CENSUUR EN ORGANISATIECRIMINALITEIT IN NEDERLAND ©

Informant advocatuur: Hop moet bloeden schrijft een christelijke advocaat met bijbaantjes in kerk en school aan zijn opdrachtgever jeugdzorg. Vanwege PR-redenen niet tot het uiterste gaan.........

Informant journalistiek: mw. Jeanne Dijkstra eindredacteur Ermelo Weekblad aan de Raad voor de Journalistiek: "Van alle kanten komen berichten dat Groep Hop moet worden doodgezwegen".

Informant Openbaar Ministerie: Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk Coördinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat:Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Informant rechtspraak: Kinderrechter wil overleg met jeugdzorg -buiten de hoorzittingen om- hoe we op de verzoek- en verweerschriften met Hop als procesvertegenwoordiger gaan beslissen en informatie bij welke zaken Hop betrokken is.

Informant Parlement: Parlement 1e en 2e Kamer Met spoed klachtwetgeving tegen jeugdzorg uithollen om effectief klagen (met Hop) te onderdrukken.

 

Voorwoord met uitnodiging om na te denken over 20 jaar (christelijke) Staatsterreur tegen Hop

Lees verder

 

 

"Zes WETTEN van Hop, uitgangspunt in iedere procedure tegen een bestuursorgaan ©

 

Zaaknummers:
Zaak A, ANR 13 / 2010 GEMWT, derde verzoek gedoogstatus wonen in recreatiewoning in de zaak E., met verwijzing op 01-08-2013 naar de nieuwste jurisprudentie Raad van State 2013, ook van toepassing in de zaak E.
Zaak B, ARN 13/2015 BESLU
Zaak C, ARN 13 / 2017 BESLU
Zaak D, ARN 13 / 2020 WOB
Zaak E, ARN 13 / 2021 WOB, VERWACHT NIEUWE JURISPRUDENTIE beroepschrift tegen geen besluit op wraking commissie bezwaarschriften gemeente Ermelo 22-11-2012
Zaak F, ARN 13 / 2022 WOB, geen besluit op verzoek 29-08-2013, afschrift complete dossiers, met IGB, met verzoek aan rechtbank om dwangsommen vast te stellen vanaf oktober 2012 tot heden.
01-08-2013 Nadere toelichting, nieuwe jurisprudentie/informatie uit onderzoek en nieuwe stukken mbt zes beroepschriften Hop en/of E. met Hop als gemachtigde/Hop tegen gemeente Ermelo/BSC Ermelo.

Rechtbank Oost-Nederland,
Sector bestuursrecht,
Martinetsingel 2,
7201 DT Zutphen.

Ermelo, 1 augustus 2013.

Geeft eerbiedig te kennen.

Het ontbreekt de overheid in Nederland aan regelgeving m.b.t. integriteit en daarom heeft Hop "de 6 wetten van Hop" vastgesteld als leidraad voor de overheid/het bestuursorgaan als burgerdienaar om normen, gevaren en de vergelijkingsmethode vast te stellen. Met deze methode van Hop kan het handelen van verschillende bestuursorganen in verschillende zaken met elkaar vergeleken worden.

1. De "eerste WET van Hop".
De overheid als burgerdienaar. De overheid/het bestuursorgaan voorkomt in ieder zaak improductieve bureaucratie. Het normaliseren van een probleem wordt bevorderd. Een probleem dient niet te worden geproblematiseerd bijvoorbeeld om werkgelegenheid bij de overheid/het bestuursorgaan in stand te kunnen houden en/of uit te breiden en/of burgers financieel uit te kleden d.m.v. rechtszaken en/of dwangsommen en/of dwangmaatregelen (zoals het afpakken van kinderen) na verzonnen verhalen. Oplossingen worden nauwgezet en adequaat uitgevoerd waarbij waar nodig maatwerk wordt geleverd i.p.v. een standaardoplossing. Een oplossing is altijd gericht op het waarborgen van bestaanszekerheid van de betrokken burger.

2. De "tweede WET van Hop".
De overheid/het bestuursorgaan geeft de burger de mogelijkheid zijn procedurele kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken.

3. De "derde WET van Hop".
De overheid/het bestuursorgaan zorgt ervoor dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf. De overheid is verplicht de burger gevraagd en ongevraagd alle informatie te geven over handelingen en besluiten die de belangen van de burger kunnen raken. Zij is daarbij servicegericht en stelt zich actief op om de informatie die van belang is tijdig op eigen initiatief te geven.

4. De "vierde WET van Hop".
De overheid/het bestuursorgaan geeft de burger de mogelijkheid zijn procedurele kansen te benutten en zorgt daarbij voor een eerlijke gang van zaken. Zij heeft een open houding waarbij de burger de gelegenheid krijgt zijn standpunt en daarbij behorende feiten naar voren te brengen en te verdedigen en het daaraan tegenovergestelde standpunt te bestrijden. Onderdeel van fair play is de correcte behandeling van bezwaarschriften. Correct wil zeggen dat de burger goed geďnformeerd wordt over de procedure, dat ingeval van aanwezigheid van een bezwaarschriftencommissie haar advies goed gewogen wordt en dat de beslissing tijdig genomen wordt.

5. De "vijfde WET van Hop".
Kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen is fraude. Ontvangen gelden afkomstig uit kinderbeschermingsmaatregelen na verzonnen verhalen dient als heling te worden aangemerkt. In oproepen van rechtbanken dient de naam van de behandeld rechter te staan t.b.v. onderzoek.

6. De "zesde WET van Hop".
De onderzochte gedragingen zijn in strijd met de 5 WETTEN van Hop en in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking en het vereiste van fair play. In iedere zaak dienen onderzochte gedragingen gecontroleerd te worden op kenmerken van organisatiecriminaliteit om normen, gevaren en vergelijkingsmethode vast te stellen. Op deze manier kan het handelen van verschillende bestuursorganen in verschillende zaken met elkaar vergeleken worden.

 

 

 
Van harte gefeliciteerd "overheidsambtenaren" van de Raad voor de Kinderbescherming en "rechtbank Zutphen" met het behaalde resultaat verkregen met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking". Een rechterlijke beschikking "geen omgang meer tussen vader en zijn drie kinderen"

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"


3 De norm! De zes wetten van Hop, uitgangspunt voor burgers in iedere procedure tegen "overheidsambtenaren"
1 Hop bijt flink terug met satire op internet naar kinderrechter en RvdK in de zaak Hop
16 SOGM publicatie over Hop. "Mede door Hop werd internetsite soort rebellenclub"
177 President rechtbank Zutphen: "Lachwekkend om de vertegenwoordiger RvdK telkens de zaal te doen verlaten en bij de volgende zaak weer te zien terugkeren
81 Hop bijt terug: Klop Klop werd gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst Stichting Dwaze Vaders
547 Hop bijt terug: "Het was lachwekkend te lezen dat Meesje maatregelen eiste tegen Hop na publicatie Klop Klop!"
17 Kamerlid Hendriks: Hop ga zo door! Oorkonde voor Kamerlid Hendriks voor open democratie
184 Het complot! Kinderrechter ook President Soroptemistenclub om belangen van vrouwen te bevorderen
Hop bijt terug: Bijbanenregisters rechters van Hop op internet sloeg in als een bom! Kinderrechters op hun congres verbijsterd achterlatend..... (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (Y) (Z)
327 Hop bij terug:Lachwekkend President Mr. J.J. van Oostveen: "na inzage in ons bijbanenregister is het recht van Hop om kritiek te geven uitgewerkt"
143 Het complot! Voorgedrukte griffieformulieren Voogdij: De moeder
302 Het complot! Referteverklaring rechtbank Zwolle alweer representatief voorbeeld partijdigheid voor de moeder
363 Het complot! Arnhemse rechter namens Rijksmuseum Amsterdam: "Moeders zijn beter geschikt dan vaders om leuke dingen met hun kinderen te doen"
8 Het complot! Griffier kinderrechter is dezelfde persoon als secretaris klachtencommissie RvdK
12 Het complot! RvdK en KIR overleggen over Hop voor, na en tijdens schorsing hoorzitting kinderrechter
142 Het complot! Gebruik voornamen kinderrechter en RvdK medewerker bij rechtbank Utrecht voortaan taboe
14 Resultaat: RvdK maakt einde aan (geheim) overleg voor, na, en tijdens schorsing hoorzitting rechter
83 Resultaat: Landelijk directeur RvdK Hooymans schrijft brief aan de gerechten mbt belangenverstrengeling
13 Het complot! Vereniging rechters ASZM probeert onderzoek Hop tegen te werken
148 Het complot! RvdK: Indienen klachten tegen RvdK werkt contraproductief mbt gevraagde omgangsregeling
106 Het complot! Kinderrechter weigert vader meermalig inzage dossier bij de rechtbank
112 Het complot! Een vader heeft geen recht op inzage dossier van zijn kinderen bij de politie
289 Het complot! Gelderse Verhoormethode! Een vader mag minderjarige niet bijstaan bij verhoor door politie
9 Het complot! RvdK/Kinderrechter weigert (verplichte) waarheidsvinding na "RvdK verzonnen verhalen" in de zaak Hop
10 Het complot! Hoe schrijft de raadsmedewerker het raadsrapport? Gegevens verzwijgen, toeschrijven naar conclusie!
11 Het complot! Competentieprofiel praktijkleider: Als raadsrapport niet deugt gaan we toch lekker door!
93 Het complot! RvdK laat belang moeder zwaarder wegen dan belang vader
136 Het complot! RvdK: Omgangsregeling afwijzen omdat omgang niet met een rechterlijke beschikking kan worden afgedwongen
139 Het complot! Vraag Hop in Justitiekrant: "Is het gewenst dat de Raad zelf onderzoek mag verrichten als belanghebbende bij de uitslag"
445 Resultaat: Analyse klachtafhandeling kinderbescherming 2000 citaat:"Dhr Hop vanwege groot aantal apart vermeld"
18 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 8 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
19 Het complot! Klacht Hop tegen Staat der Nederlanden mbt 6 EVRM niet-ontvankelijk bij Europese commissie
337 Het complot! PvdA Kamervoorzitter Deetman bleef Kamerlid Hendriks in kwaad daglicht plaatsen
459 - 218 Het complot! Denk eens na over geschiedenis (gefiscaliseerde) omroepbijdrage en censuur gesubsidieerde media
137 Stiekem overleg (overheid) over Hop in een achterkamertje van de Vereniging Directeuren Gezinsvoogdij-instellingen.
80 Twintig jaar later er is nog niets veranderd! Hop krijgt Openbaar Ministerie Gevoelige Zaken Overleg MEMO'S OVER HOP te pakken.
574 De eerste kinderrechter springt voor de trein na het wederom naaien van Hop met "gefabriceerd bewijs" en "succesvolle tegenwerking"

Citaat raadsrapport in de zaak: De vader (Hop) wil dat de uitspraak van de rechter inzake de omgangsregeling wordt uitgevoerd.

TEGEN

Raad voor de Kinderbescherming: "Een omgang tussen vader en kinderen, kan niet op deze wijze (met een beschikking van de kinderrechter) worden afgedwongen".

Beschikking kinderrechter/President Soroptemistenclub R.A.J. Mees: Geen omgang meer tussen vader en zijn kinderen.

1995-2016. En weet je wat "SO BE IT!"

top
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop I
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop II
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop III
Gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking Hop IV
Stem wijzer! Stem Groep Hop ©
Referenties J. Hop
Activiteiten