CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

1997-2014+ Diepe minachting voor het structurele probleem in de Nederlandse rechtspraak te weten de weerzinwekkende partijdigheid voor de overheid.

Groep Hop wil de pensioengerechtigde leeftijd verlagen naar 60 jaar. Alle gemeente belastingen afschaffen. Improductieve bureaucratie aanpakken. Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is weerzinwekkende fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt. Bekijk ons programma? Als u ook genaaid bent/wordt door voor de overheid steeds partijdige rechtspraak, gemeente, jeugdzorg, RvdK of UWV stel u verkiesbaar voor de verkiezingen gemeenteraad 2018. Praktijkvoorbeeld. Het jatten van de recreatiewoning van een 71+ jarige gehandicapte burger die VOOR 1996 zelf zijn recreatiewoning heeft (af)gebouwd en er voor 1996 ook woonde dat wordt door niemand ter discussie gesteld wordt door Hop als organisatiecriminaliteit gemeente Ermelo en zeer ernstige mishandeling van een gepensioneerde burger aangemerkt. Groep Hop is wel TEGEN de discriminatie van Nederlanders tov buitenlanders.

Stem TEGEN organisatiecriminaliteit bij de overheid! Stem VOOR Groep Hop. Dank u wel voor uw aandacht. J. Hop.

 

 

De Betere Krant van Ermelo

Nieuwsberichten uit het Ermelo, lees verder

 

 

De zaak P. voorbeeld van een goede klachtafhandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming

Hop als gemachtigde dient namens vader P. een klacht in van 11 pagina's met 40 klachtonderdelen

 

Op X is per fax door dhr. Hop als gemachtigde namens dhr. P. een klacht ingediend m.b.t. de medewerkers X, praktijkleider vestiging X, mw. X raadsonderzoekster vestiging X en mw. raadsonderzoekster vestiging X en mw. X praktijkleider vestiging X. Boven genoemden zijn betrokken bij het door de Raad uitgevoerde onderzoek in opdracht van de Rechtbank te X. Bij uitspraak van X is dit onderzoek opgedragen aan de Raad.

Nadat klager (met bijstand van Hop) had laten weten een gesprek op de vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming niet zinvol te achten en behandeling door de directie op prijs stelde, (397 ik nodig u uit deze werkwijze te vergelijken met de intimidatie van klagers zoals dat bij de jeugdzorg de gewoonte is) heeft d.d. X een gesprek plaats gevonden met dhr. P. en zijn gemachtigde de heer Hop.

Zakelijk samengevat luidt de klacht dat de brief X, die als bijlage had een briefrapport gedateerd X aan de Rechtbank te X, niet voldoet aan de kwaliteitsregels bij de Raad voor de Kinderbescherming zoals Normen II en de voorlopige werkwijze in scheidings- en omgangszaken.

Naar de mening van klager is de rapportage niet objectief. Niet is duidelijk aangegeven wat diens visie is.

Een anamnese waarin de achtergronden van deze problematiek zijn weergegeven ontbreekt.

De stellingen zijn niet gefundeerd met feiten, met name niet de redenen waarom vader de omgang ontzegd wordt. Op grond van een en ander wordt middels deze rapportage niet tegemoet gekomen aan de vraagstelling van de rechtbank.

Klagers wensen dat het rapport om bovengenoemde redenen wordt INGETROKKEN BIJ DEGENE AAN WIE DIT RAPPORT GEZONDEN IS, INCLUSIEF DE EIGEN VESTIGING VAN DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

 

 

Beoordeling van de klacht door de directeur van de Raad

 

Op grond van het voorgaande acht ik de klacht met betrekking de rapportage gegrond. Dit betekent dat de Rechtbank, vestiging X, geļnformeerd dient te worden over de beslissing in deze klacht en om die reden verzocht wordt het rapport te retourneren, c.q. te vernietigen opdat het geen eigen leven gaat leiden.

X Directielid.

 

Brief directeur Raad voor de Kinderbescherming aan klager vader P.

 

Ministerie van Justitie

Raad voor de Kinderbescherming

Onderdeel: Directie

Onderwerp: Uw klacht.

Geachte heer P.

Bijgaand treft u aan de beslissing die ik heb genomen inzake uw klacht.

Zoals u in deze beslissing kunt lezen acht ik uw klacht gegrond. Ik wil graag op deze plaats mijn respect en waardering uitspreken voor de wijze waarop u uw klacht naar voren hebt gebracht in ons gesprek. Zoals u kunt lezen in de beslissing zal aan degenen aan wie X is gezonden gevraagd worden deze retour te zenden, c.q. te vernietigen opdat deze geen eigen leven gaat leiden.

Voorts zal nog met de betrokken medewerkers worden gesproken teneinde herhaling te voorkomen.

Tenslotte wil ik hierbij mijn welgemeende excuses maken voor het feit dat de Raad op een dergelijke wijze de rapportage aan de Rechtbank heeft gezonden.

Volledigheidshalve deel ik u mede dat indien u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is afgedaan u binnen een periode van zes weken na ontvangst van de beslissing de klacht kunt voorleggen aan X. U dient dan deze beslissing mee te zenden.

Met vriendelijke groet,

X

Directielid.

 

Memo Hop. Op een perfecte manier vermeld deze directeur onder zijn beslissing de juridisch juiste beroepsmogelijkheden tegen zijn beslissing.

 

 

top
Activiteiten
Startpagina Raad voor de Kinderbescherming
Censuur en organisatiecriminaliteit in Nederland ©
De website(s) www.burojeugdzorg.nl (org, net, com) www.bureaujeugdzorg.nl (org, net, com) zijn het eigendom van verzetsstrijder, politicus, schrijver, journalist Dhr. J. Hop, Joubertstraat 24, 3851 DM Ermelo. Plaats uitgave: Ermelo. Uitgever: Hop Ermelo. Disclaimer 2014 en vrijwaring. Op al deze websites van Hop is een 2014 disclaimer van toepassing. Procedures inzake publicatie van nieuwsfeiten, vrijheid van drukpers, belemmering vrijheid van meningsuiting, belemmering politieke activiteiten, gerechtvaardigde verdediging van Hop tegen improductieve bureaucratie en/of voor de overheid vrijwel altijd partijdige rechtspraak tegen politicus, schrijver, journalist Hop uitsluitend via de rechtbank Gelderland (dan weet ik immers van tevoren dat ik vrijwel zeker wordt genaaid zoals bijvoorbeeld ook weer in 2014 met het een jaar lang onbehandeld laten liggen van mijn beroepschriften Hop tegen de gemeente Ermelo waarbij de partijdige smeerlappen van die rechtbank Gelderland niet eens gekeken hebben tegen welk besluit ik beroep instelde maar weerzinwekkend partijdig als papegaaien de gemeente Ermelo bleven napraten. Ik heb mijn beroepschriften vervolgens na een jaar ingetrokken. IK WIL HET DOOR MIJ BETAALDE GRIFFIEGELD (721) HOP TEGEN ERMELO VAN DIE RECHTBANK GELDERLAND TERUG) met gelijktijdig verzoek om beeld- en geluidsopnames te mogen maken van de complete hoorzitting t.b.v. publicatie op bovengenoemde websites. Door mijn website te raadplegen accepteert u mijn vrijwaring. Hop streeft ernaar, op een integere wijze, dat alle informatie op de websites correct is. Hop verleent ten aanzien van die informatie echter geen enkele garantie, noch kan Hop worden geacht een dergelijke garantie stilzwijgend te hebben verleend. Hop zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of betreden van deze website.