SLAVERNIJ IN NEDERLAND & POM ©
Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Informant jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen van ouders (met Hop) te onderdrukken.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

 

Politicus J. Hop: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.

Politicus J. Hop Ermelo: Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is (financiŽle) fraude. U kunt hiervan aangifte doen.
Bekijk eerst mijn website over gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Uw BSN-nummer is uw BurgerSlavenNummer! Veel succes toegewenst in een voor u wellicht emotioneel moeilijke en lastige situatie.

De CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat: Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

(609) Voorbeeld Wob verzoek om de namen van meer dan 800 Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie te verkrijgen
(566) Voorbeeld Wob verzoek om de naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de officier van justitie in uw zaak te verkrijgen

Stem Groep Hop in 2018.
U kunt iedereen die u kent in  de gemeenten waar Groep Hop mee doet aan verkiezingen vragen Groep Hop te stemmen. Dank u wel.

 

 

 

POM De Gelderse verhoormethode betreft een zaak waarin een slachtoffer door de politie wordt omgezet in een verdachte met als doel de "verdachte" linke trajecten van de gesubsidieerde hulpverlening in te sturen en een nieuwe aangifte uit te lokken om aan prestatiecontracten te kunnen voldoen.

Een falende overheid heeft steeds meer geld nodig en de politie functioneert daarbij als de moderne belastinginner en past "De Gelderse verhoormethode"  om zoveel mogelijk gratis kinderarbeid door minderjarigen te laten verrichten. In dit verhaal vind ik het niet relevant of de betrokken twee politieagenten wel of niet terecht hebben gehandeld. Het gaat mij nu meer om de "objectieve Gelderse verhoormethode" waarmee op 080703 (procedureel) geprobeerd werd een jongere naar LINK(e) projecten van Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg te dirigeren.

Het gevaar bij de Gelderse verhoormethode is dat ook het omgekeerde kan gebeuren. Als de politie en Justitie er belang bij hebben een verdachte die bijvoorbeeld bij de overheid of Justitie zelf werkt of voor de overheid en Justitie (als getuige) gaat werken kan een verdachte omgezet worden naar slachtoffer of getuige en op die manier de strafrechtelijke dans ontspringen.

De truc. Als auteur van de website Censuur in Nederland ben ik zeer bekend geworden door mijn methode de trucs van de overheid en Justitie in gedachte om te draaien. Ik denk dan ook dat dit soort trucs continu worden uitgehaald bij de overheid en Justitie om (elite) werknemers van de overheid bijvoorbeeld werkzaam voor de jeugdzorg steeds opnieuw te kunnen beschermen tegen kritiek van buitenaf.

 

 

De aanleiding

Het betreft hier het ten onrechte achterhouden van geld en spulletjes van een jongere door een huiseigenaar. De huiseigenaar heeft geld van de jongere (geld dat dus niet van die huiseigenaar is) uitgegeven en kan dat geld niet aan die jongere teruggeven. Ook worden spulletjes van die jongere achtergehouden. Daarnaast heeft de jongere nog zes dagen teveel betaalde "huur" tegoed en ook dat wordt niet teruggegeven. De jongere verhuist op die dag krijgt NIET haar geld en NIET een deel van haar spulletjes en belt de politie voor "hulp". In het onderstaande verhaal krijgt u inzicht hoe de politie DE DIEF beschermd en de jongere repressief met hulp van "De Gelderse verhoormethode" LINK(e) projecten van de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming probeert in te werken. De jongere wilde alleen haar eigendommen terug hebben!

 

Een jongere (9) meldt zich (met de vader) op (080703) verzoek van een politieagente voor een klein zaakje op het bureau. De jongere heeft enige tijd daarvoor de hulp van de politie gevraagd om haar geld en spulletjes uit een woning te krijgen tijdens een verhuizing naar een andere woonplek. De eigenaar van die woning wilde/kon daaraan niet netjes aan meewerken en heeft vervolgens aangifte tegen de jongere gedaan omdat zij haar eigen geld en spulletjes wilde hebben. De jongere belde tijdens de verhuizing de politie op en verzocht om hulp hetgeen haar door een woordvoerder van de politie werd toegezegd.

"Hulp" van de politie voor een jongere in dit soort zaakjes gaat vanaf 080703 op de volgende manier:

De jongere meldt zich op het politiebureau op verzoek van een politieagente. De vader gaat onverwachts mee en observeert de politiemethode.

Twee (DGV1) politieagenten spreken met de jongere en haar vader.

Politie: "Die melding hulpvraag jongere inzake het verkrijgen van haar geld en spulletjes is mij niet bekend"

Vader: "Zou u daar dan niet eerst even achteraan gaan?"

Politie: "Nee, op dit moment is alleen het verhoor van de minderjarige als verdachte aan de orde"

Politie: "Ik verhoor de jongere op een "objectieve manier" (DGV 1-10)

Vader: "Nee dat is niet zo, de jongere heeft bij de politie om hulp gevraagd maar nu wilt u deze jongere als verdachte gaan horen en niet als slachtoffer" (DGV2)

Politie: "De vader mag NIET bij het verhoor van een jongere aanwezig zijn." (DGV3)

Politie: "Een raadsman mag NIET bij het verhoor van een jongere aanwezig zijn." (DGV4)

Politie: "Ik kan je zes uur vasthouden maar dat is in jouw geval niet de bedoeling" (DGV5)

Politie: "Ik kan je ook als je onderweg bent op laten pakken, als je nu geen verklaring wilt afleggen" (DGV6)

Politie: "Ik heb overlegd met Officier van Justitie Mr. Holland van het arrondissementsparket te Zutphen" "Hij zegt je bent NIET verplicht om op vragen te antwoorden. Niet antwoorden maakt echter een slechte indruk en heeft gevolgen voor je zaak. Je krijgt dan een dagvaarding en moet bij de rechter verschijnen." (DGV7)

Politie: "Je bent nu aangehouden, ik wil je horen zonder dat je vader daarbij aanwezig is. Ook sta ik als politie niet toe dat bij dit gesprek een raadsman aanwezig is." Ik wijs erop dat ik het niet laten bijstaan van de jongere door een raadsman NIET met de Officier van Justitie Mr. Holland heb besproken." De politie mag een raadsman bij het eerste verhoor altijd weigeren. (DGV8)

Politie tegen vader: "Heeft u daar bezwaar tegen" Nee. De jongere verdwijnt in een kamertje met de politieman. De vader blijft achter met de politievrouw. 

Vader tegen politievrouw: Mag ik nog even uw naam hebben? Vader krijgt haar naam. 

Vader supervriendelijk tegen politievrouw: Morgenvroeg ligt er een klachtzaak tegen u over uw handelwijze in deze zaak bij de burgemeester.

Agente tegen vader: "Het is "niet verstandig" om een klacht over deze bejegening in te dienen" (DGV9)

Vader: Ik wijs u op de internetsite www.burojeugdzorg.nl. Op deze site staan allerlei procedurele zaken. Het wordt interessant om daar te vermelden dat de jongere een raadsman meermalig wordt geweigerd. Het maakt niet meer uit hoe de zaak verder loopt. Procedureel is het volgens mij nu helemaal verkeerd gegaan.

Politie: Ik wijs er nog eens op dat ik het weigeren van een raadsman aan de jongere niet met Officier van Justitie Mr. Holland heb besproken.

Vader: Dus dan bent u voor het weigeren van een raadsman aan deze jongere verantwoordelijk!

De jongere zit vervolgens alleen tegenover de politie en legt nadat ze het bovenstaande te horen heeft gekregen een verklaring af. Na twee uur op het politiebureau houdt de vader het voor gezien en vertrekt uit het politiebureau. De jongere weigert inmiddels met de tweede politieambtenaar (agente) tijdens het "uithoren" te spreken. Zij vertrekt uit het kamertje. Zij weigerde immers de vader, dus de jongere weigerde haar. (De jongere past hier huis-tuin- en keukenlogica toe)  De politie brengt de jongere na het verhoor naar huis want vader wilde niet nog langer wachten.

Politie tegen vader: "Ik heb deze jongere aangemeld bij LINK! Weet u wat dat is? Zij bespreken deze (objectieve DGV1-10) zaak en dan krijgt u vanzelf wat te horen." (DGV10)

Vader: "Het zal wel iets met kinderbescherming en jeugdzorg zijn en daar wil ik in deze zaak niets meer mee te maken hebben."

De politieman vertrekt, hij maakte op de vader een betere en professioneler indruk dan de politievrouw. Zij kan volgens de vader als de agressor worden aangemerkt om de Gelderse Verhoormethode in deze zaak toe te passen.

 

 

Wat is nu de moraal en wat kunnen jongeren en hun ouders leren van deze gebeurtenis!

De gebruikte methode wordt met dit verslag aan de kaak gesteld. Een burger krijgt (pedagogisch) inzicht hoe de overheid werkt, hoe de politie een dief beschermd en het slachtoffer van die diefstal (de jongere) wordt met de Gelderse verhoormethode aangepakt om verdere hulpverlening via LINK(e), kinderbescherming en jeugdzorg te kunnen blijven verkopen. De jongere vroeg de politie tijdens een verhuizing om "hulp" om haar geld en spulletjes te krijgen, deze "hulp" werd haar ook toegezegd. Met "hulp" bedoeld de politie vanaf 080703 dus dat je als jongere niet als slachtoffer wordt aangemerkt maar als verdachte om vervolgens "gesubsidieerde hulpverlening" te kunnen blijven verkopen voor LINK(e), kinderbescherming en jeugdzorg. Als jongere zou ik dus eerst tien keer nadenken voordat ik (opnieuw) naar de politie zou stappen om de politie om "hulp" te vragen. "De slogan de politie is je beste vriend krijgt vanzelf een andere betekenis voor jongeren en ouders als zij met dit soort praktijken te maken krijgen. Als ouder zou ik er niet meer over nadenken om met een jongere mee te gaan naar een politiebureau om met toegezegde "politiehulp" een klein zaakje netjes op te lossen.

Het tweede "hulpaanbod" van de politie!
De jongere werd er tijdens het "uithoren" op gewezen dat zij ook aangifte kon doen tegen de dief die haar geld en spulletjes "achterhield". Natuurlijk wil de politie steeds meer "hulp" verkopen om aan de prestatiecontracten te kunnen voldoen. Ik hoopte dat de betrokken jongere van "het tweede hulpaanbod van de politie" geen gebruik maakte en daarmee kenbaar maakt meer (pedagogisch) inzicht te hebben gekregen in de methodes van de overheid om "allerlei dieven" te beschermen. Dat bleek het geval te zijn en de betrokken jongere heeft geen aangifte tegen de dief van haar spullen gedaan. De vader heeft geen klacht tegen de betrokken politieagente ingediend maar het zaakje gelijk op internet gepubliceerd. De politievrouw daar ook gelijk in het gesprek op gewezen. 

Een uitnodiging om na te denken! Ik hoop en verwacht (pedagogisch) dat jongeren en ouders onbetaalde kinderarbeid als sanctie van de overheid zullen gaan associŽren. Steeds meer burgers zullen gaan weigeren om "onbetaald (vrijwilligers) werk" te gaan doen of  te "subsidiŽren". Hoe LINK zullen dit soort zaakjes voor de politie en "zogenaamde kinderbeschermers" zijn?

 

Zaak gesloten! 

De betrokken jongere heeft, na deze publicatie van deze gebeurtenis op internet, bericht gekregen dat zij toch niet doorverwezen wordt naar een LINK project en dat de aangifte van de dief tegen haar is geseponeerd " wegens gebrek aan bewijs" .........

Deze zaak is bij Officier van Justitie Mr. Holland van het Arrondissementsparket Zutphen bekend.

Auteur "De Gelderse Verhoormethode" J.Hop

 

 

Documentatie: "Mag de politie gegevens verstrekken aan een Bureau Jeugdzorg?"


Samenvatting (22 februari 1999, 98.V.0929.01)

De politie treft soms kinderen aan in situaties die vragen om het inschakelen van hulpverlening. In het verleden verstrekte een politiekorps dan wel gegevens aan de Raad voor de Kinderbescherming. Binnen de regio is de intake voor de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming nu gecentraliseerd bij een bureau Jeugdzorg. Vraag is of aan een bureau Jeugdzorg op dezelfde basis als aan de Raad voor de Kinderbescherming gegevens kunnen worden verstrekt.

De Registratiekamer:
De Wet politieregisters gaat uit van een gesloten verstrekkingenregime. Dat betekent dat in de Wet politieregisters (Wpolr) of het Besluit politieregisters (Bpolr) is voorgeschreven wie in welke gevallen welke gegevens uit een politieregister mag ontvangen. Gegevensverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming is daarin geregeld, maar gegevensverstrekking aan een bureau Jeugdzorg niet. Die heeft dus geen -specifieke- wettelijke basis.

In incidentele gevallen zal de politie gegevens uit een politieregister mogen verstrekken op grond van artikel 30 Wpolr. Dat mag alleen als de uitvoering van de politietaak die verstrekking noodzakelijk maakt. De politietaak omvat ook het verlenen van hulp aan wie dat nodig heeft. Artikel 30 Wpolr is echter geen basis voor systematische informatie-uitwisseling en informatiestromen. Het is wel mogelijk om afspraken te maken over telkens terugkomende gevallen. Voorwaarde is dat de gegevensverstrekking per geval toelaatbaar is. In de afspraak moet duidelijk omschreven zijn welke situaties precies zijn bedoeld. Voor zover de verstrekking niet onder artikel 14, eerste lid sub s van de Bpolr of onder artikel 30 van de Wpolr valt, is incidentele verstrekking alleen mogelijk op grond van artikel 18, vijfde lid, Wpolr. Voor experimentele verstrekking aan een bureau Jeugdzorg zou de bijzondere toestemming van de minister van Justitie verkregen moeten worden.

Brief

Regiopolitie Gooi- en Vechtstreek, .'s-Gravenhage, 12 maart 1999
. Ons kenmerk 98.V.0953.01
. Onderwerp verstrekking aan Centraal Meldpunt en toegang tot CVS-JC

Geachte A,

In uw fax van . stelt u de Registratiekamer enkele vragen in verband met het Centraal Meldpunt te Hilversum. Deze betreffen de toelaatbaarheid van gegevensverstrekking door de politie aan het CMP, en de mogelijkheid om het CMP toegang te geven tot de gegevens die zijn opgenomen in het CVS-JC systeem. Voor de beantwoording van uw vraag is zowel het wettelijk kader op het punt van de gegevensverstrekking door de politie als het algemene kader van de WPR voor wat betreft de verstrekking van gegevens door publieke instellingen van belang.

Wettelijk kader
De toelaatbaarheid van de verstrekking van persoonsgegevens door de politie uit een politieregister dient te worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in de Wet politieregisters (Wpolr) en het daarop gebaseerde Besluit politieregisters, en het privacyreglement van het betreffende register.

Verstrekking vanuit een politieregister
Vooropgesteld zij dat, krachtens artikel 4 Wpolr, het aanleggen een politieregister slechts plaats vindt voor een bepaald doel en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de politietaak. Het bevat slechts persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen en die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het is aangelegd. Artikel 2 van de Politiewet noemt als taken het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. De Wet politieregisters gaat uit van een gesloten verstrekkingenregime, hetgeen inhoudt dat bij of krachtens de Wpolr limitatief aangegeven wordt aan wie in welke gevallen bepaalde gegevens verstrekt moeten of mogen worden. In artikel 1 Wpolr is 'verstrekken van gegevens uit een politieregister' gedefinieerd als: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in dat politieregister zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen. Artikel 15 Wpolr bepaalt dat uit een politieregister op hun verzoek gegevens worden verstrekt aan leden van het openbaar ministerie, voor zover zij deze behoeven in verband met hun gezag en zeggenschap over de politie dan wel over andere personen of instanties die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast. In het geval gegevens op grond van artikel 15 WPolr door het openbaar ministerie eerder verzocht en verkregen zijn van de politie is de bijzondere geheimhoudingsbepaling van artikel 30 Wpolr op die gegevens van toepassing. Artikel 16 Wpolr bepaalt dat uit een politieregister op hun verzoek antecedenten worden verstrekt, onder andere aan bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen reclasseringswerkers en ambtenaren van de kinderbescherming, voor zover zij deze behoeven voor de uitoefening van hun taak. Antecedenten zijn omschreven in artikel 2 Wpolr. Een verdere verstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming is voorzien in artikel 14, eerste lid sub s van het Besluit politieregisters (Bpolr). In artikel 18, vijfde lid Wpolr is bepaald dat de Minister van Justitie of van Binnenlandse Zaken in bijzondere gevallen toestemming of opdracht kan geven tot het verstrekken van daartoe omschreven gegevens uit een politieregister. Hij doet van de desbetreffende beschikking mededeling aan de Registratiekamer. Artikel 30 Wpolr bepaalt dat een ieder die krachtens de Wet politieregisters de beschikking gekregen heeft over persoonsgegevens deze alleen (verder) mag verstrekken indien een op de Wet politieregisters gebaseerd voorschrift mededeling toelaat, dan wel indien de uitvoering van de taak waarvoor de gegevens (eerder) zijn verstrekt c.q ontvangen, tot het ter kennis brengen daarvan noodzaakt.

Artikel 11 WPR geeft de hoofdregel voor de toelaatbaarheid van verstrekking van persoonsgegevens uit persoonsregistraties.
In aanvulling op de algemene regeling van artikel 11 WPR geeft artikel 18, derde lid, WPR voor de publieke en semi-publieke sector een bijzondere regeling voor het verstrekken van gegevens aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak. Op grond van artikel 18, derde lid, kunnen uit de persoonsregistraties van deze instanties desgevraagd persoonsgegevens worden verstrekt aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Het gaat om een bevoegdheid; niet om een verplichting. De houder kan nadere voorwaarden of beperkingen stellen. Zo kan in een reglement worden bepaald dat verstrekking op grond van artikel 18, derde lid, WPR niet plaats zal vinden. Verstrekking op grond van artikel 18, derde lid, moet achterwege blijven voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is (artikel 11, derde lid, WPR).

Verstrekken op grond van artikel 18, derde lid, WPR is aan een aantal voorwaarden gebonden. Zo moet het initiatief genomen zijn door de informatie-vrager, moet de informatie-vrager een publiekrechtelijke taak hebben, en mogen slechts die gegevens verstrekt worden die nodig zijn voor de uitvoering van de desbetreffende publiekrechtelijke taak. Daarnaast moet beoordeeld moeten worden of de verstrekking geen onevenredige schade toebrengt aan de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde.

Bij de beoordeling of de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig wordt geschaad, zijn een aantal factoren van belang. Zo spelen de aard van de gegevens een rol: naarmate deze gevoeliger zijn zal eerder van onevenredige schade sprake zijn. Daarnaast spelen de wijze waarop de gegevens verkregen zijn en de relatie tussen de taak van de houder en de taak ten behoeve waarvan de gegevens worden gevraagd een rol. Verder moet de verstrekking noodzakelijk zijn voor goede uitvoering van de taak van het vragende orgaan (proportionaliteit) en moeten er geen alternatieve methoden zijn om in de informatiebehoefte van de vragende instantie voldoen (subsidiariteit). Is er een andere methode voorhanden dan is er geen noodzaak om de gegevens te verstrekken.

Toepassing op de vraagstelling Gegevensverstrekking door de politie
Als uw vragen aan de hand van dit wettelijk kader worden beoordeeld, kan allereerst geconstateerd worden dat noch artikel 16 Wpolr, noch artikel 14 lid 1 sub s Bpolr een basis bieden voor de in uw brief geschetste verstrekking van gegevens aan het CMP. Uit uw brief is niet op te maken hoe de Raad voor de Kinderbescherming in het CMP participeert. Aangenomen kan worden dat hierover bepaalde afspraken zijn gemaakt. Bepaalde wettelijke taken van de Raad voor de Kinderbescherming zullen immers slechts door de Raad als zodanig kunnen worden uitgeoefend. Wellicht is in dergelijke afspraken ook een basis te vinden voor een constructie waarin de gegevensverstrekking door de politie toch plaats vindt aan de Raad voor de Kinderbescherming, en wel aan die ambtenaren die participeren in het CMP.

Als het bij de gegevensverstrekking gaat om verstrekking in incidentele gevallen, waarbij in het concrete geval steeds een afweging wordt gemaakt of de uitvoering van de politietaak tot die verstrekking noodzaakt, zou artikel 30 Wpolr daarvoor wellicht een grondslag kunnen bieden. Incidenteel kan de politie aan niet in de Wpolr of Bpolr genoemde ontvangers politiŽle gegevens verstrekken op grond van artikel 30 Wpolr. Dit artikel is bedoeld voor verstrekkingen in bijzondere gevallen, maar niet als basis voor systematische informatie-uitwisseling en informatiestromen. Wel is onder omstandigheden verstrekking in zich herhaaldelijk voordoende en met elkaar vergelijkbare gevallen toegestaan. Voldaan dient daarbij te zijn aan de voorwaarde dat de verstrekking primair noodzakelijk is ter uitvoering van de politietaak als bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993: de justitiŽle- en de openbare orde taken van de politie, alsmede de hulpverleningstaak. De verstrekking zal moeten voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het moet gaan om verstrekkingen die in individuele gevallen op grond van artikel 30 toelaatbaar zouden zijn, maar waarbij de omstandigheden die tot de verstrekking leiden zich (tijdelijk) niet of nauwelijks lenen voor een regeling in wet of besluit. Een en ander zo dat gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden. Daartoe zullen ten minste de gevallen waarin verstrekking plaats kan vinden voldoende nauwkeurig omschreven moeten worden.

Voor zover de verstrekking niet wordt bestreken door artikel 14, eerste lid sub s, Bpolr, of door artikel 30 Wpolr is die verstrekking slechts mogelijk op grond van artikel 18, vijfde lid, Wpolr. Voor het bij wijze van experiment verstrekken van gegevens aan een bureau Jeugdzorg zou de bijzondere toestemming van de Minister van Justitie verkregen moeten worden.

Toegang tot het CVS-JC
De gegevens die zijn opgenomen in het CVS-JC zijn deels afkomstig uit politieregisters, deels uit persoonsregistraties van de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. De opzet van het systeem is zodanig dat de kennisneming van gegevens die afkomstig zijn van de politie door de beide andere deelnemers, beide afnemer krachtens de Wpolr of daarop berustende besluiten, kan voldoen aan de eisen die het verstrekkingenregime daaraan stelt. Deze opzet is uitgewerkt in het privacyreglement van het CVS-JC waarvan u een kopie hierbij aantreft. Inkijk in het systeem door anderen dan de genoemde organisaties is op grond van het reglement niet mogelijk.

Gegevensverstrekking door de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie dient te voldoen aan de eisen die artikel 18, derde lid, WPR stelt. Ook dient daarbij de geheimhoudingsplicht ingevolge artikel 30 Wpolr te worden betrokken. Een gegevensverstrekking die noodzakelijk is voor verdere hulpverlening aan een jongere, en plaats vindt met toestemming van de jongere, zal in beginsel aan die eisen voldoen.

Tenslotte nog het volgende
De verdergaande ontwikkeling van regionale bureaus Jeugdzorg zal mogelijk gevolgen hebben voor het gesloten verstrekkingenregime van de Wpolr en daarop berustende regelgeving als het gaat om informatieverstrekking over minderjarigen aan instellingen voor jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Mede naar aanleiding van uw brief zal de Registratiekamer deze problematiek dan ook aan de orde stellen bij de Directie wetgeving van het Ministerie van Justitie.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd.

Bron: onbekend.

 

 

Opstand Openbaar Ministerie tegen de rechtstaat! De moord op Pim kost Nederlanders veel vrijheid (van meningsuiting) en een Fortuyn

1. Pim Fortuyn over Openbaar Ministerie: "Ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugweg te dwingen"

2. Ministerie van Justitie: Toch wist justitie zo ongeveer een uur na de moord al te melden, dat Folkert van der G. in zijn eentje opereerde.

3. Openbaar Ministerie: Politie en de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) hebben een zeer vergevorderd onderzoek naar links-radicale dierenactivisten moeten staken omdat het openbaar ministerie de geldkraan vorig jaar pardoes dichtdraaide.

332 POM & Fortuyn Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"
193 POM & Fortuyn Toeschrijven naar conclusie bekende truc overheid om de aandacht af te leiden van zaken waar het werkelijk om gaat
482 POM & Fortuyn Confrontatie LPF met CDA Minister van Justitie Donner over norm voor meenemen of wepmeppen van winkeldief
487 POM & Fortuyn Hans Smolders: "Als je er zelf inzit dan zie je pas hoe de mensen door Den Haag belazerd worden"
183 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie III, Vetorecht CDA/VVD over LPF'ers
182 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie II, Lijst Pim Fortuyn razendsnel ingepolderd
288 POM & Fortuyn Democratie in Nederland is een illusie I, waarschuwing voor kamerleden/onderhandelaars LPF
178 POM & Fortuyn De kunst van het liegen, tevens waarschuwing voor Hoekstra in onderzoekscommissie Haak 
281 POM & Fortuyn Hetze en taalgebruik tegen Fortuyn. Partij van de Arbeid krijgt pak slaag van kiezers
280 POM & Fortuyn Informatie over de commissie en het (overheid)onderzoek naar de beveiliging rond Pim Fortuyn
282 POM & Fortuyn Westbroek: …ťn mistdruppel voel je niet, maar komt het van alle kanten dan zorgt dat voor een ander politiek klimaat 
275 POM & Fortuyn Demmink zou LPF-minister Nawijn hebben gewaarschuwd geen lijsttrekker te worden omdat LPF uit criminelen zou bestaan
485 POM & Fortuyn Rene Diekstra op zoek waarom gevestigde politiek geen afdoende antwoord had op Fortuyn
486 POM & Fortuyn Pim Fortuyn van Nederlandse Le Pen tot Kennedy 
286 POM & Fortuyn Volkert leek vooral berekenend. Klacht Milieu-Offensief bij Raad voor de Journalistiek ongegrond
391 POM & Fortuyn Openbaar Ministerie: "Van der G. is een calculerende dader" 
105 POM & Fortuyn Toelichting officier ter terechtzitting Amsterdam in strafzaak verdachte moord Fortuyn
483 POM & Fortuyn Schending ambtsgeheim ex art. 272.1 Sr door loco-burgemeester op de avond van de moordaanslag op Pim Fortuyn

Eerbetoon aan openbare kritiek op de rechtspraak in Nederland van Moszkowics advocaten
285 Mr. Moszkowicz: Hijheeft als enige mij correct behandeld en was naar eigen zeggen niet thuis in het gezondheidsrecht
160 Mr. Moszkowicz: Geen omgang tussen kind en vader omdat er geen sprake is van incest
212 Mr. Moszkowicz: Valse aanklacht tegen vader gegrond maar ook dit kind blijft in handen van de gesubsidieerde voogdij
089 Mr. Moszkowicz: "Onbegrijpelijk dat zoveel advocaten dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger vervullen
332 Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter dan in de DDR in de gaten kunnen houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(332) POM Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

De zevende WET van Hop: Rechtersleger en POM-ambtenaren zijn partijdig voor personeel van de overheid en deinzen niet terug voor fraude

POM 1. Overheid tegen de burger:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat hielp natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

Aanhouding:
(550) POM Onschuldig geboren maar jouw gegevens worden door de gemeente gelijk naar het Justitieel Documentatiecentrum gestuurd
(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(409) Voorbeeld verzoek burger bij aanhouding en/of na een staande houding
(597) POM Waarom werd de witte Iphone van Weber in beslag genomen voor NFI onderzoek omdat Weber het politieoptreden gelijk filmde?
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
Verhoor:
(420) POM Openbare meningsvorming inzake "natuurlijk persoon"
(263) POM Hop klachten over onvolledig PV horen verdachte/hoorzitting rechter voorkomen door zelf opnames te maken
(347) POM Videoconferentie heeft ten opzichte van een directe confrontatie een geringere communicatiewaarde!
(367) POM & verhoor De Velpse verhoormethode! Respectloze behandeling van een burger door de politie
(289) POM & verhoor De Gelderse Verhoormethode! Een vader mocht een minderjarige niet bijstaan bij verhoor door de politie
PV:
(747) POM & PV Klacht tegen politie Lelystad inzake opmaken proces-verbaal
(241) POM & PV Waarom mocht Weber het door de politie Lelystad opgemaakte PV niet lezen?
(284) POM & PV Waarom weigerde de politie Lelystad Weber afschrift kopie PV met zaaknummer?
(225) POM & verhoor Politie Lelystad tegen Weber Lelystad inzake identificatieplicht
Aangifte POM & dossier Politie weigert Hop dossier! Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(596) POM Hoeveel personen zijn inmiddels betrokken bij een eenvoudig zaak dat escaleert door politiegeweld uit de polder?
(435) POM & PV Indien je als opsporingsambtenaar een strafbaar feit vaststelt, moet je een proces-verbaal opmaken
DNA:
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(560) POM Het Openbaar Ministerie probeert, na de sleepwet, ook van iedere burger DNA te verzamelen met een sponsje
Aangifte tegen ambtenaren overheid:
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie, inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie, geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren van uw aangifte
Voorbeeldbrieven dossiers
(112) POM Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
(206) POM & dossier politie. Voorbeeldbrief verzoek aan politie om afschrift dossier door verdachte
(343) POM & dossier OM. Voorbeeldbrief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
Hoorzitting rechtbank
(205) POM Verweer Weber tegen termijnoverschrijding Openbaar Ministerie wordt genegeerd door de "onafhankelijke rechter"
(548) POM & dossier rechtbank. Voorbeeldbrief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(510) POM & dossier Wet openbaarheid van bestuur Betreft een verzoek van een burger om overlegging van stukken welk verzoek door de Officier van Justitie is afgewezen
Vrijheid ontneming
(115) POM Vormverzuim onrechtmatige vrijheid ontneming verdachte door Openbaar Ministerie Rechtbank & Rechtbank dossier:
(242) POM Bij voortzetting van het vooronderzoek na het betekenen van de dagvaarding in eerste aanleg en na schorsing van het onderzoek ter terechtzitting, ook in geval van onderzoek onder leiding van de officier van justitie, aan de verdediging, in het belang van het onderzoek, kennisneming van processtukken kan worden onthouden.
(294) POM Openbaar ministerie niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.
Partijdigheid rechters voor ambtenaren overheid:
(210) Verwijs steeds naar jurisprudentie over "procederen" om nevenfuncties m.b.t. rechtspraak te verkrijgen!
(341) POM Voorstellen RECHTERSLEGER om tot verbetering strafproces tegen burgers in het voordeel van de Staat te komen
(179) POM & rechtersleger "Rechters deinzen er tegenwoordig niet terug voor fraude om de staat, als deze partij is in een proces, aan het langste eind te laten trekken"
partijdigheid POM Politie gelijk partijdig voor CDA gemeente Ermelo tijdens Ermelose verkiezingen gemeenteraad!
(267) POM CDA Minister van Justitie: Een druppel is niet gevaarlijk maar een stroom holt de steen uit
(246) POM & jeugdzorg maatje CDA-er Donner: "Het is misplaatst en onverantwoord te zoeken naar de schuldigen in de zaak Savannah. We moeten ons verzetten tegen negatieve beeldvorming over de gezinsvoogdij!"
(229) POM & Jeugdzorg Korpschef Nationale politie niet goed genoeg voor de politie en wordt daarom directeur bij de jeugdzorg
(557) POM De Pikmeerarresten voorbeeld van politiek gekonkel en handjeklap rechtersleger met gemeente
(417) POM Waarom worden/kunnen, onder verwijzing naar de Pikmeerarresten, het gemeentebestuur en ambtenaren (autoriteiten) kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd.
(558) POM Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in zijn vervolging van de verdachte ter zake van het primair telastegelegde bewezenverklaard in die zin dat is aangenomen dat de verdachte, als hoofd van de afdeling nieuwe werken van de gemeente Boarnsterhim feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging van die gemeente.
(201) POM Stemfraude? Knippen en plakken in Ermelose verkiezingsformulieren mag wel van Ermelose CDA burgemeester
(104) POM College van procureurs-generaal (hierna: het College) geweigerd appellant inzage te verstrekken in het rapport van de Rijksrecherche
(105) POM & Fortuyn, moord op Pim kost burger veel vrijheid van meningsuiting en een Fortuyn
(109) POM Criminoloog Cyrille Fijnaut onderzocht de georganiseerde misdaad voor Van Traa
(129) POM Veroordeling journalist Undercover in Nederland
(194) POM en afhandeling strafzaken tegen CDA elite "achter gesloten deuren"..... Fotomodel tegen CDA-er Eurlings. Welke bijbaantjes met VOG heeft deze Eurlings?
(515) POM Rechtbank Den Haag: "Geen straf voor bevoorrading coffeeshop met drugs in Nederland
(309) POM Geheime brief vuurwerkramp kraakt bewijs, Mogelijk geknoei Tolteam
(278) POM IRT klokkenluiders van Belzen en Limmen tegen Justitie Haarlem
(296) POM Eindrapport Commissie Traa HOOFDSTUK 4 OBSERVATIE
(449) POM Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking kenmerk werkwijze Openbaar Ministerie in de zaak Nienke Kleiss
(260) POM & Novacap tulpenfraude 1
(274) POM & Novacap tulpenfraude 2
(221) POM & Novacap tulpenfraude 3
(223) POM & Novacap tulpenfraude 4
(314) POM & Novacap tulpenfraude 5
(402) POM & Novacap tulpenfraude 6
(421) POM & Novacap tulpenfraude 7

 

 

 

POM 2. Burger tegen overheid:
Inleiding met wat "sfeerverslagen" hoe de rechtspraak werkt in Nederland.

(1) Kinderbescherming & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Zutphen met kinderrechter tevens President Soroptemistenclub
(137) De complete Nederlandse jeugdzorg tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting jeugdzorg klachtencommissie, klachten Hop gegrond maar dat helpt natuurlijk niet!
(300) Hop moet bloeden schrijft vervolgens de jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school: Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen" Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat X overheid op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.<
(80) POM & "jeugdzorg" & "rechtbank" tegen Hop. Een sfeerverslag hoorzitting rechtbank Assen met een "onpartijdige rechter".

(134) POM Zorg dat u de omschrijving van een VERDACHTE uit uw hoofd kent
(746) POM Voorbeeld aangifte 746 tegen politie inzake ontbreken van grondslag voor identificatieplicht
(743) POM Voorbeeld aangifte 743 tegen politie na geen vermelding beroepsmogelijkheden onder beslissing afpoeieren aangifte
(354) POM U kunt bij de politie alleen nog maar met DigiD aangifte doen via internet en inloggen op Mijn Politie.
(625) POM Checklist voor gewone Nederlander om aangifte te doen tegen personeel van de overheid
(381) POM Voorbeeldbrief klacht 381 tegen politie bij een weigering om een aangifte van een gewone Nederlander op te nemen met een verzoek om rechtsbescherming bij de burgemeester met een dwangsom van 1000 Euro per dag
(609) POM "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(377) POM De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(74) POM & jeugdzorg Hop adviseert niet klagen tegen kinderbescherming! Bezwaar en beroep wordt toch onderdrukt. Dus aangifte doen!
(270) Jeugdzorgmentaliteit: Klager moet hetzelfde klachttraject overnieuw doen als de jeugdzorg niets heeft gedaan met gegrond verklaarde klachten. Dus aangifte doen!
(380) POM Wijziging van het Wetboek van Strafrecht strekkende tot het strafrechtelijk vervolgbaar maken van het opdracht geven tot en het feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen
Informanten:
Aangifte POM Aangifte tegen Hop na publicatie over "succesvolle tegenwerking" Groep Hop Lelystad
(269) POM & jeugdzorg De moeder van zeilmeisje Laura Dekker heeft de jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in het Algemeen Dagblad criminele organisaties genoemd
Na GBA fraude gemeente Ermelo wordt Hop met "gefabriceerd bewijs", "succesvolle tegenwerking" en "geheim overleg" aangepakt.
(818) POM & jeugdzorg Jeugdige daders die "Vlinder" zeer ernstig met lichamelijk letsel mishandelden worden niet vervolgd omdat die vervolging niet past in de Gelderland jeugdzorg conclusies
(111) POM Waar de overheid de enkeling niet beschermt in zijn vrijheid tegen de meerderheid of die juist zelf aantast zien we dictatuur
(559) Actie vaders tegen kinderbescherming in Zutphen! Medewerkers kinderbescherming onderworpen aan "verhoor" door vaders. Politie greep niet in!
Beroepschriften verkeersboetes:
(308) POM Commercieel belang bij verkeersboetes Een politiebeambte moet boeten voor te weinig bonnen!
(681) POM Agent mag bezwaar tegen zichzelf beoordelen en beslissen
(418) POM Productie 418 Jurisprudentie: Vervang parkeerbedrijf door de jeugdzorg of kinderbescherming waar u mee te maken heeft!
(232) Voorbeeldbrief bezwaar naheffingsaanslag parkeerbelasting
(191) POM Voorbeeld beroepschrift 191 tegen verkeersboete inzake "bestemmingsverkeer"
(235) POM Voorbeeld beroepschrift 235 verkeersboete inzake APK-boete inzake de overtreding voor het motorrijtuig zijn geldigheid heeft verloren
(330) POM Voorbeeld beroepschrift 330 verkeersboete inzake "gesimuleerde wegsituaties"
(331) POM Voorbeeld beroepschrift 331 tegen verkeersboete inzake "overschrijding maximum snelheid"
(364) POM Voorbeeld beroepschrift 364 verkeersboete inzake "verkeersboete voetganger (voornemens) op voetgangersoversteekplaats (over te steken) niet voor laten gaan, feitcode R482
(372) POM Voorbeeld beroepschrift 372 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) onder overlegging van aantoonbare feiten dat ik niet op die plaats geweest ben
(373) POM Voorbeeld beroepschrift 373 tegen een opgelegde administratieve sanctie (boete) voor een verkeersovertreding inzake handmatig bellen met een mobiele telefoon
(412) POM Voorbeeld beroepschrift 412 verkeersboete inzake "identificatieplicht"
(423) POM Openbaar Ministerie blijft gebruikers van lasershield of laserecho – indien de meting daadwerkelijk wordt verstoord – vervolgen voor “het belemmeren van een opsporingshandeling”
(240) POM Strafbaarstelling van het rijden onder invloed van bepaalde drugs en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen verminderen
(342) Ermelo. Vragen Hop over verkeersforum gemeente Ermelo levert nog meer bedenkingen op


Voorbeeld aangiften:
(441) Voorbeeld aangifte tegen jeugdzorg medewerkers inzake een jeugdzorgrapportage
(442) Voorbeeld aangifte tegen psycholoog jeugdzorg inzake psychologenrapportage
(513) Voorbeeld aangifte tegen politiemedewerkers inzake politie-PV
(462) Voorbeeld aangifte tegen medewerker kinderbescherming inzake kinderbeschermingrapportage
(516) Voorbeeld aangifte tegen griffier rechtbank inzake rechtbankgriffier-PV
(555) Voorbeeld aangifte tegen gerechtsdeurwaarder
(561) Voorbeeld aangifte tegen POM medewerkers, indien vervolging medewerkers overheden daadwerkelijk wordt verstoord, vervolgen voor belemmeren van een opsporingshandeling

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.