Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.

Hop geeft u op onnavolgbare wijze inzicht in de jeugdzorg mentaliteit.
Hop moet bloeden (na strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd aan ouders van kinderen) schrijft vervolgens de CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met baantjes in de kerk en school. Citaat: "De heer Hop was als voortrekker bezig het systeem lam te leggen. In eerste instantie werd in dit kader gebruik gemaakt van hinderlijke, maar wel legale middelen als het systematisch klagen en het systematisch om informatie vragen " Bron Regel 21, 22 en 23 Pleitnotities advocaat jeugdzorg op de hoorzitting van het Hof van Discipline 150304.

 

 

Openbaar register nevenfuncties bestuurders gemeenten, leden bezwaarcommissie op internet

Beginletter G BSC, 147=A, 190=B, 207=C, 243=D, 248=E, 287=F, 295=G, 304=H, 313=I, 315=J, 396=K, 405=L, 493=M, 494=N, 495=O, 496=P en Q, 501=R, 503=S, 507=T, 553=U, 554=V, 570=W, 571=X, 589=Y, 675=Z, Griffier, Gemeentesecretaris.

Dhr. W. Hoornstra (CDA) Burgemeester gemeente Gaasterlân-Sleat
Voorzitter, IFKS
Voorzitter, Stichting Studiefonds Van der Wal – Tromp
Vice-voorzitter, College van Regenten Van der Wal Rusthuis
Voorzitter, Stichting Van der Walfonds
Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur, Bestuursacademie Nederland
Lid Algemeen Bestuur, Hulpverleningsdienst Fryslân
Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur, ISZF
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, IBGN
Lid Regionaal College, Politie Regio
Lid Algemeen Bestuur, Stichting Voormalige Aandeelhouders Westergo
Adviseur, Stichting Vrienden van Sloten
Voorzitter,IJswegencentrale Balk
Voorzitter,Stichting Iepenwacht Friesland
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
NEVENFUNCTIES UIT DE PERIODE BURGEMEESTER GEMEENTE HEERDE
Lid Algemeen Bestuur Regio IJssel-Vecht, port. reg. brandweer
Gastdocent N.P.A.
Voorzitter Veluwse Schaapskudde Epe-Heerde e.o.
Voorzitter Overlegplatform Waterrecreatie Nederrijn-IJssel
Voorzitter Stichting Apeldoorns Kanaal
Voorzitter Regionale Politie, driehoek georganis. en zware criminaliteit
Voorzitter Visserij Belangen Commissie IJssel Plus
Lid Veiligheidsregio Noord- en Oost-gelderland
Secr./Penningm. Brandweer Opleiding Gelderland-Overijssel
NEVENFUNCTIES UIT DE PERIODE BURGEMEESTER GEMEENTE GAASTERLAND-SLOTEN
Secretaris/Penningmeester Stichting Bogo te Zwolle 7 november 2009

Dhr. M.J.A. Meijer (PvdA) Burgemeester Gemeente Geertruidenberg
NEVENFUNCTIES
Overlegplatform Regiobureau Breda (m.n. portefeuille Algemene Zaken)
Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Regionaal Arnbulancevervoer
BRG
WAVA Algemeen Bestuur De burgemeester vertegenwoordtgt de gemeente Geertruidenberg in de volgende
NV Intergas
NV Brabant Wŕter
Kapitaal B.N.G.
REWIN, overigens heeft de burgemeester de portefeuillehouder Econom sche Zaken gemandateerd
Bron 09-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Stichting Beveiliging Dombosch
Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GROGZ)
Lid Dagelijks Bestuur RAV
Lid Dagelijks Bestuur HNG

mevrouw dr. M.W.M. (Miranda) de Vries(PVDA) burgemeester gemeente Geldermalsen miv 12-12-2011
ZOEK NEVENFUNCTIES
OUD
Politicoloog
2006 wethouder (PvdA) gemeente Zwijndrecht
Lid vdagelijks bestuur vDrechtsteden
Senior adviseur, coördinator Grootstedenbeleid en programmamanager Jeugd
Onderzoeker vakgroep Politicologie, Faculteit der Beleidswetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen promotieonderzoek kabinetsformaties
Senior adviseur en programmamanager bij de gemeente Dordrecht en als (senior) adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen.
ZOEK

Mw. mr. M.N. Kallen-Morren (VVD) (VVD) burgemeester gemeente Geldermalsen per 17-10-2011
ZOEK NEVENFUNCTIES
OUD
1 november 2010 tot 15 juni 2011 wnd burgemeester gemeente Neerijnen
2007 tot maart 2010 wethouder gemeente Houten
wethouder gemeente Vianen 2005 tot 2006
lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht 1999-2003
ZOEK?

Dhr. mr. S.W. van Schaijck (VVD) burgemeester gemeente Geldermalsen vertrek eigen verzoek FPU per 16 oktober 2011
Voorzitter Streekarchivariaat West-Betuwe
Lid van het bestuur van de vereniging Gelders Genootschap
Lid dagelijks bestuur veiligbeidsregio
Bron 20-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid van het bestuur van de Stichting Fort As peren
Voorzitter Stuurgroep Lingekwartier (uitvoeringsproject in het kader van de Hollandse Waterlinie)

Mw. mr. E.M.A.A. de Loo (CDA) gemeente Gennep
Vertegenwoordiger gemeenschappelijke regeling e.d.
Vice- voorzitter Raad van Toezicht Limburgs Museum
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. D.J. van der Zaag (CDA)Burgemeester gemeente Goes
Nevenfuncties:
Lid bestuur Stichting Vrienden Revalidatie Geneeskunde Zeeland
Voorzitter Stichting Blaaubeenfonds (Educatiefonds)
Voorzitter Raad van Commissarissen Delta Netwerkbeheer
Lid Philadelphia Maatschappelijke Adviesraad
Voorzitter beroepsverband burgemeesters binnen het CNV Publieke Zaak
Lid Georganiseerd overleg burgemeesters/Binnenlandse zaken
Lid van de Stichting Zeeuws Landschap
Lid Bestuur Stichting het GORS
Lid AB Nationaal Park Oosterschelde
Bron 22-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. M.J.D. Donders-de Leest (CDA) burgemeester gemeente Geldrop Mierlo
NEVENFUNCTIES
Voorzitter CDA vrouwen
Beschermvrouw Catharina en St-Barbara gilde Geldrop
Commissaris Harmonie Sint Lucia Mierlo
Voozitter Ambassadeursnetwerk Noord-Brabant(landelijke uitwerking vanuit Ministerie BIZA in samnewerking instituut voor Publiek en Politiek met als doel meer vrouwen te enthousiatineren voor de politiek
lid AB regionaal college
voorzitter bestuurlijke werkgroep Terugkeer ex-delinquenten en tbs-ers
Bron 21-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. mr. J.H.A.G. van Maasakkers (CDA) burgemeester Gemeente Gemert-Bakel
presidium (dagelijks bestuur) regionaal College Politie Zuid-Oost Brabant en 2e waarnemend korpsbeheerder
algemeen bestuur veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant van de Regionale Brandweer
voorzitter Driehoeksoverleg bestuur, openbaar ministerie, politie afdeling Gemert-Laarbeek
bestuurslid CNV Publieke zaak burgemeesters
voorzitter burgemeesterskring Zuid-Oost Brabant
bestuur Nederlands Bureau Brandweer Examens
bestuur Regio SRE (Samenwerkings verband gemeenten regio Eindhoven)
voorzitter Raad van Toezicht van de Regio VVV Zuidoost Brabant
2009: Lid klankbordgroep ter begeleiding uitgave Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
Uitgave: Tussen Trends en Toekomst (NGB). Een tour d'horizon over het burgemeestersambt in toekomst
actueel: 2009-2010 voor wat betreft de Q-koorts: coördinerend burgemeester voor de regio Zuid- Oost Brabant. Idem vwb Vogelpestbestrijding 2003 en 2006 voor de regio Zuid-Oost Brabant eerder met MKZ en varkenspest
voorzitter stuurgroep  Integrale Overheidshandhaving
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. E. (Els) Boot (PvdA) burgemeester Gemeente Giessenlanden
Vrijwilliger Vogelklas Karel Schot
Lid Regiobestuur Zuid-Holland Zuid
Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling AV
Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Rhiant
Lid Raad van Toezicht bestuur Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk
Bron 03-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Gewestelijk Bestuur PvdA Zuid-Holland

VOORDRACHT

Mw. Mr. Marja Heerkens PVDA burgemeester Gemeente Gilze en Rijen
mr.M.P.Heerkens (PvdA) wethouder gemeente Breda
lid Raad van Advies Zorgkantoor
lid bestuurlijke kerngroep G27 – Sociale pijler
lid van de VNG-commissie Onderwijs, Zorg, Welzijn
lid van het Regionaal bestuurlijk overleg jeugd
voorzitter stichting zwembaden
voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt
1985 als fractiemedewerkster van de PvdA in Breda
1986 tot 2002 gemeenteraadslid in Breda

Dhr. drs. R.H. Roep (CDA) burgemeester Gemeente Gilze en Rijen
Voorzitter Districtelijke Werkgroep Vrijplaatsen (politiedistrict Oosterhout)
Portefeuillehouder alcohol en drugs Regionaal College politiedistrict Midden- en West Brabant
Portefeuillehouder GHOR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Lid Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Lid Bestuurscommissie GHOR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
Vice-voorzitter Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Gilze-Rijen
Lid Dagelijks bestuur van het regionaal college van de politie Midden- en West Brabant
Lid Algemene vergadering van aandeelhouders bij Brabant Water en de Aandeelhouderscommissie
Lid Algemeen bestuur van het Regionaal Ambulance Vervoer
Lid Centrale Raad van Advies coöperatie Univé/VGZ/IZA/Trias
Voorzitter Raad van advies coöperatie Univé/VGZ/IZA/Trias regio 6
Lid Ledenraad Raad van Advies coöperatie Univé/VGZ/IZA/Trias regio 6
Lid Bestuur Stichting De Ideale Connectie
Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Overleg Midden-Brabant
Bron 27-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter Regionale Stuurgroep BIBOB
Lid Commissie ZIROP van ZonMW (GHOR)

Mw.G.J. van de Velde-de Wilde (VVD) burgemeester gemeente Goedereede
Voorzitter Plaatselijke Commissie K.N.R.M.
 Algemeen bestuurslid vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten
Lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijmond
Lid van de adviesgroep Zuidwestelijke Delta
Stille vennoot in C.V. J.J. van der Velde Agrarisch bedrijf
Bron 17-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter landinrichtingscommissie Ouddorp-West

Mw. M.G. Rijsdorp (VVD) Burgemeester Gemeente Goirle
Nevenfuncties
Voorzitter Jeugdsportfonds Noord-Brabant
Lid AB Regionaal College Politie
Lid AB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Lid Financiële Commissie Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Iid Algemeen Bestuur Regionaal Overleg Midden-Brabant
Bestuurslid Benego Comité van aanbeveling
Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
Kwartiermakersfestival Midden-Brabant
Bron 31-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Secretaris Stichting Kasteel Montfort
Secretaris Stichting vrienden van Kasteel Montfort

Dhr. P. IJssels (PvdA) burgemeester Gemeente Gorinchem
NEVENFUNCTIES
Gemeenteschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid Algemeen bestuur
burgemeester Stuurgroep REO ZHZ
Stuurgroep uitwerkingsprogramma DECOR
Subregio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Pfo Economie en Toerisme: burgemeester IJssels;
Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Lingegebied
CV Lingebrug Vergadering van vennoten
CV Stadhuisplein Vergadering van vennoten
CV Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West
Algemene vergadering van aandeelhouders (Beheer BV)(RvC)
Politie Zuid-Holland Zuid Dagelijks bestuur
Regionaal college
Stichting Vestingdriehoek (voorzitter)
Bron 08-06-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitter raad van toezicht Rivas Zorggroep, Gorinchem
Lid raad van toezicht SAOZ (Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken) Rotterdam
Lid raad van toezicht Da Vinci College, Dordrecht
Voorzitter bestuur Stichting Peeriscoop, Gorinchem
Lid van de ledenraad van de coöperatie VGZ-IZA Groep U.A
Lid bestuur Stichting Hendrick Hamel Foundation
Commissaris Sturkenboom Partners Kenniscentrum Gezondheidszorg
lid algemeen bestuur Regio Zuid-Holland Zuid
voorzitter Muziekschool
vennoot in de CV Laag-Dalem

Dhr. W.M. Cornelis (PvdA) burgemeester gemeente Gouda
Veiligheidsregio Hollands Midden lid/vice-voorzitter AB en DB
Politiedistrict Gouwe/IJssel voorzitter
Bestuurscommissie Brandweer van het landelijk Veiligheidsberaad lid
Gemeensch. regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland voorzitter AB en voorz. DB
Platform Asiel VNG lid
Raad van Toezicht Kunstencentrum provincie Groningen voorzitter
Genootschap Graaf Floris V buitengewoon lid
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel lid
Stichting Kennisalliantie lid
Gemeensch. regeling grondbank RZG Zuidplas plv. lid AB
VNG International International expert
Logo South Adviescommissie VNG lid
Platform Marokko (VNG International) voorzitter
Stichting Initiatief Gouda Imzouren voorzitter
Stichting Adopt Your Own Granny Voorzitter
Lid van het comité van aanbeveling J. van Lokhorst
Lid van het comité van aanbeveling Stichting Hospice Midden Holland
Lid van het comité van aanbeveling landelijke Stichting tegen zinloos geweld
Lid van het comité van aanbeveling Gerard Rietbergen- Goudse weekendschool (in oprichting)
Beschermheer Goudse Reddings Brigade
Beschermheer Gouda`s Liedertafel
Beschermheer ZC en PC DONK
Beschermheer Avondvierdaagse
Beschermheer Invaliden Sport Vereniging
Beschermheer Gouda`s Harmonie De Pionier
Bron
4 mei comité voorzitter
Vereniging van Huiseigenaren voorzitter
Stichting Partnerschap gemeenten voorzitter
lid comité van aanbeveling Lokaal comité 2003

Dhr. D.R. van der Borg (CDA) Burgemeester gemeente Graafstroom
Lid Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen-West
Lid Algemeen Bestuur regio Zuid-Holland Zuid
Lid Veiligheidsberaad Zuid-Holland Zuid
Lid Regionaal College Zuid-Holland Zuid
Bestuurlijk coördinator fysiek domein regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Wonen regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Lid Dagelijks Bestuur regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Lid namens regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden van de Stuurgroep Transformatievisie Merwedezone
Bestuurlijk trekker invulling Regiopark Transformatievisie Merwedezone
Lid plaatselijke groep Alblasserwaard POP/Leader
Voorzitter stuurgroep regio Zuid-Holland Zuid project Alcohol en Jongeren: "Verzuip jij je toekomst?!"
Lid aandeelhoudersvergadering Eneco
Lid portefeuillehoudersoverleg Economie en toerisme regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
Lid van de Provinciale Commissie Stadsvernieuwing
Voorzitter van de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen
Lid Landelijk Bestuur van Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
Penningmeester landelijk verband van "Groen van Prinsterer"
Bron 25-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Mw. H.R. Oosterop-van Leussen (D66) Burgemeester gemeente Graft de Rijp
Voorzitter stichting Vrienden/Vice-voorzitter raad van toezicht Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Voorzitter VTOI, Landelijke Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen
Voorzitter bestuur Stichting De Proeve
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Voorzitterraad van commissarissen Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland
Voorzitter VTOI, Landelijke Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen

Mw. W.J.G. Delissen - van Tongerlo ??? burgemeester gemeente Grave
Lid van de Raad van advies Bestuursacademie Zuid-Nederland
Bestuurslid Vereniging voor Bestuurskunde Brabant
Lid Scoutingscommissie diversiteit burgemeestersambt
Bestuurslid Brabants Historisch Informatiecentrum
Bestuurslid Omroep Brabant
Commissaris Brabant Water
Bestuurslid Vereniging tot behartiging der belangen van Burgemeesters (VBBB)
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. G.E.W. Prick PvdA burgemeester gemeente Groesbeek
Voorzitter stichting past. Centrum Hendrik van Boejenoord Katholieke Herstellingsoorden
Lid Raad van Toezicht Stichting ULCD en steunstichting Dekkerswald
Lid Raad van Toezicht Arcuris/de Grift en verbonden steunstichtingen
Vice-voorzitter Bestuur St. Centraal Bureau Fondsen Werving
Lid Bestuur Stichting Thank You Canada
Voorzitter Stichting BOGO en Stichting tot Steun
Voorzitter Steunstichting 7 heuvelenloop
Voorzitter Stichting Support
Voorzitter Raad van Toezicht Anti Discriminatie Bureau
Bron 27-08-2010 na IGB www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. drs. G.E.W. Prick (PvdA) Burgemeester waarnemend gemeente Millingen aan de Rijn GOG27-08-2010

Lid AB en DB Regionale Brandweer Gelderland-Zuid

dr. J. P. Rehwinkel burgemeester gemeente Groningen
NEVENFUNCTIES
Korpsbeheerder Regiopolitie Groningen
Voorzitter gemeenschappelijke regeling H&OG
Voorzitter bestuurscommissie Regionale Brandweer en GHOR Groningen
Voorzitter Samenwerkingsbestuur Crisismanagement
Bestuurslid Scholten-Kammingafonds
Bestuurslid Groninger Universiteitsfonds
Bestuurslid Kraus Groeneveld Stichting
Bestuurslid Stichting Groningen 1948
Bestuurslid Prins Bernard Cultuurfonds
Lid Commissie van Advies en Aanbeveling Stichting Van derLeeuw-lezing
Vriend van Stichting Kind en Brandwond
Lid Commissie van Advies van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
Ambassadeur Groningse SamenLoop voor Hoop (12-13 juni 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Development Neurology Meeting 2010 (internationaal congres van het Beatrix Kinderziekenhuis en het Centrum voor Revalidatie in samenwerking met het UMCG) (22-24 april 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Stichting KEI
Lid Comité van Aanbeveling ACLO
Lid Comité van Aanbeveling International Student Congress of Medical Sciences (juni 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Marketing Associatie RUG (MARUG) (18maart 2010)
Lid Comité van Aanbeveling International European Scientific Association on Residential and Foster Care for Children and Adolescentrs EUSARF (22-25 september 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Happietaria Groningen
Ambassadeur Maatschappelijke stages in Groningen Stichting Stiel
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van het UMCG
Lid Comité van Aanbeveling Haydn Jeugd Strijkorkest
Lid Commissie van Aanbeveling van De Oranjekoepel
Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Dialoog Holland-Romania
Ambassadeur project Discriminatie? Niet met mij!
Lid Comité van Aanbeveling landelijke Stichting TegenZinloosGeweld
Lid Comité van Aanbeveling Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief
Lid Stichting Vrienden van de Gaykrant
Lid Comité van Aanbeveling van het Congres van GLV (Groninger Levenswetenschappen Vereniging Idun) (24 februari 2010)
Erevoorzitter Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen
Lid Commissie van Aanbeveling Hoornse Meer Concert 2010 (19 juni 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Advitmo (netwerk voor beslissingsbevoegde zakelijke en professionele vrouwen in Noord-Nederland)
Lid Comité van Aanbeveling CLIO (studentenvereniging IOIB)
Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Kamerorkest
Lid Comité van Aanbeveling Groninger Studenten Symfonie-orkest Mira
Lid Comité van Aanbeveling Nederlands Studenten Orkest
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Fundraising LGBT Rights Groningen (1 juli 2011)
Lid Raad van Toezicht Het Blauwe Fonds
Lid Comité van Aanbeveling University of Groningen Honours College (3 februari 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Ingenieurssymposium (1 juni 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Groninger Studenten Cabaret(v.a. 27 okt. 2010)
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vriendenkring Neuengamme
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vier 5 Mei.
Lid Comité van Aanbeveling Muziektheater GOOV (produceren musical Bommen Berend)
Lid Comité van Aanbeveling Groninger Debating Society Kallipe (training openbaar spreken en debatteren)
Lid Comité van Aanbeveling project Scholen voor Duurzaamheid
Lid Comité van Aanbeveling DKV (internationaal volleybaltoernooi)
Lid Comité van Aanbeveling KamerFilharmonie Der Aa (nieuw orkest in Groningen en Drenthe)
Lid Comité van Aanbeveling IEM-project (voorbereiding studiereis RUG Technische Bedrijfskunde april 2011)
Lid Comité van Aanbeveling Bachkoor Holland
Lid Comité van Aanbeveling DutchVersity (onderdeel King Movement Foundation)
Lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu Instituut (contact persoon G. Voerman)
Lid Raad van Toezicht Strategische Kerngroep (Klaas Stuive)
Lid Comité van Aanbeveling Fysisch-Mathematische Faculteit (symposium 18 nov. a.s. staat in teken van overeenkomsten kwamtum/kosmos)
Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vaarwens
Lid Comité van Aanbeveling Theatergroep WAARK
Lid Comité van Aanbeveling Zorgboerderij voor Autistische Jongeren (Balloo via de heer Cees Banning)
Lid Comité van Aanbeveling project De Poolnacht van Groningen
Lid Comité van Aanbeveling voor De Grote Buitenlandse Reis CookaBurra’11
Nevenfuncties als oud burgemeester gemeente Naarden
NEVENFUNCTIES Lid comité van aanbeveling IHLIA (Internationaal homo/lesbisch informatiecentrum en archief) 
Lid regionaal college politie Gooi en Vechtstreek 
Lid algemeen bestuur regionale brandweer 
Lid comité van aanbeveling van de Comenius Stichting 
Lid comité van aanbeveling stichting Dialoog Holland-Romania 
Lid comité van aanbeveling Stichting Vrienden van het Akkertje 
Ambassadeurschap project "Discriminatie? Niet met mij!" 
Lid comité van aanbeveling voor de financiële actie voor de verhuizing van Filmhuis Bussum 
Lid comité van aanbeveling Toneelgezelschap De Plankeniers 
Lid raad van advies Fotofestival Naarden 
Lid Commissie van Advies van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
Lid Comité van Aanbeveling Kunst in de Grote Kerk 
Lid van Raad van Advies van de Culturele Samenwerking Pommeren/Noord-Holland 
Lid van de Commissie van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van Naarderheem
Lid Comité van Aanbeveling actie Naarderheem
Lid Stichting de Vrienden van de Gaykrant
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Dhr. K.B. Kornelis Bertus Dijkstra ??? burgemeester gemeente Grootegast
voorzitter van de Uitvoeringscommissie Raamwerk Zuidelijk Westerkwartier (ruilverkaveling op vrijwillige basis
Lid van de Landinrichtingscommissie van de Ruilverkaveling Lutjegast-Doezum
Lid van het Platform Landelijk Gebied Provincie Groningen
Voorzitter van de Monumentencommissie Provincie Groningen
Bestuurslid van Monumentenwacht Groningen
Lid van de Commissie Monumentenzorg en Archeologie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Voorzitter van het Werkvoorzieningsschap Novatec
Voorzitter van de stuurgroep C.W.I. Noordenkwartier
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wester kwartier
Lid DB en AB Regio Centraal Groningen
Lid van de Stuurgroep Plattelandsbeleid Zuidelijk Westerkwartier
Voorzitter van de Stuurgroep Abel Tasmanbeleid
Secretaris van de Menno Jeltemastichting
Voorzitter van het Zorgcentrum “Het Hooge Heem” te Grootegast
Bestuurslid Stichting Zorgverlening Het Zonnehuis en de Vereniging Het Zonnehuis
Voorzitter C.D.A.-Bestuurdersvereniging Groningen
Lid van het Bestuur van de C.D.A.-Bestuurdersvereniging
Lid van het Bestuur van het Rode Kruis Westerkwartier
Bron 12-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm
Lid Bestuurscommissie Regionale Brandweer Groningen
Lid Algemeen Bestuur Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg Groningen
Lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn
Voorzitter Stichting Grunneger Toal
Lid landinrichtingscommissie Lutjegast-Doezum
Lid bestuur Stichting Provinciale Groninger Welstands- en Monumentenzorg
Lid bestuur Rode Kruis Westerkwartier

Dhr. drs. A.R.B. van den Tillaar  (CDA) burgemeester gemeente Gulpen-Wittem
Lid AB algemeen district en veiligheidsbestuur
Lid AB en DB GGD ZL
Plv. lid Fysiek/Ruimte/Economie
Plv. lid stuurgroep vitaal platteland
VVV Zuid Limburg adviseur namens Heuvelland gemeenten
Vicevoorzitter landinrichtingscommissie Heuvelland Oost
Lid stuurgroep BHL
Lid arrondisementaal platform jeugdcriminaliteit
Lid stuurgroep RID
Bron 11-05-2010 www.burojeugdzorg.nl/180.htm

Gemeente Gaasterlân-Sleat () Raadslid
F.Veltman=Dhr. F. Veltman (CDA)
M.vanDijk=Dhr. M. van Dijk (CDA)
drs.J.O.H.Apperloo=Dhr. drs. J.O.H. Apperloo (CDA)
A.T.Stapensea=Mw. A.T. Stapensea (CDA)
H.Batteram-Wiersma=Mw. H. Batteram-Wiersma (CDA)
J.J.Hoefnagel=Dhr. J.J. Hoefnagel (ChristenUnie)
J.K.Volbeda=Dhr. J.K. Volbeda (FNP)
A.V.Hellemons-deGraan=Mw. A.V. Hellemons-de Graan (FNP)
J.Piersma=Mw. J. Piersma (FNP)
F.Trinks=Dhr. F. Trinks  (PvdA)
K.vanStrien=Dhr. K. van Strien (PvdA)
M.O.Vreekamp=Dhr. M.O. Vreekamp (PvdA)
J.Belksma=Dhr. J. Belksma (VVD)
J.Meinsma=Dhr. J. Meinsma (VVD)
F.deHaan-Visser=Mw. F. de Haan-Visser (gemeentebelangen) Gemeentesecretaris
J.Lemstra=Dhr. J. Lemstra () Wethouder
drs.W.Sprik=Dhr. drs. W. Sprik (CDA)
M.Jelsma=Dhr. M. Jelsma  (PvdA)

Jelle Lemstra, gemeentesecretaris gemeente Gaasterland-Sloten  
NEVENFUNCTIES
bestuurslid Christelijk Nationaal Sportfonds (CNS) - tot 1 juni 2008.

lid van commissie Persoonlijke Ontwikkeling van de Vereniging van Gemeentesecretarissen - tot 1 december 2008.

Bron gemeente Gaasterland-Sloten 2008

Johan Apperloo Raadslid CDA
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Consultant Gebiedsontwikkeling / Procesadviseur
Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud
x
Voorzitter Stichtingsbestuur Peuterspeelzaal ’t Plankje x
Penningmeester Stichting Peuterspeelzaal GS x
Naam: H. Batteram-Wiersma Raadslid CDA
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Recreatie-ondernemer op de Jachthaven Lutsmond te
Balk
X
Naam: M. van Dijk Raadslid CDA
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Research & development Paques Balk X
Bestuurslid CBS De Bolster, Balk X
Naam: A. Stapensea Raadslid CDA
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Schoolleider CBS De Regenboog, Wijckel x
Naam Frans Veltman Raadslid CDA
functie bezoldigd onbezoldigd
Account Manager Bayer Healthcare
Voorzitter MFC de Skeakel Oudega
Lid Ledenraad Nijegaast (PC Scholen G-S en Nijefurd)
Scheidsrechter KC Harich
Naam Ans Hellemons – de Graan Raadslid FNP
functie bezoldigd onbezoldigd
Lesjouwer Frysk-Ingelsk
Lid wurkgroep HUB Fryslân
Interim foarsitter dielnimmersrie Doarspwurk
Foarsitter PBO Gaasterlân-Sleat as humanist
Skriuwer Begraffenis Ferieniging Mirns E.O.
Foarsitter Stifting BMG
Ferdividaasje: garder fan âlde en somtiden onnutte
saken, lęze, fiskje, hâlde fan plomfee, nifelje en prutse.
X
Naam: J. Piersma Raadslid FNP
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Ambulant begeleider voor REC 3 en Kwaliteitsbewaker
voor ' Wille' speciale kinderopvang (kinderen met een
beperking).

Jan Volbeda Raadslid FNP
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Beroep: directeur basisonderwijs
Lid mannenkoor ‘Gjin C te Heech” te Oudega
Lid watersportvereniging “De Fluessen”
Bestuurslid “Stichting Frysk kampioenschap
klompkesilen”
X
G E M E E N T E G A A S T E R L Â N - S L E A T
Naam: Fedde Trinks Raadslid PvdA
functie bezoldigd onbezoldigd
Account manager
Naam: K. van Strien Raadslid PvdA
functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Bestuurslid Tuinbouwver. Balk e.o.
Naam: Thijs Vreekamp Raadslid PvdA
functie bezoldigd onbezoldigd
Docent Beeldende Vorming, Scholen Gemeenschap
Lelystad
x
Redactielid Lokaal Bestuur
Naam: J. Meinsma Raadslid VVD
Functie(s) bezoldigd onbezoldigd
Brood-banketbakker
Naam: Jelle Belksma Raadslid VVD
functie bezoldigd onbezoldigd
geen
Naam: Jan J. Hoefnagel Raadslid ChristenUnie
functie bezoldigd onbezoldigd
Accountmanager GISCare software Marknesse 0,8FTE
Zelfstandig ondernemer Grafische Sector 0,2FTE
Naam: Froukje de Haan-Visser Raadslid Gemeentebelangen Gaasterlân-Sleat
functie bezoldigd onbezoldigd
Hoofdfunctie: bedrijfsecretaresse
Nevenfunctie: Bestuurslid politieke partij
Gemeentebelangen Gaasterlân-Sleat
Willem Sprik
Wethouder

Docent op een Hogeschool
Meint Jelsma
Wethouder

Nevenfunctie
Voorziter VVV Langweer-Joure
lid van de lokale en centrale raad van achtereenvolgens Haskerland en Accolade-groep (advies functie)
Bestuurslid Stichting Skarsterlân Roemenië

 

 
2. W. Sprik (werthouder):
- Senior consultant Stenden University

3. M
. Jelsma (wethouder):
- Voorzitter Stichting Skarsterlân-Roemenië
- Voorzitter VVV Langweer-Joure

 

 

Raadsleden

 

CDA
Johan Apperloo
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Hotske Batteram
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Meine van Dijk
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Ackelyn Stapensea
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Frans Veltman
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 

 

VVD
Jelle Belksma
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Joop Meinsma
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 

 

FNP
Ans Hellemons-de Graan
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Jeltsje Piersma
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Jan K. Volbeda
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 

 

 

PvdA
Kees van Strien
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 
 

Fedde Trinks
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 
Thijs Vreekamp
Functie: Raadslid

Nevenfunctie

 

 

 

Christen Unie
Jan Jacob Hoefnagel
Functie: Gemeenteraadslid

Nevenfunctie

 

 

 

Gemeente Belangen
Froukje de Haan-Visser
Functie: Raadslid

Nevenfunctie
Overzicht van nevenfuncties wethouders en raadsleden van Gaasterlân-Sleat

Johan Apperlo Raadslid CDA
Consultant Gebiedsontwikkeling / Procesadviseur Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud
Voorzitter Stichtingsbestuur Peuterspeelzaal ’t Plankj
Penningmeester Stichting Peuterspeelzaal GS

H. Batteram-Wiersma Raadslid CDA
Recreatie-ondernemer op de Jachthaven Lutsmond te Balk
Moeder

M. van Dijk Raadslid CDA
Research & development Paques Balk
Bestuurslid CBS De Bolster, Balk

A. Stapensea Raadslid CDA
Schoolleider CBS De Regenboog, Wijckel

Frans Veltman Raadslid CDA
Account Manager Bayer Healthcare
Voorzitter MFC de Skeakel Oudega
Lid Ledenraad Nijegaast (PC Scholen G-S en Nijefurd)
Scheidsrechter KC Harich

Ans Hellemons – de Graan Raadslid FNP
Lesjouwer Frysk-Ingelsk
Lid wurkgroep HUB Fryslân
Interim foarsitterdielnimmersrie Doarspwurk
Foarsitter PBO Gaasterlân-Sleat as humanist
Skriuwer Begraffenis Ferieniging Mirns E.O.
Foarsitter Stifting BMG
Ferdividaasje: garder fan âlde en somtiden onnutte saken, lęze, fiskje, hâlde fan plomfee, nifelje en prutse

J. Piersma Raadslid FNP
Ambulant begeleider voor REC 3 en Kwaliteitsbewaker voor ' Wille'  speciale kinderopvang (kinderen met een beperking)

Jan Volbeda Raadslid FNP
Beroep: directeur basisonderwijs
Lid mannenkoor
Lid watersportvereniging“De Fluessen”
Bestuurslid“Stichting Frysk kampioenschap klompkesilen”

Fedde Trinks Raadslid PvdA
Account manager

K. van Strien Raadslid PvdA
Bestuurslid Tuinbouwver. Balk e.o.

Thijs Vreekamp Raadslid PvdA
Docent Beeldende Vorming, Scholen Gemeenschap Lelystad
Redactielid Lokaal Bestuur

J. Meinsma Raadslid VVD
Brood-banketbakker

Jelle Belksma Raadslid VVD
geen ISCare software Marknesse
Zelfstandig ondernemer Grafische Sector

Froukje de Haan -Visser  Raadslid Gemeentebelangen Gaasterlân-Sleat
Hoofdfunctie: bedrijfsecretaresse
Nevenfunctie: Bestuurslid politieke partij Gemeentebelangen Gaasterlân-Sleat

Gemeente Geertruidenberg
Raadsgriffier
drs.K.M.C.Millenaar=Mw. drs. K.M.C. Millenaar ()
Raadslid
A.H.M.deJongh=Dhr. A.H.M. de Jongh (CDA)
A.J.B.G.M.Krols=Dhr. A.J.B.G.M. Krols (CDA)
M.P.Daleman-Steenvoorde=Mw. M.P. Daleman-Steenvoorde (CDA)
J.M.

J. BelksmaRaadslid VVD
Bestuurslid BMG
Ondernemer vanOort=Dhr. J.M. van Oort (GroenLinks)
J.C.Heesters=Dhr. J.C. Heesters (Keerpunt '74)
P.P.J.M.Voragen=Dhr. P.P.J.M. Voragen (Keerpunt '74)
A.M.A.G.Venderbos-Blijlevens=Mw. A.M.A.G. Venderbos-Blijlevens (Keerpunt '74)
T.Vos-vanderMaas=Mw. T. Vos-van der Maas (Keerpunt '74)
W.J.C.Muis=Mw. W.J.C. Muis (Keerpunt '74)
E.W.Kooi=Dhr. E.W. Kooi  (Partij Samenwerking)
W.J.Quirijnen=Dhr. W.J. Quirijnen (Partij Samenwerking)
B.H.F.Pauwels=Dhr. B.H.F. Pauwels (PvdA)
P.J.vanderZwaan=Dhr. P.J. van der Zwaan (PvdA)
M.deGroot-Platenkamp=Mw. M. de Groot-Platenkamp (PvdA)
N.Frölich=Mw. N. Frölich  (PvdA)
J.Klaassen=Dhr. J. Klaassen (SP)
P.J.C.dePeuter=Dhr. P.J.C. de Peuter (SP)
A.Smit=Dhr. A. Smit  (VVD)
/P.Bos=P. Bos (VVD)
Gemeentesecretaris
A.J.L.G.vanOudheusden=Dhr. A.J.L.G. van Oudheusden ()
Wethouder
A.A.M.Verschuren=Mw. A.A.M. Verschuren (CDA)
A.L.M.vandenEnden=Dhr. A.L.M. van den Enden (PvdA)
Laurijssen-Kerremans=Mw. Laurijssen-Kerremans (VVD)
A.A.M.M.vanOnzenoort=Dhr. A.A.M.M. van Onzenoort (keerpunt '74)
J.C. Heesters
n.v.t.
Lid bestuur Right Oh
 
Lid Oudheidkundige Kring
 
Lid KBO Geertruidenberg 5">
A.H.M. de Jongh
n.v.t.
Secretaris schuttersgilde Sint Bavo 6">
J. Klaasen
n.v.t.
Bestuurslid/secretaris SP Geertruidenberg
 
Bestuurslid/penningmeester Bond van Huurders en Woningzoekenden Geertruidenberg
 
Process Engineer bij Jacobs Engineering Nederland 7">
A.J.B.G.M. Krols
Docent lichamelijke opvoeding Dongemondcollege Raamsdonksveer
Voorzitter Stichting Vestingsfeesten Geertruidenberg
 
Lid Toeristisch Platform Geertruidenberg
W.J.C. Muis
n.v.t.
Lid Platform Bedrijvige Burgers Bijeen
B.H.F. Pauwels
n.v.t.
Bestuurslid PvdA Geertruidenberg
Vice-voorzitter studentgeleding faculteitsraad Geesteswetenschappen Universiteit Utrecht
P.J.C. de Peuter
n.v.t.
Lid bestuur afdeling SP Geertruidenberg
 
Voorzitter BHW Geertruidenberg
 
Vertegenwoordiger bij de Raad van Kerken in Nederland
 
advocaat en procureur 11">
W.J. Quirijnen
n.v.t.
parttime docent particuliere school 12">
A. Smit
n.v.t.
Voorzitter/oprichter belangenvereniging handbalscheidsrechters
  13">
M.P. Steenvoorde-Daleman
n.v.t.
Voorzitter KBO Geertruidenberg
 
Lid werkgroep Ledenadministratie
 
Lid Werkgroep Actie Kerkbalans
 
Lid werkgroep Kerstsamenzang Parochie OLV Hemelvaart
 
Lid werkgroep Eetpunt Raamsdonksveer
  14">
P.P.J.M. Voragen
Projectcoördinator gemeente Dordrecht
n.v.t. 15">
A.A. Vos- van der Maas
n.v.t.
Penningmeester van de kindernevendiensten van de Gereformeerde Kerk
 

Vice Director Construction en Design WE Europe

  16">
P.J. van der Zwaan
n.v.t.
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Neutraal Onderwijs Geertruidenberg
 
clustermanager bij de Stichting Amarant Tilburg
J.M. van Oort
n.v.t.
mede eigenaar bestratingsbedrijf van Oort & van Oort Straatmakers V.O.F.
J.M.B.P. Smits
Lid Comité Pinksterie Geertruidenberg
eigenaar S.A.P.B. adviesbureau

Nevenfuncties college Wethouders
A.A.M.M. van Onzenoort
Wethouder
n.v.t.
A.L.M. van den Enden
Wethouder
n.v.t.
A.A.M. Verschuren-van Strien
Wethouder
Prinses Carnaval t/m 2008
Parochie coördinator H. Bavo Raamsdonk
Lid van de diaconie werkgroep H. Bavo Raamsdonk
Medeoprichter/lid werkgroep eetpunt Raamsdonk/Raamsdonks-veer
L.C. Laurijssen-Kerremans
Wethouder
Gemeente Geldermalsen
Raadsgriffier
M.Vermeulen=Dhr. M. Vermeulen ()
Raadslid
A.Vonk=Dhr. A. Vonk  (CDA)
M.deHaas=Dhr. M. de Haas (CDA)
M.C.Kramer=Dhr. M.C. Kramer (CDA)
A.M.vanGellicum-deVaal=Mw. A.M. van Gellicum-de Vaal (CDA)
J.E.Brand-Boom=Mw. J.E. Brand-Boom (D66)
G.Timmerman=Dhr. G. Timmerman (Dorpsbelangen)
G.vanAalst=Dhr. G. van Aalst (Dorpsbelangen)
J.H.vanderEijk=Dhr. J.H. van der Eijk (Dorpsbelangen)
K.deHeus-vanWijk=Mw. K. de Heus-van Wijk (Dorpsbelangen)
E.Teuling=Dhr. E. Teuling (PvdA)
J.P.vandenBroek=Dhr. J.P. van den Broek (PvdA)
P.J.Kielestein=Dhr. P.J. Kielestein (PvdA)

Dhr. W. Timmermans (PvdA)
J.C.Brosky=Mw. J.C. Brosky (PvdA)
A.vanMaanen=Dhr. A. van Maanen (SGP)
L.vanBruchem=Dhr. L. van Bruchem (SGP)
dr.ir.J.S.vandenBrink=Dhr. dr. ir. J.S. van den Brink (SGP)
G.F.vandeWater=Dhr. G.F. van de Water (VVD)
T.H.Sengers=Dhr. T.H. Sengers (VVD)
C.H.W.Buurman=Mw. C.H.W. Buurman (VVD)
H.G.vanLeeuwen-vanEwijk=Mw. H.G. van Leeuwen-van Ewijk (VVD)
Gemeentesecretaris
T.W.C.M.Niënhaus=Dhr. T.W.C.M. Niënhaus ()
Wethouder
J.Doeland=Dhr. J. Doeland (CDA)
C.J.Gradisen=Dhr. C.J. Gradisen (PvdA)
A.R.vanDoorn=Dhr. A.R. van Doorn (SGP


Geldermalsen

, Dhr. T.W.C.M. Niënhaus gemeentesecretaris gemeente Geldermalsen GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Geldermalsen Sent: Monday, February 16, 2009 2:55 PM


Dhr. M. Vermeulen raadsgriffier gemeente Geldermalsen
 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Geldermalsen November 27, 2008 12:01 PM
Nevenfuncties wethouders gemeente Geldermalsen
Dhr. J. Doeland MBA Wethouder gemeente Geldermalsen
Voorzitter van Bestuur Natuur en Recreatieschap Lingegebied
Personeelslid Waterschap Rivierenland (langdurig imperatief verlof)
Kerkrentmeester Hervormde kerk Beesd
Lid van de Stichting Restauratie Hervormde kerk Beesd
Aspirant lid Rotary Club Geldermalsen
Dhr. drs. C.J. Gradisen Wethouder gemeente Geldermalsen
Docent scholengemeenschap De Lingeborgh (langdurig imperatief verlof)
Plv. lid Bestuursacademie Nederland
Lid DB (plv. voorzitter) Instelling voor Speciaal Basisonderwijs in de Betuwe
Lid DB van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs in Tiel
Lid Bestuurscommissie (plv. voorzitter) RMC Voortijdige Schoolverlaters
Lid bestuur MeTander (plv. voorzitter) (ZMLK Nijmegen – Druten – Tiel)
Lid DB Lander
Voorzitter platform jeugdbeleid regio Rivierenland
Voorzitter GO Lander
Nevenfuncties wethouders gemeente Geldermalsen
Dhr. A.R. van Doorn Wethouder gemeente Geldermalsen
Eigenaar Fruitteeltbedrijf A.R. van Doorn te Meteren ja
Bestuurslid van SGP Kiesvereniging Tricht-Geldermalsen
Lid VNG Bestuurlijk Platform Watertaken
Plv. voorzitter Welstandcommissie in Gelderland namens Gelders Genootschap
Afgevaardigde, namens Regio Rivierenland, in Provinciaal Waterplatform BOUW
Namens Provinciaal Waterplatform BOUW, afgevaardigd als bestuurlijk kartrekker van het
Regioteam Schoon Gelders Water
Lid Lingeplatform
Namens Regio Rivierenland, Gelders Beraad Bouwen en Wonen, Provinciaal Commissie
Stedelijke vernieuwing en Wonen
Namens Regioraad Bouw Oost Nederland Platform Samenwerken
Namens Regio Rivierenland, RBO Europese Kaderrichtlijn Water Deelstroomgebied Rijn West
Dhr. M.P.E.V. Könings Wethouder gemeente Geldermalsen
Lid redactie Energy Magazine (SDU)
Freelance Adviseur Staatssteun
Voorzitter Stichting Big Band Betuwe
Lid VVD partijcommissie Europese Zaken
Initiatiefnemer Jazz Workshops contrabas
Bijgewerkt april 2007

Overzicht nevenfuncties raadsleden
G. van Aalst Raadslid gemeente Geldermalsen
Plv lid algemeen bestuur Regio Rivierenland
Lid adviescie. Woningstichting
Voorzitter afasievereniging afd. Gelderland
Voorzitter genealogische ver. Afd. Betuwe
Vice -voorzitter SBOG (Samenwerkende
Ouderen-bonden Gelderland)
Lid DB PCOB (Protestants Christelijke
Ouderenbond Gelderland)

 
J.E. Brand – Boom Raadslid gemeente Geldermalsen
Plv lid algemeen bestuur Regio Rivierenland 
Dr. Ir. J.S. van den Brink Secretaris Guido de Brčsstichting, wetenschappelijk font-family: Verdana">instituut SGP

 

 
J.P. van den Broek Raadslid gemeente Geldermalsen
Voeren div. administraties op free lance basis
Sportmassage praktijk aan huis
Docent economie RS Lingeborgh

 

 
J.C. Brosky Raadslid gemeente Geldermalsen
Geen

 
L. van BruchemRaadslid gemeente Geldermalsen
Geen

 
C.H.W. Buurman Raadslid gemeente Geldermalsen
Voorzitter speeltuinver. ’t Spinnewe b, Tricht 

 
J.H. van der Eijk Raadslid gemeente Geldermalsen
Lid bestuur fokveedag Rivierengebied en
Gelderse Vallei
Secretaris Chr. Zangvereniging Jubilate Deo in
Deil
Penningmeester stg. Kersenfestival ’t Goy
(gem. Houten)

 
A.M. van Gellicum – de Vaal Raadslid gemeente
Geldermalsen
Lid algemeen bestuur Regio Rivierenland
Voorzitter theaterproductie KLEI

 

 
Drs. M. de Haas Raadslid gemeente Geldermalsen
Penningmeester St. Collectieve Beveiliging
Pavijen te Culemborg
Lid bestuur van de Kring Culemborgse
Bedrijven

 

 
K. de Heus – van Wijk Raadslid gemeente Geldermalsen
Lid algemeen bestuur Lander, werk &
Integratie

 
P.J. Kielestein Raadslid gemeente
Geldermalsen
Lid algemeen bestuur Lander, werk &
integratie
Besturen FNV Geldermalsen/Buren
Kaderlid Abva-Kabo
Lid OR St. Waalborg Druten-Tiel-Geldermalsen
Lid alg. bestuur St. De Dorpskring Beesd

 
H.G. van Leeuwen – van Ewijk Raadslid gemeente
Geldermalsen
Lid algemeen bestuur Regio Rivierenland

 
A. van Maanen Raadslid gemeente Geldermalsen
Lid algemeen bestuur Regio Rivierenland
Voorzitter EHBO Buurmalsen – Tricht
Bestuurslid EHBO Gelderland
RvC AVRI ontwikkelingen BV (via algemeen
bestuur Regio Rivierenland)

 
Th.H. Sengers Raadslid gemeente Geldermalsen
Geen

 
E. Teuling Raadslid gemeente Geldermalsen
Lid algemeen bestuur Regio Rivierenland
Adviseur scholing vrijwilligers Nivon

 
G. Timmerman Raadslid gemeente Geldermalsen
Penningmeester MTC de Lingerijders
Geldermalsen
Lid RvT Bert van Voorden Fonds Leerdam
Voorzitter Associatie van Zelfstandige
Advieskantoren Rivierenland, Buren

 
W. Timmermans Raadslid gemeente Geldermalsen
Eigenaar Hottonia Adviesbureau
Lid redactie Stadswerk

 
A. Vonk Raadslid gemeente Geldermalsen
Bouwtechnisch Adviesbureau in eigen beheer

 
G.F. van de Water Raadslid gemeente Geldermalsen
Voorzitter Studieclub Landbouw Rivierengebied

 
Bijgewerkt september 2007
Gemeente Geldrop-Mierlo
Raadsgriffier
G.A.A.vanLuijn=Dhr. G.A.A. van Luijn ()
Raadslid
H.T.M.vanLipzig=Dhr. H.T.M. van Lipzig (CDA)
H.W.M.vanderVleuten=Dhr. H.W.M. van der Vleuten (CDA)
S.A.J.vanLeijsen=Dhr. S.A.J. van Leijsen (CDA)
I.A.J.G.Janssen=Mw. I.A.J.G. Janssen (CDA)
J.Wagter-Hoogendam=Mw. J. Wagter-Hoogendam (CDA)
F.J.M.C.Stravers=Dhr. F.J.M.C. Stravers (DGG)
H.J.M.Dielis=Dhr. H.J.M. Dielis (DGG)
J.P.Janssen=Dhr. J.P. Janssen (DGG)
C.E.Aarts-Averink=Mw. C.E. Aarts-Averink (DGG)
J.A.T.M.vandeLaar=Dhr. J.A.T.M. van de Laar (Dorpspartij Mierlo)
J.F.A.Staals=Dhr. J.F.A. Staals (Dorpspartij Mierlo)
J.H.G.Peters-Rit=Dhr. J.H.G. Peters-Rit (Dorpspartij Mierlo)
W.H.M.Maasakkers=Dhr. W.H.M. Maasakkers (Fractie Maasakkers)
A.G.H.Teunisse=Dhr. A.G.H. Teunisse (Fractie Teunisse)
P.J.C.vanMoorsel=Dhr. P.J.C. van Moorsel (Fractie Van Moorsel)
A.Senal=Dhr. A. Senal  (Geldrops Belang)
H.H.vandenEijnden=Dhr. H.H. van den Eijnden (Geldrops Belang)
A.Sarac=Dhr. A. Sarac (PvdA/GroenLinks)
H.vanEembergen=Dhr. H. van Eembergen (PvdA/GroenLinks)
M.Kluitmans=Dhr. M. Kluitmans (PvdA/GroenLinks)
G.L.J.T.M.vanNunen=Mw. G.L.J.T.M. van Nunen (PvdA/GroenLinks)
L.M.S.Breemerkamp=Mw. L.M.S. Breemerkamp (PvdA/GroenLinks)
T.Schouten=Dhr. T. Schouten (VVD)
C.C.R.M.Meuwissen=Mw. C.C.R.M. Meuwissen (VVD)
H.E.J.vanWeert=Dhr. H.E.J. van Weert (Verenigd Geldrop-Mierlo)
Gemeentesecretaris
J.H.M.vanVlerken=Dhr. J.H.M. van Vlerken ()
Wethouder
W.A.J.vanHirtum=Dhr. W.A.J. van Hirtum (CDA)
J.P.F.vanZeeland=Dhr. J.P.F. van Zeeland (DGG)
R.G.B.Hoekman-Sulman=Mw. R.G.B. Hoekman-Sulman (Dorpspartij Mierlo)
W.H.P.M.Vissers=Dhr. W.H.P.M. Vissers (PvdA/GroenLinks)
Gemeente Gemert-Bakel
Raadsgriffier
P.G.J.M.vanBoxtel=Dhr. P.G.J.M. van Boxtel ()
Raadslid
F.W.Mennen=Dhr. F.W. Mennen (Actief Dorpsbelang)
F.M.Meulenmeesters=Dhr. F.M. Meulenmeesters (CDA)
H.A.M.vanHout=Dhr. H.A.M. van Hout (CDA)
P.M.C.Kuunders=Dhr. P.M.C. Kuunders (CDA)
W.C.deWit=Dhr. W.C. de Wit (CDA)
W.P.H.M.Swinkels=Dhr. W.P.H.M. Swinkels (CDA)
A.A.H.C.M.vanExtel-vanKatwijk=Mw. A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk (CDA)
C.M.M.vandenHurk-Kuunders=Mw. C.M.M. van den Hurk-Kuunders (CDA)
I.vanDijk=Mw. I. van Dijk (CDA)
F.Kuypers=Dhr. F. Kuypers (Dorpspartij)
T.C.M.Bevers-vanVijfeijken=Mw. T.C.M. Bevers-van Vijfeijken (Dorpspartij)
mr.W.C.P.Steeghs=Mw. mr. W.C.P. Steeghs (Dorpspartij)
F.G.Francissen=Dhr. F.G. Francissen (Fier en Actief)
A.L.A.Vlasblom=Dhr. A.L.A. Vlasblom (Lokaal liberaal)
R.D.Hoppezak=Dhr. R.D. Hoppezak (Lokaal liberaal)
H.W.Morelissen=Dhr. H.W. Morelissen (PvdA)
J.A.M.Boot=Dhr. J.A.M. Boot (PvdA)
W.C.C.Groenen=Dhr. W.C.C. Groenen (PvdA)
S.vanCronenburg-Drost=Mw. S. van Cronenburg - Drost (PvdA)
A.W.J.Vogels=Dhr. A.W.J. Vogels (Realisten 2006)
G.A.M.vanEls-Litjens=Mw. G.A.M. van Els - Litjens (VVD)
Gemeentesecretaris
A.A.T.G.JansenMBA=Dhr. A.A.T.G. Jansen MBA ()
Wethouder
H.G.Verkampen=Dhr. H.G. Verkampen (CDA)
A.J.H.M.Brouwers=Mw. A.J.H.M. Brouwers (CDA)
J.M.A.Bevers=Dhr. J.M.A. Bevers (Dorpspartij)
P.W.A.J.Mastenbroek=Dhr. P.W.A.J. Mastenbroek (PvdA)
Gemeente Gennep
Raadsgriffier
drs.J.J.vanGemeren=Dhr. drs. J.J. van Gemeren ()
Raadslid
J.J.M.Opsteegh=Dhr. J.J.M. Opsteegh (CDA)
J.W.G.vanBergen=Dhr. J.W.G. van Bergen (CDA)
R.A.Reinten=Dhr. R.A. Reinten (CDA)
G.M.M.Lamers-Willems=Mw. G.M.M. Lamers-Willems (CDA)
B.C.Langhorst=Dhr. B.C. Langhorst (CEL)
Chr.A.M.vanDinther=Dhr. Chr.A.M. van Dinther (CEL)
G.T.M.Ehren=Dhr. G.T.M. Ehren (CEL)
A.A.vanEst=Dhr. A.A. van Est (D66)
B.J.M.vanDruten=Dhr. B.J.M. van Druten (D66)
E.H.C.Vandermeulen=Dhr. E.H.C. Vandermeulen (D66)
M.H.J.M.Knapen=Dhr. M.H.J.M. Knapen (D66)
A.A.H.Termoshuizen=Mw. A.A.H. Termoshuizen (D66)
A.J.M.Janzen=Dhr. A.J.M. Janzen (PvdA)
L.W.L.Brouwers=Dhr. L.W.L. Brouwers (PvdA)
M.H.M.Jozephs=Dhr. M.H.M. Jozephs (PvdA)
T.H.Kersten=Dhr. T.H. Kersten (PvdA)

Dhr. W.G.M.M. Timmermans (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.H.R.deLange=Mw. mr. H.R. de Lange ()
Wethouder
I.Voncken=Mw. I. Voncken  (CDA)
A.A.A.Jansen=Dhr. A.A.A. Jansen (D66)
M.C.G.Seegers=Mw. M.C.G. Seegers (PvdA
Gemeente Giessenlanden
Raadsgriffier
N.C.Both=Mw. N.C. Both  ()
Raadslid
A.deLeeuw=Dhr. A. de Leeuw (CDA)
H.G.vanVuren=Dhr. H.G. van Vuren (CDA)
H.L.Glerum=Dhr. H.L. Glerum (CDA)
J.D.Verspuij=Dhr. J.D. Verspuij (ChristenUnie)
L.Timmer=Dhr. L. Timmer (ChristenUnie)
L.Trouwborst=Dhr. L. Trouwborst (ChristenUnie)
W.denToom=Dhr. W. den Toom (Gemeentebelangen Giessenlanden)
A.A.A.G.M.Beumken=Dhr. A.A.A.G.M. Beumken (PvdA)
F.B.vanderKoelen=Dhr. F.B. van der Koelen (PvdA)
R.J.vanRijn=Dhr. R.J. van Rijn (PvdA)
G.M.K.Piso=Mw. G.M.K. Piso (PvdA)
J.Lock=Dhr. J. Lock  (SGP)
C.H.Bovekerk=Dhr. C.H. Bovekerk (VVD)
G.P.A.Snoek=Dhr. G.P.A. Snoek (VVD)
J.deGroot=Dhr. J. de Groot (VVD)
Gemeentesecretaris
M.Does=Dhr. M. Does  ()
Wethouder
W.W.deJong=Dhr. W.W. de Jong (CDA)
ir.J.Freije=Dhr. ir. J. Freije (ChristenUnie)
drs.B.J.Buddingh=Dhr. drs. B.J. Buddingh (PvdA
Gemeente Gilze en Rijen
Raadslid
A.G.J.Haagh=Dhr. A.G.J. Haagh (CDA)
A.J.J.M.Oomen=Dhr. A.J.J.M. Oomen (CDA)
G.M.M.vanLisdonk=Dhr. G.M.M. van Lisdonk (CDA)
J.deWee=Dhr. J. de Wee  (Gemeentebelang)
OBahtiyar=Dhr. O Bahtiyar (Gemeentebelang)
V.P.J.Kin=Dhr. V.P.J. Kin (Gemeentebelang)
H.C.M.Quirijnen=Dhr. H.C.M. Quirijnen (Kern '75)
W.M.M.Bekkers=Dhr. W.M.M. Bekkers (Kern '75)
dr.ir.N.A.W.vanRiel=Dhr. dr. ir. N.A.W. van Riel (Kern '75)
ir.W.J.J.deVet=Dhr. ir. W.J.J. de Vet (Kern '75)
G.F.C.P.vanBaardwijk=Dhr. G.F.C.P. van Baardwijk (Locaal Belang)
P.J.A.Boemaars=Dhr. P.J.A. Boemaars (Locaal Belang)
R.P.D.M.vanHoek=Dhr. R.P.D.M. van Hoek (Locaal Belang)
A.C.M.Hesemans=Dhr. A.C.M. Hesemans (PvdA)
C.A.vanTrier=Dhr. C.A. van Trier (PvdA)
D.vanLoenhout=Dhr. D. van Loenhout (PvdA)
J.F.Uitterhoeve=Dhr. J.F. Uitterhoeve (PvdA)
A.P.M.vanderHeijden-vanOpstal=Mw. A.P.M. van der Heijden-van Opstal (PvdA)
J.H.Sips-Veurink=Mw. J.H. Sips-Veurink (PvdA)
G.A.J.Machielsen=Dhr. G.A.J. Machielsen (VVD)
H.W.A.M.Rutten=Dhr. H.W.A.M. Rutten (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.R.M.Wiersema=Dhr. drs. R.M. Wiersema ()
Wethouder
W.H.Starreveld=Dhr. W.H. Starreveld (Kern'75)
L.C.Lavooij=Dhr. L.C. Lavooij (PvdA)
H.Can-Engin=Mw. H. Can-Engin (PvdA)
drs.D.C.Carol=Dhr. drs. D.C. Carol (VVD
Gemeente Goedereede
Raadsgriffier Dhr. D.A. Koppenol ()
Raadslid
D.Pijl=Dhr. D. Pijl  (CDA)
H.T.vanOostenbrugge=Dhr. H.T. van Oostenbrugge (CDA)
E.B.Keijzer-Westhoeve=Mw. E.B. Keijzer-Westhoeve (CDA)
J.Goemaat=Dhr. J. Goemaat (ChristenUnie)
M.N.Grinwis-Driesse=Mw. M.N. Grinwis-Driesse (ChristenUnie)
B.vanDam=Dhr. B. van Dam (PvdA)
T.Poort-vanDam=Mw. T. Poort-van Dam (PvdA)
H.Tanis=Dhr. H. Tanis  (SGP)
J.Klepper=Dhr. J. Klepper (SGP)
K.Soeteman=Dhr. K. Soeteman (SGP)
P.C.Grinwis=Dhr. P.C. Grinwis (SGP)
T.Human=Dhr. T. Human  (SGP)
P.K.C.Polie=Dhr. P.K.C. Polie (VGB)
H.vanderMeer=Dhr. H. van der Meer (VVD)
A.J.Rijerkerk-Andriesen=Mw. A.J. Rijerkerk-Andriesen (VVD)
Gemeentesecretaris
H.vanSteeg=Dhr. H. van Steeg ()
Wethouder
A.J.C.vanderVlugt=Dhr. A.J.C. van der Vlugt (CDA)
A.Admiraal=Dhr. A. Admiraal (SGP)
P.Feller=Dhr. P. Feller (VGB)
Gemeente Goes
Raadsgriffier
drs.J.W.Scherpenzeel=Dhr. drs. J.W. Scherpenzeel ()
Raadslid
A.J.deKok=Dhr. A.J. de Kok (CDA)
J.P.Polfliet=Dhr. J.P. Polfliet (CDA)
W.J.Harinck=Dhr. W.J. Harinck (CDA)
drs.J.deBat=Dhr. drs. J. de Bat (CDA)
drs.P.Favier=Dhr. drs. P. Favier (CDA)
E.M.vanWaveren-vanderVeen=Mw. E.M. van Waveren-van der Veen (CDA)
A.B.vanderReest=Dhr. A.B. van der Reest (ChristenUnie/SGP)
H.H.Bouma=Dhr. H.H. Bouma (ChristenUnie/SGP)
P.B.Colijn=Dhr. P.B. Colijn (ChristenUnie/SGP)
R.Weststrate=Dhr. R. Weststrate (ChristenUnie/SGP)
A.M.Huissoon-Schrijver=Mw. A.M. Huissoon-Schrijver (D66)
C.J.Bruring=Dhr. C.J. Bruring (GroenLinks)
ir.G.M.vanderSlikke=Dhr. ir. G.M. van der Slikke (GroenLinks)
drs.D.vanEwijk=Mw. drs. D. van Ewijk (GroenLinks)
A.N.vanOverbeeke=Dhr. A.N. van Overbeeke (PvdA)
G.R.Heerebout=Dhr. G.R. Heerebout (PvdA)
H.W.Hoogerland=Dhr. H.W. Hoogerland (PvdA)
J.C.dePooter=Dhr. J.C. de Pooter (PvdA)
L.vanZon=Dhr. L. van Zon (PvdA)
S.deFouw=Dhr. S. de Fouw (PvdA)
M.vanHeugten-vandenBurg=Mw. M. van Heugten-van den Burg (PvdA)
A.P.M.Wevers=Dhr. A.P.M. Wevers (VVD)
B.L.L.vanderVelde=Dhr. B.L.L. van der Velde (VVD)
mr.S.J.Heijning=Dhr. mr. S.J. Heijning (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.C.G.M.Maas=Dhr. drs. C.G.M. Maas ()
Wethouder
M.K.Dieleman=Dhr. M.K. Dieleman (CDA)
J.Adriaanse=Dhr. J. Adriaanse (SGP)
mr.S.M.van'tWesteinde=Mw. mr. S.M. van 't Westeinde (VVD)
Goes, Dhr. drs. C.G.M. Maas gemeentesecretaris gemeente Goes
NEVENFUNCTIES
Voorzitter stichting Adesse (Sensoor en Kindertelefoon)
2. Voorzitter afdeling Oosterschelderegio Humanitas
3. Lid Raad van Toezicht Zorggroep Terweel
Bron: Gemeente Goes 07/29/09 09:12:25 C.M. Vleugel-Coppoolse beleidsmedewerker afdeling Samenleving Gemeente Goes 

Dhr. drs. J.W. Scherpenzeel raadsgriffier gemeente Goes
 
NEVENFUNCTIES
Lid van het Geschillencollege van politieke partij D66.

Bron gemeente Goes 11 november 2008

J. Adriaanse, wethouder
Voorzitter db/ab g.r. Historisch Museum de Bevelanden
Voorzitter db/ab/ava g.r. de Betho
Secretaris db/ab Milieu Educatief Centrum de Bevelanden
Lid algemeen bestuur GGD 15">
Lid provinciale commissie ex artikel 27 Luchtvaartwet 17">
Lid portefeuillehoudersoverleg milieu
Lid portefeuillehoudersoverleg openbare werken
Lid portefeuillehoudersoverleg archeologie en monumentenzorg
Lid portefeuillehoudersoverleg sociale zaken Betho gemeenten
Lid vzg-commissie openbare verlichting
Voorzitter overlegvergadering cliëntenraad minima en bijstand
Voorzitter overlegvergadering wmo adviesraad
Voorzitter overlegvergadering seniorenraad
Lid provinciale commissie voor de groene ruimte
Lid db/ab bestuur g.r. OLAZ
Lid bestuur gemeenschappelijke reinigingstaken Goes/Borsele
Lid college zorg en welzijn provincie + Zeeuwse gemeenten
Lid bestuur g.r. verslavingszorg en maatschappelijke opvang
Lid bestuur Historische Vereniging Arnemuiden
Lid redactie Arneklanken
Adviserend lid bestuur gemeentelijke kiesvereniging SGP
Lid van het portefeuillehoudersoverleg waterbeheer Zeeuwse gemeenten
M.K. Dieleman, wethouder

Lid Commissie van Toezicht politiecellen
Adviseur Stichting Stadshaven Goes

mr. S.M. van ’t Westeinde, wethouder
Gezworene Waterschap Zeeuwse Eilanden
Penningmeester Stichting De Levende Delta
Lid DB en AB Nationaal Park Oosterschelde
Lid Commissie Waterkeringen en Wegen
Lid bestuur Toeristisch bureau Zuid-Beveland en Tholen
Vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering Delta
Lid commissie Financiën van de VNG
drs. J. de Bat, raadslid
directeur CDA-bestuurdersvereniging.
bestuurslid Ostrea Lyceum
secretaris Zuver (Zeeuwse UienbewerkersVereniging)
voorzitter christelijke jeugdsoos 'Solid Ground'
mr. F.D. van den Berg, raadslid
H.H. Bouma, raadslid
ANWB: provinciaal consul in Zeeland
ANWB: consul verkeer en vervoer
ANWB: lid provinciaal overleg verkeer en vervoer
ANWB: lid overlegplatform openbaar vervoer
Deputaat scriba van de classis Middelburg van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt 61">
Voorzitter van de commissie huisvesting/nieuwbouw van de KGV te Goes 62">
Voorzitter Stichting coördinatie financiële acties voor het Gereformeerd onderwijs in Nederland 63">
Voorzitter Reizigersoverleg Brabant 64">
Voorzitter Reizigersoverleg SRE 65">
Voorzitter verband van regionale reizigersplatforms in Nederland 66">
Voorzitter. Provinciale Unie van de ChristenUnie in Zeeland 67">
Voorzitter van het landelijke Unieconvent van de ChristenUnie 68">
( Boventallig) medewerker Connexxion Openbaar Vervoer NV 69">
Secretaris Stichting “Fiets een rondje met een pontje” 70">
Voorzitter werkgroep OV-chipkaart
71">
C.J. Bruring, raadslid
72">
Verkiezingswaarnemer voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)
73">
P.B. Colijn, raadslid
74">
Directeur Videoproduktiebedrijf Remaco
75">
drs. P. Favier, raadslid
Directie Ostrea Lyceum
Voorzitter Heemkundige kring De Bevelanden
Secretaris Stichting Steunfonds Zeeuwse Musea
W.J. Harinck, raadslid
Leerkracht Prinses Beatrixschool
mr. W.C. Brouwer, raadslid
Ambtenaar (manager) gemeente Roosendaal
Voorzitter adviescommissie bezwaar- en beroepsschriften gemeente Reimerswaal
Vice-voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Veere
Hoofdingeland, cat. gebouwd Waterschap Zeeuws Eilanden te Middelburg
drs. D. van Ewijk, raadslid
Beheerder dierenasiel Tussenhaven, Goes
M. Gommers, raadslid
Bedrijfsmaatschappelijk werkende bij gemeente Vlissingen
M. van Heugten-van den Burg, raadslid
Lid bestuur Steunstichting Dierenasiel De Bevelanden
Lid bestuur Stedenband Goes- Pan
Lid bestuur Stichting Buurtwerk Goese Polder
mr. S.J. Heijning, raadslid
Lid provinciale staten van Zeeland
Vice-voorzitter Goese Mixed Hockey Club
H.W. Hoogerland, raadslid
Voorzitter SSV ‘65
Voorzitter Regionale verwijzings Commissie Zeeland
Voorzitter ANBO Goes
Secretaris Sponsorstichting SSV
Secretaris Stichting Sticht Licht
Voorzitter Bondenberaad Groot Goes
Secretaris reünisten Goese Lyceum 105">
Secretaris Stichting Het Wilhelminahuis 106">
Coördinator project Zorgzame Buur Humanitas
107">
A.M. Huissoon- Schrijver, raadslid
108">
Voorzitter Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk 109">
Redactielid dorpsblad De Schalm Wolphaartsdijk 110">
Werkgroeplid De Beste Buur, Humanitas 111">
Werkgroeplid Kiekendiefpad
112">
A.J. de Kok, raadslid
113">
Voorzitter NBO afdeling Goes 114">
Secretaris Bondenberaad Groot Goes 115">
Ouderen adviseur Vraagbaak ouderen voor ouderen Goes 116">
Lid ledenwerfcommissie KBO Zeeland
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Goes
H. Luijt, raadslid
Docent Pontes ’t Goese Lyceum, locatie Bergweg
J.P. Polfliet, raadslid
Eigen bedrijf: Organisatie Adviesbureau De Bergpad
Penningmeester Bridgeclub Reimerswaal
Penningmeester Caritas R.K. Kerk Goes
J.C. de Pooter, raadslid
Ambtenaar gemeente Reimerswaal
(ABS) gemeente Reimerswaal
A.J. van der Reest, raadslid
Bestuurslid SGP-kiesvereniging Goes
Ir. G.M. van der Slikke, raadslid
Lid Klachtencommissie Emergis
B.L.L. van der Velde, raadslid
Bestuurslid Stichting Stadshaven Goes
Bestuurslid Kon. Horeca Nederland, afdeling Goes
Secretaris Kon. Horeca Nederland, Regio Zeeland (na 3-12-2007 w.s. voorzitter)
Bestuurslid MKB regioraad Zeeland
E.M. van Waveren- van der Veen, raadslid
Actief lid Protestantse Kerk Goes derorganisatie prot. christelijk onderwijs)
Voorzorg-gespreksgroepen wereldkinderen afd. Zeeland (adoptie-organisatie)
R. Weststrate, raadslid

Controller (adm) T.O.P. Beheer B.V.
Lid en 2e voorzitter deelnemersraad van het Pensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel te Den Haag
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
drs. A.P.M. Wevers, raadslid
Algemeen directeur Pontes Scholengroep
Rector Goese Lyceum
Voorzitter Identiteitsraad HZ
Bestuurslid Vereniging v. Openbaar Onderwijs Bevelanden
Bestuurslid Stichting Blaaubeenfonds
L. van Zon, raadslid
Secretaris Stichting Sociaal Medisch Steunfonds
12 februari 2008.
Raad van Bestuur Zorgstroom

Gemeente Goirle

Dhr. drs. R.A.J.M. van Eijkeren (PvdA)wethouder gemeente Goirle
geen

Mw. M.C.A. de Groot-Haen (CDA)wethouder gemeente Goirle
Voorzitter Katholieke Vrouwen Gilde Goirle

Dhr. H.H.J. van Boxtel (Pro-Actief Goirle)wethouder gemeente Goirle
Bestuurslid Regionale Instelling Beschermd Wonen (RIBW)
Bestuurslid Gebruikersvereniging Oranjewoud
Plv. lid AlgeDiamant-groep
Lid AlgemeHypotheekfonds Noordbrabantse gemeenten
Plv. lid AlgeWelstandszorg Noord-Brabant
Voorzitter Monumentencommissie
PLv. lid Georganiseerd Overleg

Dhr. J.H.M. Smeekens (Sociaal Collectief Goirle en Riel) wethouder gemeente Goirle
Plv. lid AlgeGGD Hart voor Brabant
Lid AlgemeDiamant-groep nee
Lid bestuur Samenwerkingsverband Sociale Zaken

Mw. drs. A.H.G. Beekes (VVD)Raadslid gemeente Goirle
Nevenfuncties
Lid Belgisch Nederlands GrensOverleg
Consulent voorzieningen Gemeente Dongen
Lid (uit hoofde raadlidmaatschap) Belgisch Nederlands GrensOverleg
VVD afdeling Goirle (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

Dhr. B.F.A. Thijsselink (Sociaal Collectief Goirle enRiel)Raadslid gemeente Goirle
Bestuurslid Oudervereniging WIG,
Voorzitter Locatie Cliëntenraad Kievitsvlucht
Bestuurslid Inkoopvereniging Delivers Gastrovino
Sociaal Collectief

Dhr. A.P.C. Adriaansen (Sociaal Collectief Goirle en Riel)Raadslid gemeente Goirle Uitzendkracht
Secretaris Jurnet
Sociaal Collectief

Mw. J.C.M. Aerts-Hermans (Lijst Riel-Goirle)Raadslid gemeente Goirle Docente wiskunde
Bestuurslid Stuurgroep Riel,
Coördinator Bewonerscommissie De Kosterei,
Vrijwilliger Ouderenwerkmantelzorg

Dhr. J.A.E. Bekema (CDA)Raadslid gemeente Goirle Secretaris Centrale cliëntenraad CWI
Voorzitter Regionale Cliëntenraad UWV WW ZO
Lid commissie buitenland CDA Brabant,
Penningmeester Eurocommissie CDA, regio Hart van Brabant,
Plaatsvervangend coördinator CNV Belastinghulp Zuidwest-Brabant Voorzitter CNV PZ groep AA,
Lid Stichting belangen Rillaersebaan-West
CDA afdeling Goirle

Dhr. A.M. Bogers (Pro-Actief Goirle)Raadslid gemeente Goirle Business Unit manager, Kuipers BV
Adviseur Elektrotechniek en proces Automatisering
Penningmeester, Jeugdvakantiewerk Goirle
Pro Aktief Goirle

Mw. W.C.P.M. van den Brand (PvdA)Raadslid gemeente Goirle Ambtenaar, gemeente Alphen-Chaam, bezoldigd
PvdA (Partij van de Arbeid)

Dhr. W.M.A. Couwenberg (Goirlese Katholieke Arbeiders Partij)Raadslid gemeente Goirle
Geen
GKAP (Goirlese Katholieke Arbeiders Partij)

Dhr.J. van Groenendaal (Lijst Riel-Goirle)Raadslid gemeente Goirle Ambtenaar Ministerie van Financiën

Dhr. H.C.B.M. de Groot (CDA)Raadslid gemeente Goirle Werkgever NKT BV
Bestuurslid CDA
CDA afdeling Goirle

Dhr. J.W.M. van Gulik (Lijst Riel-Goirle)Raadslid gemeente Goirle
Voorzitter commissie Ruimte
Andere functie(s):
Lid huurdersraad Woningstichting Leyakkers
Lijst Riel-Goirle

Dhr. P.W.D. van Harberden (PvdA)Raadslid gemeente Goirle
Voorzitter commissie AZ
Andere functie(s):
Trainer communicatieve vaardigheden, loopbaan AdviesCentrum Universiteit van Tilburg
Procesbegeleider Master of Public Gouvernance O.U. / Bestuursacademie Zuid-Nederland
Trainer / coach bestuurlijke vernieuwing lokaal bestuur
Voorzitter Stichting Gezondheid & Welzijn Goirle

Dhr. J.J.H.W. van de Lisdonk (Lijst Riel-Goirle)Raadslid gemeente Goirle Bestuurslid Stichting Kapelconcerten Goirle,
Bestuurslid Stichting Johannes Passie Goirle,
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Kerk van Maria Boodschap Goirle

Dhr. B.J.M. van de Louw (Pro-Actief Goirle)Raadslid gemeente Goirle
Ambtenaar Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij

Mw. K.F. Molin- van Overbeek (PvdA)Raadslid gemeente Goirle
Functie Geen

Dhr. H.T.A. Schuurmans (PvdA)Raadslid gemeente Goirle

Dhr. M.C.J.P. van Oosterwijk (Pro-Actief Goirle)Raadslid gemeente Goirle
Student bestuurskunde aan de UvT
Oproepkracht Smulders Horeca en Grootverbruik

Dhr. C.H.M.M. Pelkmans (Lijst Riel-Goirle)Raadslid gemeente Goirle Technisch commercieel medewerker, Saris Aanhangers BV
Vrijwillige brandweer gemeente Goirle
Voorzitter Jongerensoos Joko,

Lid Klankbordgroep Coöperatie Rabobank, ,
Bestuurslid personeelsvereniging Brandweer Riel,
Lid EHBO Vereniging,
Lid Lijst Riel-Goirle

Dhr. J.J.W.M. Sperber (CDA)Raadslid gemeente Goirle
Voorzitter commissie Welzijn Logistiek specialist FCI 's-Hertogenbosch
Secretaris werkgroep Nieuwkerk Kerkgemeenschap
Partij CDA afdeling Goirle (Christen Democratisch Appčl)
Gemeente Gorinchem
Raadsgriffier
H.Andeweg=Dhr. H. Andeweg ()
Raadslid
C.VanderRoest=Dhr. C. Van der Roest (CDA)
I.Elmaci=Dhr. I. Elmaci  (CDA)
J.vandeWal-Greijdanus=Mw. J. van de Wal-Greijdanus (CDA)
J.L.Hamstra=Dhr. J.L. Hamstra (ChristenUnie)
M.J.Molengraaf-Vullers=Mw. M.J. Molengraaf-Vullers (ChristenUnie)
R.J.J.vanBreemen=Dhr. R.J.J. van Breemen (GroenLinks)
A.Koçak=Dhr. A. Koçak  (PvdA)
F.Duijnhouwer=Dhr. F. Duijnhouwer (PvdA)
H.Chaaby=Dhr. H. Chaaby  (PvdA)
drs.P.C.J.Schefferlie=Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie (PvdA)
G.H.Biesheuvel-vanDiemen=Mw. G.H. Biesheuvel-van Diemen (PvdA)
G.M.Sommeling=Mw. G.M. Sommeling (PvdA)
G.W.Soudain=Mw. G.W. Soudain (PvdA)
J.A.Ardesch=Mw. J.A. Ardesch (PvdA)
G.I.M.Broekman=Dhr. G.I.M. Broekman (SP)
P.J.vanAndel=Dhr. P.J. van Andel (SP)
E.L.Dansen=Mw. E.L. Dansen (SP)
N.Martens-Scholte=Mw. N. Martens-Scholte (SP)
L.J.Mensert=Dhr. L.J. Mensert (Stadsbelang/Leefbaar Gorinchem)
J.A.G.Hania-vanEmmerik=Mw. J.A.G. Hania-van Emmerik (Stadsbelang/Leefbaar Gorinchem)
A.M.L.Zeeuw,de=Dhr. A.M.L. Zeeuw, de (VVD)
M.H.Boubaker=Dhr. M.H. Boubaker (VVD)
drs.B.J.P.vanderTorren=Mw. drs. B.J.P. van der Torren (VVD)
Gemeentesecretaris
mr.drs.A.W.Vergouwe=Mw. mr. drs. A.W. Vergouwe ()
Wethouder
ing.H.Akkerman=Dhr. ing. H. Akkerman (ChristenUnie/SGP)
J.C.Oostrum=Dhr. J.C. Oostrum (PvdA)
drs.B.Biemans=Dhr. drs. B. Biemans (Stadsbelang / Leefbaar Gorinchem)
drs.H.vanSanten=Dhr. drs. H. van Santen (VVD)


Gorinchem
,
Mw. mr. drs. A.W. Vergouwe
gemeentesecretaris gemeente Gorinchem miv 010109
NEVENFUNCTIES

lid van de functiewaarderingscommissie van de Gemeente Woudrichem.

Bron gemeente Gorinchem Sent: Wednesday, February 18, 2009 9:30 AM

 

Mw. mr. drs. A.W. Vergouwe gemeentesecretaris gemeente Zederik GOG 010109

Dhr. H. (Hans) Andeweg raadsgriffier gemeente Gorinchem NEVENFUNCTIES
Eigenaarschap adviesbureau De Verleiding. Verder geen nevenfuncties. Bron gemeente Gorinchem Monday, December 01, 2008 3:56 PM

Vertrek gemeentesecretaris Maurice de Schwartz
GORINCHEM, 12 februari 2008 - Gemeentesecretaris M.M.M.F. (Maurice) de Schwartz heeft het college van B&W vanochtend gevraagd hem per 1 april a.s. ontslag te verlenen. Het college heeft met dit verzoek ingestemd.
Dit besluit heeft Maurice de Schwartz om persoonlijke redenen genomen. Hij kan de zorgtaken voor zijn kinderen alleen op een goede manier vervullen als hij in Tilburg blijft wonen. Dat betekent dat hij zijn toezegging om binnen twee jaar na aantreden in Gorinchem te gaan wonen niet waar kan maken.
Maurice de Schwartz zal zijn loopbaan voortzetten als adviseur c.q. interim-manager met vooral de overheid als werkterrein.
Dilemma font-family: Verdana">Maurice de Schwartz was sinds 1 april 2006 in dienst al gemeentesecretaris / algemeen directeur bij de gemeente Gorinchem. Hij vond de keuze om de organisatie ‘al’ na twee jaar te verlaten geen eenvoudige.
Persoonlijke redenen laten hem echter geen keuze. S
ucces
Het College van B&W betreurt het vertrek, maar respecteert de keuze van Maurice de Schwartz. De Schwartz heeft vooral veel betekend in de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, de samenwerking tussen gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de steeds vastere vormen krijgende samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam

De Commissie bestond in 2005 uit een onafhankelijke voorzitter, een onafhankelijk lid en een (plaatsvervangend) lid van de gemeenteraad.

Gedurende de eerste helft van het verslagjaar 2005 bestond de Commissie uit: mr. G.M. Bots (voorzitter), H. van Buuren (lid/plaatsvervangend voorzitter), A.J. Rijsdijk (lid) en J.P.C.G. van der Wielen (plaatsvervangend lid).

De twee niet-raadsleden zijn aangewezen als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, waardoor de onafhankelijkheid van het zogenaamde 'gemengde model' (namelijk: raadsleden en niet-raadsleden) is benadrukt.

Halverwege het verslagjaar traden 4 externe leden aan bij de Commissie ter inlossing van een belofte in 2002 van het college aan de gemeenteraad om in de zittingsperiode 2002-2006 een Commissie geheel samengesteld uit externe leden te zullen benoemen. De 4 nieuwe leden zijn: mevrouw drs. M.L. Bosman-Schouten, mr. J.A. Bodewitz, mevrouw mr. M.M. van Driel en mr. A.R. Krijgsman.

Als ambtelijk secretaris van de Commissie fungeert mevrouw mr. D.M.L. Krak, die met betrekking tot de werkzaamheden voor de Commissie verantwoording verschuldigd is aan deze Commissie.

Plaatsvervangend ambtelijk secretaris is mevrouw mr. P.J. Bouterse. Mevrouw P.W. Steffens-Tebbens draagt zorg voor de administratieve ondersteuning van de Commissie. Haar plaatsvervanger is mevrouw E.A. van Meeteren-Joosen

J.C.Oostrum
Jack C. Oostrum
Schiedam

PvdA
Wethouder Raadslid gemeente Dordrecht

H. van Santen
Drs. Herman van Santen VVD
Wethouder gemeente Dordrecht
Nevenfuncties wethouder H. van Santen
1. Visitator Raeflex (van Aedes, koepel van woningbouwverenigingen), Hilversum
2. Bestuurslid fonds ontwikkeling wonen en welzijn, Gorinchem
3. Voorzitter Huisvestingsklachtencommissie Gemeente Lingewaal

H.Akkerman SGP Wethouder
nevenfuncties
Naam  Drs. B. Biemans
Lid van politieke partij   Stadsbelang
Momenteel werkzaam als   Wethouder gemeente Dordrecht
Gezocht zijn nevenfuncties

 

 

Hoofd- en nevenfuncties raadsleden BR>PvdA
Mw. J.A. Ardesch
Beeldend kunstenaar
Freelance journalist
Compositietekenaar recherche
Vice-voorzitter Open Tafel Gorcum
Voorzitter Stichting Jazz Binnen de Waterpoort
Lid Lions i.o. “D’Egelantier”
Ambassadeur Stichting Emplooi-vluchtelingenwerk 3
Mw. G.H. Biesheuvel van
Diemen
Docent dramatische vorming Griendencollege te Sliedrecht
Bestuurslid O.R. Basisschool de Hoeksteen te Spijk 4
Dhr. H. Chaaby
Vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten te Utrecht 5
Dhr. F. Duijnhouwer
Coördinator wijkgericht werken gemeente Sliedrecht
Voorzitter Stichting Trombosedienst Gorinchem e.o.
Lid raadsledenplatform regio Zuid-Holland Zuid
Dhr. A. Koçak
Alg. bestuurslid van Inspraak Orgaan voor Turken Landelijk (IOT)
Dhr. drs. P.C.J. Schefferlie
Personeelsfunctionaris gemeente Giessenlanden
Eigenaar/adviseur buro Mirror
Werkzaamheden m.b.t. interne bedrijfsvoering bij andere gemeentelijke overheden
Mw. G.M. Sommeling
Wijkverpleegkundige JGZ / gezinscoach 9
Mw. G.W. Soudain
Voorzitter ondernemingsraad Premotec in Dordrecht
Voorzitter Activiteiten vereniging voor gehandicapten in Gorinchem 10
SP

  11
Dhr. P.J. van Andel
-
12
Dhr. G.I.M. Broekman
-
13
Mw. E.L. Dansen
-
14
Mw. N. Martens Scholt
e
Coördinator secretariaat JGZ/AMW
DC-medewerkster in een verzorgingstehuis
Overblijfcoördinator op een basisschool 15
VVD

  16
Mw. E.M. Kist
Medewerker Goud en Partners 17
Dhr. J. Pierhagen
Zelfstandig ondernemer
Voorzitter Stichting Dalem bij kaarslicht 18
Mw. B.J.P. van der Torren
Bestuurslid Stichting Vrienden van de Grote Kerk 19
CDA

  20
Dhr. I. Elmaci
Reclasseringswerker te Utrecht
Bestuurslid Turkse moskee (Suleyman Celebi moskee)
OR-lid Reclassering Nederland 21
Dhr. C. van der Roest

CDA Raadslid gemeente Gorinchem
Directeur Magor bv te Gorinchem
Lid commissie bezwaarschriften gemeente Alblasserdam
Voorzitter Oranjevereniging Gorcum 22
Mw. J. van de Wal Grijdanu
s
Bestuurslid Rode Kruis afdeling Gorinchem
Ombudsvrouw CDA
Voorzitter Passage 23
CU-SGP

  24
Dhr. J.L. Hamstra
Zelfstandig ondernemer
Voorzitter Stichting Ontmoeting Interkerkelijk Platform 25
Mw. M.J. Molengraaf Vuller
s
Pedagogisch medewerker St. Trivium 26
Stadsbelang

  27
Mw. J.A.G. Hania van
Emmerik
Lid commissie politie cellen
Dhr. L.J. Mensert
Bestuurslid Unitas
Clusterafgevaardigde KNVB
GroenLinks

 
Dhr. R.J.J. van Breemen
Student Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht
stand per 13-06-06

 

 

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Gorinchem bestaat sinds augustus 2006. De commissie kent 3 onafhankelijke leden: Kees Langerwerf, Utrecht (voorzitter) Jean Eigeman, Culemborg Petra van Lange, Moordrecht

Secretaris is Timon van Zessen
Gemeente Gouda
Raadsgriffier
drs.B.Lubbers=Mw. drs. B. Lubbers ()
Raadslid
R.R.KraftvanErmel=Dhr. R.R. Kraft van Ermel (CDA)
drs.D.J.Barth=Dhr. drs. D.J. Barth (CDA)
mr.W.A.G.Hillenaar=Dhr. mr. W.A.G. Hillenaar (CDA)
mr.M.E.A.Hiskes-Willemse=Mw. mr. M.E.A. Hiskes-Willemse (CDA)
mr.drs.E.J.Karman-Moerman=Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman (CDA)
G.Schotanus=Dhr. G. Schotanus (ChristenUnie)
J.T.Krins=Dhr. J.T. Krins (ChristenUnie)
J.C.Huisman-Mak=Mw. J.C. Huisman-Mak (ChristenUnie)
H.A.vandenHaak=Dhr. H.A. van den Haak (D66)
D.A.Bergman=Mw. D.A. Bergman (D66)
E.P.M.deLange=Dhr. E.P.M. de Lange (G50+)
J.D.vanDijk=Dhr. J.D. van Dijk (G50+)
ing.C.Wouters=Dhr. ing. C. Wouters (G50+)
A.H.Jue=Dhr. A.H. Jue  (Gemeentebelangen Gouda)
C.T.M.Jansen=Mw. C.T.M. Jansen (Gemeentebelangen Gouda)
P.J.Mehlkopf=Dhr. P.J. Mehlkopf (GroenLinks)
drs.M.Klijmij-vanderLaan=Dhr. drs. M. Klijmij-van der Laan (GroenLinks)
H.Niezen=Mw. H. Niezen (GroenLinks)
G.J.Schinkel=Dhr. G.J. Schinkel (PvdA)
J.vandenHeuvel=Dhr. J. van den Heuvel (PvdA)
M.Mohandis=Dhr. M. Mohandis (PvdA)
R.Witteman=Dhr. R. Witteman (PvdA)
drs.F.C.A.vanderKnaap=Dhr. drs. F.C.A. van der Knaap (PvdA)
C.M.Arenoe=Mw. C.M. Arenoe (PvdA)
G.Paans=Mw. G. Paans  (PvdA)
M.E.P.Caljouw-Rooijackers=Mw. M.E.P. Caljouw-Rooijackers (PvdA)
W.J.Oosterom-vanderRee=Mw. W.J. Oosterom-van der Ree (PvdA)
drs.A.H.M.G.Engbers=Mw. drs. A.H.M.G. Engbers (PvdA)
A.W.L.deWit=Dhr. A.W.L. de Wit (SGP)
F.vanBeekum=Dhr. F. van Beekum (SP)
H.N.D.vanAlphen=Dhr. H.N.D. van Alphen (SP)
J.Dijkxhoorn=Dhr. J. Dijkxhoorn (VVD)
J.Vermeij=Dhr. J. Vermeij (VVD)
mr.H.C.vandenAkker=Dhr. mr. H.C. van den Akker (VVD)
drs.L.J.Werger=Mw. drs. L.J. Werger (VVD)
Gemeentesecretaris
drs.L.A.M.Bakker=Mw. drs. L.A.M. Bakker ()
Wethouder
drs.M.Kastelein=Dhr. drs. M. Kastelein (CDA)
drs.H.R.Janssen=Dhr. drs. H.R. Janssen (ChristenUnie)
drs.A.J.Menkveld=Dhr. drs. A.J. Menkveld (GroenLinks)
drs.S.Keulen=Dhr. drs. S. Keulen (PvdA)
M.Suijker=Mw. M. Suijker  (PvdA)
>Gouda, Mw. drs. L.A.M. (Loes) Bakker gemeentesecretaris gemeente Gouda miv 010307
NEVENFUNCTIES
Ver. Van Gemeentesecretarissen
Lid DB/ tevens vice-voorzitter
Commissie Persoonlijke ontwikkeling van de Ver. van gem.secr
Voorzitter Stichting de Regisserende Gemeente
Lid Raad van Advies
Bron gemeente Gouda Sent: Thursday, February 19, 2009 8:37 AM

Gouda Nevenfuncties d.d. 1 juni 2007

Mw. B.J. Glashouwer RE RI CISA,

voorzitter lRekenkamer gemeente Gouda

Stichting Het Expertise Centrum

Consultants voor overheidsinformatisering

senior-consultant

Erasmus Universiteit Rotterdam

docent IT-auditing

Erasmusacademie Rotterdam

kerndocent Finance & Control

De Baak

docent Management Development Erfgoed Nederland

nee

bezoldigd

10.0pt;font-family:Arial;
dhr. drs. J.G.L. Benner,

lid Rekenkamer gemeente Gouda

Algemene Rekenkamer

projectleider

Gemeente Capelle aan den IJssel

lid Rekenkamer

Erasmus Universiteit Rotterdam

corrector ESAA

dhr. drs.Th.H.A. Jaspers,

lid Rekenkamer gemeente Gouda

LOI

auteur / docent

dhr. J.T. Langelaar

lid Rekenkamer gemeente Gouda

Gemeente Veenendaal

gemeentesecretaris

Gemeente Leiden

lid rekenkamercommissie

Veiligheidsregio Utrecht

lid Regionaal Management Team

Ministerie van Binnenlandse Zaken

lid klankbordgroep jaarlijkse evaluatie FinFun

Universiteit van Nijmegen

gastdocent faculteit staats- en bestuursrecht

Vertrouwenscommissie gemeenteraad / kandidaten burgemeester

coaching

mw. drs. G. Schreven

lid Rekenkamer gemeente Gouda

Gemeente Dordrecht

hoofd Wijkgericht werken

Mw. drs. B. Lubbers raadsgriffier gemeente Gouda

NEVENFUNCTIES
Secretaris bestuur Rudolf Steinerschool in De Bilt
Secretaris bestuur Stichting de Vrije Peutergroep in De Bilt, onbezoldigd
Lid bestuur Vereniging onderwijsfederatie Primair Onderwijs De Bilt e.o., onbezoldigd
Lid bestuur Stichting Entre Nous in Amsterdam, onbezoldigd
NMI geregistreerd Mediator, bezoldigiging afhankelijk van opdrachtgever
Bron gemeente Gouda 25 november 2008

Nevenfuncties van gemeenteraadsleden Gouda
PVDA
mw. M.E.P. Caljouw-Rooijackers
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter

Presidium gemeenteraad
lid
Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o.
lid bestuur
mw. C.M. Arenoe
raadslid sedert 2006

Denk Tekst en Vorm
tekstschrijver
mw. drs. A.H.M.G. Engbers
raadslid sedert 2000
Stichting Het Van Itterson Ziekenhuis
secretaris / penningmeester
Huurcommissie Utrecht
lid 2;height:24.75pt">
Reizigers Overleg Midden Holland (ROM)
voorzitter 3;height:12.75pt">
PJ Partners
toezichthouder
Commissie grondgebied Geldermalsen
griffier
mw. G. Paans
raadslid sedert 2007
VGO Zuid-Holland
Voorzitter
ANBO Info Zuid-Holland
RedactieLeeskring
Gespreksleider
ANBO-BIB
inleider themaochtenden
Computer Hulpuur
Organisator
J. van den Heuvel
raadslid sedert 2006
Vereniging van Eigenaren Lakerpolderplein
voorzitter
drs. F.C.A. van der Knaap
raadslid sedert 2002
Stadsgewest Haaglanden
hoofd afdeling Programmering en Bestuurszaken
M. Mohandis
raadslid sedert 2006
Landelijke Commissie vernieuwing Jonge Socialisten
lid
Jonge Socialisten Gouda
toezichthouder
Zaalvoetbalvereniging S.V. Watergras
pr-adviseur / bestuurslid
Werkgroep Netwerk Marokkaanse politici
lid
mw. W.J. Oosterom-van der Ree
raadslid sedert 2006

Wijk Achterwillens
Actieve Buurt bewoner
Wijk Korte Akkeren
Actieve Buurt hulp
GGZ Midden-Holland
Administratief medewerker
G.J. Schinkel
raadslid sedert 2002
Politie Rotterdam-Rijnmond
district De Eilanden (Hellevoetsluis)
controller
Ondernemingsraad Politie Rotterdam Rijnmond
vice voorzitter
RTV Gouwestad
sportverslaggever, presentator
R. Witteman
raadslid sedert 2004
BMD Advies Centraal Nederland >adviseur
Soos Reakt vrijwilliger
CDA
mr. W.A.G. Hillenaar
raadslid sedert: 2002, fractievoorzitter

Berenschot B.V. Utrecht
Managing consultant
drs. D.J. Barth
raadslid sedert 2006
Raad van Toezicht UMC Utrecht lid
Mw. M.E.A. Hiskes-Willemse
raadslid sedert 2004
zelfstandig ondernemer
SIOM
lid van bestuur            

Mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman raadsgriffier gemeente Bergambacht NEVENFUNCTIESGemeenteraadslid, gemeente Gouda Voorzitter commissie oppasdienst PKN kerk te Gouda 
Bron gemeente Bergambacht 13 november 2008


R.R. Kraft van Ermel
raadslid sinds 1998
Kwaliteitskring Pilots Interactief Beleid
lid 1;height:24.75pt">
Stichting Vrienden Zorg
centrum Korte Akkeren
voorzitter
InterCultureelBeraad CDA
voorzitter 3;height:12.75pt">
Communicatieplatform Diversiteit
lid
Presidium Gemeenteraad
lid
VVD
mw. drs. L.J. Werger
raadslid sedert 2006, fractievoorzitter
BMC advies en management
adviseur / interim manager
Bestuur van de VVD Bestuurderskring Zuid-Holland
lid
Vereniging van Eigenaren Slapperdel 2
voorzitter
mr. H.C. van den Akker
raadslid sedert 2006
Advocatenkantoor van den Akker
zelfstandig advocaat
Stichting Beheer Derdengelden ATL-Gouda
voorzitter
dhr. J. Dijkxhoorn
raadslid sedert 2008
dhr. J. Vermeij
raadslid sedert 1991, waarvan als wethouder 1998 t/m 2005
wachtgeld wethouder
E.P.M. de Lange
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter
Joh. D. van Dijk
pagina 5
raadslid van 19661982, en
sedert 1998heden, nestor en plaatsvervangend voorzitter gemeenteraa d
Gemeenteraad
plaatsvervangend voorzitter raad
Presidium gemeenteraad
voorzitter presidium
Stichting Gouds Senioren Werk en Hulpdiensten
lid bestuur
Coöperatieve Exploitatie-Vereniging De Tunnelflat
voorzitter 4;height:12.75pt">
Kunstgebouw
lid raad van toezicht
Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten
lid bestuur
ing. C. Wouters
raadslid sedert: 1998
REKAM
(kabeltelevisie)
bestuurslid
Invaliden Sportvereniging I.S.V. Gouda
secretaris
ChristenUnie
G. Schotanus
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter

Hogeschool de Driestar
MT-lid
mw. J.C. Huisman-Mak
raadslid sedert 2006
Stichting Cardia te Den Haag
ambtelijk secretaris ondernemingsraad
Stichting Bronovo-Nebo te Den Haag
ambtelijk secretaris cliëntenraad
J.Th. Krins
raadslid sedert 2007
Legal & General Levensverzekering Maatschappij
regiomanager
Hervormde Algemene Kerkenraad Gouda
voorzitter
GroenLinks
mw. H. Niezen
raadslid sedert 2006, fractievoorzitter
Vluchtelingenwerk Gouda
juridisch medewerker
drs. M. Klijmij-van der Laan
raadslid sedert 2006
STOVOG
docent aardrijkskunde op Coornhert Gymnasium
P.J. Mehlkopf
raadslid sedert 2002
Capgemini principal consultant
Hogeschool INHOLLAND associate lector grootstedelijk onderwijs en jeugdbeleid
Stichting Maazo te Amsterdam voorzitter bestuur
Stichting Veranders te Amsterdam voorzitter bestuur
RTV Gouwestad medewerker
SP
mw. M.M.M. van Asperen
raadslid sedert 2006, fractievoorzitter
P/Flex technisch schrijver Engels
H.N.D. van Alphen
raadslid sedert 2006
Vergeer Kaas schoonmaker
Gemeente Belangen Gouda
A.H. Jue
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter
Zelfstandig ondernemer
directeur
mw. C.T.M. Jansen
raadslid sedert 2006
M.B.G. Verlichtingsindustrie B.V. lichtadviseuse
D66
Mw. D.A. Bergman
raadslid sedert 2002
Presidium gemeenteraad
lid
H.A. van den Haak
raadslid sedert 2006
Rabobank Nederland Arbodienst bedrijfsarts
Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving lid
SGP
A.W.L. de Wit
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter
Graaf Jan van Nassauschool adjunct-directeur
wethouder siebe keulen: nevenfuncties
Stuurgroep Regionaal Economisch overleg
lid
Gemeenschappelijke regeling 
 Streekarchiefdienst Midden Holland
voorzitter
Gemeenschappelijke regeling
 Bedrijvenschap regio Gouda
lid AB en DB
Gemeenschappelijke regeling 
 Grondbank RZG Zuidplas
lid AB
ja 5">
Gemeenschappelijke regeling natuur- en 
 recreatieschap Reeuwijkse plassen e.o.
lid AB en DB
Gemeenschappelijke regeling  Intergemeentelijk
 Samenwerkingsorgaan Midden Holland
plv. lid AB
Zuid-Hollands bureau voor Toerisme
lid bestuur
wethouder marco kastelein: nevenfuncties
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap regio Gouda
lid AB
ja
Stuurgroep RZG Zuidplas
lid
Gemeenschappelijke regeling 
 Grondbank RZG Zuidplas
lid DB en AB
ISMH Portefeuillehoudersoverleg 
 Milieu
lid
ja 5">
ISMH Portefeuillehoudersoverleg 
 Ruimtelijke ordening
voorzitter
ja 6">
Gemeenschappelijke regeling
 natuur- en recreatieschap Reeuwijkse plassen
plv. lid AB
ja 7">
Commissie Van Dijk
 (onderdeel van het Bestuurlijk platform Zuidvleugel)
lid
ja
Bestuur pensioenfonds CNV
lid
wethouder harro janssen: nevenfuncties
ISMH Bestuurlijk overleg vervoerregio
lid
Stuurgroep RijnGouwelijn
lid
ja  
Rijngouwestreek BDU
lid
Commissie Bandell (onderdeel v.h. Bestuurlijk platform Zuidvleugel)
lid
ja 5">
Promen
plaatsvervangend lid AB
ja 6">
Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap regio Gouda
plaatsvervangend lid AB
ja
Gemeenschappelijke regeling Streekarchiefdienst Midden Holland
plaatsvervangend lid AB
wethouder arnout menkveld: nevenfuncties
Gemeenschappelijk toezichthoudend orgaan
 openbaar primair en speciaal onderwijs
 Bodegraven-Gouda-Reeuwijk-Waddinxveen
RMC Zuid-Holland-Oost
voorzitter
Stuurgroep Jongerenloket
voorzitter
Bestuurscommissie Volkshuisvesting
 Midden Holland
lid&
Bedrijvenschap regio Gouda
lid AB
Gemeenschappelijke regeling
 Grondbank RZG Zuidplas
lid AB
wethouder marion suijker: nevenfuncties
Stichting Het van Iterson Ziekenhuis 
voorzitter
Bestuurscommissie RAS
lid
Regionaal Zorgberaad
lid
Bestuurscommissie Zorg en Samenleving
voorzitter
AB RDOG
lid
Stuurgroep Integrale Jeugdgezondheidszorg  Midden Holland
lid
Netwerk gezonde gemeenten
lid 
ja  
Stuurgroep WMO Midden Holland
lid
Bestuurlijk overleg huiselijk Geweld
 Hollands Midden
lid
20 augustus 2007
PVDA
mw. M.E.P. Caljouw-Rooijackers
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter
lid
SIOM
lid bestuur Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o.
lid bestuur
mw. C.M. Arenoe
raadslid sedert 2006
Denk Tekst en Vorm
tekstschrijver
mw. drs. A.H.M.G. Engbers
raadslid sedert 2000
Stichting Het Van Itterson Ziekenhuis
secretaris / penningmeester
Huurcommissie Utrecht
lid
Reizigers Overleg Midden Holland (ROM)
voorzitter
PJ Partners
toezichthouder
mw. R. Gerrits
raadslid sedert 2006
Adviesbureau Mede
organisatieadviseur
J. van den Heuvel
raadslid sedert 2006
Vereniging van Eigenaren Lakerpolderplein
voorzitter
drs. F.C.A. van der Knaap
raadslid sedert 2002
Stadsgewest Haaglanden
hoofd afdeling Programmering en Bestuurszaken
M. Mohandis
raadslid sedert 2006
Landelijke Commissie vernieuwing Jonge Socialisten
lid
Jonge Socialisten Gouda
toezichthouder
Zaalvoetbalvereniging S.V. Watergras
pr-adviseur / bestuurslid
Werkgroep Netwerk Marrokaanse politici
lid
mw. W.J. Oosterom-van der Ree
raadslid sedert 2006

Wijk Achterwillens
Actieve Buurt bewoner
Wijk Korte Akkeren
Actieve Buurt hulp
G.J. Schinkel
raadslid sedert 2002
Politie Rotterdam-Rijnmond
district De Eilanden (Hellevoetsluis)
controller
Ondernemingsraad Politie Rotterdam Rijnmond
vice voorzitter
RTV Gouwestad
sportverslaggever, presentator
R. Witteman
raadslid sedert 2004
BMD Advies Centraal Nederland
adviseur
Soos Reakt
vrijwilliger
CDA
mr. W.A.G. Hillenaar
raadslid sedert: 2002, fractievoorzitter

Bestuursdienst Rotterdam
afdelingshoofd, directie Veiligheid
drs. D.J. Barth
raadslid sedert 2006
Raad van Toezicht UMC Utrecht
lid
Mw. M.E.A. Hiskes-Willemse
raadslid sedert 2004
zelfstandig ondernemer
SIOM
lid van bestuur
mw. mr. drs. E.J. Karman-Moerman
raadslid sedert 2006
Gemeente Bergambacht
raadsgriffier
R.R. Kraft van Ermel
raadslid sinds 1998
Kwaliteitskring Pilots Interactief Beleid
lid
Stichting Vrienden Zorg
centrum Korte Akkeren
voorzitter
InterCultureelBeraad CDA
voorzitter
Communicatieplatform Diversiteit
lid
VVD
mw. drs. L.J. Werger
raadslid sedert 2006, fractievoorzitter
TMOP management & detachering adviseur
Bestuur van de VVD Bestuurderskring Zuid-Holland
lid
Vereniging van Eigenaren Slapperdel 2
voorzitter
mr. H.C. van den Akker
raadslid sedert 2006
Advocatenkantoor van den Akker
zelfstandig advocaat
Stichting Beheer Derdengelden ATL-Gouda
voorzitter
mw. drs. J. van Reeuwijk-Werkhorst
raadslid sedert 2006
TNO
projectleider / onderzoeker
Stichting Het Van Itterson Ziekenhuis
lid bestuur
dhr. J. Vermeij
raadslid sedert 1991, waarvan als wethouder 1998 t/m 2005
wachtgeld wethouder
E.P.M. de Lange
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter
Joh. D. van Dijk
raadslid van 19661982, en sedert
1998heden, nestor en plaatsvervangend voorzitter gemeenteraa d
plaatsvervangend voorzitter raad
(Wnd.) voorzitter presidium
Stichting Gouds Senioren Werk en Hulpdiensten
lid bestuur
Coöperatieve Exploitatie-Vereniging De Tunnelflat
voorzitter
Kunstgebouw
lid raad van toezicht
Vereniging van Zuid Hollandse Gemeenten
lid bestuur
ing C. Wouters
raadslid sedert: 1998
REKAM
(kabeltelevisie)
bestuurslid
Invaliden Sportvereniging I.S.V. Gouda
secretaris
ChristenUnie
G. Schotanus
raadslid sedert 2002, fractievoorzitter
Hogeschool de Driestar
MT-lid
mw. J.C. Huisman-Mak
raadslid sedert 2006
Stichting Cardia te Den Haag
ambtelijk secretaris ondernemingsraad
Stichting Bronovo-Nebo te Den Haag
ambtelijk secretaris cliëntenraad
J.T. Krins
raadslid sedert 2007
Legal & General Levensverzering Maatschappij
regiomanager
Hervormde Algemene Kerkenraad Gouda
voorzitter
GroenLinks
mw. H. Niezen
raadslid sedert 2006, fractievoorzitter
Vluchtelingenwerk Gouda
juridisch medewerker
drs. M. Klijmij-van der Laan
raadslid sedert 2006

STOVOG
docent aardrijkskunde op Coornhert Gymnasium
P.J. Mehlkopf
raadslid sedert 2002

Capgemini
principal consultant
Hogeschool INHOLLAND
associate lector grootstedelijk onderwijs en jeugdbeleid
Stichting Maazo te Amsterdam
voorzitter bestuur
Stichting Veranders te Amsterdam
voorzitter
Groesbeek, Dhr. J.W. Looijen gemeentesecretaris gemeente Groesbeek GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Groesbeek Jacques Reuvers Facilitaire en personele Dienstverlening 8 juli 2009 om 17:46 uur
Groesbeek, Dhr. J. van Workum raadsgriffier gemeente Groesbeek
 
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: Gemeente Groesbeek Tuesday, January 13, 2009 1:54 PM&

Wethouder Thijssen
Adviseur RO
Verslaglegging De Treffers/Kegro

Wethouder Spaan
Voorzitter Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland
Lid Klachtencommissie Welzijn en Zorg Gelderland
Eigenaar van Spaan Consultancy International, advies en interim-manager

Wethouder T. Giesbers
Directeur basisschool Op De Horst
Secretaris dialect zanggroep Siesmejennekes
Dirigent dialect zanggroep Siesmejennekes
Dirigent kerkkoor Wyler
Lid werkgroep groesbeeks dialect
Componeren/arrangeren Buma Stemra vergoeding
Bestuurslid Gelders Genootschap
S.C. Reichelt
(VOLG)
Openbare betrekkingen
geen
Nevenfuncties
geen


E.H.A. Weijers
(VOLG)
1">
Openbare betrekkingen
geen

Nevenfuncties
voorzitter kleindierenvereniging Edelras
bestuurslid "Gelderlandshow"
T.H.J. Zegers
(VOLG)
Openbare betrekkingen
docent Maatschappijleer Isendoorn College Warnsveld
Nevenfuncties
voorzitter VOLG


J.G.M. Poelen
(CDA)
1">
Openbare betrekkingen
geen
Nevenfuncties
voorzitter Parochieraad Breedeweg
Hezelburcht
Abucon Milieutechniek, projectleider
R.P. Verheijen
(CDA)
politieambtenaar te Wijchen, Regiopolitie Gelderland-Zuid
voorzitter Stichting Berg en Dals Bloei
vice-voorzitter vakorganisatie ACP politie Gelderland-Zuid
D.C.E.M. van Loon
(CDA)
Nevenfuncties
geen
J.G.M. Thijssen
(GVP)
Nevenfuncties
adviseur ruimtelijke ordening


G.M. Nillessen
(GVP)
1">
Openbare betrekkingen
geen
Nevenfuncties
voorzitter Landinrichting Groesbeek


secretaris sponsorcommissie "De Treffers"


H.T.J. Eikholt
(GVP)
1">
Openbare betrekkingen
geen
Nevenfuncties
geen
R.A.G.M. Bekers
(GVP)
Nevenfuncties
Controller Somas Orthopedie BV
penningmeester Schutterij Sint Hubertus
voorzitter SV Sionsheuvel
voorzitter MR en OR basisschool Sionsheuvel
presentator Lokale Omroep Groesbeek
A.E.P. Coenen
(GVP)
Nevenfuncties
penningmeester RKSV Groesbeekse Boys
penningmeester Stichting SLOG
P.A.M. Leenders
(PvdA)
Nevenfuncties geen
J.A.T.M. Kamps
(PvdA)
Nevenfuncties
bestuurslid VV Rood-Wit

M.J.B.I. Schmiermann

(PvdA)
Nevenfuncties
voorzitter O.J.C. Maddogs
bestuurslid Kindervakantiewerk (KVW) Groesbeek
H.G.O. Rens-Kamps
(PvdA)
Nevenfuncties
bestuurslid PvdA Groesbeek
F. Ankringa
(GroenLinks)
Nevenfuncties
voorzitter Schietvereniging "Robin Hood"
M.J.W. Verbeeten
(VVD)
Nevenfuncties
voorzitter VEDEK
directeur P+O Kesteren Medical Factoring
J.H. Peters
(Sociaal Groesbeek)
Nevenfuncties
geen
Groesbeek, 3 april 2006
Groningen, Dhr. mr. H.P. Bakker gemeentesecretaris gemeente Groningen
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron gemeente Groningen Sent: Thursday, February 12, 2009 1:04 PM

Groningen,
Dhr. D.H. Vrieling raadsgriffier gemeente Groningen GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: gemeente Groningen November 26, 2008 1:01 PM

dhr. drs. Jacq. Wallage
Nevenfuncties
Korpsbeheerder Regiopolitie Groningen
Voorzitter bestuur Regio Centraal Groningen
Voorzitter gemeenschappelijke regeling H&OG
Voorzitter bestuurscommissie Brandweer
Bestuurslid Anjerfonds
Bestuurslid Kammingafonds
Bestuurslid J.B. Scholtenfonds
Bestuurslid Groninger Universiteitsfonds
Bestuurslid Kraus Groeneveld Stichting
Bestuurslid Stichting Groningen 1948
Lid Commissie van Advies en Aanbeveling Stichting Van der Leeuw-lezing
Bijzonder lector overheidscommunicatie Hogeschool Utrecht
Voorzitter bestuur Nationale Reisopera
Vice-voorzitter Bestuur Oranjefonds
Voorzitter Werkman Stichting
Voorzitter van het Comité van advies en begeleiding van de Academie voor Overheidscommunicatie
Lid bestuur Het Expertise Centrum
Voorzitter Adviescommissie Internationale Samenwerking VNG
Lid Raad van Commissarissen Stichting ROI (opleidingsinstituut voor de overheid)
Lid wetenschappelijke adviesraad van het BCB (School of Behavioral and Cognitive Neuro Sciences RUG
Lid Advisory Board Hartog School of Government (University of Tel Aviv, Israel
Voorzitter Comité ter stimulering van de Aanpak van Fietsendiefstal
Lid programmaraad Kenniscentrum Grote Steden
mevr. C.T. Dekker (Karin) - GroenLinks
Nevenfuncties
Bestuurslid stichting Sociaal Fonds
Lid van het college van Vereffenaars CEVAN
Lid dagelijks bestuur OV-bureau provincies Groningen en Drenthe
Lid dagelijks bestuur OV-bureau Regio Groningen-Assen
Voorzitter adviescommissie straatnaamgeving
Voorzitter Stichting Veiligheidszorg Groningen
Lid dagelijks bestuur Regio Groningen-Assen 2030
Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030
Lid commissie SOM (Samenwerkingsverband Noord-Nederland)
dhr. J.J. Dijkstra (Jaap) - PvdA
Nevenfuncties
Lid dagelijks bestuur Regio Centraal Groningen
Lid bestuur Stichting Medipolis
Vertegenwoordiger in vereniging van noordelijke aandeelhouders Essent
Aandeelhouder Martiniplaza
Voorzitter Regionaal Arbeidsplatform Groningen Centraal
Lid vergadering van aandeelhouders Groningen Airport Eelde
Vice-voorzitter Stichting Groninger Bedrijfslocaties
Lid SEAN
Lid algemeen bestuur OV-bureau provincies Groningen en Drenthe
Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Waterbedrijf<
Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering GN-IX
Vertegenwoordiger van het college in het landelijk Nederlands Hanzeverbond
Lid commissie Ondernemer & Maatschappij VNO-NCW Noord<
Lid Commercieele Club
mevr. J.C.M. van Schie (José) - PvdA
Nevenfuncties
Voorzitter algemeen en dagelijks bestuur Groninger Archieven
Lid dagelijks bestuur Meerschap Paterswolde
Plv. lid dagelijks bestuur Regio Centraal Groningen
Lid van de G27
dhr. P.W.G. Verschuren (Peter) - SP
Nevenfuncties
Lid commissie Werk en Inkomen (VNG)
Lid adviescommissie Asiel en Integratie (VNG)
Voorzitter Regionaal Platform Interventieteams Noord
Lid afdelingsbestuur SP Groningen
mevr. J.A. Visscher (Jannie) - SP
Nevenfuncties
Plv. lid dagelijks bestuur Regio Centraal Groningen
Voorzitter bestuurscommissie GGD Groningen, tevens lid
dagelijks bestuur hulpverleningsregio
Voorzitter Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen (ARCG)<
Bestuurslid EsGeVa<
Lid herinrichtingscommissie Oost-Groningen en Gronings Drentse Veenkoloniën (kleine commissie)
Vice-voorzitter Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), tevens portefeuillehouder milieu en volksgezondheid
Lid Afval Overleg Orgaan (AOO), tevens dagelijks bestuurslid van het AOO en lid van het bestuur van de Stichting Bureau Afvaloverlegorgaan (in liquidatie)
Bestuurslid Stichting Bodemsanering in bedrijf zijnde bedrijfsterreinen
Plv. lid Bestuurscommissie Indicatie Orgaan RCG
Lid van de Raad van Advies Zorgkantoor
Lid portefeuillehoudersoverleg Regiopark
Lid van een aantal provinciale stuurgroepen (o.a. dijkverzwaring, huiselijk geweld)
dhr. F. de Vries (Frank) - PvdA
Nevenfuncties
Lid commissie Stedelijke Vernieuwing
Lid dagelijks bestuur Regio Groningen-Assen 2030
Lid stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030
Lid van de G27
Lid van de commissie Ruimte en Wonen VNG
Lid van de Provinciale Planologische Commissie (PPC)
Voorzitter commissie Ruimtelijke Plannen stad Groningen<
Plv. lid dagelijks bestuur OV-bureau Groningen en Drenthe
dhr. H. Bakker, secretaris College B & W Groningen

Leden gemeenteraad Groningen
Azghoughi, dhr. M.
Zelfstandig ondernemer voor reintegratie en arbeidsbemiddeling
Mededirecteur MDK-Tradecenter c.v.
Baldew, dhr. B.
Senior adviseur/partner ODR BV
Lid Raad van Toezicht regionale scholengemeenschap de Borgen
Lid Rekenkamercommissie gemeente Noordenveld
Lid dagelijks bestuur Stichting Welzijnswerk Winsum
Redacteur/schrijver van het blad Bestuursmiddelen
Freelance docent Bestuursacademie (BAN)
Hoofd controlling NPC
Boer (fractievoorzitter VVD), mevr. B.G. de
De Boer Consultancy, juridische en financiële adviezen MKB en advisering overheden
Bolhuis, dhr. J.
Organisatie & Adviesburo
Eikenaar, dhr. E.
Verkoopmedewerker Nedgame
Bestuurslid SP afdeling Groningen
Evenhuis, dhr. J.
Oud-docent
Initiatiefnemer en adviseur Wintercity Groningen
Adviseur Stichting Sfeerstad Groningen
Adviseur Chinese Vereniging Tang Ling
Adviseur Chinese school Groningen
Gijsbertsen, dhr. M.
Student RUG
Haan (fractievoorzitter GroenLinks), dhr. D. de
Penningmeester Stichting GroenLinks pand
Bestuurslid Stichting Zonnewijzer
Hazewinkel, mevr. K.A.
Architect K.A. Hazewinkel ontwerp & onderzoek
Heijdt, dhr. H. van der
Medewerker Pro Equipe B.V.
Jager, dhr. D.
Vennoot Jager Holding
Voorzitter Regio provincie Groningen Koninklijk Horeca Nederland
Lid Landelijke Ledenraad Koninklijk Horeca Nederland
Bestuurslid Kamer van Koophandel
Lid Commissie Recreatie & Toerisme KvK
Lid Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing
Voorzitter basketbalvereniging MPC Celeritas Donar en MPC Celeritudo
Voorzitter Basketball Business Club Hanzevast Capitals
Jong (fractievoorzitter ChristenUnie), dhr. D. de
Docent Engels aan het Gomarus College Groningen
Voorzitter Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie ChristenUnie Groningen
Lid Raad van Commissarissen Woningstichting Talma, Hoogezand
Jongman-Mollema, mevr. I.M.
Lid activiteitencommissie basisschool De Triangel
Bestuurslid Stichting Ondersteuning Gemeenteraadsfractie ChristenUnie Groningen
Voorzitter Heel de Buurt De Hoogte
Kinds (fractievoorzitter PvdA), mevr. J.
Regionaal medewerker Stichting Ondersteuning Tweede-Kamerfractie
Leerkracht basisonderwijs WMOO Groningen (verlof i.v.m. functie raadslid)
Kirienko, mevr. T.
Student RUG
Klijnsma, dhr. J.P.T.
Beleidsmedewerker Onderwijs & Onderzoek Onderzoeksinstituut Centre For Development Studies RU Groningen
Lid Advisory Council SANPAD (South Africa-Netherlands Research Programme on Alternatives in Development)
Penningmeester politiek-cultureel debatcentrum Stichting DwarsDiep
Koops, dhr. B.H.
Bestuurslid Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG)

(onbezoldigd)
Penningmeester Stichting Fractiebegeleiding CDA Groningen

(onbezoldigd)
Kouwenhoven, dhr. R.D.J.
Zelfstandig interim-manager en consultant
Leeuwen (fractievoorzitter St. en St.), dhr. F. van
Student RUG
Bestuurslid Centraal Uitvoeringsorgaan voor Studentenorganisaties
Luhoff, dhr. J.H.
Student Hanzehogeschool
Lid Beleidsraad Landelijke Studenten Vakbond
Secretaris Stichting ter bevordering van het Sociaal-Liberaal gedachtegoed regio Groningen
Mameren, mevr. H.J. van
Student RUG
Marion, dhr. J.A.
Ambtelijk secretaris ondernemingsraden Electrabel N.V.
Lid sectorbestuur Nuts AbvaKabo FNV
Lid SP Hulpdienst
Oost, dhr. B.
Lid Adviescommissie bezwaar en beroep gemeente Tynaarlo
Lid gemeenteraad gemeente Groningen
Voorzitter VvE De Boxx
Consultant Boost
Postma, mevr. A.
Secretaris Stichting Samen Verder Loppersum

Prins, dhr. A.A.M.

Adjunct directeur Maatschappelijk Topinstituut voor onderzoek naar
Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW)
Rademaker, mevr. H.
Verkoopmedewerker Etos
Lid afdelingsbestuur SP Groningen
Rooij, dhr. A. de
Leerkracht O.B.S. Karrepad, gemeente Groningen
Schaaf (fractievoorzitter SP), dhr. J.W.
Docent Hanzehoogeschool Groningen
Schlebusch, mevr. A.B.M.
Secretaris Milieufederatie Groningen
Seton (fractievoorzitter CDA)
Beleidsmedewerker juridische zaken gemeente Zuidhorn
Diaken hervormde wijkgemeente Martinikerk
Voorzitter Stichting Fractiebegeleiding CDA Groningen
Bestuurslid RHC Groninger Archieven
Slors, mevr. R.F.
Manager Registreren, dienst Regelingen Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Spakman, dhr. J.
Senior projectleider Provincie Groningen
Spieker (fractievoorzitter Stadspartij), dhr. G.J.
Leidinggevend Jongerenwerker gemeente Pekela
Eigenaar Spikes Events
Telgt, dhr. S.
Eigenaar Bumrush Omni Media
Bestuurslid Stichting Urban House
Bestuurslid De Steeg
Veldt, dhr. M.A. in t
Mediacoordinator UMCG
Freelance journalist/tekstschrijver
Vogel, dhr. J.
Rector Wessel Gansfortcollege Groningen/Winsum
Lid Projectgroep VMBO NO
Lid Beroeps- en Bezwaarcommissie CNV Bedrijvenbond
Lid Stichtingsraad Wetenschappelijkbureau CDA
Lid werkgroep Stad en Kerk Groningen
Secretaris Stichting Fractiebegeleiding CDA Groningen
Voortman, mevr. L.G.J.
Student RUG
Lid algemeen bestuur USVA
Vos, mevr. A.J.
Ambtenaar Provincie Drenthe
Wilt (fractievoorzitter D66), dhr. P.J.R. van der
Fotograaf en cultureel ondernemer Echeverry Images
Voorzitter Groningen-Ghana Photo Foundation
Voorzitter Stichting ter bevordering van het Sociaal-Liberaal gedachtegoed in de regio Groningen

Grootegast, Dhr. ing. E. Paré gemeentesecretaris gemeente Grootegast
GEEN NEVENFUNCTIES?
Bron gemeente Grootegast Sent: Monday, February 16, 2009 3:52 PM
Gemeentesecretaris. Deze heeft geen nevenfuncties.
De griffier is ingehuurd via het bureau BMC.

 

Dhr. drs. H.R. Kastermans raadsgriffier gemeente Grootegast NEVENFUNCTIES
Hoofdfunctie: adviseur/interim-manager BMC te Amersfoort
ingehuurd als raadsgriffier door de gemeente Grootegast
Nevenfuncties:
lid Commissie van Toezicht P.I. ‘De Grittenborgh” te Hoogeveen
interim-voorzitter afdeling Noordenveld VVD
vice-voorzitter Rayon Noord Nederlandse Basketball Bond
lid Task Force Overheid en arbeidsmarkt

Bron gemeente Grootegast 20 november 2008
Wethouder H. van der Sluis gemeente Grootegast
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Novatec (tot 01-01-08)
Lid Algemeen Bestuur Afval Regio Centraal Groningen (per 01-01-08)

Wethouder S. Smedes

Uit hoofde functie:
Lid Dagelijks en Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Novatec (per 01-01-08)
Lid Algemeen Bestuur Afval Regio Centraal Groningen (tot 01-01-08)
Lid dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Muziekschool Westerkwartier (tot 01-01-08)
Persoonlijk:
Aanstelling bij Regiopolitie Groningen, afdeling voorlichting

Nevenfuncties leden gemeenteraad Grootegast
CDA
D. van der Scheer
Zelfstandig ondernemer
Veehouderij/maatschap, Opende
6">
M. Struis
Senior-certificatiedeskundige
Kiwa NV, Rijswijk
Bestuurslid Industrie en Dienstverlenende Bedrijven Grootegast
M. Solle de Vrie
s
H. van der Tuin
Risk-consultant
ING Bank
9">
H. Westerhof


Penningmeester Uitvaartvereniging Kornhorn en omstreken.
Penningmeester Stichting Begraafplaats Kornhorn 10">
PvdA
B. Besling
Adviseur organisatie & beleid
E&S, Apeldoorn
Lid Medezeggenschapsraad OBS De Molenberg, Grootegast
Lid bestuur kampeerboerderij Blierherne, Ameland 12">
M. Eeken - Hermans
Zelfstandig ondernemer, eigenaar/directeur
Lid adviescommissie openlucht- zwembad de Woldzoom, Doezum
K. de Wagt - 14">
VZ2000
H. Beute
Zelfstandig ondernemer
Loonbedrijf, Lutjegast
16">
G. de Jong

Huishoudelijke hulp

Voorzitter Stichting Dorpsfeest Opende
Lid kantinecommissie vv Opende
Y. van der Velde
Zelfstandig ondernemer, eigenaar/directeur
Mede-eigenaar
Zelfstandig ondernemer
Gevolmachtigde
Adviseur
Sales and marketing manager Bronwaterzuivering Nederland BV
Revewa BV
Van der Velde Trading, Advising & Management
Twee ondernemingen in Polen
TOB Intertrans UA
(Ukraine)
Veehouderij
JFC Manufacturing Europe Limited
JFC Netherlands BV
JFC Germany Limited
Secretaris Stichting Beheer
Verenigingsgebouwen Showband "Crescendo" Opende
Christen Unie
R. Koers
Milieu-inspecteur/toezichthouder
Gemeente Heerenveen
Lid Raad van Toezicht woon- zorgcentrum Het Hooge Heem,   Grootegast
M. de Haan
Zelfstandig ondernemer
Veehouderij/maatschap
Voorzitter Landinrichtingscommissie
Lutjegast-Doezum
J. Hoving
Zelfstandig ondernemer, eigenaar/directeur
Hoving Beheer
Rienk Beheer
Machinefabriek Rusthoven BV.
VVD
G. van Werven
IT-architect/projectleider/interim-manager Sogeti, Vianen
Lid adviescommissie openlucht-zwembad de Woldzoom, Doezum

Geldrop Mierlo

Geldrop-Mierlo, Dhr. J.H.M. (Jan) van Vlerkengemeentesecretaris gemeente Geldrop-Mierlo
GEEN NEVENFUNCTIES
Bron: BESLUIT op WOB-verzoek 5 maart 2009 kenmerk 2009.01627
060309 Bezwaarschrift tegen BESLUIT weigering compleet afschrift BESLUIT benoeming gemeentesecretaris J.H.M. (Jan) van Vlerken enz.
Doorlooptijd bezwaarschrift 060309 - heden

Dhr. ir. G.A.A. van LuijnPVDA/PK raadsgriffier gemeente geldropmierlo.htm">Geldrop-Mierlo
NEVENFUNCTIES

Raadslid PVDA/PK gemeente Arcen en Velden Voorzitter Progressieve Kombinatie Lid Provinciale Staten
Lid Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam van het Benelux-Midden-gebied
Bron provincie Limburg 18 november 2008

Wethouder Maasakkers, W.H.M.
ambtenaar burgerlijke stand
lid stuurgroep BOSE
Bestuurslid CURE
WethouderHoekman-Sulman, R.B.G.
commissaris Rabo Peelland zuid
Commissaris Harmonie St. Lucia Mierlo
Uniformenfonds Harmonie St. Lucia Mierlo
Voorzitter interne bezwarencommissie Savant
Wethouder Van den Tillaar, A.R.B.
lid AB GGD ZO-Brabant
lid AB Hulpverleningsregio Zuid-Oost Brabant
lid SRE-stuurgroep WMO
lid AB Bestuurdersvereniging CDA Noord-Brabant
Commissaris Harmonie St Lucia Mierlo
Lid Voorzieningencommissie RAZOB
Lid AB Hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten
Wethouder Vissers, W.H.P.M.
Bestuurslid Atlant Groep Helmond namens gemeente Geldrop-Mierlo
Voorzitter Postduivenver. De Hoop Mierlo
Aarts-Averink,C.E.
Adm. Medewerker Grontmij

Breemerkamp,L.M.S.
Bestuurslid Stg Art-event

Cogenbach, J.M.
voorzitter distrcit N.B. NebasNsg
voorzitter Eindhovense Gehandicapten sportvereniging
Lid Stichtingsraad Geldrop-Mierlo Platform gehandicaptenbeleid

Dielis, H.J.M
coördinator "Jan Klaassen gaat op stap"
Coördinator VVE
secretaris Stichting Taalstimulering Peuterspeelzalen Nederland
bestuurslid Volksuniversiteit
voorzitter wijkvereniging Braakhuizen-Zuid

Eembergen, van, H penningmeester VVGH Skandia lid fin. commissie Nederlandse Basketbal Bond Administrateur MLIM Netherlands bv
Eijnden, van den, H.H. lid deelnemers raad Pensioenfonds Metaal Industrie Amsterdam secretaris oud-medewekers Zweegers secretaris FNV Bondgenoten woonafdeling Geldrop/Nuenen medewerker leden service eerstelijn Eindhoven FNV Bondgenoten bestuurslid Stichting Kasteel lid van de commissie Lokaal economisch beleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Janssen, I.A.J.G
Janssen, J.P. Jongeren(opbouw)werker Cranendonck Voorzitter Carnavalsclub Supermanstamms
Kluitmans, M. Koninklijke Philips Electronics NV Bewoners Vereniging Hulst Lid regioraad SRE
Koopman – van Nuenen,G
P&O-functionaris Hercuton
Bestuurslid PvdA Geldrop-Mierlo
Laar, van de, J.A.T.M. Managementfunctie bij Business Application Solutions, Atos Origin Nederland b.v.

Leijsen, van, S.A.J.
vice-voorzitter Parochiebestuur H. Brigida
administrateur Harmonie GMC
secretaris / penningmeester 3VO afd. Geldrop-Mierlo
penningmeester Stichting Samenwerking Geldrop - Burkina Faso
penningmeester Vincentius Vereniging Conf. H. Maria Brigida
penningmeester Stichting Mei'se Mert
vz. Stg. Vrienden Weverijmuseum
penningmeester St. Rahamim
administrateur Federatie Ondernemers Geldrop

secretaris van Stichting Leergeld Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
Lipzig, H.T.M. van
docent/consultent Détech Engineering
lid bestuur vakvereniging VHP-Metalektro
voorzitter Hockeyclub Mierlo ,
voorzitter Stichting ’t Oudven.
Voorzitter ZVV De Weijer.
Meuwissen, C.C.R.M.
Bestuurssecretaris woningcorporatie Bergopwaarts@bow te Deurne
Moorsel,van, P.J.C.
bestuurslid van muziekkorps Euphonia
cliëntbegeleider bij het St. Annaklooster, project Rentree

Peters-Rit, J.H.G. jeugdleider Mifano

Sarac, A Lid Regioraad Geldrop-Mierlo Platform Gehandicaptenbeleid Lid Tannet Manager eigenaar JAMAO

Senal,A. office manager Kanefusa Europe Bestuurslid Turkse Sociale Vereniging Geldrop

Schouten, T Tandarts, zelfstandig ondernemer Universitair docent universiteit van Nijmegen Ere-lid volvo240/260 register nederland Bestuurslid Stg. Kies Lid partijcommissie volksgezondheid VVD 2e kamer Lid brabants mobiel mobiel museum historisch militair materieel, “wheels” Lid re-enactment vereniging “mard” Lid militaire voertuigen vereniging “santa fe”
Staals, J.F.A. Conservator en vice-voorzitter DAF Museum

Stravers, F.J.M.C
Hoofd Ontwikkeling en Realisatie bij Mextal, The Technology Company B.V. te Nuenen voorzitter Stg terreinvereniging Eeneind
Voorzitter Stichting jeugdbelangen Geldrop Centrum Groepsleider scouting Don Bosco Voorzitter Coöperatie Belangenbehartiging Bderijenterreinen Nuenen BBT u.a.

Teunisse, A.G.H. Bestuurslid Harmonie St. Lucia Mierlo
Vleuten, van der, H.W.M.
Bestuurslid LOC ZOB. Lid Zorgzaam Mierlo Cliëntenraad thuiszorg Savant KBO ouderen adviseur Gildebroeder St. Catharina en St. Barbara kern Mierlo
Wagter-Hoogendam, J. Kervrijwilliger P.I. Ter Peel
Weert, van, H.E.J. voorzitter karnavalsvereniging Jeugdleider voetbal (C2) Projectmanager (Getronics)

Graafstroom, Drs. G.K. (Gauke) Zijlstra, a.i. gemeentesecretaris gemeente Graafstroom miv 010908
Drs. G.K. (Gauke) Zijlstra, gemeentesecretaris gemeente Dronten tot 010908
lid algemeen bestuur Vereniging van Gemeentesecretarissen GOG030309
coördinerend secretaris Crisisbeheer en Rampenbestrijding Flevolandse gemeenten GOG030309
voorzitter interne klachtencommissie politie Flevoland CHop030309
lid hoofdbestuur Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse kerk in NederlandGOG030309
lid Stichtingraad Wetenschappelijk Instituut voor het CDACHop030309
lid Raad van Advies Stichting Glascentrum Leerdam GOG030309
Lid veiligheidsdirectie FlevolandGOG030309
Voorzitter landelijk overleg coördinerend gemeentesecretarissen crisisbeheersing en rampenbestrijding GOG030309
Lid van de managementraad van het landelijke veiligheidsberaad GOG030309
Voorzitter kring van gemeentesecretarissen Flevoland GOG030309

Dhr. Gauke Zijlstra (59), gemeentesecretaris van de gemeente Dronten, aanvaardt per 1 september aanstaande een functie als gemeentesecretaris a.i. van de gemeente Graafstroom. Vanuit die positie wordt hij betrokken bij de fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom.

G. Schut
adjunct-gemeentesecretaris Graafstroom

Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier gemeente Graafstroom , nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 24 bron Nienhuis/Leenders
Mw. T.W. (Noortje) Kanters, raadsgriffier gemeente Nieuw-Lekkerland, nevenfuncties ontvangen na teldatum 150109 was nog 23 bron Nienhuis/Leenders br> NEVENFUNCTIES
voorzitter buurtvereniging de Vriendenschaar (Middelweg-Nieuw Lekkerland)
lid oudercommissie Gastouderbureau Ziezo (gevestigd in Nieuw-Lekkerland)
Bron gemeente Graafstroom Tuesday, January 27, 2009 5:03 PM

D.A. Heijkoop
Adviseur Facilitair Bedrijf Drechtstedenziekenhuis

P.D. Jonker
Docent logistiek management Da Vinci College Dordrecht

Nevenfuncties raadsleden gemeente Graafstroom

H. Bakker

Zelfstandig ondernemer

H.J. Bikker

medewerker Tromp Advies B.V.
Secretaris bestuur VVD, afdeling Graafstroom
Secretaris bestuur biljartvereniging
Voorzitter bestuur schietvereniging
Penningmeester bestuur Stichting Verenigingsgebouw Wijngaarden

C.G. Boender
Directeur basisschool Chr. Basisschool De Bron Molenaarsgraaf
Voorzitter klankbordgroep Wijngaarden Gemeente Graafstroom
Voorzitter kiesvereniging Christen Unie kiesvereniging
Voorzitter directieoverleg WSNS

M. den Boer
Beleidsmedewerker Welzijn, Zorg & Samenlevingsopbouw Gemeente Bodegraven
Lid jongerenraad Rabobank Sliedrecht-Graafstroom Rabobank Sliedrecht-Graafstroom

Lid algemeen bestuur CDJA Graafstroom

J. van Dam

Geen nevenfuncties

C.A. Egas
Directeur chr. BasisschoolSchool met de Bijbel te Bleskensgraaf
Lid Ouderraad Wartburgcollege Wartburgcollege, locatie Guido de Bres te Rotterdam

E. Hamerpagt
Financieel consulent Rivas Zorggroep
Secretaris bestuur Tuindersvereniging Bleskensgraaf

J. de Kruijk
Accountmanager en adviseur CED
Voorzitter klankbordgroep Oud-Alblas Gemeente Graafstroom
Bestuurslid Bestuur sportpark Souburg Alblasserdam
Voorzitter Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstroom

G.E. Moret
Onderwijsmanager Bouwkunde en Civiele techniek Hogeschool Rotterdam
Secretaris bestuur Vereniging Management en Stafpersoneel in het Onderwijs
Lid algemeen bestuur Regio Zuid-Holland Zuid
Lid Algemeen bestuur Hydron (Waterleidingmaatschappij)
Lid bestuur Stichting Dorp Wijngaarden
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland

A.J. van Rees
Zelfstandig ondernemer (veehouder)
Voorzitter klankbordgroep Ottoland Gemeente Graafstroom
Voorzitter SVN bestuur Vereniging Den Haneker
Schouwmeester waterschap Waterschap
Ouderling kerkenraad PKN gemeente Brandwijk
Voorzitter VAR Rabobank Sliedrecht-Graafstroom

A.H. Ruisbroek-Den Breejen
Huisvrouw
Zelfstandig zorgaanbieder
Educatief auteur Thieme Meulenhoff

B. Verhoeve
CEO Mecs BV
Voorzitter klankbordgroep Goudriaan
Lid schoolbestuur Gomarus SG Gorinchem

P. Verschoor
Docent enteamleider Zadkinecollege
Fa. Stork Prints B.V. te Boxmeer
Nevenfuncties
Penningmeester badmintonvereniging Gennep


W.G.M.M.Timmermans
VVD
Timmermans Consultancy
Nevenfuncties
Bestuurslid Stichting BBNNL
Bestuurslid Stichting AK Weck Holding
Bestuurslid Stichting Eigenaren Familiebedrijven
Bestuurslid Stichting Beheer Eigenaren Familiebedrijven
Bestuurslid Waterschap Peel en Maasvallei (miv 1-1-08)


J. Scheepers

VVD
Schildersbedrijf Gennep
Nevenfuncties
Voorzitter Power Boat Holland (sinds 09-02-2008)


J. Roovers
VVD
Nevenfuncties
Mantelzorg

P. Wessels

D66
Adviseur Huis voor de Zorg
Nevenfuncties
- Lid Provinciale Staten Limburg; fractievoorzitter D66
- Lid Controlecommissie PS
- Lid Presidium PS
- Lid Seniorenconvent PS
- Bestuurslid Jong Nederland Limburg
- Voorzitter D66 afdeling Gennep
- Werkgroep Stedenband Gelnica/San Pedro
- Secretaris/penningmeester stichting Totally Kidz
- Kledingbank Limburg commissie van Advies

Giessenlanden

Giessenlanden, Dhr. M. Doesgemeentesecretaris gemeente Giessenlanden
NEVENFUNCTIES
Voorzitter Kwaliteitsteam gemeente Nederlek
Bron gemeente Giessenlanden Sent: Tuesday, February 17, 2009 8:55 AM

Mw. N.C. Bothraadsgriffier gemeente Giessenlanden
GEEN NEVENFUNCTIES Bron gemeente Giessenlanden 13 november 2008

Overzicht nevenfuncties collegeleden en raadsleden, periode 2006-2010:
B.J. Buddingh (wethouder Docent maatschappijleer Gemini College Ridderkerk

J. Freije (wethouder): Geen nevenfuncties

W.W. de Jong (wethouder)
Hoofd Inkoop & Logistiek Bonda te Hillegom

H. Haan (gemeentesecretaris):
Geen nevenfuncties.

Raadsleden:
A.A.A.G.M. Beumken (PvdA):
Trajectbegeleider Syndion
Redactielid clubblad v.v. Schelluinen

A. Paulus (PvdA):
Docent maatschappijleer bij CS de Hoven Gorinchem
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Giessenlanden

F. vd Koelen (PvdA):
Projectmanager Gemeente Gorinchem

B. Piso (PvdA):
Maatschappelijk-Juridisch Medewerkster bij Vluchtelingenwerk VIOZ
Bestuurslid Voedselbank Giessenlanden/Zederik

J. de Groot (VVD):
Adviseur/bestuurder bij J. de Groot
Voorzitter Veepro.Holland
Voorzitter RvC Rabobank
Voorzitter Vakgroep paardenhouderij van Lto noord
Voorzitter overleggroep reservaatsgebieden in West Nederland
Voorzitter Fokveedag/Boerenlandfeest
Voorzitter Streekcentrum Liesvelt (ontbezoldigd)
Bestuurslid KNHM afd. Zuid-Holland ()

G. den Braven-Naaktgeboren (VVD):
Geen nevenfuncties.

C.H. Bovekerk (VVD):
Secretaris SIMAV (Molenstichting) (bezoldigd met fiscaal belaste vrijwilligersvergoeding)
Secretaris van charitatieve instelling A.A. de Haan Stichting
Lid Kleine Commissie van Fokveedag/Boerenlandfeest

H.G. van Vuren (CDA):
Hoofd Onderzoeksbeleid Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Penningmeester Gereformeerde Kerk Noordeloos

A. de Leeuw (CDA):
Directeur mechanisatiebedrijf
Bestuurslid Fokveedag/Boerenlandfeest
Voorzitter Natuurgebied De Donk
Voorzitter jaarmarkt Hoornaar
Voorzitter dealerclub DeLaval
Voorzitter commissie Kerkorde en Beleid en communicatiecommissie van de Gereformeerde Ontmoetingskerk Noordeloos

H. Glerum (CDA):
Relatiebeheerder drinkwaterbedrijf oasen
Ouderling Hervormde kerk Giessenburg
Lid stichtingsbestuur zwembad de Doetse Kom Giessenburg

J.D. Verspuij (CU):
Algemeen directeur van twee basisscholen in Leerdam en Schoonrewoerd

L. Trouwborst (CU):
Huisarts .

L. Timmer (CU):
Coördinator afdeling Onderhoud woningcorporatie Tablis Wonen Sliedrecht
Diverse vrijwilligerswerkzaamheden bij Hervormde Kerk Giessenburg
W. den Toom (GB):
Accountmanager Elofer B.V. Asten
Voorzitter Biljartvereniging Carambole Giessenburg
Voorzitter organisatie braderie en kermis Giessenburg

J. Lock (SGP):
Directeur Stichting Woord en Daad Gorinchem
Voorzitter Administrative Council and the General Assembly of the European Union Christian Organisations in Relief and Development (EU Cord) te Brussel
Vice-voorzitter Thematisch Medefinancieringsplatform
Bestuurslid Partos (Nederlandse Branchevereniging voor internationale samenwerking Amsterdam
Lid stuurgroep evaluatie MedefinancieringsProgramma
Columnist voor het opinieblad CV Koers

Gilze-Rijen

Verdana;

Gilze en Rijen, Dhr. drs. R.M. Wiersemagemeentesecretaris gemeente Gilze en Rijen
NEVENFUNCTIES

voorzitter Raad van Toezicht; woningvereniging “Eigen Bezit” te ’s-Hertogenbosch

lid Gezamenlijke Rekenkamercommissie; gemeenten Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot.

Bron gemeente Gilze en Rijen Sent: Wednesday, February 25, 2009 3:34 PM

H. (Hatice) Can-Engin

Wethouder

Nevenfunctie(s)

Lid Algemeen Bestuur van het Regionaal Ambulance Vervoer

Lid Algemeen Bestuur van GGD Hart voor Brabant

Lid Klankbordgroep WMO Ministerie VWS

Lid VNG Commissie Onderwijs, Zorg en Welzijn

Lid Bestuur Diamant Groep

Lid Bestuur Hera vrouwennetwerk

Lid Regionaal Overleg Midden- Brabant Maatschappelijke Ondersteuning

Lid Regionaal Overleg Midden- Brabant Arbeidsvoorziening, Volwasseneducatie en Onderwijs

Lid Regionaal Overleg Midden- Brabant Jeugd, Jeugdgezondheidszorg enOnderwijs

Lid Samenwerking afdeling sociale zaken Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Oisterwijk

Lid Bestuur Weer Samen Naar School

Lid Algemeen Bestuur Turkije Instituut

Lid Bestuur van het Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) in de regio Zuid

D.C. (Dick) Carol

Wethouder

Nevenfunctie(s)

Zelfstandig organisatieadviesadviseur / interim managerBrabant Consult

Voorzitter Stichting Inkoopbureau West- Brabant

Voorzitter Stichting Inkoopbureau West- Brabant

Lid Regionaal Overleg Midden- Brabant Economische Zaken en Recreatie & Toerisme

Voorzitter Lokale Toeristische Adviesraad

L.C. (Lau) Lavooij

Wethouder

Nevenfunctie(s)

Voorzitter Commissie Milieu en Afval Regionaal Overlegorgaan Midden Brabant (ROM)

Lid Regionale Reconstructie Commissie (RCC) De Baronie

Voorzitter Buurtvereniging De Locht Gilze

W.H. (Willem) Starreveld

Wethouder

Nevenfunctie(s)

Lid Commissie verkeer en vervoer Regionaal Overlegorgaan Midden Brabant (ROM)

Secretaris Muziekschool Dongen Gilze- Rijen

Lid VNG commissie sport

Lid Commissie jeugd Regionaal Overlegorgaan Midden Brabant (ROM)

drs. R.M. Wiersema

secretaris van de gemeente Gilze en Rijen, is lid van de Rekenkamercommissie Kempen Gemeenten. Deze functie heeft geen relatie met zijn functiebinnen de gemeente Gilze en Rijen en is bezoldigd

Raadsleden:

A.G.J. (Ad) Haagh

CDA

Nevenfunctie(s)
- docent Prinsentuin- college Breda
- lid medezeggenschapsraad Prinsentuin- college

G.M.M. (Gérard) van Lisdonk

CDA

Nevenfunctie(s)

- voorzitter Platform Gehandicaptenbeleid Gilze en Rijen
- voorzitter Cliëntenraad verzorgingshuis Vita Zorg en Welzijn Rijen
- lid Cliëntenraad minimabeleid Gilze en Rijen
- hoofdredacteur parochieblad Heilige Geest Rijen
- coördinator actie Magdalendakinderen
- lid werkgroep Rijen Multi-Culti
- lid algemeen bestuur Muziekinstituut
Dongen Verdana;
Gilze en Rijen

A.J.J.M. (Jos) Oomen

CDA

Nevenfunctie(s)

Geen

Ö. (Ömer) Bahtiyar

Gemeentebelang

Nevenfunctie(s)

- medewerker klantcontactcenter energiebedrijf
- lid algemeen bestuur Muziekinstituut Dongen Verdana;
Gilze en Rijen
- vrijwilliger politiekorps Midden- en West-Brabant, unit Forensisch Technisch Onderzoek

V.P.J. (Victor) Kin

Gemeentebelang

Nevenfunctie(s)

- medewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

J. (Jan) de Wee

Gemeentebelang

Nevenfunctie(s)

- directiesecretaris Centrum voor kennis en communicatie Belastingdienst

W.M.M. (Wil) Bekkers

Kern'75

Nevenfunctie(s)

- voorzitter voetbalvereniging Gilze

H.C.M. (Huub) Quirijnen

Kern'75

Nevenfunctie(s)
- medewerker Woonstichting Leyakkers
- vrijwilliger parochie Gilze
- contactpersoon Bomenstichting Utrecht
- actief lid Heemkring Molenheide
- vrijwilliger openbaar carnaval Gilze
- vrijwilliger buurtvereniging O.V.M. Gilze

N.A.W. (Natal) van Riel

Kern'75

Nevenfunctie(s)

- universitair docent Technische Universiteit Eindhoven
- lid (penningmeester) dagelijks bestuur Muziekinstituut Dongen
Gilze en Rijen

W.J.J. (Walter) de Vet

Kern'75

Nevenfunctie(s)

- Process Technology manager INEOS- NOVA Services BV Breda
- secretaris Stichting Bredase Polystreen Pensioenfonds

G.F.C.P. (Freek) van Baardwijk

Locaal Belang

Nevenfunctie(s)

- Chief Sales Operations Tieman Trading Gilze

P.J.A. (Piet) Boemaars

Locaal Belang

Nevenfunctie(s)

- medewerker Imtech Infra Breda
- voorzitter Vereniging Ontspanning Molenschot (VOM)

R.P.D.M. (Ruud) van Hoek

Locaal Belang

Nevenfunctie(s)

- adviseur water Advies- en Ingenieurs- bureau Oranjewoud

A.C.M. (Ton) Hesemans

PvdA

Nevenfunctie(s)

- bestuurslid Wereldwinkel Gilze en Rijen
- bestuurslid Amnesty International Gilze en Rijen

A.P.M. (Jeanne) van der Heijden-van Opstal

PvdA

Nevenfunctie(s)

- eigen administratiekantoor
- lid toernooicommissie tennisclub Cash Rijen

D. (Dennis) van Loenhout

PvdA

Nevenfunctie(s)

- beleidsmedewerker Ruimtelijke
Ordening gemeente Vianen

J.H. (Joke) Sips-Veurink

PvdA

Nevenfunctie(s)

- secretaris Stichting Onafhankelijke Klachtencommissie Machtsmisbruik in het Onderwijs (KOMM) Tilburg
- lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg

C.A. (Richard) van Trier

PvdA

Nevenfunctie(s)

- senior beleidsmedewerker GGZ Breburg Groep

J.F. (Jos) Uitterhoeve

PvdA

Nevenfunctie(s)

- technisch inkoper Mauser Benelux BV

G.A.J. (Serge) Machielsen

VVD

Nevenfunctie(s)

- netwerkspecialist Valid BV Eindhoven
- bestuurslid badmintonvereniging De Bever Rijen
- vrijwilliger parochie Heilige Geest Rijen

H.W.A.M. (Hans) Rutten

VVD

Nevenfunctie(s)

- ambtenaar gemeente Loon op Zand

Leden van de rekenkamercommissie:


De rekenkamercommissie in Gilze en Rijenbestaat uit6 raadsleden en een externe voorzitter.
Voorzitter is de heer K. Tuitjer uit Alphen.
Raadsleden:
F. van Baardwijk (Locaal Belang)
W. Bekkers (Kern'75)
V. Kin (Gemeentebelang)
J. Oomen (CDA)
H. Rutten (VVD)
R. van Trier (PvdA)

Goedereede

goedereede.htm">Goedereede, Dhr. H. van Steeggemeentesecretaris gemeente Goedereede
NEVENFUNCTIES
lidwerkgroep evenementen van een kampeerauto club.
Bron gemeente Goedereede Sent: Thursday, February 12, 2009 11:01 AM

>Dhr. D.A. Koppenolraadsgriffier gemeente Goedereede
GEEN NEVENFUNCTIES Bron: Gemeente Goedereede 11 november 2008

Namenlijsten leden commissie bezwaarschriften gemeente Goedereede, bijgewerkt 250806
Mevrouw mr. E.M. de Koning - de Jong
Mevrouw mr. Ph. Troost - Hoogzand
Mevrouw mr. J.H. Hoogendijk
De heer ir. A.P.M. Franken

Wethouders en raadsleden gemeente Goedereede

A. Admiraal, wethouder
Geen nevenfuncties

C. Visser, wethouder
Akkerbouwbedrijf
Europese consultancy
Voorzitter LTO - Noordafdeling
Voorzitter coöperatie bio-ethanol
Voorzitter CDA Agrarisch Platform

P. Feller, wethouder
Liddagelijks bestuurWVS "Binnenhof" (namens college)
Lidalgemeen bestuurGGD (namens college)

J. Klepper, raadslid
Zelfstandig ondernemer Klepper Management en Advies
Heemraad en loco-dijkgraaf van het waterschap Hollandse Delta
Voorzitter SGP-Fraktieberaad Goeree-Overflakkee
Bestuurslid / penningm. St. Voorlichting en Vormingscentrum SGP
Notabel van de H.H. Kerk van Ouddorp
Secretaris Historische Vereniging op Goeree-Overflakkee
Voorzitter afdeling Goeree e.o. van het Nederlandse Rode Kruis
Lid en plv. voorzitter Raad van Toezicht RST Zorgverleners (NL)
Plv. lid Raad van Toezicht St. Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee
Buitengewoon Ambtenaar Burgelijke Stand

K. Soeteman, raadslid
Ouderling (scriba) Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede
Tweede voorzitter bestuur Zondagsschool Goedereede
Bestuurslid SGP-kiesvereniging
Secretaris Stichtingsraad "De Vliedberg" (namens gemeenteraad)
Secretaris SGP-Ombudsman

P.C. Grinwis, raadslid
Manager supermarkt

H. Tanis
Bestuurslid Nederlandse Vissersbond
Bestuurslid Nederlands Visbureau
Bestuurslid Coöperatieve producentenorganisatie Ned. Vissersbond
Plaatsvervangend bestuurslid Productschap
Ouderling Hervormde Gemeente (I.H.V.)

T. Human, raadslid
Geen nevenfucties

H.T. van Oostenbrugge
Sectorhoofd maatschappelijk zaken gemeente Dirksland

E.B. Westhoeve, raadslid
Bestuurslid CDA Goedereede
Penningmeester CDJA Goeree-Overflakkee
Lid "Praiseband Exalt" Ouddorp
Lid "De Visclub" Gereformeerde Kerk Ouddorp
Werknemer Visser & Visser Registeraccountants

D. Pijl, raadslid
Bestuurslid Visserijvereniging Zuid-West
KNVB consul bij voetbalvereniging W.F.B.
Medewerker Holland Nautic bv
Plv. bestuurlid Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij

T. Poort - van Dam, raadslid
Medewerker Micros bv Schiedam

D.A. Kickert - Schotting, raadslid
Nog geen opgave ontvangen

H. van der Meer, raadslid
Zelfstandig ondernemer
Voorzitter ReewildcommissieW.B.E. Goeree-Overflakkee

A.J. Rijerkerk - Andriesen, raadslid
Penningmeester Veero
Lid Kamer van Koophandel kring Hollandse Waarden

P.K.C. Polie, raadslid
Secretaris Veero
Lid Innovatieplatform Kop van Goeree

M.N. Grinwis - Driesse, raadslid
Administratief medewerksterStaal- en constructiebouw Goeree bv

C.A. Sperling, raadslid
Jeugdwerk Hervormde Gemeente Goedereede
Afdelingsmanager Houdbaar C1000 te Hellevoetsluis

GraftDeRijp

LET OP! Artikel 13 van de gemeentewet! Een raadslid kan geen lid van de rekenkamer zijn!

Voorzitter:

J.S.C.M. Louter

Secretaris:

A.L. (Lauryan)Bakker

Leden:

A.J. Berger (Zeevang)
A. Middelbeek (Zeevang)
A.E.M. Roelofsen-Vlaar (Schermer)
J.J. Eindhoven (Schermer)
P.J. Zwitselaar (Graft-de Rijp)
P.F. Dijkman (Graft-de Rijp)
L.J.M. Schagen (Beemster)
J.R.P.L. Dings (Beemster)

Graft-De Rijp > Ing. J. Brouwer, gemeentesecretaris gemeente Graft de Rijp
NEVENFUNCTIES

Directeur J. Brouwer Beheer b.v.

Bron gemeente Lelystad
Sent:
Thursday, February 26, 2009 3:11 PM

Dhr. B.A.F.M. (Ben) Meijland, raadsgriffier gemeente Graft de Rijp
NEVENFUNCTIES
Naast mijn part-time functie als raadsgriffier in de gemeente Graft-De Rijp ben ik binnen dezelfde gemeente ook Hoofd van de afdeling Algemene Zaken en Middelen.
Ik heb geen bestuurlijke nevenfuncties.
Bron: Gemeente Graft-De Rijp raadsgriffier

J.J.H. Twint,
wethouder

Nevenfunctie(s)
Lid van het bestuur van de Sichitng Euro Coin NaaldwijkVice voorzitter kerkbestuur RK Parochie St. Bonifatius te De Rijp

D. van der Goot wethouder

Nevenfunctie(s) Auditor voor de Raad voor Accreditatie te Utrecht. Administrateur/boekhouder Sociaal Voorzieningsfonds Otis (SVFO)

Pvda

P.J. Zwitselaar, fractievoorzitter

Nevenfunctie(s)

Geen

J.M. Boumans

Nevenfunctie(s)

voorzitter watersportvereniging Verdana">‘Graftdijk’


J.M. van Oosten-Steijn

Nevenfunctie(s)
voorzitter Ouderenpanel Graft-De Rijp

voorzitter Ciëntenraad De Mieuwijdt
G.J. Jongens

Nevenfunctie(s)

Geen


T. Zweep

Nevenfunctie(s)

Geen

CDAJ. Klukhuhn, fractievoorzitter

Nevenfunctie(s)
bestuurslid museum Verdana">‘In ’t Houten Huis’ Verdana">

bestuurslid brandweerkring Alkmaar

P.G. Rietveld

Nevenfunctie(s)


F.H.J. Jonk

Nevenfunctie(s)

Geen

P.G.M. Poel

Nevenfunctie(s)

toezichthouder landerijen Stichting Lakemanfonds VVD

P.F. Dijkman, fractievoorzitter

Nevenfunctie(s)
voorzitter Rabo-bank West-Kennemerland

penningmeester Stichting Beheer Ned. Hervormde Kerk Markenbinnen

H. Kox

Nevenfunctie(s)
voorzitter Contactcommissie Markenbinnen

vice-voorzitter VVD Graft-De Rijp


N.M. Visser-Schermer

Nevenfunctie(s)

Geen

Het Verschil

K. Wensveen

Nevenfunctie(s)

Geen

Leden van de rekenkamercommissie

De gemeenten Beemster, Graft-de Rijp, Schermer en Zeevang hebben een gezamenlijke rekenkamercommissie ingesteld.

J.S.C.M. Louter, Voorzitter

G.A. Koot, Secretaris

Gemeente Beemster

J.R.P.L. Dings

L.J.M. Schagen

Gemeente Graft-de Rijp

P.F. Dijkman

P.J. Zwitselaar

Gemeente Schermer

J.J. Eindhoven

A.E.M. Roelofsen-Vlaar

Gemeente Zeevang

A. Middelbeek

A.J. Berger

Gulpen-Wittem

Nevenfuncties leden rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
1. drs. H.P.M. (Bert) Kreemers (voorzitter
a. Adjunct-algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Den Haag
b. Docent aan de Rijksacademie voor Financiën en Economie Den Haag
c. Voorzitter buurthardloopclub Sulawesirunners Den Haag
d. Lid werkgroep verkeer bewonersorganisatie Archipelbuurt-Willemspark Den Haag
2. drs. M.J.M. (Mimi) Crijns (plaatsvervangend voorzitter)
a. Docent aan de faculteit Managementwetenschappen Open Universiteit Nederland
b. Lid raad van bestuur VrouwenAdviesCentrum Genk België
3. drs. A.M.J. (Ton) Dreuw RC (lid)
a. Lid rekenkamer Maastricht
b. Concerncontroller Provincie Limburg

4. mr. D.J.J.M. (John) Havenith (lid)
a. Lid Ontslagadviescommissie Centrale Organisatie Werk en Inkomen
b. Lid Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg / Samenwerkend Limburg
5. drs. W.J.H.S. (Wil) Lindelauf RA RO (lid)
a. Lid rekenkamercommissie Sittard-Geleen
b. Lid rekenkamercommissie Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Waalre
c. Directeur/grootaandeelhouder Linacc BV Accountancy, Auditing, Advies
d. Directeur/grootaandeelhouder Lindelauf Holding BV
e. Bestuurslid Vereniging van eigenaren appartementen complex Akerstraat Kerkrade-west
6. ir. P.T.J.J. (Peter) Thuis (lid)
a. Faculteitsdirecteur Universiteit Maastricht

M.G.A. (Maurice) Cobben, plv raadsgriffier gemeente Maastricht NEVENFUNCTIES
Secretaris rekenkamercommissie Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth, Valkenburg aan de Geul
Raadsadviseur en plaatsvervangend raadsgriffier gemeente Maastricht

Gulpen-Wittem

Dhr. mr. L.P.M. Keulemans gemeentesecretaris gemeente Gulpen-Wittem miv 011192 Verdana">
NEVENFUNCTIES

Voorzitter Lawn Tennis Club Wittem 01012008
Bron gemeente Gulpen-Wittem Sent: Tuesday, February 17, 2009 12:33 PM

Mw. F.G.J.M. van der Walleraadsgriffier gemeente Gulpen-Wittem
NEVENFUNCTIES
voorzitter van de Klachtencommissie van de gemeente Brunssum (betaald).
Bron gemeente Gulpen-Wittem 25 november 2008

 

 

 

Tot uw dienst. J. Hop Ermelo publiceert alle troonredes 1900-2019 voor u op internet!

Maar heeft u inmiddels ook heel goed begrepen?
50 Hop moet bloeden schrijft een "CHRISTELIJKE" jeugdzorgadvocaat in de landelijke strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd

Referentie 1: Bron Memo Openbaar Ministerie Team Gevoelige Zaken over Hop 4 juni 2012 Daphne van der Kolk aan Ron Tenge Citaat: De heer Hop is een kinderbeschermingdeskundige die veel families en ouders bijstaat wanneer zij te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming en andere jeugdzorg instanties. Hij is van huis uit geen jurist of hulpverlener maar heeft in de loop der tijd veel ervaring opgedaan met dergelijke zaken. Daarbij laat hij zich zeer kritisch uit over deze instanties. Tevens is hij oprichter van de (gemeentelijke) politieke partij Groep Hop. Zie ter info de site www.burojeugdzorg.nl, geen website van BJZ, maar een domeinnaam geclaimd en ingevuld door de heer Hop.

Referentie 2: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Een FRONTALE OPSPORINGSACTIE op Hop, OPHALEN, DOEN BEKENNEN EN VERVOLGEN!
Ik beken geen letter! Hebben jullie dat allemaal heel goed begrepen!

581 Troonrede 2019
579 Troonrede 2018
562 Troonrede 2017
560 Troonrede 2016
514 Troonrede 2015
247 Troonrede 2014
567 Troonrede 2013
254 Troonrede 2012
477 Troonrede 2011
660 Troonrede 2010
616 Troonrede 2009
662 Troonrede 2008
Troonrede 2007
Troonrede 2006
Troonrede 2005
Troonrede 2004
Troonrede 2003
Troonrede 2002
Troonrede 2001
Troonrede 2000
Troonrede 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991,1990
Troonrede 1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980
Troonrede 1979, 1978, 1977, 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970
Troonrede 1969, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960
Troonrede 1959, 1958, 1957, 1956, 1955, 1954, 1953, 1952, 1951, 1950
Troonrede 1949, 1948, 1947 1946, 1945, geschiedenis omroepbijdrage
Troonrede 1939, 1938, 1937, 1936, 1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
Troonrede 1929, 1928, 1927, 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920
Troonrede 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911, 1910
Troonrede 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900

 

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 1997-2019 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.