Slavernij in Nederland en het ondermijnen van de democratie door de overheid zelf ©

Gefabriceerd bewijs, succesvolle tegenwerking en de respectloze bejegening van overheidsdienaren jegens de gewone burgers.
Netwerk Ermelo

 

 

De zaak P. voorbeeld van een goede klachtafhandeling bij de Raad voor de Kinderbescherming

Hop als gemachtigde dient namens vader P. een klacht in van 11 pagina's met 40 klachtonderdelen

Directeur kinderbescherming: "Ik wil graag op deze plaats mijn respect en waardering uitspreken voor de wijze waarop u uw klacht naar voren hebt gebracht in ons gesprek."

 

Op X is per fax door dhr. Hop als gemachtigde namens dhr. P. een klacht ingediend m.b.t. de medewerkers X, praktijkleider vestiging X, mw. X raadsonderzoekster vestiging X en mw. raadsonderzoekster vestiging X en mw. X praktijkleider vestiging X. Boven genoemden zijn betrokken bij het door de Raad uitgevoerde onderzoek in opdracht van de Rechtbank te X. Bij uitspraak van X is dit onderzoek opgedragen aan de Raad.

Nadat klager (met bijstand van Hop) had laten weten een gesprek op de vestiging van de Raad voor de Kinderbescherming niet zinvol te achten en behandeling door de directie op prijs stelde, (397 ik nodig u uit deze werkwijze te vergelijken met de intimidatie van klagers zoals dat bij de jeugdzorg de gewoonte is) heeft d.d. X een gesprek plaats gevonden met dhr. P. en zijn gemachtigde de heer Hop.

Zakelijk samengevat luidt de klacht dat de brief X, die als bijlage had een briefrapport gedateerd X aan de Rechtbank te X, niet voldoet aan de kwaliteitsregels bij de Raad voor de Kinderbescherming zoals Normen II en de voorlopige werkwijze in scheidings- en omgangszaken.

Naar de mening van klager is de rapportage niet objectief. Niet is duidelijk aangegeven wat diens visie is.

Een anamnese waarin de achtergronden van deze problematiek zijn weergegeven ontbreekt.

De stellingen zijn niet gefundeerd met feiten, met name niet de redenen waarom vader de omgang ontzegd wordt. Op grond van een en ander wordt middels deze rapportage niet tegemoet gekomen aan de vraagstelling van de rechtbank.

Klagers wensen dat het rapport om bovengenoemde redenen wordt INGETROKKEN BIJ DEGENE AAN WIE DIT RAPPORT GEZONDEN IS, INCLUSIEF DE EIGEN VESTIGING VAN DE RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING

 

 

Beoordeling van de klacht door de directeur van de Raad

 

Op grond van het voorgaande acht ik de klacht met betrekking de rapportage gegrond. Dit betekent dat de Rechtbank, vestiging X, geďnformeerd dient te worden over de beslissing in deze klacht en om die reden verzocht wordt het rapport te retourneren, c.q. te vernietigen opdat het geen eigen leven gaat leiden.

X Directielid.

 

Brief directeur Raad voor de Kinderbescherming aan klager vader P.

 

Ministerie van Justitie

Raad voor de Kinderbescherming

Onderdeel: Directie

Onderwerp: Uw klacht.

Geachte heer P.

Bijgaand treft u aan de beslissing die ik heb genomen inzake uw klacht.

Zoals u in deze beslissing kunt lezen acht ik uw klacht gegrond. Ik wil graag op deze plaats mijn respect en waardering uitspreken voor de wijze waarop u uw klacht naar voren hebt gebracht in ons gesprek. Zoals u kunt lezen in de beslissing zal aan degenen aan wie X is gezonden gevraagd worden deze retour te zenden, c.q. te vernietigen opdat deze geen eigen leven gaat leiden.

Voorts zal nog met de betrokken medewerkers worden gesproken teneinde herhaling te voorkomen.

Tenslotte wil ik hierbij mijn welgemeende excuses maken voor het feit dat de Raad op een dergelijke wijze de rapportage aan de Rechtbank heeft gezonden.

Volledigheidshalve deel ik u mede dat indien u het niet eens bent met de wijze waarop de klacht is afgedaan u binnen een periode van zes weken na ontvangst van de beslissing de klacht kunt voorleggen aan X. U dient dan deze beslissing mee te zenden.

Met vriendelijke groet,

X

Directielid.

 

Nawoord Hop. Op een perfecte manier vermeld deze directeur onder zijn beslissing de juridisch juiste beroepsmogelijkheden tegen zijn beslissing.

 

 

Inleiding voorbeeld brieven

Succesvol weerwerk tegen jeugdzorg bemoeienis begint met zicht krijgen op de denk- en werkwijze van jeugdzorg personeel
(53) De jeugdzorg industrie opende zelfs een helpdesk voor jeugdzorgpersoneel om Hop met gefabriceerd bewijs aan te pakken
(137) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten hoe beslissingen in de jeugdzorg in achterkamertjes genomen worden
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.
(10) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten hoe een raadsrapport wordt geschreven
(11) Weerbaar worden tegen Raad voor de Kinderbescherming is weten dat wanneer een raadsrapport niet deugt, "kinderbeschermers" toch blijven doorgaan
(50) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is eerbetoon voor ouders die in een emotioneel vaak moeilijke en lastige situatie meededen aan de strijd om afgifte contactjournaal gezinsvoogd
(80) Weerbaar worden tegen "jeugdzorg" is weten dat rechters meestal partijdig zijn voor overheidsdienaren
(338) Laura Dekker zeilt -na contact met "jeugdzorg"- de wereld rond en veel Nederlanders wensen haar veel succes toe
(804) Voorbeeld geheim overleg om toe te kunnen blijven schrijven naar steeds meer omzet in de jeugdzorgindustrie
(521) Aapjes kijken in een jeugdzorgkooi om toe te kunnen schrijven naar de door jeugdzorg gewenste conclusie
 

 

U begint met procedureel en systematisch leren denken en werken

(7) U begint met ieder document systematisch en chronologisch in een word document vast te leggen
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(367) U zorgt dat u eerst over complete dossiers beschikt. U bestudeert "De Velpse Verhoormethode"
(123) Kinderbeschermingsmaatregelen na gefabriceerd bewijs en verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden dienen als heling te worden aangemerkt
(276) U begrijpt hoe u als burger kan worden genaaid door een rechter die ook advocaat is
(815) Hoger beroep met Hop tegen beschikking rechtbank Arnhem inzake niet-ontvankelijk Wob-verzoek gegrond
(50) Hop moet bloeden schrijft een CHRISTELIJKE jeugdzorg advocaat met bijbaantjes bij kerk en school na strijd om afgifte contactjournaal
(1000) Netwerken in Nederland om informatie in kennis en kennis in informatie om te zetten
 

 

Voorbeeld brieven

(465) Voorbeeld brief 465 school inzake afschrift complete dossiers
(464) Voorbeeld brief 464 school inzake welzijn en ontwikkeling minderjarige
(173) Voorbeeld brief 173 school na jeugdzorg bemoeienis met de minderjarige

(206) Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(343) Voorbeeld brief 343 verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(548) Voorbeeld 548 brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte

(102) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier jeugdzorg
(110) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier gemeente
(575) Voorbeeld brief verzoek afschrift compleet dossier Voorziening voor Pleegzorg
 

 

Zicht op de exploitatie van kinderen door de jeugdzorg industrie

Lees verder.........

 

 

Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk met procedureel en systematisch leren denken en werken

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.

(367) POM Vrijspraak Nienhuis! Bestudeer de zaak Nienhuis wanneer u onverhoopt met politie of OM in aanraking komt!
(206) POM Voorbeeld brief 206 verzoek aan politie om afschrift alle dossiers
(134) POM Leer de omschrijving van een verdachte zoals in de wet omschreven uit uw hoofd
(690) POM Na contact met politie of Openbaar Ministerie als verdachte begint u gelijk PROACTIEF met procedureel en systematisch leren denken en werken
(343) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie om afschrift dossier door verdachte
(733) POM Voorbeeld brief verzoek aan Openbaar Ministerie inzake uitnodiging voor een TOM hoorzitting
(548) POM Voorbeeld brief verzoek aan rechtbank om afschrift/inzage dossier voor de hoorzitting door verdachte
(609) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om alle namen van de 800+ Officieren van Justitie die werken voor het Openbaar Ministerie
(566) POM & Wob & RT. PROACTIEF leren denken en werken. U verzoekt om naam, titel, initialen, afschrift Koninklijk Besluit en nevenfuncties van de Officier van Justitie in uw zaak
(732) RT. PROACTIEF systematisch leren denken en werken. Dien een Wob verzoek in.

 


www.bureaujeugdzorg.nl
www.burojeugdzorg.nl
Referenties
Disclaimer
Contact
Copyright © 2018 J. Hop. Alle rechten voorbehouden.