SLAVERNIJ IN NEDERLAND EN UW PRIVACY ©

CDA, VVD, Christen-Unie, D66 en de PvdA, willen dat Nederlandse burgers ongecontroleerd kan worden afgeluisterd als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vijf politieke partijen jegens gewone burgers en hun privacy.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het referendum voor gewone Nederlanders afschaffen als praktijkvoorbeeld van de respectloze bejegening van iedere politicus en medewerker van deze vier politieke partijen jegens gewone burgers.

CDA, VVD, Christen-Unie en D66 willen het lage BTW tarief voor groenten en fruit flink verhogen zodat gewone Nederlanders nog meer geld voor hun voedsel moeten betalen.

Referendum Sleepwet? Stem wijzer! Stem Groep Hop! Stem TEGEN de Sleepwet!

 

Kent u iemand in Ermelo? Vraag of hij/zij Groep Hop wil stemmen...

Contact: lees verder

Stem Wijzer! Stem Groep Hop.Kent u iemand in Ermelo vraag of hij/zij in 2018 Groep Hop wil stemmen om een frisse wind door het gemeentehuis te laten waaien en/of wil helpen met het snel verkrijgen van het wettelijk aantal benodigde ondersteuningsverklaringen om mee te mogen doen met de verkiezingen in Ermelo?

 

 

Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?

Dinsdag, 27 januari 1998

PERSBERICHT

De rol van minister Sorgdrager
Na het gereedkomen van het rapport Dolman had minister Sorgdrager er alle belang bij de Tweede Kamer zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van dat rapport. Daarvoor had zij goede overwegingen. Daarmee heeft zij in ieder geval voorkomen dat de Tweede Kamer, zoals gebruikelijk, de inhoud via de Pers zou moeten vernemen. De Minister nam de controlerende functie van het Parlement serieus. Daartoe was er alle reden gezien de aard van de gebeurtenissen in Groningen (falen openbaar bestuur, falen O.M., belangenverstrengeling O.M.).

De rol van het Openbaar Ministerie
Op 22 januari dreigden de Procureurs-generaal met een Kort Geding tegen de Minister. Zij wilden haar afhouden van haar besluit de Tweede Kamer terstond in te lichten. De dagvaarding hadden zij nota bene al klaarliggen. En dat zullen zij niet gedaan hebben met een slechte afloop van die rechtszaak in het vooruitzicht. Kenden de PG's soms ook al de naam van de behandelend rechter?

Deze gezamenlijke actie van de 4 PG's is door sommigen al een verkapte staatsgreep genoemd. De in de vorm van een understatement gedane scherpe veroordeling door Eerste Minister Kok op 23 januari was vanuit democratisch oogpunt het enige juiste standpunt.

De hoofdofficieren van Justitie nemen sinds de avond van 26 januari ook deel aan de opstand tegen het wettig gezag en tegen de democratie. Hoelang duurt het nog voordat ook de onderste laag van het opsporings- en ordehandhavingsapparaat, namelijk de politie, in opstand komt tegen het gezag? Zullen dan overal toestanden als in Groningen uitbreken, waarbij burgers aan hun lot worden overgelaten?

De rol van de Rechterlijke Macht
Waarom duiken in de media vanuit de zogenaamd objectieve wetenschappelijke wereld allerlei stemmen op die zich haasten de couppoging van de Procureurs-generaal recht te praten? Zo zagen wij: professor Y. Buruma in Buitenhof (25 jan.) en NOVA (26 jan.), professor C.F. RŁter in het NOS avondjournaal (25 jan.), professor van der Heijden in Netwerk (26 jan.), professor A. Koekoek (NOVA 22 jan.). Waarom verklaarde mr. L.R. van der Weij als voorzitter van de Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak in het NOS avondjournaal van 25 januari zich geheel achter de opstandige PG's te stellen?

Professor Buruma is rechter te Amsterdam en Arnhem, professor RŁter is rechter te Amsterdam, professor van der Heijden is rechter en raadsheer te Amsterdam, professor Koekoek is raadsheer te 's-Hertogenbosch (en tevens CDA-Tweede Kamerlid!). Mr. van der Weij is rechter / President van het Gerechtshof te Arnhem. Hiermee is de vooringenomenheid van het spraakmakend deel van de Rechterlijke Macht een vaststaand feit.

Infiltratie Openbaar Ministerie in de Rechterlijke Macht
Uit eigen onderzoek is nu gebleken dat 40 overheidsdienaren van het O.M. tevens fungeren als rechter! In dit licht valt de verbetenheid te verklaren waarmee sommigen het OM wensen te omschrijven als een nieuw soort rechterlijke macht, waarbij natuurlijk de volstrekte onaantastbaarheid, zoals de rechters die zich hebben aangemeten, ook voor de leden van het OM een logisch uitvloeisel zou zijn. Vooral rechter / professor Buruma is de afgelopen dagen een luid verkondiger van deze stelling.

Hoelang kan een staat dulden dat ambtenaren, die het ene moment als openbaar aanklager optreden, op ieder ander moment als rechter recht moeten spreken? Niet lang, want de rechtsstaat komt daarmee onherroepelijk in het geding. Zo is uit onderzoek ook gebleken dat aangiften over ernstige milieudelicten, over schending van ambtseed en misbruik van bevoegdheden, plegen van valsheid in geschrifte door rechterlijke ambtenaren niet worden afgehandeld. Aan deze toestand dient dan ook onverwijld een einde te worden gemaakt.

De opstand van de Procureurs-generaal en de Hoofdofficieren van Justitie is dus een logisch vervolg van een al jaren scheefgegroeide praktijk, waarbij OM en Rechterlijke Macht via dubbelfuncties verstrengeld zijn geraakt.

In 1996 is er vanuit de burgerij veel kritiek losgekomen op het rechter-plaatsvervangerschap, in het bijzonder over advocaten die tevens als rechter fungeren. Minister Sorgdrager heeft aan die praktijk paal en perk willen stellen. Maar onder druk van de Rechterlijke Macht (bij monde van de Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak) heeft zij helaas in ieder geval voorlopig afgezien van een verankering in de wet van een verbod terzake. Onlangs verklaarde Minister Sorgdrager dat er 300 rechters bij dienen te komen. Deze maatregel zal alleen zin hebben als de Rechterlijke Macht gezuiverd wordt van advocaten, hoogleraren, ambtenaren, bedrijfsjuristen, gemeentesecretarissen enz. enz. De Nederlander heeft recht op een professionele rechter en op een Rechterlijke Macht die niet afhankelijk is van buitenstaanders.

De oplossing
Nu de democratische legitimatie van Minister en Tweede Kamer door het OM en de Nederlandse Vereniging Voor Rechtspraak onderuit dreigt te worden gehaald, is Minister Sorgdrager verplicht om hard in te grijpen en onmiddellijk alle banden tussen haar (Openbaar Ministerie) en de Rechterlijke Macht door te snijden. Dit is zij aan de burgers van ons land verplicht. Een spoedig wettelijk verbod op de verstrengeling van de functies van justitieel ambtenaar en van rechter is nu absolute noodzaak.

Dit persbericht, de lijst van namen van de in de Rechterlijke Macht geÔnfiltreerde overheidsdienaren van het Openbaar Ministerie, en een lijst van nevenfuncties van de rechters in Den Haag (is te raadplegen op mijn internetsite)

 

Dit is een gezamenlijk initiatief op dinsdag, 27 januari 1998 van:

078 Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA (co-auteur IRM-rapport), tel/fax 070-5118922
001 Dhr. J. Hop, E-mail j.hop3@chello.nl (Kinderbeschermingsdeskundige)
Stichting Sociale Databank Nederland, website www.sdnl.nl  tel. 035-5268153, fax 035-5244142
337 Karel V Stichting voor Staatkundig Onderzoek, tel. 070-3658482 of 3183833

 

 

 

De toekomst van de hoofdofficier; de hoofdofficier van de toekomst t.g.v. het afscheid van mr S.J.A.M. van Gend op 7 september 2000 in de Nieuwe Kerk te Den Haag

Auteur: Mr. J.L. de Wijkerslooth

Ook als u niet van tijd tot tijd 'glossy' bladen als Quote leest, is het misschien tot u doorgedrongen dat het de laatste tijd wat rommelt in de advocatuur, meer in het bijzonder bij de grote kantoren. Compagnons scheiden zich af, gaan over naar andere kantoren of beginnen iets nieuws - al dan niet in internationaal verband -. De verklaring voor dit fenomeen wordt meestal gezocht in de hang van betrokkenen naar het nog grotere geld dan het grote geld dat toch al werd verdiend. Maar dat is toch te simpel.
Het is niet zo dat wanneer deze advocaten duidelijk zou worden dat met het inrichten van laten wij zeggen een keten friteskramen met een nieuwe formule nog meer geld te verdienen zou zijn, een massale uitstroom naar de patatbakkerijen zou ontstaan. En het is ook te eenvoudig om te menen dat de wens tot winstmaximalisatie met behoud van de eigen professie de enige drijfveer voor de nogal nerveus aandoende hergroeperingen zou zijn. Ik meen dat het OM iets kan leren van wat er naar mijn opvatting wel aan de hand is. Om dat te kunnen uitwerken, moet ik u even meenemen in de geschiedenis. Ik ga terug naar de jaren vijftig (van de vorige eeuw). In die tijd was een advocatenkantoor met tien, twaalf advocaten een groot kantoor. Een paar compagnons, enkele medewerkers en een paar stagiaires was heel veel. De meeste advocaten waren wat wij tegenwoordig nogal dedaigneus aanduiden als 'ťťnpitters'. De advocaat was bovendien 'general practitioner' of hij - veel zij's waren er toen nog niet - nu alleen of met enkele anderen samenwerkte. Wat op zijn weg kwam, pakte hij aan. Dat moest ook wel want het beroep was nobel maar geen geldfontein. Specialisaties werden niet bewust beleden; zij bestonden min of meer bij toeval. Meestal werden zij ingegeven door betrekkelijke lokale omstandigheden. De Haagse Balie deed cassaties omdat de Hoge Raad daar nu eenmaal was gevestigd; de Rotterdamse zat goed in de vervoerspraktijk door de haven; de Amsterdamse wist meer van geld, want veel banken en de beurs waren gevestigd in Amsterdam.

Vanaf het begin van de jaren zestig beginnen kantoren te groeien, eerst langzaam daarna sterk versnellend, uiteraard tegen de achtergrond van de groei in de economie. Enigszins generaliserend zijn er drie door elkaar heen lopende factoren die deze ontwikkeling hebben bepaald.
In de eerste plaats specialisatie, in de tweede plaats een kostenmotief en in de derde plaats een concurrentiemotief. Een complicerende juridische buitenwereld en het begrip dat een cliŽnt toch moeilijk met de historische woorden 'dat zoeken wij op' met twee weken ongestructureerd grasduinen in een bibliotheek opgezadeld kon worden, zo het antwoord op een vraag daar al te vinden zou zijn, noopte tot specialisatie. De gedachte dat ondersteunende functies, zowel personeel als materieel relatief goedkoper zou worden als zij zouden worden gedragen door meer 'fee earners' deed zijn intrede. Hetzelfde geldt de voor behoefte aan arbeidsverdeling: geen advocaat meer zelf aan de kopieermachine of geen hoog gespecialiseerde advocaat meer aan de doorsnee burenruzie. Ten slotte betraden ook twee typen concurrenten het juridische speelveld. Internationalisatie brengt Nederlandse cliŽnten naar het buitenland en buitenlandse naar Nederland. Maar daarbij verschijnen uiteraard ook de buitenlandse advocaten in beeld, voornamelijk de Engelse en de Amerikaanse. Advocaten blijken verder geen monopolie te hebben in de juridische advisering. De accountants en de belastingconsulenten organiseren zich sneller dan de advocatuur en zien groeimarkten die advocaten tot de hunne rekenden. Ook dat dwingt advocaten tot groei en organisatie. Maar wat gebeurt er dan? Juist als het ideaal uit de jaren tachtig in de jaren negentig blijkt te zijn gerealiseerd: grote "full-service" kantoren met stevige gespecialiseerde secties op tal van gebieden het vennootschapsrecht, het bank- en effectenrecht, het Europees recht, het mededingingsrecht, het bestuursrecht, het milieurecht, het onroerend goed, het bouwrecht, het vervoersrecht, de cassaties, blijkt de potentiŽle zwakte van dit concept. Want wie of wat houdt al die gespecialiseerde professionals bij elkaar? Dat zijn maar twee dingen. In de eerste plaats de bewust beleefde en ook in de dagelijkse praktijk bestaande werkelijkheid voor de betrokken professionals dat het kantoor als geheel een eigen toegevoegde waarde heeft, dat het geheel meer is dan de som van de delen en een bestuur dat weliswaar overkoepelend is, maar voor ieder van de specialisten of groepen daarvan meer betekenis heeft dan een louter beheersmatige. Wat bindt eigenlijk een groep specialisten die zich bezighoudt met bank- en effectenrecht met degenen die het internationale vervoersrecht of het bouwrecht beoefenen? De firmanaam of het samen gedeelde kantoorpand? De natuurlijke affiniteit van een specialist ligt inhoudelijk bij diegenen die hetzelfde specialisme beoefenen, dat wil zeggen met de buitenwereld: dezelfde specialisten bij andere kantoren en niet met geheel andere vogels in het interne verband. Daarbij komt dat beheersmatig in een groot kantoorverband per definitie een evenwicht moet worden gezocht tussen de uiteenlopende belangen van de diverse specialisten. Die balans wordt door de individuen in hun specifieke belangen allerminst als vanzelfsprekend ervaren. De klachten over bureaucratie, stenenregens en wat dies meer zij zijn dan spoedig geboren. Als een bestuur er dan ook niet meer in slaagt een inhoudelijke preoccupatie op te brengen met hetgeen in de diverse geledingen van een kantoor gebeurt dan gaat het gebouw kraken. Men vraagt zich af wat de grotere eenheid eigenlijk voor het dagelijks werk betekent en daarmee is ook een financiŽle discussie geboren.

Waarom vertel ik dit verhaal? Ook het OM is een organisatie van professionals. Ook binnen het OM is specialisatie onvermijdelijk. Wie zich als officier zich bezig moet houden met de vraag of en zo ja welke ongeoorloofde financiŽle handelingen binnen vennootschap hebben plaatsgevonden moet ook het jaarrekeningenrecht in zijn vingers hebben en begrijpen hoe de fiscaliteit nationaal en internationaal werkt. Men moet in ieder geval voldoende zicht hebben op de maatschappelijke en juridische omgeving om een zinvolle gesprekspartner te kunnen blijven voor de spelers en de experts die deze omgeving bepalen. Naast dit voorbeeld kan men tal van andere plaatsen, ieder met zijn eigen complicaties zoals de beurs, het internet, het internationale betalingsverkeer, de industriŽle en intellectuele eigendom en het kartelrecht.
Hoe moeten we omgaan met de zich ontwikkelende specialisaties omgaan gegeven de regionale oriŽntatie die het OM wil en moet hebben? Ik zou menen niet door elk specialisme per definitie in een regionaal verband te willen persen. Precies om de redenen die ik zojuist uiteengezet heb. De professionals binnen ťťn organisatorisch verband moeten het gevoel blijven houden dat dit verband een meerwaarde heeft en de leiding moet voor de professionals inhoudelijk iets te betekenen hebben. Daarenboven moet op een aantal gebieden een internationale oriŽntatie tot zijn recht kunnen komen. Het heeft geen zin en is ook niet verstandig om aan een goed functionerend team van huisartsen een paar neurochirurgen toe te voegen onder de blijde uitroep dat daarvoor beheersmatig wel ruimte is. Bepaalde specialismen binnen het OM zijn nu eenmaal in de eerste plaats landelijk van belang en niet regionaal en hun organisatie moet dan landelijk worden vormgegeven. Zij bevinden zich inhoudelijk buiten de 'span of control' van het parkethoofd. Aan de andere kant - en dat is minstens even belangrijk - zijn er specialisaties die zo nauw verweven zijn met de primaire taak van de parketten dat zij daar wel degelijk moeten worden ondergebracht en daar niet uit het oog mogen worden verloren. Ik noem opnieuw alleen als voorbeeld: jeugd, internationale rechtshulp maar ook civiele taken als de werkzaamheden in het kader van de BOPZ. Dreigen dit soort specialismen uit de integratie van het parket en uit het gezichtsveld van de hoofdofficier te verdwijnen, dan gebeurt er iets wat niemand wil. Men zoekt elkaar landelijk op en niet alleen om expertise, 'best practices' of informatie uit te wisselen, maar als landelijke beleidsorganisatie ten detrimente van de parketten en de parketleiding.

Mijn boodschap is op dit punt "hoofdofficieren let op uw zaak". Wil niet te veel, en doe daardoor inhoudelijk niet te weinig.

 

 

 

Docters van Leeuwen over aanpak van georganiseerde criminaliteit

"Justitie moet weer de baas spelen over de politie"

Door onze redacteuren MARCEL HAENEN en ROB SCHOOF
LEIDSCHENDAM, 13 DEC. Hij heeft al een mooie, zijden toga besteld en verheugt zich zeer op het dragen van zijn nieuwe uniform. Per 1 januari wordt de chef van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD), mr. A.W.H. Docters van Leeuwen (49), procureur-generaal van het openbaar ministerie in Den Haag. Hij wordt de hoogste baas van het grondig te reorganiseren vervolgingsapparaat maar hij verzekert straks ook zelf te zullen requireren in de rechtszaal. ,,Ik hou van traditie."

Deze week slijt hij zijn laatste dagen als hoofd van de BVD waaraan hij een kleine zes jaar leiding heeft gegeven. In de vergaderzaal op de derde etage van het nieuwe, onder meer door een gracht van de buitenwereld gescheiden hoofdkwartier van de spionagedienst, maakt Docters een opgeruimde, tevreden indruk.

Kort na zijn aantreden liet hij al weten dat de BVD in de toekomst minder op het communisme en meer op zaken als georganiseerde misdaad en corruptie zal moeten gaan letten. En Docters had gelijk, constateert hij herhaaldelijk. ,,In de media werd ik in het begin nog uitgelachen. Wat bezielt die Docters toch, heette het. En nu is de vraag: wat moeten we doen om de overheid adequaat te beschermen?"

,,Een sterk verwaarloosde dienst", trof Docters naar eigen zeggen aan toen hij begin 1989 van het departement van binnenlandse zaken naar de BVD verhuisde. ,,Van het oude BVD-gebouw werd je bijna zenuwziek. De temperatuur liep er in de zomer makkelijk op tot 35 graden. Dan moest ik vrij geven want dat is geen temperatuur om spionnen bij te vangen." Docters moest niet alleen ijveren voor nieuwe huisvesting maar ook voor een ,,nieuw concept", een takenplan dat niet meer zozeer gericht was op "politieke bedreigingen" maar de ontwikkelingen in de gaten hield die een bedreiging kunnen vormen voor ,,de integriteit" van de overheid. ,,Dat was een heel gedoe: er moesten zeshonderd nieuwe functiebeschrijvingen komen voor mijn medewerkers."

Inmiddels is het werk dan ook grondig veranderd. Docters vertelt dat de BVD zelfs met de Russische geheime dienst een ,,samenwerkingscontact" heeft opgebouwd. ,,Hoewel de Russen vooral op technologisch gebied nog steeds spioneren in Nederland. Dat is wel een beetje lastig. We moeten ze nog steeds in de gaten houden en dat weten ze ook. Niettemin is er een dialoog op gang gekomen."

Docters van Leeuwen legt uit dat de georganiseerde criminaliteit in toenemende mate een bedreiging zal vormen voor het overheidsapparaat. Criminelen zullen namelijk ,,noodwendigerwijs" contacten met het bestuur moeten leggen. Enerzijds omdat de misdadiger zaken moet doen met de overheid die in belangrijke mate het economische verkeer regelt. En anderzijds omdat kennis over het handelen van de overheid de kans verkleint om criminele bendes te ontmaskeren. Volgens de BVD-chef is de afgelopen jaren gebleken dat er corruptie bestaat in ,,alle bestuurslagen en in alle sectoren" van de overheid. ,,Een beetje betekenisvolle georganiseerde misdaadgroepering" probeert volgens Docters ambtenaren te corrumperen. ,,Dat was zes jaar geleden niet het geval, nu wel. Ik heb nergens geconstateerd dat er systematische lijnen vanuit de georganiseerde misdaad door instanties heen lopen maar de dynamiek is de verkeerde kant op. En het gaat niet vanzelf over. We hoeven niet in paniek te raken, maar het is een verschijnsel dat betekenend aanwezig is in Nederland."

Een antwoord op de vraag wat de BVD-baas als zijn grootste teleurstelling heeft ervaren, wil Docters niet geven. Wel geeft hij toe het ,,heel vervelend" te hebben gevonden dat Neerlands eigen terroristische groepering RaRa onder zijn bewind ongestraft drie bomaanslagen heeft gepleegd: op het ministerie van sociale zaken (1993) en - tijdens ťťn nacht in november 1991 -het woonhuis van de toenmalige staatssecretaris van justitie Kosto en het departement van binnenlandse zaken. Maar laat niemand zeggen dat de BVD RaRa niet heeft kunnen pakken. ,,Door de samenwerking tussen de politie en de BVD zijn in 1988 een aantal RaRa-verdachten wel degelijk voor de rechter gebracht en veroordeeld. Vervolgens zijn zij bij het hof door vormfouten van justitie vrijuit gegaan. De politie en de BVD hebben niet gefaald. Over de vraag wie verantwoordelijk is voor de vormfouten valt te twisten. In elk geval niet de BVD."

Het vervolgen van twee Amsterdamse journalisten, tegen wie het Haagse openbaar ministerie recentelijk een gerechtelijk vooronderzoek heeft geopend wegens het RaRa-lidmaatschap, zal volgens Docters zeker niet betekenen dat aan het bestaan van de terreurgroep een einde komt. ,,Ik hoop dat het gerechtelijk vooronderzoek tegen deze verdachten wat oplevert. Maar ik denk niet dat we de laatste sluier over RaRa hebben weggetrokken."

De Nederlandse samenleving moet volgens Docters van Leeuwen rekening houden met nieuwe aanslagen van RaRa. ,,Het probleem zal doorgaan. RaRa is een hele intelligente groep. Fouten die ze in het verleden hebben gemaakt, begaan ze echt niet meer". Bovendien, zegt Docters van Leeuwen, is het nou ook weer niet zo moeilijk om professionele terreur te bedrijven, als je er maar de tijd voor neemt. ,,Je moet de technische expertise hebben om een bom in elkaar te zetten. En je moet weten waar je moet zijn. Dan probeer je bijvoorbeeld eens te achterhalen welk bedrijf bij een bepaalde instantie de catering doet. Je moet leren onopvallend te zijn. Je moet een tijdje bij zo'n bedrijf gaan werken, bijvoorbeeld als schoonmaker. Het is niet zo heldhaftig, u en ik kunnen het ook. Degenen die zich hiermee bezighouden hebben er veel tijd ingestoken en een aantal mensen houdt nog altijd de kennis en vaardigheden op peil."

Docters van Leeuwen voorspelt dat de BVD in de toekomst nadrukkelijker internationaal zal opereren. Donderdag wordt de derde BVD-liaison agent in het buitenland geplaatst: na Washington en Caracas krijgt de BVD ook een post in Ankara. De samenleving zal volgens de BVD-chef eindelijk eens moeten begrijpen dat Nederland niet alleen op economisch, cultureel en sportief gebied mondiaal zijn mannetje staat, maar ook op misdaadgebied een belangrijke schakel is in internationale ontwikkelingen. ,,Mijn buitenlandse collega's moest ik altijd uitleggen dat wij hier echt Šlles hebben. In Spanje hebben ze dan bijvoorbeeld alleen maar de ETA aan te pakken maar hier is altijd wel een cel ergens mee bezig." Maar het schort volgens Docters nog aan de erkenning van dit probleem. ,,Als het over grote criminaliteit of terrorisme gaat, vallen we terug in een soort provincialisme: alsof dat soort dingen aan de grens bij Baarle-Hertog ophouden. Alsof er een onzichtbare stolp over Nederland hangt die het kwaad buiten de deur houdt."

Bij het openbaar ministerie zal Docters van Leeuwen de eerste persoon zijn die in zijn eentje de leiding van het vervolgingsapparaat in handen krijgt. Formeel wordt hij een van de vijf procureurs-generaal die gezamenlijk de top van het OM vormen, maar Docters heeft met de minister van justitie al afgesproken dat hij de centrale directeur wordt. ,,De andere PG's hebben ingestemd met mijn dirigerende bevoegdheden."

De komende maanden wil Docters vooral in kaart brengen hoe de verhoudingen zijn van het OM met de politie, de advocatuur, het departement en de rechters. Vast staat voor hem dat het OM in ieder geval ,,met meer eigen middelen een stuk zelfstandiger van het departement zal opereren". De PG-vergaderingen die tot nu toe altijd werden bijgewoond en voorgezeten door de hoogste ambtenaar van het ministerie zullen voortaan in principe een exclusieve OM-aangelegenheid worden. Daarnaast komen er aparte overlegvergaderingen met de minister.

De opmerking van minister Sorgdrager vorige week, dat het OM niet altijd de politie onder controle heeft, klinkt Docters bekend in de oren. ,,Ik heb bij de BVD ook ervaren dat het de politie moeite kost aanwijzingen van buiten te accepteren. Een aantal politiechefs heeft er bezwaar tegen dat wij conform de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zeggenschap uitoefenen over de middelen die de politie gebruikt voor het inlichtingenwerk."

Maar nog afgezien van de aversie die er bij de politie bestaat tegen bemoeienis van buitenaf, zijn er volgens Docters ook praktische omstandigheden die verklaren dat het schort aan het gezag van het OM over de politie. ,,Als ik zie hoe hard officieren van justitie vooral in de grote steden moeten werken... Ze doen gemiddeld duizend zaken per man. Ik heb die stapel wel eens gezien: dat is een enorme hoop papier waar je je doorheen moet lezen. Dan kan ik me indenken dat ze geen tijd hebben om de baas te spelen over de politie. Dat zal dus moeten veranderen p> 

 

 

 

Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!


PAR POM Met groot materieel en politie wordt op 19 maart 2014 in Ermelo uitgerukt om een paar Groep Hop verkiezingsborden weg te halen
(562) POM Regeerakkoord 2017 VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen van Nederland een afluisterstaat maken!
(224) POM Groep Hop is tegen De Sleepwet om iedere burger ongecontroleerd af te kunnen luisteren
(114) POM De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak is de beroepsvereniging van rechters en officieren van Justitie in Nederland
(293) POM Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: "Het dwangmiddel tot afname van DNA-materiaal kan blijkens het wetsvoorstel worden toegepast zonder dat er een concreet delict in het vooruitzicht is gesteld, met andere woorden er hoeft geen verdenking te zijn"
(389) POM Hop eist al vanaf 1997 een VERBOD op de dubbelfunctie Officier van Justitie en gelijktijdig Rechter-plaatsvervanger om een einde te maken aan de infiltratie van het Openbaar Ministerie in het rechtersleger
(305) POM Hoofdofficier van Justitie van Gend weigert strafvervolging in te stellen tegen het feit dat 200 rechters van de rechtbank Den Haag nevenfuncties niet hebben opgegeven
(306) POM Op 27 januari 1998 stelt Hop de vraag in een persbericht: Is er een complot van het Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht tegen de democratische rechtsstaat?
(323) POM Bolkenstein: "Het ziet er echter naar uit dat het OM, gesteund door de rechters, verenigd in de belangenvereniging NVvR (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), zich en bloc tegen de minister en de Tweede Kamer keren"
(307) POM Persverklaring College van Procureurs-generaal: Reorganisatie Openbaar Ministerie is een onomkeerbaar proces dat hoe langer hoe meer op de parketten gestalte krijgt
(188) POM Opslaan internetsporen 'erger dan de Stasi, Met EU richtlijn om op grote schaal verkeersgegevens op te slaan is Europa een grote politiestaat geworden
(273) POM Mobiele telefoon. Wetsvoorstel en besluit vorderen gegevens telecommunicatie
(292) POM Iemand die 'foute' denkbeelden of activiteiten heeft of 'foute' mensen kent, loopt de grootste kans om door de overheid afgeluisterd te worden. Afhankelijk van de overheid kan 'fout' crimineel, te sociaal, te kritisch, te nieuwsgierig, buitenlands of simpelweg 'politiek anders georiŽnteerd' betekenen,
(334) POM Misbruik van bevoegdheden door de overheid en Justitie is van alle tijden. Wie zich niet coŲperatief opstelt, kan door een overheid als geestesziek worden aangemerkt
(370) POM Het Openbaar Ministerie, de politie en de veiligheidsdiensten willen wetten aanpassen en oprekken om het opslaan en uitwisselen van gegevens, die op geen enkele manier op onjuistheid getoetst zullen worden, over niet-verdachte burgers mogelijk te maken
(414) POM Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden 27 mei 1997 geeft inzicht in werkwijze openbaar ministerie en politie en het opslaan van gegevens over burgers in allerlei geheime dossiers
(431) POM IP-adres=IP-nummer & DATA MINING! Wettelijke bevoegdheid voor opsporingsinstanties om te vorderen dat de houder van gegevens deze ten behoeve van de opsporing bewerkt (data mining of register vergelijking)
(475) POM Politie en camera's: Verkeerscamera's kunnen ook mooi gebruikt worden om te bepalen welke voertuigen zich waar in het land bevinden
(508) POM & Sleepwet VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(622) POM VVD en PvdA willen in 2015 nog meer bevoegdheden om burgers af te luisteren en in de gaten te houden en politie en Openbaar Ministerie mogen inbreken, aftappen en observeren op servers en computers van burgers
(623) POM Van alle elektronische akten burgerlijke stand kan direct een dubbel worden gestuurd naar JustitiŽle Informatiedienst (JustID) Almelo
(624) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil de vrijheid om het doen en laten van de hele bevolking vast te leggen"
(626) POM & CDA Donner/CDA rechter en CDA Minister van Justitie wil dat de politie gegevens opslaat over alle burgers ook die niet worden verdacht worden van strafbaar feit
(627) POM Nederlanders worden massaal afgeluisterd met keur aan middelen voor politie en Justitie om mobiele telefoons af te tappen
(628) POM De 'geheime' internet tapkamer van de overheid. Hoe weet je als burger dat je internetverkeer afgetapt wordt?
(629) POM Verdrag Draft Convention on Cybercrime voor betere wetgeving vooral goed voor politie en justitie maar niet voor de industrie en de samenleving
(630) POM Nieuwe ontwikkelingen in Amerika tonen aan hoe burgers nog verder in de gaten gehouden gaan worden door overheden
(631) POM Echelon, Amerika luistert mee ook met de meest geheime bedrijfseconomische informatie.
(688) POM Hop: Koopkracht burgers daalt opnieuw bij invoering kilometerheffing voor vrachtverkeer! De Staat wil burgers nog beter de gaten houden door invoering van kilometerheffing
(239) POM De staat mag complete woonwijk afluisteren, communicatie gegevens van alle bewoners opslaan en uitwisselen met buitenlandse veiligheidsdiensten.
(203) POM Politie wil identificatieplicht op anoniem communiceren De politie wil dat anoniem internetten en het anoniem kopen van prepaid telefoonkaarten verboden wordt
(609) POM Transparant Openbaar Ministerie: "In Nederland zijn meer dan achthonderd officieren van justitie werkzaam" Bron programma De Aanklagers
(216) Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de CDA/CDA-PR en Communicatie
(90) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Buurtvereniging Speuld en Omstreken
(215) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de ErmeloNieuws.nl
(103) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelose Jongerenraad
(75) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Ermelo's Weekblad
(199) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Christelijk College Groevenbeek
(128) 2018 Lijsttrekker Groep Hop Ermelo weigert mee te doen aan politieke activiteiten georganiseerd door de Bedrijvenkring Ermelo (BKE)
(332) Mr. M. Moszkowicz sr.: "Leven we nog in een rechtsstaat?"

 

 

 

 

Praktijkvoorbeelden van gefabriceerd bewijs en succesvolle tegenwerking gericht tegen Hop

Bron Memo Openbaar Ministerie Landelijk CoŲrdinerend officier van justitie Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO) Teamleider Maatwerkzaken  over Hop 11 juni 2012 Citaat: Complicerende factor in het verhaal is dat de heer Hop een politiek zeer actieve persoon is. Citaat: Het Gevoelige Zaken Overleg (GZO) is voorstander van een frontale opsporingsactie op Hop oftewel halen en (als spraakzame "Don Quichot") doen bekennen en vervolgen. Peter van Hagen aan mr. R. Tenge en D. van der Kolk.

Hop: "Doen bekennen?" Ik beken geen letter, wanneer gaan jullie die kinderrechter van die geantidateerde beschikking oppakken, wanneer gaan jullie die jeugdzorg medewerkers en politieagenten oppakken die een kind jatten zonder rechterlijke beschikking? Doen bekennen? Pak die kinderrechter op en trap haar de rechtspraak uit met haar geantidateerde beschikking op verzoek van jeugdzorg tuig.


Stem Wijzer         Gefabriceerd bewijs            Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       In memoriam
Stem Groep Hop   Succesvolle tegenwerking   Succesvolle tegenwerking       Succesvolle tegenwerking       Denk eens na?
Denk eens na?      Denk eens na?                   Denk eens na?                       Denk eens na?                       Denk eens na?

Aandachtsvestiging/disclaimer. Uitsluitend de websites www.burojeugdzorg.nl/com/net/org en www.bureaujeugdzorg.nl/com/net/org zijn van J. Hop Ermelo. Met andere websites heeft hij niets te maken! J. Hop Ermelo is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voorkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze sites. Copyright © 2017 J. Hop Ermelo. Alle rechten voorbehouden.