. 90 van het ARRP
van J. van Schaardenburg:
 
Amsterdamse Politie Gymnastiek- en Sportvereniging.
Functie: voorzitter.
Onbetaald.
 
2. Zodra blijkt dat politiefunctionarissen in strijd met art. 91 van
het ARG handelen, worden onverwijld disciplinaire maatregelen genomen.
Dit is staand beleid. Ter waarborging van de integriteit van het korps
heeft het korps de beschikking over een intern onderzoeksbureau. Nadere
maatregelen acht de Burgemeester op dit moment niet nodig. Wel kan nog
worden gewezen op het voornemen van de minister van Binnenlandse Zaken om
een gedragscode voor de Nederlandse politie te ontwikkelen. Zodra deze code
er is, zal die uiteraard in het regiokorps Amsterdam-Amstelland van kracht
worden.

 

 

 

PERSBERICHT

Embargo tot 28 juni 2007, 11.00 uur

Belangenverstrengeling in Zuidoost bij verstrekken subsidies

Ondanks verbeteringen schiet controle nog tekort

In de periode 2004 tot en met 2006 hebben 20 van de 66 politici van het stadsdeel Zuidoost (leden van het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad) nevenfuncties vervuld bij instellingen die het stadsdeel subsidieert. Van die 20 politici hebben er 14 hun nevenfuncties niet gemeld of hebben deelgenomen aan de besluitvorming over de subsidieverstrekking. Dit is in strijd met de eigen gedragscode voor integer handelen. Bij 7 van deze politici is naar het oordeel van de rekenkamer sprake van belangenverstrengeling. Bij 4 van hen hebben zijzelf of de instelling aantoonbaar financieel voordeel gehad.

Dit is ťťn van de conclusies van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam in haar vandaag verschenen rapport Subsidieverstrekking Zuidoost.

Verder concludeert de rekenkamer dat van de 33 onderzochte instellingen ťťn instelling de subsidie oneigenlijk heeft gebruikt en twee instellingen de subsidies niet doelmatig besteden. Bijna tweederde van deze 33 instellingen leven de subsidievoorwaarden onvoldoende na.

De rekenkamer stelt vast dat het verstrekken en controleren van subsidies op papier is verbeterd, maar in de praktijk nog steeds tekortkomingen kent.

Feiten

Jaarlijks subsidieert het stadsdeel Zuidoost ongeveer 300 instellingen voor een bedrag van in totaal circa
€ 25 miljoen. Het
merendeel (65%) is bestemd voor jaarlijks terugkerende activiteiten op het gebied van onderwijs, kinderopvang, maatschappelijk werk en welzijn.

Belangenverstrengeling en voordeel

De stadsdeelraad is nauw betrokken bij het verstrekken van subsidies. In de periode 2004 tot en met 2006 diende deze raad 227 moties in gericht op het verstrekken van subsidies. Van de 66 politici uit die periode vervulden er 20 (19 raadsleden en 1 lid van het dagelijks bestuur) in totaal 37 nevenfuncties bij gesubsidieerde instellingen: bestuurslid, werknemer, opdrachtnemer, freelancer, betaald of onbetaald vrijwilliger.

Sommige raadsleden vervulden meerdere nevenfuncties bij ťťn of meerdere instellingen.

1/2 Noot voor de redactie: vanaf 28 juni 2007 om 11.00 uur is het rapport digitaal beschikbaar op www.rekenkamer.amsterdam.nl. Voor meer informatie: mevr. Y. Huizinga, tel: 020-552 2897. 2/2 Noot voor de redactie: vanaf 28 juni 2007 om 11.00 uur is het rapport digitaal beschikbaar op www.rekenkamer.amsterdam.nl. Voor meer informatie: mevr. Y. Huizinga, tel: 020-552 2897.

Van deze 20 politici hebben er 14 hun nevenfuncties Verdana;
– in
strijd met de eigen gedragscode - niet gemeld of hebben deelgenomen aan de besluitvorming over de subsidieverstrekking. Bij 7 van hen is naar oordeel van de rekenkamer sprake van belangenverstrengeling. Zij vertegenwoordigen vanuit hun nevenfunctie de belangen van de gesubsidieerde instelling of genieten persoonlijk financieel voordeel bij die instelling. Aantoonbaar financieel voordeel hebben 4 van deze 7 politici verkregen. Bij 3 politici betrof het persoonlijk financieel voordeel, bij 1 politicus ging het om voordeel voor de gesubsidieerde instelling. Het persoonlijk financieel is vooral gelegen bij het tegen betaling verrichten van activiteiten (opdrachtnemer) voor de gesubsidieerde instellingen. Hiermee zijn bedragen gemoeid variŽrend van circa

€ 3.000 tot € 7.000.

Overigens heeft de rekenkamer geconstateerd dat bij 2 politici sprake is van de schijn van belangenverstrengeling. Vanuit hun functie als onbetaald vrijwilliger hebben zij op kosten van de gesubsidieerde instelling een 8-daagse reis naar TunesiŽ gemaakt, zonder dit te melden.

Oneigenlijke en ondoelmatige besteding subsidiegelden

De rekenkamer heeft bij 33 instellingen een nader onderzoek verricht naar de besteding van subsidiegelden en de verantwoording daarover aan het stadsdeel. Bij ťťn instelling (PEWA) is naar het oordeel van de rekenkamer sprake van oneigenlijk gebruik, omdat de subsidie ( Verdana;
€ 28.000) voor het activeren van jongeren via een 8-daagse reis naar TunesiŽ, (deels) gebruikt is voor een doelgroep die hiervoor niet in aanmerking kwam en de activiteiten beperkt bleven tot ťťn dag. Bij 2 van de 33 instellingen is het subsidiegeld ondoelmatig besteed. Bij ťťn instelling (Stichting Carnaval South East) waren de kosten van de activiteiten te hoog, zodat een deel van de activiteiten niet kon worden uitgevoerd. Bij een andere instelling (Ondernemershuis II) was de bedrijfsvoering niet in orde. Hierdoor was eind 2006 een Europese subsidie van Verdana;
€ 1 miljoen ongebruikt; mogelijk moet deze worden ingeleverd
.

Verder heeft de rekenkamer vastgesteld dat 64% van de 33 instellingen ťťn of meerdere voorwaarden voor de subsidieverstrekking niet heeft nageleefd.

Verstrekken en controleren subsidies

In reactie op het faillissement van Alcides in 2004 heeft het stadsdeel maatregelen getroffen om het verstrekken en controleren van subsidies te verbeteren. Dit betreft de vaststelling van een nieuwe subsidieverordening en de geleidelijke invoering van een nieuw administratiesysteem voor subsidies. Desondanks is de rekenkamer van mening dat verdere verbetering mogelijk is: het ontwikkelen van een systematische controle-aanpak op de besteding van subsidies, het ontwikkelen van objectieve criteria vanuit het beleid voor verstrekken van subsidies, het verbeteren van de informatie en administratie voor budgetbewaking en het afrekenen van subsidies en het op orde brengen van de schriftelijke vastlegging in subsidiedossiers.

De rekenkamer heeft op grond van het onderzoek een groot aantal (28) aanbevelingen gedaan ter voorkoming van belangenverstrengeling en voor een betere beheersing en controle van subsidies. Het dagelijks bestuur van Zuidoost ziet het rapport als een belangrijke aanvulling voor het verbeteren van het proces van subsidieverstrekking

Rekenkamercommissie Amsterdam Noord
 Interne commissie

Amsterdam Oud-Zuid Samenstelling Rekenkamercommissie
Emile Jaensch


Ambtelijk Secretaris:  

M. Adansar


 


Leden:
P.L.R. Mieris
P.C.M. Snelders
E. Jaensch
T.F.I.M. Keijser Samenstelling Rekenkamer Amsterdam

Directeur:

Dr. V.L. (Victor) Eiff

 

Projectleiders:

Menno Roest (doeltreffendheid)

Evert Visser (rechtmatigheid/bedrijfsvoering)

John van Leuken

 

Onderzoekers:

Erik Oppenhuis

Meindert Meindertsma

Arjan Kok 

Marcella van Doorn

Elsbeth van Dam

Christine van Dijk

Johan de Groot

Arnold Hardonk

Wendy Hauwert

Dieuwke Jonker

DaniŽlle van der Wiel

 

Office manager:

Yvonne Huizinga
Directie Concern Organisatie
Versie 1
20-10-2008

1
Nevenwerkzaamheden
eindverantwoordelijke
topfunctionarissen
gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

3
Inhoud

1 Openbaar maken nevenwerkzaamheden 7

1.1 Inleiding 7

1.2 Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente

Amsterdam 7

2 Nevenwerkzaamheden 9

2.1 Directeuren 9

2.1.1 Directeur Communicatie 9

2.1.2 Directeur Dienst Ruimtelijke Ordening 9

2.1.3 Directeur Stadsarchief 9

2.1.4 Directeur Dienst Zorg en Samenleven 10

2.1.5 Directeur Stadsbank voor Lening 10

2.1.6 Directeur Dienst Wonen 10

2.1.7 Directeur Servicehuis Personeel 10

2.1.8 Directeur Stedelijke Bestuursadvisering 10

2.1.9 Directeur Haven Amsterdam 11

2.1.10 Directeur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 11

2.1.11 Directeur Dienst Persoonsgegevens 11

2.1.12 Gemeentesecretaris 11

2.1.13 Directeur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 12

2.1.14 Directeur Dienst Binnenwaterbeheer 12

2.1.15 Directeur Gemeente Belastingen 12

2.1.16 Directeur Amsterdams Historisch Museum 12

2.1.17 Directeur Concern FinanciŽn / Bedrijven 13
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.18 Directeur Bestuurs- en Management Ondersteuning,Bestuursdienst 13

2.1.19 Directeur Economische Zaken 13

2.1.20 Directeur Concern Organisatie, Bestuursdienst 13

2.1.21 Directeur Ingenieursbureau Amsterdam 13

2.1.22 Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht 14

2.1.23 Directeur Dienst Stadstoezicht (a.i.) 14

2.1.24 Directeur Openbare Orde en Veiligheid, Bestuursdienst 14

2.1.25 Directeur Dienst Werk en Inkomen 14

2.1.26 Directeur Facilitair Bedrijf Amsterdam 14

2.1.27 Directeur Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 15

2.1.28 Directeur Dienst Onderzoek en Statistiek 15

2.1.29 Directeur Servicehuis ICT 15

2.1.30 Directeur GGD 15

2.1.31 Directeur Dienst Werk en Inkomen 15

2.1.32 Directeur Project Management Bureau 16

2.1.33 Directeur ACAM 16

2.1.34 Directeur Afval Energie Bedrijf 16

2.1.35 Directeur Juridische Zaken 16

2.2 Stadsdeelsecretarissen 16

2.2.1 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Oud Zuid 16

2.2.2 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Noord 16

2.2.3 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Westerpark 17

2.2.4 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Osdorp 17

2.2.5 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Geuzenveld - Slotermeer 17
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.2.6 Stadsdeelsecretaris Zeeburg 17

2.2.7 Stadsdeelsecretaris Centrum 17

2.2.8 Stadsdeelsecretaris Stadsdeel de Baarsjes 17

2.2.9 Stadsdeelsecretaris Oost-Watergraafsmeer 18

2.2.10 Stadsdeelsecretaris Stadsdeel Bos en Lommer 18

2.2.11 Stadsdeelsecretaris Stadsdeel Zuidoost 18

2.2.12 Stadsdeelsecretaris stadsdeel Slotervaart 18

2.2.13 Stadsdeelsecretaris ZuiderAmstel 18

2.2.14 Stadsdeelsecretaris Oud-West 19

2.3 Overige eindverantwoordelijke topfunctionarissen 19

2.3.1 Directeur Amsterdamse Innovatie Motor 19

2.3.2 Kennisambassadeur 19

2.3.3 Directeur Projectbureau Noordwaarts 20

2.3.4 Projectdirecteur bijzondere projecten (Calvijn College) 20

2.3.5 Projectdirecteur bijzondere projecten 20

2.3.6 Projectdirecteur bijzondere projecten 20

2.3.7 Projectdirecteur bijzondere projecten 20

2.3.8 Projectdirecteur bijzondere projecten 21

2.3.9 Projectdirecteur bijzonder projecten 21
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

7
1 Openbaar maken
nevenwerkzaamheden
1.1 Inleiding

In de Ambtenarenwet staat opgenomen dat gemeenten voorschriftenmoeten vaststellen

over de openbaarmaking vannevenwerkzaamheden van ambtenaren aangesteld in een

functie waarvoor ter bescherming van de integriteit van deopenbare dienst

openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden noodzakelijk is (artikel125quinquies, lid

1, sub c). Het betreft hier nevenwerkzaamheden die de belangenvan de gemeente, voor

zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnenraken.

Met name directeuren en stadsdeelsecretarissen (deeindverantwoordelijke

topfunctionarissen binnen de gemeente Amsterdam) bekledenfuncties waarvoor ter

bescherming van de integriteit van de openbare dienstopenbaarmaking van de

nevenwerkzaamheden noodzakelijk is. Als gevolg hiervan heeft hetcollege van B&W op

23 oktober 2007 besloten de nevenwerkzaamheden van deeindverantwoordelijke

topfunctionarissen te publiceren op color:blue">www.amsterdam.nl.Dit vanuit het oogpunt van

maximale transparantie en gezien de gemeentelijke basiswaarden Open,Actief en

Integer.

Voor alle ambtenaren geldt overigens dat zij denevenwerkzaamheden die zij uitoefenen

moeten melden, hiervoor heeft Bureau Integriteit richtlijnenopgesteld. Zie hiervoor de

beleidslijn nevenwerkzaamheden.
1.2 Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke
topfunctionarissen gemeente Amsterdam

In dit document vindt u de nevenwerkzaamheden van deeindverantwoordelijke

topfunctionarissen, behalve de werkzaamheden waaruit ras,

godsdienst/geloofsovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid,seksuele leven en het

lidmaatschap van een vakvereniging afgeleid kunnen worden. DeWet bescherming

persoonsgegevens bepaalt dat de actieve openbaarmaking van deze‘bijzondere

persoonsgegevens’ alleen kan plaatsvinden als betrokkenedaarvoor expliciet

toestemming geeft.
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

De onderstaande gegevens met betrekking tot denevenwerkzaamheden worden

openbaar gemaakt:
De hoofdfunctie van deeindverantwoordelijke topfunctionaris;
De nevenfunctie die deeindverantwoordelijke topfunctionaris verricht;
De organisatie en plaatswaarbinnen de nevenwerkzaamheden worden verricht;
De ingangsdatum van denevenwerkzaamheden
Of er sprake is vanbezoldiging
De eventuele beperkingendie er zijn gesteld aan de uitoefening van de

nevenwerkzaamheden. (Bijvoorbeeld: de functionaris dient zich inzijn nevenfunctie

als adviseur bij de Raad voor Y te onthouden van adviezen metbetrekking tot

projecten in de gemeente Amsterdam)

Het betreft hier de nevenwerkzaamheden in de periode 2007/2008.Jaarlijks wordt aan de

eindverantwoordelijke topfunctionarissen gevraagd of zijwijzigingen dan wel aanvullingen

in deze lijst willen aanbrengen.
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008
2 Nevenwerkzaamheden
2.1 Directeuren

2.1.1 Directeur Communicatie

Rijk van Ark
Nevenfuncties
Voorzitter Logeion, Vereniging Voor Communicatie sinds 2006
Lid van het bestuur van de stichting Machiavelli sinds 2006
Lid van de raad van toezicht Internationaal perscentrumNieuwspoort sinds 2006
Lid van de werkveldcommissie Hogeschool InHolland media, music&

communications sinds 2006
Lid stedelijke bestuur (moderamen) en voorzitter van dekerngroep externe

communicatie van de PKA (Protestantse kerken Amsterdam) sinds2007
Lid bestuur Stichting AuspiciŽn gericht op de communicatiebranche, reikt o.a. de Van

Speijkprijs uit (deels bezoldigd) sinds 2008
Docent communicatie en examinator bij de opleidingsinstitutenSRM, Van der Hilst en

Brandfuel Academy (bezoldigd) sinds 2003
Dagvoorzitter en inleider op congressen, beleidsdagen enopleidingen (o.a. Erasmus

universiteit, Euroforum, en management studiecentrum) (deelsbezoldigd) sinds 2001
Internationaal trainer en consultant voor de EduardoFreistichting en IMD m.b.t.

democratisering in Oost Europa en ontwikkelingslanden (deelsbezoldigd) sinds 2001

2.1.2 Directeur Dienst Ruimtelijke Ordening

Klaas de Boer
Nevenfuncties

GEEN

2.1.3 Directeur Stadsarchief

Jan Boomgaard
Nevenfuncties
Bestuurslid Instituut Nederlandse Geschiedenis
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.4 Directeur Dienst Zorg en Samenleven

Suze Duinkerke
Nevenfuncties

GEEN

2.1.5 Directeur Stadsbank voor Lening

Diana DŁttenhofer
Nevenfuncties
Bestuurslid Vrouwen Ondernemers Netwek (VON) sinds 2006

2.1.6 Directeur Dienst Wonen

Maarten Egmond
Nevenfuncties
Bestuurslid KEI, kenniscentrum Stedelijke vernieuwingRotterdam sinds 2005
Eigenaar Egmondstudio’s / EI complex sinds 2005

2.1.7 Directeur Servicehuis Personeel

Anneke Eurelings
Nevenfuncties
Penningmeester Stichting WIG per 5 augustus 2007

2.1.8 Directeur Stedelijke Bestuursadvisering

Hugo Fernandes Mendes
Nevenfuncties
Plaatsvervangend commissielid bij de Cie Gelijke Behandeling,sinds 2003
Lid Monitoring Committee van de Res Publica Leergang, sinds2000
Lid curatorium Wiardi Beckman Stichting, PVDA Amsterdam, sinds2002
Lid van Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming,sinds 2001
Voorzitter van de Raad van Toezicht MEE Zuid Holland Noord,sinds 2006
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.9 Directeur Haven Amsterdam

Hans Gerson
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Beurs van Berlage, sinds 1986
Bestuurslid Stichting Hollandsche Schouwburg, sinds 1988
NV Havengebouw, president-commissaris sinds 2000
BV Hallum, president-commissaris sinds 2000
PTA bv, president-commissaris sinds 2000
Waterkant CV, commissaris sinds 2000
Stichting NAP, voorzitter sinds 2000
Stichting Westpoortbus, bestuurslid sinds 2005
Stichting CEPIG, bestuurslid sinds 2005
Stadshart Amstelveen, commissaris sinds 2005 (bezoldigd)
Vice Voorzitter Instituut van Directeuren sinds 2005
Keyrail, commissaris sinds 2006

2.1.10 Directeur Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Jan Hagendoorn
Nevenfuncties

Lid bestuur Vrienden van Franckendael, 1995 tot heden

Voorzitter Instituut van Directeuren, najaar 2006 totheden

2.1.11 Directeur Dienst Persoonsgegevens

Rienk Hoff
Nevenfuncties
Voorzitter Stichting Loep Theater, per 1 november 2007
Voorzitter Stichting MS Agatha, 1994 – heden

2.1.12 Gemeentesecretaris

Henk de Jong
Nevenfuncties
Adviesraad Universiteit Nyenrode Breukelen sinds maart 2008
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.13 Directeur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Michel Kanters
Nevenfuncties

ONBEKEND

2.1.14 Directeur Dienst Binnenwaterbeheer

Hennie Koek
Nevenfuncties

GEEN

2.1.15 Directeur Gemeente Belastingen

Antoon Duijnker
Nevenfuncties
1989 – heden: Docent / studie – coŲrdinatorMasteropleiding Pedagogiek,

Hogeschool INHolland (bezoldigd)
1999 – heden: Supervisor / Coach Landelijke Vereniging voorSupervisie en

Coaching (Wijchen) (bezoldigd)

2.1.16 Directeur Amsterdams Historisch Museum

Pauline Kruseman
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht, Anne Frank Stichting
Voorzitter Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor dekunsten (AHK)

(bezoldigd)
Lid DB directieoverleg Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI)
Lid Raad van Toezicht Stichting Felix Meritis
Lid bestuur ‘Huis Marseille, stichting voor de fotografie’(bezoldigd)
Lid ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen
Commissaris Triodos Cultuur Fonds
lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
lid algemeen bestuur Amsterdam Partners
lid Commissie ter Bevordering van Goed Bestuur en Integriteit(Publieke Omroep)

(CIPO) (bezoldigd)
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.17 Directeur Concern FinanciŽn / Bedrijven

Evelyn Lindeman
Nevenfuncties
Commissaris Stichting Woonwaard Noord Kennemerland sinds juli2005 (bezoldigd)
Bestuurslid COC sinds november 2006

2.1.18 Directeur Bestuurs- en Management Ondersteuning,Bestuursdienst

Bert Timmer
Nevenfuncties
Voorzitter verzekeringsplatform overheden, per 22 juni 2006
Bestuurslid Stichting VGA Amsterdam (SVGA) per december 2006 (qq)

2.1.19 Directeur Economische Zaken

Dorine Manson
Nevenfuncties

GEEN

2.1.20 Directeur Concern Organisatie, Bestuursdienst

Peter Mol
Nevenfuncties

GEEN

2.1.21 Directeur Ingenieursbureau Amsterdam

Alexandra van Olst
Nevenfuncties
Bestuurslid Centrum Ondergronds Bouwen (COB) sinds 1 oktober2007
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.22 Directeur Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Ronald Prins
Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen Centrada (woning corporatieLelystad), 2003 – heden

(bezoldigd)
Lid curatorium Controllersopleiding BestuursacademieNederland, 2000 – heden
Secretaris / Penningmeester Mr. Annelien Kappeyne van deCoppello Foundation,

1991 – heden
Beroepenveld commissie voor de Batchelor of Build Environmentvoor InHolland
bestuurslid Dutch Green Buildings Council.

2.1.23 Directeur Dienst Stadstoezicht (a.i.)

Martin Gravelotte
Nevenfuncties

GEEN

2.1.24 Directeur Openbare Orde en Veiligheid, Bestuursdienst

Maureen Sarucco
Nevenfuncties
Lid landelijke werkgroep Code Good Governance, sinds april2008

2.1.25 Directeur Dienst Werk en Inkomen

Wim Schreuders
Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Bureau jeugdzorg stadsregie Rotterdamsinds 1 oktober 2007
Adviseur grote Gemeenten bestuur DIVOSA, sinds 1 april 2007

2.1.26 Directeur Facilitair Bedrijf Amsterdam

Jos Maessen
Nevenfuncties
Lid Parochiebestuur Martelaren van Gorcum te Amsterdam sinds 1juli 2007
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.27 Directeur Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Wim Vehmeijer
Nevenfuncties

GEEN

2.1.28 Directeur Dienst Onderzoek en Statistiek

Ronald Venderbosch
Nevenfuncties
Lid van de Raad van Toezicht HvO/Querido

2.1.29 Directeur Servicehuis ICT

Irene Verschuur
Nevenfuncties

GEEN

2.1.30 Directeur GGD

Marjolein Verstappen
Nevenfuncties
Lid Raad van Bestuur Stichting MOA (medische OpvangAsielzoekers), 1999 – heden
Adviserend lid Stichting LCR (landelijk AdviesReizigersvaccinatie), 2002 – heden
Lid Raad van Toezicht Pharos te Utrecht sinds 16 maart 2007(bezoldigd)
Lid van Forum CEG (centrum voor ethiek en gezondheid) per 30januari 2007

2.1.31 Directeur Dienst Werk en Inkomen

Bea Visser- Rose
Nevenfuncties

GEEN
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.1.32 Directeur Project Management Bureau

Herman van Vliet
Nevenfuncties
Commissaris, woningbouwvereniging Langedijk sinds 2006(bezoldigd)

2.1.33 Directeur ACAM

Dick van der Zon
Nevenfuncties
Secretaris van de Vereniging directeuren Accountantsdiensten.
Secretaris van de KOA-Samenwerking (kwaliteitstoetsingOverheidsAccountants)

2.1.34 Directeur Afval Energie Bedrijf

-

2.1.35 Directeur Juridische Zaken

-
2.2 Stadsdeelsecretarissen

2.2.1 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Oud Zuid

Johan Boomgaardt
Nevenfuncties
(Adviserend) Lid van het hoofdbestuur van de NationaalAlgemeen Bijzondere

Schoolraad. De NABS te Den Haag is een van de landelijkekoepelorganisaties in het

onderwijs BO/VO.

2.2.2 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Noord

Linda Brasz
Nevenfuncties
Statutair directeur NV SGA Amsterdam sinds 2006
Bestuurslid Instituut voor Directeuren, vanaf 2007
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.2.3 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Westerpark

-

2.2.4 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Osdorp

Marens Engelhard
Nevenfuncties

GEEN

2.2.5 Stadsdeelsecretaris Amsterdam Geuzenveld - Slotermeer

-

2.2.6 Stadsdeelsecretaris Zeeburg

Joke Goedhart
Nevenfuncties

GEEN

2.2.7 Stadsdeelsecretaris Centrum

Hanneke Groensmit
Nevenfuncties

GEEN

2.2.8 Stadsdeelsecretaris Stadsdeel de Baarsjes

Rob Jeursen
Nevenfuncties
Rijksgecommitteerde bij het Ministerie van Volksgezondheid,welzijn en Sport te

Rijswijk ten behoeve van opleidingen in de sport
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.2.9 Stadsdeelsecretaris Oost-Watergraafsmeer

Sjaak Karsten
Nevenfuncties

GEEN

2.2.10 Stadsdeelsecretaris Stadsdeel Bos en Lommer

Sonja Pol
Nevenfuncties
Voorzitter beheer wandelpaden Noord-Holland (vanaf 2005)
Voorzitter beheer Nivon Noord Holland

2.2.11 Stadsdeelsecretaris Stadsdeel Zuidoost

Chesley Rach
Nevenfuncties
Technische commissie van VVE Hof ter Hage te Den Haag

2.2.12 Stadsdeelsecretaris stadsdeel Slotervaart

Sjaak Ruiter
Nevenfuncties

GEEN

2.2.13 Stadsdeelsecretaris ZuiderAmstel

Hepko Wink
Nevenfuncties
Lid raad van toezicht Stichting Thuis op straat (vanaf 2007)
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.2.14 Stadsdeelsecretaris Oud-West

Liane Pielanen
Nevenfuncties

ONBEKEND
2.3 Overige eindverantwoordelijke topfunctionarissen

2.3.1 Directeur Amsterdamse Innovatie Motor

Joke van Antwerpen
Nevenfuncties
Lid RvT Welzijnsstichting Kern 8 Alkmaar, vanaf 2005
Lid RvT Regio College Zaanstad sinds 2006
Lid van Raad van Toezicht New Energy Docks

2.3.2 Kennisambassadeur

Erik Gerritsen
Nevenfuncties
Lid Bestuur Commissie Innovatie Openbaar Bestuur, MinisterieBZK, sinds 2004
Lid RvT NICIS, Ministerie BZK, sinds 2005
Lid Directie Museum voor Overbodig Beleid, Ministerie BKZ,Sinds 2005
Voorzitter RvT Esprit Scholengemeenschap, sinds 2008 (lidsinds 1-1-2007)

(bezoldigd)
Secretaris Bestuur Theater de Engelenbak, sinds 1-1-2007
Lid adviesraad colourkitchen Amsterdam, sinds 2007
Lid adviesraad 4-goals trainings- en adviesdetacheringsbureau,sinds 2007
Lid commissie organisatie bestuurlijke topconferentieinburgering, mei–september

2008
Boegbeeld voor actieplan open standaarden open source vanministeries EZ/BZK
Lid bestuur van Rode Kruis afdeling Amsterdam
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.3.3 Directeur Projectbureau Noordwaarts

Renť Grotendorst
Nevenfuncties
Lid van Raad van Toezicht Stichting New Energy Docks
Lid Bestuur Stichting het Nieuwe IJ

2.3.4 Projectdirecteur bijzondere projecten (Calvijn College)

Eric ten Hulsen
Nevenfuncties

GEEN

2.3.5 Projectdirecteur bijzondere projecten

De heer P.A. Menting
Nevenfuncties
Raadslid gemeenteraad Opmeer, 1998 – heden (bezoldigd)

2.3.6 Projectdirecteur bijzondere projecten

De heer A. Verdellen
Nevenfuncties

GEEN

2.3.7 Projectdirecteur bijzondere projecten

Frans Kohlrautz
Nevenfuncties
Bestuurslid Waarderingskamer te Den Haag sinds 2003
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst
Nevenwerkzaamheden eindverantwoordelijke topfunctionarissengemeente Amsterdam
Versie 1
20-10-2008

2.3.8 Projectdirecteur bijzondere projecten

Werner Toele
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting Normaal Amsterdam Pijl
Bestuurslid NFC (Nederlandse Facility Costs index)
vanuit NEN - Nederlands normerings instituut CEN (EuropeanCommittee for

Standardization:
voorzitter werkgroep taxonomie
mediator alle werkgroepen

2.3.9 Projectdirecteur bijzonder projecten

Frank van Erkel
Nevenfuncties
Freelance activiteiten als adviseur, procesbegeleider,facilitator, trainer (oa NS,

div.Ministeries, gemeente Alphen aan de Rijn) (bezoldigd)
Bestuurslid Stichting Sloterparkbad, Amsterdam

R. Boerkamp (Fractievoorzitter)

Nevenfuncties:

l70 94
Medewerker regiopolitie Politie Utrecht

E. M. R. Marques

Nevenfuncties:


Business Manager  PlusTalent Finance

A. Lagha

Nevenfuncties:


ZorgcoŲrdinator Ketenunit Jeugdcriminaliteit (Zuid)
Voorzitter Stichting Samenbinding 79"> 81">

J. van Stigt

Nevenfuncties:

l72 97
Stafmedewerker AMSS Nedtrain l72 97
Lid klankbordgroep WMO l72 97
Lid Gehandicapten Adviesgroep Westerpark l72 97
Lid  WVG Commissie SGOA 95"> 97">

E. de Vries (Voorzitter forum Samenleving)

Nevenfuncties:

l100 98
Projectleider Instituut Publiek en Politiek 107"> 109">

K. van Scherpenzeel (Duo-raadslid)

Nevenfuncties:

l33 99
Vennoot Strangefruit.nl V.O.F. 121"> GroenLinks 124"> 128"> 130">

M.L. Heemelaar (Fractievoorzitter)

Nevenfuncties:


Docent Haagse Hogeschool
Secretaris Landelijke Werkgroep Politiek COC

M.M. de Boer

Nevenfuncties:


Zelfstandig adviseur mensenrechten/emancipatie
Voorzitter vereniging voor vrouw en recht BR>Lid raad van toezicht  Triversum (kinder-/jeugdpsychiatrie)

B.R. Groot Wassink

Nevenfuncties:
Beleidsmedewerker FNV
Bestuurslid Stichting Festival Globalisering

B. Gerrits (Voorzitter forum Ruimte)

Nevenfuncties:


Zelfstandige Redactie, tekst & vertaling
Penningmeester Stg Recensieweb

I. vd Meer (Duo-raadslid)

Nevenfuncties:

Geen werkzaamheden naast het raadswerk.

P. Heijmen (Duo-raadslid)

Nevenfuncties:


Bouwkundige College Bouw Zorginstellingen
Architect/adviseur ir Peter Heijmen architect Buurt en Westerpark

L. van den Berg (Fractievoorzitter)

Nevenfuncties:


Penningmeester Stg inktvis
Voorzitter Stg Congo Ned.
Bestuurslid Stichting Eyediom
Bestuurslid Stg Enter 233"> 235">

Y. van der Velde (Raadsvoorzitter)

Nevenfuncties:

Geen werkzaamheden naast het raadswerk.

245"> 247">

B. Bresser (Duo-raadslid)

Nevenfuncties:

l43 106
Consulent Centrum voor internationale samenwerking Utrecht

T. Souwer (Duo-raadslid)
Nevenfuncties:

Geen werkzaamheden naast het raadswerk.

270"> Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

M. Dekker (Fractievoorzitter)

Nevenfuncties:

l9 107
Managing partner  European Equity Partners l9 107
Bestuursvoorzitter  Burger Pensioenfonds l9 107
Lid raad van toezicht  Henq Investment

N. Lamme

Nevenfuncties:

l101 108
Ambtenaar  Gemeente Haarlemmermeer l101 108
Voorzitter VVE Barentszstraat/Van Linschotenstraat 304"> 306">

R. Smid (duo-raadslid)
Nevenfuncties:

l84 109
Directeur gebieds- en projectontwikkeling PFC2 Envelopment BV 316"> 118912/http:/beheer.amsterdam.asp4all.nl/contents/pages/contents/pages/contents/pages/contents/pages/contents/pages/118912/http:/www.amsterdam.sp.nl/westerpark" target="extern" title="https://sslvpn.mysmartxs.com/http/0/beheer.amsterdam.asp4all.nl/contents/pages/118912/http:/beheer.amsterdam.asp4all.nl/contents/pages/contents/pages/contents/pages/contents/pages/contents/pages/118912/http:/www.amsterdam.sp.nl/westerpark (nieuw venster)">Socialistische Partij (SP) 319"> 323"> 325">

H.J. Kamstra (Fractievoorzitter)
Nevenfuncties:

l114 110
Student/leraar in opleiding Lerarenopleiding Geschiedenis l114 110
Loodsmedewerker  CEVA Logistics

A.C.E. Kuiper
Nevenfuncties:
Management assistente Arrondissements- en Ressortsparket Amsterdam

J. van den Berg
Nevenfuncties:
Patholoog ZMC Zaandam

G. van Schaik (duo-raadslid)
Nevenfuncties:

Geen werkzaamheden naast het raadswerk

Democraten 66 (D66)

J.J. van Brederode (Fractievoorzitter)
Nevenfuncties:
Medewerker Museum Amstelkring

N. van Kleef (Duo-raadslid)
Nevenfuncties:


Projectleider De Sleutels van Zijl en Vliet
Bestuurslid Stg the big Y-apple

Integriteit
Integriteit is een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse werk en de werkomgeving van bestuurders en ambtenaren van de gemeente Amsterdam. Integriteit betekent:
Doen waarvoor je bent aangesteld en kunnen verantwoorden wat je doet, en dat de werkomgeving zo is ingericht dat je hiertoe in staat wordt gesteld.

Maar ook:
Eigen verantwoordelijkheid waar mogelijk, regelgeving en controle waar nodig. Burgers, bedrijven, bezoekers en instellingen moeten kunnen rekenen op een professioneel functionerende overheid, en informatie daarover kunnen vinden.

In stadsdeel Westerpark wordt de Gedragscode Bestuurlijke Integriteit gehanteerd als richtlijn voor integer handelen. De gedragscode biedt informatie over het omgaan met vertrouwelijke stukken binnen stadsdeel Westerpark en de agendering daarvan voor het Dagelijks Bestuur (DB) en de deelraad. Het geeft een uitleg over de wet en bevat een stapsgewijze werkinstructie voor ambtenaren en de griffie. Een aantal procedurele uitgangspunten krijgt zijn uitwerking in het Reglement van Orde van de Raad.

Raadsleden en duo-raadsleden stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is voor die kwaliteit een belangrijke voorwaarde. De belangen van het stadsdeel, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Het overzicht nevenactiviteiten en de afrekening van de fractiekosten 2007 vloeien daaruit voort.

Verslag declaraties raadsleden 2007

Overzicht nevenfuncties raads- en duoraadsleden
Sinds in 2002 de dualisering is doorgevoerd in de Gemeentewet, bestaat de functie van griffier. De griffier ondersteunt de raad op allerlei manieren, zowel bij de vergaderingen in het algemeen als bij het fungeren als raadslid in het bijzonder.

In Stadsdeel Westerpark bestaat de griffie uit twee personen. De raadsgriffier is mw. K. (Katja) Bolt; zij assisteert de voorzitter van de Raad, is griffier bij Forum Samenleving en heeft de leiding over de griffie. Haar plaatsvervangster is mw. E.D. (Lineke) Marseille. Zij is griffier in Forum Ruimte en FinanciŽn.

Farouki, Naima Jurist Bezwaar en Beroep

GŁn, Sultan Jurist Bezwaar en Beroep, Secr. Overleg BM-Std.Vz., Cie BGD

Boermans, Marlies senior jurist bezwaarkamer AZ en raadsbesluiten, horeca en veiligheid Buijs, Anita jurist bezwaarkamer AZ, horeca en veiligheid

Esseveldt, Kea van jurist bezwaarkamer AZ, horeca en veiligheid

Hollemans, Rob jurist bezwaarkamer BW

Hu, Juan-Mei jurist bezwaarkamer BW

Koten, Stephanie jurist bezwaarkamer BW

Langenhoff, Monique jurist bezwaarkamer BW

Tuijten, Joris jurist bezwaarkamer AZ, concern en juridische kwaliteitszorg, vastgoed, privaatrecht

Vries, Annemieke de bezwaarkamer AZ, P&O Zee, Gijs van der bezwaarkamer BW, concern en juridische kwaliteitszorg senior jurist

Slot, Ewoud mr. jurist secretaris commissie bezwaarschriften

Zwiep, Ellen mr.senior jurist rechtspositionele zaken, alternatieve geschillenbeslechting

Berg, Hella van den jurist Secretaris bezwaarcommissie Berkhof, Jan hoofd afdeling

Buuren, Amanda van jurist onderwijs, markt, subsidies

Engering, Natalie jurist Openbare ruimte, vastgoed

Gorsel, Theo van (interim) jurist Bouwregelgeving, RO, verg. en handhaving

Groot, Josien de

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.