CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

Rechtbank Presidenten weigeren Hop inzage in de openbare beschikkingen om analyse van deze beschikkingen door Hop te voorkomen en natuurlijk publicaties uit openbare beschikkingen te voorkomen

Hop wijst er expliciet op dat meerdere rechtbank Presidenten geweigerd hebben om hem inzage te geven in de openbare beschikkingen van hun rechtbanken om deze te kunnen analyseren en hieruit te publiceren

Het zij zo en ik moet daar nu ook wel een beetje om glimlachen want daarmee bevestigen zij alleen maar dat er achter die gesloten deuren bij gerechten het een en ander verborgen gehouden moet worden. Niet zo slim van hen denk ik dan. Van een goede PR hebben ze daar nog steeds niets begrepen en kennelijk zijn ze met hun dure gesubsidieerde opleiding nog steeds van mening dat zij hiermee dit soort beschikkingen voor andere burgers verborgen kunnen houden en onderkennen ze bij die rechtbanken nog steeds niet de kracht van het internet om ook door de gesloten deuren van familiekamers heen te breken simpelweg omdat burgers die mijn website hebben gelezen mijn verzet gewoon steunen door interessante beschikkingen naar mij toe te sturen om kennis in informatie en informatie in kennis om te zetten. Ik bedank dan ook alle burgers die mij interessante beschikkingen blijven toesturen voor publicatie op internet om door het verzet van het rechtersleger om openbaarheid van hun beschikkingen tegen te houden heen te breken.

Het is belangrijk dat een vader goed begrijpt wat zijn positie is achter de gesloten deuren van de familiekamers. Vaders die met dit soort zaken nog niet te maken hebben gekregen kunnen zich dat niet voorstellen. Ik publiceer op deze website dan ook feitelijke informatie uit genummerde rechterlijke beschikkingen om de partijdigheid van het rechtersleger voor de moeder voor vader pijnlijk duidelijk te maken. Ik gebruik daarvoor normen die ik heb genoemd naar de betrokken rechter. De vader weet dan gelijk als hij tegenover deze rechter zit waar het gevaar vandaan komt en dat is dus niet de moeder die naast hem zit, maar de rechter die tegenover hem zit en die zo partijdig is als de pest hetgeen ik met de norm duidelijk heb aangetoond.

Fijntjes wijs ik er ook hier weer op dat mijn tegenstanders werkzaam bij de gesubsidieerde hulpverlening die altijd dezelfde kritiek op mij hebben dat ik veel te negatief ben. Ik pareer met dit voorbeeld zulke kritiek dat ik bewijsbaar meermalig het rechtersleger zelf heb uitgenodigd aan mij inzage te geven in hun beschikkingen zodat ik de door hen aan mij gegeven beschikkingen kan analyseren en hieruit kan publiceren. Dit is ondertussen meerdere malen geweigerd waarbij ik als voorbeelden geef de rechtbanken in Arnhem, Zutphen, Zwolle en Rotterdam en het Gerechtshof te Arnhem.

Het rechtersleger heeft deze vijf kansen niet met beide handen aangepakt om aan mij inzage te geven in hun beschikkingen en staat u mij toe om over hun enorme arrogantie jegens mijn persoon in dit soort zaken te glimlachen. Met mijn publicaties op internet zal ik vanzelf door dit gesloten systeem heen gaan breken omdat burgers mij beschikkingen blijven toesturen. Zodra ze bij de gerechten ook gaan inzien dat verzet tegen publicatie van beschikkingen op internet zinloos is zullen de rechtbanken vanzelf ook beginnen met het publiceren van beschikkingen om mijn website de wind uit de zeilen te nemen.

 

237 De Mr. F.G. van Arem-norm. Beroep tegen een beschikking op bezwaar inzake indicatiestelling. De kinderrechter is van oordeel dat de beschikking op bezwaar strijdig is met het vereiste genoemd in artikel 7:12 van de Awb. In dat artikel is immers bepaald dat een beslissing op bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering. De kinderrechter acht de motivering onvoldoende deugdelijk, omdat het besluit niet voldoende gedragen wordt door de met elkaar in tegenspraak zijnde argumenten van de bezwarencommissie. De kinderrechter zal ook om die reden het bestreden besluit vernietigen.

Memo deskundigenrapport 185.
De G.W. Brands-Bottema-norm. (22) De communicatieproblemen tussen de vader en de moeder zijn zodanig ernstig, dat er een onaanvaardbaar risico bestaat dat de minderjarige klem of verloren dreigt te raken tussen haar ouders. De minderjarige toont zich openlijk angstig en lijkt in sociaal opzicht te blokkeren wanneer er wordt gesproken over de vader en nu dit beeld van haar vader niet bijgesteld wordt staat dit de mogelijkheid van omgang in de weg.

450 De G.P.M. van den Dungen norm. De rechtbank Zwolle heeft in een kort geding tegen J. Hop te Ermelo bepaald dat personen waartegen een klacht is ingediend WEL ZITTING KUNNEN HEBBEN IN DE KLACHTENCOMMISSIE DIE OVER DE TEGEN HEN INGEDIENDE KLACHTEN GAAT BESLISSEN en de heer Hop een dwangsom opgelegd van Dfl. 150.000,-- om te voorkomen dat hij opnieuw klachten gaat indienen op grond van artikel 48 Wet op de jeugdhulpverlening. Het mooie van zulke enorme dwangsommen is dat de beroepsgroep zelf actief meehelpt het wantrouwen van burgers tegen jeugdzorg en het rechtersleger alleen maar verder te vergroten omdat zelf een kind begrijpt dat hier een burger door de rechtspraak wordt genaaid. Direct begrijpt dat hij deze beroepsgroepen moet mijden als de pest. Het aantal zwerfjongeren zal daarom alleen maar blijven toenemen omdat het alternatief zwerven op straat nog altijd beter is dan in de klauwen van jeugdzorg en rechtersleger terechtkomen om opgesloten te worden in allerlei inrichtingen.

Memo deskundigenrapport 185
220 De Brons-norm. Kinderrechter Brons gaf als voorzitter van de Provinciale Klachtencommissie Overijssel, Gelderland en Flevoland Hop een beroepsverbod na zijn weigering om klachten tegen overheden op maximaal een A4-tje in te dienen. Op een prachtige manier etaleert rechter mevrouw E.N. Brons hiermee hoe partijdig het rechtersleger is voor de overheid en de gesubsidieerde hulpverlening om onafhankelijke producerende personen en bedrijven kapot te maken.

375 De van Delden-norm. Uw standpunt dat u zich, teneinde desgewenst gebruik te kunnen maken van het recht om een rechter schriftelijk te wraken, voorafgaand aan de zitting op de hoogte moet kunnen stellen van de namen van de rechters die uw zaak behandelen, deel ik. Ook de presidentenvergadering waarop dit onderwerp onlangs aan de orde is geweest, is van mening dat de namen van de behandelende rechters bekend dienen te worden gesteld. Artikel 15 van het Besluit orde van dienst gerechten schrijft dit overigens ook uitdrukkelijk voor. A.H. van Delden. 25 november 2004.

Memo deskundigenrapport 185
334 De J.P.H. Donner-norm. Om hanteerbaar te blijven moet maatschappelijke onvrede over de rechtspraak politiek gekanaliseerd worden. 6 oktober 2003.

swsg44200840 De A.G. van Doorn-norm inzake wijziging verblijfplaats pleegkind. Op grond van overgelegde bescheiden en hetgeen ter zitting is besproken, is de kinderrechter van oordeel dat wegens de voortdurende spanningen tussen moeder en pleegouders rondom de bezoekregeling, de onderlinge bejegening en het wederzijdse wantrouwen, de wijzing van de verblijfplaats van de minderjarige in het belang van de ontwikkeling van de minderjarige is. Bron: Zaak 141410/JERK 06-15830 20 juni 2006.

000 De A.M. Everts-norm. Weet u het verschil tussen een advocaat die volgens deze kinderrechter in haar beschikking "hoewel behoorlijk opgeroepen, NIET is verschenen vervolgens iets verderop in haar beschikking WEL is verschenen

De J. de Goede-norm. Een Provinciale Klachtencommissie die ingediende klachten van een minderjarige in strijd met de Wet op de jeugdhulpverlening helemaal niet behandeld neemt de minderjarige klager serieus. Bron. Provinciale Klachtencommissie Jeugdzorg Friesland. Toelichting. Af en toe hoor je wel eens geklaag vanuit klachtencommissies en de jeugdzorg dat minderjarigen geen klachten indienen. Dat is niet zo raar want de norm is dat ingediende klachten van minderjarigen helemaal niet worden behandeld. Het probleem in dat soort zaken is dat je bepaalde CDA-rechters hebt met twee petten op. De ergsten onder hen hebben dan ook nog de dubbelfunctie advocaat. Dus als je als minderjarige een klacht indient bij de Provinciale Klachtencommissie en je treft daar een voorzitter met de naam J. de Goede aan die CDA-rechter en advocaat is dan kun je klachtafhandeling vergeten.

Memo deskundigenrapport 185
300 De H.P.H. van Griendsven-norm. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft op 14 mei 2004 ook in hoger beroep als norm vastgesteld dat een advocaat mag liegen en bedriegen om de vrijheid van meningsuiting van burgers te onderdrukken om kritiek van buitenaf op jeugdzorg en hun handlangers te kunnen censureren. Bron: Zaak Hop tegen advocaat X Raad van Discipline Den Haag no. 3876

Memo deskundigenrapport 185
187 De Guensberg-norm. Nederlandse Orde van Advocaten negeert besluit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit inzake hun verbod op het honoreringssysteem "No cure No Pay"

Memo ondertoezichtstelling
432 De mr. M.J. de Haan-Boerdijk-norm. Veroordeling Raad voor de Kinderbescherming in proceskosten nadat OTS is afgewezen

Memo deskundigenrapport 185.
196 De Hammerstein-norm. De Raad voor de Kinderbescherming is als de wettelijke tweedelijns landelijk onderzoeks- en adviesinstelling van de rechterlijke instanties en de overheid, niet gehouden is c.q. kan worden verplicht tot het daadwerkelijk (doen) uitvoeren dan wel begeleiden van door de rechter getroffen omgangsregelingen tussen ouders en hun kinderen

Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.

Memo deskundigenrapport 185.
144 De Hooymans-van Oerle norm. Een kinderrechter behandelt zelf de zaken van het bestuursorgaan Raad voor de Kinderbescherming waarvan haar echtgenoot de algemeen directeur is

Memo deskundigenrapport 185.
277 De van Holten norm. Als vader de kinderen ontvoert, zal de vader ook alle kosten moeten betalen die de moeder moet maken om de kinderen weer terug te krijgen LJN-nummer: AE1640  Zaaknr: 66987/HA ZA 01-700

377 De mr. T.K. Hoogslag-norm (28) inzake de pseudo-Officier van Justitie. Als de Officier van Justitie zich op de zitting laat vertegenwoordigen door iemand (een persoon die geen Officier van Justitie is) anders vraag dan altijd afschrift van de VOLMACHT die deze Officier van Justitie heeft afgegeven waarin staat zwart op wit staat beschreven dat die persoon  de Officier van Justitie mag vertegenwoordigen op de hoorzitting

Memo deskundigenrapport 185
133 De mw. mr. E.A.A. van Kalveen-norm. De rechtbank is, in tegenstelling tot de bijzonder curator, van oordeel dat een minderjarige gebaat is bij een juridische vader, zelfs als die geen contact met hem wil. Het juridisch vaderschap ziet immers onder meer ook op financiŽle verplichtingen.

(074) De D.J. Keur-norm. Geen klachtschrift maar bezwaarschrift indienen tegen de werkwijze Raad voor de Kinderbescherming zodat er wel direct toegang tot de bestuursrechter is

Memo deskundigenrapport 185.
259 De G.Chr. Kok-norm. Als in dit advies wordt gesproken over alimentatieverplichtingen, wordt ervan uitgegaan dat de man alimentatie betaalt en dat de vrouw alimentatie ontvangt"

Memo deskundigenrapport 185
(9) De R.A.J. Mees-norm. Liegen en bedriegen is representatief voor de werkwijze van een kinderrechter om kinderen van hun ouders te jatten en toekomstige hulpverlening te kunnen blijven verkopen.

Memo deskundigenrapport 185.
110 De B.J.J. Melssen-norm. De vader verzoekt een omgangsregeling vast te stellen die een loyaliteitsconflict vermijdt en conform de wil van Desiree is. De kinderrechter ziet thans geen aanleiding, gezien de grote spanningen die nog immer tussen de vader en de moeder aanwezig zijn en de strijd die nog steeds tussen hen wordt gevoerd, een wijziging aan te brengen in de omgangsregeling. De kinderrechter wijst dit verzoek derhalve af. B.J.J. Melssen 23 juni 1997 31101/JZ RK 97230 Zwolle. Memo Hop! Melssen is bestuurslid van Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp Deventer 050900 waar ook meneer Veringmeier van het AKJ inzit.

Memo deskundigenrapport 185.
228 De Neleman-norm. De rechtbank heeft tussen partijen weliswaar een omgangsregeling bepaald, maar een dergelijke regeling levert, hoe zeer de moeder ook gehouden is deze uit te voeren, nog geen voldoende aanknopingspunt voor een dwangsom op als bedoeld in artikel 1 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom. De omstandigheid dat de moeder zich tot nu toe weinig gelegen heeft laten liggen aan de eerder vastgestelde omgangsregeling, maakt dat niet anders.

Memo deskundigenrapport 185.
264 De Numann-norm. Bij beschikking van 29 februari 2000 heeft de rechtbank Raad voor de kinderbescherming verzocht gedurende het onderzoek van het PAR twee contacten tussen de vader en het kind op het Bureau van de Raad te laten plaatsvinden. Bij beschikking van 5 september 2000 heeft de rechtbank beslist dat, voor het geval de vader niet meewerkt aan het door de Raad voor de kinderbescherming geadviseerde traject van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (het ABJ-traject), het verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling zal worden afgewezen

Memo deskundigenrapport 185.
312 De Ottolander-norm. De grootouders m.z. hebben hun kleindochter enige uren per dag opgevangen in het laatste stadium van de ziekt van moeder. Geen omgangsregeling tussen grootouders en kleinkind na het overlijden van moeder. Geen afschrift van een kopie schoolrapport van het kleinkind omdat dit te belastend is voor de kleindochter. Beschikking 8 juli 1999 in de zaak met rekestnummer 506/98 bij Hof Amsterdam

Memo deskundigenrapport 185.
102 De Polak-norm. De rechter gaat ervan uit dat partijen zich - wanneer een van hen de wens daartoe aan de ander kenbaar maakt - tezamen zullen laten begeleiden door een (door de moeder aan te wijzen) deskundige in verband met de problemen bij hun communicatie. De rechter gaat er voorts vanuit dat er ten aanzien van de verblijfssituatie van X bij moeder geen verandering zal worden gebracht. Bron: Uitspraak 167952-04-3009 van rechter mevrouw mr. C.E. Polak op 18 november 2004. rechtbank Alkmaar.

Memo deskundigenrapport 185.
222 De 1-ste Pot-norm. Citaat: "De rechter is van oordeel, dat als uitgangspunt geldt dat een moeder het gezag heeft over een kind." Nummer 107315 VG 99-297.

Memo deskundigenrapport 185.
195 De 2e Pot-norm. Hierbij wordt nog opgemerkt dat verzoeker en de moeder gezamenlijk het ouderlijk gezag over de minderjarige uitoefenen, zodat zij, nu de minderjarige bij de moeder verblijft, in onderling overleg een bezoekregeling voor verzoeker kunnen afspreken

Memo uithuisplaatsing kinderen
214 De mr. A.C. Quik-Schuijt-norm. De Wet geeft pleegouders geen recht een verzoek in te dienen tot (verlening van de) plaatsing of terugplaatsing van hun pleegkind bij hen. Dit is in strijd met art. 6 en art. 8 EVRM. De pleegouders zijn ontvankelijk verklaard. (mr. A.C. Quik-Schuijt , Z.J. Oosting en P. Putters)

Memo deskundigenrapport 185.
236 De Rijksen-norm. "Anders dan de man is de rechtbank van oordeel dat de door de vrouw verzochte omgangsregeling meer in het belang van de minderjarige is te achten dan continuering van de bestaande regeling. De rechtbank "kent doorslaggevende betekenis toe aan de omstandigheid dat de minderjarige recentelijk leerplichtig is geworden en daarmee in toenemende mate een eigen sociaal netwerk gaat opbouwen, hetgeen activiteiten in het weekend met zich meebrengt. Tevens is bekend dat het bezoeken van een basisschool veel van een kind vergt. De omstandigheid dat er geen verklaring van school is overlegd en dat inmiddels de reisduur is bekort, leiden niet tot een ander oordeel. Niet in discussie is dat de minderjarige de contacten met de man op prijs stelt en dat de man een goede invulling geeft aan zijn contacten met de minderjarige"  Zaaknummer 65903FARK011407

Memo deskundigenrapport 185.
197 De Roelvink-norm. Ook met opgelegde dwangsommen van DM 50.000,-- en dwangsommen van DM 2000,-- per overtreding van het niet nakomen van een omgangsregeling kan de moeder in Nederland ongestoord wegkomen als representatief voorbeeld dat de rechtspraak in familiezaken  een schijnvertoning is.

Memo deskundigenrapport 185.
257 De Schoemaker-norm. De rechtbank rekent verdachte zwaar aan dat hij halsstarrig blijft weigeren mee te werken aan een terugkeer van de minderjarige, blijft weigeren openheid van zaken te geven, en dat hij er blijk van geeft de belangen van de moeder en het kind ernstig te minachten en dat hij een arrest van het Gerechtshof Leeuwarden van 20 september 2000 naast zich neerlegt. Verklaart verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes jaren. LJN-nummer: AL8411  Zaaknr: 19.830372-02

Memo deskundigenrapport 185.
410 De Smits-norm. De rechtbank zal bepalen dat de omgang tijdelijk onder begeleiding van de ouders van de man zal plaatsvinden. Waar het daarbij om gaat is dat de vrouw tot haar geruststelling de verzekering heeft dat de minderjarige en de man in de beginperiode een vorm van toezicht hebben. De rechtbank hecht er aan op te merken dat de spanningen, welke de omgangsregeling bij de vrouw teweegbrengt, alleszins verklaarbaar en begrijpelijk zijn. Van de man kan worden verlangd daarvoor meer begrip te hebben en de oorzaak daarvan niet te bagatelliseren. De man beklaagt zich ten onrechte over het feit dat hij zo lang geen contact heeft gehad met de minderjarige. Naar het oordeel van de rechtbank doet de man er verstandig aan eens goed naar zijn eigen rol in het geheel te kijken en zich verantwoordelijk te stellen voor zijn eigen gedrag.

Uit beschikking van zaaknummer 50553 FARK 99-2678 L 17 mei 2002 van kinderrechter G.J.J. Smits van de rechtbank Zwolle haalde ik ook de volgende passages:

O    Bij tussenbeschikking heeft de rechtbank de Raad verzocht een aanvullend onderzoek te doen naar de achtergronden
       van de man, met name de huidige woon en leef/werk-situatie van de man.

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De man beschikt over zelfstandige woonruimte"

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De man heeft aparte kamers voor zijn minderjarige kind"

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De man werkt"

O    Uit het rapport van de Raad leidt de rechtbank af dat: "De Raad heeft bij de huisarts en politie geÔnformeerd naar de
       door de vrouw gestelde alcoholproblematiek van de man, daaruit komt naar voren dat er
       geen aanwijzing is voor alcoholmisbruik van de man"

O    De weerslag bij de minderjarige, waarvan de vrouw spreekt, na het contact tussen de minderjarige en de man, is door de Raad niet zodanig geoordeeld dat deze een omgang in de weg staat. Het is overigens gebruikelijk, merkt de rechtbank nog op, dat kinderen "reageren" op een omgangsregeling, zeker wanneer zoals in dit geval, contact langdurig afwezig is geweest en er sprake is van grote spanningen tussen de ouders.

434 De H.A.A.G. Vermeulen-norm.
Informant Pamela Hemelrijk: Mr. Vermeulen zit er nog steeds. Mijn persoonlijke theorie is dat hij op die post is benoemd om de overheid zo geruisloos mogelijk van haar klokkenluiders af te helpen. Dat kan ik niet bewijzen, maar gedachten zijn vrij, zeg ik altijd maar. 
Informant Henk Rijkers: Goede lezers van KN herinneren zich de naam van mr. H.A.A.G. Vermeulen, vice-president van de Centrale Raad van Beroep. Hij maakte in 1997 het ontslag van Fred Spijkers bij het ministerie van Defensie definitief. Het gedrag van de rechter leek zo partijdig ten gunste van de landsadvocaat dat kranten er de volgende dag over schreven. Het had alle schijn van een politiek proces.

389 De P.C.E. van Wijmen-norm. Wantrouwen past bij rechtspraak waar de Officier van Justitie, Advocaat-generaal of een rechter met twee petten opzit in de zittingzaal als voorbeeld van "onafhankelijke polderrechtspraak" in strijd met de Trias politica

Memo deskundigenrapport 185.
042 De 1e V(rakking)-norm. (291) Als moeder de kinderen heeft ontvoert moet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doen naar de vraag of een omgangsregeling tussen vader en de kinderen in het belang van de kinderen is en - indien voormelde vraag bevestigend moet worden beantwoord - op welke wijze die omgangsregeling naar het oordeel van de Raad moet worden ingevuld.
bjz34186307 De 2-de (V)rakking-norm. Zware nederlaag voor jeugdzorg in Alkmaar. De Goeij sleepte daarop BJZ voor de rechter en vorderde de aanzienlijke dwangsom van 10.000 euro per overtreding. Rechter Vrakking ging daar in mee.
Het gevaar! Memo Reclame Code Commissie en deskundigenrapport 185.
363 De Mw. Hees van Walraven-norm. Het doel van de Reclame Code Commissie is klachtzaken tegen reclame te onderdrukken. Bijvoorbeeld met een oneerlijk rechtsproces waarbij geen proces-verbaal van de hoorzitting wordt opgemaakt om een vitale uitspraak van beklaagde die de klacht ondersteunt te onderdrukken. Bron 050149 klachtzaak Hop tegen Rijksmuseum Amsterdam.

206 De Zuilhof-norm.  De woordvoerder van het Openbaar Ministerie afdeling publieksvoorlichting de heer D. Zuilhof weigert, ondanks meermalig verzoek van de heer Hop, de naam en het emailadres bekend te maken van de juridisch juiste personen verantwoordelijk bij ieder parket voor het verkrijgen van gevraagde informatie inzake inzage/afgifte in bijbanen van Officieren van Justitie en Koninklijke Besluiten van benoemingen van Officieren van Justitie. 

 

top